Đề thi thử THPTQG môn Lý 2019 THPT Nguyễn Viết Xuân lần 1

5 45 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 09:25

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN I Năm học 2018-2019 Môn : Vật Lý 12 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 101 Đề thi có trang Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ x = 2cos(2πt +  ) (x tính cm, t tính s, chất điểm có li độ A –2 cm B cm C cm D - cm Câu 2: Để khắc phục tận cận thị mắt quan sát vật vô cực mà mắt khơng phải điều tiết cần đeo kính: A phân kì có độ tụ nhỏ B hội tụ có độ tụ thích hợp C hội tụ có độ tụ nhỏ D phân kì có độ tụ thích hợp Câu 3: Một lắc lò xo dao động điều hòa với tần số 2f1 Thế lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số: s) Tại thời điểm t = A f1 B 2f1 C 4f1 Câu 4: Cho mạch điện hình vẽ Nguồn điện có điện trở 2Ω, R1= 8Ω, R3 = 15Ω Tính R2 để cơng suất tiêu thụ R2 đạt cực đại D f1  R2 R1 R3 A Ω B 10 Ω C 6Ω D 25 Ω Câu 5: Vật sáng AB qua thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 15 cm cho ảnh thật A’B’ cao gấp lần vật Khoảng cách từ vật tới thấu kính là: A cm B 12 cm C 18 cm D 36 cm Câu 6: Một vật nhỏ dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí biên vị trí cân chuyển động: A chậm dần B chậm dần C nhanh dần D nhanh dần Câu 7: Cho hai dao động phương: x1  3.cos(t  1 )cm x  4.cos(t  2 )cm Biết dao động tổng hợp hai dao động có biên độ 5cm Chọn hệ thức liên hệ 2 1   A 2  1  2k B 2  1   2k  1 C 2  1   2k  1 D 2  1   2k  1  Câu 8: Con lắc lò xo gồm vật m = 0.5kg lò xo k = 50N/m dao động điều hòa, thời điểm vật có li độ 3cm vận tốc 0.4m/s Biên độ dao động là: A 5cm B 3cm C 8cm D 4cm  Câu 9: Động lượng vật khối lượng m chuyển động với vận tốc v đại lượng xác định công thức :     A p  m.v B p  m.a C p  m.a D p  m.v  Câu 10: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình: x  5cos(t + ) , (x đo cm, t đo s) Trong 15 giây từ thời điểm t = 0, chất điểm qua vị trí x = 1cm A 14 lần B 16 lần C 13 lần D 15 lần Trang 1/5 - Mã đề thi 101 Câu 11: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  cos t( cm ) Quãng đường vật chu kì A 10 cm B 20 cm C 15 cm D cm Câu 12: Phát biểu khơng đúng? Trong dao động điều hồ, lực phục hồi có độ lớn cực đại A vật qua vị trí biên B vật đổi chiều chuyển động C vật qua vị trí cân D vật có vận tốc Câu 13: Dao động tắt dần A có biên độ tăng dần theo thời gian B ln có hại C ln có lợi D có biên độ giảm dần theo thời gian Câu 14: Một vật dao động điều hồ với phương trình x = -3 sin2 t ( cm) Xác định pha ban đầu dao động A  = /4 B  = /2 C  =  D  = Câu 15: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 0,5 (s) biên độ 2cm Vận tốc chất điểm vị trí cân có độ lớn A cm/s B cm/s C 0,5 cm/s D cm/s Câu 16: Tiến hành thí nghiệm với hai lắc lò xo A B có nặng chiều dài tự nhiên giống độ cứng k 2k Hai lắc treo thẳng đứng vào giá đỡ, kéo hai nặng đến vị trí ngang thả nhẹ lúc Khi lượng dao động lắc B gấp lần lượng dao động lắc A.Gọi tA tB khoảng thời gian ngắn kể từ lúc bắt đầu thả hai vật đến t lực đàn hồi hai lắc có độ lớn nhỏ Tỉ số A tB 2 D Câu 17: Một lò xo có khối lượng khơng đáng kể có chiều dài tự nhiên 20cm treo thẳng đứng Khi treo cầu vào lò xo kích thích cho dao động điều hòa lắc thực 100 dao động 31.4s Tính chiều dài lò xo cầu vị trí cân bằng, cho g = 10m/s2 A 17.5cm B 27.5cm C 25cm D 22,.5cm Câu 18: Cho vật dao động điều hòa với chu kì 1.5s biên độ 4cm Tính thời gian để vật 2cm từ vị trí x = -4cm A t = 0.5s B t = 1s C t = 0,25s D t = 1/6s Câu 19: Một chất điểm dao động theo phương trình x  6cos t (cm) Dao động chất điểm có biên độ A 12 cm B cm C cm D cm 2 t (x tính cm; t tính s) Kể Câu 20: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = cos từ t = 0, chất điểm qua vị trí có li độ x = -2 cm lần thứ 2019 thời điểm A 6030 s B 3028 s C 3015 s D 3016 s Câu 21: Cho hai vật A B dao động điều hòa hai trục song song với nhau, có hai gốc tọa độ nằm đường thẳng vng góc chung hai đường thẳng cách 10cm, có phương trình dao động     là: x A  cos100t  cm ; x B  cos100t  cm Khoảng cách lớn hai vật trình dao 6 3   động A 24 cm B 20 cm C 10 cm D 10 2cm Câu 22: Trong dao động điều hòa, gia tốc cực đại có giá trị là: A a max  2 A B a max  A C a max  2 A D a max  A A 2 B C Câu 23: Kéo xe goòng sợi dây cáp với lực 150N Góc dây cáp mặt phẳng ngang 30° Sau 10s xe chạy 200m Tính cơng suất trung bình xe? A 2,598 kW B 3,464 kW C kW D 15 KW Câu 24: Phát biểu sau sai nói dao động hòa: A Khi gia tốc vật khơng năng dao động B Khi vật vị trí cân động đạt giá trị cực đại Trang 2/5 - Mã đề thi 101 C Động li độ x   A / D Khi vật chuyển động vị trí cân động tăng giảm Câu 25: Cho vật dao động điều hòa với chu kì T Tìm khoảng thời gian ngắn từ lúc công suất lực hồi phục cực đại đến lúc động vật gấp ba lần A T/36 B T/6 C T/24 D T/12 Câu 26: Hai lắc đơn treo vật khối lượng, dao động điều hòa với biên độ dao động A1, A2 Biểu thức mối liên hệ biên độ dao động chiều dài dây A A  A1 B A  A1 C A  A1 D A  A1 2 2 Câu 27: Một vật dao động điều hòa truch Ox, thời điểm t1 vật chuyển động qua vị trí có li độ x1 với vận tốc v1 Đến thời điểm t2 vật chuyển động qua vị trí có li độ x2 với vận tốc v2 Chu kỳ dao động vật A T  2 x12  x22 v12  v22 B T  2 x22  x12 v12  v22 C T  2 v12  v22 x22  x12 D T  2 v22  v12 x22  x12 Câu 28: Biểu thức sau p1V1 = p2V2 biểu diễn trình A đẳng nhiệt B đẳng áp đẳng nhiệt C đẳng tích D đẳng áp Câu 29: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = A cos4t (t tính s) Tính từ t=0, khoảng thời gian ngắn để gia tốc vật có độ lớn nửa độ lớn gia tốc cực đại A 0,083s B 0,167s C 0,104s D 0,125s Câu 30: Một vật dao động điều hòa với chu kì 3s biên độ 7cm Thời gian ngắn để vật từ vị trí có li độ x = đến x = 3,5cm bao nhiêu? A 0,5 s B s C 0,25 s D 3/4 s  Câu 31: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox có phương trình x  8cos  t   cm Pha dao động  chất điểm t = s là: A 0,5 rad B 2 rad C  rad 2 D 1,5 rad Câu 32: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Khi chất điểm qua vị trí cân tốc độ 20 cm/s Khi chất điểm có tốc độ 10 cm/s gia tốc có độ lớn 40 cm/s2 Biên độ dao động chất điểm A cm B 10 cm C cm D cm Câu 33: Một vật dao động điều hòa với chu kì T biên độ 5cm Biết chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ lắc có độ lớn gia tốc khơng vượt q 100cm/s2 T/3 Lấy 2 = 10 Tần số dao động vật A Hz B Hz C Hz D Hz Câu 34: Một vật dao đơng điều hòa với biên độ A=5cm, chu kì T Trong khoảng thời gian T/3, quãng đường lớn mà vật A cm B cm C 5cm D cm Câu 35: Một vật dao động điều hòa trục Ox quanh vị trí cân O Gọi A, ω φ biên độ, tần số góc pha ban đầu dao động Biểu thức li độ vật theo thời gian t A x = φcos(Aω + t) B x = Acos(ωt + φ) C x = tcos(φA + ω) D x = ωcos(tφ + A) Câu 36: Một vật thực đồng thời hai dao động phương, tần số trục Ox với phương trình dao     động x1  A1.cos  t   (cm) , x2  A cos  t   (cm) phương trình dao động vật thu 6 6   đươc x  A.cos t    (cm) Giá trị cực đại A2 thỏa mãn điều kiện toán A Câu 37: Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách 32 cm khơng khí, dòng điện chạy dây I1 = A, dòng điện chạy dây I2 = A ngược chiều với I1 Điểm M nằm mặt phẳng hai dây cách hai dây Cảm ứng từ M có độ lớn là: A 2A B A C 2A D Trang 3/5 - Mã đề thi 101 B 7,5.10 6 T A 5,0.106 T C 5,0.107 T D 7,5.10 7 T Câu 38: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m = kg lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m treo thẳng đứng vào điểm cố định Vật đặt giá đỡ D Ban đầu giá đỡ D đứng yên lò xo dãn cm Cho D chuyển động nhanh dần thẳng đứng xuống với gia tốc a = m/s2 Bỏ qua ma sát lực cản, lấy g = 10 m/s2 Sau rời khỏi giá đỡ, vật m dao động điều hoà với biên độ xấp xỉ A 11,49 cm B 9,80 cm C 4,12 cm D 6,08 cm Câu 39: Phương trình chuyển động vật đường thẳng có dạng: x = 2t2 – 3t + (x: tính mét; t: tính giây) Điều sau sai? A Gia tốc a = 4m/s2 B Phương trình vận tốc vật là: v = –3 + 4t C Tọa độ chất điềm sau 1s x = 5m D Tọa độ ban đầu xo = 5m Câu 40: Trong dao động điều hoà, lúc li độ vật có giá trị x = A A v  v max B v = vmax / C v = vmax độ lớn vận tốc D v  v max - - HẾT ĐÁP ÁN mamon LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE made 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 dapan A D C C C D C A D D B C D B B A D C B B D A A A C D B A A C Trang 4/5 - Mã đề thi 101 LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D A B B B D B C C A Trang 5/5 - Mã đề thi 101 ... LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE made 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 cautron 10 11 12 13 ... LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D A B B B D B C C A Trang 5/5 - Mã đề thi 10 1 ... mamon LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE LY12 LE
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG môn Lý 2019 THPT Nguyễn Viết Xuân lần 1, Đề thi thử THPTQG môn Lý 2019 THPT Nguyễn Viết Xuân lần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn