Khu hệ các nội địa vùng thừa thiên huế (tt)

27 37 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 11:22

MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Thừa Thiên Huế nơi hội tụ đầy đủ mạnh biển, đầm phá, đồng bằng, đồi núi; nơi chuyển tiếp hai vùng khí hậu Bắc Nam Việt Nam, giới hạn ngăn cách đèo Hải Vân; có hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai lớn khu vực Đơng Nam Á; xem hệ thống sông, suối, đầm - phá bảo tàng sống thành phần lồi Cơng tác điều tra, nghiên cứu nguồn lợi cá Thừa Thiên Huế dừng lại sông đơn lẻ đầm - phá mà chưa có tính hệ thống, chưa đề cập đến thành phần loài cho toàn khu hệ, nhận xét tính chất địa lý động vật cho cá nội địa vùng Thừa Thiên Huế Để góp phần hồn thiện cơng tác điều tra nguồn lợi đánh giá độ đa dạng sinh học cá, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu nhóm động vật cho công tác giảng dạy phát triển bền vững nghề cá khu vực đồng thời hoàn chỉnh danh lục cá nước ngọt, chọn đề tài: “Khu hệ cá nội địa vùng Thừa Thiên Huế” Mục tiêu - Lập danh lục thành phần loài, mức độ đa dạng đơn vị phân loại, đặc điểm phân bố loài cá khu hệ cá nội địa vùng Thừa Thiên Huế - Xác định mối quan hệ tính chất địa lý động vật cá nội địa vùng Thừa Thiên Huế Đánh giá tác động hoạt động phát triển KT - XH đến nguồn lợi cá - Đề xuất biện pháp bảo tồn, khai thác hợp lý nguồn lợi cá nội địa Thừa Thiên Huế Nội dung nghiên cứu - Xác định thành phần lồi, phân tích tính đa dạng khu hệ cá nội địa Thừa Thiên Huế - Mức độ tương đồng thành phần loài cá khu hệ cá nội địa Thừa Thiên Huế với khu hệ cá Việt Nam Nhận xét tính chất địa lý động vật cá nội địa vùng Thừa Thiên Huế - Đặc điểm phân bố lồi cá theo sinh cảnh, loại hình thủy vực, loài cá theo nguồn gốc khu vực nghiên cứu - Hiện trạng khai thác, bảo vệ nguồn lợi cá KVNC Phân tích tổng hợp yếu tố ảnh hưởng đến nguồn lợi cá, đề xuất nhóm biện pháp bảo vệ khai thác hợp lý nguồn lợi cá nội địa Thừa Thiên Huế Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài luận án - Kết nghiên cứu đề tài cung cấp dẫn liệu khoa học cập nhật trạng khu hệ cá nội địa Thừa Thiên Huế - Kết nghiên cứu kiến nghị sở khoa học quan trọng giúp quan quản lý cấp việc quy hoạch, bảo tồn, khai thác hợp lý phát triển bền vững nguồn lợi cá - Cung cấp sưu tập mẫu cá phục vụ cho nghiên cứu, đối chiếu giảng dạy trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế Đóng góp luận án - Xác định danh lục thông tin liên quan thành phần loài cá khu hệ cá nội địa vùng Thừa Thiên Huế gồm 272 loài thuộc 166 giống, 70 họ 31 thuộc 02 lớp cá Sụn Chondrichthyes lớp cá Vây tia - Actinopterygii Ghi nhận bổ sung cho khu hệ 19 loài - Xác định thay đổi vị trí bộ, họ cá hệ thống phân loại; đề xuất hệ thống phân loại theo quan điểm phát sinh chủng loại cập nhật tên lồi có hiệu lực cho cá nội địa vùng Thừa Thiên Huế - Cung cấp dẫn liệu ban đầu đặc điểm phân bố loài cá KVNC theo: Dạng hình thủy vực, sinh cảnh sơng nhóm sinh thái theo độ mặn mơi trường nước - Cung cấp dẫn liệu góp phần đưa nhận định tính chất địa lý động vật cá nội địa vùng Thừa Thiên Huế nằm khu phân bố chuyển tiếp cá nước miền Trung, loài mang yếu tố phía Bắc chiếm ưu - Xác định cơng trình thủy điện, đập ngăn mặn khai thác phương tiện hủy diệt nguyên nhân chính, ảnh hưởng tiêu cực đến biến động thành phần, phân bố nguồn lợi loài cá KVNC Đề xuất nhóm biện pháp khai thác hợp lý, bảo vệ phát triển bền vững nguồn lợi cá KVNC Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 Lƣợc sử nghiên cứu cá nội địa c s nghiên c u hu hệ v th nh ph n o i cá nội địa Việt Nam - Giai đoạn trước năm 1945: Nghiên cứu cá Việt Nam phần lớn người nước thực Các nghiên cứu chủ yếu tập trung cơng bố thành phần lồi mơ tả loài cho khu hệ - Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1975: Nghiên cứu cá nước miền Bắc Việt Nam quan, Tổ chức nước thực Ở miền Nam công trình nghiên cứu cá miền Bắc, người Việt Nam người nước thực Các nghiên cứu c ng dừng lại điều tra nguồn lợi - Giai đoạn từ năm 1975 đến nay: Các nghiên cứu khu hệ phủ khắp lãnh thổ Việt Nam, việc xác định danh lục thành phần loài c n sâu vào nghiên cứu sinh thái, đặc điểm sinh học, nhóm lồi có giá trị bảo tồn, bị khai thác mức đề xuất giải pháp khai thác hợp lý bảo vệ nguồn lợi V c ng o im i Số lồi cơng bố Việt Nam tác giả nước nước ngồi qua thời kỳ tính từ năm 1881 đến 2016 với tổng số 290 lồi Trong giai đoạn 1881 - 1945 công bố 38; giai đoạn 1945 - 1975 có 63 lồi cơng bố; Giai đoạn 1975 2016 số lượng lồi cơng bố 189 lồi, có 39 lồi nhà khoa học nước ngồi phát cơng bố 1.2 Lƣợc sử nghiên cứu khu hệ cá Thừa Thiên Huế - Trong sơng hệ thống đầm phá điều tra hệ thống sơng Hương, sơng Ơ Lâu, sông Bồ, sông Truồi, sông Đại Giang sông Bù Lu nghiên cứu điều tra từ năm 2007 trở lại điều tra kỹ, số liệu cập nhật - Các khu hệ nghiên cứu từ năm 2005 trở trước, chuỗi số liệu c , tính từ thời điểm điều tra (nếu điều tra mới) chênh lệch số lượng lồi lớn Mặc dù có điều tra nghiên cứu nhiều năm, chưa có cơng trình cơng bố cá Thừa Thiên Huế cách có hệ thống Vùng núi, đặc biệt vùng phía Tây Lưới Nam Đông chưa nghiên cứu đầy đủ 1.3 Về sử dụng hệ thống phân loại cá nƣớc Việt Nam - Từ năm 1960 đến năm đầu k XXI chủ yếu xếp theo hệ thống Berg (1940) sau thay hệ thống Lindberg (1971) - Từ năm 2000 trở lại đây, nhà nghiên cứu cá s dụng hệ thống phân loại Eschmeyer (1998) tập hợp (bổ sung hàng năm) 1.4 Địa lý phân bố cá nƣớc miền trung Việt Nam Các quan điểm v địa ý phân cá n c mi n Trung Việt Nam Các nhà nghiên cứu cá nước cho miền Trung Khu phân bố chuyển tiếp cá nước Việt Nam từ sông Lam (Nghệ An - Hà T nh) vào đến sơng Ba (Phú ên); lồi phía Bắc phía Nam bắt gặp Tính trung gian thể hiện: cá miền núi cá đồng tương đương nhau, tính đặc hữu khơng cao 1.4.2 Thừa Thiên Huế vùng phân chuyển tiếp địa động vật cá n c mi n Trung Hiện tồn hai quan điểm tính chất địa lý động vật cá nội địa vùng Thừa Thiên Huế Quan điểm thứ nhất, Thừa Thiên Huế thuộc khu phân bố chuyển tiếp cá nước miền Trung Việt Nam; quan điểm thứ hai, Thừa Thiên Huế thuộc tỉnh địa động vật cá nước Bắc Việt Nam 1.5 Khái quát điều kiện tự nhiên xã hội Thừa Thiên Huế i u iện t nhiên Khí hậu, Thủy văn T i nguyên sinh vật i u iện v inh tế - xã hội Chƣơng THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, TƢ LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Thời gian - Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2012 đến năm 2017 - Thời gian nghiên cứu thực địa: Thu mẫu trực tiếp từ 6/2012 - 6/2017, tổng số 231 ngày chia thành nhiều đợt ngắn ngày, tập trung mùa khô bổ sung vào mùa mưa (phụ lục luận án) 2.2 Địa điểm Đề tài thực thủy vực nội địa Thừa Thiên Huế, tiến hành điều tra, thu thập mẫu vật 22 tuyến 32 điểm (hình 2.1 phụ lục luận án) 2.3 Tƣ liệu nghiên cứu - 1.530 mẫu vật cá thu thập qua đợt thực địa - Nhật ký thực địa: ghi chép loài cá thực địa, phiếu điều tra vấn, phiếu hình thái cá, ảnh chụp ngồi thực địa ph ng thí nghiệm - Các tài liệu khoa học liên quan 2.4 Phƣơng pháp nghiên cứu Ph ơng pháp hồi c u t i iệu - Tài liệu cá nội địa Thừa Thiên Huế - Thu thập tài liệu tham khảo - Thu thập tài liệu có liên quan Ph ơng pháp nghiên c u ngo i th c địa 2.4.2.1 Phương pháp lựa chọn địa điểm thu mẫu Nguyên tắc chọn địa điểm thu mẫu: thu mẫu theo tuyến (hình 2.1 phụ lục luận án) Các tuyến thu mẫu theo thủy vực sông suối, theo phụ lưu chi lưu; đặc trưng cho vùng núi, vùng đồng bằng, vùng c a sông ven biển đầm phá; từ thượng lưu đến c a sông; ao, hồ, trằm, bàu, ruộng lúa nước Những khu vực có nghề cá phát triển, có điều kiện thuận lợi cho việc đánh bắt cá Các tuyến, điểm thu mẫu xác định tọa độ điểm bắt đầu kết thúc 2.4.2.2 Phương pháp thu mẫu cá Thời gian thu mẫu thực tập trung vào tháng đến tháng thu bổ sung vào tháng 10 đến tháng năm sau Trực tiếp đánh bắt với ngư dân để thu mẫu, mua mẫu ngư dân đánh cá địa điểm nghiên cứu Mua kiểm tra mẫu cá chợ cá xung quanh khu vực nghiên cứu, nhờ hộ ngư dân khai thác thủy sản sông, đầm phá thu thập mẫu thường xuyên thời gian nghiên cứu 2.4.2.3 Làm tiêu cá định loại Các loài cá thu từ 02 - 05 mẫu điểm thu mẫu Các loài cá lạ thu nhiều mẫu Các mẫu cá thu để định loại u cầu phải tươi, có hình dạng đẹp, vây vảy nguyên vẹn Các mẫu cá thu cố định vây hình thái thể, gắn nhãn (nhãn có ghi số thứ tự) chụp ảnh ngay, sau x lý bước * Làm tiêu cá định loại: Các mẫu cá để trưng bày, mẫu chụp ảnh, mẫu chuẩn x lý mẫu theo bước sau: - X lý vây, cố định gai tia vây cho căng hết cỡ, x e định hình cho cứng, phẳng cách dùng kiêm trùng ghim cố định mẫu xốp sau dùng tẩm dung dịch formol 40 % thấm vào gốc vây - phút (với cá có kích thước lớn dùng kim tiêm bơm trực tiếp dung dịch formol 40 % vào gốc vây), dùng khăn vải khô ép giữ hai bên tay 01 phút cho vây khô cứng với tự nhiên Sau x lý tiếp vây khác - X lý thân nội tạng cá tiêu thông thường Cá cứng không cong queo, nhăn nhúm khơng bị vảy, gãy vây Sau ngâm mẫu dung dịch formol % - Các tiêu cá thông thường phục vụ cho nghiên cứu để cá nằm ngang khay men khay inox, tiêm dung dịch formol 40 % vào xoang bụng, xoang hầu, hai bên thân gốc vây làm cho cá cứng vây x e Cá cỡ 10 cm không cần tiêm mà ngâm trực tiếp vào dung dịch formol % - Mỗi mẫu cá gắn nhãn riêng để thuận lợi cho việc theo dõi Nhãn làm giấy cal ghi bút chì đen mềm, sau gấp nhỏ đặt miệng cá lớn nắp mang bên phải cá nhỏ Mẫu cá thu đợt cho riêng vào bình dán nhãn Nhãn ghi số thứ tự, địa điểm, ngày/tháng/năm thu người thu - Tiến hành chụp ảnh mẫu vật c n tươi sống sau x lý định hình theo nguyên tắc mẫu dìm nước - Ghi chép theo dõi mẫu cá thu thực địa, chụp cảnh hoạt động trình thu mẫu * Ghi nhật ký thực địa thông tin cần thiết: thời gian thu mẫu, địa điểm thu mẫu, số lượng mẫu, người thu mẫu, đặc điểm sinh cảnh nơi thu mẫu, màu sắc lồi (đặc điểm bị ngâm formol), quan sát hoạt động đánh bắt ngư dân, đặc điểm tự nhiên xã hội KVNC * Đo độ mặn: độ mặn nước c a sông đầm phá đo máy khúc xạ kế Optika model HRD-400, thang đo độ mặn - 28 % Phân chia độ mặn theo Đặng Ngọc Thanh cs (2002) - Mẫu phân tích, giám định lưu giữ ph ng thí nghiệm Động vật học, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 2.4.2.4 Điều tra, vấn ngư dân nhân dân địa phương vùng nghiên cứu 2.4.2.5 Khảo sát, thu thập dẫn liệu liên quan khác 2.4.3 Phƣơng pháp phân tích mẫu, định loại cá phòng thí nghiệm 2.4.3.1 Phân tích tiêu hình thái (lập phiếu hình thái phụ lục luận án) Số đo tỉ lệ số đo theo Pravdin (1973) Tham khảo Nguyễn Văn Hảo Ngô S Vân (2001) - Tỷ ệ s đo: + So sánh chiều dài chuẩn (Lo) với chiều cao thân (H), chiều dài đầu (T), khoảng cách trước vây lưng (daD), khoảng cách sau vây lưng (dpD), chiều dài cán đuôi (Lcd), chiều cao cán đuôi (ccd) chiều dài toàn thân (L) + So sánh chiều dài đầu (T) với chiều dài mõm (Ot), đường kính mắt (O) khoảng cách hai mắt (OO) + So sánh chiều dài khoảng cách vây ngực vây bụng (P - V) với khoảng cách vây bụng vây hậu môn (V - A) - S đếm + Các loại vây: Đếm số lượng gai, tia không phân nhánh, tia phân nhánh vây lưng (D), vây ngực (P), vây bụng (V), vây hậu môn (A) vây (C); hình dạng vây mỡ vây (hình 2.3, hình 2.4 hình 2.5 luận án) + Các loại vảy: vảy đường bên (L.l.), vảy trên, đường bên, vảy trước vây lưng, vảy ngang thân, vảy dọc thân (Squ.)… (ở lồi cá khơng có đường bên); vảy gai lườn bụng cá trích (Clupeiformes)… (hình 2.6 luận án) - Các s đếm hác: Số lượng râu, thùy mơi… Các lồi cá thuộc cá Nheo (Siluriformes) đo chiều dài râu, đếm số lượng loại râu (hình 2.7 luận án) 2.4.3.2 Các dấu hiệu hình thái khác Hình dạng đầu, miệng (hình 2.8 luận án), giác bám, thân… hình dạng vị trí vây, cấu tạo vảy, đường bên, màu sắc cá (thân, lưng, bụng, vây, vân sọc…) 2.4.3.3 Dựa vào đặc điểm sinh học - Tập tính sinh sống, sinh trưởng, dinh dưỡng, sinh sản di cư - Dựa vào đặc điểm phân bố, vùng phân bố 2.4.4 Phƣơng pháp định loại cá - Dựa theo nguyên tắc phân loại động vật Mayr (1974) - Đo hình thái ngồi theo Pravdin (1973) Tham khảo Rainboth (1996), Nguyễn Văn Hảo Ngô Sỹ Vân (2001), Nguyễn Văn Hảo (2005) - Định loại cá phương pháp so sánh hình thái theo khóa phân loại lưỡng phân mô tả Chevey Lemasson (1937); Vương D Khang (1963); Mai Đình Yên (1978, 1992); Nguyễn Khắc Hường (1991, 1993a, 1993b); Nguyễn Hữu Phụng Nguyễn Nhật Thi (1994); Nguyễn Hữu Phụng cs (1995); Rainboth (1996); Kotellat (2001, 2011, 2017); Nguyễn Văn Hảo Ngô S Vân (2001); Nguyễn Văn Hảo (2005) - Mỗi loài cá nêu tên khoa học, tên tiếng nh, tên đồng vật (synonym), tên Việt Nam, số đo đếm, phân bố, giá trị bảo tồn, giá trị kinh tế Các tên danh, tên đồng vật tra cứu đối chiếu theo Froese & Pauly (2019) (cập nhật phiên 2/2019), Catalog of Fishes (2019), Catalog of Life (2017) * Tiến trình định oại theo Nguyễn Văn Hảo ( 00 , 005): Bước Tách mẫu cá thành dạng hình thái Bước Tiến hành phân tích mẫu cá theo số liệu hình thái - Quan sát đặc điểm hình thái, đặc điểm phân loại, tính tốn số định loại lồi cá KVNC - S dụng khố định loại lưỡng phân để xác định tên lồi xác - Với lồi có mơ tả, đối chiếu với mô tả gốc, mô tả đặc điểm bổ sung sai khác với tác giả trước (nếu có) Với lồi cho Việt Nam cho khoa học có mơ tả chi tiết - Mỗi loài nêu tên khoa học kèm theo tác giả năm công bố, tên tiếng anh, tên phổ thơng, tên địa phương (nếu có), địa điểm thu mẫu Bước Sắp xếp loài vào hệ thống phân loại, lập danh lục thành phần loài 2.4.5 Hệ thống phân loại - S dụng hệ thống phân loại Betancur et al (2017) 2.4.6 Nhận xét mối quan hệ thành phần loài yếu tố địa lý động vật khu hệ cá nội địa Thừa Thiên Huế - S dụng cơng thức tính hệ số tương đồng Sorencen (1948): S = 2C/A+B Trong đó: S hệ số tương đồng; C số loài xuất hai khu hệ (số loài chung); số loài khu hệ ; B số loài khu hệ B Hệ số tương đồng biến đổi từ đến Quy ước: Lồi có mặt 1; lồi khơng có mặt - Nhận xét yếu tố địa lý động vật khu hệ cá nội địa Thừa Thiên Huế: theo quan điểm Mai Đình ên (1995) - Xác định lồi có giá trị bảo tồn: dựa vào tiêu chí phân hạng bảo tồn Sách đỏ Việt Nam (2007), Quyết định số 82/2008/QĐ-BNNPTNT, Thông tư số 01/2011/TT-BNNPTNT, Danh lục Đỏ giới IUCN (2019) Cơng ước CITES (2017) - Xác định lồi cá đặc hữu: theo Luật đa dạng sinh học năm 2008 - Xác định loài ngoại lai xâm hại có nguy xâm hại: theo Thơng tư số 35/2018/TT-BTNMT - Xác định lồi cá có giá trị kinh tế: Bộ Thủy sản (1996) (nay Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn) - Xác định lồi cá ni thương phẩm: Bộ Thủy sản (1996) (nay Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn) - Xác định lồi cá ni làm cảnh: Bộ Thủy sản (1996) (nay Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn) Võ Văn Chi (1993) - Phân chia sinh cảnh theo Đặng Ngọc Thanh cs (2002) 2.4.7 Đánh giá tác động hoạt động phát triển KT-XH đến nguồn lợi cá Khảo sát thực tế vấn ngư dân khu vực có cơng trình (xây dựng thủy điện, hồ chứa cơng trình thủy lợi, đê bao…) 2.4.8 Xử lý số liệu X lý số liệu Microsoft Excel version, 2010 PAST (Hammer et al., 2001) 10 Bống trắng (Gobiidae) họ cá Bống kèo (Oxudercidae) họ có 07 giống (chiếm 4,19 %); họ cá Đối (Mugilidae) có 06 giống (chiếm 3,59 %); họ cá Trích (Clupeidae) họ cá Lăng (Bagridae) họ có 05 giống (chiếm 2,99 %); 05 họ có 04 giống (chiếm 2,39 %); 05 họ có 03 giống (chiếm 1,79 %); 11 họ có 02 giống (chiếm 1,19 %); 43 họ có 01 giống (chiếm 0,59 %) (bảng 3.3 luận án) - V ậc gi ng: Ưu thuộc họ cá Chép (Cyprinidae) với 21 giống (chiếm 12,65 % tổng số giống), tiếp đến họ cá Nhàng (Xenocyprididae) có 16 giống (chiếm 9,63 %) Đã xác định 52 giống đa lồi, có từ 02 - 08 lồi (chiếm 31,32 %); 114 giống đơn loài (chiếm 68,67 %) (bảng 3.3 luận án) Trong 166 giống, giống Poropuntius thuộc cá Chép (Cypriniformes) ưu loài với 08 loài/giống (chiếm 2,94 % tổng số loài), giống Sewellia thuộc cá Chép (Cypriniformes) giống Lutjanus thuộc cá Hồng (Lutjaniformes) có 06 lồi/giống (chiếm 2,20 %); sáu giống có 05 lồi (chiếm 1,83 %), 11 giống có 03 lồi (chiếm 1,10 %); 26 giống có 02 lồi (chiếm 0,73 %); c n lại 114 giống đơn loài (bảng 3.3 luận án) - V ậc o i: Ưu thuộc cá Chép (Cypriniformes) với 102 loài (chiếm 37,5 % tổng số loài); tiếp đến cá Bống (Gobiiformes) có 27 lồi (chiếm 9,92 %), cá Nheo (Siluriformes) có 26 lồi (chiếm 9,55 %); cá Vược (Perciformes) có 14 lồi (chiếm 5,14 %); hai cá Chình ( nguilliformes) cá Rơ ( nabantiformes) có 12 lồi (chiếm 4,41 %); cá Trích (Clupeiformes) có 11 lồi (chiếm 4,04 %) Các cá c n lại có số lồi giao động từ - loài (bảng 3.2, bảng 3.3 luận án) 3.1.3 Nhóm cá ƣu Trong 166 giống, ưu giống Poropuntius thuộc cá Chép (Cypriniformes) với 08 loài (chiếm 2,94 %), xếp thứ hai giống Sewellia cá Chép (Cypriniformes) giống Lutjanus cá Hồng (Lutjaniformes) có 06 lồi (chiếm 2,20 % tổng số loài) (bảng 3.4 luận án) 3.1.4 Ghi nhận cho khu hệ cá nội địa Thừa Thiên Huế Kết nghiên cứu ghi nhận 19 loài thuộc 14 giống, 09 họ 04 cá bổ sung cho khu hệ (bảng 3.5 phụ lục luận án) 13 Bảng 3.5 Danh sách loài ghi nhận cho khu hệ cá nội địa Thừa Thiên Huế Tên khoa học Stt I CYPRINIFORMES (1) Gastromyzontidae Annamia thuathienensis Nguyen, 2005 (2) Sewellia albisuera Freyhof, 2003 Sewellia speciosa Robert, 1998 Nemacheilidae Schistura spiloptera (Valenciennes, 1846) Schistura yersini Freyhof & Serov, 2001 Schistura clatrata Kottelat, 2000 (3) Cyprinidae Tor sinensis Wu, 1977 Garra cambodgiensis (Tirant, 1883) Onychostoma meridionale Kottelat, 1998 Mystacoleucus marginatus 10 (Valenciennes, 1842) Scaphiodonichthys acanthopterus 11 (Fowler, 1934) (4) Xenocyprididae 12 Sinibrama melrosei (Nichols & Pope, 1927) II SILURIFORMES (5) Loricariidae 13 Pterygoplichthys disjunctivus (Weber, 1991) (6) Bagridae 14 Pseudomystus siamensis (Regan, 1913) (7) Sisoridae Tên tiếng Anh (fishbase.org & Tên Việt Nam iucnredlist.org) CARPS BỘ CÁ CHÉP Hillstream Họ cá Chạch bám Cá Vây thừa thiên Cá Bám đá Cá Bám đá Stone loaches Họ cá Chạch suối Cá Chạch suối huế Cá Chạch suối đuôi đỏ Cá Chạch suối Minnows Họ cá Chép Cá Đỏ Stonelapping Cá Đá rằn minnow Cá Xanh Cá Vảy xước Cá Mọm CATFISH Armored catfishes Vermiculated sailfin catfish Bagrid catfishes Asian bumblebee catfish Sisorid catfishes 15 Glyptothorax honghensis Li, 1984 16 Glyptothorax strabonis Ng & Freyhof, 2008 17 Glyptothorax laoensis Fowler, 1934 III LABYRINTH FISHES Snakeheads ANABANTIFORMES (8) Channidae Channa longistomata 18 Nguyen, Nguyen & Nguyen, 2012 IV CENTRARCHIFORMES (9) Percichthyidae Họ cá Nhàng Cá Nhác BỘ CÁ NHEO Họ cá Tỳ bà Cá Tỳ bà Họ cá Lăng Cá Chốt Họ cá Chiên Cá Chiên suối sông hồng Cá Chiên suối sông gianh Cá Chiên suối lào BỘ CÁ RÔ Họ cá Quả Cá Trẳng Temperate 14 BỘ CÁ CĂNG Họ cá Rô mo Stt Tên tiếng Anh (fishbase.org & iucnredlist.org) perches Tên khoa học 19 Coreoperca whiteheadi Boulenger, 1900 Tên Việt Nam Cá Rơ mó 3.1.5 Các lồi cá có giá trị bảo tồn khu vực nghiên cứu Có 50 lồi có giá trị bảo tồn theo thứ hạng khác (bảng 3.5, bảng 3.6 phụ lục luận án) Trong đó: 17 lồi có tên SĐVN (2007), 25 lồi có tên Quyết định 82/2008/QĐBNNPTNT Thông tư 01/2011/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn 30 lồi có tên Danh lục Đỏ Thế giới IUCN (2019) 04 loài có tên Phụ lục II Cơng ước CITES (2017) 3.1.6 Các lồi cá có giá trị kinh tế Đã thống kê 40 lồi cá có giá trị kinh tế thuộc 35 giống, 26 họ 18 cá khác (bảng 3.7 luận án) Bộ cá Chép (Cypriniformes) có số lượng lồi nhiều với 11 loài (chiếm 27,5 % tổng số loài cá kinh tế khu hệ), tiếp đến cá Nheo (Siluriformes) có 04 lồi (chiếm 10,00 %), cá Vược (Perciformes) có 03 lồi (chiếm 7,5 %) 3.1.7 Cá đƣợc sử dụng làm thiên địch Đã xác định 24 loài cá s dụng s dụng làm thiên địch, 21 lồi thuộc 14 giống 08 họ, 06 cá ăn côn trùng ấu trùng chống bệnh người 18 loài, 12 giống, 08 họ, 05 cá ăn ấu trùng số loài sâu hại lúa (bảng 3.8 luận án) 3.1.8 Cá ni làm cảnh Thống kê 46 lồi thuộc 33 giống, 19 họ 10 dùng làm cá cảnh Trong có 42 lồi cá địa (chiếm 15,44 %), 04 loài cá nhập nội (chiếm 1,47 %) (bảng 3.9 luận án) 3.1.9 Các lồi cá ni thƣơng phẩm Xác định 39 loài thuộc 31 giống, 27 họ 16 cá s dụng nuôi thương phẩm (bảng 3.10 luận án) Trong đó, cá Chép (Cypriniformes) có số lồi nhiều với 07 lồi (chiếm 2,57 % tổng số loài khu hệ); cá Nheo (Siluriformes) cá Rơ ( nabantiformes) có 05 loài (chiếm 1,83 %); cá Bống 15 (Gobiiformes) có 04 lồi (chiếm 1,47 %) Các c n lại có số lồi khơng nhiều từ - loài (chiếm 0,36 % - 1,10 %) 3.1.10 Các loài cá ngoại lai Nghiên cứu xác định khu hệ cá nội địa Thừa Thiên Huế có 12 loài thuộc 11 giống 07 họ 05 cá ngoại lai Bộ cá Chép (Cypriniformes) có số lồi nhiều với 05 loài (chiếm 1,83 % tổng số loài cá khu hệ) (bảng 3.11 luận án) Xác định có 10 lồi thuộc 09 giống, 07 họ 05 cá xâm hại có nguy xâm hại (chiếm 3,67 % tổng số loài khu hệ) (bảng 3.14 luận án) 3.2 SỰ THAY ĐỔI VỊ TRÍ CÁC BỘ, HỌ TRONG HỆ THỐNG PHÂN LOẠI VÀ CẬP NHẬT MỚI TÊN LOÀI CÁ NỘI ĐỊA THỪA THIÊN HUẾ 3.2.1 Sự thay đổi vị trí bộ, họ cá hệ thống phân loại đại Tách, nhập v hình th nh ộ, họ cá m i Sự biến đổi việc tách, nhập hình thành họ, cá theo quan điểm Nelson et al (2016), Eschmeyer (2017) Betancur et al (2017) cho khu hệ cá nội địa Thừa Thiên Huế thể qua bảng 3.13 hình 3.1 luận án Số lượng Hình 3.1 Biểu đồ so sánh số lƣợng họ cá nội địa Thừa Thiên Huế theo quan điểm tác giả Nelson et al (2016), Eschmeyer (2017) Betancur et al (2017) Thành phần loài khu hệ cá nội địa Thừa Thiên Huế theo Eschmeyer (2017) xếp thành 18 63 họ, cá Vược (Perciformes) có số họ nhiều với 25 họ Theo Nelson et al (2016) xếp thành 29 67 họ, cá Vược 16 (Perciformes) có số họ nhiều với 12 họ Tác giả tách 11 bậc họ nâng lên thành bậc bộ; theo Betancur et al (2017) cá nội địa Thừa Thiên Huế xếp thành 31 70 họ, cá Vược (Perciformes) c n 06 họ Thay đổi vị trí s ộ cá theo quan điểm phát sinh chủng oại Đối chiếu danh lục thành phần loài khu hệ cá nội Thừa Thiên Huế xếp theo hệ thống phân loại truyền thống với hệ thống phân loại cá đại Betancur et al đề xuất cho thấy tăng lên số lượng, thay đổi vị trí thể bảng 3.13 luận án 3 Một v i n uận v hệ th ng phân oại cá theo quan điểm phát sinh chủng oại Hiện xu định loại cá từ hình thái cá thể, quần thể sang kết hợp với nghiên cứu cấp độ tế bào (NST DNA), nghiên cứu di truyền (kiểu nhân) Mỗi hướng nghiên cứu có ưu điểm riêng, nghiên cứu hình thái khó khăn mức độ xác khơng cao lồi đồng hình Năm 2017, Betancur nhóm nghiên cứu nghiên cứu phát sinh chủng loại loài cá xương xác định nguồn gốc mối quan hệ họ hàng đa số loài cá xương giới đề xuất hệ thống phân loại, xem hệ thống phân loại cá chưa hoàn chỉnh sở để phân loại cá sau xác Một điểm lưu ý quan trọng hệ thống phân loại Betancur et al (2017) nhóm cá nước thay đổi so với hệ thống trước (đặc biệt cá Chép), chủ yếu thay đổi nhóm cá có nguồn gốc mặn, lợ Điều nhóm cá gốc biển có giao lưu lớn (không bị ngăn cách chướng ngại địa lý) nên có điều kiện lai xa dẫn đến biến đổi mặt di truyền nhiều so với nhóm cá nước điển hình Vì vậy, nghiên cứu phát sinh chủng lồi phải xác định xác nguồn gốc mối quan hệ họ hàng lồi (điều nghiên cứu hình 17 thái khó xác định được) Kết nghiên cứu Betancur et al (2017) góp phần xác định xác mối quan hệ họ hàng lồi, đồng thời góp phần làm đa dạng bậc taxon Hệ th ng phân oại s dụng cho hu hệ cá nội địa Thừa Thiên Huế Trên sở phân tích mẫu thu được, kết nghiên cứu trước tiếp thu có chọn lọc phương thức xếp hệ thống phân loại nhà nghiên cứu cá giới, đề xuất hệ thống phân loại s dụng cho khu hệ cá nội địa Thừa Thiên Huế bảng 3.14 luận án Hệ thống chủ yếu dựa vào cách xếp Betancur et al (2017) 3.2.2 Cập nhật tên khoa học có hiệu lực loài cá Khu hệ cá nội địa vùng Thừa Thiên Huế Phân tích, tra cứu cập nhật định danh tên loài cho 272 loài cá nội địa Thừa Thiên Huế nghiên cứu (tên khoa học c n có giá trị, tên khoa học chưa cập nhật, tên khoa học có nhầm lẫn tên tác giả, tên khoa học có nhầm lẫn năm tìm lồi; chuyển sang họ khác, chuyển sang khác.) theo tác giả tài liệu trình bày mục 2.4.4 luận án có 99 lồi cá cập nhật tên có giá trị (bảng 3.15 luận án) 3.3 TÍNH CHẤT ĐỊA LÝ ĐỘNG VẬT KHU HỆ CÁ NỘI ĐỊA THỪA THIÊN HUẾ 3.3.1 Đặc tính phân bố cá nội địa Thừa Thiên Huế 33 o i phân rộng Đã xác định 66 lồi cá phân bố rộng Trong đó, 34 lồi mang yếu tố phía Bắc Việt Nam (phân miền Nam Trung Hoa) (chiếm 12,5 % tổng số loài cá 51,51 % số loài cá phân bố rộng KVNC), 22 lồi mang yếu phía Nam Việt Nam (phân miền Đơng Dương) 10 lồi đặc trưng cho khu vực miền Trung Việt Nam (chiếm 3,68 %) (bảng 3.16 hình 3.2 luận án) 33 o i đặc hữu cho Thừa Thiên Huế 18 Kết nghiên cứu xác định khu hệ cá nội địa Thừa Thiên Huế có 05 lồi cá đặc hữu đặc trưng cho khu hệ khe suối vùng Đông Trường Sơn vùng chuyển tiếp miền Trung (chiếm 7,57 % số loài cá phân bố rộng KVNC) (bảng 3.17 hình 3.2 luận án) Hình 3.2 Biểu đồ tỷ lệ (%) yếu tố phân bố thuộc nhóm cá phân bố rộng khu hệ cá nội địa Thừa Thiên Huế 3.3.2 So sánh thành phần loài khu hệ cá nội địa Thừa Thiên Huế so với số khu hệ cá khác Bảng 3.18 Chỉ số tƣơng đồng (Sorensen) thành phần loài khu hệ cá Thừa Thiên Huế khu hệ cá khác Khu hệ MB HT QN PY TN MN TTH Ghi chú: MB 0,57 0,48 0,39 0,30 0,21 0,50 MB: Miền Bắc TN: Tây Nguyên HT 0,57 0,61 0,49 0,32 0,44 0,69 QN 0,48 0,61 0,69 0,46 0,49 0,72 PY 0,39 0,49 0,69 0,51 0,54 0,56 HT: Hà T nh MN: Miền Nam TN 0,30 0,32 0,46 0,51 0,47 0,35 QN: Quảng Nam TTH: Thừa Thiên Huế 19 MN 0,21 0,44 0,49 0,54 0,47 0,43 PY: Phú Yên TTH 0,50 0,69 0,72 0,56 0,35 0,43 Mức độ tương đồng Hình 3.3 Sơ đồ so sánh mức độ tƣơng đồng (Sorensen) thành phần loài khu hệ cá Thừa Thiên Huế khu hệ cá khác Nhận xét: Thành phần loài khu hệ cá nội địa Thừa Thiên Huế có quan hệ tương đồng với khu hệ cá Quảng Nam (S = 0,72) tương đồng với khu hệ cá Hà T nh (S = 0,68) tương đồng với khu hệ cá Phú Yên (S = 0,56) Điều cho thấy khu hệ cá có điều kiện địa hình, địa lý tương đồng nên thành phần loài chúng giống Khi so sánh với khu hệ cá miền Bắc khu hệ cá miền Nam, nhận thấy khu hệ cá nội địa Thừa Thiên Huế tương đồng với khu hệ cá miền Bắc (S = 0,50) khu hệ cá miền Nam (S = 0,43) 3.3.3 Nhận xét tính chất địa lý động vật cá nước Thừa Thiên Huế Kết thu nghiên cứu khu hệ cá nội địa Thừa Thiên Huế cho thấy: - Trong thành phần loài cá khu hệ Thừa Thiên Huế lồi mang yếu tố phía Bắc nhiều với tỉ lệ 33,5 % yếu tố phía Nam 28,31 %, kết phản ánh tính chất chuyển tiếp khu hệ Mặt khác, khu hệ cá nội địa Thừa Thiên Huế tương đồng với khu hệ cá miền Bắc (S = 0,50), xa với khu hệ cá phía Nam (S = 0,44) khu hệ cá Tây Nguyên (S = 0,35) (bảng 3.18 hình 3.3) - Về vị trí địa lý, sông Thừa Thiên Huế chảy theo 20 hướng từ Tây sang Đông đổ biển Đông, thành phần loài chủ yếu loài cá nước điển hình, cá Chép chiếm ưu số lượng loài khu hệ; đặc điểm giống với sông Bắc Trung Trung bộ, Việt Nam Với phân tích trên, chúng tơi cho Khu hệ cá nội địa Thừa Thiên Huế nằm khu phân bố chuyển tiếp cá nước miền Trung, lồi mang yếu tố phía Bắc chiếm ưu 3.4 ĐA DẠNG SINH THÁI KHU HỆ CÁ NỘI ĐỊA THỪA THIÊN HUẾ 3.4.1 Phân bố cá theo thủy vực 3.4.1.1 Phân theo thủy v c nội địa Bảng 3.19 Số lƣợng loài cá thủy vực khu hệ cá nội địa Thừa Thiên Huế Stt Thủy vực Sơng Ơ Lâu Sơng Bồ Sơng Hương Sông Nong Sông Truồi Sông Cầu Hai Sông Bù Lu 34 34 34 Phân Phân Phân Số loài 105 130 179 52 77 64 134 Stt 10 11 12 13 Thủy vực Tam Giang - Cầu Hai Đầm Lăng Cô Vườn quốc gia Bạch Mã KBTTN Phong Điền KBT Sao la Sơng A Sáp Số lồi 123 118 63 63 74 66 theo thủy v c n c chảy theo thủy v c n c đ ng, chảy chậm theo thủy v c đ m phá ven iển Số lượng Thủy vực Hình 3.5 Biểu đồ số lƣợng lồi cá phân bố dạng thủy vực khu hệ cá nội địa Thừa Thiên Huế 21 3.4.2 Phân bố nhóm sinh thái cá theo nguồn gốc Bảng 3.20 Số lƣợng lồi nhóm cá theo nguồn gốc thành phần loài khu hệ cá nội địa Thừa Thiên Huế Stt Nhóm sinh thái cá Số lƣợng Nguồn Cá nước 161 [9], [25], [26], [27], [106], [109], [111], [134], [135], [143], [172], [178], [180], [184] Cá nước xâm nhập xuống vùng c a sông 22 [26], [27], [44], [62], [86], [178], [180], [184] Cá nước lợ (cá c a sơng thức) 93 [26], [27], [44], [55], [57], [62], [84], [85], [86], [99], [178], [180], [184] Cá biển di nhập 19 [26], [27], [44], [45], [46], [47], [54], [55], [62], [77], [78], [85], [86], [91], [178], [180], [184] 3.5 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN KT-XH ĐẾN NGUỒN LỢI CÁ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PTBV 3.5.1 Giá trị nguồn lợi cá Thừa Thiên Huế - Giá trị sinh thái - Giá trị làm thực phẩm - Giá trị làm cảnh, diệt bọ gậy, sâu bệnh - Giá trị nuôi trồng thủy sản - Giá trị khoa học 3.5.2 Tác động việc quy hoạch thủy điện đến nguồn lợi cá 3.5.3 Tác động hệ thống cơng trình thủy lợi, đê bao 3.5.4 Phƣơng thức khai thác sử dụng nguồn lợi thủy sản 3.5.5 Nguyên nhân suy giảm nguồn lợi - S dụng phương tiện khai thác mang tính hủy diệt - Áp lực khai thác mức - Ảnh hưởng Biến đổi khí hậu - Các nguyên nhân khác 3.5.6 Đề xuất biện pháp bảo tồn phát triển nguồn lợi cá 22 - Quản lý khai thác hợp lý nguồn lợi cá - Nhóm giải pháp bảo tồn phát triển nguồn lợi cá KVNC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ KẾT LUẬN Khu hệ cá nội địa Thừa Thiên Huế đến nay, xác định 272 loài thuộc 166 giống, 70 họ 31 thuộc 02 lớp cá Sụn Chondrichthyes lớp cá Vây tia - ctinopterygii Trong đó, có 259 lồi cá tự nhiên, 13 lồi cá nhập nội Bổ sung 19 loài cho KVNC Bộ cá Chép (Cypriniformes) đa dạng, phong phú họ, giống loài là: 12,67 %; 33,53 %; 37,5 % Số loài họ cá Chép 42 loài so với 79 loài họ cá Chép Việt Nam (chiếm 53,16 %) - Ở khu hệ cá nội địa Thừa Thiên Huế xác định loài cá cho giá trị thực tiễn: 40 lồi cá có giá trị kinh tế; 24 s dụng làm thiên địch; 39 lồi ni thương phẩm; 46 lồi ni làm cảnh; 10 lồi cá ngoại lai có mặt Thừa Thiên Huế lồi xâm hại có nguy xâm hại - Đã xác định 17 lồi có tên Sách đỏ Việt Nam (2007), đó: 01 lồi phân hạng CR, 02 loài phân hạng EN, 14 loài phân hạng VU; 214 lồi có tên Danh lục Đỏ giới IUCN (2019), đó: 02 lồi phân hạng CR, 03 loài phân hạng EN, 09 loài phân hạng VU, 16 loài phân hạng NT, 44 loài phân hạng DD, 140 lồi phân hạng LC; 25 lồi có Quyết định số 82/2008 Thông tư 01/2011 Bộ NN&PTNT, đó: 01 lồi phân hạng CR, 02 lồi phân hạng EN; 22 loài phân hạng VU; 04 loài có tên trong Phụ lục II Cơng ước CITES (2017) Có 05 lồi cá đặc hữu cho Thừa Thiên Huế Sắp xếp thành phần loài cá nội địa vùng Thừa Thiên Huế theo quan điểm phát sinh chủng loại gồm 70 họ 31 Tách 13 đơn vị phân loại bậc họ cá Vược (Perciformes) thành 13 cá xếp lại vị trí hệ thống Cập nhật tên khoa học cho 99 loài cá Khu hệ cá nội địa vùng Thừa Thiên Huế có quan hệ 23 tương đồng với khu hệ cá Quảng Nam, hệ số tương đồng S = 0,72; tương đồng với khu hệ cá Hà T nh S = 0,68; tương đồng với khu hệ cá Phú ên S = 0,56, xa với khu hệ cá Tây Nguyên với hệ số tương đồng thấp S = 0,35 Khu hệ cá nội địa Thừa Thiên Huế tương đồng với khu hệ cá miền Bắc (S = 0,50) khu hệ cá miền Nam (S = 0,43) - Khu hệ cá nội địa Thừa Thiên Huế nằm khu phân bố chuyển tiếp cá nước miền Trung, loài mang yếu tố phía Bắc chiếm ưu Trong thủy vực Thừa Thiên Huế, sơng Hương có độ đa dạng loài cao với 179 loài (chiếm 65,80 % tổng số loài cá KVNC) Số loài cá phân bố thủy vực sông - suối cao với 223 loài (chiếm 81,98 %); tiếp đến hệ sinh thái đầm phá 123 loài (chiếm 45,22 %); thủy vực ao, hồ, ruộng, trằm bàu có số lồi thấp 58 loài (chiếm 21,32 %) - Khu hệ cá nội địa vùng Thừa Thiên Huế có 161 lồi cá nước điển hình, 22 lồi cá nước xâm nhập xuống vùng c a sơng, 19 lồi cá biển phân bố môi trường nước lợ theo mùa Ở vùng hạ lưu có số lồi mặn, lợ cao, với 123 loài (chiếm 45,22 % tổng số loài khu vực nghiên cứu) Hiện nay, khu hệ cá nội địa vùng Thừa Thiên Huế bị sức ép khai thác q mức, cơng trình chỉnh trị d ng gây cản trở cho hoạt động du nhập lồi tác động nhiễm mơi trường Theo đó, nguồn lợi bị tác động mạnh làm suy giảm nghiêm trọng ĐỀ NGHỊ Đề nghị đánh giá để nâng cấp mức độ bảo tồn số lồi cá: Cá Chình hoa (Anguilla marmorata) phân hạng Sẽ nguy cấp - VU Sách đỏ Việt Nam (2007) lên phân hạng Nguy cấp - EN Các loài cá Sỉnh gai (Onychostoma laticeps), cá Bỗng (Spinibarbus denticulatus) cá Chày đất (Spinibarbus caldwelli) lên phân hạng Sẽ nguy cấp - VU Sách đỏ Việt Nam (2007) Nghiên cứu đặc điểm di truyền, sinh sản nhân tạo nuôi thương phẩm ao nước chảy bổ sung nguồn thức ăn cơng nghiệp lồi cá có giá trị kinh tế: Sỉnh gai (Onychostoma laticeps), cá Bỗng 24 (Spinibarbus denticulatus) cá Chày đất (Spinibarbus caldwelli) S dụng kỹ thuật sinh học phân t nghiên cứu phát sinh chủng loại, hệ thống học loài giống Onychostoma, Propuntius, Sewellia DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐÃ CÔNG BỐ Nguyễn Duy Thuận, Võ Văn Phú, Bùi Thị Quỳnh Hoa (2012), “Giá trị đa dạng sinh học cá Chép (Cypriniformes) hệ thống sơng Ơ Lâu”, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ nghiên cứu giảng dạy Sinh học Việt Nam, tr 310-314 Võ Văn Phú, Nguyễn Duy Thuận (2015), “Dẫn liệu lồi cá chình (Anguilla) hệ thống sơng Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế”, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 103(04), tr 135-143 Nguyễn Duy Thuận, Võ Văn Phú (2015), “Thành phần loài cá Chép (Cypriniformes) hệ thống sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế”, Tạp chi khoa học Đại học quốc gia Hà Nội, 31(4S), tr 402-407 Nguyễn Duy Thuận, Võ Văn Phú, V Thị Phương nh (2018), “Thành phần loài cá xương (Osteichthys) Khu bảo tồn Sao la tỉnh Thừa Thiên Huế”, Tạp chi khoa học Trường Đại học Cần Thơ, chuyên đề: Thủy sản, 54(2), tr.7-18 25 ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN DUY THUẬN KHU HỆ CÁ NỘI ĐỊA VÙNG THỪA THIÊN HUẾ Chuyên ngành: Động vật học Mã số: 9.42.01.03 LUẬN ÁN TIẾN SĨ SINH HỌC Huế, năm 2019 26 Cơng trình đƣợc hồn thành tại: TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM, ĐẠI HỌC HUẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Võ Văn Phú Phản biện 1: ……………………………………………………… ……………………………………………………………………… Phản biện 2: ……………………………………………………… ……………………………………………………………………… Phản biện 3: ……………………………………………………… ……………………………………………………………………… Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Đại học Huế Hội đồng tổ chức tại: số đường Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, vào lúc……., ………… ngày…………tháng……….năm 201… Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia Trung tâm Thông tin thư viện, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 27 ... rộng khu hệ cá nội địa Thừa Thiên Huế 3.3.2 So sánh thành phần loài khu hệ cá nội địa Thừa Thiên Huế so với số khu hệ cá khác Bảng 3.18 Chỉ số tƣơng đồng (Sorensen) thành phần loài khu hệ cá Thừa. .. cho khu hệ cá nội địa Thừa Thiên Huế bảng 3.14 luận án Hệ thống chủ yếu dựa vào cách xếp Betancur et al (2017) 3.2.2 Cập nhật tên khoa học có hiệu lực lồi cá Khu hệ cá nội địa vùng Thừa Thiên Huế. .. loài khu hệ cá Thừa Thiên Huế khu hệ cá khác Nhận xét: Thành phần loài khu hệ cá nội địa Thừa Thiên Huế có quan hệ tương đồng với khu hệ cá Quảng Nam (S = 0,72) tương đồng với khu hệ cá Hà T nh
- Xem thêm -

Xem thêm: Khu hệ các nội địa vùng thừa thiên huế (tt) , Khu hệ các nội địa vùng thừa thiên huế (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn