chủ nghĩa xã hội hiện thực

27 138 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 07:16

Nghĩa rộng: Là xu thế vận động của hiện thực (tiến hóa)• nhiều trình độ (CNXH khoa học, CNXH dân chủ...) có tính quá trình (tìm tòi, vấp váp, thành thục)• với nhiều giai đoạn (CNXH thời kỳ qúa độ, thời kỳ đầu, thời kỳ “phát triển trên cơ sở của chính nó”) CHƯƠNG IX: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNG NỘI DUNG CHÍNH Đánh giá thành tựu hạn chế chủ nghĩa xã hội thực  Làm rõ nguyên nhân dẫn đến sụp đổ mơ hình CNXH Liên Xơ Đơng Âu  Triển vọng chủ nghĩa xã hội  I CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC 1.Cách mạng Tháng Mười Nga mơ hình CNXH thực giới Sự đời hệ thống xã hội chủ nghĩa thành tựu CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA VÀ MƠ HÌNH CNXH HIỆN THỰC ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI Ý NGHĨA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA Là thắng lợi vĩ đại • Mở đường cách mạng giải phóng dân tộc Mở thời kỳ mới- TKQĐ từ CNTB lên CNXH Mơ hình CNXH thực Khái niệm Các giai đoạn phát triển KHÁI NIỆM  Nghĩa hẹp: Là chế độ trị, kinh tế, xã hội thiết lập theo nguyên ly CNXH khoa học thực hóa từ thực tiễn xây dựng CNXH Dấu hiệu bản: chế độ XHCN (cách mạng) Nghĩa rộng: Là xu vận động thực (tiến hóa) • nhiều trình độ (CNXH khoa học, CNXH dân chủ ) có tính q trình (tìm tòi, vấp váp, thành thục) • với nhiều giai đoạn (CNXH thời kỳ qúa độ, thời kỳ đầu, thời kỳ “phát triển sở chính7 nó”) Các giai đoạn phát triển CNXH thực Giai đoạn hình thành ban đầu 1917 -1991: +Thời kỳ hình thành 1917 – 1945  CNXH từ ly luận thành thực với tư cách hình thái KTXH, chế độ phủđịnh TBCN Thời kỳ tìm tòi thử nghiệm mơ hình đầu tiên: CNCS thời chiến, NEP, xơ viết… + Thời kỳ hệ thống giới 1945 - 1980 • Hình thành hệ thống XHCN: 15 nước • Đạt nhiều thành tựu Kte: 1970, tạo 40% sản lượng CN giới; Lxô, Đ.Đức, Tiệp khắc, Balan 4/20 nước phát triển) • Vai trò to lớn với trị, xã hội giới • Nhiều trình độ có mơ hình Liên xơ, • Kinh nghiệm giúp đỡ Liên Xơ có vai trò quan trọng, gây sức ép hạn chếđổi tư CNXH Thời kỳ khủng hoảng sụp đổ mơ hình Liên Xơ (1980 – 1991) • Những vết nứt từ bên trong: NSLĐ, đời sống, lực quản lý thấp CNTB • Sự kiện Balan: đa nguyên trị 1981 kết thúc “bầu cử nửa tự do” với thắng lợi KOR 6/1989 • Sự sụp đổ hàng loạt nước XHCN ĐÂLX năm 1989 – 1991 • Kết thúc giai đoạn mơ hình Liên xơ tư giáo điều, chủ quan CNXH  10 THÀNH TỰU CỦA CNXH HIỆN THỰC  Từng bước đưa nhân dân lao động lên làm chủ xã hội, đấu tranh cho quyền tự dân chủ toàn giới;  Đã đạt phát triển mạnh mẽ tiềm lực kinh tế, xây dựng sở vật chất CNXH;  Đẩy lùi nguy chiến tranh huỷ diệt, bảo vệ hồ bình giới;  Ngay nước phương Tây, nhân dân lao động sức hấp dẫn thực tế chủ nghĩa xã hội đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ, phúc lợi xã hội 13 II SỰ KHỦNG HOẢNG, SỤP ĐỔ CỦA MƠ HÌNH CNXH XƠ VIẾT VÀ NGUN NHÂN CỦA NÓ Sự khủng hoảng sụp đổ mơ hình CNXH XơViết Hội nghị bàn tròn đánh dấu sụp đổ mơ hình CNXH Đơng Âu 14 Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng sụp đổ mơ hình CNXH Liên Xơ Đơng Âu Nguyên nhân sâu xa  Sau V I Lênin qua đời, Liên Xô, NEP không tiếp tục thực mà chuyển sang kế hoạch hoá tập trung cao độ;  Chậm đổi mơ hình chủ nghĩa xã hội a 15  b Nguyên nhân chủ yếu trực tiếp  Một là, cải tổ, Đảng Cộng sản Liên Xô mắc sai lầm nghiêm trọng đường lối trị, tư tưởng tổ chức Đó đường lối hữu khuynh, hội xét lại, thể trước hết người lãnh đạo cao  Hai là, chủ nghĩa đế quốc can thiệp toàn diện, vừa tinh vi, vừa trắng trợn, thực "diễn biến hồ bình" nội Liên Xô nước Đông Âu 16 III TRIỂN VỌNG CỦA CNXH 1, CNTB tương lai xã hội loài người CNXH tương lai xã hội loài người 17  Thứ nhất, phát triển lực lượng sản xuất Nền CNHĐ (KH-KT phát triển cao)  XHH cao  Thứ hai, đấu tranh GCCN GCTS xuất từ chủ nghĩa tư hình thành, ngày trở nên căng thẳng  Thứ ba, CNTB tạo tai họa cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động cho nhân loại môi trường thiên nhiên Chiến tranh Dịch bệnh Mơi trường Thất nghiệp Phân hóa giàu nghèo MƠ HÌNH, MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM Mơ hình: Xã hội XHCN mà nhân dân ta xây dựng là:  + Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;  + Do nhân dân làm chủ;  + Có kinh tế phát triển cao dựa lực lượng sản xuất đại quan hệ sản xuất tiến phù hợp  + Có văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc  22 A MÔ HÌNH: XÃ HỘI XHCN MÀ NHÂN DÂN TA XÂY DỰNG LÀ:  Con người có sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển tồn diện;  Các dân tộc cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đồn kết, tơn trọng giúp phát triển;  Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân Đảng Cộng sản lãnh đạo;  Có quan hệ hữu nghị hợp tác với nước giới 23 Mục tiêu tổng quát kết thúc thời kỳ độ nước t xây dựng tảng kinh tế CNXH ới kiến trúc thượng tầng trị, tư tưởng, văn hóa hù hợp, tạo sở để nước ta trở thành nước XHCN gày phồn vinh, hạnh phúc 24 C PHƯƠNG HƯỚNG Một là, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nuyên môi trường  Hai là, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa  Ba là, xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc; xây dựng người, nâng cao đời sống nhân dân, thực tiến công xã hội  25 c Phương hướng Bốn là, bảo đảm vững quốc phòng an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội  Năm là, thực đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển; chủ động tích cực hội nhập quốc tế  Sáu là, xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mở rộng mặt trận dân tộc thống  26 c Phương hướng Bảy là, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân  Tám là, xây dựng Đảng sạch, vững mạnh  27 ... chế chủ nghĩa xã hội thực  Làm rõ nguyên nhân dẫn đến sụp đổ mô hình CNXH Liên Xơ Đơng Âu  Triển vọng chủ nghĩa xã hội  I CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC 1.Cách mạng Tháng Mười Nga mơ hình CNXH thực. .. toàn xã hội  Năm là, thực đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển; chủ động tích cực hội nhập quốc tế  Sáu là, xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực đại... PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM Mô hình: Xã hội XHCN mà nhân dân ta xây dựng là:  + Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;  + Do nhân dân làm chủ;  + Có kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: chủ nghĩa xã hội hiện thực, chủ nghĩa xã hội hiện thực, I. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC, Sự ra đời của hệ thống các nước xhcn và thành tựu, III. Triển vọng của cnxh, a. Mô hình: Xã hội XHCN mà nhân dân ta xây dựng là:

Từ khóa liên quan