Đề thi thử Sinh 2019 có lời giải chi tiết THPT Ngô Gia Tự lần 2

6 37 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 09:43

NHĨM KYSER ƠN THI THPT KHĨA ĐỀ THI THỬ THPT 2019 PAGE TÀI LIỆU KYS MÔN: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút Đề số 16 THPT Ngô Gia Tự lần Câu 1: Xét phép lai P: AaBbDd x AaBbDd, hệ F1 thu kiểu gen aaBbdd với tỉ lệ: A 1/4 B 1/64 C 1/32 D 1/2 Câu 2: cà chua, gen A: thân cao trội hoàn toàn so với gen a: thân thấp Cho thân cao lai với thân cao → F1 100% thân cao Khi cho F1 giao phấn ngẫu nhiên với nhau, F2 xuất thân cao thân thấp Tỉ lệ cà chua thân cao chủng có đời F2 bao nhiêu? A 1/4 B 9/16 C 3/8 D 1/16 Câu 3: Kiểu gen AAaa phát sinh giao tử Aa chiếm tỷ lệ A 1/3 B 2/3 C 1/6 D 3/4 Câu 4: Một gia đình cần tư vấn sinh Bên vợ có anh trai mắc bệnh pheninkito niệu, ơng ngoại bị bệnh máu khó đơng, bên chồng có mẹ bị bệnh pheninkito niệu Tất người khác hai bên gia đình khơng bị bệnh Xác suất để cặp vợ chồng sinh hai không bị hai bệnh ? A 5/36 B 81/218 C 425/768 D 27/256 Câu 5: Điều không với mức phản ứng? A mức phản ứng tập hợp kiểu hình kiểu gen tương ứng với điều kiện môi trường khác B tính trạng số lượng có mức phản ứng rộng, C tính trạng chất lượng có mức phản ứng hẹp D mức phản ứng không di truyền Câu 6: Khi lai hai thứ bí tròn chủng thu F1 đồng loạt dẹt Cho F1 giao phấn với thu F2 gồm 56,25% dẹt; 37,5% tròn; 6,25% dài Cho tất tròn F2 giao phấn ngẫu nhiên với dài F2 mặt lí thuyết F3 có tỷ lệ kiểu hình dài A 1/6 B 1/4 C 1/3 D 2/3 Câu 7: Cho sơ đồ phả hệ: Quy ước: Nữ bị bệnh Nam bị bệnh Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 Nữ bình thường Nam bình thường Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định Biết không xảy đột biến tất cá thể phả hệ, tỷ lệ người mắc bệnh quần thể cân di truyền 1% Người phụ nữ số lớn lên kết với người nam giới bình thường quần thể Hỏi xác suất họ sinh người đầu lòng khơng bị bệnh bao nhiêu? A 32/33 B 31/33 C 2/33 D 1/33 Câu 8: quần thể ngẫu phối, xét gen: gen thứ có alen nằm nhiễm sắc thể thuờng, gen thứ hai có alen nằm nhiễm sắc thể thuờng, Gen thứ ba có alen, gen thứ tư có alen nằm đoạn khơng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Trong trường hợp không xảy đột biến, số loại kiểu gen tối đa tất gen tạo quần thể là: A 1260 B 1620 C 1500 D 13500 Câu 9: Ở loài thực vật lưỡng bội, lai hai hoa đỏ (P) với nhau, thu F1 gồm 180 hoa đỏ 140 hoa trắng Cho biết không xảy đột biến, trình giảm phân F1 tạo tối đa loại giao tử? A B C D 16 Câu 10 Điều khơng nói đột biến gen? A Đột biến gen gây hại cho sinh vật làm biến đổi cấu trúc gen B Đột biến gen làm cho sinh vật ngày đa dạng, phong phú C Đột biến gen nguồn nguyên liệu cho trình chọn giống tiến hố D Đột biến gen có lợi có hại trung tính Câu 11: Lai hai cà chua chủng (P) khác biệt cặp tính trạng tương phản F1 thu 100% thân cao, hoa đỏ, tròn Cho F1 lai với khác, tỉ lệ phân li kiểu hình F2 thân cao, hoa đỏ, dài : thân cao, hoa vàng, tròn : thân thấp, hoa đỏ, dài : thân thấp, hoa vàng, tròn : thân cao, hoa đỏ, tròn : thân cao, hoa vàng, dài : thân thấp, hoa đỏ, tròn : thân thấp, hoa vàng, dài Biết gen quy định tính trạng, q trình sinh học diễn bình thường Theo lý thuyết, có nhận xét sau đúng? (1) Khi cho F1 tự thụ phấn tỉ lệ kiểu hình thân thấp, hoa vàng, dài đời 0,0025 (2) Cặp tính trạng chiều cao thân di truyền liên kết hoàn toàn với cặp tính trạng màu sắc hoa (3) Khi cho F1 tự thụ phấn tỉ lệ kiểu hình thân thấp, hoa đỏ, dài F2 0,05 (4) Hai cặp gen quy định màu sắc hoa hình dạng di truyền liên kết có xảy hốn vị gen (5) Cặp gen quy định tính trạng chiều cao di truyền độc lập với hai cặp gen quy định màu sắc hình dạng (6) Tần số hoán vị gen 20% A B C D Câu 12: Nhận xét sau khơng ? A lồi đẻ trứng thụ tinh B loài đẻ thụ tinh C loài thụ tinh thuờng đẻ nhiều trứng D thụ tinh ngồi cần có nước Câu 13: Trong tương tác cộng gộp có kiểu gen AABB cao 180cm, có kiểu gen AABb cao 170cm, có kiểu gen Aabb cao 150cm có kiểu gen AaBb cao: Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 A 160cm B 140cm C 150cm D 180cm Câu 14: Khi nói vai trò cách li địa lí q trình hình thành lồi mới, phát biểu sau khơng đúng? A Cách li địa lí xuất trở ngại địa lý hay di cư B Cách li địa lí góp phần phân hóa vốn gen quần thể C Cách li địa lí dẫn đến hình thành lồi qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp D Cách li địa lí trực tiếp làm biến đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể theo hướng xác định AB Dd Câu 15: Một tế bào sinh tinh có kiểu gen ab giảm phân khơng xảy hoán vi gen cho tối đa loại giao tử? A B C D Câu 16: Loại đột biến làm tăng số loại alen thể : A đột biến lệch bội B đột biến đa bội C đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể D đột biến gen Câu 17: Ở thực vật, xét locut gen có alen, alen a1 qui định hoa đỏ, alen a2 qui định hoa vàng, alen a3 qui định hoa hồng alen a qui định hoa trắng Biết gen trội hoàn toàn theo thứ tự a1 > a2 > a3 > a4 Theo lí thuyết, có nhận định sau đúng? (1) Cho lưỡng bội hoa hồng dị hợp tử giao phấn với hoa vàng dị hợp tử, kiểu hình đời 50% hoa vàng : 25% hoa trắng : 25% hoa hồng (2) Thực phép lai hai thể tứ bội (P): a1a2 a3 a4 × a2 a3 a4 a4 , biết tứ bội tạo giao tử 2n có khả thụ tinh, thu đuợc F1 có hoa vàng chiếm tỉ lệ 12 (3) Những tứ bội có tối đa 36 loại kiểu gen (4) Có tối đa loại kiểu gen lưỡng bội A B C D Câu 18: Trong trình giảm phân ruồi giấm có kiểu gen AB/ab xảy hốn vị gen với tần số 17% Tỉ lệ loại giao tử tạo từ ruồi giấm là: A AB = ab = 8,5%; Ab = aB =41,5% B AB = ab = 41,5%; Ab = aB = 8,5% C AB = ab = 17%; Ab = aB = 33% D AB = ab = 33%; Ab = aB = 17% Câu 19: Khi nói q trình nhân đôi ADN, phát biểu sau đúng? A Enzim ARN pôlimeraza nối đoạn Okazaki thành mạch đơn hồn chỉnh B Enzim ADN pơlimeraza tổng hợp kéo dài mạch theo chiều 3' → 5' C Chỉ hai mạch ADN làm mạch gốc để tổng hợp nên mạch D Quá trình nhân đôi ADN diễn theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo tồn Câu 20: loài thực vật lưỡng bội (2n = 8), cặp nhiễm sắc thể tương đồng kí hiệu Aa, Bb, Dd Ee Do đột biến lệch bội làm xuất thể Thể có nhiễm sắc thể nhiễm sắc thể sau đây? A AaBbDdEe B AaaBbDdEe C AaBbEe D AaBbDEe Câu 21: Trong nhận định sau, có nhận định tiến hố nhỏ? Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 (1) Tiến hoá nhỏ trình biến đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể qua hệ (2) Tiến hoá nhỏ diễn thời gian địa chất lâu dài nghiên cứu gián tiếp (3) Tiến hóa nhỏ hình thành nhóm phân loại lồi (chi, họ, ) (4) Tiến hóa nhỏ diễn lồi có kích thước nhỏ, vùng phân bố hẹp, kích thước quần thể nhỏ, vòng đời ngắn A B C D Câu 2: Nhận xét không phù hợp vai trò chọn lọc tự nhiên? A Những cá thể thích nghi thường sinh nhiều so với cá thể thích nghi với mơi trường B Những cá thể thích nghi khơng sinh C Các lồi sinh nhiều so với số lượng cá thể mà mơi trường ni dưỡng D Ở số loài số lượng nhỏ cá thể sinh sống sót đến trưởng thành Câu 23: Cho thành tựu: (1) Nhân nhanh giống quý đồng kiểu gen (2) Tạo giống dâu tằm tam bội có suất tăng cao so với dạng lưỡng bội bình thường (3) Tạo nhiều cá thể từ phôi ban đầu (4) Tạo giống Táo “má hồng ” từ Táo Gia Lộc Những thành tựu đạt ứng dụng công nghệ tế bào là: A (1), (3) B (1), (4) C (3), (4) D (1), (2) Câu 24: Gen A có 540 Guanin gen a có 450 Guanin Cho hai cá thể F1 có kiểu gen Aa lai với nhau, đời F2 thấy xuất loại hợp tử chứa 1440 Xytôzin Kiểu gen loại hợp tử F2 nêu A AAaa B AAa C Aaa D Aaaa Câu 25: Chất nhận CO2 chu trình C3 A Ribulozo diphotphat (RiDP) B Axit photpho glyxeric (APG) C axit photpho enol pyruvic (PEP) D axit oxalo axetic (AOA) Câu 26: Phép lai Aa x Aa thu F1 có A kiểu gen B kiểu gen C kiểu gen D kiểu gen Câu 27: Giống thỏ Himalaya có lơng trắng muốt toàn thân, ngoại trừ đầu mút thể tai, bàn chân, đuôi mõm có lơng đen Tại tế bào thể, có kiểu gen lại biểu màu lông khác phận khác thể? Để lí giải tượng này, nhà khoa học tiến hành thí nghiệm: cạo phần lông trắng lưng thỏ buộc vào cục nước đá; vị trí lơng mọc lên lại có màu đen Từ kết thí nghiệm trên, kết luận sau không đúng? (1) Các tế bào vùng thân có nhiệt độ cao tế bào đầu mút thể nên gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin không biểu hiện, lơng có màu trắng (2) Gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin biểu điều kiện nhiệt độ thấp nên vùng đầu mút thể lơng có màu đen (3) Nhiệt độ ảnh hưởng đến biểu gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin (4) Khi buộc cục nưóc đá vào lưng có lơng bị cạo, nhiệt độ giảm đột ngột làm phát sinh đột biến gen vùng làm cho lơng mọc lên có màu đen A B C D Câu 28: Trật tự tiêu hóa thức ăn dày trâu Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 A Dạ cỏ → Dạ múi khế → Dạ sách → Dạ tổ ong B Dạ cỏ → Dạ tổ ong → Dạ sách → Dạ múi khế C Dạ cỏ → Dạ sách → Dạ múi khế → Dạ tổ ong D Dạ cỏ → Dạ sách → Dạ tổ ong → Dạ múi khế Câu 29: Một loài thực vật lưỡng bội có 12 nhóm gen liên kết Do đột biến, quần thể thuộc loài xuất hai thể đột biến khác thể bốn thể tứ bội số lượng nhiễm sắc thể có tế bào sinh dưỡng thể bốn thể tứ bội A 28 48 B 14 24 C 26 48 D, 16 24 Câu 30: phép lai ♂AaBbDdEe x ♀AabbddEe ,Trong trình giảm phân thể đực, cặp NST mang cặp gen Aa 10% số tế bào không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường, cặp NST khác phân li bình thường Trong trình giảm phân thể cái, cặp NST mang cặp gen Ee 2% số tế bào không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường, cặp NST khác phân li bình thường Ở đời con, loại hợp tử đột biến chiếm tỉ lệ: A 0.2% B 88,2% C 2% D 11,8%  Câu 31: Một đoạn ADN có chiều dài 5100 A nhân đôi lần, số nucleotit môi trường nội bào cung cấp A 3000 B 1500 C 45000 D 12000 Câu 32: Cho tượng sau: Gen điều hòa Operon Lac bị đột biến dẫn tới protein ức chế bị biến đổi không gian chức sinh học Đột biến làm vùng khỏi động (vùng P) Operon Lac Gen cấu trúc Y bị đột biến dẫn tới protein gen quy định tổng hợp bị chức Vùng vận hành (vùng O) Operon Lac bị đột biến khơng khả gắn kết với protein ức chế Vùng khởi động gen điều hòa bị đột biến làm thay đổi cấu trúc khơng khả gắn kết với enzim ARN polimeraza Khi khơng có đường Lactozo có trường hợp operon Lac thực phiên mã? A B C D Câu 33: Đột biến làm tăng cường hàm lượng amylaza Đại mạch thuộc dạng A chuyển đoạn nhiễm sắc thể B đảo đoạn nhiễm sắc thể C đoạn nhiễm sắc thể D, lặp đoạn nhiễm sắc thể Câu 34: Nếu số lượng nhiễm sắc thể tế bào lưỡng bội pha G1 chu kì tế bào 24, số phân tử ADN tế bào kì cuối giảm phân I A 12 B, 96 C 24 D 48 Câu 35: Nhân tố tiến hóa có khả làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen là: A Đột biến, chọn lọc tự nhiên, giao phối không ngẫu nhiên, biến động di truyền B Đột biến, di nhập gen, chọn lọc tự nhiên, biến động di truyền C Đột biến, di nhập gen, chọn lọc tự nhiên, giao phối không ngẫu nhiên D Đột biến, di nhập gen, giao phối không ngẫu nhiên, biến động di truyền Câu 36: Giá trị đột biến gen phụ thuộc vào A Cấu trúc gen B Loại tác nhân gây đột biến C Tổ hợp gen điều kiện môi trường Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 D Nồng độ, liều lượng, thời gian tác động tác nhân đột biến Câu 37: cà chua có tứ bội lưỡng bội Gen A quy định màu đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định màu vàng Cho phép lai sau: (1) AAaa x Aa (2) AAaa x aaaa (3) AAaa x AAaa (4) AAaa x aa (5) AAaa x Aaaa (6) Aaaa x Aaaa Số phép lai cho tỉ lệ phân li kiểu hình 11 màu đỏ : màu vàng đời A B C D.1 Câu 38: Biết gen qui định tính trạng, tính trạng trội hoàn hoàn, gen nằm cặp nhiễm sắc thể khác Phép lai sau thu đuợc loại kiểu hình với tỉ lệ : 1? (1) AABb x AaBb ; (2) AaBb x aabb; (3) Aa x Aa ; (4) AaBB x Aabb (5) Aabb x aaBb ; (6) AaBb x aaBb; (7) Aa x aa ; (8) aaBb x aaBb B (1), (3), (4), (8) C (1), (3), (5), (8) D (1), (3), (5), (7) A (2), (4), (6), (8) Câu 39: Người ta tiến hành thí nghiệm để phát hơ hấp tạo khí CO2 qua thao tác sau : (1) Cho 50g hạt nhú mầm vào bình thủy tinh (2) Vì khơng khí chứa nhiều CO2 nên làm nước vôi bị vẩn đục (3) Nút chặt bình nút cao su gắn ống thủy tinh hình chữ U phễu thủy tinh (4) Cho đầu ngồi ống thủy tinh hình chữ U đặt vào ống nghiệm có chứa nuớc vơi (5) Nước đẩy khơng khí bình thủy tinh vào ống nghiệm (6) Sau 1,5 đến ta rót nước từ từ qua phễu vào bình chứa hạt Các thao tác thí nghiệm tiến hành theo trình tự A (2) - (3) - (4) - (1) - (5) - (6) B (1) - (3) - (4) - (6) - (5)- (2) C (2) - (1) - (3) - (4) - (6) - (5) D (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) Câu 40: Trạng thái thức, ngủ hạt điều biết hoocmôn A axit abxixic giberelin B xitôkinin etilen C auxin xitokinin D giberelin etilen Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 2019 ... tác cộng gộp có kiểu gen AABB cao 180cm, có kiểu gen AABb cao 170cm, có kiểu gen Aabb cao 150cm có kiểu gen AaBb cao: Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 20 19 A 160cm B 140cm C 150cm D 180cm Câu... tử giao phấn với hoa vàng dị hợp tử, kiểu hình đời 50% hoa vàng : 25 % hoa trắng : 25 % hoa hồng (2) Thực phép lai hai thể tứ bội (P): a1a2 a3 a4 × a2 a3 a4 a4 , biết tứ bội tạo giao tử 2n có khả... xuất thể Thể có nhiễm sắc thể nhiễm sắc thể sau đây? A AaBbDdEe B AaaBbDdEe C AaBbEe D AaBbDEe Câu 21 : Trong nhận định sau, có nhận định tiến hố nhỏ? Tài liệu KYS Khóa đề thi thử THPT 20 19 (1) Tiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử Sinh 2019 có lời giải chi tiết THPT Ngô Gia Tự lần 2, Đề thi thử Sinh 2019 có lời giải chi tiết THPT Ngô Gia Tự lần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn