Xetnghiem y học

9 61 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 11:56

XÉT NGHIỆM SINH HÓA MÁU TUỔI Acetylcholinesterase Albumin Aldosterone BÌNH THƯỜNG 5300- 12900 U/ L TH 62–195 mg/dL 1–3 TH 7–27 mg/dL > TH 7–45 mg/dL Canxi TP 4.4- 5.4 mEq/ L Canxi ion hoùa 2.2- 2.5 mEq/ L Chlor 95- 105 mEq/ L Cholesterol 1–3 T 611 45–182 mg/dL MAÙU Cortisol Carbon monoxide TUỔI BÌNH THƯỜNG 4–6 T 109–189 mg/dL 6–15 T 122 - 217mg/dL Sáng 138- 635 mmol/L Chiều 82.6- 414 mmol/L Không hút thuốc < 2% HbCO Hút thuốc < 10% HbCO Creatinine 0.6- 1.3 mg/dL CRP Dehydroepiandrosterone < mg/ L 0–10T 31- 345 ng/ dL 10- 15 T 170 600 ng/ dL 118- 144 mU/109 HC G6PD / Hồng cầu Glucose < 1TH 50- 90 mg/dL > 1TH 60- 100 mg/dL Kali LDH 3.5–5.5 mEq/ L TH 60–80g/L < TH 36–54 g/L > TH 35–50 g/L Protein điện di Albumin 612 MÁU Alpha1-Globulin Alpha2-Globulin Beta-Globulin Gamma-Globulin TUỔI BÌNH THƯỜNG < TH 1–3 g/L > 1TH 2–4 g/L < TH 3–5 g/L > 1TH 4–10 g/L < TH 2–6 g/L > 1TH 5–11 g/L < 1TH 2–10 g/L > 1TH 3–12 g/L SGPT < 50 U/L SGOT < 55 U/L T3 0.7- 2.1 ng/mL T4 tự 8- 20 pg/ mL TSH 0.4- 4.2 mcU/ mL Theå Ketone Triglycerides 0.5–3.0 mg/dL 1T 20- 130 mg/ dL Troponin I (cTnI) < mcg/ L Troponin T (cTnT) < 0.1mcg/ L Urea 15- 45 mg/dL 613 XÉT NGHIỆM PHÂN PHÂN BÌNH THƯỜNG Bạch cầu Âm tính Hồng cầu Âm tính KST đường ruột Âm tính PH 7.0–7.5 Stercobilinogen Dương tính XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU NƯỚC TIỂU TUỔI 17- Ketosteroids 17- OH-CS BÌNH THƯỜNG 5- 23 mg/ 24 0- T 0.5- mg/ 24 >1T 1- 5.6 mg/ 24 Amylase < 490 U/ L Bilirubin m tính Cặn lắng Catecholamine tự HC- BC Không thấy Trụ (0–1)/ QT 0- T 10- 15 mcg/ 24 1- T 15- 40 mcg/ 24 6- 15 T 20- 80 mcg/ 24 Cortisol 21–143 mcg/ 24 Creatinine 0.8- 1.8 g / 24 Đồng Bình thường < 40 mcg / 24 Giới hạn 40- 100 mcg / 24 Glucose Âm tính 614 NƯỚC TIỂU TUỔI BÌNH THƯỜNG Kali 20–80 mEq/ L Myoglobin m tính Natri 54- 190 mEq/ L Nitrite Aâm tính pH Protein < TH 5–7 > TH 4.5–8 Đònh tính m tính Đònh lượng 10- 140 mg / 24 Thể Ketone Âm tính Tỷ trọng 1.010–1.025 Urobilinogen Vết ( 02- 0.6 mg / L) XÉT NGHIỆM DỊCH NÃO TỦY DỊCH NÃO TỦY Bạch cầu TUỔI BÌNH THƯỜNG < TH 8- BC / mm3 ( BC Đa nhân: 57- 61% ) > TH 0- BC / mm3 ( BC Đa nhân: 0% ) Chlor 118–132 mmol/L Glucose Glucose DNT/ Maùu 50- 70 mg / dL < TH 44- 128 (%) > TH 50 (%) LDH 5- 30 IU /mL Protein 80–320 mg/ L 615 XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC XÉT NGHIỆM TUỔI Ferritin Fibrinogen Hb điện di Hb F Hồng cầu lưới BÌNH THƯỜNG 4- 400 ng/ mL < TH 1.25–3.00 g/ L > TH 2.00–4.00 g/ L HbA > 95% HbA2 1.5–3.5% HbF < 2% < TH 55–85 %HbF 1- TH 31–75 %HbF 3–6 TH TH TH 0.5–1.5% HC Met-Hb 0.06 –0.24 g/ dL hay 0.78 ± 0.37% Hb Saét 12.5–25 mcmol/ L Taux de Prothrombin 70- 100 % TCK 25–35 giây TQ 11–15 giây Thời gian máu đông 5–8 phút Tốc độ lắng máu 0–20 mm/giờ 616 XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC MÁU Hồng cầu Hb (g/dL) Hct (%) MCV (fL) MCH MCHC RDW * 106 / mm3 0- Ng Tiểu cầu * 10 / mm3 4- 5,9 15- 20 45- 61 95- 115 31- 37 29- 37
- Xem thêm -

Xem thêm: Xetnghiem y học, Xetnghiem y học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn