Đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn Sinh THPT Đội Cấn lần 2 giải chi tiết

5 43 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 09:45

NHĨM KYSER ƠN THI THPT KHĨA ĐỀ THI THỬ THPT 2019 PAGE TÀI LIỆU KYS MÔN: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút Đề số 14 THPT Đội Cấn lần Câu 1: Quy luật phân li độc lập góp phần giải thích tượng A Các gen nằm nhiễm sắc thể B Sự di truyền gen tồn nhân tế bào C Biến dị tổ hợp phong phú loài giao phối D Các gen phân li tổ hợp giảm phân Câu 2: Thế liên kết gen? A Các gen không alen nằm NST phân li trình phân bào B Các gen alen nằm NST phân li trình phân bào C Các gen alen nằm NST phân li q trình phân bào D Các gen khơng alen nằm NST phân li trình phân bào Câu 3: Vì nồng độ CO2 thở cao so với hít vào? A Vì lượng CO2 dồn phổi từ quan khác thể B Vì lượng CO2 lưu trữ phế nang C Vì lượng CO2 khuếch tán từ mao mạch phổi vào phế nang trước khỏi phổi D Vì lượng CO2 thải hô hấp tế bào phổi Câu 4: Cơ sở tế bào học quy luật phân li A Sự phân li tổ hợp cặp NST tương đồng giảm phân thụ tinh B Sự tổ hợp cặp NST thụ tinh C Sự phân li tổ hợp cặp nhân tố di truyền giảm phân thụ tinh D Sự phân li cặp NST tương đồng giảm phân Câu 5: Thụ tinh tiến hóa thụ tinh ngồi A Khơng chịu ảnh hưởng tác nhân môi trường B Cho hiệu suất thụ tinh cao C Hạn chế tiêu tốn lượng D Không thiết phải cần môi trường nước Câu 6: Phương pháp sau tạo nhiều vật có kiểu gen giống từ phơi ban đầu? A Nhân vơ tính B Cấy truyền phôi C Gây đột biến nhân tạo D Lai tế bào sinh dưỡng Câu 7: Dấu hiệu đặc trưng để nhận biết tính trạng gen NST giới tính Y quy định A Được di truyền thẳng giới dị giao tử B Chỉ biểu C Ln di truyền theo dòng bố D Chỉ biểu đực Câu 8: Người ta sử dụng chuỗi polinucleotit có tỉ lệ A+G/ T+X = để tổng hợp chuỗi polinucleotit bổ sung có chiều dài chuỗi polinucleotit Trong tổng số nucleotit tự môi trường cần cung cấp, số nucleotit tự loại T+X chiếm A 3/4 B 1/5 Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 C 1/4 D 4/5 Câu 9: Vì trình tổng hợp ADN, mạch khuôn 5’ - 3’, mạch lại tổng hợp ngắt quãng? A Vì enzim ADN polimeraza tồng hợp mạch theo chiều 5’ - 3’ B Vì enzim ADN polimeraza tồng hợp mạch theo chiều 3’ -5’ C Vì gen có đoạn okazaki D Vì gen khơng liên tục có đoạn exon xen kẽ intron Câu 10: Diễn biến khơng có pha sáng trình quang hợp? A Sự biến đổi trạng thái diệp lục (từ dạng bình thường sang trạng thái kích thích) B Q trình quang phân li nước C Q trình tạo ATP, NADPH giải phóng O2 D Q trình khử CO2 Câu 11: Sinh sản vơ tính tạo thành A Thể hợp tử B Thể giao tử C Thể bao tử D Bào tử đơn bội Câu 12: Trong dạng đột biến sau, có dạng đột biến làm thay đổi hình thái nhiễm sắc thể? Mất đoạn NST Lặp đoạn NST Đột biến lệch bội Chuyển đoạn NST không tương hỗ A 3 Đột biến gen B C D Câu 13: Tín hiệu điều hòa hoạt động gen Operon Lac vi khuẩn Ecoli A Enzim ADN polimezara B Đường lactozo C Protein ức chế D Đường mantozo Câu 14: Đặc điểm khơng có hoocmon thực vật? A Được tạo nơi gây phản ứng nơi khác B Với nồng độ thấp gây biến đổi mạnh thể C Tính chuyên hóa cao nhiều so với hoocmon động vật bậc cao D Được vận chuyển theo mạch gỗ mạch rây Câu 15: Cho phận sau: Đỉnh rễ Thân Chồi nách Chồi đỉnh Hoa Lá Mơ phân sinh đỉnh khơng có A 1,2, B 2, 5, C 1, 5, D 2, 3, Câu 16: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định hạt vàng, a quy định hạt xanh, B : hạt trơn, b : hạt nhăn Hai cặp gen phân li độc lập với Phép lai sau không làm xuất kiểu hình xanh, nhăn hệ sau? A Aabb x aaBb B aabb x AaBB C AaBb x Aabb D AaBb x AaBb Câu 17: Kiểu phát triển động vật qua biến thái hoàn toàn kiểu phát triển mà non có đặc điểm hình thái A Cấu tạo tương tự với trưởng thành, khác sinh lý B Sinh lý khác với trưởng thành C Cấu tạo sinh lý tương tự với trưởng thành D Cấu tạo sinh lý gần giống với trưởng thành Câu 18: Điểm khác biệt lan truyền xung thần kinh sợi trục có bao miêlin so với sợi trục khơng Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 có bao miêlin dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, A Chậm tốn nhiều lượng B Nhanh tốn nhiều lượng, C Chậm tốn lượng D Nhanh tốn lượng Câu 19: Thực phép lai hai dòng chủng: thân cao - nguyên với thân thấp - xẻ, F1 thu 100% cao - nguyên Cho F1 giao phấn với cao - xẻ, F2 thu kiểu hình cao - xẻ chiếm 30% Biết gen quy định tính trạng, trội lặn hồn tồn Tính theo lí thuyết, tỉ lệ thân thấp - xẻ F2 ? A 5% B 10% C 30% D 20% Câu 20: FSH có vai trò kích thích A Tế bào kẽ sản xuất tesosteron B Ống sinh tinh sản sinh tinh trùng C Tuyến yên tiết LH GnRH D Phát triển ống sinh tinh sản sinh tinh trùng Câu 21: Khi chạm tay phải gai nhọn, trật tự sau mô tả cung phản xạ co ngón tay? A Thụ quan đau da → sợi cảm giác dây thần kinh tủy → tủy sống → ngón tay B Thụ quan đau da → sợi cảm giác dây thần kinh tủy → tủy sống → sợi vận động dây thần kinh tủy → ngón tay C Thụ quan đau da → sợi vận động dây thần kinh tủy → tủy sống → sợi cảm giác dây thần kinh tủy  ngón tay D Thụ quan đau da → tủy sống → sợi vận động dây thần kinh tủy → ngón tay Câu 22: Một đoạn NST có đoạn khác xếp theo trật tự ABCDEG*HKM bị đột biến NST bị đột biến có trình tự ABCDCDEG*HKM Dạng đột biến thường làm A Tăng giảm cường độ biểu tính trạng B Thay đổi số nhóm gen liên kết loài C Xuất nhiều gen quần thể D Gây chết cho thể mang đột biến Câu 23: Một lồi động vật có NST 2n =12 Khi quan sát trình giảm phân 2000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 tế bào có cặp NST số khơng phân li kì sau I, tế bào khác giảm phân diễn bình thường Theo lí thuyết, tất tế bào hồn tất q trình giảm phân số loại giao tử có NST chiếm tỉ lệ A 0,25% B 2% C 0,5% D 1% Câu 24: Hệ số hô hấp (RQ) A Tỷ số phân tử H2O thải ra/số phân tử O2 lấy vào hô hấp B Tỷ số số phân tử O2 thải ra/ số phân tử CO2 lấy vào hô hấp C Tỷ số số phân tử CO2 thải ra/ số phân tử O2 lấy vào hô hấp D Tỷ số số phân tử CO2 thải ra/ số phân tử H2O lấy vào hô hấp Câu 25: Trong hình thức sinh sản sau đây, hình thức sinh sản vơ tính động vật? Phân đôi A 1,3, 4, Nảy chồi Sinh sản bào tử B.2, 3,4, Phân mảnh C 1, 2, 4, 5 Trinh sản D 1, 2, 3, AB D d AB d X X × X Y ab ab Câu 26: Cho phép lai P: , thu F1 Trong tổng số cá thể F1, số cá thể không mang alen trội gen chiếm 3% Biết không xảy đột biến xảy hoán vị gen giới với tần số Theo lí thuyết, F1, số cá thể mang kiểu hình trội tính trạng chiếm tỉ lệ P: A 46% B 32% Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 C 28% D 22% Câu 27: Mỗi gen cặp gen dị hợp chứa 2998 liên kết photphodieste nối nucleotit Gen trội D chứa 17,5% số nucleotit loại T Gen lặn d có A = G = 25% Trong trường hợp xét riêng cặp gen này, tế bào mang kiểu gen Ddd giảm phân bình thường loại giao tử sau khơng thể tạo ra? A Giao tử có 1500 G B Giao tử có 525 A C Giao tử có 1275 T D Giao tử có 1275 X Câu 28: Trong trường hợp sau đây, đột biến gen trở thành thể đột biến? A Gen đột biến lặn nhiễm sắc thể X khơng có alen tương ứng Y, thể mang đột biến thể mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY B Gen đột biến trội C Đột biến gen lặn xuất trạng thái đồng hợp tử D Đột biến gen lặn xuất trạng thái dị hợp tử Câu 29 Nếu khơng xảy đột biến, theo lí thuyết, phép lai AABb x aabb cho đời có loại kiểu gen? A B C D Câu 30 Thành phần sau khơng trực tiếp tham gia vào q trình tổng hợp protein? A tARN, B mARN C ADN D Rlboxom Câu 31 Đặc điểm cảm ứng thực vật A Xảy nhanh, khó nhận thấy B Xảy chậm, khó nhận thấy, C Xảy nhanh, dễ nhận thấy D Xảy chậm, dễ nhận thấy Câu 32: Cho số tượng gặp sinh vật sau: Giống lúa lùn, cứng có khả chịu gió mạnh Cây bàng xoan rụng vào mùa đông Cây ngô bị bạch tạng Cây hoa anh thảo đỏ trồng nhiệt độ 35°C hoa màu trắng Những tượng biến dị thường biến? A 2,4 B 1,2 C 1,3 D 2,3 Câu 33: Một loài thực vật cho thân cao - (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm kiểu hình, số thân thấp - chua chiếm 4% Biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn, khơng xảy đột biến xảy hốn vị q trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Theo lí thuyết, phát biểu sau sai? A Hai cặp gen xét nằm cặp NST B F1 có 10 loại kiểu gen, tổng số thân cao- chua F1, số có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 3/7 C Trong trình giảm phân P xảy hoán vị gen với tần số 40% D Trong tổng số thân cao - chua F1, số có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 4/7 Câu 34 Để kích thích cành giâm rễ, người ta sử dụng thuốc kích thích rễ, thuốc này, chất sau có vai trò chính? A Xitơkinin B Axêtylen C ABB D Auxin AB DE Câu 35: Mơt cá thể có kiểu gen ab de Nếu hoán vi gen xảy căp NST tương đồng qua thụ phấn tạo tối đa loại kiểu gen chủng hệ sau? Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 A B C D 16 Câu 36: Trong quần thể ngẫu phối cân di truyền từ tỉ lệ kiểu hình suy A Tần số alen tỉ lệ kiểu gen B Thành phần alen đặc trưng quần thể C Vốn gen quần thể D Tính ổn định quần thể Câu 37 Định luật Hacđi -Vanbec trường hợp: Quần thể có số lượng cá thể lớn, giao phối ngẫu nhiên Quần thể có nhiều kiểu gen, gen có nhiều alen Các kiểu gen có sức sống độ hữu thụ Khơng phát sinh đột biến Khơng có di cư nhập cư quần thể A.2, 3, 4, B 1,2, 3, C 1, 3, 4, D 1, ,3 ,5 Câu 38: Cấu trúc di truyền quần thể ban đầu: 0,2 AA + 0,6 Aa + 0,2 aa = Sau hệ tự phối cấu trúc di truyền quần thể A 0,425 AA + 0,15 Aa + 0,425 aa =1 B 0,35 AA + 0,30 Aa + 0,3 aa = C 0,25 AA + 0,50Aa + 0,25 aa = D 0,4625 AA + 0,075 Aa + 0,4625 aa = Câu 39: Điểm khác biệt ứng động với hướng động A Có nhiều tác nhân kích thích B Không liên quan đến phân chia tế bào C Tác nhân kích thích khơng định hướng D Có vận động vô hướng Câu 40: Đặc điểm cấu tạo khí khổng thuận lợi cho q trình đóng mở? A Mép (Vách) mép tế bào mỏng B Mép (Vách) tế bào dày, mép mỏng C Mép (Vách) tế bào mỏng, mép dày D Mép (Vách) mép tế bào dày Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 ... số loại giao tử có NST chi m tỉ lệ A 0 ,25 % B 2% C 0,5% D 1% Câu 24 : Hệ số hô hấp (RQ) A Tỷ số phân tử H2O thải ra/số phân tử O2 lấy vào hô hấp B Tỷ số số phân tử O2 thải ra/ số phân tử CO2 lấy... gen chi m 3% Biết không xảy đột biến xảy hoán vị gen giới với tần số Theo lí thuyết, F1, số cá thể mang kiểu hình trội tính trạng chi m tỉ lệ P: A 46% B 32% Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 20 19. .. mang kiểu gen Ddd giảm phân bình thường loại giao tử sau tạo ra? A Giao tử có 1500 G B Giao tử có 525 A C Giao tử có 127 5 T D Giao tử có 127 5 X Câu 28 : Trong trường hợp sau đây, đột biến gen trở
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn Sinh THPT Đội Cấn lần 2 giải chi tiết, Đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn Sinh THPT Đội Cấn lần 2 giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn