Thiết kế và chế tạo hệ thống cân và đóng bao tự động

70 68 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 10:43

Thiết kế chế tạo hệ thống cân đóng bao tự động TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tên đề tài: Thiết kế chế tạo hệ thống cân đóng bao tự động SV thực hiện: Nguyễn Đức Anh Khoa MSSV: 101140146 Lớp: 14CDT1 Nguyễn Đăng Bình MSSV: 101140131 Lớp: 14CDT1 GV hƣớng dẫn: TS Đặng Phƣớc Vinh GV duyệt: TS Lê Hoài Nam Nội dung làm đƣợc bao gồm vấn đề sau: Nhu cầu thực tế đề tài: Việt Nam nƣớc nông nghiệp với nhiều sản phẩm nông nghiệp đƣợc xuất giới với sản lƣợng hàng đầu giới nhƣ cà phê, gạo,…và nhà máy sản xuất mặt hàng nông sản khâu định lƣợng vơ quan trọng Khâu định lƣợng giúp xác định xác khối lƣợng nguyên vật liệu, thành phẩm bán thành phẩm sản xuất Các thiết bị định lƣợng có mặt hầu hết khâu hệ thống, công đoạn sản xuất: cung ứng tồn trữ nguyên vật liệu, cấp liệu cho giai đoạn, cân đóng gói sản phẩm… Nhận thấy với sản lƣợng nông sản hàng năm lớn nhƣ vậy, nhu cầu hệ thống đo đƣợc khối lƣợng nơng sản đóng gói sản phẩm lớn, bọn em định chọn đề tài thiết kế “Thiết kế chế tạo hệ thống cân đóng bao tự động” Đây đề tài có tính thực tiễn cao hồn thiện giúp ích nhiều cho doanh nghiệp sản xuất Phạm vi nghiên cứu đề tài tốt nghiệp:  Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống cân đóng bao tự động  Nghiên cứu ứng dụng lập trình vi điều khiển ứng dụng vào nông nghiệp  Nghiên cứu ứng dụng phần mềm thiết kế khí điện ứng dụng vào việc thiết kế chế tạo mơ hình thực tiễn  Xây dựng hệ thống cho phép lựa chọn thông số theo yêu cầu thực tiễn với độ xác cho phép  Ứng dụng kiến thức đƣợc học tìm hiểu bên ngồi vào việc thiết kế chế tạo hệ thống  Thiết kế chế tạo mạch điều khiển, mạch cách ly ứng dụng vào hệ thống Nội dung đề tài đƣợc thực hiện:  Số trang thuyết minh: 70 trang  Số vẽ: vẽ A0  Mơ hình: SVTH: Nguyễn Đức Anh Khoa Nguyễn Đăng Bình GVHD: TS Đặng Phƣớc Vinh i Thiết kế chế tạo hệ thống cân đóng bao tự động Kết đạt đƣợc:  Phần lý thuyết  Nghiên cứu, ứng dụng lập trình để xử lý tín hiệu từ loadcell sau khuếch đại  Thiết kế hệ thống phần mềm Solidwork, thiết kế hệ thống điều khiển mạch điện phần mềm Orcad, nghiên cứu lập trình xử lí hệ thống phần mềm Arduino  Lý thuyết loại cảm biến loadcell tiểm hiểu mạch khuếch đại tín hiệu điều khiển loadcell  Nghiên cứu, tìm hiểu điều khiển cấu xilanh khí nén  Phần tính tốn, thiết kế  Thiết kế chế tạo phần khí  Thiết kế chế tạo mạch điền khiển  Đã chế tạo thành công mô hình hoạt động tƣơng đối ổn định  Tính tốn thiết kế hệ thống cảm biến  Thiết kế hệ thống hiển thị LCD Đà Nẵng, ngày tháng năm 2019 Sinh viên thực SVTH: Nguyễn Đức Anh Khoa Nguyễn Đăng Bình GVHD: TS Đặng Phƣớc Vinh ii Thiết kế chế tạo hệ thống cân đóng bao tự động ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TT Họ tên sinh viên Số thẻ SV Lớp Ngành Nguyễn Đức Anh Khoa 101140146 14CDT1 CƠ ĐIỆN TỬ Nguyễn Đăng Bình 101140131 14CDT1 CƠ ĐIỆN TỬ Tên đề tài: a Thiết kế chế tạo hệ thống cân đóng bao tự động Đề tài thuộc diện: ☐ Có ký kết thỏa thuận sở hữu trí tuệ kết thực Các số liệu liệu ban đầu: Tham khảo thực tế Nội dung phần thuyết minh tính tốn: Phần chung: TT Họ tên sinh viên Nguyễn Đức Anh Khoa Nguyễn Đăng Bình b Phần riêng TT Họ tên sinh viên Nguyễn Đức Anh Khoa Nguyễn Đăng Bình SVTH: Nguyễn Đức Anh Khoa Nguyễn Đăng Bình Nội dung - Tính tốn, thiết kế chế tạo hệ thống - Nghiên cứu tìm hiểu cảm biến khối lƣợng điều khiển cấu hệ thống -Lựa chọn sử dụng cấu, thiết bị cần thiết cho hệ thống Nội dung -Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống cân cấu kẹp bao - Thiết kế hệ thống mạch điện điều khiển cách ly cho hệ thống - Lập trình, xử lý tín hiệu cảm biến điều khiển hệ thống - Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống băng tải GVHD: TS Đặng Phƣớc Vinh iii Thiết kế chế tạo hệ thống cân đóng bao tự động Các vẽ, đồ thị ( ghi rõ loại kích thước vẽ ): a Phần chung: TT Họ tên sinh viên Nguyễn Đức Anh Khoa Nguyễn Đăng Bình Nội dung Bản vẽ tổng thể hệ thống Lƣu đồ thuật toán hệ thống điều khiển A0 A0 b Phần riêng: TT Họ tên sinh viên Nội dung Nguyễn Đức Anh Khoa Bản vẽ sơ đồ mạch mạch điện Bản vẽ cụm chi tiết A0 A0 Nguyễn Đăng Bình Bản vẽ sơ đồ động A0 Họ tên người hướng dẫn: TS Đặng Phước Vinh Ngày giao nhiệm vụ đồ án: 1/2/2019 Ngày hoàn thành đồ án: 1/6/2019 Đà Nẵng, ngày tháng năm 2019 Trƣởng Bộ môn Cơ điện tử Ngƣời hƣớng dẫn TS Đặng Phước Vinh SVTH: Nguyễn Đức Anh Khoa Nguyễn Đăng Bình GVHD: TS Đặng Phƣớc Vinh iv Thiết kế chế tạo hệ thống cân đóng bao tự động LỜI NĨI ĐẦU Ngày với ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, giới ngày thay đổi, văn minh đại Cùng với cách mạng cơng nghiệp 4.0 u cầu phải cập nhật nhiều thay đổi kỹ thuật công nghệ nhƣ chất lƣợng Để đạt đƣợc điều đòi hỏi ngƣời cán kỹ thuật ngồi trình độ chun mơn phải có tƣ sáng tạo, sâu nghiên cứu để tận dụng hết khả năng, nguồn lực Qua thời gian học khoa Cơ khí – Trƣờng Đại học Bách khoa– Đại học Đà Nẵng, dƣới tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ thầy, giáo nhƣ nỗ lực thân, chúng em tích luỹ số kiến thức nhƣ hành trang để trở thành kỹ sƣ tƣơng lai Vận dụng kiến thức đƣợc học tìm hiểu bên chúng em áp dụng vào đồ án tốt nghiệp Cơng việc thực đồ án tốt nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhiều vấn đề nan giải Tuy nhiên đƣợc giúp đỡ hƣớng dẫn tận tình thầy Đặng Phƣớc Vinh nhƣ thầy cô giáo khác giúp chúng em hoàn thành đồ án Nhƣng với việc lần đầu làm đồ án nhƣ kiến thức hạn hẹp chƣa có kinh nghiệm tính tốn, thi cơng thực tế nên khó tránh đƣợc sai sót Chúng em kính mong tiếp tục đƣợc bảo thầy, để em hồn thiện kiến thức Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn thầy, giáo khoa Cơ khí – Trƣờng Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, đặc biệt thầy Đặng Phƣớc Vinh nhƣ bạn gia đình giúp đỡ động viên chúng em suốt trình thực đồ án Đà Nẵng, ngày tháng năm 2019 Sinh viên Nguyễn Đức Anh Khoa SVTH: Nguyễn Đức Anh Khoa Nguyễn Đăng Bình Nguyễn Đăng Bình GVHD: TS Đặng Phƣớc Vinh v Thiết kế chế tạo hệ thống cân đóng bao tự động CAM ĐOAN Kính gửi khoa Cơ khí - Trƣờng đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng Chúng em xin cam đoan đồ án tuân thủ tốt quy định liêm học thuật:  Khơng sử dụng hình thức gian dối việc trình bày, thể hoạt động học thuật kết từ trình học thuật mình;  Khơng bịa đặt, đƣa thơng tin sai lệch so với nguồn trích dẫn;  Khơng ngụy tạo số liệu q trình khảo sát, thí nghiệm, thực hành, thực tập hoạt động học thuật khác;  Không đạo văn, sử dụng từ ngữ, cách diễn đạt ngƣời khác nhƣ thể mình, trình bày, chép, dịch đoạn, nêu ý tƣởng ngƣời khác mà khơng có trích dẫn;  Khơng tự đạo văn, sử dụng lại thông tin nghiên cứu mà khơng có trích dẫn phân mảnh thơng tin kết nghiên cứu để cơng bố nhiều ấn phẩm Sinh viên thực Nguyễn Đức Anh Khoa SVTH: Nguyễn Đức Anh Khoa Nguyễn Đăng Bình Nguyễn Đăng Bình GVHD: TS Đặng Phƣớc Vinh vi Thiết kế chế tạo hệ thống cân đóng bao tự động MỤC LỤC TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP i NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP iii LỜI NÓI ĐẦU .v CAM ĐOAN vi MỤC LỤC vii DANH MỤC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC HÌNH VẼ x MỞ ĐẦU .1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG .2 1.1 Đặt vấn đề: 1.2 Giới thiệu tổng quan đề tài .3 1.2.1 Khái quát hệ thống cân định lƣợng: 1.2.2 Một số hệ thống cân định lƣợng thực tế: 1.2.3 Giới thiệu hệ thống cân đóng bao đề tài: CHƢƠNG 2: TÍNH TỐN THIẾT KẾ PHẦN CƠ KHÍ 11 2.1 Thiết kế hệ thống cân : 11 2.2 Thiết kế hệ thống băng tải: 12 2.3 Thiết kế cấu hệ thống: .16 2.3.1 Thiết kế cấu phễu cân : .16 2.3.2 Thiết kế cấu kẹp bao : 18 2.4 Lựa chọn số thiết bị cấu chấp hành hệ thống: .19 2.4.1 Xi lanh khí nén: .19 2.4.2 Van điện từ : 20 2.4.3 Động : 21 SVTH: Nguyễn Đức Anh Khoa Nguyễn Đăng Bình GVHD: TS Đặng Phƣớc Vinh vii Thiết kế chế tạo hệ thống cân đóng bao tự động 2.5 Một số hình ảnh hệ thống thực tế: .22 CHƢƠNG 3: TÍNH TỐN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN .24 3.1 Sơ đồ khối mạch điều khiển 24 3.2 Giới thiệu sơ lƣợc linh kiện mạch điều khiển .25 3.2.1 Adruino Uno: 25 3.2.2 Loadcell: 28 3.2.3 Module HX711: .31 3.2.4 Màn hình LCD: .32 3.2.5 Module chuyển đổi I2C cho LCD: 34 3.2.6 Opto: .35 3.2.7 Rơle : 36 3.2.8 Mạch hạ áp LM2596: 37 3.2.10 Các thiết bị linh kiện điện tử khác 37 3.3 Giới thiệu hệ thống mạch điều khiển: 38 3.4 Khối cách ly điều khiển: 39 3.5 Khối hiển thị LCD: 40 3.6 Khối đọc liệu từ loadcell: .40 CHƢƠNG 4: THIẾT KẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN .42 4.1 Lƣu đồ thuật tốn chƣơng trình điều khiển 42 4.2 Ngắt attachInterrupt(): 43 4.3 Chƣơng trình .44 KẾT LUẬN 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC SVTH: Nguyễn Đức Anh Khoa Nguyễn Đăng Bình GVHD: TS Đặng Phƣớc Vinh viii Thiết kế chế tạo hệ thống cân đóng bao tự động DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Thông số đai băng tải 16 Bảng 2.2 Thông số động gạt nƣớc 22 Bảng 3.1 Một vài thông số Arduino UNO R3 .26 Bảng 3.2 Bảng chức chân LCD 32 Bảng 4.1 Các chân ngắt dòng vi điều khiển .43 SVTH: Nguyễn Đức Anh Khoa Nguyễn Đăng Bình GVHD: TS Đặng Phƣớc Vinh ix Thiết kế chế tạo hệ thống cân đóng bao tự động DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Hình ảnh sản xuất lúa gạo nƣớc ta .2 Hình 1.2 Hình ảnh hệ thống cân định lƣợng nhà máy sản xuất Hình 1.3 Hệ thống cân đóng bao thực tế Hình 1.4 Hệ thống điều thực tế Hình 1.5 Mơ hình cân định lƣợng phễu cân công ty Tân Phát Hình 1.6 Mơ hình cân định lƣợng phễu cân công ty Hữu Quyền Hình 1.7 Mơ hình cân định lƣợng phễu cân công ty Tân Phát Hình 1.8 Hệ thống cân băng tải định lƣợng Hình 1.9 Các khối hệ thống Hình 1.10 tƣởng thiết kế hệ thống 10 Hình 2.1 Hệ thống cân đóng bao tự động 11 Hình 2.2 Mơ hình băng tải 12 Hình 2.3 Sơ đồ tính tốn để xác định công suất băng tải 12 Hình 2.4 Cấu tạo cấu phễu cân 17 Hình 2.5 Cơ cấu kẹp bao 18 Hình 2.6 Xi lanh khí nén 20 Hình 2.7 Cấu tạo xi lanh 20 Hình 2.8 Hình ảnh van diện từ 5/2 .21 Hình 2.9 Sơ đồ cửa van 21 Hình 2.10 Động gạt nƣớc 21 Hình 2.11 Cơ cấu xi lanh đóng mở phễu 22 Hình 2.12 Cơ cấu đóng mở chữ L kết hợp xi lanh .22 Hình 2.13 Hệ thống cân kết hợp với loadcell 23 Hình 2.14 Cơ cấu đóng mở phễu dƣới .23 Hình 2.15 Cơ cấu kẹp bao 23 Hình 3.1 Sơ đồ khối mạch điều khiển 24 Hình 3.2 Arduino Uno 25 Hình 3.3 Cấu tạo loadcell 29 Hình 3.4 Cầu điện trở Wheatstone .29 Hình 3.5 Loadcell chữ Z .30 Hình 3.6 Loadcell .30 Hình 3.7 Module Hx 711 31 SVTH: Nguyễn Đức Anh Khoa Nguyễn Đăng Bình GVHD: TS Đặng Phƣớc Vinh x Thiết kế chế tạo hệ thống cân đóng bao tự động KẾT LUẬN  Kết đạt đƣợc:  Nhóm chế tạo đƣợc mơ hình hệ thống cân đóng bao  Qua q trình nghiên cứu thử nghiệm thực tế, hệ thống cân đƣợc khối lƣợng theo mong muốn với sai số nằm khoảng 0.3 kg  Thiết kế thành công tủ điều khiển nút nhấn, hiển thị LCD  Cơ cấu hệ thống vững chắc, nhỏ gọn, giá thành rẻ đảm bảo tính cơng nghệ vệ sinh an tồn Từ đƣa vào vận hành thực tế  Cảm biến khối lƣợng đƣợc ứng dụng nhiều thực tế từ sau tìm hiểu thêm cảm biến chúng em có nhiều ý tƣởng cho hệ thống khác  Tuy nhiên, thời gian hạn chế nên số khuyết điểm:  Do thực thủ công nên cấu chƣa thực xác so với thiết kế  Các linh kiện điện tử sử dụng có giá thành rẻ hạn chế độ xác  Hƣớng phát triển đề tài:  Với viêc hệ thống đƣợc thiết kế dƣới dạng quy mô nhỏ nên chƣa thể đáp ứng đƣợc cho số nhà máy có u cầu quy mơ lớn Do tƣơng lại thiết kế hệ thống quy mô lớn Đồng thời cấu đơn giản, có khả chế tạo đƣợc cấu đóng mở phễu, nhƣ kẹp bao tiên tiến giúp cho xuất hệ thống đƣợc nâng lên đáng kể  Do thời gian hạn chế nên nhóm chƣa phát triển hệ thống đóng bao, sau phát triển thêm hệ thống đóng bao để sản phẩm đầu đủ yêu cầu cung cấp cho thị trƣờng  Tủ điều khiển đơn giản, nên cần đƣợc thiết kế thêm để giao tiếp với máy tính, sử dụng loại hình hiển thị tốt hơn, nhƣ dễ dàng quản lý máy tính nhƣ điều khiển hệ thống từ xa thơng qua máy tính điện thoại việc thiết kế dao diện điều khiển máy tính nhƣ điện thoại SVTH: Nguyễn Đức Anh Khoa Nguyễn Đăng Bình GVHD: TS Đặng Phƣớc Vinh 45 Thiết kế chế tạo hệ thống cân đóng bao tự động  Sử dụng loại linh kiện, cảm biến, nhƣ thiết kế cấu tốt hơn,cùng với việc tối ƣu thuật toán lập trình để nâng cao độ xác xuất hệ thống SVTH: Nguyễn Đức Anh Khoa Nguyễn Đăng Bình GVHD: TS Đặng Phƣớc Vinh 46 Thiết kế chế tạo hệ thống cân đóng bao tự động TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Phƣớc Hải Giáo trình thiết kế khí Solidworks 2017 [2] Trịnh Chất, Lê Văn Uyển Tính tốn thiết kế hệ dẫn động khí tập Nhà xuất Giáo Dục, Hà Nội, 2000 [3] Nguyễn Trọng Hiệp, Nguyễn Văn Lẫm Thiết kế chi tiết máy Nhà xuất Giáo Dục, Hà Nội, 1999 [4].Trần Ngọc Hải, Trần Xuân Tùy Hệ thống truyền động thủy lực khí nén Nhà xuất Xây Dựng, Hà Nội, 2011 [5] Đặng Quang Minh Giáo trình Thiết kế mạch điện tử OrCAD [6] Lê Tồn Tài liệu thu thập tín hiệu cảm biến loadcell lên máy tính [7] Website https://www.picvietnam.com [8] Website https://advancecad.edu.vn [9] Website https://arduino.vn [10] Website https://loadcell.com.vn [11] Website https://codientu.org SVTH: Nguyễn Đức Anh Khoa Nguyễn Đăng Bình GVHD: TS Đặng Phƣớc Vinh Thiết kế chế tạo hệ thống cân đóng bao tự động PHỤ LỤC  Chƣơng trình chính: #include "HX711.h" //You must have this library in your arduino library folder #include ; #include ; LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); #define DOUT #define CLK HX711 scale1(DOUT, CLK); #define DOUT1 #define CLK1 HX711 scale2(DOUT1, CLK1); byte kt =0,ktchange=0 ; float weightchoose,tong1,weight1,weight,ct; //Change this calibration factor as per your load cell once it is found you many need to vary it in thousands float calibration_factor = 240000; //=============================================================== ============================== // SETUP //=============================================================== ============================== void setup() { Serial.begin (9600); lcd.begin(); //Khởi động hình Bắt đầu cho phép Arduino sử dụng hình lcd.backlight(); //Bật đèn lcd.setCursor(0,0); //Điều khiển relay // pinMode(11,OUTPUT); pinMode(12,OUTPUT); pinMode(A0,OUTPUT); pinMode(A1,OUTPUT); pinMode(A2,OUTPUT); SVTH: Nguyễn Đức Anh Khoa Nguyễn Đăng Bình GVHD: TS Đặng Phƣớc Vinh Thiết kế chế tạo hệ thống cân đóng bao tự động pinMode(A3,OUTPUT); // Nút nhấn // pinMode(9,INPUT ); pinMode(8,INPUT); pinMode(10,INPUT); Serial.begin(9600); Serial.println("Press T to tare"); scale1.set_scale(240000); //Calibration Factor obtained from first sketch scale1.tare(); //Reset the scale to scale2.set_scale(240000); //Calibration Factor obtained from first sketch scale2.tare(); //Reset the scale to //ngat // pinMode(2, INPUT_PULLUP); // sử dụng điện trở kéo lên cho chân số 2, ngắt attachInterrupt(0,Stop,HIGH); pinMode(3, INPUT_PULLUP); // sử dụng điện trở kéo lên cho chân số 3, ngắt attachInterrupt(1,changeweight,HIGH); } //=============================================================== ============================== // LOOP //=============================================================== ============================== void loop() { digitalWrite (12,HIGH); digitalWrite (11,LOW); if (kt==0){ lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Choose weight:kg"); if (ktchange==1){ thaydoikhoiluong();} choseweight(); }; if (kt==2){ lcd.clear();//Xóa hình lcd.setCursor(0,0); lcd.print(" STOP STOP "); while(kt==2){ digitalWrite (11,HIGH); SVTH: Nguyễn Đức Anh Khoa Nguyễn Đăng Bình GVHD: TS Đặng Phƣớc Vinh Thiết kế chế tạo hệ thống cân đóng bao tự động digitalWrite (A0,LOW); digitalWrite (A1,LOW); digitalWrite (A2,LOW); digitalWrite (A3,LOW); digitalWrite (12,LOW); delay(300); } } lcd.clear();//Xóa hình lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Choossed:"); lcd.setCursor(9,0); lcd.print(weightchoose); lcd.print(" kg"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Weight: "); lcd.setCursor(14,1); lcd.print("kg"); lcd.setCursor(8,1); // if (kt==1){ digitalWrite (A0,HIGH);//Mở phễu trên// weight1=(scale1.get_units() + scale2.get_units());//;*ct; if ((weight1*ct)= 1) { //delay (1000); digitalWrite (A2,HIGH); //Kep bao// digitalWrite (A3,HIGH);} if (weight1 >= weight) { lcd.setCursor(8,1); lcd.setCursor(14,1); lcd.print(weight1,3); lcd.print("kg"); digitalWrite (A0,LOW);//Đóng phễu trên// delay (1000); digitalWrite (A1,HIGH);//Mở phễu dƣới// tong1 = weight1; Serial.println (tong1); while ((tong1*ct)>=0.2){ tong1 = (scale1.get_units() + scale2.get_units()); Serial.println (tong1); lcd.print("Weight: "); lcd.setCursor(8,1); lcd.print(tong1*ct,3); //lcd.setCursor(14,1); //lcd.print("kg"); } delay (4000); delay (500); digitalWrite (A1,LOW);//Đóng phễu dƣới// delay (500); digitalWrite (A0,HIGH);//Mở phễu trên// digitalWrite (A2,LOW); //Mo bao// digitalWrite (A3,LOW); } if(Serial.available()) { char temp = Serial.read(); if(temp == 't' || temp == 'T') { scale1.tare(); //Reset the scale to zero scale2.tare(); //Reset the scale to zero SVTH: Nguyễn Đức Anh Khoa Nguyễn Đăng Bình GVHD: TS Đặng Phƣớc Vinh Thiết kế chế tạo hệ thống cân đóng bao tự động } } //} } //=============================================================== ============================ // Interrupt// void Stop() { kt=2; } void changeweight() { ktchange=1; kt=0; // delay(100000); } ////////////////////// void thaydoikhoiluong() { lcd.clear();//Xóa hình digitalWrite (A0,LOW); digitalWrite (A1,HIGH); tong1 = (scale1.get_units() + scale2.get_units()); while ((tong1*ct)>=0.2) { tong1 = (scale1.get_units() + scale2.get_units()); Serial.println (tong1); } delay (4000); ktchange=0; digitalWrite (A2,LOW); //Mo bao// digitalWrite (A3,LOW); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Change weight:kg"); digitalWrite (A1,LOW); } //////////////////////// SVTH: Nguyễn Đức Anh Khoa Nguyễn Đăng Bình GVHD: TS Đặng Phƣớc Vinh Thiết kế chế tạo hệ thống cân đóng bao tự động void choseweight(){ while(kt==0){ //lcd.clear();//Xóa hình // lcd.setCursor(0,0); digitalWrite (A0,LOW); digitalWrite (A1,LOW); digitalWrite (A2,LOW); digitalWrite (A3,LOW); Serial.println("Moi chon thong so can "); Serial.println (kt); int buttonStatus1 = digitalRead(8); //Đọc trạng thái button int buttonStatus2 = digitalRead(9); //Đọc trạng thái button if (buttonStatus1 == HIGH) { // Nếu mà button bị nhấn delay (500); weightchoose = 2; weight=0.299; ct=weightchoose/weight; pressok();} if (buttonStatus2== HIGH) { // Nếu mà button bị nhấn delay (500); kt=1; weightchoose = 1; weight=0.146; ct=weightchoose/weight; pressok();} } } void pressok(){ lcd.clear();//Xóa hình while (kt==0){ int buttonStatus0 = digitalRead(10); //Đọc trạng thái button lcd.print("Choossed:"); lcd.setCursor(9,0); SVTH: Nguyễn Đức Anh Khoa Nguyễn Đăng Bình GVHD: TS Đặng Phƣớc Vinh Thiết kế chế tạo hệ thống cân đóng bao tự động lcd.print(weightchoose); lcd.print(" kg"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(kt); lcd.print(buttonStatus0); lcd.print(" Press OK "); if (buttonStatus0 == HIGH){ kt=1; delay(500); Serial.println (kt); } } lcd.clear();//Xóa hình } SVTH: Nguyễn Đức Anh Khoa Nguyễn Đăng Bình GVHD: TS Đặng Phƣớc Vinh Thiết kế chế tạo hệ thống cân đóng bao tự động PHỤ LỤC  Thƣ viện HX711: #include #include HX711::HX711(byte dout, byte pd_sck, byte gain) { begin(dout, pd_sck, gain); } HX711::HX711() { } HX711::~HX711() { } void HX711::begin(byte dout, byte pd_sck, byte gain) { PD_SCK = pd_sck; DOUT = dout; pinMode(PD_SCK, OUTPUT); pinMode(DOUT, INPUT); set_gain(gain); } bool HX711::is_ready() { return digitalRead(DOUT) == LOW; } void HX711::set_gain(byte gain) { switch (gain) { case 128: GAIN = 1; break; case 64: GAIN = 3; break; case 32: GAIN = 2; break; } // channel A, gain factor 128 // channel A, gain factor 64 // channel B, gain factor 32 digitalWrite(PD_SCK, LOW); read(); } SVTH: Nguyễn Đức Anh Khoa Nguyễn Đăng Bình GVHD: TS Đặng Phƣớc Vinh Thiết kế chế tạo hệ thống cân đóng bao tự động long HX711::read() { // wait for the chip to become ready while (!is_ready()) { // Will nothing on Arduino but prevent resets of ESP8266 (Watchdog Issue) yield(); } unsigned long value = 0; uint8_t data[3] = { }; uint8_t filler = 0x00; // pulse the clock pin 24 times to read the data data[2] = shiftIn(DOUT, PD_SCK, MSBFIRST); data[1] = shiftIn(DOUT, PD_SCK, MSBFIRST); data[0] = shiftIn(DOUT, PD_SCK, MSBFIRST); // set the channel and the gain factor for the next reading using the clock pin for (unsigned int i = 0; i < GAIN; i++) { digitalWrite(PD_SCK, HIGH); digitalWrite(PD_SCK, LOW); } // Replicate the most significant bit to pad out a 32-bit signed integer if (data[2] & 0x80) { filler = 0xFF; } else { filler = 0x00; } // Construct a 32-bit signed integer value = ( static_cast(filler)
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế và chế tạo hệ thống cân và đóng bao tự động, Thiết kế và chế tạo hệ thống cân và đóng bao tự động

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn