Đề thi thử THPTQG môn Toán 2019 THPT Toàn Thắng lần 1

7 28 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 09:25

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG TRƯỜNG THPT TOÀN THẮNG ĐỀ THI THỬ THPT QG NĂM 2019 (Lần 1) Mơn: TỐN LỚP 12 Thờigianlàmbài: 90 phút (khơngkểthờigianphátđề) Đềgồm5 trang Họ, tênthí sinh: SBD: Mãđềthi 496 I Trắcnghiệm (8,0 điểm) Câu 1:Hàm số y  9 x3  0,3x2  0,12 x  0,123 có đạo hàm bằng: A 27 x2  0,6 x  0,12 B 12 x2  0,6 x  0,12 C 27 x2  0,6 x  0,123 D 27 x2  0, 6x  0,12 Câu 2:Hàm số y  x3  x có đạo hàm bằng: A 3x  B x3  x 3x  C x3  x x6 Câu 3: Tính đạo hàm hàm số y  x9 3 A B  2  x  9  x  9 Câu 4: Với hàm số g  x   x  1  3x   x 1 B 152 A 72 3x  x D x3  x C x3  x x3  x 15  x  9 D  15  x  9 ; g '   bằng: C 232 x 1 Câu 5:Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  điểm A( - ; 0) có hệ số góc x 5 A 1/6 B -1/6 C 6/25 D -6/25 D 75 Câu 6: Cho chuyển động xác định phương trình S  2t  3t  5t , t tính giây S tính mét Vận tốc chuyển động t  2s là: A 36m / s B 41m / s C 24m / s D 20m / s x 1 Câu 7: Cho hàm số y  có đồ thị ( C ) Phương trình tiếp tuyến đồ thị ( C ) điểm M(-2 ;3) x 1 A x  y   B x  y   C x  y   D x  y   2x Câu 8: Đồ thị hàm số y  có đường tiệm cận ? x  2x  A B C D Câu 9:Điểm cực đại đồ thị hàm số y = x – 3x + : A (-1 ; 0) B (-1 ; 4) Câu 10 : Bảng biến thiên sau hàm số ? x -∞ D (1 ; 4) +∞ _ _ y/ y C (1 ; 0) +∞ -∞ TRANG 1 2x 1 4x  3 x x5 B y  C y  D y  x2 x3 2 x x2 Câu 11: Cho hàm số y  f  x  liên tục  có bảng biến thiên hình đây: A y  Khẳng định sau sai? A Hàm số nghịch biến khoảng  ; 1 B Hàm số đồng biến khoảng  1;3 C Hàm số nghịch biến khoảng 1;  D Hàm số đồng biến khoảng  1;1 Câu 12: Giá trị nhỏ hàm số y  x   x A 2 D 2 B C -2 2x  Câu 13: Cho (C): y  (C) có tiệm cận đứng x 1 A y  B x  C y  D x  Câu 14: Các khoảng đồng biến hàm số y   x3  3x  là: A  ;0  ;  2;   B  ;   C  0;  Câu 15 : Tìm giá trị cực tiểu yCT hàm số y  x3  x2  x  50 A yCT  B yCT  1 C yCT  27 D  2; 2 D yCT   Câu 16: Cho hàm số f  x  có đạo hàm f '  x    x  1  x    x  3 Tìm số điểm cực trị f  x  A B C D x Câu 17 : Hàm số y   3x  x  nghịch biến khoảng nào? A (5; ) B  2;3  C  ;1 D 1;5 Câu 18: Hàm số 𝑦 = 𝑓 𝑥 có đạo hàm khoảng 𝐾 = (𝑥0 − ℎ; 𝑥0 + ℎ)(ℎ > 0) Nếu f’(𝑥0 ) =0 f’’(𝑥0 ) >0 thì𝑥0 A Điểm cực đại hàm số B Điểm cực tiểu hàm số C Giá trị cực đại hàm số D Giá trị cực tiểu hàm số Câu 19: Cho hàm số y  f ( x) có lim f ( x)  3 lim f ( x)  Chọn mệnh đề x  x  A Đồ thị hàm số cho có hai tiệm cận ngang đường thẳng x  x 3 B Đồ thị hàm số cho tiệm cận ngang C Đồ thị hàm số cho có tiệm cận ngang D Đồ thị hàm số cho có hai tiệm cận ngang đường thẳng y  y 3 Câu 20 : Tìm điểm cực đại hàm số y  x  2x2  TRANG A xCĐ  B xCĐ   C xCĐ  D xCĐ   Câu 21:Tìm giá trị lớn M hàm số y  x  x  đoạn [0; 3] A M  B M  C M  D M  Câu 22:Đồ thị hàm số y  x3  x  x  có tọa độ điểm cực đại là: A (3;0) B (1;3) C (1; 4) D (3;1) Câu 23 :Cho hàm số y  x  x  x  Gọi hoành độ điểm cực trị đồ thị hàm số x1 , x2 Khi đó, giá trị tổng x1  x2 là: A 6 B 4 C D 1 Câu 24 : Hàm số y   x  ax  bx  đạt cực đại x = giá trị cực đại điểm 3 a  b : A B C D Câu 25: Cho hàm số f ( x)  x3  x   m  1 x  Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số đồng biến  A m  B m  3 C m  D m  2 Câu 26 : Hàm số y  x  2m x  đạt cực đại x = - : A B C m  2 D Khơng có giá trị m m  , m  2 m2 Câu 27: Cho hàm số y  x  3x  m Trên  1;1 hàm số có giá trị nhỏ -1 Tính m? A.m = -3 B m=-4 C m = -5 x2 nghịch biến khoảng  ;3 xm B m ≥ C.m
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG môn Toán 2019 THPT Toàn Thắng lần 1, Đề thi thử THPTQG môn Toán 2019 THPT Toàn Thắng lần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn