ConTHA slise y học

31 18 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 11:34

Cơn tăng huyết áp Cơn tăng huyết áp Đại cơng Cơn THA = THA nặng có nguy tư vong – C¬n THA = THA víi HATTr > 120 mmHg, HATTr thêm> 40 mmHg so với HA Số HA tuyệt đối không quan trọng yếu tố: Tốc độ gia tăng HA HA cao hay không Cơn tăng huyết áp Đại cơng Dựa vào tính cấp thiết cần hạ sè HA xuèng lËp tøc hay tõ tõ, c¬n THA thành loại: THA khẩn cấp (hypertensive emergencies) THA nặng + tổn thơng tiến triển quan đích ( não, tim - mạch, thận ) ( Cần hạ HA ) – THA cÊp cøu (hypertensive urgencies)   THA nặng + biến chứng cấp quan đích ( Cần hạ HA nhanh chóng vòng 24 ) Cơn tăng huyết áp Đại cơng THA khÈn cÊp – ThÇn kinh:  BƯnh n·o THA  Tỉn th¬ng néi sä cÊp: – Xt hut n·o – Xuất huyết dới nhện Nhồi máu não Cơn tăng huyết áp THA khẩn cấp Tim mạch: Thiếu máu cục tim cấp: Cơn ĐTN không ổn định NMCT Suy tim trái cấp ( OAP ) Bóc tách cấp tính ĐMC Cơn tăng huyÕt ¸p THA khÈn cÊp  ThËn: – Suy thËn cấp Khác: Cơn cờng catecholamin cấp: Pheochromocytoma Quá liều thuốc giống giao cảm (cocain) Sản giật Cơn tăng huyết áp THA cấp cứu THA ác tính - gia tăng THA xung quanh cc mỉ THA nỈng cã kÌm:    Suy tim ứ huyết Cơn đau thắt ngực ổn định TIA Suy thận nguyên nhân khác THA sau ngừng đột ngột thuốc hạ HA Cơn tăng huyÕt ¸p THA cÊp cøu  THA ¸c tÝnh:  THA gia tăng (accelerated) THA nặng + phù gai THA nặng + xuất huyết xuất tiết võng mạc THA ác tính-gia tăng Bệnh não THA: đột ngột HA+ đau đầu nhiều, RLYT, hồi phục sau hạ HA Cơn tăng huyết áp Xử trí Mục tiêu: Hạ HA Duy trì tới máu quan tránh biến chứng (do giảm HA nhanh ) Cơn tăng huyết áp Xử trí Nguyên tắc xử lý chung THA khẩn cấp: hạ HA = thuốc tĩnh mạch Giảm 25% HATB đa HATTr xuống đến 100 - 110 vòng vài phút vài ( tuỳ theo tình ) Sau đa dần HA số an toàn vòng 24 - 48giờ (có thể bắt đầu thuốc uống sau 12 - 24giờ) Cơn tăng hut ¸p Xư trÝ  THA khÈn cÊp Lùa chän thc: – T theo trêng hỵp thĨ:  Natri nitroprusside ( trừ sản giật ) Hội chứng vành cấp: nitroglycerine Sản giật: Hydralazine / Loxen Tăng catecholamin: labetalol Cơn tăng huyết áp Xử trí THA khẩn cÊp  C¸c thc chÝnh: – Natri nitropruside: D·n tiĨu động mạch tĩnh mạch Tác dụng sau vài giây, thời gian tác dụng 3-5 phút (hay đợc sử dơng)  LiỊu: 0,3 - 10 Mg/kg/phót  Cã thĨ ngộ độc axit cyanhydric dùng liều cao, kéo dài Cơn tăng huyết áp Xử trí THA khẩn cấp Các thuốc chính: Nicardipine ( Loxen ): Chẹn kênh canxi  LiỊu: - 15 mg/h, sau ®ã trì - mg/h Nitroglycerin: Tác dụng hạ áp hơn, thờng dùng có TMCBCT - 100 Mg/phút Cơn tăng huyết áp Xử trÝ THA khÈn cÊp C¸c thuèc chÝnh – Hydralazin: - 20 mg TM, sau ®ã trun TM 0,5 - mg/phót – Diazoxid: trun15-30 mg/phót, tèi ®a 600mg – Labetalol: mg/kg TM 10 phót, sau ®ã 0,1 mg/kg/h truyền TM Lasix: nên dùng lợi tiểu thừa thể tích Cơn tăng huyết áp Xử trí Cơn THA cấp cứu: Cần hạ HA xuống møc an toµn 24 giê – Dïng thuèc uèng:     ChÑn Ca: Nifedipin, øc chÕ men chuyển Lợi tiểu Chẹn beta Cơn tăng huyết áp Xử trí Các bệnh cảnh cụ thể Bệnh n·o THA:   Nitroprusside Labetalol, diazoxide, nitroglycerin – XuÊt huyết nội sọ: Hạ 20 % HATB (duy trì khoảng: 160-170/100) – Xt hut díi nhƯn:   T¬ng tù XHN Nimodipin nicardipin Cơn tăng huyết áp Xử trí Các bệnh cảnh cụ thể Nhồi máu não: Thờng có THA phản ứng, nhạy với thuốc NÕu Hattr> 130: h¹ HA nhng tõ tõ – Thuèc uống hoặc: Nitroprusside, labetalol, nitroglycerin Theo dõi sát tình trạng thần kinh Cơn tăng huyết áp Xử trí Các bệnh cảnh cụ thể Thiếu máu cục tim: HA thờng xuống dần vòng h – Nitroglycerin – Labetalol, nicardipin, nitroprusside – Tr¸nh: diazoxide, hydralazin Cơn tăng huyết áp Xử trí Các bệnh cảnh cụ thể Suy thất trái THA: Cần phân biệt suy thất trái (tiên phát) có THA phản ứng co mạch (Rlcn tâm thu, tăng Hattr vừa phải, không bệnh lý võng mạc) Nitroglycerin nitroprusside Thận trọng: labetalol Cơn tăng huyết áp Xử trí Các bệnh cảnh cụ thể Phình tách đm chủ cấp: Hạ HA đén mức thấp hết đau đảm bảo tới máu (HATTh 100-110) Nitroprusside + propranolol, hoặc: Nitroprusside + Labetalol Cơn tăng huyết áp Xử trí Các bệnh cảnh cụ thể Sản giật: – LÊy thai cÊp cøu – Magiª sunphat TM Hydralazin labetalol CCĐ: nitroprusside Cơn tăng huyết ¸p Xư trÝ C¸c bƯnh c¶nh thĨ  THA xung quanh phÉu thuËt: – Trong PT: nitroglycerin, nicardipin, labetalol – Sau PT: thêng tù hÕt sau 2-6 h – Cần loại trừ THA đau, lo lắng, hạ nhiệt độ Labetalol: sau PT nối tắt ĐM vành (bypass) Cơn tăng huyết áp Xử trí Các bệnh cảnh cụ thể Tăng catecholamin: Phentolamin: mg TM – Labetalol, Nitroprusside
- Xem thêm -

Xem thêm: ConTHA slise y học, ConTHA slise y học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn