Bài 1 khái quát về CNXH, sứ mệnh lịch sử của GCCN và CMXHCN

28 159 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 07:14

Những tư tưởng xã hội chủ nghĩa thời cổ đại chủ yếu được thể hiện mới chỉ là những ước mơ, niềm khát vọng của công chúng bị bóc lột, bị áp bứcPhủ nhận chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất; coi trọng việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; mọi người bình đẳng, thương yêu nhau và sống tự do. CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ CNXHKH SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GCCN VÀ CÁCH MẠNG XHCN 1.1 Vị trí, đối tượng, phương pháp, chức CNXHKH lược khảo tư tưởng XHCN 1.2 Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân 1.3 Cách mạng xã hội chủ nghĩa 1.1 Vị trí, đối tượng, phương pháp CNXHKH lược khảo tư tưởng XHCN 1.1.1 Vị trí, đối tượng, phương pháp, CNXHKH CNXHKH LÀ GÌ? Khái niệm “CNXHKH” Rộng • Là Chủ nghĩa Mác-Lênin Theo nghĩa hẹp: CNXHKH là một bộ phận cấu thành CN Mác CNXHKH KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC TRIẾT HỌC Vị trí CNXH KH - Chủ nghĩa xã hội khoa học nằm trình phát triển chung sản phẩm tư tưởng, lý luận nhân loại Đối tượng nghiên cứu CNXHKH? Những quy luật tính quy luật trị - xã hội q trình phát sinh, hình thành phát triển hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa Những nguyên tắc bản, điều kiện, đường, hình thức phương pháp đấu tranh cách mạng giai cấp công nhân thực chuyển biến từ CNTB lên CNXH CNCS Các phương pháp CNXHKH? Phương pháp kết hợp Phương pháp khảo sát lịch sử va logic va phân tích PPL KHOA HỌC: trị-xã hợi CNDVBC & CNDVLS Phương pháp Phương pháp tổng kết lý luận từ thực tiễn liên nganh khoa học "Cái hay của chủ nghĩa Mác la V.I.Lênin vận dụng PPL triết học kết hợp với phương pháp khoa học cụ thể đến kết luận: CMVS có thể nổ khâu yếu hệ thống TBCN HỒ CHÍ MINH VẬN DỤNG PBCDV ĐỂ PHÂN TÍCH THỜI ĐẠI KẾT LUẬN VỀ KHẢ NĂNG THẮNG LỢI CỦA CMVS & CNXH Ở CÁC NƯỚC TH Tômađô Campanenla ( 1568 -1639) - Là nhà tư tưởng yêu nước người Italia, tác phẩm tiếng “Thành phố mặt trời” - Phủ nhận chế độ tư hữu tư liệu sản xuất; coi trọng việc áp dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất; người bình đẳng, thương yêu sống tự Grắccơ Babớp (1760 - 1797) - Nêu Tun ngơn người bình dân Đây được coi cương lĩnh hành động với nhiệm vụ, biện pháp cụ thể được thực tiến trình cách mạng - Lần lịch sử, vấn đề đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội được đặt với tính cách phong trào thực tiễn, không tư tưởng, lý luận, không khát vọng, mơ ước chế độ xã hội mới Tư tưởng CNXH không tưởng-phê phán đầu TK XIX + Lý luận xung đột giai cấp khẳng định giai cấp vơ sản có đủ sức mạnh giành lại tồn quyền, quản lý đất nước + Khẳng định giai cấp vô sản không có giai cấp khác thi nó sớng, khơng có nó khơng có giai cấp sống được + Phê phán cách mạng dân chủ Pháp + Mục đích xã hội tương lai “giải phóng giai cấp cần lao” + Tư tưởng sản xuất phải có tập trung có kế hoạch + Tư tưởng xoá bỏ nhà nước Hạn chế + Vẫn trì chế đợ tư hưu + Giải xã hội đường thuần tuý hoà bình Cơlơđơ Hăngri Xanhximơng Henri de Saint-Simon (1760 – 1825) "Xanhximông có một tầm mắt rộng thiên tai" Tư tưởng XHCN của Phuriê + Phê phán lên án xã hội tư cách sâu sắc + Khẳng định phải thay xã hội tư + Kết luận: “Sự nghèo khở sinh từ thân thừa thãi” + Xã hội mới phải có thớng lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể xã hội + Khẳng định quyền lao động người được đưa lên hàng đầu Hạn chế ơng: + Khơng có chủ trương đấu tranh xố bỏ chế độ tư hữu + Phản đối bạo lực Sáclơ Phuriê (Charles Franoois-Marie Fourier) 1772 – 1837 uriê nắm phép biện chứng một cách cũng tai tình Hêghen la ngườ Tư tưởng XHCN của R.ÔOen + Ông kiên bác bỏ chế độ tư nó nguyên nhân tội phạm thảm kịch người + Ơng nêu bật tính chất hai mặt cơng nghiệp hố chế độ tư chủ nghĩa từ đó ơng kết luận phải xố bỏ chế độ tư hưu + Ơng dự đốn cách mạng xã hội vĩ đại mà đại công nghiệp tiền đề cho cách mạng xã hội Hạn chế: ông muốn cải tạo xã hội đường hoà binh và đặt nhiều hy vọng vào nhà cầm quyền giai cấp tư sản Rơbớt Ơoen (Robert Owen) 1771 – 1858 "Mọi phong trao xã hội, mọi tựu thực Thảo luận Giá trị hạn chế CNXH không tưởng GIÁ TRI - Phê phán XH bóc lột; phản ánh khát vọng của người lao đ Xanhximông Sáclơ Phuriê (1760 – 1825) 1772 – 1837 - Phê phán chế độ tư hữu với tư cách Sác lơ Phuriê 1772 – 1837 nguồn gốc của bóc lột lao động; - Dự đoán tai tình quy luật phát triể - Học thuyết của họ góp phần thức tỉn ý thức đấu tranh của người lao động Tô mát Morơ Campanenla Mably (1478 – 1535) 1568 – 1639 1709 – 1785 LÀ MỘT TIỀN ĐỀ LÝ LUẬN HẠN CHÊ - Chưa giải thích được b.chất ch.độ nô lệ làm thuê; Xanhximông Sáclơ Phuriê (1760 – 1825) 1772 – 1837 Sác lơ Phuriê 1772 – 1837 - Chưa phát được sứ mệnh LS GCVS; - Chưa gắn học thuyết họ với PT quần chúng; - Lập trường tâm Tô mát Morơ Campanenla Mably (1478 – 1535) 1568 – 1639 1709 – 1785 Những tiền đề cho đời chủ nghĩa xã hội khoa họ Điều kiện kinh tế - xã hội Sự phát triển mạnh mẽ lực lượng Lúc đầu QHSX TBCN phù hợp, sau sản xuất nước Anh, Pháp, Đức mâu thuẫn QHSX với LLSX gay gắt - số nước tư chủ nghĩa khác phân hóa giàu nghèo, bất công xã hội tăng lên Sự xã hội hóa SX >< quan hệ chiếm hữu tư nhân TBCN TLSX dẫn đến đấu tranh GCVS GCTS Cuộc cách mạng công nghiệp tư chủ nghĩa bóc lột giai cấp tư sản lao động làm thuê SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CN MÁC – LÊNIN XUẤT PHÁT TỪ NHU CẦU CỦA CUỘC ĐẤU TRANH GIAI CẤP CỦA GIAI CẤP VÔ SẢN VÀ NHÂN DÂN LĐ CÔNG XÃ PARI (1871) Phong trào đấu tranh giai cấp vô sản phát triển thành khởi nghĩa vũ trang giành quyền tay nhân dân lao đợng Tiền đề khoa học tự nhiên HỌC THUYẾT VỀ SỰ TIẾN HĨA CỦA CÁC LỒI VỚI TƯ CÁCH LÀ KHOA HỌC VỀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA SỰ (Giulơ (1818 – 1889 Nhà Vật lý nước Anh) Lômônôxop Nhà Vật lý học người Nga HỌC THUYẾT VỀ TÍNH BẢO TOÀN VẬT CHẤT & NĂNG LƯỢNG H LÀ KHOA HỌC VỀ TÍNH THỐNG NHẤT VẬT CHẤT & CHUYỂN HÓA CỦ Tiền đề văn hóa – tư tưởng lý luận Triết học cổ điển Đức Những tiền đề lý luận chứa đựng nhiều hạt nhân Tiền đề Kinh tế trị học Anh lý luận hợp lý giúp Mác Ăngghen kế thừa phát triển đến đỉnh cao khoa học Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp Tiền đề lý luận CHỦ NGHĨA MÁC CNXH KHÔNG TƯỞNG PHÁP KTCT HỌC CĐ ANH TRIẾT HỌC CỔ ĐIỂN ĐỨC TƯ TƯỞNG NHÂN LOẠI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC CĨ SỰ KẾ THỪA TỒN BỘ GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG LÀ TRIẾT HỌC CĐ ĐỨC, KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC CỔ ĐIỂN ANH VÀ CH .. .1. 1 Vị trí, đối tượng, phương pháp, chức CNXHKH lược khảo tư tưởng XHCN 1. 2 Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân 1. 3 Cách mạng xã hội chủ nghĩa 1. 1 Vị trí, đối tượng, phương... Campanenla Mably (14 78 – 15 35) 15 68 – 16 39 17 09 – 17 85 LÀ MỘT TIỀN ĐỀ LÝ LUẬN HẠN CHÊ - Chưa giải thích được b.chất ch.độ nô lệ làm thuê; Xanhximông Sáclơ Phuriê (17 60 – 18 25) 17 72 – 18 37 Sác... lơ Phuriê 17 72 – 18 37 - Chưa phát được sứ mệnh LS GCVS; - Chưa gắn học thuyết họ với PT quần chúng; - Lập trường tâm Tô mát Morơ Campanenla Mably (14 78 – 15 35) 15 68 – 16 39 17 09 – 17 85 Những
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 1 khái quát về CNXH, sứ mệnh lịch sử của GCCN và CMXHCN, Bài 1 khái quát về CNXH, sứ mệnh lịch sử của GCCN và CMXHCN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn