Đề thi thử môn Sinh 2019 có đáp án THPT Ngô Quyền lần 1

5 113 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 09:47

NHĨM KYSER ƠN THI THPT KHĨA ĐỀ THI THỬ THPT 2019 PAGE TÀI LIỆU KYS MÔN: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút Đề 12 THPT Ngô Quyền lần Câu 81: Tồn chủ yếu học thuyết Đacuyn chưa A Hiểu rõ nguyên nhân phát sinh biến dị chế di truyền biến dị B Đi sâu vào đường hình thành lồi C Giải thích thành cơng chế hình thành đặc điểm thích nghi sinh vật D Làm rõ tổ chức loài sinh học Câu 82: Trong truờng hợp gen phân li độc lập tổ hợp tự do, phép lai tạo đời nhiều loại tổ hợp gen là: A AaBb×AABb B aaBb × Aabb C Aabb × AaBB D Aabb × AaBB Câu 83: Ở người, bệnh bạch tạng gen d nằm nhiễm sắc thể thuờng gây Những người bạch tạng quần thể cân gặp với tần số 0,04% cấu trúc di truyền quần thể người nói là: A 0,0392DD + 0,9604Dd + 0,0004dd =1 B 0,9604DD + 0,0392Dd + 0,0004dd =1 C 0,0004DD + 0,0392Dd + 0,9604dd =1 D 0,64DD + 0,34Dd + 0,02dd =1 Câu 84: Ở cà chua gen A quy định thân cao, a: thân thấp, B: tròn, b: bầu dục, gen nằm cặp NST tương đồng, liên kết chặt chẽ trình di truyền Phép lai xuất tỉ lệ phân tính 75% cao, tròn: 25% thấp bầu dục? A AB AB × Ab Ab B Ab Ab × aB aB C AB AB × ab ab D aB aB × ab ab Câu 85: Các dạng đột biến gen làm xê dịch khung đọc mã di truyền bao gồm A Mất cặp nuclêôtit thêm cặp nuclêôtit B Thay cặp nuclêôtit cặp nuclêôtit C Thay cặp nuclêôtit thêm cặp nuclêôtit D Cả ba dạng mất, thêm thay cặp nuclêôtit Câu 86: Nguồn nguyên liệu sơ cấp trình tiến hố A Đột biến B Biến dị tổ hợp C Quá trình giao phối D Nguồn gen du nhập Câu 87: Điều sau tiến hóa sinh vật nhân chuẩn sau chúng tách từ sinh vật nhân sơ A ADN B Màng nhân C Lớp kép phospholipit D Protein Câu 88: Một quần thể có 60 cá thể AA; 40 cá thể Aa; 100 cá thể aa Cấu trúc di truyền quần thể sau lần ngẫu phối là: A 0,36 AA: 0,48 Aa: 0,16 aa B 0,48 AA: 0,16 Aa: 0,36 aa C 0,16 AA: 0,48 Aa: 0,36 aa D 0,16 AA: 0,36 Aa: 0,48 aa Câu 89: Đem lai cá thể chủng khác cặp tính trạng tương phản hệ F1 Đem lai phân tích F1 Kết sau phù hợp với tượng di truyền liên kết khơng hồn tồn ? A : : : B : 3: : C : : : D : : Câu 90: Mức cấu trúc xoắn nhiễm sắc thể có chiều ngang 300nm Tài liệu KYSKhóa đề thi thử THPT 2019 A Sợi ADN B Sợi C Sợi nhiễm sắc D Cấu trúc siêu xoắn Câu 91: Ở loài thú, cho lông đen chủng lai với đực lông trắng chủng F1 đồng loạt lông đen Cho đực lai F1 lai phân tích, đời F2 thu tỉ lệ đực lông trắng, lông đen, lông trắng Nếu cho cá thể F1 giao phối ngẫu nhiên hệ F2 Trong số cá thể lông đen F2, đực chiếm tỉ lệ A 1/2 B 1/3 C 3/7 D 2/5 Câu 92: Hiện tượng sau hình thành nhiễm sắc thể tam bội ? A Đột biến dị bội cặp nhiễm sắc thể giới tính B Đột biến đa bội thể 2n C Sự thụ tinh giao tử 2n với giao tử n D Rối loạn chế nguyên phân tế bào lưỡng bội Câu 93: Bộ nhiễm sắc thể lồi sinh sản hữu tính trì ổn định qua hệ nhờ: A Kết hợp trình tự ADN với trình mã B Kết hợp trình: tự - mã - giải mã C Kết hợp nhân đôi ADN với nhân đôi nhiễm sắc thể D Kết hợp chế: nguyên phân, giảm phân thụ tinh Câu 94: Trật tự phân bố gen NST bị thay đổi tượng sau ? A Đột biến thể dị bội B Đột biến thể đa bội C Đột biến gen D Đột biến đảo đoạn NST Câu 95: Nếu P chủng khác n tính trạng phân li độc lập, số loại kiểu gen có F2 là: A ln B 3n C 2n D 4n Câu 96: Theo quan niệm đại, loài giao phối đối tượng tác động chọn lọc tự nhiên chủ yếu A Nhiễm sắc thể B Cá thể C Quần thể D Giao tử Câu 97: Gen điều hòa opêron hoạt động mơi trường A Có chất cảm ứng B Khơng có chất cảm ứng C Khơng có chất ức chế D Có khơng có chất cảm ứng Câu 98: Cơ sở cho khác biệt cách tổng hợp liên tục gián đoạn phân tử ADN ? A ADN polymerase nối nucleotide với đầu 3’OH sợi phát triển B Polymerase hoạt động lên sợi thời điểm C ADN ligase hoạt động theo hướng 3’ → 5’ D Nhân đôi thể xảy đầu 5’ Câu 99: Nhận xét không trường hợp di truyền qua tế bào chất A Tính trạng ln ln di truyền qua dòng mẹ B Lai thuận nghịch cho kết khác C Tính trạng biểu đồng loạt qua hệ lai D Tính trạng biểu đồng loạt thể hệ lai Câu 100: Ở cà chua, A: đỏ, a: vàng; B: tròn, b: dẹt; biết cặp gen phân li độc lập Để F1 có tỉ lệ: đỏ dẹt: vàng dẹt phải chọn cặp P có kiểu gen kiểu nào? A Aabb (đỏ dẹt) × aaBb (vàng tròn) Tài liệu KYSKhóa đề thi thử THPT 2019 B aaBb (vàng tròn) × aabb (vàng dẹt), C AaBb (đỏ tròn) × Aabb (đỏ dẹt) D Aabb (đỏ dẹt) × aabb (vàng dẹt) Câu 101: Ở cà chua 2n = 14 Khi quan sát tiêu tế bào sinh dưỡng loài người ta đếm 16 nhiễm sắc thể trạng thái chưa nhân đôi Bộ nhiễm sắc thể tế bào có kí hiệu A 2n - - B 2n + C 2n+l+l D 2n - Câu 102: Cho biết gen quy định tính trạng, gen phân li độc lập Phép lai sau cho tỉ lệ phân li kiểu gen đời là: : : : : : ? A AaBb × AaBb B Aabb × aaBb C AaBb × aaBb D Aabb × AAbb Câu 103: Biến đổi cặp nuclêôtit gen phát sinh nhân đôi ADN gọi A Đột biến B Đột biến điểm C Đột biến gen D Thể đột biến Câu 104: Phương trình tổng qt q trình hơ hấp là: A C6H12O6 + O2→ 12CO2 + 12H2O + Q (năng lượng) B C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + Q (năng lượng), C C6H12O6 + 6O2→6CO2 + 6H2O D C6H12O6 + O2→ CO2 + H2O + Q (năng lượng) Câu 105: Trong q trình nhân đơi ADN, đoạn Okazaki nối lại với thành mạch liên tục nhờ enzim nối, enzim nối A Hêlicaza B ADN retriraza C ADN pôlimeraza D ADN ligaza Câu 106: Cho lai hai ruồi giấm có kiểu gen AABbCc aaBBCc Kiểu gen sau có khả xảy lai ? A AaBbCc B AaBBCC C AaBBcc D AabbCc Câu 107: Trong opêron, vùng có trình tự nuclêơtit đặc biệt để prơtêin ức chế bám vào ngăn cản q trình phiên mã, vùng A Điều hoà B Vận hành C Kết thúc D Khởi động Câu 108: Q trình nhân đơi ADN thực theo nguyên tắc gì? A Nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo toàn B Một mạch tổng hợp gián đoạn, mạch tổng hợp liên tục C Mạch liên tục hướng vào, mạch gián đoạn hướng chạc ba tái D Hai mạch tổng hợp theo nguyên tắc bổ sung song song liên tục Câu 109: Vectơ chuyển gen sử dụng phổ biến A E coli B Virút C Plasmít D Thực khuẩn thể Câu 110: Một có kiểu gen AaBb Mỗi hạt phấn có nhân Giả sử nhân thứ có kiểu gen ab nhân thứ hai có kiểu gen A ab B Ab C aB D AB Câu 111: Khi tế bào khí khổng no nước A Thành dày căng làm cho thành mỏng co lại, khí khổng mở B Thành mỏng căng ra, thành dày co lại làm cho khí khổng mở C Thành dày căng làm cho thành mỏng căng theo, khí khổng mở D Thành mỏng căng làm cho thành dày căng theo, khí khổng mở Câu 112: Số alen gen I, II III 2, Biết gen nằm ba cặp NST thường khác Số kiểu gen đồng hợp có quần thể Tài liệu KYSKhóa đề thi thử THPT 2019 A 24 B 16 C.8 D 32 Câu 113: Khi nói đột biến gen, có phát biểu sau đúng? (1) Trong dạng đột biến điểm, dạng đột biến thay cặp nuclêôtit thường làm thay đổi thành phần axit amin chuỗi pơlipeptit gen tổng hợp (2) Dưới tác động tác nhân gây đột biến, với cường độ liều lượng tần số đột biến tất gen (3) Khi bazơ nitơ dạng xuất trình nhân đơi ADN thường làm phát sinh đột biến gen dạng thêm cặp nuclêôtit (4) Dạng đột biến cặp nu làm nhiều ba mARN A B C D Câu 114: Ở loài động vật, lai cá thể chân ngắn với cá thể chân dài thu F1 100% cá thể chân ngắn Cho F1 tạp giao thu F2, tiếp tục cho F2 tạp giao thu F3 phân li theo tỉ lệ 13 cá thể chân ngắn : cá thể chân dài Biết tính trạng cặp gen quy định, trình giảm phân thụ tinh diễn bình thường Theo lí thuyết, nhận xét sau sai? A Tính trạng chân ngắn trội hồn tồn so với tính trạng chân dài B Tính trạng chân dài chủ yếu gặp giới XY C Cặp gen quy định tính trạng nằm nhiễm sắc thể thường D Gen quy định tính trạng nằm đoạn khơng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Câu 115: Khi nói đột biến gen, có phát biểu sau đúng? (1) Đột biến gen làm xuất alen khác quần thể (2) Đột biến gen làm thay đổi vị trí gen nhiễm sắc thể (3) Đột biến gen làm thay đổi cấu trúc gen (4) Đột biến gen làm thay đổi cấu trúc nhiễm sắc thể (5) Đột biến gen làm cho gen cũ bị đi, gen xuất (6) Đột biến gen làm cho alen cũ bị đi, alen xuất A B C D Câu 116: Một loài thực vật, cho thân cao, (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm loại kiểu hình, số thân thấp, chua chiếm 4% Biết gen quy định tính trạng, alen trội hồn tồn; khơng xảy đột biến xảy hốn vị gen q trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) F1 có 10 loại kiểu gen (2) Trong trình giảm phân P xảy hoán vị gen với tần số 40% (3) Hai cặp gen xét nằm cặp nhiễm sắc thể (4) Trong tổng số thân cao, chua F1, số có kiểu gen đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 4/7 A B C D Câu 117: Một loài thực vật, tính trạng màu sắc cặp gen Aa Bb phân li độc lập tương tác bổ sung quy định Khi kiểu gen có gen A B quy định đỏ, có A B quy định vàng, khơng có A B quy định xanh Một quần thể cân di truyền có tần số A = 0,4 B = 0,5 Biết không xảy đột biến, theo lí thuyết có phát biểu sau đúng? I Số loại kiểu gen quần thể kiểu gen Tài liệu KYSKhóa đề thi thử THPT 2019 II Tỉ lệ kiểu hình quần thể 48 đỏ : 43 vàng : xanh III Trong quần thể, loại kiểu gen chiếm tỉ lệ cao AABb IV Lấy ngẫu nhiên vàng, xác suất thu chủng 13/43 V Lấy ngẫu nhiên đỏ, xác suất thu chủng 1/12 A B C D Câu 118: Ở quần thể động vật có vú, A quy định lơng xám trội hồn tồn so với a quy định lông đen Thế hệ xuất phát quần thể ngẫu phối có cấu trúc di truyền 0, X AY : 0,1X aY : 0, X A X A : 0,1X A X a : 0, X a X a Có phát biểu sau đúng? (1) Ở đời F1, kiểu hình lông xám chiếm tỉ lệ 45% (2) Ở đời F2, kiểu hình đực lơng đen chiếm tỉ lệ 12,5% (3) Ở quần thể không đạt cân di truyền (4) Tỉ lệ kiểu gen liên tục bị thay đổi qua hệ sinh sản A B C D Câu 119: Cho sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người gen lặn s quy định, alen tương ứng S không quy định bệnh Cho biết bố mẹ người II5, II7, II10 III13 khơng có mang alen gây bệnh Theo lý thuyết, có kết luận sau đúng? (1) Xác suất để cặp bố mẹ IV17 - IV18 sinh đứa bị bệnh 1/96 (2) Xác suất để cặp bố mẹ IV17 - IV18 sinh đứa trai không bị bệnh 39/80 (3) Xác suất để cặp bố mẹ IV17 - IV18 sinh đứa bị bệnh, đứa bình thuờng 3/80 (4) Xác suất để cặp bố mẹ IV17 - IV18 sinh đứa gái đầu lòng bình thường, trai sau bị bệnh 95/36864 (5) Người IV16 có kiểu gen dị hợp với xác suất 2/3 A B C.3 D Câu 120: Một nhà khoa học nghiên cứu giảm phân nuôi cấy mơ tế bào sử dụng dòng tế bào với đột biến làm gián đoạn giảm phân Nhà khoa học cho tế bào phát triển khoảng thời gian mà giảm phân xảy Sau bà quan sát thấy số lượng tế bào môi trường nuôi cấy tăng gấp đôi tế bào có gấp đơi lượng ADN, Cromatit tách Dựa quan sát này, giai đoạn phân bào sinh dục bị gián đoạn dòng tế bào ? A Kỳ sau I B kỳ I Tài liệu KYSKhóa đề thi thử THPT 2019 C kỳ sau II D kỳ II ... Câu 11 2: Số alen gen I, II III 2, Biết gen nằm ba cặp NST thường khác Số kiểu gen đồng hợp có quần thể Tài liệu KYSKhóa đề thi thử THPT 2 019 A 24 B 16 C.8 D 32 Câu 11 3: Khi nói đột biến gen, có. .. thuyết, có kết luận sau đúng? (1) Xác suất để cặp bố mẹ IV17 - IV18 sinh đứa bị bệnh 1/ 96 (2) Xác suất để cặp bố mẹ IV17 - IV18 sinh đứa trai không bị bệnh 39/80 (3) Xác suất để cặp bố mẹ IV17 - IV18... KYSKhóa đề thi thử THPT 2 019 B aaBb (vàng tròn) × aabb (vàng dẹt), C AaBb (đỏ tròn) × Aabb (đỏ dẹt) D Aabb (đỏ dẹt) × aabb (vàng dẹt) Câu 10 1: Ở cà chua 2n = 14 Khi quan sát tiêu tế bào sinh dưỡng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử môn Sinh 2019 có đáp án THPT Ngô Quyền lần 1, Đề thi thử môn Sinh 2019 có đáp án THPT Ngô Quyền lần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn