Đề thi thử môn Sinh 2019 KSKT THPTQG lần 1 giải chi tiết

6 90 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 09:47

NHĨM KYSER ƠN THI THPT KHĨA ĐỀ THI THỬ THPT 2019 PAGE TÀI LIỆU KYS MÔN: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút Đề 11 KSKT THPTQG lần Câu 81: Ở thực vật C4, giai đoạn cố định CO2 A Xảy lục lạp tế bào mơ giậu tế bào bao bó mạch B Chỉ xảy lục lạp tế bào mô giậu C Chỉ xảy lục lạp tế bào bao bó mạch D Xảy lục lạp tế bào mô giậu tế bào mô xốp Câu 82: Đậu Hà lan có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 14 Tế bào sinh dưỡng đậu Hà lan chứa 15 nhiễm sắc thể, tìm thấy A Thể B Thể không C Thể ba D Thể bốn Câu 83: Trong tế bào sinh tinh, có hai cặp nhiễm sắc thể kí hiệu Aa Bb Khi tế bào giảm phân, cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb khơng phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường Các loại giao tử tạo từ trình giảm phân tế bào A ABB abb AAB aab B Abb B ABB b C ABb a aBb A D ABb A aBb a Câu 84: Nếu thả đá nhỏ bên cạnh rùa, rùa rụt đầu chân vào mai Lặp lại hành động nhiều lần rùa khơng rụt đầu chân vào mai Đây ví dụ hình thức học tập A Quen nhờn B In vết C Học ngầm D Học khôn Câu 85: Ở thực vật hoocmôn thuộc nhóm ức chế sinh truởng A auxin, gibêrelin B auxin, xitôkinin C êtilen, axit abxixic D axit abxixic, xitơkinin Câu 86: Một gen cấu trúc có 4050 liên kết hiđrô, hiệu số nuclêôtit loại G với loại nuclêôtit khác chiếm 20% Sau đột biến chiều dài gen không đổi.Cho phát biểu sau: I Gen ban đầu có số luợng loại nuclêơtit A = T = 450, G = X = 1050 II Nếu sau đột biến tỉ lệ A/G gen đột biến 42,90% dạng đột biến thay cặp G - X cặp A-T III Nếu sau đột biến tỉ lệ A/G 42,72% dạng đột biến thay cặp A - T cặp G - X IV Dạng đột biến thay cặp A - T cặp G - X làm thay đổi axit amin chuỗi polipeptit Số phát biểu A B C D Câu 87: Cho nhân tố sau: I Đột biến II Giao phối ngẫu nhiên III Chọn lọc tự nhiên IV Giao phối không ngẫu nhiên V Di - nhập gen Theo thuyết tiến hoá tổng hợp, nhân tố tiến hoá A I, II, III, V B I, III, IV, V C II, III, IV, V D I, II, III, IV Câu 88 : Phân tử ADN cấu tạo từ loại đơn phân? A B Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 C D Câu 89: Các dây leo quấn quanh gỗ nhờ kiểu hướng động nào? A Hướng nước B Hướng tiếp xúc C Hướng đất D Hướng sáng Câu 90: Trong công nghệ gen, enzim sử dụng bước tạo ADN tái tổ hợp A restrictaza ligaza B restrictaza ADN- pôlimeraza C ADN- pôlimeraza ARN- pôlimeraza D ligaza ADN-pôlimeraza Câu 91: Nhân tố không làm thay đổi tần số alen quần thể? A Giao phối không ngẫu nhiên B Đột biến, C Chọn lọc tự nhiên D Di - nhập gen Câu 92: Khi sống mơi trng có khí hậu khơ nóng, lồi thuộc nhóm thực vật sau có hơ hấp sáng? A Thực vật C3 C4 B Thực vật C3 C Thực vật CAM D Thực vật C4 Câu 93: Động vật có hình thức hơ hấp qua bề mặt thể? A Cá chép B Chim bồ câu C Giun đất D Châu chấu Câu 94: Nếu có bazo nitơ tham gia vào q trình nhân đơi phân tử ADN phát sinh đột biến dạng A Thay cặp nuclêôtit B Thêm cặp nuclêôtit C Mất cặp nuclêôtit D Đảo cặp nuclêôtit Câu 95: Những động vật phát triển qua biến thái hoàn toàn A Bọ ngựa, cào cào, tôm, cua B Cánh cam, bọ rùa, bướm, ruồi C Cá chép, gà, thỏ, khỉ D Châu chấu, ếch, muỗi Câu 96: Đặc điểm sau khơng thuộc sinh sản vơ tính? A Tạo số luợng lớn cháu thời gian ngắn B Con sinh hoàn toàn giống giống thể mẹ ban đầu C Cá thể tạo đa dạng đặc điểm thích nghi D Các cá thể thích nghi tốt với mơi trường sống ổn định Câu 97: Ví dụ sau ví dụ quan tương đồng? A Đi cá mập cá voi B Vòi voi vòi bạch tuộc C Ngà voi sừng tê giác D Cánh dơi tay người Câu 98: Dạng đột biến nhiễm sắc thể làm tăng giảm cường độ biểu tính trạng? A Lặp đoạn B Chuyển đoạn C Mất đoạn D Đảo đoạn Câu 99: Khi nói hoạt động opêron Lac vi khuẩn E coli, phát biểu sau sai? A Nếu xảy đột biến gen cấu trúc z làm cho prơtêin gen quy định bị thay đổi cấu trúc B Nếu xảy đột biến gen điều hòa R làm cho gen khơng phiên mã gen cấu trúc z, Y, A không phiên mã C Khi prôtêin ức chế liên kết với vùng vận hành gen cấu trúc Z, Y, A khơng phiên mã D Gen điều hòa R khơng thuộc operơn, có chức mã hóa prơtein ức chế Câu 100: Một quần thể có tỉ lệ phân bố kiểu gen 0,81 AA : 0,18 Aa : 0,01 aa Tần số tương đối alen A a quần thể A 0,3 0,7 B 0,9 0,1 Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 C 0,7 0,3 D 0,4 0,6 Câu 101: Nếu tuyến yên sản sinh quá nhiều hoocmôn sinh trưởng giai đoạn trẻ em dẫn đến hậu A Các đặc điểm sinh dục nữ phát triển B Chậm lớn ngừng lớn, trí tuệ C Người bé nhỏ khổng lồ D Các đặc điểm sinh dục nam phát triển Câu 102: Phép lai hai cá thể ruồi giấm có kiểu gen AB D d AB D X X × X Y cho F1 có kiểu hình lặn ab ab ba tính trạng chiếm 4,0625% Biết gen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với gen a quy định thân đen, gen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với gen b quy định cánh ngắn, gen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với gen d quy định mắt trắng, khơng có đột biến xảy Tần số hoán vị gen A 30% B 40% C 20% D 35% Câu 103: Theo thuyết tiến hóa đại, có phát biểu sau đúng? I Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình gián tiếp làm biến đồi tần số kiểu gen, qua làm biến đổi tần số alen quần thể II Di nhập gen làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu theo hướng xác định III Đột biến gen cung cấp nguyên liệu sơ cấp thứ cấp cho tiến hóa IV Yếu tố ngẫu nhiên di nhập gen làm giảm đa dạng vốn gen quần thể A B C D Câu 104: Ở quần thể xét gen có alen: cánh dài trội hồn tồn so với cánh ngắn Sau trải qua hệ tự phối, tỉ lệ thể dị hợp quần thể 8% Biết hệ xuất phát, quần thể có 20% số cá thể đồng hợp trội Hãy cho biết trước xảy trình tự phối, tỉ lệ kiểu hình quần thể bao nhiêu? A 64% cánh dài : 36% cánh ngắn B 84% cánh dài : 16% cánh ngắn, C 36% cánh dài : 64% cánh ngắn D 16% cánh dài : 84% cánh ngắn Câu 105: Cho thành tựu: I Tạo chủng vi khuẩn E coli sản xuất insulin người II Tạo giống dâu tằm tam bội có suất tăng cao so với dạng lưỡng bội bình thường III Tạo giống bơng giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ thuốc cảnh Petunia IV Tạo giống dưa hấu tam bội hạt, hàm lượng đường cao Những thành tựu đạt ứng dụng kĩ thuật di truyền A III IV B I IV C I II D I III Câu 106: Cho sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định, alen trội trội hồn tồn Biết khơng xảy đột biến bố người đàn ông hệ thứ III không mang alen gây bệnh Trong kết luận sau đây, có kết luận đúng? Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 I Gen gây bệnh gen lặn nằm nhiễm sắc thể thường quy định II Xác suất người đầu lòng cặp vợ chồng hệ thứ III bị bệnh 1/18 III Kiểu gen người đàn ơng hệ thứ III đồng hợp trội dị hợp IV Xác suất người cặp vợ chồng hệ thứ III không mang gen bệnh 10/18 A B C D Câu 107: Ở bí ngơ, kiểu gen A-bb aaB- quy định tròn, kiểu gen A- B- quy định dẹt, kiểu gen aabb quy định dài Cho bí dẹt dị hợp tử hai cặp gen lai với bí dài, đời F1 thu tổng số 160 gồm loại kiểu hình Tính theo lý thuyết, số dài F1 A 75 B 105 C 54 D 40 Câu 108: Ở loài thực vật, cho đỏ lai với vàng chủng thu F1 toàn đỏ Cho F1 giao phấn với thu F2 với tỉ lệ 56,25% đỏ : 43,75% vàng Biết không xảy đột biến Theo lý thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cho đỏ F1 giao phấn với số đỏ F2 thu tỉ lệ kiểu hình đòi đỏ : vàng II Ở F2 có kiểu gen quy định đỏ III Cho đỏ F2 giao phấn với vàng F2 thu F3 có tỉ lệ đỏ : vàng IV: Trong số đỏ F2 đỏ không chủng chiếm 8/9 A B C D Câu 109: Cây cạn ngập úng lâu ngày bị chết nguyên nhân sau đây? A Q trình hấp thụ khống diễn mạnh mẽ, bị ngộ độc B Cây hấp thụ nhiều nước C Cây không hút nước dẫn đến cân nước D Hơ hấp hiếu khí rễ diễn mạnh mẽ Câu 110: Ở người, gen quy định màu mắt có alen (A a), gen quy định nhóm máu có alen (IA, IB, IO) Cho biết gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau, số kiểu gen tối đa tạo từ gen nói quần thể người A B 30 C 18 D 21 Câu 111: Cho phép lai (P): ♂ AaBb × ♀AaBb Biết rằng: 10% số tế bào sinh tinh có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường, cặp nhiễm sắc thể khác giảm phân bình thường Có 2% số tế bào sinh trứng có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường, cặp nhiễm sắc thể khác giảm phân bình thường Các giao tử có sức sống khả thụ tinh ngang Cho phát biểu đời con: I Có tối đa 40 loại kiểu gen đột biến lệch bội cặp nhiễm sắc thể nói II Hợp tử đột biến dạng thể ba chiếm tỉ lệ 5,8% III Hợp tử AAaBb chiếm tỉ lệ 1,225% IV Trong hợp tử bình thường, hợp tử aabb chiếm tỉ lệ 5,5125% Số phát biểu A B Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 C D 4 Câu 112: Một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = Xét cặp gen A, a; B, b; D, d nằm cặp nhiễm sắc thể, gen quy định tính trạng alen trội trội hoàn toàn Giả sử đột biến, loài xuất dạng thể ba tương ứng với cặp nhiễm sắc thể thể ba có sức sống khả sinh sản Cho biết khơng xảy dạng đột biến khác, lồi này, theo lý thuyết, có phát biểu sau đúng? I Các thể ba có tối đa 108 kiểu gen II Các bình thường có tối đa 27 kiểu gen III Có tối đa 172 loại kiểu gen IV Các sinh có tối đa loại kiểu hình A B C D Câu 113: Khi nói hệ tuần hồn động vật, có phát biểu sau đúng? I Tất động vật không xương sống có hệ tuần hồn hở II Vận tốc máu cao động mạch chủ thấp tĩnh mạch chủ III Trong hệ tuần hoàn kép, máu động mạch giàu O2 máu tĩnh mạch IV Ở người, huyết áp cao động mạch chủ, thấp tĩnh mạch chủ A B C D Câu 114: Ở lồi thực vật, tính trạng hình dạng hai cặp gen không alen phân li độc lập quy định, đó: A-B-: dẹt; A-bb aaB-: tròn; aabb: dài Tính trạng màu sắc hoa gen có alen quy định, alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng Cho dẹt, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ dẹt, hoa đỏ : tròn, hoa đỏ : dẹt, hoa trắng : tròn, hoa trắng : dài, hoa đỏ Cho dẹt, hoa đỏ F1 đem nuôi cấy hạt phấn sau lưỡng bội hóa tạo thành dòng lưỡng bội chủng thu tối đa số dòng A B C 16 D Câu 115: Ở loài thực vật, màu sắc hoa gen có alen quy định, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng; chiều cao hai cặp gen B,b D,d quy định Cho (P) thân cao, hoa đỏ dị hợp ba cặp gen lai với đồng hợp lặn ba cặp gen trên, thu đời gồm: 140 thân cao, hoa đỏ; 360 thân cao, hoa trắng; 640 thân thấp, hoa trắng; 860 thân thấp, hoa đỏ Trong phát biểu sau có phát biểu đúng? I Tính trạng màu sắc hoa tính trạng chiều cao tuân theo quy luật di truyền liên kết hoàn toàn II Kiểu gen (P) Aa Bd bD III Đã xảy hoán vị gen (P) với tần số 28% IV Tỉ lệ thân cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen đời 7% A Câu 116: Cho phép lai ♀ B C D Ab D d Aa d XE Xe × ♂ X E Y Biết cặp tính trạng cặp gen quy định di aB aB truyền trội hoàn tồn, tần số hốn vị gen A B 20%, D E khơng có hốn vị gen Theo lý thuyết, có nhận định nhận định sau? I Tỉ lệ cá thể mang A, B có cặp nhiễm sắc thể giới tính X Ed X ed 7,5% Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 II Giao tử AB X ED chiếm 10% III Cơ thể giảm phân cho tối đa loại giao tử IV Tỉ lệ cá thể có kiểu hình đồng lặn 2,5% A B C D Câu 117: Gen A có chiều dài 153 nm có 1169 liên kết hidro bị đột biến thành gen a Cặp gen Aa tự nhân đôi lần liên tiếp tạo gen Trong hai lần nhân đôi môi trường nội bào cung cấp 1083 nuclêôtit loại A 1617 nuclêôtit loại G Dạng đột biến xảy với gen A A Thay cặp A - T cặp G - X B Mất cặp G - X C Mất cặp A - T D Thay cặp G - X cặp A - T Câu 118: Khi nói quang hợp thực vật, có phát biểu phát biểu sau? I Thực vật C4 có suất thấp thực vật C3 II Khí khổng lồi thực vật CAM đóng vào ban đêm mở vào ban ngày III Quá trình quang phân li nước diễn xoang tilacơit IV Thực vật C3 có lần cố định CO2 pha tối A B C D Câu 119: Trong trường hợp giảm phân thụ tinh bình thường, gen quy định tính trạng gen trội trội hồn tồn Tính theo lý thuyết, phép lai AaBbDdHh × AaBbDdHh cho đời có kiểu hình mang tính trạng lặn chiếm tỉ lệ A 81/256 B 27/256 C 9/64 D 27/64 Câu 120: Trong trình giảm phân thể có kiểu gen AaBbX eD X Ed xảy hoán vị gen alen D d với tần số 20% Cho biết không xảy đột biến, tính theo lý thuyết, tỉ lệ giao tử ab X eD tạo từ thể A 10,0% B 2,5% Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 C 5,0% D 7,5% ... Khóa đề thi thử THPT 2 019 II Giao tử AB X ED chi m 10 % III Cơ thể giảm phân cho tối đa loại giao tử IV Tỉ lệ cá thể có kiểu hình đồng lặn 2,5% A B C D Câu 11 7: Gen A có chi u dài 15 3 nm có 11 69... thể ba chi m tỉ lệ 5,8% III Hợp tử AAaBb chi m tỉ lệ 1, 225% IV Trong hợp tử bình thường, hợp tử aabb chi m tỉ lệ 5, 512 5% Số phát biểu A B Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2 019 C D 4 Câu 11 2: Một... 10 0: Một quần thể có tỉ lệ phân bố kiểu gen 0, 81 AA : 0 ,18 Aa : 0, 01 aa Tần số tương đối alen A a quần thể A 0,3 0,7 B 0,9 0 ,1 Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2 019 C 0,7 0,3 D 0,4 0,6 Câu 10 1:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử môn Sinh 2019 KSKT THPTQG lần 1 giải chi tiết, Đề thi thử môn Sinh 2019 KSKT THPTQG lần 1 giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn