sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

59 154 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 07:25

Giai cấp vô sản hay giai cấp những người vô sản là giai cấp lao động làm thuê trong thế kỷ XIX”…“Giai cấp vô sản là do cuộc cách mạng công nghiệp sản sinh ra…”“Là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nền ĐCNHĐ, với nhịp độ phát triển của LLSX có tính XHH ngày càng cao Là LLSX cơ bản, tiên tiến, trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, tái sản xuất ra của cải vật chất và cải tạo các quan hệ xã hội LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Hà Nội, 2017 CHƯƠNG VII SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA MỤC TIÊU VỀ THỰC TIỄN VỀ NHẬN THỨC Nắm nội dung lý luận - Phát huy tính chủ động, sáng tạo SMLS GCCN,vai trò - Học tập rèn luyện bồi ĐCS thực SMLS dưỡng, nâng cao trình độ lý GCCN luận, nghiệp vụ -Mục - Phấn đấu vào ĐCS VN -GCCN, tiêu, động lực, nội dung CM XHCN liên minh giai cấp - Có hành động tăng cường -Tính khối liên minh, đồn kết toàn tất yếu đời giai đoạn phát triển hình thái KT - XH CSCN qn, tồn dân nghiệp đổi YÊU CẦU -Tham gia đầy đủ, tích cực chủ động tất buổi học - Tham gia thảo luận, làm 01 KTTX - Nghiên cứu tài liệu tham khảo giáo viên cung cấp tài liệu trung tâm TTKH & TLGK Học viện NỘI DUNG TÍN CHỈ I SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN II CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA III HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA TÀI LIỆU HỌC TẬP * Giáo trình - Bộ Giáo dục Đào tạo, Giáo trình Những nguyên lý Chủ nghĩa Mác – Lênin, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tr 356- tr 463 * Tài liệu đọc thêm - C Mác – Ph Ăngghen tồn tập: tập IV, Tun ngơn Đảng Cộng sản, NXB Sự Thật, Hà Nội, 1995 - TS Bùi Thị Kim Hậu, Giáo trình Học thuyết sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân, NXB Chính trị quốc gia, HN,2014 - Hội đồng lý luận trung ương, Giáo trình CNXHKH, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006 - Website: dangcongsan.vn, tapchicongsan.org.vn SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CƠNG NHÂN Giai cấp cơng nhân sứ mệnh lịch sử GCCN Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử GCCN Vai trò Đảng Cộng sản q trình thực SMLS GCCN I SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CƠNG NHÂN Giai cấp cơng nhân sứ mệnh lịch sử GCCN a) Khái niệm giai cấp công nhân GIAI CẤP Trong thời đại TBCN Mác - Ăngghen Trong thời đại TBCN Phương thức lao động - Vận hành cơng cụ sản xuất có tính chất cơng nghiệp - Mang tính xã hội hóa cao Đặc trưng GCCN Thứ hai Là giai cấp khơng có TLSX, khơng tư hữu, làm th cho GCTS bị GCTS bóc lột “m” Khơng có TLSX, giai cấp công phải làm thuê chịu cạnh tranh may rủi thị trường Thứ ba Lợi ích GCCN >< Lợi ích GCTS Lợi ích GCCN = Lợi ích QCNDLĐ b) Những đặc điểm trị - xã hội GCCN Thứ GCCN giai cấp tiên phong cách mạng Thứ hai GCCN có tinh thần cách mạng triệt để Bìa “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” Công nhân đấu tranh Thứ ba GCCN có tính tổ chức ý thức kỷ luật cao Dây chuyền sản xuất ôtô Sản xuất smart phone Thứ tư GCCN mang chất quốc tế Công ty Đa quốc gia CÂU HỎI XEMINA LUẬN CỨ KHOA HỌC PHÊ PHÁN QUAN ĐIỂM “HIỆN NAY, GCCN KHÔNG CÒN SỨ MỆNH LỊCH SỬ MÀ SMLS THUỘC VỀ ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC” I SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CƠNG NHÂN Giai cấp cơng nhân sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử GCCN Vai trò Đảng Cộng sản q trình thực SMLS GCCN a) Tính tất yếu hình thành, phát triển đảng GCCN - Các giai đoạn đấu tranh GCCN Đấu tranh tự giác Đấu tranh tự phát - Tính tất yếu xây dựng đảng GCCN Cần có ĐCS để đấu tranh tự phát thành tự giác Thông qua ĐCS, GCCN thực sứ mệnh lịch sử - Quy luật đời phát triển Đảng Cộng sản Sự thâm nhập chủ nghĩa Mác vào phong trào công nhân tất yếu đời ĐCS Sự tiếp nhận lý luận khoa học cách mạng làm phong trào công nhân chuyển sang tự giác LIÊN HỆ SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Cương lĩnh vắt tắt 3/2/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam đời Sách lược vắt tắt Chương trình tóm tắt b) Mối quan hệ Đảng Cộng sản với GCCN Đảng trị tổ chức cao Sự lãnh đạo Đảng  lãnh đạo GCCN Là đội tiên phong chiến đấu GCCN GCCN nguồn bổ sung lực lượng cho Đảng Vai trò Đảng Cộng sản Việt Nam trình cách mạng Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong GCCN Việt Nam Lấy chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng Là đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước xã hội Đọc tài liệu: -Phần II: Cách mạng xã hội chủ nghĩa -Liên hệ: Cách mạng XHCN Việt Nam ... cấu giai cấp công nhân theo ngành nghề có thay đổi, tỷ lệ CN ngành công nghiệp tăng nhanh I SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN Giai cấp công nhân sứ mệnh lịch sử GCCN a Khái niệm giai cấp công. .. SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN Giai cấp công nhân sứ mệnh lịch sử GCCN Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử GCCN Vai trò Đảng Cộng sản trình thực SMLS GCCN I SỨ MỆNH LỊCH... Cộng sản trình thực SMLS GCCN I SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN Giai cấp công nhân sứ mệnh lịch sử GCCN a) Khái niệm giai cấp công nhân GIAI CẤP Trong thời đại TBCN Mác - Ăngghen Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, I. SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn