12 đôi THẦN KINH sọ

41 59 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 12:04

12 12 ĐÔI ĐÔI THẦN THẦN KINH KINH SỌ SỌ BS LÊ QUANG TUYỀN BỘ MÔN GIẢI PHẪU 12 12 ĐÔI ĐÔI THẦN THẦN KINH KINH SỌ SỌ I II THẦN THẦNKINH KINHKHỨU KHỨU GIÁC GIÁC THẦN THẦNKINH KINHTHỊ THỊGIÁC GIÁC III IV THẦN THẦNKINH KINHVẬN VẬNNHÃN NHÃN V VI THẦN THẦNKINH KINHRÒNG RÒNGRỌC RỌC THẦN THẦNKINH KINHSINH SINHBA BA VII’ VII THẦN THẦNKINH KINHV.N V.N.NGOÀI NGOÀI THẦN THẦNKINH KINHMẶT MẶT VIII THẦN THẦNKINH KINHTRUNG TRUNGGIAN GIAN THẦN THẦNKINH KINHTĐ TĐ––ỐC ỐCTAI TAI IX XII THẦN THẦNKINH KINHTHIỆT THIỆTHẦU HẦU THẦN THẦNKINH KINHLANG LANGTHANG THANG XI THẦN THẦNKINH KINHPHỤ PHỤ X THẦN THẦNKINH KINHHẠ HẠTHIỆT THIỆT 12 12 ĐƠI ĐƠI THẦN THẦN KINH KINH SỌ SỌ Nguyên Nguyênủy ủyhư hư Nguyên Nguyênùy ùythật thật TK TK.ròng ròng rọc rọc Nguyên Nguyênủy ủythật thật:: nhân nhânròng ròngrọc rọctrong trung não trung não Nguyên Nguyênủy ủyhư hư: :bên bên hãm màng tủy hãm màng tủy Nguyên Nguyênủy ủyhư hư::nơi nơixuất xuấthiện bề mặt não bề mặt não Nguyên Nguyênủy ủythật thật::nơi nơichứa chứacác thân neuron nguyên ủy thân neuron nguyên ủy 12 12 ĐƠI ĐƠI THẦN THẦN KINH KINH SỌ SỌ DÂY CẢM GIÁC DÂY I KHỨU GIÁC DÂY II THỊ GIÁC DÂY VIII TIỀN ĐÌNH ỐC TAI 12 12 ĐƠI ĐƠI THẦN THẦN KINH KINH SỌ SỌ DÂY DÂYKHỨU KHỨUGIÁC( GIÁC(I)I) Hành khứu dãi khứu Các sợi khứu giác Niêm mạc khứu Mảnh giác sàng Nguyên Nguyênủy ủythật thật::TB TBTk Tkniêm niêmmạc mạc khứu khứu Nguyên Nguyênủy ủyhư hư::hành hànhkhứu khứu 12 ĐƠI THẦN KINH SỌ 12 ĐÔI THẦN KINH SỌ DÂY THỊ GIÁC( II) DÂY THỊ GIÁC( II) Võng mạc Các tế báo tầng hạch võng mạc Thể gối Nguyên Nguyênủy ủythật thật::tầng tầnghạch hạch võng mạc võng mạc Nguyên Nguyênủy ủyhư hư::thể thểgối gốingoài ngoài++ lồi lồinão nãoTT 12 12 ĐƠI ĐƠI THẦN THẦN KINH KINH SỌ SỌ DÂY DÂYTIỀN TIỀNĐÌNHĐÌNH-ỐC ỐCTAI(VIII) TAI(VIII) Tk Tk.Tiền Tiềnđình đình––ốc ốc tai tai Tk Tk.Mặt Mặt 12 12 ĐƠI ĐƠI THẦN THẦN KINH KINH SỌ SỌ DÂY DÂYTIỀN TIỀNĐÌNHĐÌNH-ỐC ỐCTAI(VIII) TAI(VIII) NU NUthật thậtphần phầntiền tiềnđình: đình:Hạch Hạch TĐ TĐ NU NUthật thậtphần phầnốc ốctai: tai:hạch hạch xoắn ốc xoắn ốc NU NUhư hư::rãnh rãnhhành hành-cầu cầu 12 12 ĐƠI ĐƠI THẦN THẦN KINH KINH SỌ SỌ DÂY VẬN ĐỘNG DÂY III VẬN NHÃN DÂY IV RỊNG RỌC DÂY VI VẬN NHÃN NGỒI DÂY XI DÂY PHỤ DÂY XII VẬN ĐỘNG LƯỠI 12 12 ĐÔI ĐÔI THẦN THẦN KINH KINH SỌ SỌ DÂY DÂYVẬN VẬNNHÃN( NHÃN(III)III)-DÂY DÂYRỊNG RỊNGRỌC( RỌC(IV)IV)-DÂY DÂYVẬN VẬNNHÃN NHÃNNGỒI(VI) NGỒI(VI) Tk III Tk VI III IV NU NUthật: thật:nhân nhânvận vậnnhãn nhãn, ,vận vận nhãn phụ nhãn phụ NU NUthật: thật:nhân nhânròng ròngrọc rọc VI NU NUthật: thật:nhân nhânvận vậnnhãn nhãnngòai ngòai Nhân vận nhãn vận nhãn phụ Nhân vận nhãn Tk IV Nhân ròng rọc NU NUhư hư::rãnh rãnhtrong trongtrụ trụĐại Đạinão não NU NUhư hư: :22bên bênhãm hãmmàng màngtủy tủy trên NU hư : rãnh NU hư : rãnhhành hànhcầu cầu 12 ĐƠI THẦN KINH SỌ PHÂN NHÁNH ĐOẠN TRONG XƯƠNG ĐÁ 12 ĐÔI THẦN KINH SỌ PHÂN NHÁNH ĐOẠN NGOÀI SỌ: TK TAI SAU TK CƠ NHỊ THÂN NHÁNH LƯỠI ĐÁM RỐI TK MANG TAI 12 12 ĐÔI ĐÔI THẦN THẦN KINH KINH SỌ SỌ DÂY DÂYMẶT( MẶT(VII)VII)-DÂY DÂYTRUNG TRUNGGIAN GIAN(VII’) (VII’) The Zebra Bears Many Curves 12 12 ĐÔI ĐÔI THẦN THẦN KINH KINH SỌ SỌ DÂY DÂYMẶT( MẶT(VII)VII)-DÂY DÂYTRUNG TRUNGGIAN GIAN(VII’) (VII’) TL gm NBT Tk.L Ñs Ñt HD HCBKVC TN Tk.L HDH TDL TDH VII 12 12 ĐÔI ĐÔI THẦN THẦN KINH KINH SỌ SỌ DÂY DÂYMẶT( MẶT(VII)VII)-DÂY DÂYTRUNG TRUNGGIAN GIAN(VII’) (VII’) Mặt lệch phía không liệt Khó nhai, khó nuốt Trào thức ăn yếu vòng miệng Khô miệng 12 12 ĐÔI ĐÔI THẦN THẦN KINH KINH SỌ SỌ DÂY DÂYTHIỆT THIỆTHẦU(IX) HẦU(IX) TMT X+TT cảnh PHẦN CẢM GIÁC PHẦN VẬN ĐỘNG NU NUthật: thật:Hạch Hạchtrên trênvà dưới NU NUthật: thật:1/3 1/3trên trênnhân nhân hoài nghi, nhân thần hoài nghi, nhân thầnkinh kinh thiệt hầu, nhân bọt thiệt hầu, nhân bọt NU NUhư hư::rãnh rãnhbên bên sau Hành não sau Hành não 12 ĐƠI THẦN KINH SỌ 4- NHÁNH CẢNH NHĨ 2- NHÁNH NỐI TK X 3- NHÁNH NHĨ 1- NHÁNH CƠ VÙNG HẦU 12 ĐÔI THẦN KINH SỌ TK V TK VII TK X TK IX TK LƯỠI 12 ĐÔI THẦN KINH SỌ TK X TK IX (CẢM GIÁC 1/3 SAU LƯỠI) TK V (CẢM GIÁC BẢN THỂ) TK VII (CẢM GIÁC 2/3 TRƯỚC LƯỠI) 12 12 ĐÔI ĐÔI THẦN THẦN KINH KINH SỌ SỌ DÂY DÂYLANG LANGTHANG(X) THANG(X) PHẦN CẢM GIÁC PHẦN VẬN ĐỘNG NU NUthật: thật:Hạch Hạchtrên trênvà vàdưới NU NUthật: thật:1/3 1/3giữa giữanhân nhânhoài hoàinghi, nghi, Nhân lưng thần kinh lang thang Nhân lưng thần kinh lang thang NU NUhư hư::rãnh rãnhbên bên sau Hành não sau Hành não 12 12 ĐÔI ĐÔI THẦN THẦN KINH KINH SỌ SỌ DÂY DÂYLANG LANGTHANG(X) THANG(X) ĐrTQ T.LT t Hạch tạng N h V ò N h H T G h N TK TKLANG LANGTHANG THANG::ĐỐI ĐỐIGIAO GIAOCẢM CẢM 12 12 ĐƠI ĐƠI THẦN THẦN KINH KINH SỌ SỌ DÂY DÂYLANG LANGTHANG(X) THANG(X) Tk Quặc ngược TQ T NHÁNH NHÁNHQUẶT QUẶTNHƯỢC NHƯỢCTHANH THANHQUẢN QUẢN Tk Quặc ngược TQ P .. .12 12 ĐÔI ĐÔI THẦN THẦN KINH KINH SỌ SỌ I II THẦN THẦNKINH KINHKHỨU KHỨU GIÁC GIÁC THẦN THẦNKINH KINHTHỊ THỊGIÁC GIÁC III IV THẦN THẦNKINH KINHVẬN VẬNNHÃN NHÃN V VI THẦN THẦNKINH KINHRÒNG... IX XII THẦN THẦNKINH KINHTHIỆT THIỆTHẦU HẦU THẦN THẦNKINH KINHLANG LANGTHANG THANG XI THẦN THẦNKINH KINHPHỤ PHỤ X THẦN THẦNKINH KINHHẠ HẠTHIỆT THIỆT 12 12 ĐƠI ĐƠI THẦN THẦN KINH KINH SỌ SỌ Nguyên... cầu NHÂN THẦN KINH MẶT 12 12 ĐÔI ĐÔI THẦN THẦN KINH KINH SỌ SỌ DÂY DÂYMẶT( MẶT(VII)VII)-DÂY DÂYTRUNG TRUNGGIAN GIAN(VII’) (VII’) 12 ĐÔI THẦN KINH SỌ 1- ĐOẠN TRONG SỌ 12 ĐÔI THẦN KINH SỌ HẠCH GỐI
- Xem thêm -

Xem thêm: 12 đôi THẦN KINH sọ , 12 đôi THẦN KINH sọ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn