Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại Tập đoàn Dệt May Việt Nam (LA TIẾN SĨ)

167 49 0
  • Loading ...
1/167 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 10:36

1 MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Tập đoàn Dệt may Việt nam thành lập ngày 02/12/2005 theo Quyết định 314/2005/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ sở tổ chức lại hoạt động Tổng công ty Dệt May Việt nam Trong năm qua Tập đoàn Dệt - May Việt Nam có nhiều đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế đất nước tạo việc làm, nguồn thu ngân sách kim ngạch xuất Tuy nhiên năm gần bối cảnh kinh tế nước chịu ảnh hưởng nặng nề suy thoái kinh tế giới, mặt khác điều kiện phát triển kinh tế nhiều thành phần hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng, Tập đoàn Dệt - May Việt Nam đứng trước nhiều khó khăn, thách thức to lớn, đòi hỏi phải có thay đổi mạnh mẽ kỹ thuật - công nghệ sản xuất, tổ chức quản lý, chế sách để tiếp tục cạnh tranh bình đẳng phát triển cách bền vững Nghị Hội nghị TW BCH Trung ương Đảng, khóa XI đề mục tiêu phát triển giai đoạn 2011-2015 là: “ Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với đổi mơ hình tăng trưởng cấu lại kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, ” Quốc hội Khóa XIII thông qua Nghị Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011-2015, tái cấu doanh nghiệp, chủ yếu TĐKT, TCT Nhà nước ba trọng tâm tái cấu kinh tế Tái cấu TĐKT, TCT nhà nước đòi hỏi phải thực nhiều nội dung khác nhau, từ tổ chức lại hệ thống sản xuất, ngành nghề kinh doanh, máy quản lý đến nguồn nhân lực, chiến lược phát triển, thị trường sản phẩm Điều liên quan mật thiết đến hoạt động tài Tập đồn, đòi hỏi chế quản lý tài Tập đồn phải tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cho phù hợp, tạo điều kiện thúc đẩy nâng cao hiệu hoạt động SXKD Tập đoàn Về khung khổ pháp lý, từ năm 2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 101/2009/NĐ-CP ngày 5/11/2009 thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 quản lý TĐKT nhà nước Tiếp Nghị định 69/2014/NĐ-CP ngày 15/7/2014 tổ chức hoạt động TĐKT nhà nước TCT Nhà nước thay Nghị định 101/2009/NĐ-CP Tuy nhiên Nhà nước chưa có quy định cụ thể chế quản lý tài TĐKT Nghị định 71/2013/NĐ-CP quy định đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp quản lý tài doanh nghiệp Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ Đối tượng áp dụng Nghị định công ty TNHH thành viên công ty mẹ TĐKT, TCT Nhà nước, công ty TNHH thành viên độc lập Như chưa có văn pháp quy ban hành để chi phối, điều tiết mối quan hệ hợp tác liên kết công ty mẹ công ty con, cơng ty liên kết Vì vậy, việc nghiên cứu xây dựng hoàn thiện chế quản lý tài TĐKT nói chung, Tập đồn Dệt May Việt Nam nói riêng vấn đề cần thiết, tạo điều kiện nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh TĐKT Xuất phát từ lý trên, tác giả chọn đề tài: “Hoàn thiện chế quản lý tài Tập đồn Dệt - May Việt Nam” làm luận án tiến sĩ kinh tế TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Trên giới Việt Nam năm gần có số cơng trình nghiên cứu TĐKT chế quản lý tài Tập đồn kinh tế cơng bố Có thể nêu số cơng trình nghiên cứu Việt Nam cơng bố có liên quan đến đề tài nghiên cứu sau đây: * Luận án tiến sĩ ‟Giải pháp hoàn thiện chế quản lý tài Tập đồn kinh doanh Việt Nam nay”, năm 2000 tác giả Phạm Quang Trung Luận án hệ thống khái quát hóa số vấn đề lý luận Tập đoàn kinh doanh chế quản lý tài Tập đồn kinh doanh; đánh giá thực trạng chế quản lý tài Tổng công ty thành lập theo Quyết định 90/1994/QĐ-TTg Quyết định 91/1994/QĐ-TTg đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện chế quản lý tài Tập đoàn kinh doanh Việt Nam Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 * Sách ‟Tập đoàn kinh tế: Lý luận Kinh nghiệm quốc tế - Ứng dụng vào Việt Nam” TS Trần Tiến Cường tác giả năm 2005 Nội dung chủ yếu tổng hợp kinh nghiệm quốc tế hình thành phát triển Tập đoàn kinh tế từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước, phân tích hội thách thức Tổng công ty Nhà nước phát triển theo hướng Tập đoàn kinh tế, sở đề xuất giải pháp sách cho q trình hình thành Tập đồn kinh tế sở Tổng công ty Việt Nam * Luận án tiến sĩ ‟Đổi chế quản lý vốn tài sản Tổng công ty 91 phát triển theo mơ hình Tập đồn kinh doanh Việt Nam”, năm 2006 tác giả Nguyễn Xuân Nam Nội dung chủ yếu luận án làm rõ q trình hình thành, mơ hình, đánh giá thực trạng chế quản lý vốn tài sản Tổng công ty 91, đưa ưu điểm tồn chế quản lý vốn tài sản Tổng công ty 91 Việt Nam Đề xuất đổi chế quản lý vốn tài sản Tổng công ty 91 Việt Nam phù hợp với định hướng phát triển Tổng công ty 91 thành Tập đoàn kinh doanh * Luận án tiến sĩ ‟Cơ chế quản lý tài Tổng cơng ty Dầu khí Việt Nam theo định hướng Tập đoàn kinh tế”, năm 2006 tác giả Chu Xn Lai Luận án phân tích q trình hình thành thực trạng chế quản lý tài Tổng công ty Nhà nước Việt Nam, vấn đề bất cập chế quản lý tài Tổng công ty, nguyên nhân khách quan chủ quan thực trạng đến khẳng định Tổng công ty Nhà nước Việt Nam nói chung, Tổng cơng ty Dầu khí (chưa phải Tập đoàn kinh tế) Luận án đề xuất mơ hình tổ chức, chế hoạt động, đặc biệt chế quản lý tài Tập đồn Dầu khí Việt Nam nguyên tắc quyền sở hữu nguồn lực tài tự chủ mặt tài làm tảng * Luận án tiến sĩ ‟Hồn thiện chế quản lý tài Tổng cơng ty Nhà nước theo mơ hình Tập đồn kinh tế Việt Nam”, năm 2008 tác giả Phùng Thế Tính Nội dung luận án làm sáng tỏ thực tiễn rút hạn chế Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 chế quản lý tài TCT Nhà nước theo Quyết định 91/TTg định hướng hoạt động theo mô hình Tập đồn kinh tế Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện chế quản lý tài Tổng công ty Nhà nước định hướng hoạt động theo mơ hình Tập đồn kinh tế Việt Nam * Luận án tiến sĩ ‟Hoàn thiện chế quản lý tài doanh nghiệp viễn thơng Việt Nam theo mơ hình Tập đồn kinh tế điều kiện phát triển hội nhập”, năm 2009 tác giả Trần Duy Hải Luận án góp phần làm rõ sở lý luận chế quản lý tài TĐKT; đồng thời sở khảo sát thực trạng chế quản lý tài doanh nghiệp viễn thơng Việt Nam nay, luận án khó khăn bất cập chế quản lý tài Tập đồn Bưu viễn thơng Việt Nam; đề xuất giải pháp đổi hoàn thiện chế quản lý tài doanh nghiệp viễn thơng Việt Nam theo mơ hình Tập đồn kinh tế điều kiện phát triển hội nhập * Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2009 Bộ Tài PGS,TS Nguyễn Đăng Nam làm chủ nhiệm ‟Chính sách chế quản lý vốn Nhà nước doanh nghiệp đến giai đoạn 2020” Nội dung đề tài đề cập đến sách quản lý vốn tài sản Nhà nước doanh nghiệp góc độ quản lý Nhà nước, chưa nghiên cứu chế quản lý vốn Nhà nước góc độ chủ sở hữu * Luận án tiến sĩ ‟Cơ chế quản lý vốn Nhà nước đầu tư doanh nghiệp Việt Nam”, năm 2012 tác giả Phạm Thị Thanh Hòa Đề tài đề cập đến chế quản lý vốn nhà nước đầu tư doanh nghiệp góc độ chủ sở hữu Nhà nước nghiên cứu qua nội dung chế đầu tư vốn, chế quản lý sử dụng vốn, chế phân chia lợi nhuận, chế kiểm tra, giám sát trình đầu tư, quản lý sử dụng vốn; hình thức thực quyền sở hữu Nhà nước vốn đầu tư doanh nghiệp Ngoài ra, tác giả đưa hạn chế chế quản lý phần vốn đầu tư cho mơ hình Công ty mẹ - Công ty Trên sở tác giả đưa số giải pháp cụ thể chế quản lý vốn Nhà nước đầu tư doanh nghiệp Việt Nam nói chung Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Ngoài nhiều viết TĐKT chế quản lý tài Tập đồn kinh tế đăng kỷ yếu hội thảo, báo tạp chí kinh tế nước Từ trình bày cho thấy, cơng trình nghiên cứu có nhiều cách tiếp cận khác nghiên cứu chế tài quản lý TĐKT Có cơng trình nghiên cứu chế quản lý tài nói chung Tập đồn kinh tế, song có cơng trình lại nghiên cứu hay số nội dung chế quản lý tập đoàn chế huy động vốn, sử dụng vốn kiểm tra, giám sát hoạt động tài TĐKT Có cơng trình nghiên cứu chế quản lý tài Tập đồn cụ thể, có cơng trình nghiên cứu chế quản lý tài góc độ chung TĐKT Tuy nhiên chưa có cơng trình nghiên cứu chế tài Tập đồn Dệt May Việt Nam cơng bố Vì vậy, tác giả chọn đề tài ‟Hoàn thiện chế quản lý tài Tập đồn Dệt - May Việt Nam” Đây nghiên cứu chế quản lý tài Tập đồn Dệt May Việt Nam Nội dung đề tài tập trung nghiên cứu lý luận chế quản lý tài Tập đồn kinh tế, đánh giá thực trạng chế quản lý tài Tập đoàn Dệt - May Việt Nam Trên sở thực trạng chế quản lý tài Tập đồn tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện chế quản lý tài Tập đồn Dệt May Việt Nam MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Mục đích nghiên cứu luận án đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chế quản lý tài Tập đồn Dệt - May Việt nam Để đạt mục đích trên, nhiệm vụ nghiên cứu đặt luận án là: - Nghiên cứu làm rõ vấn đề lý luận chủ yếu TĐKT chế quản lý tài TĐKT, kinh nghiệm chế quản lý tài TĐKT số quốc gia giới - Đánh giá thực trạng chế quản lý tài Tập đoàn Dệt - May Việt Nam nay, ưu điểm đạt mặt hạn chế tồn chế quản lý tài hành Tập đoàn Dệt - May Việt Nam, nguyên nhân hạn chế tồn Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 - Đề xuất phương hướng giải pháp cần thực để hoàn thiện chế quản lý tài Tập đồn Dệt - May Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động quản lý tài chính, góp phần nâng cao lực cạnh tranh hiệu kinh doanh Tập đoàn Dệt May Việt Nam ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU * Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận án chế quản lý tài Tập đồn Dệt May Việt Nam * Phạm vi nghiên cứu: Về không gian, đề tài giới hạn nghiên cứu chế quản lý tài Tập đồn Dệt - May Việt Nam Về thời gian nghiên cứu: Các tài liệu, số liệu phục vụ nghiên cứu thu thập khoảng thời gian từ 2008 đến 2013 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN Về mặt lý luận: Luận án hệ thống khái quát hóa, góp phần làm rõ hơn vấn đề lý luận chế quản lý tài tập đồn kinh tế Về thực tiễn: Luận án phản ánh cách hệ thống làm rõ thực trạng chế quản lý tài Tập đồn Dệt - May Việt Nam nay, kết đạt hạn chế chế quản lý tài Tập đoàn Dệt May Việt Nam Luận án đưa giải pháp phù hợp, khả thi để hoàn thiện chế quản lý tài Tập đồn Dệt - May Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh chung Tập đoàn Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Luận án sử dụng tổng hợp phương pháp như: Phương pháp phân tích thống kê, đối chiếu, so sánh, diễn giải tổng hợp, phương pháp chuyên gia, kết hợp phương pháp phân tích định tính định lượng sở phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử để xem xét, phân tích đánh giá vấn đề đặt đề tài nghiên cứu Các số liệu, tài liệu sử dụng luận án bao gồm: - Số liệu sơ cấp thơng qua q trình vấn trực tiếp cán bộ, phòng ban chức Tập đoàn Dệt May Việt Nam - Số liệu thứ cấp tác giả sử dụng qua số kênh như: Niêm giám thống kê, Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Hiệp hội Dệt May Việt Nam Ngoài luận án sử dụng số số liệu báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Cơng Thương, Văn phòng Chính phủ… NHỮNG ĐĨNG GĨP CỦA LUẬN ÁN - Làm rõ thêm vấn đề lý luận TĐKT chế quản lý tài TĐKT Làm rõ khái niệm, đặc điểm, nội dung mối quan hệ tài cơng ty mẹ công ty TĐKT; nhân tố ảnh hưởng đến chế tài TĐKT - Chỉ học kinh nghiệm việc xây dựng quản lý tài số TĐKT giới để xem xét vận dụng Việt nam - Phản ánh đánh giá thực trạng chế quản lý tài Tập đoàn Dệt May Việt Nam nội dung bản: chế huy động tạo lập vốn; chế đầu tư, sử dụng vốn; chế phân phối lợi nhuận; chế kiểm tra, giám sát tài Tập đồn - Chỉ ưu điểm hạn chế, tồn chế quản lý tài Tập đồn Dệt May Việt nam; làm rõ nguyên nhân hạn chế, tồn để có biện pháp khắc phục - Đã đề xuất nguyên tắc để định hướng cho việc hoàn thiện chế quản lý tài Tập đồn Dệt May Việt nam Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 - Đề xuất hệ thống giải pháp phù hợp, khả thi để hồn thiện chế quản lý tài tập đồn, góp phần nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Tập đoàn Dệt May Việt Nam KẾT CẤU CỦA LUẬN ÁN Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, luận án gồm chương Chương 1: Những vấn đề lý luận chế quản lý tài Tập đồn kinh tế Chương 2: Thực trạng chế quản lý tài Tập đoàn Dệt - May Việt Nam Chương 3: Hoàn thiện chế quản lý tài Tập đồn Dệt - May Việt Nam Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TẬP ĐỒN KINH TẾ 1.1.1 Khái niệm tập đồn kinh tế Quá trình hình thành phát triển Tập đồn kinh tế ln gắn liền với q trình phát triển kinh tế giới Sự xuất cơng ty có số vốn lớn nước có kinh tế phát triển Mỹ, Nhật, Anh, Pháp v.v…đã khắc phục hạn chế vốn tổ chức, cá nhân Q trình tích tụ vốn cơng ty để thực q trình sản xuất kinh doanh ngày phát triển sau khủng hoảng kinh tế năm 19291933 đặc biệt sau kết thúc chiến tranh giới thứ hai Sau chiến tranh nước trọng đến việc khôi phục đất nước đầu tư cho phát triển kinh tế nên tạo trình sáp nhập doanh nghiệp, cơng ty để hình thành nên tập đồn kinh tế Khi hình thành tập đồn kinh tế tập trung hoạt động ngành mũi nhọn mang lại lợi nhuận cao quốc gia Trải qua q trình hình thành phát triển tập đoàn kinh tế nhận thấy cần phải đa dạng hóa lĩnh vực sản xuất kinh doanh, bước mở rộng quy mô kinh doanh quốc gia giới bước hình thành cơng ty hoạt động xuyên quốc gia Kinh nghiệm giới thực tiễn kinh tế cho thấy trình hình thành phát triển TĐKT tất yếu khách quan song trình lâu dài, gắn liền với tập trung, tích tụ sản xuất nhu cầu tự nhiên hợp tác, liên kết SXKD doanh nghiệp trình phát triển theo chế cạnh tranh thị trường Việc tập trung đầu tư vốn cho sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào SXKD bước nâng cao sức cạnh tranh trở thành động lực phát triển kinh tế Tập đoàn kinh tế đời phản ánh trình độ phát triển cao lực lượng sản xuất Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 10 kinh tế thị trường, bên cạnh thể vai trò đầu tàu chi phối nhiều lĩnh vực then chốt kinh tế quốc gia lượng, giao thông vận tải, xây dựng bản, công nghiệp v.v… Tuy nhiên chưa có thống khái niệm Tập đồn kinh tế (TĐKT), khơng phạm vi quốc gia, mà nội dung tranh luận phạm vi quốc tế nhà khoa học kinh tế Ở nước phương Tây: TĐKT nhận thức tổ hợp công ty độc lập mặt pháp lý gồm công ty mẹ nhiều cơng ty, hay chi nhánh góp vốn cổ phần chịu kiểm sốt cơng ty mẹ [44], TĐKT tài chính, gồm công ty mẹ công ty khác mà cơng ty mẹ kiểm sốt hay tham gia góp vốn; cơng ty kiểm sốt công ty khác hay tham gia tổ hợp khác [45] Tại Malaysia Thái Lan: TĐKT xác định tổ hợp kinh doanh với mối quan hệ đầu tư, liên doanh, liên kết hợp đồng Nòng cốt tập đồn cấu cơng ty mẹ - công ty tạo thành hệ thống liên kết chặt chẽ tổ chức hoạt động Các thành viên tập đồn có tư cách pháp nhân độc lập Theo Viện nghiên cứu Quản lí kinh tế Trung ương (CIEM) “TĐKT hiểu tổ hợp lớn doanh nghiệp có tư cách pháp nhân hoạt động hay nhiều ngành khác nhau, có quan hệ vốn, tài chính, cơng nghệ, thông tin, đào tạo, nghiên cứu liên kết khác xuất phát từ lợi ích bên tham gia Trong mơ hình này, "cơng ty mẹ" nắm quyền lãnh đạo, chi phối hoạt động "công ty con" tài chiến lược phát triển.” [10] Tóm lại, có khác biệt nhận thức TĐKT, nhiên thấy quan niệm TĐKT thống số điểm sau đây: + TĐKT tổ hợp doanh nghiệp có tư cách pháp nhân hoạt động hay số ngành có quan hệ với vốn, quản trị, công nghệ, thương hiệu, thị trường liên kết khác xuất phát từ lợi ích doanh nghiệp tham gia liên kết Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 153 Hai là: Kiểm tra, giám sát tài Tập đồn cần có phối kết hợp đồng quan quản lý Hiện nay, phối hợp việc kiểm tra, giám sát tài Tập đồn Dệt May Việt Nam quan quản lý có bất cập gây khó khăn cho q trình hoạt động Tập đồn Thực tế cho thấy khó khăn quan quản lý ban hành nhiều văn làm làm phức tạp hóa vấn đề Vì vậy, cần rà sốt xếp lại văn pháp quy có liên quan đến hoạt động Tập đồn kinh tế nói chung, Tập đồn Dệt May Việt Nam nói riêng nhằm tạo điều kiện cho hoạt động Tập đoàn đạt hiệu kinh tế cao Ba là: Tập đoàn Dệt May Việt Nam cần chủ động việc kiểm tra, giám sát hoạt động tài Tập đồn cơng ty thành viên Điều đòi hỏi Nhà nước cần tiến hành phân cấp quản lý cho Tập đoàn Tập đồn lại phân cấp quản lý cho cơng ty thành viên Hoạt động kinh doanh Tập đoàn phong phú đa dạng, trình kiểm tra giám sát tài hoạt động kinh doanh Tập đồn cơng ty thành viên khó phù hợp với hoạt động, giao dịch diễn hàng ngày Tập đoàn Mặt khác, lĩnh vực quản lý cần có phân cấp khoa học hợp lý, đặc biệt trình ban hành chế độ sách quản lý tài cho Tập đoàn kinh tế tạo chủ động khả tự chủ cho Tập đoàn tình nhằm thúc đẩy phát triển Tập đồn cơng ty thành viên Tập đồn Bốn là: Căn vào mức độ sở hữu nguồn lực tài chính, Tập đồn Dệt May Việt Nam xây dựng chế kiểm tra, giám sát tài cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể Tập đồn cơng ty thành viên Để thực tốt vấn đề trên, Nhà nước cần xây dựng ban hành sách kiểm tra, giám sát tài Tập đồn kinh tế nói chung có Tập đồn Dệt May Việt Nam Đối với đơn vị thành viên Tập đoàn hạch tốn chưa độc lập mà phụ thuộc, cơng tác kiểm tra, giám sát tài giúp cho đơn vị thực tốt cơng tác tài mình, góp phần thúc đẩy chiến lược kinh doanh chung toàn Tập đoàn Việc xác định mức độ sở hữu để gắn với mức độ kiểm tra, giám sát tài quan Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 154 trọng để Hội đồng thành viên Tập đoàn, Tổng Giám đốc nắm bắt tình hình tài Tập đồn cơng ty thành viên Tập đồn cách xác Năm là: Tập đồn Dệt May Việt Nam cần công khai công tác kiểm tra, giám sát tài Căn vào định số: 192/2004/QĐ- TTg ngày 16/11/2004 Thủ tướng Chính phủ cơng khai tài doanh nghiệp, Tập đoàn Dệt May Việt Nam vận dụng sở có chọn lọc sách tài chính, kế tốn, vận dụng chuẩn mực kế toán phù hợp với điều kiện kinh doanh Tập đồn Tập đồn cần xây dựng mơi trường pháp lý giúp Tập đồn cơng ty thành viên thuận lợi việc thực chế độ tài kế tốn phù hợp với trình độ phát triển Tập đồn Trong q trình đó, Tập đồn ln quan tâm tới trình độ đội ngũ làm cơng tác tài kế tốn để đội ngũ đủ khả đảm nhận nhiệm vụ cách tốt điều kiện Sáu là: Tập đoàn Dệt May Việt Nam cần quan tâm đến cơng tác kiểm sốt nội trình kiểm tra giám sát hoạt động tài Hiện nay, Tập đồn Dệt May Việt Nam hình thành ban kiểm sốt nội bộ, nhiệm vụ ban giúp Hội đồng thành viên Tập đồn thực q trình kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành Tổng Giám đốc người đại diện phần vốn góp Tập đồn Dệt May Việt Nam đơn vị khác Để thực nhiệm vụ nêu đòi hỏi Tập đoàn cần hoàn thiện quy chế nội Tập đoàn quy chế đầu tư nguồn lực tài chính, quy chế cơng tác nhân sự, quy chế quản trị rủi ro tài chính, quy chế quản lý chủ thể đại diện phần vốn Nhà nước làm CSH cơng ty thành viên Tập đồn tiến hành xây dựng hệ thống tiêu đánh giá mức độ sở hữu nhằm giám sát hoạt động cơng ty mà VINATEX có vốn Tiến hành kiểm toán, kiểm tra khả thực tế cơng ty thành viên thơng qua cơng tác kiểm tốn nội Tập đồn cần xây dựng cơng tác kiểm toán nội chuẩn để áp dụng đồng công ty thành viên, quy định vừa mang tính chất Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 155 hướng dẫn công ty thành viên thực hoạt động theo chế độ hành Đây tiêu chí để đánh giá, xử lý vi phạm xảy cách nhanh chóng, giảm tối đa vi phạm kéo dài gây tổn thất cho nhà đầu tư Tập đoàn Dệt May Việt Nam Để thực tốt nội dung đòi hỏi Tập đồn cần thực tốt cơng tác kiểm tra, giám sát tài cách khoa học, hợp lý, có Tập đồn cơng ty thành viên đạt mục tiêu đề 3.4 MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ ĐỀ XUẤT 3.4.1 Về phía Nhà nước Một là, Nhà nước cần xác định phát triển Tập đoàn Dệt May Việt Nam xu tất yếu kinh tế thị trường có quản lý điều tiết Nhà nước Phát triển Tập đoàn Dệt May Việt Nam xu tất yếu khách quan phù hợp với trình tự nhiên Sự đời Tập đồn Dệt May Việt Nam phản ánh mơ hình phát triển Tập đồn cơng ty thành viên đắn, phù hợp với tình hình thực tế kinh tế Tập đoàn nhận thức vai trò kinh tế, nơi tạo nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước, giải việc làm, bước phấn đấu trở thành Tập đồn mạnh lĩnh vực Dệt May có thương hiệu, uy tín thị trường nước quốc tế, nơi tạo nguồn lực tài kinh tế quốc dân Để đạt mục tiêu đòi hỏi Nhà nước phải đóng vai trò bà đỡ cho Tập đoàn Dệt May Việt Nam vận động, phát triển bền vững trở thành đơn vị kinh tế đầu tàu quan trọng kinh tế quốc dân Hai là, Nhà nước cần xây dựng hệ thống pháp lý khoa học, đồng bộ, ổn định bước hồn thiện mơi trường kinh doanh để Tập đoàn Dệt May Việt Nam nâng cao khả cạnh tranh thị trường Căn vào tình hình thực tế kinh tế, văn pháp luật Nhà nước nghiên cứu ban hành phải thống nhất, khoa học, hợp lý, đảm bảo ổn định lâu dài bước củng Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 156 cố nhằm cải thiện môi trường kinh doanh tạo điều kiện cho Tập đoàn Dệt May Việt Nam cơng ty thành viên nói riêng phát triển, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh thị trường Mặt khác, Tập đoàn đưa giải pháp hữu hiệu kinh doanh, chủ động trình hội nhập kinh tế khu vực quốc tế, đưa giải pháp phù hợp nhằm khuyến khích thu hút vốn đầu tư từ tổ chức, kinh tế quốc tế, đầu tư nước Hiện Nhà nước ban hành luật cạnh tranh chưa ban hành luật chống độc quyền, cần sớm ban hành luật chống độc quyền để tạo sân chơi bình đẳng chủ thể kinh tế, có Tập đồn Dệt May Việt Nam Ba là: Chính sách kinh tế vĩ mô Nhà nước cần xây dựng sở mở rộng quyền tự chủ, bước nâng cao trách nhiệm Hội đồng thành viên Tập đoàn Tổng Giám đốc điều hành hoạt động Tập đoàn Mục tiêu đổi sách kinh tế vĩ mơ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn Dệt May Việt Nam chủ động hoạt động kinh doanh Chính phủ, Bộ Công Thương, liên quan không can thiệp sâu vào tình hình hoạt động kinh doanh Tập đồn cơng ty thành viên Các quan thơng qua cơng cụ quản lý hệ thống luật pháp, chế, sách kinh tế, sách thuế,… tiến hành quản lý , kiểm tra hoạt động kinh doanh Tập đoàn, thủ tục gây phiền hà cho Tập đoàn trình kinh doanh dần loại bỏ, việc xin phép cấp hạn chế phần Từng bước hoàn thiện mơ hình hoạt động Tập đồn sở mơ hình cơng ty mẹ (VINATEX)- cơng ty Quyền sở hữu, quyền quản lý Tập đoàn phân định cách rõ ràng không chồng chéo, tạo thống cao nội Tập đoàn cơng ty thành viên Tập đồn Dệt May Việt Nam Tập đoàn đa sở hữu nguồn vốn, góc độ quản lý kinh tế, Nhà nước cần xác định nơi nhận vốn đầu tư Tập đồn Dệt May Việt Nam Nhà nước người đầu tư vốn vào Tập đồn Trên góc độ quản lý, Chính phủ thay mặt Nhà nước chấp nhận bổ nhiệm danh sách Hội đồng thành viên, chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn; bổ nhiệm Tổng Giám Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 157 đốc, phó Tổng Giám đốc Tập đoàn nhằm nâng cao vai trò người đại diện phần vốn Nhà nước Bên cạnh đó, Nhà nước quy định rõ vai trò, trách nhiệm vật chất cá nhân lãnh đạo Tập đoàn việc bảo toàn phát triển vốn, chấm dứt định chung chung theo tập thể Mục đích giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho lãnh đạo Tập đoàn đưa tư quản lý mang tính đột phá nhằm khơng ngừng nâng cao hiệu kinh tế cho Tập đoàn Dệt May Việt Nam công ty thành viên Bốn là, Nhà nước cần đưa chế quản lý tài chung cho mơ hình Tập đồn kinh tế có Tập đồn Dệt May Việt Nam Hoạt động Tập đoàn Dệt May Việt Nam phát huy kết đáng khích lệ, đời hệ thống pháp lý để Tập đoàn Dệt May Việt Nam thực tốt nhiệm vụ cần thiết Vì vậy, Chính phủ phải ban hành sách phù hợp tạo điều kiện cho Tập đoàn Dệt May Việt Nam Tập đoàn kinh tế đưa chế quản lý tài phù hợp với chiến lược phát triển Tập đồn Khi đó, Tập đồn Dệt May Việt Nam phải tự chịu trách nhiệm trình sử dụng vốn tài sản vào hoạt động kinh doanh theo luật định, không ngừng trì hoạt động kinh doanh Tập đồn ngày hiệu 3.4.2 Về phía Tập đồn Dệ t- May Việt nam: Đẩy mạnh trình tái cấu Tập đoàn Dệt May Việt Nam cho phù hợp với định hướng tái cấu kinh tế trình hội nhập Hồn thiện chế tài Tập đồn Dệt - May nêu khơng thể tách rời q trình thực tái cấu Tập đồn Dệt May hệ thống tổ chức sản xuất, ngành ghề lĩnh vực kinh doanh, máy quản lý, sản phẩm thị trường, nguồn nhân lực Vì tái cấu Tập đoàn Dệt May Việt Nam tiền đề, điều kiện để thực giải pháp hồn thiện chế quản lý tài Tập đồn Dệt May Việt Nam Căn vào đề án tái cấu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, việc lựa mơ hình hoạt động cho VINATEX cần tập trung phát triển ngành nghề mạnh cốt lõi theo định 340/Q Đ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 07/03/2011 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 158 Theo Tập đồn hoạt động theo mơ hình “công ty mẹ - con” tức ‟Holding Company” phù hợp với điều kiện thực tế Tập đoàn cơng ty thành viên Tập đồn Theo mơ hình tổ chức thì: Một là: Từng bước khắc phục tồn mơ hình tổ chức tại, khắc phục hạn chế chế quản lý Tập đồn nay, hạn chế ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh chung Tập đồn Từ cho thấy hiệu sử dụng vốn kinh doanh Tập đoàn công ty thành viên cần phải quan tâm mức từ Cơng ty Mẹ với vai trò nhà đầu tư vốn phía Cơng ty Con với vai trò người sử dụng vốn thực trình kinh doanh Hai là: Mối quan hệ Hội đồng thành viên Tập đoàn với quan Tổng Giám đốc Tập đoàn, Tập đoàn với cơng ty thành viên cho thấy Tập đồn cần điều chỉnh chế quản lý vốn, quản lý kinh doanh thiết lập chế sở hữu vốn công ty mẹ công ty cho phù hợp với điều kiện thực tế Tập đồn cơng ty thành viên Mối quan hệ công ty thành viên Tập đồn dựa quan hệ đầu tư tài chính, lợi ích kinh tế mang lại mối liên kết hình thức dựa mệnh lệnh hành Ba là: Đối với đơn vị hoạt động không hiệu khoản đầu tư ngành, Tập đoàn cần điều chỉnh quan hệ sở hữu nhằm nâng cao hiệu kinh doanh việc giảm vốn thối vốn thơng qua việc bán cổ phiếu cơng ty bên ngồi thơng qua thị trường chứng khốn mà khơng làm ảnh hưởng đến hệ thống tổ chức Tập đoàn Bốn là: VINATEX tham gia vào đầu tư vốn đơn vị thành viên để trì khả chủ đạo Tập đồn Phần vốn có cơng ty thành viên Tập đồn phân bổ, tính phần vốn đầu tư cơng ty thành viên Tập đồn Năm là: Mục tiêu Tập đoàn Dệt May Việt Nam hình thành mơ hình tổ chức mang tính chất đa sở hữu nguồn lực tài Bộ máy quản lý điều hành Tập đoàn Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 159 nằm trụ sở chính, chịu kiểm sốt Cơng ty Mẹ cơng ty thành viên như: Công ty TNHH MTV, Công ty cổ phần, đơn vị hạch toán phụ thuộc, đơn vị nghiệp Sáu là: Để kiểm soát hoạt động kinh doanh Tập đồn cơng ty thành viên, đòi hỏi Tập đồn phải nắm quyền sở hữu vốn biểu qua yếu tố tư liệu lao động, đối tượng lao động sức lao động, yếu tố đảm bảo cho trình kinh doanh Tập đồn diễn bình thường Mặt khác, việc nắm quyền sở hữu vốn giúp cho VINATEX nắm quyền kiểm soát hoạt động chủ yếu công ty thành viên, nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Tập đồn cơng ty Tập đồn Bẩy là: Trên góc độ lợi ích, để kiểm tra giám sát hoạt động công ty thành viên trình kinh doanh đạt hiệu mong muốn Tập đồn cần quản lý kiểm sốt nguồn vốn cơng ty thành viên cách khoa học, hợp lý Mặt khác, mô hình Tập đồn kinh tế mà VINATEX lựa chọn tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn việc điều chỉnh quy mô hoạt động kinh doanh Tập đồn cơng ty thành viên Tập đồn Dệt May Việt Nam lựa chọn ưu việt Tập đoàn kinh tế giới để lựa chọn mơ hình tối ưu cho chiến lược phát triển mình, cơng ty mẹ (VINATEX) đóng vai trò chi phối hoạt động kinh doanh Tập đồn nói chung định hướng hoạt động kinh doanh chủ yếu công ty thành viên Tập đoàn, đặc biệt chi phối nguồn vốn Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 160 Sơ đồ 3.2 Mơ hình Tập đồn Dệt May Việt Nam sau hồn thiện chế quản lý tài ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG Ban kiểm sốt HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CƠNG TY MẸ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH Khối chức giúp việc Công ty con: VINATEX chiếm 100% vốn cổ phần chi phối Công ty cổ phần liên kết: VINATEX chiếm 51% vốn điều lệ Khối nghiệp Mơ hình tổ chức Tập đoàn Dệt - May Việt Nam hình thành theo mơ hình cấu trúc hỗn hợp Đây mơ hình phù hợp với Tập đồn kinh tế lớn giới, vừa tập trung, vừa phân quyền kết hợp mơ hình hợp (toàn hoạt động Tập đoàn đặt kiểm sốt, điều hành trực tiếp cơng ty mẹ HĐQT Tổng Giám đốc Tập đoàn) mơ hình Tập đồn theo cấu trúc cơng ty mẹ vốn (công ty mẹ chịu trách nhiệm tiến hành thực hoạt động điều phối chung Tập đồn, khơng thực việc kiểm sốt trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thành viên) Ưu điểm mơ hình hạn chế số nhược điểm mô hình hợp mơ hình theo cấu trúc cơng ty mẹ nắm vốn, bao gồm: Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 161 - Bảo đảm chế kiểm soát tập trung VINATEX với 03 lĩnh vực quan trọng như: Xây dựng định mang tính chiến lược Tập đồn Tập đồn định sách chung, điều hành giao dịch bên Tập đoàn Thực việc tuyển chọn, bổ nhiệm giám sát lãnh đạo cao cấp Tập đoàn - Trao quyền tự chủ cho công ty thành viên việc thực định đầu tư, sản xuất kinh doanh Hoạt động công ty thành viên chịu quản lý, giám sát trực tiếp phận chức công ty mẹ - Tăng cường vai trò chủ đạo Cơng ty Mẹ -Tập đồn: Xác định rõ vai trò cơng ty Mẹ - Tập đồn việc kiểm sốt định quan trọng liên quan đến trình phát triển Tập đồn Mặt khác, Tập đồn cần có định nhằm kiểm soát chiến lược ngành nghề kinh doanh thông qua việc: Công ty mẹ thực vai trò đầu mối xây dựng chiến lược phát triển chung toàn Tập đoàn, thực việc phân bổ nguồn vốn theo kế hoạch, công ty thành viên giao kế hoạch kinh doanh chịu giám sát công ty mẹ để đánh giá hiệu kinh doanh; xây dựng sách phân chia lợi nhuận Tập đồn Cơng ty mẹ - Tập đồn đóng vai trò quan trọng chiến lược phát triển chung tồn Tập đồn, định hướng việc tìm kiếm bảo đảm thị trường tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn Thực chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho cơng ty mà Tập đồn chiếm 100% vốn Mặt khác, Tập đoàn Dệt May Việt Nam cần thực tốt giải pháp định hướng quản lý công ty thành viên cho chất lượng chuỗi cung ứng Tập đoàn từ khâu thiết kế, sản xuất, may đến phân phối đạt hiệu cao mong muốn, bước nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm Tập đoàn Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 162 Từng bước xây dựng chế quản lý tài chính, định hướng cho cơng ty thành viên đủ vốn thực mục tiêu kinh doanh + Trường hợp công ty thành viên mà VINATEX nắm giữ cổ phần chi phối nắm 100% vốn sử dụng biện pháp nhằm quản lý tốt nguồn vốn, lao động thị trường tiêu thụ sản phẩm để đạo xây dựng chiến lược kinh doanh khoa học, hợp lý xứng đáng đơn vị nòng cốt Tập đồn, phát triển theo định hướng Tập đồn + Đối với cơng ty liên doanh, liên kết, vào Hội đồng cổ đông Hội đồng cổ đông đại diện hợp pháp phần vốn cổ đông truyền đạt chủ trương, định hướng phát triển công ty mẹ - VINATEX bảo vệ quyền lợi hợp pháp Tập đồn Dệt May Việt Nam cơng ty - Từng bước xếp lại máy quản lý quan điều hành Tập đoàn Dệt May Việt Nam cho phù hợp với điều kiện hội nhập quốc tế Tập đoàn Dệt May Việt Nam cần xác định rõ vai trò Thành viên Hội đồng, thành viên Tập đoàn khỏi trách nhiệm điều hành kinh doanh Từng bước xây dựng cho đội ngũ lãnh đạo nhân Tập đoàn gọn nhẹ nhằm nâng cao hiệu hoạt động toàn Tập đồn Các cơng ty thành viên Tập đồn tổ chức xếp lại thành nhóm ngành kinh doanh khác nhằm khắc phục tình trạng cạnh tranh thành viên Tập đoàn, khắc phục tồn trình thực mục tiêu chiến lược kinh doanh chung Tập đoàn Tiến hành xếp lại cấu tổ chức công ty mẹ - Tập đồn q trình điều hành hoạt động VINATEX Cơng ty mẹ - Tập đồn (VINATEX) hoạt động kinh doanh theo mơ hình cơng ty TNHH MTV, chủ sở hữu Nhà nước, hoạt động kinh doanh Tập đoàn tuân thủ Luật doanh nghiệp điều lệ tổ chức hoạt động Tập đồn Chính phủ phê duyệt Tập đồn Dệt May Việt Nam chịu đạo trực tiếp Thủ tướng Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 163 Chính phủ việc thực quyền nghĩa vụ CSH Tập đoàn thể sau: Một là: Hội đồng thành viên Tập đồn có 05 thành viên Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, Hội đồng thành viên Tập đồn có Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn 04 thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Tập đoàn quan đại diện theo ủy quyền CSH Nhà nước Tập đoàn Dệt May Việt Nam để thực quyền nghĩa vụ Hai là: Thay mặt Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Hội đồng thành viên Tập đồn có tồn quyền định vấn đề có liên quan đến chiến lược phát triển, quyền lợi nghĩa vụ Tập đoàn Ba là: Thành lập quan Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam: Cơ quan Tổng Giám đốc Tập đoàn bao gồm Tổng Giám đốc 07 Phó Tổng Giám đốc thực chức quản lý điều hành hoạt động kinh doanh Tập đoàn theo kế hoạch mục tiêu xác định Cơ quan Tổng Giám đốc thực chiến lược kinh doanh Tập đoàn vào nghị Hội đồng thành viên Tập đoàn điều lệ hoạt động Tập đoàn - Tổ chức xếp máy giúp việc Tập đoàn Mục tiêu Tập đoàn mang lại hiệu kinh doanh cho Tập đoàn thành viên để thực tốt chiến lược kinh doanh Tập đồn Thứ nhất: Các ban chức văn phòng Tập đồn Ban Tài Kế tốn, Ban Quản lý nguồn nhân lực, Ban Kỹ thuật Công nghệ, Ban Đổi phát triển doanh nghiệp, Ban Thị trường, Ban Tổng hợp Pháp chế; Ban Thông tin Truyền thơng Các ban Tập đồn có chức tham mưu, kiểm tra, giúp việc cho Hội đồng thành viên Tập đồn, Tổng Giám đốc q trình quản lý điều hành hoạt động Tập đồn Ngồi ra, Ban chức văn phòng Tập đồn thể trách nhiệm việc thực chức năng, nhiệm vụ quyền hạn CSH, cổ đông thành viên tham gia góp vốn bên Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 164 tham gia liên doanh, liên kết với doanh nghiệp khác trình kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành Tổng Giám đốc người đại diện phần vốn góp Tập đoàn đơn vị khác Tập đoàn Thứ hai: Hội đồng thành viên Tập đoàn thành lập Ban kiểm sốt nội Tập đồn, nhiệm vụ Ban Kiểm soát giúp Hội đồng thành viên Tập đoàn thực việc kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành Tổng Giám đốc người đại diện phần vốn góp Tập đồn vào công ty khác Thứ ba: Tổ chức xếp đơn vị thành viên Tập đoàn Dệt - May Việt Nam Phần lớn đơn vị thành viên Tập đồn xây dựng sở hạch tốn độc lập đơn vị lại Tập đồn hạch tốn phụ thuộc dựa điều lệ tổ chức hoạt động riêng; đơn vị nghiệp VINATEX xây dựng quy chế tổ chức hoạt động riêng Mặt khác, Điều lệ Quy chế hoạt động toàn Tập đoàn Hội đồng thành viên Tập đoàn phê chuẩn phù hợp với quy định pháp luật Điều lệ hoạt động chung toàn Tập đoàn Dệt - May Việt Nam Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 165 KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương luận án, tác giả tập trung giải nội dung sau: Một l: Luận án vào chiến lược, quan điểm mục tiêu phát triển Tập đoàn Dệt - May Việt Nam để đưa nguyên tắc cần quán triệt hồn thiện chế quản lý tài Tập đoàn Dệt May Việt Nam Hai là: Luận án đề xuất nhóm giải pháp hồn thiện chế quản lý tài Tập đồn Dệt May Việt Nam bao gồm giải pháp hoàn thiện chế tạo lập huy động vốn; giải pháp hoàn thiện chế quản lý, sử dụng vốn tài sản; Giải pháp hoàn thiện chế quản lý phân phối lợi nhuận; giải pháp hòa thiện chế kiểm tra giám sát tài Tập đồn Dệt May Việt Nam Ba là: Để tạo điều kiện thực giải pháp hoàn thiện chế quản lý tài Tập đồn Dệt May Việt Nam, tác giả luận án đưa nhóm giải pháp điều kiện từ phía Nhà nước từ phía thân tập đoàn Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 166 KẾT LUẬN Hồn thiện chế quản lý tài TĐKT vấn đề rộng lớn phức tạp, quan tâm quan quản lý nhà nước, TĐKT toàn xã hội Qua việc nghiên cứu đề tài ‟Hoàn thiện chế quản lý tài Tập đồn Dệt May Việt Nam”, tác giả mong muốn đóng góp phần nhỏ bé vào trình đổi mới, hồn thiện chế quản lý tài Tập đồn Dệt May Việt Nam góp phần nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Tập đoàn Luận án đạt kết nghiên cứu có đóng góp khoa học sau đây: - Làm rõ thêm vấn đề lý luận TĐKT chế quản lý tài TĐKT Làm rõ khái niệm, đặc điểm, nội dung mối quan hệ tài cơng ty mẹ công ty TĐKT; nhân tố ảnh hưởng đến chế tài TĐKT - Chỉ học kinh nghiệm việc xây dựng quản lý tài số TĐKT giới để xem xét vận dụng Việt nam - Phản ánh đánh giá thực trạng chế quản lý tài Tập đoàn Dệt - May Việt Nam nội dung bản: chế huy động tạo lập vốn; chế đầu tư, sử dụng vốn; chế phân phối lợi nhuận; chế kiểm tra, giám sát tài Tập đồn - Chỉ ưu điểm hạn chế, tồn chế quản lý tài Tập đoàn Dệt May Việt nam; làm rõ nguyên nhân hạn chế, tồn để có biện pháp khắc phục - Đã đề xuất nguyên tắc để định hướng cho việc hoàn thiện chế quản lý tài Tập đồn Dệt May Việt nam Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 167 - Đề xuất hệ thống giải pháp phù hợp, khả thi để hoàn thiện chế quản lý tài Tập đồn, góp phần nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Tập đoàn Dệt - May Việt Nam - Đề xuất nhóm giải pháp có tính chất điều kiện cho việc hồn thiện chế quan lý tài Tập đồn Dệt - May Việt nam Mặc dù tác giả cố gắng, song trình độ nghiên cứu khả có hạn, luận án tác giả khó tránh khỏi hạn chế, khiếm khuyết định Tác giả mong muốn nhà khoa học, thầy giáo, đồng nghiệp bạn đọc đóng góp ý kiến để nghiên cứu sinh hồn thiện luận án cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài sau Nghiên cứu sinh xin trân trọng cám ơn./ Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 ... chọn đề tài ‟Hồn thiện chế quản lý tài Tập đoàn Dệt - May Việt Nam Đây nghiên cứu chế quản lý tài Tập đồn Dệt May Việt Nam Nội dung đề tài tập trung nghiên cứu lý luận chế quản lý tài Tập đoàn. .. Những vấn đề lý luận chế quản lý tài Tập đoàn kinh tế Chương 2: Thực trạng chế quản lý tài Tập đồn Dệt - May Việt Nam Chương 3: Hoàn thiện chế quản lý tài Tập đồn Dệt - May Việt Nam Viết thuê... tài Tập đoàn Dệt - May Việt Nam nay, kết đạt hạn chế chế quản lý tài Tập đồn Dệt May Việt Nam Luận án đưa giải pháp phù hợp, khả thi để hoàn thiện chế quản lý tài Tập đồn Dệt - May Việt Nam, góp
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại Tập đoàn Dệt May Việt Nam (LA TIẾN SĨ), Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại Tập đoàn Dệt May Việt Nam (LA TIẾN SĨ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn