Đề thi thử thpt quốc gia môn Sinh 2019 THPT Nguyễn Trãi lần 1 giải chi tiết

5 40 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 09:45

NHĨM KYSER ƠN THI THPT KHĨA ĐỀ THI THỬ THPT 2019 PAGE TÀI LIỆU KYS MÔN: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút Đề số 15 THPT Nguyễn Trãi lần Câu 1: Tế bào vi khuẩn có kích thước nhỏ cấu tạo đơn giản giúp cho chúng? A Dễ dàng xâm nhập vào tế bào vật chủ B Trao đổi chất với môi trường, sinh trưởng, sinh sản nhanh, C Tránh tiêu diệt mơi trường khó phát D Tiêu tốn thức ăn Câu Ở sinh vật nhân sơ, điều hòa hoạt động gen diễn chủ yếu giai đoạn nào? A Trước phiên mã B Sau dịch mã C.Dịch mã D Phiên mã Câu Việc muối chua rau, lợi dụng hoạt động nhóm vi sinh vật sau đây? A Nấm men B Vi khuẩn etylic C Vi khuẩn Ecoli D Vi khuẩn Lactic Câu Thực vật cạn, nước hấp thụ chủ yếu qua A lông hút rễ B chóp rễ C khí khổng D tồn bề mặt thể Câu Bằng cách làm tiêu tế bào để quan sát NST khơng phát sớm trẻ mắc hội chứng sau đây? A Hội chứng Claiphento B Hội chứng Tóc-nơ C Hội chứng AIDS D Hội chứng Đao Câu Trong giảm phân, trao đổi chéo NST kép cặp tương đồng xảy vào kì nào? A Kì đầu I B Kì II C Kì sau I D Kì đầu II Câu Cho nhận định sau hô hấp thực vật vấn đề bảo quản nông sản, thực phẩm: Hô hấp làm tiêu hao chất hữu đối tượng bảo quản Hô hấp làm nhiệt độ môi trường bảo quản tăng Hô hấp làm tăng độ ẩm, thay đổi thành phần khí mơi trường bảo quản Hơ hấp không làm thay đổi khối lượng nông sản, thực phẩm Số nhận định sai nhận định nói là: A B, C D Câu Trong phương thức vận chuyển thụ động chất qua màng tế bào, chất tan khuếch tán phụ thuộc vào yếu tố sau đây? A Đặc điểm chất tan B Sự chênh lệch nồng độ màng tế bào C Đặc điểm màng tế bào D Nguồn lượng dự trữ tế bào Câu Khi nói đột biến gen, phát biểu sau sai ? A Đột biến gen có lợi, có hại trung tính thể đột biến B Phần lớn đột biến gen xảy trình nhân đôi ADN C Đột biến gen nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu q trình tiến hóa D Phần lớn đột biến điểm dạng đột biến cặp nucleotit Câu 10 Auxin chủ yếu sinh A đỉnh thân cành, Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 B lá, rễ C tế bào phân chia rễ, hạt, D thân, cành Câu 11 Những thuộc nhóm thực vật C3 A lúa, khoai, sắn, đậu B rau dền, kê, loại rau, xương rồng, C dừa, xuong rồng, thuốc bơng D mía ngơ, cỏ lồng vực, cỏ gấu Câu 12 Những phát biểu sau nói giảm phân? (1) Giai đoạn thực chất làm giảm nửa số luợng NST tế bào giảm phân I (2) Trong giảm phân có hai lần nhân đơi NST hai kì trung gian (3) Giảm phân sinh tế bào có số luợng NST giảm nửa so với tế bào mẹ (4) Bốn tế bào đuợc sinh có n NST giống cấu trúc Những phương án trả lời A (1), (2) B (1), (3) C (1), (2), (3) D (1), (2), (3), (4) Câu 13 Thứ tự phận hệ tiêu hóa gà A miệng → thực quản → diều → dày → dày tuyến → ruột → hậu môn B miệng → thực quản → diều → dày tuyến → dày → ruột → hậu môn C miệng → thực quản → dày → dày tuyến → diều → ruột → hậu môn D miệng → thực quản → dày tuyến → dày → diều → ruột → hậu môn Câu 14 Trong trường hợp gen quy định tính trạng tính trạng trội trội hồn tồn, co thể có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn thu đuợc đời có số kiểu gen kiểu hình tối đa là: A kiểu hình, 12 kiểu gen B kiểu hình, 27 kiểu gen C kiểu hình, 12 kiểu gen D kiểu hình, kiểu gen Câu 15: Trong thành phần cấu trúc gen điển hình gồm có phần: A Vùng điều hòa,vùng mã hóa vùng kết thúc B Vùng cấu trúc,vùng mã hóa vùng kết thúc C Vùng khởi động, vùng vận hành vùng cấu trúc D Vùng khởi động, vùng mã hóa vùng kết thúc Câu 16 lồi, hợp tử bình thường ngun phân lần không xảy đột biến, số nhiễm sắc thể chứa tế bào 624 Có tế bào sinh dưỡng loài chứa 77 nhiễm sắc thể Cơ thể mang tế bào sinh dưỡng A thể đa bội chẵn B thể đa bội lẻ C thể D thể ba Câu 17 Nghiên cứu số hoạt động sau: (1) Tổng hợp protein (2) Tế bào thận vận chuyển chủ động ure gluco qua màng (3) Tim co bóp đẩy máu vào động mạch (4) Vận động viên nâng tạ (5) Vận chuyển nước qua màng sinh chất Trong hoạt động có hoạt động tiêu tốn lượng ATP ? A B C D Câu 18 người (2n= 46), tế bào sinh dưỡng nguyên phân, số NST kì bao nhiêu? A 23 B 46 C 69 D 92 Câu 19 Vai trò enzyme ADN polimerase q trình nhân đơi ADN A nối Okazaki với B bẻ gãy liên kết hidro mạch ADN C lắp ráp nucleotit tự theo nguyên tắc bổ sung với mạch khn ADN Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 D tháo xoắn phân tử ADN Câu 20 Trong nhận định sau có nhận định sai? (1) Sự tiếp hợp xảy nhiễm sắc thể thường, không xảy NST giới tính (2) Mỗi tế bào nhân sơ gồm NST đuợc cấu tạo từ ADN protein dạng histon (3) NST sở vật chất di truyền cấp độ tế bào (4) Ở lồi gia cầm, NST giới tính XX, đực XY (5) Ờ người, NST giới tính Y có chứa nhân tố SRY có vai trò quan trọng quy định nam tính A B C D Câu 21 Có hoạt động sau dẫn đến hiệu ứng nhà kính? I Quang hợp thực vật II Chặt phá rừng III Đốt nhiên liệu hóa thạch IV Sản xuất công nghiệp Hiện tượng gây hiệu ứng nhà kính tưong đuong vói tượng làm tăng hàm lượng CO2 khơng khí A B C D Câu 22 Cho biết gen qui định tính trạng, gen phân li độc lập, gen trội trội hồn tồn khơng có đột biến xảy Tính theo lý thuyết, kết luận không kết phép lai: AaBbDdEe x AaBbDdEe? (1) Kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn đời chiếm tỉ lệ 9/256 (2) Có 16 dòng tạo từ phép lai (3) Tỉ lệ có kiểu gen giống bố mẹ 1/16 (4) Tỉ lệ có kiểu hình khác bố mẹ 3/4 (5) Có 256 tổ hợp hình thành từ phép lai (5) Kiểu hình mang nhiều tính trạng trội đời chiếm tỉ lệ 13/256 A B C D Câu 23 loài thực vật, lai hoa đỏ chủng vói hoa trắng chủng (P) thu F1 toàn hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 gồm 56,25% hoa đỏ 43,75% hoa trắng Nếu cho F1 lai với có kiểu gen đồng hợp lặn thu đời gồm A 100% hoa đỏ B 75% hoa đỏ; 25% hoa trắng, C 25% hoa đỏ 75% hoa trắng D 100% hoa trắng Câu 24 Năng lượng chủ yếu tạo từ trình hơ hấp A ATP B NADH, C ADP D NADPH Câu 25: Hiện tượng mắt lồi thành mắt dẹt ruồi giấm tượng đột biến gây ra? A Mất đoạn NST 21 B Lặp đoạn NST 21 C Mất đoạn NSTX D Lặp đoạn NSTX Câu 26, Cho tượng sau: (1) Lòng trắng trứng đơng lại sau luộc (2) Thịt cua vón cục mảng đun nước lọc cua? (3) Sợi tóc duỗi thẳng ép nóng Có tượng thể biến tính protein? A B C D Câu 27 Tại vận tốc máu mao mạch lại chậm hon động mạch ? A Đường kính mao mạch nhỏ đường kính động mạch B Thành mao mạch mỏng thành động mạch Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 C Tổng tiết diện mao mạch lớn nhiều so với tiết diện động mạch D Thành mao mạch có trơn làm giảm vận tốc máu thành động mạch khơng có Câu 28 Cho thông tin sau : Làm thay đổi hàm lượng ADN nhân tế bào Làm thay đổi chiều phân tử ADN Không làm thay đổi thành phần số lượng gen NST Xảy thực vật gặp động vật Làm xuất gen Trong số đặc điểm , đột biến lệch bội có đặc điểm? A B C.4 D Câu 29 Điều sau sai nói khác biệt ống tiêu hóa thú ăn thịt thú ăn thực vật: (1) Thú ăn thịt thường có dày to (2) Thú ăn thịt có ruột già ngắn (3) Thú ăn thực vật thường có manh tràng dài Phương án trả lời là: A.(l) B.(l) (2) C (2) (3) D (3) Câu 30 Q trình nước qua A động lực đầu dòng mạch gỗ B động lực đầu dòng mach rây C động lực đầu đòng mạch rây D động lực đầu dòng mạch gỗ Câu 31 lồi thực vật có hoa, tính trạng màu sắc hoa có gen alen quy định Cho hoa đỏ chủng giao phối với hoa trắng chủng (P) F1 tồn hoa hồng F1 tự thụ phấn thu F2 có kiểu hình phân ly 1/4 hoa đỏ: 2/4 hoa hồng: 1/4 hoa trắng, biết biểu gen không phụ thuộc vào môi trường Dựa vào kết cho biết kết luận sau có kết luận ? (1) Đời cặp bố mẹ có tỷ lệ kiểu gen giống kiểu hình (2) Chỉ cần dựa vào kiểu hình phân biệt có kiểu gen đồng hợp tử dị hợp tử (3) Nếu cho hoa đỏ F2 giao phấn với hoa trắng đời có kiểu hình phân li theo tỷ lệ 50% hoa đỏ: 50% hoa trắng (4) Kiểu hình hoa hồng kết tưong tác alen gen A.l B.4 C.2 D.3 Câu 32 Các yếu tố không thuộc thành phần xináp là: A khe xináp B chùy xináp C ion Ca2+ D màng sau xináp Câu 33 Một gen cấu trúc dài 4080 A°, có tỷ lệ A/G =1,5; gen bị đột biến thay cặp A-T cặp G-X, số lượng nucleotit loại gen sau đột biến A A = T =720; G = X = 480 B A = T =719; G = X = 481 C A = T=419; G = X = 721 D A = T =721; G = X = 479 Câu 34 đậu Hà lan, alen B quy định thân cao trội hồn tồn so vói alen b quy định thân thấp; alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so vói alen d quy định hoa trắng; gen phân ly độc lập Cho hai đậu (P) giao phấn với thu đuợc F1 gồm thân cao, hoa đỏ:3 thân thấp, hoa đỏ:l thân cao, hoa trắng: thân thấp, hoa trắng Biết không xảy đột biến theo lý thuyết, tỷ lệ phân ly kiểu gen F1 A 3:1:3:1 B 1:1:1:1:1:1:11 C 2:1:1:1:1:1 D.2:l:l:2:l:l Câu 35 Trong trình sau đây, có q trình có thể vai trò nguyên tắc bổ sung Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 nucleotit? Nhân đơi AND 2.Hình thành mạch pơlinuclêơtit Phiên mã Mở xoắn Dịch mã Đóng xoắn A B C D Câu 36 Phân tử mARN có A = 480 G - X = U Gen tổng hợp mARN có 2A = 3G Mạch đơn gen có G = 30% số nuclêôtit mạch, số lượng loại ribônuclêôtit A, U, G, X mARN lần luợt là: A 480, 240, 360 120 B 480, 360, 240 120 C 480, 120, 360 240 D 480, 240, 120 360 Câu 37 Enzim tham gia cố định Nitơ tự là: A Restrictaza B Oxygenaza C Cacboxylaza D Nitrogenaza Câu 38 Điều không khác biệt hoạt động điều hoà gen sinh vật nhân thực với sinh vật nhân sơ A thành phần tham gia có gen điều hồ, gen ức chế, gen gây bất hoạt B chế điều hoà phức tạp đa dạng từ giai đoạn phiên mã đến sau phiên mã C thành phần tham gia có gen cấu trúc, gen ức chế, gen gây bất hoạt, vùng khởi động, vùng kết thúc nhiều yếu tố khác D có nhiều mức điều hồ: NST tháo xoắn, điều hoà phiên mã, sau phiẽn mã, dịch mã sau dịch mã Câu 39 Mã di truyền mang tính thối hoá A ba mã hoá nhiều axit amin B axit amin đuợc mã hoá nhiều ba C ba mã hoá axit amin D có nhiều ba khơng mã hố axit amin o Câu 40 Một gen phân mảnh dài 5100 A chứa đoạn intron chiếm 2/5 tổng số nucleotit Q trình mã cung cấp 4500 ribơnuclêơtit tự tạo mARN trưởng thành Số lần mã gen là: A B C D Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 ... gen F1 A 3 :1: 3 :1 B 1: 1 :1: 1 :1: 1 :11 C 2 :1: 1 :1: 1 :1 D.2:l:l:2:l:l Câu 35 Trong trình sau đây, có q trình có thể vai trò nguyên tắc bổ sung Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2 019 nucleotit? Nhân đơi... mảnh dài 510 0 A chứa đoạn intron chi m 2/5 tổng số nucleotit Quá trình mã cung cấp 4500 ribơnuclêơtit tự tạo mARN trưởng thành Số lần mã gen là: A B C D Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2 019 ... động mạch B Thành mao mạch mỏng thành động mạch Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2 019 C Tổng tiết diện mao mạch lớn nhiều so với tiết diện động mạch D Thành mao mạch có trơn làm giảm vận tốc máu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử thpt quốc gia môn Sinh 2019 THPT Nguyễn Trãi lần 1 giải chi tiết, Đề thi thử thpt quốc gia môn Sinh 2019 THPT Nguyễn Trãi lần 1 giải chi tiết