NGHIÊN cứu CÔNG tác tạo ĐỘNG lực CHO NHÂN VIÊN tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN và tư vấn CHUẨN VIỆT, HAI bà TRƯNG, hà nội

76 49 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 10:56

Luận văn trình bày về công tác tạo động lực cho nhân viên tại chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt. Đây là đề tài hay về quản trị nhân lực và là tài liệu tham khảo bổ ích cho các bạn làm khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp hay thảo luận. LỜI CẢM ƠN Qua thời gian thực tập em có khoảng thời gian thực tế quý báu, tiếp xúc với môi trường làm việc động nhiệt tình Em xin chân thành cảm ơn anh chị Chi nhánh Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Chuẩn Việt, Hai Bà Trưng - Hà Nội quan tâm giúp đỡ em nhiều q trình thực tập Chi nhánh Cơng ty Em xin chân thành cảm ơn GVHD ThS Nguyễn Thu Trang, người hướng dẫn trực tiếp em thực khóa luận Với nhận thức khả hạn chế, khóa luận em khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong q thầy giúp em sửa chữa, bổ sung thiếu sót để khóa luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Nguyễn Thị Hương MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐỘNG LỰC VÀ TẠO ĐỘNG LỰC TRONG LAO ĐỘNG 1.1.Tổng quan tạo động lực 1.1.1 Khái niệm phân loại nhu cầu 1.1.2.Khái niệm động cơ, động lực động lực lao động .4 1.1.3.Khái niệm tạo động lực lao động 1.1.4 Mục đích vai trò tạo động lực 1.2.Bản chất tạo động lực 1.3.Một số thuyết tạo động lực 1.3.1 Học thuyết nhu cầu Maslow 1.3.2.Học thuyết tăng cường tính tích cực Skinner 1.3.3 Học thuyết kì vọng Victor Vroom 1.3.4 Học thuyết công Stacy Adam 1.3.5 Lý thuyết hai nhân tố F.Herzbert 1.4.Các công cụ tạo động lực cho người lao động .10 1.4.1.Công cụ kinh tế - tài 11 1.4.1.1.Cơng cụ kinh tế - tài trực tiếp 11 1.4.1.2 Công cụ kinh tế- tài gián tiếp 13 1.4.2 Công cụ tâm lý giáo dục 14 1.4.2.1.Công cụ tâm lý 14 1.4.2.2.Công cụ giáo dục 15 1.4.3 Cơng cụ hành tổ chức 15 1.4.3.1.Cơng cụ hành 15 1.4.3.2.Công cụ tổ chức 16 1.5.Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực người lao động 16 1.5.1.Các nhân tố thuộc thân người lao động 16 1.5.2 Nhân tố thuộc công việc 17 1.5.3 Nhân tố thuộc tổ chức .18 CHƯƠNG II ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT 20 2.1 Giới thiệu chung CN Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Chuẩn Việt 20 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 20 2.1.2 Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh CN Công ty 21 2.2 Đặc điểm tổ chức máy quản lý CN Công ty 22 2.3 Đặc điểm lao động CN Công ty 25 2.4 Đặc điểm sở vật chất kĩ thuật CN công ty 26 2.5 Kết hoạt động kinh doanh dịch vụ CN Công ty giai đoạn 2012-2014 27 CHƯƠNG III THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN TẠI CHI NHÁNH CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT .31 3.1 Xác định nhiệm vụ tiêu chuẩn thực công việc cho nhân viên CN Công ty .31 3.1.1 Xác định nhiệm vụ tiêu chuẩn thực công việc cho nhân viên lao động trực tiếp 32 3.1.2 Xác định nhiệm vụ tiêu chuẩn thực công việc cho nhân viên lao động gián tiếp 33 3.1.3 Công tác đánh giá thực công việc 34 3.1.3.1 Người đánh giá 34 3.1.3.2 Chu kỳ đánh giá 35 3.1.3.3 Hình thức đánh giá 36 3.2 Công tác tạo động lực thông qua vật chất CN Công ty 37 3.2.1 Công tác tạo động lực thông qua tiền lương 37 3.2.1.1 Công tác trả lương 37 3.2.1.2 Công tác bình xét tăng lương, tổ chức nâng lương cho nhân viên CN Công ty 40 3.2.1.3 Đánh giá mức lương CN Công ty 41 3.2.2 Công tác tạo động lực thông qua tiền thưởng 43 3.2.3 Cơng tác tạo động lực thơng qua hình thức khác ( trợ cấp, phúc lợi, dịch vụ ) 45 3.3 Công tác tạo động lực thông qua việc tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên hồn thành nhiệm vụ CN Cơng ty 48 3.3.1 Công tác tạo động lực thông qua việc phân công lao động hợp lý 48 3.3.2 Công tác tạo động lực thông qua việc cải thiện nơi làm việc 49 3.3.3 Công tác tạo động lực thông qua công tác đào tạo phát triển nhân viên 51 3.3.4 Công tác tạo động lực thông qua việc xây dựng vá phát triển văn hóa doanh nghiệp 52 3.4 Một số nhân tố ảnh hưởng đến công tác tạo động lực CN Công ty 53 3.4.1 Nhân tố thuộc người lao động 53 3.4.2 Nhân tố thuộc công việc 54 3.4.3 Nhân tố thuộc tổ chức 55 CHƯƠNG IV MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN TẠI CHI NHÁNH CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT 56 4.1 Nhận xét chung công tác tạo động lực cho nhân viên CN Công ty 56 4.1.1 Những ưu điểm 56 4.1.2 Những hạn chế .57 4.2 Một số giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác tạo động lực cho nhân viên CN Công ty .59 4.2.1 Đổi công tác đánh giá thực công việc 59 4.2.2 Xây dựng sách tiền thưởng hợp lý 61 4.2.3 Đa dạng hóa loại hình phúc lợi dịch vụ 62 4.2.4 Nâng cao quy trình đào tạo 62 4.2.5 Hồn thiện mơi trường làm việc 63 4.2.6 Phong cách nhà lãnh đạo 64 4.2.7 Một số giải pháp khác 64 KẾT LUẬN .65 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Lý thuyết hai nhân tố củaF.Herzbert 10 Bảng 2.1 Tình hình lao động CN Công ty giai đoạn 2012-2014 25 Bảng 2.2 Tình hình tài sản cố định CN Công ty đến ngày 31/12/2014 27 Bảng 2.3 Kết kinh doanh CN Công ty giai đoạn 2012-2014 .28 Bảng 3.1 Các bậc thưởng vượt doanh thu cho cá nhân CN Công ty TNHH Kiểm Toán Tư vấn Chuẩn Việt 45 Bảng 3.2 Bảng phụ cấp CN Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Chuẩn Việt 48 Bảng 4.1 Bảng đánh giá thực công việc lao động 61 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Tháp nhu cầu Maslow Hình 1.2 Mơ hình kỳ vọng đơn giản hóa DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Tổ chức máy quản lý CN VietValues 23 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Sự hài lòng mức lương CN Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Chuẩn Việt 42 Biểu đồ 3.2 Tỷ trọng ý kiến nhân viên chế độ phúc lợi 46 CN Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Chuẩn Việt 46 Biểu đồ 3.3 Cơ cấu lao động CN Công ty TNHH Kiểm toán Tư Vấn Chuẩn Việt giai đoạn 2012-2014 54 Biểu đồ 3.4.Áp lực công việc CN Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Chuẩn Việt 55 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ACCA BCTC BHTN BHXH BHYT CN DV ĐLLĐ HC-KT KPCĐ KSNB KTV NV Techcombank TNDN TNHH TP TSCĐ VACPA VIB VIETVALUES Hiệp hội kiểm tốn cơng chứng Anh quốc Báo cáo tài Bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Chi nhánh Dịch vụ Động lực lao động Hành - Kế tốn Kinh phí cơng đồn Kiểm soát nội Kiểm toán viên Nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần Kĩ thương Việt Nam Thu nhập doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn Thành phố Tài sản cố định Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam Ngân hàng Quốc tế Việt Nam Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Chuẩn Việt ĐẶT VẤN ĐỀ Lý lựa chọn đề tài Trong thời đại hội nhập ngày nay, ứng dụng thành tựu khoa học cơng nghệ đại vào q trình sản xuất làm cho suất lao động tăng nhanh Tuy nhiên dù khoa học cơng nghệ có sức mạnh bị động khơng thể thay vai trò nhân tố quan trọng người Nguồn nhân lực nhân tố đóng vai trò quan trọng, định hiệu sản xuất kinh doanh hầu hết doanh nghiệp giới Hiện nay, kinh tế dựa vào tài nguyên dần chuyển vị sang cho kinh tri thức, doanh nghiệp dần chuyển sang cạnh trạnh chạy đua công nghệ nhân lực vốn Do đó, nguồn nhân lực quan trọng nhất, coi nguồn lực nguồn lực, định thành công hay thất bại doanh nghiệp Nhận thấy tầm quan trọng nguồn nhân lực, doanh nghiệp đưa phát triển sách đãi ngộ để thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao Và để khai thác tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần trách nhiệm hăng say làm việc người lao động nhằm nâng cao suất hiệu sản xuất kinh doanh việc tạo động lực lao động cho người lao động cần thiết Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Chuẩn Việt Hà Nội doanh nghiệp hoạt động theo hình thức dịch vụ tư vấn kiểm toán, kế toán; ngành nghề tương đối khó yêu cầu trình độ nhân viên cao ln ln có giám sát đánh giá Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét điều kiện hành nghề kiểm tốn Chính nguồn nhân lực tài sản lớn Chi nhánh Công ty Việc tuyển chọn đào tạo nhân viên phục vụ công việc cho Chi nhánh trọng bên cạnh cơng tác tạo động lực để giúp cho nhân viên làm việc tốt gắn bó lâu dài với Chi nhánh cần quan tâm Nhận thức tình hình qua trình thực tập Chi nhánh Cơng ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Chuẩn Việt em tiến hành nghiên cứu thực đề tài: “ Nghiên cứu công tác tạo động lực cho nhân viên Chi nhánh Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Chuẩn Việt, Hai Bà Trưng - Hà Nội” Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Nghiên cứu công tác tạo động lực cho nhân viên Chi nhánh Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Chuẩn Việt, Hai Bà Trưng - Hà Nội từ tìm số biện pháp nhằm góp phần hồn thiện công tác tạo động lực cho nhân viên Chi nhánh Công ty 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở lý luận cơng tác tạo động lực cho người lao động doanh nghiệp - Tìm hiểu đặc điểm đánh giá chung kết hoạt động kinh doanh dịch vụ CN Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Chuẩn Việt - Nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác tạo động lực cho nhân viên CN Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Chuẩn Việt - Đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao hiệu cơng tác tạo động lực cho nhân viên CN Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Chuẩn Việt Đối tượng nghiên cứu Công tác tạo động lực cho nhân viên CN Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Chuẩn Việt, Hai Bà Trưng – Hà Nội Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Chuẩn Việt, số 19 ngõ 61 đường Lạc Trung - phường Vĩnh Tuy - quận Hai Bà Trưng – Hà Nội - Về thời gian: Số liệu tình hình kết sản xuất kinh doanh CN Công ty thu thập qua ba năm 2012, 2013, 2014 - Về nội dung: Nghiên cứu công tác tạo động lực cho nhân viên Chi nhánh Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Chuẩn Việt Nội dung nghiên cứu - Cơ sở lý luận tạo động lực lao động - Đặc điểm CN Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Chuẩn Việt - Thực trạng công tác tạo động lực cho nhân viên CN Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Chuẩn Việt - Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tạo động lực CN Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Chuẩn Việt Phương pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp thu thập số liệu - Phương pháp kế thừa: Tìm hiểu nghiên cứu tài liệu, khóa luận đề tài liên quan đến đề tài nghiên cứu - Phương pháp khảo sát thực tế: + Thu thập số liệu qua sổ sách kế toán phần mềm kế toán + Khảo sát thực tế nhân viên CN Công ty thông qua bảng hỏi thiết kế sẵn -Phương pháp chuyên gia: Tham khảo ý kiến nhà quản lý, quản trị, người có kinh nghiệm việc tạo động lực cho nhân viên 6.2 Phương pháp phân tích số liệu - Phương pháp thống kê kinh tế để tổng hợp tính tốn tiêu - Phương pháp so sánh biến động lao động 6.3 Phương pháp xử lý số liệu - Sử dụng phần mềm excel để tổng hợp tính tốn từ đưa nhận xét kết luận xác Kết cấu khóa luận Chương I Cơ sở lý luận chung động lực tạo động lực lao động Chương II Đặc điểm CN Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Chuẩn Việt Chương III Thực trạng công tác tạo động lực cho nhân viên CN Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Chuẩn Việt Chương IV Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tạo động lực cho nhân viên CN Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Chuẩn Việt Kết luận Biểu đồ 3.3 Cơ cấu lao động CN Công ty TNHH Kiểm toán Tư Vấn Chuẩn Việt giai đoạn 2012-2014 Nhìn vào biểu đồ 3.3 ta thấy, qua năm nhân viên nữ CN Công ty chiếm đa số Chính thế, Ban Giám đốc cần cố gắng tìm hiểu tâm lý mục tiêu lao động phận nhiều để nắm bắt tình suy nghĩ nhân viên, từ có biện pháp tạo động lực hữu hiệu 3.4.2 Nhân tố thuộc công việc Như biết số nhân tố thuộc cơng việc nêu có ảnh hưởng đến động lực người lao động là: nội dung cơng việc, tính hấp dẫn công việc khả thăng tiến Vậy doanh nghiệp nói chung CN Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Chuẩn Việt nói riêng nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác tạo động lực CN thuộc công việc gì? Từ góc độ tìm hiểu nghiên cứu, ta nhận thấy số nhân tố sau: độ phức tạp công việc, mức ý nghĩa công việc, tự chủ công việc, ổn định cơng việc phản hồi,… Nhìn chung cơng việc mà nhân viên làm khác nhau, số lượng nhân viên không nhiều nên Ban Giám đốc cần có thời gian xét riêng biệt cơng việc người, xem độ phức tạp công việc để có cách tạo động lực cho nhân viên cố gắng Tại CN Cơng ty đa số nhân viên phải làm áp lực lớn, tự chủ cơng việc cao, khó khăn cho nhân viên Với đặc tính cơng việc mà nhân viên phải chịu nhiều áp lực nên tạo động lực cho họ vấn đề mà CN cần ý 55 Theo kết điều tra thấy nhân viên hỏi áp lực công việc CN Công ty Kết nhận lại đa số trả lời lớn Biểu đồ 3.4.Áp lực công việc CN Công ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Chuẩn Việt Nhìn vào biểu đồ 3.4 ta thấy có 16,67% nhân viên CN cho áp lực cơng việc lớn, có tới 61,11% nhân viên CN cho áp lực công việc lớn có 22,22% nhân viên trả lời áp lực công việc phù hợp với họ Ở sản phẩm kinh doanh CN Công ty dịch vụ kiểm tốn tư vấn tài hầu hết khách hàng doanh nghiệp tư nhân, công ty nước ngồi quan nhà nước có trình độ cao nên tiêu chuẩn khách hàng đặt đòi hỏi phục vụ cao Như cơng việc nhân viên đòi hỏi tỉ mỉ xác lớn 3.4.3 Nhân tố thuộc tổ chức Xét cấu CN Công ty cấu hợp lý với tình hình CN Cơng ty Vừa mang lại lợi ích cho CN mang lợi ích cho nhân viên Về sách CN cơng ty có văn quy định chưa thực rõ ràng, nhân viên đơi chưa nắm rõ đầy đủ quyền lợi có Tuy nhiên số lượng nhân viên CN không nhiều nên hầu hết người thân thiết với Điều thể qua hành động CN Công ty hàng ngày buổi liên hoan hoạt động trời Đây yếu tố không nhỏ giúp cho nhân viên hững thú tới CN Công ty sáng để làm việc 56 CHƯƠNG IV MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN TẠI CHI NHÁNH CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT 4.1 Nhận xét chung công tác tạo động lực cho nhân viên CN Công ty 4.1.1 Những ưu điểm  Tiền lương CN Công ty áp dụng hình thức trả lương tuân thủ theo quy định pháp luật, mức lương cao so với mức lương tối thiểu Nhà nước Việc trả lương, trả thưởng quy định rõ ràng chi tiết quy chế trả lương, thưởng CN Cơng ty Có thể nói rằng, mức thu nhập nhân viên CN tương đối ổn định có tính cạnh tranh Do vậy, nhân viên yên tâm phần làm việc, họ đảm bảo tiền lương trả theo kết làm việc lực làm việc họ, thời hạn Điều ln thúc đẩy nhân viên CN phấn đấu hoàn thành phát triển cơng việc  Khen thưởng Các sách khen thưởng đáp ứng nhu cầu, mong ước tạo động lực cho nhân viên CN Do CN công ty cần phát huy để tiếp tục trì biện pháp hoạt động kinh doanh dịch vụ Vì khen thưởng biện pháp đơn giản mang lại hiệu cao mà lại khơng nhiều chi phí so với biện pháp khác  Các chế độ sách, phúc lợi Các chế độ sách nhân viên chế độ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ CN Công ty tuân thủ đầy đủ theo pháp luật, CN Cơng ty đóng góp đầy đủ tỷ lệ khoản phúc lợi Cơng đồn Ban Giám đốc quan tâm đến đời sống tinh thần nhân viên CN Công ty Hàng năm, CN Công ty phát động nhiều phong trào để nâng cao hiệu làm việc, tổ chức hoạt động giao lưu thể thao với CN khác 57 Tổng Công ty, thăm quan, du lịch,… Quan tâm tới đời sống tinh thần cho nhân viên góp phần xây dựng văn hóa cơng sở CN Công ty  Môi trường làm việc CN Công ty tạo môi trường làm việc thân thiện, thoải mái, cởi mở điều kiện làm việc tương đối tốt, đảm bảo giúp cho nhân viên có tâm trạng vui vẻ đến CN Công ty phấn chấn làm việc  Bố trí xếp cơng việc hợp lý Nhân viên làm việc theo chun mơn thơng qua hình thức thi tuyển CN Công việc kiêm nhiệm chồng chéo ngày giảm bớt để tăng hiệu công viêc CN Cơng ty ln có tinh thần người trước hướng dẫn bảo cho nhân viên mới, luôn có lớp học bồi dưỡng cử học để nâng cao trình độ nhân viên phục vụ công việc CN Công ty Nguyên nhân đạt kết Tiền lương áp dụng cách hợp lý hình thức trả lương CN Công ty quy định cụ thể quy chế lương, theo nhân viên trả theo quy định Mức thưởng quy định rõ ràng, đối tượng phù hợp, mức thưởng tùy thuộc vào cá nhân nhân viên, kết nhân viên làm việc doanh thu mang cho CN Công ty Khi lợi nhuận CN tăng kéo theo lương mức thưởng nhân viên CN Công ty tăng theo Bên cạnh đó, CN Cơng ty tạo môi trường làm việc thoải mái, điều kiện làm việc tương đối tốt CN Công ty thường xuyên củng cố nâng cao tinh thần đoàn kết tập thể nhân viên CN, quan tâm đến đời sống vật chất họ, giúp họ yên tâm ổn định; từ nâng cao tinh thần làm việc Ban Giám đốc tìm phương hướng lâu dài đắn, cấu tổ chức gọn nhẹ mang lại hiệu cao 4.1.2 Những hạn chế - Hiện cơng tác phân tích cơng việc CN Cơng ty quan tâm, khoảng hai năm có buổi họp phân tích cơng việc lần Việc ảnh hưởng không tốt đến việc tạo động lực cho nhân viên nhiều khơng có 58 quy định cách rõ ràng nhiệm vụ cơng việc dẫn đến nhóm thực công việc người ỷ lại nhau, ý thức trách nhiệm đơi chưa cao Mặt khác, thực tế tuyển dụng nhân viên nhận vào vị trí đơi phải kiêm nhiệm số cơng việc nhiều, hay nhân bị tạm thời thay đổi bị thiếu người dẫn đến công việc không phân định cách cụ thể nên gây khó khăn cho nhân viên q trình làm việc, đơi gây tâm lý chán nản, … Khi động lực lao động bị ảnh hưởng nhiều - Công tác đánh giá thực công việc hàng quý, năm CN Cơng ty nhiều hạn chế Thứ nhất, chưa xác định mục tiêu quan trọng công tác đánh giá cải tiến thực công việc nhân viên định quản lý Đa số nhân viên CN Công ty cho rằng, việc đánh giá thực công việc thực chưa hợp lý chưa có tính bắt buộc nhiều khiến cho nhân viên CN đa số không làm hay quên không làm Thứ hai, chọn người đánh giá: đánh giá chủ yếu có chiều từ ban lãnh đạo để xét khen thưởng, nhân viên bị bị động, không tham gia đóng góp ý kiến Do nhân viên có người có cảm giác khơng cơng Đánh giá chiều cho thấy khía cạnh người đánh giá theo quan điểm người đánh giá, nhiều khía cạnh khác cần quan tâm quan hệ đồng nghiệp, quan hệ khách hàng,… - Các hình thức thưởng cuối năm mang tính cá nhân, chưa có tính tập thể phòng ban, khiến cho nhân viên làm việc cá nhân cao, chưa có tinh thần tốt làm việc nhóm hay tập thể - Việc sử dụng cơng cụ tâm lý giáo dục nhân viên đánh giá cao nhiên nhiều thời gian lãnh đạo lực quản lý CN Cơng ty nhiều hạn chế Khơng thường xun nhận thức cho nhân viên thấy ý nghĩa văn hóa doanh nghiệp vai trò cụ thể nhân viên - Tiền lương theo phản ảnh thấp, chưa đáp ứng với cơng việc gia nhân viên CN Việc trả lương cho phận gián tiếp chưa khoa học, chưa gắn với hiệu sản xuất kinh doanh - Mức lương đóng bảo hiểm thấp, mức phụ cấp chưa cao, chưa thực đáp ứng nhu cầu mong muốn nhân viên 59 - Trụ sở làm việc có khơng gian chật hẹp, máy móc thiết bị phòng chưa đủ để đáp ứng cơng việc, số bị cũ thường xuyên hỏng hóc - Thời gian thử việc nhân viên nhân viên không hưởng 100% lương sách khác nhân viên thức họ phải làm việc hết mình, đơi nhiều so với nhân viên khác Hơn nữa, đa số họ sinh viên trường dễ thấy nản trí đặt mơi trường làm việc áp lực mà sách đãi ngộ lại khơng cao Nguyên nhân + Công tác đánh giá lực nhân viên thiếu linh hoạt thực dẫn đến chưa phát huy hết tác dụng để nâng cao chất lượng lao động: Sự hạn chế kĩ quản lý sử dụng nhân nên quản lý nhiều cứng nhắc, chưa có uyển chuyển dẫn đến tạo sức ép cho nhân viên ( tiêu, kết thực nhiệm vụ,…) Có trường hợp đánh giá chưa thực sát với lực thực tế, không phản ánh kết làm việc người lao động tiêu chí đánh giá chung khơng ghi chép thường xuyên + Ban Giám đốc thường xuyên cơng tác nên việc tìm hiểu nhân viên CN Cơng ty chưa nhiều + Buổi họp thường niên diễn khơng thường xun, có cơng trình hay Ban giám đốc có việc đột xuất cho triệu tập họp + Bên cạnh đó, CN thành lập nên ban đầu cần phải bỏ nhiều khoản chi phí dẫn đến lợi nhuận CN không cao, kéo theo mức lương thưởng chi nhánh mức thấp, chưa điều chỉnh 4.2 Một số giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác tạo động lực cho nhân viên CN Công ty 4.2.1 Đổi công tác đánh giá thực công việc  Sự cần thiết thực giải pháp - Làm tốt công tác đánh giá giúp cho CN Công ty đưa mục tiêu, kế hoạch phát triển đắn Các thông tin đánh giá thực công việc giúp CN Công ty đánh giá hiệu công tác giúp cho kết kinh doanh CN Công ty tăng nhanh 60 - Đối với nhà quản lý thiếu công tác đánh giá, người quản lý khơng có sở khách quan để đánh giá nhân viên Nếu dựa vào ý kiến chủ quan kết thực công việc cuối nhân viên để đánh giá nhận xét làm cho họ cảm thấy bất mãn bị áp lực  Nội dung giải pháp - Nâng cao nhận thức ban lãnh đạo công tác đánh giá: để công tác có hiệu việc phải nâng cao nhận thức ban lãnh đạo tầm quan trọng công tác - Nâng cao nhận thức cho người lao động vai trò cơng tác đánh giá thực cơng việc CN Cơng ty tổ chức buổi đào tạo huấn luyện công tác đánh giá - Cơ sở đánh giá: + Quy trình đánh giá thực theo bước: xây dựng mục tiêu đánh giá, theo dõi giai đoạn công việc, đánh giá điều chỉnh (bao gồm thưởng, phạt kế hoạch đào tạo, huấn luyện) + Để xây dựng hệ thống đánh giá thực công việc hiệu quả, người đánh giá cần phải nghiên cứu toàn hệ thống yếu tố nó, nghiên cứu phương pháp tiến hành bước hệ thống, thảo luận dân chủ, đánh giá công bằng, minh bạch, tạo cho nhân viên động lực làm việc Ví dụ để đánh giá thực cơng việc nhân viên mức độ hồn thành cơng việc người tham gia dự án, cơng trình CN Cơng ty lập form đánh giá Bảng 4.1 Bảng đánh giá thực công việc lao động Đánh giá công việc giao Điểm tối đa Kết công việc Khối lượng công việc Chất lượng công việc Tiến độ Nắm vững chuyên môn Trách nhiệm tận tụy Tổng điểm 61 Điểm đạt 4.2.2 Xây dựng sách tiền thưởng hợp lý  Sự cần thiết thực giải pháp Cùng với tiền lương, tiền thưởng nhân tố vừa có tác dụng trì, vừa có tác dụng tạo động lực cho nhân viên CN Công ty Một hệ thống khen thưởng phù hợp, đảm bảo công gắn với kết thực cơng việc có tác dụng lớn việc tạo động lực cho người lao động Mặt khác thấy, công tác khen thưởng CN Công ty chưa thực hợp lý, hình thức thưởng CN mang tính cá nhân, chưa có tính tập thể Do chưa thực có tác dụng kích thích lao động, tạo động lực cho họ Để phát huy vai trò tiền thưởng, CN Cơng ty cần hồn thiện cơng tác khen thưởng cho phù hợp  Nội dung giải pháp Đa dạng hóa hình thức khen thưởng: CN Cơng ty nên hồn thiện chế độ tiền thưởng hình thức mức thưởng Bên cạnh đó, việc khen thưởng có tác dụng kích thích lòng nhiệt tình hăng say làm việc với tinh thần sáng tạo cao người lao động thực công Ngược lại thưởng mà không công vừa lãng phí vừa đồn kết CN Công ty Điều quan trọng phải khen thưởng người, việc Xét thưởng phải công khách quán, tiêu thưởng phải cụ thể Để tránh tình trạng cá nhân hóa tiền thưởng, CN Cơng ty cần có tiêu chí thưởng cho tinh thần làm việc tập thể, nhóm như: phòng hay nhóm làm việc vượt doanh thu đề đầu năm, phòng làm việc hiệu quả, phòng làm việc suất,… Từ CN Cơng ty tổ chức họp cơng khai bình xét, xếp loại thưởng cho tập thể hay phòng Khen thưởng dựa vào kết kinh doanh CN Cơng ty: hình thức kích thích nhân viên làm việc tốt gắn bó lâu dài với CN Công ty Một thu nhập nhân viên phụ thuộc vào phần tình hình kinh doanh CN Cơng ty họ quan tâm đến thành tích chung dẫn đến nâng cao suất toàn CN 62 - Khen thưởng trách nhiệm: thưởng cho nhân viên giữ chức vụ trưởng nhóm, trưởng phòng làm tốt cơng việc quản lý nhóm, phòng họ Đó nhân viên làm việc có trách nhiệm, nhiệt tình quan tâm tới lợi ích tập thể 4.2.3 Đa dạng hóa loại hình phúc lợi dịch vụ  Sự cần thiết thực giải pháp Các loại hình phúc lợi tự nguyện hay CN Cơng ty áp dụng thiếu chưa phát huy tác dụng việc tạo động lực cho nhân viên Do vậy, để phát huy hết tác dụng phương pháp công tác tạo động lực cho nhân viên CN Cơng ty cần phải đa dạng hóa loại hình phúc lợi tự nguyện để khuyến khích họ  Nội dung giải pháp - Các phúc lợi đảm bảo: + Bảo đảm thu nhập: Các khoản tiền chi trả cho nhân viên bị việc làm nguyên nhân từ CN Công ty giảm nhu cầu dịch vụ,… + Bảo đảm hưu trí: Khoản tiền cho người lao động làm tới độ tuổi phải nghỉ hưu với số năm làm CN Công ty - Phúc lợi làm việc linh hoạt: Nhằm trợ giúp cho nhân viên lịch làm việc linh hoạt tổng số ngày làm việc tuần quy định hay chế độ thời gian làm việc thay đổi linh hoạt; chia sẻ công việc CN Công ty tiếu việc làm 4.2.4 Nâng cao quy trình đào tạo  Sự cần thiết thực giải pháp Trình độ khoa học kỹ thuật ngày đại nên nhu cầu học tập, nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ nhân viên CN Công ty lớn Lĩnh vực đào tạo CN Công ty dừng lại mức đào tạo thông thường, làm cho hiệu cơng việc nhân viên chưa cao Vì cần đào tạo cần thiết kế để khắc phục tình trạng phải có chương trình đào tạo nghiệp vụ, chuyên môn, kỹ làm việc, kỹ xử lý tình kiểm tốn,…với tần suất thường xun 63  Nội dung giải pháp Đào tạo quy trình hiểu trình học tập nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học,… nhân viên CN Công ty Nội dung khơng mang tính chất hướng dẫn mà đưa quy trình áp dụng chung cho tồn CN Cơng ty Hình thức đào tạo CN Cơng ty gồm: + Đào tạo tập trung: hình thức đào tạo tách riêng trình làm việc, thời gian theo quy định khóa học + Đào tạo nội bộ: người giảng dạy Ban Giám đốc, trưởng phòng mời nhân viên có chun mơn sâu rộng Cơng ty mẹ giảng dạy + Đào tạo bên ngoài: cử nhân viên tới Công ty mẹ học tập, dự hội thảo, hay học lớp chuyên sâu nghiệp vụ kiểm tốn, cử học nước ngồi để nâng cao trình độ kiến thức kiểm tốn quốc tế,… + Đào tạo khơng tập trung: áp dụng nhân viên tách rời cơng việc thời gian 4.2.5 Hồn thiện mơi trường làm việc  Sự cần thiết thực giải pháp Đây yếu tố vừa liên quan đến thu nhập vừa liên quan đến an toàn cho nhân viên đồng thời ảnh hưởng đến doanh thu CN Công ty Môi trường làm việc ảnh hưởng đến thu nhập nhân viên điều kiện lao động tốt tức việc bố trí nơi làm việc hợp lý, ánh sáng, độ ồn, độ thơng thống, phục vụ nơi làm việc tốt thiết bị phục vụ cho công việc nhân viên CN đáp ứng yêu cầu công việc Tạo cảm giác thoải mái hăng say lao động, đồng thời nâng cao suất lao động điều ảnh hưởng đến thu nhập nhân viên  Nội dung giải pháp - Cung cấp đầy đủ công cụ, dụng cụ cần thiết cho công việc công nhân viên - Mở rộng trụ sở làm việc tạo không gian rộng rãi hơn, thoải mái cho nhân viên CN Công ty 64 - Tạo bầu khơng khí thật thoải mái phòng, khu làm việc, tránh tình trạng chèn ép, phải tạo mơi trường làm việc thuận lợi, an tồn 4.2.6 Phong cách nhà lãnh đạo  Sự cần thiết thực giải pháp Kinh nghiệm phong cách lãnh đạo tác động trực tiếp đến động lực tinh thần nhân viên Một lãnh đạo có kinh nghiệm biết cách làm việc hiệu với nhân viên khác nhau, với tâm lý khát vọng khác Trong đó, nhà lãnh đạo thiếu kinh nghiệm bị “mất điểm” trước nhân viên hành động vội vàng thiếu hiệu mình, qua tạo chán chường, không muốn làm việc quyền người lãnh đạo nhân viên có lực tốt  Nội dung giải pháp Cần áp dụng phương pháp dân chủ tất cấp CN Cơng ty bên cạnh rèn luyện cho nhân viên quyền có lực tự giải vấn đề phát sinh địa phận Lãnh đạo CN Công ty cần quan tâm đến đời sống nhân viên, tạo điều kiện cho nhân viên có điều kiện tự chủ cơng việc Thực quy chế thưởng phạt cách cơng bằng cách dựa vào đánh giá công việc, cơng khai tới nhân viên để họ có ý kiến phản hồi Một nhân viên thấy đối xử cơng họ có tâm trạng thoải mái vui vẻ làm việc tin tưởng vào người quản lý 4.2.7 Một số giải pháp khác - Ban Giám đốc cần xem xét khả làm việc cá nhân khối lượng công việc để đánh giá lại mức lương nhân viên CN Công ty - Mức lương đăng kí đóng bảo hiểm với quan bảo hiểm cần nâng cao để nhân viên hưởng chế độ phúc lợi tốt - Đối với nhân viên thử việc nên hưởng lương nhân viên thức để nâng cao suất làm việc hiệu công việc, tạo hứng khởi công việc 65 KẾT LUẬN “Nguồn nhân lực – chìa khóa thành cơng”, điều thực giai đoạn trở nên quan trọng hết giai đoạn hội nhập quốc tế Nguồn nhân lực trở thành tài sản quý giá nhất, yếu tố định thành cơng doanh nghiệp Nó coi “tài sản vơ hình” giữ vị trí quan trọng cấu tổ chức Đó đã, trở thành vấn đề thu hút quan tâm hầu hết nhà quản trị nhân lực doanh nghiệp Trước xu thể hội nhập, mở kinh tế đặc biệt cộng đồng ASEAN tới, ngày nhiều doanh nghiệp nước tràn vào Việt Nam cơng ty nước đua mở rộng quy mô hoạt động, vấn đề nguồn nhân lực trở nên “nóng” hết Muốn thu hút giữ chân người lao động, doanh nghiệp cần có chiến lược riêng để tạo động lực lao động cho người lao động doanh nghiệp Tạo động lực lao động vấn đề tổng hợp phức tạp Có nhiều biện pháp tạo động lực khác nhiên tùy hoàn cảnh đặc điểm cụ thể doanh nghiệp mà biện pháp phát huy tác dụng Qua thời gian thực tập tìm hiểu CN Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Chuẩn Việt Hà Nội, em nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng tạo động lực cho người lao động, làm rõ mặt tích cực, han chế cơng tác tạo động lực mạnh dạn đưa nhận xét, quan điểm đồng thời đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu biện pháp tạo động lực cho nhân viên CN Công ty Với ý kiến trên, em mong muốn đóng góp phần cho việc nâng cao hiệu hoat động CN Công ty thời gian tới Do thời gian thực tập nghiên cứu kiến thức hạn chế nên việc đánh giá, nhận xét giải pháp đưa không tránh khỏi sai sót Em mong nhận bảo góp ý từ thầy giáo, giáo, anh chị CN Công ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Chuẩn Việt để khóa luận em tốt Em xin chân thành cảm ơn! 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài (2012-2014), thông tư 123/2012/TT-BTC thông tư 78/2014/TT-BTC, Hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp Chi nhánh Cơng ty Kiếm tốn Tư vấn Chuẩn Việt (2012-2014), Báo cáo tài Chi nhánh Cơng ty Kiếm toán Tư vấn Chuẩn Việt (2012-2014), Một số tài liệu nội khác Chi nhánh Công ty Kiếm toán Tư vấn Chuẩn Việt (2012-2014), Quy chế khen thưởng Ngô Thế Chi Trương Thị Thủy (2010), Giáo trình Kế tốn tài chính, NXB Tài chính, Hà Nội Nguyễn Thành Độ Nguyễn Ngọc Huyền (2007), Giáo trình Quản trị kinh doanh, Nhà xuất Đại học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội Một số khóa luận khóa trước Nguyễn Ngọc Quân Nguyễn Vân Điềm ( 2012), Giáo trình quản trị nhân lực, Nhà xuất Đại học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội Website: http://vnexpress.net http://dantri.com.vn http://gso.gov.vn 67 PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC TẾ TẠI CN VIETVALUES Ngày….tháng….năm 2015 Họ tên: …………………………………………………………… Tuổi: ………………………………………………………………… Chức vụ CN Cơng ty: ………………………………………… Đã lập gia đình chưa? Đã lập gia đình Chưa lập gia đình Thu nhập trung bình tháng bao nhiêu? Nhỏ triệu Từ triệu đến triệu Lớn triệu Thu nhập có đủ ni sống thân gia đình? Đủ Chưa đủ Có lòng với mức lương tại? Bằng lòng Khơng lòng Chế độ phúc lợi CN Cơng ty nào? Rất tốt 68 10 Tốt Bình thường Có làm việc chun mơn khơng? Có Không Áp lực công việc CN Công ty nào? Rất lớn Lớn Bình thường 11 Điều kiện làm việc CN Công ty nào? Tốt Khơng tốt 12 Có mong muốn tham gia vào xây dựng tiêu chuẩn đánh giá cơng việc khơng? Có Không 69 ... cơng tác tạo động lực cho nhân viên CN Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Chuẩn Việt Đối tư ng nghiên cứu Công tác tạo động lực cho nhân viên CN Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Chuẩn Việt, Hai Bà Trưng... cứu công tác tạo động lực cho nhân viên Chi nhánh Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Chuẩn Việt, Hai Bà Trưng - Hà Nội từ tìm số biện pháp nhằm góp phần hồn thiện công tác tạo động lực cho nhân viên Chi. .. cứu thực đề tài: “ Nghiên cứu công tác tạo động lực cho nhân viên Chi nhánh Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Chuẩn Việt, Hai Bà Trưng - Hà Nội Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu CÔNG tác tạo ĐỘNG lực CHO NHÂN VIÊN tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN và tư vấn CHUẨN VIỆT, HAI bà TRƯNG, hà nội, NGHIÊN cứu CÔNG tác tạo ĐỘNG lực CHO NHÂN VIÊN tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN và tư vấn CHUẨN VIỆT, HAI bà TRƯNG, hà nội, CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐỘNG LỰC VÀ TẠO ĐỘNG LỰC, ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT, THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT, hiện nay của CN Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT, Bảng 4.1 Bảng đánh giá thực hiện công việc lao động

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn