Tác động của tín dụng vi mô đối với thu nhập của các hộ nghèo ở khu vực Đông Nam Bộ (la tiến sĩ)

217 34 0
  • Loading ...
1/217 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 10:18

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HỒNG THU TÁC ĐỘNG CỦA TÍN DỤNG VI MƠ ĐỐI VỚI THU NHẬP CỦA CÁC HỘ NGHÈO Ở KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 34 02 01 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 i MỤC LỤC Danh mục từ viết tắt v Danh mục bảng biểu vi Danh mục hình vii Tóm tắt luận án viii Lời cảm ơn x CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Sự cần thiết đề tài nghiên cứu 1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài 1.3 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.3.1 Mục tiêu chung 1.3.2 Mục tiêu cụ thể 1.3.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4.2.1 Phạm vi không gian 1.4.2.2 Phạm vi thời gian 1.5 Cách tiếp cận, phƣơng pháp nghiên cứu, nguồn liệu nghiên cứu 1.5.1 Cách tiếp cận 1.5.2 Phƣơng pháp phân tích nghiên cứu 1.5.3 Nguồn liệu nghiên cứu 10 1.6 Những điể m đóng góp luận án 10 1.7 Kết cấu luận án 11 CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍN DỤNG VI MƠ VỚI THU NHẬP CỦA HỘ NGHÈO 14 2.1 Tín dụng vi mơ 14 2.1.1 Khái niệm 14 2.1.2 Vai trò tín dụng vi mơ giảm nghèo 15 i 2.1.3 Khái quát hoạt động tín dụng vi mơ nƣớc giới 17 2.2 Nghèo 22 2.2.1 Khái niệm 22 2.2.2 Chuẩn nghèo số quốc gia giới 23 2.2.3 Chuẩn nghèo Việt Nam 24 2.3 Thu nhập 25 2.3.1 Khái niệm 25 2.3.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến thu nhập 27 2.3.3 Tín dụng vi mô hoạt động tạo thu nhập 31 2.4 Tổng quan lý thuyết tiếp cận tín dụng rào cản hạn chế khả tiếp cận tiếp cận tín dụng 33 2.4.1 Thông tin bất cân xứng giao dịch tín dụng hạn chế tín dụng 33 2.4.2 Vốn xã hội, đo lƣờng vốn xã hội khả tiếp cận tín dụng 36 2.4.3 Đặc điểm hộ gia đình, yếu tố mơi trƣờng sách với tiếp cận tín dụng40 2.5 Tổng quan tài liệu nghiên cứu có liên quan 41 2.5.1.Tín dụng vi mơ với thu nhập 41 2.5.2 Tiếp cận tín dụng hộ gia đình 49 2.6 Cơ sở lý luận hình thành khung lý thuyết nghiên cứu thiết lập giả thuyết nghiên cứu 59 2.7 Khoảng trống nghiên cứu 62 2.8 Kết luận chƣơng 63 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 65 3.1 Mơ hình nghiên cứu 65 3.1.1 Mơ hình tín dụng vi mơ tác động đến thu nhập hộ nghèo 65 3.1.2 Mơ hình yếu tố ảnh hƣởng đến tiếp cận tín dụng vi mơ 68 3.1.3 Xây dựng sở chọn biến mơ hình nghiên cứu 70 3.1.3.1 Mơ hình tín dụng vi mơ tác động đến thu nhập (MH1) 70 3.1.3.2 Mơ hình tiếp cận tín dụng vi mơ (MH2) 76 3.2 Đo lƣờng khái niệ m mơ hình nghiên cứu 82 3.3 Thiết kế nghiên cứu 87 3.3.1 Tổng quát chung nghiên cứu 87 ii 3.3.1.1 Phương pháp nghiên cứu định tính 87 3.3.1.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng 87 3.4 Xác định kích thƣớc mẫu 88 3.5 Quy trình chọn mẫu thu thập liệu nghiên cứu 89 3.5.1 Chọn mẫu 89 3.5.2 Điều tra sơ 92 3.6 Kết luận chƣơng 92 CHƢƠNG 4: HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VI MƠ TẠI KHU VỰC VÀ CÁC KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH 93 4.1 Khái quát chung đặc điể m kinh tế-xã hội khu vực Đông Nam Bộ 93 4.2 Khái quát mô tả liệu khảo sát khu vực 100 4.2.1 Đặc điểm hộ nghèo 100 4.2.2 Tình trạng nhà ở, đất sản xuất 102 4.2.3 Các sách 103 4.3 Khái quát hoạt động tín dụng vi mơ Việt Nam khu vực 106 4.3.1 Tín dụng vi mơ Việt Nam 106 4.3.2 Tín dụng vi mơ khu vực Đông Nam Bộ 113 4.4 Một số tồn công tác giảm nghèo khu vực 116 4.5 Thống kê mô tả biến mơ hình nghiên cứu 120 4.5.1 Mơ hình 1: Tín dụng vi mơ với thu nhập hộ nghèo 120 4.5.2 Mơ hình 2: Mơ hình tiếp cận tín dụng vi mơ 125 4.6 Kiểm định kết nghiên cứu 128 4.6.1 Kết mơ hình tác động TDVM đến thu nhập 128 4.6.1 Kiểm định mơ hình nghiên cứu 128 4.6.1.2.Thảo luận kết hệ số hồi quy MH1: Tác động tín dụng vi mô đến thu nhập hộ nghèo 131 4.6.1.3 Giả định khác biệt thu nhập nhóm hộ 138 4.6.2 Kết kiểm định mô hình tiếp cận tín dụng vi mơ 138 4.6.2.1 Kết kiểm định 138 4.6.2.2 Thảo luận kết nghiên cứu MH2: Mơ hình tiếp cận tín dụng vi mơ 140 4.7 Kết luận chƣơng 146 iii CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP 147 5.1 Kết luận 147 5.2 Các giải pháp 149 5.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao thu nhập cho hộ nghèo thông qua hoạt động tín dụng vi mơ 150 5.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao tiếp cận tín dụng cho hộ nghèo 157 5.2.3 Đề xuất giải pháp khác 160 5.3 Hạn chế nghiên cứu định hƣớng nghiên cứu tiế p theo 161 Các cơng trình nghiên cứu có liên quan 163 Tài liệu tham khảo Tiếng Việt 165 Tài liệu tham khảo Tiếng Anh 171 Phụ lục 1: Bảng câu hỏi khảo sát 182 Phụ lục 2: Danh sách vấn tham khảo ý kiến chuyên gia 186 Phụ lục 3: Bảng câu hỏi vấn tham khảo ý kiến chuyên gia 187 (Phần câu hỏi vấn cán tham gia công tác giảm nghèo địa phương) 187 Phụ lục Bảng câu hỏi vấn tham khảo ý kiến chuyên gia 188 (Phần câu hỏi vấn cán đơn vị cung cấp sản phẩm TDVM) 188 Phụ lục 5: Danh sách cán tập huấn thực khảo sát 189 Phụ lục Tổng hợp sách triển khai khu vực 201 Phụ phục 7: Thống kê kết mơ hình nghiên cứu 194 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt ADB Từ tiếng Việt Ngân hàng Phát triển châu Á BQĐN CEP Bình quân đầu người Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm Ctg ĐNB ĐTN HPN HHQTDND HCCB KHKT LĐTBXH NHTG NHNN NHCSXH NHHTX NHNNPTNT NGO Các tác giả Đơng Nam Bộ Đồn Thanh niên Hội Phụ nữ Hiệp Hội Quỹ Tín dụng Nhân dân Hội cựu chiến binh Khoa học kỹ thuật Lao động Thương binh Xã hội Ngân hàng Thế giới Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Chính sách Xã hội Ngân hàng Hợp tác xã Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Tổ chức phi phủ NT QTDND TCVM TCTK TT TK&VV TDVM UNDP Nơng thơn Quỹ tín dụng nhân dân Tài vi mơ Tổng cục Thống kê Thành thị Tổ tiết kiện vay vốn Tín dụng vi mơ Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc OEDC Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế VXH Vốn xã hội v Từ tiếng Anh The Asian Development Bank Capital Aid for Employment of the poor Microfinance Institution Non - Government Organization United Nations Development Programme Organization for Economic Co-operation and Development DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Chuẩn nghèo VN giai đoạn năm 2011-2015 36 Bảng 2.2 Bảng tổng hợp kết nghiên cứu có liên quan 65 Bảng 3.1 Tổng hợp sở chọn biến cho mô hình tác động TDVM với thu nhập 87 Bảng 3.2 Tổng hợp sở chọn biến cho mơ hình tiếp cận TDVM 92 Bảng 3.3 Đo lường biến mơ hình TDVM với thu nhập 93 Bảng 3.4 Đo lường biến mơ hình tiếp cận TDVM 96 Bảng 3.5 Bảng chọn mẫu khảo sát 101 Bảng 4.1 Tỷ lệ hộ nghèo khu vực 106 Bảng 4.2 Tổng hợp mức chuẩn nghèo địa phương 108 Bảng 4.3 Xếp hạng hộ nghèo địa phương 110 Bảng 4.4 Thu nhập bình quân đầu người hộ 112 Bảng 4.5 Tổng hợp thống kê mô tả biến quan sát 114 Bảng 4.6 Thống kê báo cáo giảm nghèo khu vực khảo sát 117 Bảng 4.7 Thống kê số sách tín dụng khu vực khảo sát 127 Bảng 4.8 Thống kê khu vực sinh sống hộ 138 Bảng 4.9 Hệ số hồi quy mơ hình TDVM với thu nhập 140 Bảng 4.10 Kết kiểm định phần số dư thay đổi 141 Bảng 4.11 Bảng tổng hợp đánh giá tác động TDVM với thu nhập 146 Bảng 4.12 Kiểm định khác biệt thu nhập hai nhóm hộ 149 Bảng 4.13 Kết hồi quy Binary Logistic 150 Bảng 4.14 Tổng hợp kết ảnh hưởng biến đến tiếp cận TDVM 152 Bảng 4.15 Tổng hợp biến mơ hình tiếp cận TDVM 155 vi DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Quy trình thực nghiên cứu 24 Hình 2.1 TDVM thu nhập 43 Hình 2.2 Khung lý thuyết nghiên cứu 71 Hình 3.1 Mơ hình tác động TDVM thu nhập 81 Hình 3.2 Mơ hình tiếp cận TDVM 88 Hình 4.1 Hoạt động TDVM VN 118 vii TĨM TẮT LUẬN ÁN Tín dụng vi mơ (TDVM) TDVM ngày khẳng định công cụ quan trọng công tác giảm nghèo Với khởi xướng giáo sư kinh tế Muhammad Yunus, đến mô hình hoạt động TDVM ngày nhân rộng toàn giới Đối với quốc gia phát triển, hoạt động tổ chức TCVM hoạt động TDVM ngày đóng vai trò chủ lực thực sách giảm nghèo, giúp người nghèo giải vấn đề khó khăn sống Tuy nhiều tranh luận trái chiều tính hiệu nó, song ngắn hạn TDVM giúp cho hộ nghèo vượt qua cú sốc, khó khăn làm giảm tổn thương sống hàng ngày Bằng nghiên cứu này, TDVM khẳng định có tác động đến thu nhập hộ nghèo khu vực Đông Nam Bộ Thơng qua phân tích kiểm định thống kê với mơ hình hồi quy tuyến tính đa biến hồi quy Binary Logistic, nghiên cứu tiến hành thu thập thông tin 600 mẫu quan sát hộ nghèo khu vực, kết nghiên cứu cho thấy yếu tố TDVM với biến đại diện quy mô vốn vay tác động tích cực đến thu nhập hộ nghèo Bên cạnh đó, đặc điểm hộ nghèo thông qua yếu tố quy mô lao động tác động đến nguồn thu nhập hộ Ngoài yếu tố DVM đặc điểm hộ nghèo góp phần làm tăng thu nhập, đặc biệt nghiên cứu luận án tìm thấy sách hoạt động phi tài góp phần khơng nhỏ làm cho thu nhập hộ nghèo tăng lên đáng kể Đây xem yếu tố luận án mang tính thực tiễn khu vực nghiên cứu Hơn nữa, nghiên cứu tìm thấy có tương quan thu nhập với khả tiếp cận TDVM hộ nghèo, nâng cao tiếp cận TDVM góp phần cải thiện thu nhập cho hộ mục tiêu nghiên cứu luận án đặt cần phải làm sáng tỏ mơ hình hồi quy Binary Logistic chứng minh giả viii định Kết nghiên cứu mơ hình hồi quy Binary Logistic cho biết, nhân tố vốn xã hội, tần suất tham gia vốn xã hội, thu nhập vị trí địa lý nhà hộ gia đình tác động đến khả tiếp cận TDVM hộ nghèo Các giả định khả tiếp cận phân tích kỹ phần kiểm định kết nghiên cứu Từ đây, giải pháp nâng cao thu nhập thông qua việc nâng cao tiếp cận TDVM gợi mở đề xuất Tuy nhiên, việc thay đổi thu nhập cá nhân, hộ gia đình hay tổ chức phụ thuộc nhiều yếu tố khác có liên quan, yếu tố trình bày chi tiết phần hạn chế luận án Do vậy, nghiên cứu tác giả không tham vọng bao quát hết vấn đề nội nảy sinh liên quan đến thay đổi nguồn thu nhập cá nhân hay hộ gia đình, mà yếu tố thách thức mới, động lực khơi dậy khả tìm tòi cho nghiên cứu ix huy động nhiều nguồn lực địa phương tham gia vào mục tiêu giảm nghèo đia phương Ngoài ra, địa phương xúc tiến ban hành nhiều sách đặc thù nhằm thực giảm nghèo mang lại hiệu tích cực, số hoạt động tiêu biểu như: + Dự án dạy nghề cho hộ nghèo theo đề án dạy nghề cho lao động 2.1 khu vực nông thôn ngành nghề phi nông nghiệp nâng cao BC số 66/BCCác chương trình hỗ trợ tập huấn đào tạo nghề cho nhân dân lao động nghèo có cơng ăn việc làm, triển khai dự án sản xuất nông nghiệp phân bón, hỗ trợ trồng trọt nơng nghiệp (ở Đồng Nai), Bình Dương triển khai đào tạo dạy nghề cho em lao động, cho lao động nữ với hoạt động làng nghề truyền thống (sơn mài, mây tre, gốm sứ, làng nghề bánh tráng, ) đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, hạ tầng nông thôn cải thiện tập trung chủ yếu vùng sâu vùng xa hai tỉnh tây Ninh Bình Phước trọng cơng tác lực giảm nghèo + Các Quỹ 2.2 người trợ khăn 2.3 BC số 386/BCSLĐTBXH số 135/BCSLĐTBXH tỉnh Bình Phước; BC số 86/BCSLĐTBXH Số 398/BC- Chương trình tổ chức từ việc huy động nguồn lực xã hội hóa nghèo, cộng đồng dân cư Kết hợp với nhiều tổ chức tình nguyện, mạnh cấp NHCSXH; khó thường quân với hoạt động người nghèo, chung tay đẩy lùi đói nghèo tổ chức thường niên phát huy hiệu cao khu vực + Các chương Chương trình hỗ trợ giống, giống phát triển ngành nghề 191 LĐTBXH tỉnh Tây Ninh; BC số 105/BCLĐTBXH BC số 173/BC- trình khuyến theo đặc thù địa phương, vài chương trình tiêu biểu như: + Tỉnh Tây Ninh: hỗ trợ gần 30 ngàn gà lương phượng, gần ngàn Đồng Nai; nghiệp cho lao cá lóc giống, gần ngàn hộ tham gia dự án phát triển ngành nghề, dự Báo cáo số nơngđộng ngư- nghèo án ngân hàng bò sinh sản Đề án 407 hỗ trợ đất sản xuất cho bà vùng nông thôn + Các dự án hỗ nghèo vùng biên giới sản xuất + Tỉnh Đồng Nai: triển khai thực chương trình huyện thị tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gia súc vật ni (dê, gà) chăm sóc + Dự án nhân trồng (có ngàn hộ nghèo giai đoạn 2015-2018) rộng mơ hình giảm nghèo + Tỉnh Bình Dương: Tập trung huy động xã hội hóa công tác giảm nghèo, trọng phát triển ngành nghề kinh tế theo khu vực trồng ăn trái (trái Tân Uyên), rau màu thực phẩm vùng nông thôn; chăn nuôi gà huyện thị xã (Bến Cát, Bàu Bàng, Tân Uyên), hướng dẫn kỹ thuật trồng nấm trang trại nấm cho bà số địa phương tỉnh Bình Dương + Tỉnh Bình Phước với ngân hàng bò sinh sản, kỹ thuật trồng hồ tiêu, chăn nuôi gia cầm, dự án nơng thơn mới, + Chương trình truyền 16/BCSLĐTBXH tỉnh trợ phát triển tỉnh với chương trình hỗ trợ phát triền sản xuất ngành nghề nông nghiệp, 2.4 LĐTBXH tỉnh Công tác truyền thông giảm nghèo tích cực tun truyền qua thơng kênh thơng tin truyền thông, truyền thôn, bản, xã, nâng cao nhận phường địa phương Bên cạnh đó, số tỉnh thành in ấn tài liệu 192 Bình Dương thức giảm tập huấn công tác giảm nghèo đến tầng lớp nhân dân thông qua nghèo đến buổi sinh hoạt khu phố, buổi hội họp tổ chức xã hội nhằm cộng đồng dân tuyên truyền nâng cao ý thức cho hộ dân nỗ lực giảm nghèo cư khu thoát nghèo vực 193 Phụ phục 7: Thống kê kết mơ hình nghiên cứu NGHE NGHIEP CUA NGUOI QUYET DINH CHINH/CHU HO Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Cong nhan 118 19.7 19.7 19.7 Lam linh vuc nong nghiep 243 40.5 40.5 60.2 Lam nghe tu 101 16.8 16.8 77.0 Buon ban 138 23.0 23.0 100.0 Total 600 100.0 100.0 VIEC LAM CUA NGUOI QD CHINH/CHU HO Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Dang tim kiem viec lam 108 18.0 18.0 18.0 Da co viec lam 492 82.0 82.0 100.0 Total 600 100.0 100.0 194 HOC VAN CUA NGUOI CHU HO/NGUOI QD CHINH TRONG GIA DINH Cumulative Frequency Valid Khong biet doc, biet viet Percent Valid Percent Percent 31 5.2 5.2 5.2 Cap 232 38.7 38.7 43.8 Cap 276 46.0 46.0 89.8 Cap 61 10.2 10.2 100.0 Total 600 100.0 100.0 RUI RO TRONG NAM QUA CUA HO Cumulative Frequency Valid Khong bi rui ro nao Percent Valid Percent Percent 490 81.7 81.7 81.7 Co bi rui ro nam qua 110 18.3 18.3 100.0 Total 600 100.0 100.0 nam qua TIN DUNG VI MO Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent khong vay 416 69.3 69.3 69.3 co vay 184 30.7 30.7 100.0 Total 600 100.0 100.0 195 CHINH S ACH HO TRO PHI TAI CHINH Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong tiep can chinh sach 261 43.5 43.5 43.5 Co tiep chinh sach 339 56.5 56.5 100.0 Total 600 100.0 100.0 TEN CHINH S ACH PHI TAI CHINH DIA PHUONG HO TRO Cumulative Frequency Valid Huong dan hoc nghe, dao tao nghe va guoi thieu viec lam Percent Valid Percent Percent 108 18.0 31.9 31.9 Trao doi va gioi thieu cac thi truong tieu thu san pham 27 4.5 8.0 39.8 Huong dan cach su dung von va quan ly von co hieu qua 25 4.2 7.4 47.2 To chuc hoc tap kinh nghiem lam an cua nhung nguoi cong 44 7.3 13.0 60.2 Huong dan ky thuat chan nuoi, trot va cac ky thuat SXKD 135 22.5 39.8 100.0 Total 339 56.5 100.0 System 261 43.5 600 100.0 viec thoat ngheo M issing Total 196 CHINH S ACH HO TRO TAI CHINH Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong co chinh sach 319 53.2 53.2 53.2 Co chinh sach 281 46.8 46.8 100.0 Total 600 100.0 100.0 TEN CAC CHINH S ACH HO TRO TAI CHINH Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Vay von sua chua nha cua 53 8.8 18.9 18.9 Vay von hoc nghe, vay von lao dong 71 11.8 25.3 44.1 Vay von mua giong vat nuoi, cay 115 19.2 40.9 85.1 42 7.0 14.9 100.0 Total 281 46.8 100.0 System 319 53.2 600 100.0 trong, SXKD Vay von chua benh, chi tieu cho cai hoc hanh, ve sinh moi truong, M issing Total TEN CAC TO CHUC TIN DUNG HO NGHEO DA VAY 197 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent NHCSXH 327 54.5 54.5 54.5 Quy TDND 136 22.7 22.7 77.2 61 10.2 10.2 87.3 Hoi CCB 7 88.0 Quy CEP 1.0 1.0 89.0 Hoi Nong dan 25 4.2 4.2 93.2 NHNNPTNT 41 6.8 6.8 100.0 600 100.0 100.0 Hoi PN Total S O VIEC LAM CO THEM S AU KHI VAY Cumulative Frequency Valid M issing Total Khong tang them Percent Valid Percent Percent 1.5 13.0 13.0 Co tang them 60 10.0 87.0 100.0 Total 69 11.5 100.0 531 88.5 600 100.0 System TEN TO CHUC HOI DOAN THE HO GD DA TUNG THAM GIA S INH HOAT 198 Cumulative Frequency Valid Hoi Phu nu Percent Valid Percent Percent 392 65.3 65.3 65.3 Cau lac bo gia dinh 65 10.8 10.8 76.2 Doan Thanh nien 75 12.5 12.5 88.7 Hoi nguoi cao tuoi 33 5.5 5.5 94.2 Hoi Cuu chien binh 3 94.5 33 5.5 5.5 100.0 600 100.0 100.0 Cac Hiep hoi nghe, lang nghe Total VAY CUA CAC TO CHUC, CA NHAN KHAC Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong vay 495 82.5 82.5 82.5 Co vay 105 17.5 17.5 100.0 Total 600 100.0 100.0 TEN TO CHUC CA NHAN HO GIA DINH DA TUNG VAY KHAC 199 Cumulative Frequency Valid Vay cua ba con, ban be, hang Percent Valid Percent Percent 48 8.0 45.7 45.7 Vay nang lai 17 2.8 16.2 61.9 Vay hui/ho 34 5.7 32.4 94.3 1.0 5.7 100.0 Total 105 17.5 100.0 System 495 82.5 600 100.0 xom, Cam co gia tri tai san tai tiem cam M issing Total LAI S UAT (%/thang) Frequency Valid 0% Percent Valid Percent Cumulative Percent 16 2.7 2.7 2.7 0.55% 394 65.7 65.7 68.3 0.65% 104 17.3 17.3 85.7 83 13.8 13.8 99.5 5 100.0 600 100.0 100.0 1% >1 % tro len Total THAM GIA S INH HOAT HOI DOAN THE 200 Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Khong tham gia 308 51.3 51.3 51.3 Co tham gia 292 48.7 48.7 100.0 Total 600 100.0 100.0 LY DO VAY/KHONG VAY TDVM Cumulative Frequency Valid Khong biet thong tin Percent Valid Percent Percent 82 13.7 13.7 13.7 Khong co nhu cau vay 236 39.3 39.3 53.0 Khong the tra duoc no 220 36.7 36.7 89.7 Khac 62 10.3 10.3 100.0 Total 600 100.0 100.0 Model S ummaryb M odel R R Square 727 a 529 Adjusted R Std Error of the Square Estimate 470 Change Statistics R Square Change 2.635 529 F Change df1 8.867 df2 Sig F Change 71 000 Durbin-Watson 1.670 di m ens ion0 a Predictors: (Constant), CHINH SACH HO TRO PHI TAI CHINH, M UC DICH VAY VON, SO TRE EM VA NGUOI LON NGOAI DO TUOI LAO DONG TRONG HO, ] QUY M O LAO DONG, VIEC LAM CUA NGUOI QD CHINH/CHU HO, LAI SUAT (%/thang), RUI RO TRONG NAM QUA CUA HO, QUY M O VON (Trdong), THOI HAN DUOC VAY (Thang) b Dependent Variable: THU NHAP BINH QUAN DAU NGUOI/nam ANOVAb M odel Sum of Squares df 201 M ean Square F Sig Regression 554.098 61.566 Residual 492.963 71 6.943 1047.062 80 Total 8.867 000a a Predictors: (Constant), CHINH SACH HO TRO PHI TAI CHIN, M UC DICH VAY VON, SO TRE EM VA NGUOI LON NGOAI DO TUOI LAO DONG TRONG HO, QUY M O LAO DONG (Nguoi), VIEC LAM CUA NGUOI QD CHINH/CHU HO, LAI SUAT (%/thang), RUI RO TRONG NAM QUA CUA HO, QUY M O VON (Trdong), THOI HAN DUOC VAY (Thang) b Dependent Variable: THU NHAP BINH QUAN DAU NGUOI/nam Coefficients a M odel Unstandardized Coefficients (Constant) QUY M O VON (Trdong) THOI HAN DUOC VAY (Thang) LAI SUAT (%/thang) M UC DICH VAY VON RUI RO TRONG NAM QUA CUA HO SO TRE EM VA NGUOI LON NGOAI DO TUOI LAO DONG TRONG HO QUY M O LAO DONG (Nguoi) VIEC LAM CUA NGUOI QD CHINH/CHU HO CHINH SACH HO TRO PHI TAI CHINH Standardized Coefficients B 6.022 Std Error 1.906 366 026 -.297 547 -1.679 100 141 413 757 931 -.820 Beta 95.0% Confidence Interval for B Lower Upper Bound Bound 2.221 9.823 Correlations Zeroorder t 3.159 Sig .002 409 022 -.062 061 -.177 3.656 185 -.719 722 -1.803 000 854 475 473 076 167 -.255 -1.121 -.963 -3.536 566 307 527 2.056 178 616 502 086 008 -.331 398 022 -.085 085 -.209 298 015 -.059 059 -.147 530 459 892 944 691 1.887 2.180 1.121 1.059 1.447 287 -.240 -2.853 006 -1.393 -.247 -.194 -.321 -.232 935 1.070 1.585 1.035 890 794 162 112 1.779 1.304 079 196 -.191 -.547 3.360 2.617 335 183 207 153 145 106 804 902 1.244 1.109 1.766 697 227 2.534 013 376 3.155 403 288 206 827 1.209 a Dependent Variable: [Y.T_NHAP] THU NHAP BINH QUAN DAU NGUOI/nam 202 Partial Collinearity Statistics Part Tolerance VIF 203 Correlations Spearman' ABSRES s rho Correlation Coefficient Sig (2-tailed) N QUY M O VON (Trdong) Correlation Coefficient Sig (2-tailed) N RUI RO TRONG NAM Correlation Coefficient QUA CUA HO Sig (2-tailed) N SO TRE EM VA NGUOI Correlation Coefficient LON NGOAI DO TUOI Sig (2-tailed) LAO DONG TRONG HO N QUY M O LAO DONG Correlation Coefficient (Nguoi) Sig (2-tailed) N CHINH SACH HO TRO Correlation Coefficient PHI TAI CHINH Sig (2-tailed) (Co/Khong) N ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ABSRES 1.000 81 -.009 938 81 -.311** 005 81 -.055 628 81 006 955 81 -.096 394 81 QUY M O VON (Trdong) -.009 938 81 1.000 184 -.251** 001 184 -.092 214 184 386** 000 82 145* 050 184 204 RUI RO TRONG NAM QUA CUA HO -.311** 005 81 -.251** 001 184 1.000 600 021 609 600 -.188** 002 275 016 694 600 SO TRE EM VA NGUOI LON NGOAI DO TUOI LAO DONG TRONG HO -.055 628 81 -.092 214 184 021 609 600 1.000 600 -.116 054 275 102* 013 600 QUY M O LAO DONG (Nguoi) 006 955 81 386** 000 82 -.188** 002 275 -.116 054 275 1.000 275 083 172 275 CHINH SACH HO TRO PHI TAI CHINH -.096 394 81 145* 050 184 016 694 600 102* 013 600 083 172 275 1.000 600 Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig Step 24.660 001 Block 24.660 001 M odel 24.660 001 Model S ummary Step Cox & Snell R Nagelkerke R Square Square -2 Log likelihood 49.210a 351 484 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Variables in the Equation 95% C.I.for EXP(B) B Step a S.E Wald df Sig Exp(B) Lower Upper V_XH 1.518 857 3.138 076 4.565 851 24.499 TS_TGIA 1.639 841 3.801 051 5.150 991 26.755 VTDLY -.869 463 3.525 060 419 169 1.039 K_VUC 871 803 1.175 278 2.389 495 11.538 T_NHAP 372 173 4.630 031 1.451 1.034 2.038 VIECLAM 437 1.521 083 774 1.548 079 30.496 CS_TC 282 781 130 718 1.326 287 6.127 -6.324 3.185 3.944 047 002 Constant a Variable(s) entered on step 1: V_XH, TS_TGIA, VTDLY, K_VUC, T_NHAP, VIECLAM , CS_TC 205 ... thu nhập cho hộ nghèo thông qua vi c nâng cao tiếp cận TDVM cho hộ nghèo nhằm hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững khu vực quốc gia 12 TDVM tác động đến thu nhập hộ nghèo khu vực Đông Nam Bộ. .. tiếp cận TDVM cho hộ nghèo Lược khảo lý thuyết có liên quan tín dụng với thu nhập lý thuyết tiếp cận tín dụng Tổng quan lý thuyết tín dụng với thu nhập Các lý thuyết tiếp cận tín dụng Khoảng trống... QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍN DỤNG VI MƠ VỚI THU NHẬP CỦA HỘ NGHÈO 14 2.1 Tín dụng vi mơ 14 2.1.1 Khái niệm 14 2.1.2 Vai trò tín dụng vi mơ giảm nghèo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của tín dụng vi mô đối với thu nhập của các hộ nghèo ở khu vực Đông Nam Bộ (la tiến sĩ), Tác động của tín dụng vi mô đối với thu nhập của các hộ nghèo ở khu vực Đông Nam Bộ (la tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn