TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO THANH KHOA ̉N ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG : NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM A

206 34 0
  • Loading ...
1/206 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 09:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀ NG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ THANH NGA TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO THANH KHOẢN ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG: NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – 09/2018 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀ NG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ THANH NGA TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO THANH KHOẢN ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG: NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân Hàng Mã ngành: 62 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS TRẦM THỊ XUÂN HƢƠNG TS LÊ THI ̣ ANH ĐÀ O TP HỒ CHÍ MINH – 09/2018 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Tác động rủi ro khoản đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng: nghiên cứu trƣờng hợp quốc gia Đơng Nam Á” cơng trình nghiên cứu tác giả Các thông tin, liệu sử dụng đề tài trung thực, xác đáng tin cậy Các nội dung trích dẫn tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi rõ nguồn gốc phần tài liệu tham khảo TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 09 năm 2018 Tác giả Trần Thị Thanh Nga Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô trường Đại học Ngân hàng nói chung, nơi tơi học tập nghiên cứu giảng dạy, giúp đỡ suốt thời gian làm luận án Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Người hướng dẫn khoa học PGS.TS Trầm Thị Xuân Hương định hướng nghiên cứu, hướng dẫn, động viên hỗ trợ hồn tồn để tơi hồn thành luận án Cảm ơn TS Lê Thị Anh Đào hỗ trợ, bảo tơi hồn chỉnh nội dung luận án Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến gia đình, đồng nghiệp, bạn bè tạo điều kiện thời gian đóng góp ý kiến q báu giúp tơi hồn thành nhiệm vụ nghiên cứu TPHCM, ngày tháng 09 năm 2018 Tác giả Trần Thị Thanh Nga Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 MỤC LỤC CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Sƣ ̣ cầ n thiế t nghiên cƣ́u 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cƣ́u 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.2.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.5 Kết cấu luận án 10 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 11 2.1 Rủi ro khoản 12 2.1.1 Các lý thuyết rủi ro khoản .12 2.1.2 Khái niệm rủi ro khoản .15 2.1.3 Phương pháp đo lường rủi ro khoản 17 2.1.4 Nghiên cứu thực nghiệm yếu tố ảnh hưởng đến RRTK 20 2.2 Hiệu hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh ngân hàng 26 2.2.1 Các lý thuyết hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng 25 2.2.2 Khái niệm hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại 27 2.2.3 Các phương pháp đo lường hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng 30 2.3 Tác động rủi ro khoản đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng .32 2.3.1 Lý thuyết mối liên hệ RRTK HQHĐKD ngân hàng 33 2.3.2 Nghiên cứu thực nghiệm mối liên hệ RRTK HQHĐ ngân hàng 35 TÓM TẮT CHƢƠNG 49 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 50 3.1 Phƣơng pháp nghiên cứu 50 3.1.1 Mơ hình hồi quy cổ điển Pooled OLS với liệu bảng .51 3.1.2 Mơ hình tác động cố định (FEM) mơ hình tác động ngẫu nhiên (REM) 52 3.1.3 Mơ hình GMM với liệu bảng 53 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 3.2 Mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến RRTK .56 3.2.1 Mơ hình nghiên cứu 56 3.2.2 Các giả thuyết nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến RRTK 57 3.3 Mô hình nghiên cứu tác động RRTK đến HQHĐKD ngân hàng .66 3.3.1 Mơ hình nghiên cứu 66 3.3.2 Đo lường hiệu hoạt động kinh doanh phương pháp tỷ số .67 3.3.3 Các giả thuyết nghiên cứu tác động RRTK đến HQHĐKD ngân hàng 68 3.4 Phƣơng pháp thu thập xử lý liệu .76 3.4.1 Mơ tả quy trình thu thập liệu 76 3.4.2 Xử lý liệu 77 TÓM TẮT CHƢƠNG 79 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 80 4.1 Các yếu tố ảnh hƣởng đến RRTK 80 4.1.1 Thống kê mô tả biến .80 4.1.2 Phân tích hệ số tương quan 83 4.1.3 Phân tích thảo luận kết quả, nghiên cứu trường hợp quốc gia Đông Nam Á .85 4.1.4 Phân tích thảo luận kết quả, nghiên cứu trường hợp Việt Nam 93 4.2 Tác động RRTK đến HQHĐKD ngân hàng 99 4.2.1 Thống kê mô tả biến .99 4.2.2 Phân tích hệ số tương quan .100 4.2.3 Phân tích thảo luận kết quả, nghiên cứu trường hợp quốc gia Đông Nam Á .103 4.2.4 Phân tích thảo luận kết quả, nghiên cứu trường hợp Việt Nam 111 TÓM TẮT CHƢƠNG 118 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH 119 5.1 Kết luận 119 5.2 Gợi ý sách 123 5.3 Những đóng góp luận án .127 5.3.1 Về mặt lý thuyết 127 5.3.2 Về mặt thực tiễn 128 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 5.4 Hạn chế luận án hƣớng nghiên cứu tƣơng lai 130 5.4.1 Hạn chế luận án 130 5.4.2 Hƣớng nghiên cứu tƣơng lai 132 KẾT LUẬN 133 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ 135 TÀI LIỆU THAM KHẢO .137 PHỤ LỤC 145 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt Asian Development Bank Ngân hàng phát triển Châu Á Basel Committee on Banking Ủy ban Basel Giám sát Supervision Ngân hàng BCTC Financial report Báo cáo tài CDs Certificates of Deposits Chứng tiền gửi FEM Fixed Effects Model Mơ hình hiệu ứng cố định FGLS Feasible Generalized Least Bình phương tối thiểu tổng Squares quát GMM Generalized Method of Mơ hình hồi quy moment Moments tổng qt GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội HQHĐKD Business performance 10 INF Inflation Lạm phát 11 IMF International Monetary Fund Tổ chức Tiền tệ Thế giới 12 NHTM commercial bank Ngân hàng thương mại 13 OLS Ordinary Least Squares 14 REM Random Effects Model 15 RRTK Liquidity risk ADB BCBS Hiệu hoạt động kinh doanh Phương pháp bình phương nhỏ Mơ hình hiệu ứng ngẫu nhiên Rủi ro khoản Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH Bảng 2.1 Các nghiên cứu mố i quan ̣ giữa RRTK và HQHĐKD ngân hàng 42 Bảng 3.1 Mối quan hệ biến phụ thuộc biến độc lập mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến RRTK ngân hàng 63 Bảng 3.2 Mối quan hệ biến phụ thuộc biến độc lập mơ hình nghiên cứu tác động RRTK đến HQHĐKD ngân hàng 73 Bảng 4.1 Thống kê mô tả biến sở, nghiên cứu trường hợp quốc gia Đông Nam Á 80 Bảng 4.2 Thống kê mô tả biến sở, nghiên cứu trường hợp Việt Nam 82 Bảng 4.3 Tương quan biến độc lập mô hình yếu tố ảnh hưởng lên RRTK ngân hàng, nghiên cứu trường hợp quốc gia Đông Nam Á 84 Bảng 4.4 Tương quan biến độc lập mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến RRTK ngân hàng, nghiên cứu trường hợp Việt Nam 84 Bảng 4.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến RRTK ngân hàng, nghiên cứu trường hợp quốc gia Đông Nam Á (Phụ lục) 86 Bảng 4.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến RRTK ngân hàng, nghiên cứu trường hợp quốc gia Đông Nam Á 92 Bảng 4.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến RRTK ngân hàng, nghiên cứu trường hợp Việt Nam (Phụ lục) 93 Bảng 4.8 Các yếu tố ảnh hưởng đến RRTK, nghiên cứu trường hợp quốc gia Đông Nam Á Việt Nam 98 Bảng 4.9 Thống kê mô tả biến sở, nghiên cứu trường hợp quốc gia Đơng Nam Á mơ hình tác động RRTK đến HQHĐKD ngân hàng 99 Bảng 4.10 Thống kê mô tả biến sở, nghiên cứu trường hợp Việt Nam mơ hình tác động RRTK đến HQHĐKD ngân hàng 100 Bảng 4.11 Tương quan biến độc lập mơ hình tác động RRTK đến HQHĐ ngân hàng, nghiên cứu trường hợp quốc gia Đông Nam Á 102 Bảng 4.12 Tương quan biến độc lập mơ hình tác động RRTK đến HQHĐ ngân hàng, nghiên cứu trường hợp Việt Nam 102 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Bảng 4.13 Kết tác động RRTK đến HQHĐKD ngân hàng, nghiên cứu trường hợp quốc gia Đông Nam Á 104 Bảng 4.14 Tác động đến RRTK đến HQHĐ ngân hàng, nghiên cứu trường hợp quốc gia Đông Nam Á 110 Bảng 4.15 Kết tác động RRTK đến HQHĐKD ngân hàng, nghiên cứu trường hợp Việt Nam (Phụ lục) 10913 Bảng 4.16 Kết nghiên cứu mơ hình RRTK tác động HQHĐKD ngân hàng, nghiên cứu trường hợp quốc gia Đông Nam Á Việt Nam 116 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Sơ đồ nghiên cứu chi tiết Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 llp -0.700*** -0.752*** -0.731*** -1.097*** [-7.24] [-6.65] [-7.53] [-3.53] nim 0.419 1.321*** 0.547 0.755 [1.00] [2.84] [1.26] [0.73] gdp 0.640 1.198* 0.619 2.424 [0.83] [1.72] [0.84] [1.64] infl 0.00353 -0.00465 -0.00214 -0.0366 [0.05] [-0.07] [-0.03] [-0.70] m2 -0.000267 -0.000220 -0.000249 -0.000727** [-0.88] [-0.86] [-0.86] [-2.40] d_cris -0.158 -0.451 -0.243 0.0788 [-0.13] [-0.42] [-0.20] [0.05] _cons 35.38*** 50.21*** 38.68*** 43.47*** [5.46] [7.49] [6.01] [3.98] -N 157 157 157 130 R-sq 0.908 0.795 -t statistics in brackets * p chi2 = = 130.87 0.1335 Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test Source | chi2 df p -+ Heteroskedasticity | 130.87 114 0.1335 Skewness | 19.02 14 0.1641 Kurtosis | 0.85 0.3561 -+ Total | 150.74 129 0.0925 xtreg roe l.roe fgap nlst nlta lia llr lads size size2 eta llp gdp infl m2 d_cris d_deve,fe note: fgap omitted because of collinearity note: d_deve omitted because of collinearity Fixed-effects (within) regression Group variable: donvi Number of obs Number of groups = = 157 25 R-sq: Obs per group: = avg = max = 6.3 11 within = 0.6698 between = 0.8861 overall = 0.7516 corr(u_i, Xb) = 0.0346 F(14,118) Prob > F = = 17.09 0.0000 -roe | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -roe | L1 | 4610082 0728161 6.33 0.000 3168124 605204 | fgap | (omitted) nlst | 0621701 0959793 0.65 0.518 -.127895 2522352 nlta | 1922172 1449335 1.33 0.187 -.0947906 479225 lia | -.3079005 1588775 -1.94 0.055 -.6225212 0067203 llr | -.1130117 0184714 -6.12 0.000 -.1495902 -.0764333 lads | 1208528 5418384 0.22 0.824 -.9521347 1.19384 size | -84.62384 19.84146 -4.27 0.000 -123.9153 -45.33235 size2 | -15.81165 39.06511 -0.40 0.686 -93.17121 61.54791 eta | -1.359252 8492742 -1.60 0.112 -3.041046 3225421 llp | 7289909 157584 4.63 0.000 4169317 1.04105 gdp | 2947037 8059558 0.37 0.715 -1.301308 1.890716 infl | 2073965 0717753 2.89 0.005 0652619 349531 m2 | -.0000909 0002916 -0.31 0.756 -.0006683 0004865 d_cris | -2.205937 1.241312 -1.78 0.078 -4.664074 252199 d_deve | (omitted) _cons | -8.514988 9.180259 -0.93 0.356 -26.6944 9.664424 -+ -sigma_u | 2.806291 sigma_e | 4.4700767 rho | 28270489 (fraction of variance due to u_i) 189sĩ, luận án tiến sĩ Viết thuê luận văn thạc Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 F test that all u_i=0: F(24, 118) = 1.12 Prob > F = 0.3366 est sto F55 xtreg roe l.roe fgap nlst nlta lia llr lads size size2 eta llp gdp infl m2 d_cris d_deve,re note: lia omitted because of collinearity note: d_deve omitted because of collinearity Random-effects GLS regression Group variable: donvi Number of obs Number of groups = = 157 25 R-sq: Obs per group: = avg = max = 6.3 11 within = 0.6566 between = 0.9277 overall = 0.7742 corr(u_i, X) = (assumed) Wald chi2(14) Prob > chi2 = = 486.75 0.0000 -roe | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -roe | L1 | 562428 0578441 9.72 0.000 4490556 6758004 | fgap | -26.98122 10.0506 -2.68 0.007 -46.68004 -7.282394 nlst | 0850705 0714784 1.19 0.234 -.0550246 2251656 nlta | 4176656 130732 3.19 0.001 1614355 6738957 lia | (omitted) llr | -.120806 0125117 -9.66 0.000 -.1453284 -.0962835 lads | 5994074 3185027 1.88 0.060 -.0248464 1.223661 size | -74.71402 14.97682 -4.99 0.000 -104.0681 -45.35999 size2 | -48.84259 25.92098 -1.88 0.060 -99.64678 1.961607 eta | -.7305919 5849831 -1.25 0.212 -1.877138 415954 llp | 7866095 1060507 7.42 0.000 578754 9944651 gdp | 1.184992 7184479 1.65 0.099 -.2231398 2.593124 infl | 1536234 0678635 2.26 0.024 0206134 2866335 m2 | -.0002328 0002765 -0.84 0.400 -.0007747 000309 d_cris | -1.636634 1.137679 -1.44 0.150 -3.866444 5931758 d_deve | (omitted) _cons | -45.8159 10.60575 -4.32 0.000 -66.60279 -25.02901 -+ -sigma_u | sigma_e | 4.4700767 rho | (fraction of variance due to u_i) - xttest0 Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects roe[donvi,t] = Xb + u[donvi] + e[donvi,t] Estimated results: | Var sd = sqrt(Var) -+ roe | 82.12535 9.062304 e | 19.98159 4.470077 u | 0 Test: Var(u) = chibar2(01) = Prob > chibar2 = 0.00 1.0000 est sto R55 hausman F55 R55 Note: the rank of the differenced variance matrix (11) does not equal the number of coefficients being tested (13); be sure this is what you expect, or there may be problems computing the test Examine the output of your estimators for anything unexpected and possibly consider scaling your variables so that the coefficients are on a similar scale Coefficients -| (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B)) | F55 R55 Difference S.E -+ -L.roe | 4610082 562428 -.1014198 0442295 nlst | 0621701 0850705 -.0229004 0640536 nlta | 1922172 4176656 -.2254484 0625688 llr | -.1130117 -.120806 0077943 0135886 lads | 1208528 5994074 -.4785546 4383433 size | -84.62384 -74.71402 -9.909812 13.01454 size2 | -15.81165 -48.84259 33.03094 29.22645 190sĩ, luận án tiến sĩ Viết thuê luận văn thạc Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 eta | -1.359252 -.7305919 -.6286601 6156796 llp | 7289909 7866095 -.0576187 1165588 gdp | 2947037 1.184992 -.8902885 365236 infl | 2073965 1536234 053773 0233716 m2 | -.0000909 -.0002328 0001419 0000926 d_cris | -2.205937 -1.636634 -.5693036 496531 -b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(11) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 13.92 Prob>chi2 = 0.2374 (V_b-V_B is not positive definite) xtabond roe fgap nlst nlta lia llr lads size size2 eta llp gdp infl m2 d_cris,twostep note: fgap dropped from div() because of collinearity note: fgap dropped because of collinearity Arellano-Bond dynamic panel-data estimation Group variable: donvi Time variable: year Number of obs Number of groups Obs per group: Number of instruments = 72 Wald chi2(14) Prob > chi2 = = 130 24 = avg = max = 5.416667 10 = = 955.46 0.0000 Two-step results -roe | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -roe | L1 | 3617753 1532079 2.36 0.018 0614933 6620573 | nlst | 1813828 0830921 2.18 0.029 0185252 3442404 nlta | 0741174 0539163 1.37 0.169 -.0315566 1797914 lia | -.4462176 1509575 -2.96 0.003 -.7420888 -.1503464 llr | -.1352479 0287517 -4.70 0.000 -.1916001 -.0788957 lads | 3531372 8265227 0.43 0.669 -1.266817 1.973092 size | -84.07204 45.42891 -1.85 0.064 -173.1111 4.966992 size2 | -54.91203 35.46578 -1.55 0.122 -124.4237 14.59963 eta | -2.936372 1.618607 -1.81 0.070 -6.108784 2360404 llp | 8758312 2559605 3.42 0.001 3741578 1.377505 gdp | 6439101 7330851 0.88 0.380 -.7929104 2.080731 infl | 1222572 0605955 2.02 0.044 0034923 2410221 m2 | -.0001368 0002645 -0.52 0.605 -.0006553 0003817 d_cris | -2.566756 1.31293 -1.95 0.051 -5.140051 0065392 _cons | -9.460171 5.760187 -1.64 0.101 -20.74993 1.829588 -Warning: gmm two-step standard errors are biased; robust standard errors are recommended Instruments for differenced equation GMM-type: L(2/.).roe Standard: D.nlst D.nlta D.lia D.llr D.lads D.size D.size2 D.eta D.llp D.gdp D.infl D.m2 D.d_cris Instruments for level equation Standard: _cons estat sargan Sargan test of overidentifying restrictions H0: overidentifying restrictions are valid chi2(57) Prob > chi2 = = 11.0932 1.0000 estat abond Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors + -+ |Order | z Prob > z| | + | | |-1.9475 0.0515 | | |-1.5705 0.1163 | + -+ H0: no autocorrelation est sto GMM55 esttab P55 F55 R55 GMM55,r2 star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) brackets nogap -(1) (2) (3) (4) roe roe roe roe 191sĩ, luận án tiến sĩ Viết thuê luận văn thạc Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 -L.roe 0.562*** 0.461*** 0.562*** 0.362** [9.72] [6.33] [9.72] [2.36] fgap -26.98*** [-2.68] nlst 0.0851 0.0622 0.0851 0.181** [1.19] [0.65] [1.19] [2.18] nlta 0.148 0.192 0.418*** 0.0741 [1.36] [1.33] [3.19] [1.37] lia -0.270*** -0.308* -0.446*** [-2.68] [-1.94] [-2.96] llr -0.121*** -0.113*** -0.121*** -0.135*** [-9.66] [-6.12] [-9.66] [-4.70] lads 0.599* 0.121 0.599* 0.353 [1.88] [0.22] [1.88] [0.43] size -74.71*** -84.62*** -74.71*** -84.07* [-4.99] [-4.27] [-4.99] [-1.85] size2 -48.84* -15.81 -48.84* -54.91 [-1.88] [-0.40] [-1.88] [-1.55] eta -0.731 -1.359 -0.731 -2.936* [-1.25] [-1.60] [-1.25] [-1.81] llp 0.787*** 0.729*** 0.787*** 0.876*** [7.42] [4.63] [7.42] [3.42] gdp 1.185 0.295 1.185* 0.644 [1.65] [0.37] [1.65] [0.88] infl 0.154** 0.207*** 0.154** 0.122** [2.26] [2.89] [2.26] [2.02] m2 -0.000233 -0.0000909 -0.000233 -0.000137 [-0.84] [-0.31] [-0.84] [-0.52] d_cris -1.637 -2.206* -1.637 -2.567* [-1.44] [-1.78] [-1.44] [-1.95] d_deve _cons -18.83*** -8.515 -45.82*** -9.460 [-2.83] [-0.93] [-4.32] [-1.64] -N 157 157 157 130 R-sq 0.774 0.670 -t statistics in brackets * p F R-squared Adj R-squared Root MSE = = = = = = 157 17.58 0.0000 0.6342 0.5981 73932 -nim | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -nim | L1 | 7146075 067644 10.56 0.000 5808881 8483268 | fgap | (omitted) nlst | 0055133 0117015 0.47 0.638 -.0176183 028645 nlta | 0023045 0180392 0.13 0.899 -.0333556 0379646 lia | 0326796 01648 1.98 0.049 0001018 0652574 llr | 0011956 0019985 0.60 0.551 -.002755 0051462 lads | 092511 0522323 1.77 0.079 -.0107423 1957644 size | 1.994871 2.458237 0.81 0.418 -2.8646 6.854341 size2 | 0176429 4.116084 0.00 0.997 -8.119077 8.154363 eta | 135284 0935477 1.45 0.150 -.0496421 3202101 llp | -.012489 0169888 -0.74 0.463 -.0460727 0210946 gdp | -.1571819 1149658 -1.37 0.174 -.3844475 0700838 infl | -.0097927 0110918 -0.88 0.379 -.0317191 0121337 m2 | -.0001018 0000455 -2.23 0.027 -.0001918 -.0000117 d_cris | 0188132 1857939 0.10 0.919 -.3484662 3860926 d_deve | (omitted) _cons | 830004 1.070749 0.78 0.440 -1.286664 2.946672 - est sto P66 imtest, white White's test for Ho: homoskedasticity against Ha: unrestricted heteroskedasticity chi2(115) Prob > chi2 = = 125.04 0.2459 Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test Source | chi2 df p -+ Heteroskedasticity | 125.04 115 0.2459 Skewness | 9.54 14 0.7948 Kurtosis | 2.66 0.1027 -+ Total | 137.25 130 0.3147 xtreg nim l.nim fgap nlst nlta lia llr lads size size2 eta llp gdp infl m2 d_cris d_deve,fe note: fgap omitted because of collinearity note: d_deve omitted because of collinearity Fixed-effects (within) regression Group variable: donvi Number of obs Number of groups = = 157 25 R-sq: Obs per group: = avg = max = 6.3 11 within = 0.4271 between = 0.6595 overall = 0.5379 corr(u_i, Xb) = -0.2714 F(14,118) Prob > F = = 6.28 0.0000 193sĩ, luận án tiến sĩ Viết thuê luận văn thạc Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 nim | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -nim | L1 | 4741567 0876272 5.41 0.000 300631 6476824 | fgap | (omitted) nlst | 0090947 0149947 0.61 0.545 -.0205989 0387883 nlta | 0267038 0231557 1.15 0.251 -.0191509 0725584 lia | 048391 0255882 1.89 0.061 -.0022806 0990626 llr | 0026825 0027697 0.97 0.335 -.0028022 0081673 lads | 0134569 0839654 0.16 0.873 -.1528175 1797313 size | 3.452345 3.095244 1.12 0.267 -2.677081 9.58177 size2 | -.0206942 5.76869 -0.00 0.997 -11.44427 11.40288 eta | 2030523 1309546 1.55 0.124 -.0562734 4623781 llp | -.0180397 0235717 -0.77 0.446 -.064718 0286386 gdp | -.1981395 121514 -1.63 0.106 -.4387704 0424914 infl | -.0016922 0110754 -0.15 0.879 -.0236244 0202401 m2 | -.0000554 0000458 -1.21 0.229 -.0001461 0000353 d_cris | -.0435437 1923798 -0.23 0.821 -.4245082 3374207 d_deve | (omitted) _cons | -.1510615 1.423926 -0.11 0.916 -2.970822 2.668699 -+ -sigma_u | 5450701 sigma_e | 69271262 rho | 38239343 (fraction of variance due to u_i) -F test that all u_i=0: F(24, 118) = 1.82 Prob > F = 0.0187 est sto F66 xtreg nim l.nim fgap nlst nlta lia llr lads size size2 eta llp gdp infl m2 d_cris d_deve,re note: lia omitted because of collinearity note: d_deve omitted because of collinearity Random-effects GLS regression Group variable: donvi Number of obs Number of groups = = 157 25 R-sq: Obs per group: = avg = max = 6.3 11 within = 0.3667 between = 0.8812 overall = 0.6342 corr(u_i, X) Wald chi2(14) Prob > chi2 = (assumed) = = 246.16 0.0000 -nim | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -nim | L1 | 7146075 067644 10.56 0.000 5820277 8471872 | fgap | 3.267956 1.647998 1.98 0.047 037939 6.497972 nlst | 0055133 0117015 0.47 0.638 -.0174212 0284479 nlta | -.0303751 0207151 -1.47 0.143 -.0709759 0102257 lia | (omitted) llr | 0011956 0019985 0.60 0.550 -.0027213 0051125 lads | 092511 0522323 1.77 0.077 -.0098624 1948844 size | 1.994871 2.458237 0.81 0.417 -2.823186 6.812927 size2 | 017643 4.116084 0.00 0.997 -8.049733 8.085019 eta | 135284 0935477 1.45 0.148 -.0480661 3186342 llp | -.012489 0169888 -0.74 0.462 -.0457864 0208084 gdp | -.1571819 1149658 -1.37 0.172 -.3825107 068147 infl | -.0097927 0110918 -0.88 0.377 -.0315322 0119468 m2 | -.0001018 0000455 -2.23 0.025 -.000191 -.0000125 d_cris | 0188132 1857939 0.10 0.919 -.3453361 3829625 d_deve | (omitted) _cons | 4.097959 1.800383 2.28 0.023 5692745 7.626644 -+ -sigma_u | sigma_e | 69271263 rho | (fraction of variance due to u_i) - xttest0 Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects nim[donvi,t] = Xb + u[donvi] + e[donvi,t] Estimated results: | Var sd = sqrt(Var) -+ nim | 1.360039 1.166207 e | 4798508 6927126 u | 0 Test: Var(u) = chibar2(01) = 0.00 194sĩ, luận án tiến sĩ Viết thuê luận văn thạc Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Prob > chibar2 = 1.0000 est sto R66 hausman F66 R66 Note: the rank of the differenced variance matrix (11) does not equal the number of coefficients being tested (13); be sure this is what you expect, or there may be problems computing the test Examine the output of your estimators for anything unexpected and possibly consider scaling your variables so that the coefficients are on a similar scale Coefficients -| (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B)) | F66 R66 Difference S.E -+ -L.nim | 4741567 7146075 -.2404508 0557029 nlst | 0090947 0055133 0035814 0093764 nlta | 0267038 -.0303751 0570788 0103476 llr | 0026825 0011956 0014869 0019177 lads | 0134569 092511 -.0790541 0657418 size | 3.452345 1.994871 1.457474 1.880852 size2 | -.0206942 017643 -.0383372 4.041737 eta | 2030523 135284 0677683 0916402 llp | -.0180397 -.012489 -.0055507 0163402 gdp | -.1981395 -.1571819 -.0409576 0393513 infl | -.0016922 -.0097927 0081005 m2 | -.0000554 -.0001018 0000464 4.93e-06 d_cris | -.0435437 0188132 -.0623569 0499062 -b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(11) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 54.82 Prob>chi2 = 0.0000 (V_b-V_B is not positive definite) xtabond nim fgap nlst nlta lia llr lads size size2 eta llp gdp infl m2 d_cris,twostep note: fgap dropped from div() because of collinearity note: fgap dropped because of collinearity Arellano-Bond dynamic panel-data estimation Group variable: donvi Time variable: year Number of obs Number of groups Obs per group: Number of instruments = 72 Wald chi2(14) Prob > chi2 = = 130 24 = avg = max = 5.416667 10 = = 47914.46 0.0000 Two-step results -nim | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -nim | L1 | 3168381 1150499 2.75 0.006 0913445 5423318 | nlst | -.0119653 0165088 -0.72 0.469 -.0443219 0203912 nlta | 0196503 0152884 1.29 0.199 -.0103145 049615 lia | 0907776 0655259 1.39 0.166 -.0376509 2192061 llr | 0168902 0084396 2.00 0.045 0003489 0334315 lads | 2536683 1681254 1.51 0.131 -.0758515 5831881 size | 31.05614 13.55198 2.29 0.022 4.494753 57.61752 size2 | -2.631114 9.137201 -0.29 0.773 -20.5397 15.27747 eta | 5413333 4173132 1.30 0.195 -.2765856 1.359252 llp | -.1464228 0741311 -1.98 0.048 -.2917172 -.0011285 gdp | -.1346717 1913661 -0.70 0.482 -.5097424 2403991 infl | -.0119401 0070365 -1.70 0.090 -.0257313 0018512 m2 | -.0001321 0000433 -3.05 0.002 -.0002171 -.0000472 d_cris | 2662153 4067729 0.65 0.513 -.531045 1.063476 _cons | -1.44425 1.535312 -0.94 0.347 -4.453406 1.564906 -Warning: gmm two-step standard errors are biased; robust standard errors are recommended Instruments for differenced equation GMM-type: L(2/.).nim Standard: D.nlst D.nlta D.lia D.llr D.lads D.size D.size2 D.eta D.llp D.gdp D.infl D.m2 D.d_cris Instruments for level equation Standard: _cons estat sargan Sargan test of overidentifying restrictions 195sĩ, luận án tiến sĩ Viết thuê luận văn thạc Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 H0: overidentifying restrictions are valid chi2(57) Prob > chi2 = = 15.9888 1.0000 estat abond Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors + -+ |Order | z Prob > z| | + | | |-2.8026 0.0051 | | |-1.4778 0.1395 | + -+ H0: no autocorrelation est sto GMM66 esttab P66 F66 R66 GMM66,r2 star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) brackets nogap -(1) (2) (3) (4) nim nim nim nim -L.nim 0.715*** 0.474*** 0.715*** 0.317*** [10.56] [5.41] [10.56] [2.75] fgap 3.268** [1.98] nlst 0.00551 0.00909 0.00551 -0.0120 [0.47] [0.61] [0.47] [-0.72] nlta 0.00230 0.0267 -0.0304 0.0197 [0.13] [1.15] [-1.47] [1.29] lia 0.0327** 0.0484* 0.0908 [1.98] [1.89] [1.39] llr 0.00120 0.00268 0.00120 0.0169** [0.60] [0.97] [0.60] [2.00] lads 0.0925* 0.0135 0.0925* 0.254 [1.77] [0.16] [1.77] [1.51] size 1.995 3.452 1.995 31.06** [0.81] [1.12] [0.81] [2.29] size2 0.0176 -0.0207 0.0176 -2.631 [0.00] [-0.00] [0.00] [-0.29] eta 0.135 0.203 0.135 0.541 [1.45] [1.55] [1.45] [1.30] llp -0.0125 -0.0180 -0.0125 -0.146** [-0.74] [-0.77] [-0.74] [-1.98] gdp -0.157 -0.198 -0.157 -0.135 [-1.37] [-1.63] [-1.37] [-0.70] infl -0.00979 -0.00169 -0.00979 -0.0119* [-0.88] [-0.15] [-0.88] [-1.70] m2 -0.000102** -0.0000554 -0.000102** -0.000132*** [-2.23] [-1.21] [-2.23] [-3.05] d_cris 0.0188 -0.0435 0.0188 0.266 [0.10] [-0.23] [0.10] [0.65] d_deve _cons 0.830 -0.151 4.098** -1.444 [0.78] [-0.11] [2.28] [-0.94] -N 157 157 157 130 R-sq 0.634 0.427 -t statistics in brackets * p
- Xem thêm -

Xem thêm: TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO THANH KHOA ̉N ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG : NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM A, TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO THANH KHOA ̉N ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG : NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM A

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn