Đề thi thử THPTQG môn Toán 2019 THPT Nguyễn Viết Xuân lần 1

6 39 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 09:25

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN ĐỀ THI KSCL THPT QUỐC GIA LẦN MÔN THI: TỐN 12 Thời gian làm bài: 90 phút, khơng kể thời gian giao đề (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 101 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: SBD: Câu 1: Hình chóp tứ giác có mặt phẳng đối xứng ? A B C mx  Câu 2: Cho hàm sô y  , hàm số đồng biến  3;   khi: x  2m 3 2  m  2  m  B 2  m  2 A C D D 2  m  Câu 3: Cho bảng biến thiên x y’ y -∞ - +∞ - +∞ -∞ Hỏi bảng biến thiên bảng biến thiên hàm số hàm số sau đây? 3 2 A y   x  x  12 x B y  x  x  12 x C y   x  x  x D y   x  x  x  y  Câu 4: Tìm giá trị m để hệ phương trình sau có nghiệm:  có nghiệm: 2  x y  xy  4m  2m  1    1 A  1;  B   ;1 C 0;  D 1;    2    2 Câu 5: Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên sau Giá trị nhỏ hàm số đoạn  1;1 bằng: A B C 1 D Câu 6: Biết đồ thị hàm số: y  x  2mx  có điểm cực trị đỉnh tam giác vuông cân Tính giá trị biểu thức: P  m2  2m  B P  A P  C P  D P  Câu 7: Trong mặt phẳng với tọa độ Oxy , cho đường tròn C  :  x    y  Ảnh của C  qua phép vị tự VO;2 đường tròn có bán kính bao nhiêu? A B C 18 D 36 Câu 8: Mô ̣t lớp có 20 nam sinh và 15 nữ sinh Giáo viên chọn ngẫu nhiên học sinh lên bảng giải tâ ̣p Tính xác suất để học sinh được gọi có nam nữ Trang 1/6 - Mã đề thi 101 4615 B 5263 4651 A 5236 4615 C 5236 4610 D 5236 Câu 9: Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  x  x  mx  đồng biến  ;   4 1 m m m m 3 3 A B C D Câu 10: Cho hàm số y  x  x  3x  có đồ thị  C  Có tất tiếp tuyến đồ thị  C  song song với đường thẳng y  3x  2018? A B C Câu 11: Cho phương trình s inx  nghiệm phương trình là:        x   k 2  x   k 2  x   k 2 A  B  C   x     k 2  x  5  k 2  x    k 2    6 D D x    k 2 Câu 12: Đạo hàm hàm số y  cos  x  1 là: A y '  2sin  x  1 B y '  2sin  x  1 C y '   sin  x  1 D y '  sin  x  1 Câu 13: Tìm giá trị thực tham số m để phương trình  sinx  1  cos x  cos x  m   có nghiệm thuộc đoạn  0; 2 1 1 0m 0m  m0  m0 4 A B C D x 1 Câu 14: Đồ thị hàm số y  cắt hai trục Ox Oy A B , Khi diện tích tam giác OAB x 1 ( O gốc tọa độ bằng) 1 A B C D Câu 15: Tính lim 2n  2.2 n  A B Câu 16: Đường thẳng y  x  cắt đồ thị hàm số y  A  1;0  ,  2;1 Câu 17: Đồ thị hàm số y  1; B   x  2017 C D 2x 1 điểm có tọa độ là: x 1  0;   0; 1 ,  2;1 C D có số đường tiệm cận ngang là: x2 1 A B C D Câu 18: Cho hình chóp S ABCD đáy ABCD hình chữ nhật: AB  2a, AD  a Hình chiếu S lên mặt phẳng  ABCD  trung điểm H AB , SC tạo với đáy góc 45 Khoảng cách từ A đến mặt phẳng  SCD  a a a A B C Câu 19: Cho hàm số y  x3  x  x  có đồ thị  C  hình vẽ bên a D Trang 2/6 - Mã đề thi 101 Hình Hình Hình Hình A Hình B Hình C Hình D Hình Câu 20: Cho hàm số f  x  xác định  \{0} , liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên sau Hàm số cho có điểm cực trị ? A B C Câu 21: Hàm số f ( x)  x  8x  có điểm cực tiểu ? A B C Câu 22: Cho hàm số y  f  x  Biết hàm số y  f   x  D D có đồ thị hình vẽ bên Hàm số y  f   x  đồng biến khoảng  2;3  1;0   0;1 A B C Câu 23: Trong dãy số sau đây, dãy số cấp số cộng? A un  3n2  2017 C un  3n B un  3n  2018 D  2; 1 D un   3 n 1 Câu 24: Cho hàm số y  x  ax  bx  có bảng biến thiên hình vẽ Trang 3/6 - Mã đề thi 101 Giá trị a+b A B Câu 25: Số đường tiệm đồ thị hàm số y  A B C D 1 x là: 2x  C D Câu 26: Cho hàm số f  x   5 x  14 x  Tập hợp giá trị x để f '  x   7   ;  5 B  7   ;    A  Câu 27: Giới hạn lim x 3 7 9  ;  C  5   7 1;  D   a x   5x 1 (phân số tối giản) Giá trị a  b b x  4x  C D 1 B A Câu 28: Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác cạnh a Gọi E , F lần lượt trung điểm cạnh SB , SC Biết mặt phẳng  AEF  vng góc với mặt phẳng  SBC  Tính thể tích khối chóp S ABC a3 A a3 B 24 Câu 29: Tính số tổ hợp chập phần tử A 56 B 336 a3 C 12 a3 D 24 C 40 D 65 Câu 30: Cho tứ diện OABC biết OA , OB , OC đơi vng góc với nhau, biết OA  3, OB  thể tích khối tứ diện OABC Khi khoảng cách từ O đến mặt phẳng  ABC  bằng: 12 C 41 Câu 31: Tìm giá trị nhỏ m hàm số y  x  đoạn x 17 m A m  C m  B 41 A 12 144 B 41 D 1   ;  Câu 32: Mỗi đỉnh hình đa diện đỉnh chung mặt A B C D m  10 D Câu 33: Cho khai triển nhị thức Newton   3x  , biết n số nguyên dương thỏa mãn 2n C21n1  C23n1  C25n1   C22nn11  1024 Hệ số x A 414720 B 414720 C 2099520 D 2099520 Câu 34: Cho tứ diện ABCD Trên cạnh AD , BC theo thứ tự lấy điểm M , N cho MA NC   Gọi P  mặt phẳng chứa đường thẳng MN song song với CD Khi thiết diện AD CB tứ diện ABCD cắt mặt phẳng P  là: A tam giác B hình thang với đáy lớn gấp lần đáy nhỏ C hình bình hành D hình thang với đáy lớn gấp lần đáy nhỏ Trang 4/6 - Mã đề thi 101 Câu 35: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm liên tục  , hàm số y  f '  x   có đồ thị hình bên Số điểm cực trị hàm số y  f  x  A B C D Câu 36: Số nghiệm phương trình: x  x     x 1 A B Câu 37: Giá trị tham số m để hàm số f  x   A m  B m  x2 x2 là: C D mx  có giá trị lớn 1;  2 là: xm C m  3 D m  Câu 38: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đương tròn  C  :  x  1   y    đường thẳng 2  d1  : mx  y  m   0,  d2  : x  my  m   Tìm giá trị tham số m để đường thẳng d1 , d cắt  C  điểm phân biệt cho điểm lập thành tứ giác có diện tích lớn Khi tổng tất giá trị tham số m là: A B C D Câu 39: Cho khớ i chóp S ABC có đáy ABC tam giác cạnh a, cạnh bên SA  2a vng góc với mặt phẳng đáy Thể tić h khố i chóp S ABC a3 a3 a3 a3 A B C D 12 Câu 40: Lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có đáy ABC tam giác vng B Biết AB  a, BC  2a, AA '  2a Thể tích khối lăng trụ ABC A ' B ' C ' là: A V  a3 B V  4a3 C V  2a 3 Câu 41: Nghiệm phương trình: 3sin2 x  cos x  là: 5   C x   k 2 x   k x    k 3 A B D V  2a3 2  k 2   Câu 42: Cho ABCD hình bình hành Gọi I,K lần lượt trung điểm BC CD AI  AK bằng:     A AC B 3AC C 2AC D AC D x  Câu 43: Hàm số y  x3  3x  nghịch biến khoảng khoảng sau đây? A (2; ) B (;0) C (; ) D (0; 2)   Câu 44: Cho tam giác ABC có AB=5, AC=8, BC=7 AB AC bằng: A -20 B 40 C 10 D 20 Câu 45: Tứ giác ABCD hình bình hành         A AC  BD B BC  DA C BA  CD D AB  CD Câu 46: Hãy xác định tổng giá trị tham số m để đường thẳng y  f  x  m  x 1  cắt đồ thị hàm số y  g  x   x  3x (C) ba điểm phân biệt A, B, C ( A điểm cố định) cho tiếp tuyến với đồ thị (C) B C vng góc với A 1 B C D -2 Trang 5/6 - Mã đề thi 101 2x 1 có đồ thị  C  điểm P  2;5  Tìm tổng giá trị tham số m để x 1 đường thẳng d : y   x  m cắt đồ thị  C  điểm phân biệt A B cho tam giác PAB Câu 47: Cho hàm y  A 7 B Câu 48: Cho dãy số  un  xác định u1  1; un  A -312540600 B -312540500 Câu 49: Cho hàm số y  x3  3x  có đồ thị hình vẽ Có giá trị nguyên tham số m để phương trình x3  3x   m có ba nghiệm thực phân biệt A D 4 C 3 n4   un   Tìm u50 ? 2 n  3n   C -212540500 D -212540600 B C D Câu 50: Cho hình chóp S ABC đáy ABC tam giác đều, cạnh bên SA vng góc với đáy Gọi M , N lần lượt trung điểm AB SB Trong mệnh đề sau, mệnh đề mệnh đề sai? A CM  AN B AN  BC C CM  SB D MN  MC - - HẾT -made Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 101 D 11 C 21 B 31 C 41 B 101 A 12 B 22 A 32 A 42 D 101 A 13 A 23 B 33 C 43 D 101 B 14 A 24 C 34 B 44 A 101 D 15 D 25 A 35 D 45 C 101 B 16 A 26 C 36 D 46 D 101 B 17 D 27 C 37 B 47 D 101 C 18 A 28 B 38 A 48 C 101 B 19 A 29 A 39 D 49 C 101 10 C 20 B 30 C 40 D 50 B Trang 6/6 - Mã đề thi 101 ... án 10 1 D 11 C 21 B 31 C 41 B 10 1 A 12 B 22 A 32 A 42 D 10 1 A 13 A 23 B 33 C 43 D 10 1 B 14 A 24 C 34 B 44 A 10 1 D 15 D 25 A 35 D 45 C 10 1 B 16 A 26 C 36 D 46 D 10 1 B 17 D 27 C 37 B 47 D 10 1 C 18 ...  A B Câu 16 : Đường thẳng y  x  cắt đồ thị hàm số y  A  1; 0  ,  2 ;1 Câu 17 : Đồ thị hàm số y  1; B   x  2 017 C D 2x 1 điểm có tọa độ là: x 1  0;   0; 1 ,  2 ;1 C D có... 46 D 10 1 B 17 D 27 C 37 B 47 D 10 1 C 18 A 28 B 38 A 48 C 10 1 B 19 A 29 A 39 D 49 C 10 1 10 C 20 B 30 C 40 D 50 B Trang 6/6 - Mã đề thi 10 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG môn Toán 2019 THPT Nguyễn Viết Xuân lần 1, Đề thi thử THPTQG môn Toán 2019 THPT Nguyễn Viết Xuân lần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn