KẾ TOÁN QUẢN TRỊ MÔI TRƢỜNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

158 30 0
  • Loading ...
1/158 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 00:35

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC KẾ TỐN QUẢN TRỊ MÔI TRƢỜNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN Mã số: ĐH2016 – TN08 – 01 Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Thị Nga Thái Nguyên, tháng 10/2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC KẾ TỐN QUẢN TRỊ MƠI TRƢỜNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN Mã số: ĐH2016 – TN08 – 01 Xác nhận tổ chức chủ trì Chủ nhiệm đề tài (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) TS Nguyễn Thị Nga Thái Nguyên, tháng 10/2018 i DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI TT Đơn vị công tác lĩnh vực chuyên môn ĐH Kinh tế & QTKD – Khoa Kế toán Họ tên Vai trò TS Nguyễn Thị Nga PGS.TS Trần Đình Tuấn ĐH Kinh tế & QTKD – Khoa Kế toán Thành viên tham gia ThS Phan Thái Hà ĐH Kinh tế & QTKD – Khoa Kế toán Thƣ ký ThS Nguyễn Trọng Nghĩa ĐH Kinh tế & QTKD – Khoa Kế toán Thành viên tham gia ThS Đàm Phƣơng Lan ĐH Kinh tế & QTKD – Khoa Kế toán Thành viên tham gia Chủ nhiệm đề tài ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH Tên đơn vị nƣớc Nội dung phối hợp nghiên cứu Sở Tài nguyên Môi trƣờng Thái Nguyên Phối hợp việc cung cấp thông tin hoạt động môi trƣờng DNSX thép địa bàn tỉnh Thái Nguyên Kiểm toán Nhà nƣớc Khu vực X Phối hợp việc cung cấp thơng tin tính tn thủ,chấp hành quy định nhƣ trình tự thủ tục bảo vệ hạn chế ảnh hƣởng tác động môi trƣờng đến cộng đồng; Thông tin tổng quát hệ thống quản lý môi trƣờng DNSX thép địa bàn tỉnh Thái Nguyên Các DNSX thép địa bàn tỉnh Phối hợp việc cung cấp thông tin đặc điểm ngành nghề, hoạt động môi trƣờng, thông tin Thái Ngun kế tốn mơi trƣờng nhằm đánh giá thực trang kế tốn mơi trƣờng cơng ty sản xuất thép Khoa Kế toán – Đại học Kinh tế & Tổ chức hội thảo chuyên môn nội dung nghiên QTKD cứu ii MỤC LỤC DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI i ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC HÌNH vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU viii INFORMATION ON RESEARCH RESULTS xii MỞ ĐẦU .1 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN QUẢN TRỊ MƠI TRƢỜNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 13 1.1 Tổng quan chung kế tốn mơi trƣờng doanh nghiệp sản xuất 13 1.1.1 Kế tốn hoạt động mơi trƣờng doanh nghiệp sản xuất .13 1.1.2 Định nghĩa kế toán môi trƣờng doanh nghiệp sản xuất 14 1.1.3 Chức kế tốn mơi trƣờng doanh nghiệp sản xuất 16 1.1.4 Nội dung kế toán môi trƣờng doanh nghiệp sản xuất 17 1.2 Khái qt chung kế tốn quản trị mơi trƣờng doanh nghiệp sản xuất 19 1.2.1 Định nghĩa kế tốn quản trị mơi trƣờng 19 1.2.2 Các loại thông tin kế tốn quản trị mơi trƣờng 21 1.3 Nội dung kế tốn quản trị mơi trƣờng doanh nghiệp sản xuất 23 1.3.1 Kế toán quản trị chi phí mơi trƣờng doanh nghiệp sản xuất 23 1.3.2 Kế tốn quản trị thu nhập mơi trƣờng 37 1.3.3 Kế toán quản trị tài sản môi trƣờng 38 1.3.4 Kế toán quản trị nợ môi trƣờng .40 1.4 Hệ thống báo cáo kế tốn quản trị mơi trƣờng .42 1.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến việc áp dụng kế toán quản trị môi trƣờng doanh nghiệp sản xuất 43 1.5.1 Thái độ nhà quản lý doanh nghiệp 43 1.5.2 Cân nhắc mối quan hệ chi phí lợi ích 44 iii 1.5.3 Truyền thông nội doanh nghiệp 45 1.5.4 Thiếu xây dựng tổ chức học tập .45 1.5.5 Chiến lƣợc quản trị doanh nghiệp 45 1.5.6 Thiếu áp lực từ bên 46 1.6 Kinh nghiệm áp dụng kế tốn quản trị mơi trƣờng số quốc gia giới học cho Việt Nam 48 1.6.1 Kế tốn quản trị mơi trƣờng số nƣớc giới 48 1.6.2 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 53 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ MƠI TRƢỜNG TRONG CÁC DNSX THÉP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN .55 2.1 Đặc điểm ngành sản xuất thép địa bàn Tỉnh Thái Nguyên .55 2.1.1 Mô tả ngành sản xuất thép địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 55 2.1.2 Quá trình sản xuất thép lò điện hồ quang .55 2.1.3 Sử dụng tài nguyên, ô nhiễm môi trƣờng an toàn sản xuất 58 2.2 Khái quát kế toán quản trị hành DNSX thép địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 60 2.3 Thực trạng kế tốn quản trị mơi trƣờng DNSX thép địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 62 2.3.1 Thực trạng kế tốn quản trị chi phí môi trƣờng .62 2.3.2 Thực trạng kế tốn quản trị thu nhập mơi trƣờng DNSX thép địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 70 2.3.3 Thực trạng kế tốn quản trị tài sản mơi trƣờng .70 2.3.4 Thực trạng kế toán quản trị nợ môi trƣờng 72 2.3.5 Thực trạng công bố thông tin môi trƣờng trách nhiệm xã hội cho nhà quản trị doanh nghiệp 73 2.4 Đánh giá thực trạng kế toán quản trị môi trƣờng DNSX thép địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 74 2.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến việc áp dụng EMA DNSX thép địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 79 iv CHƢƠNG GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ MÔI TRƢỜNG TRONG CÁC DNSX THÉP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 83 3.1 Định hƣớng phát triển ngành sản xuất thép địa bàn Tỉnh Thái Nguyên yêu cầu vấn đề môi trƣờng 83 3.2 Sự cần thiết phải hồn thiện kế tốn quản trị mơi trƣờng DNSX thép địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 83 3.3 Phƣơng hƣớng hồn thiện kế tốn quản trị mơi trƣờng DNSX thép địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 85 3.3.1 Phù hợp với hệ thống kế toán quản trị hành 85 3.3.2 Phù hợp hài hòa chi phí lợi ích 85 3.3.3 Kết hợp chặt chẽ kế tốn tài kế tốn quản trị 86 3.3.4 Phù hợp với q trình tồn cầu hóa 86 3.4 Giải pháp hồn thiện kế tốn quản trị mơi trƣờng DNSX thép địa bàn Tỉnh Thái Nguyên .87 3.4.1 Giải pháp hồn thiện kế tốn quản trị chi phí mơi trƣờng .87 3.4.1.1 Giải pháp hồn thiện nhận diện phân loại chi phí mơi trƣờng 87 3.4.1.2 Giải pháp hồn thiện phƣơng pháp xác định chi phí mơi trƣờng .92 3.4.2 Giải pháp hồn thiện kế tốn quản trị thu nhập mơi trƣờng 100 3.4.3 Giải pháp hồn thiện kế tốn quản trị tài sản mơi trƣờng .101 3.4.4 Giải pháp hồn thiện kế tốn quản trị nợ môi trƣờng 102 3.5 Các khuyến nghị để thực giải pháp 104 3.5.1 Về phía DNSX thép địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 104 3.5.2 Về phía Hiệp hội nghề nghiệp, tổ chức tƣ vấn sở đào tạo quản lý kinh tế, kế toán - kiểm toán .106 3.6 Các hạn chế định hƣớng nghiên cứu tƣơng lai .106 KẾT LUẬN .107 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 108 v DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Các định nghĩa kế tốn mơi trƣờng doanh nghiệp .14 Bảng 1.2 Các định nghĩa EMA 20 Bảng 1.3 Phân loại chi phí mơi trƣờng theo nội dung, cơng dụng chi phí 31 Bảng 1.4 Bảng tổng hợp rào cản ảnh hƣởng đến việc .47 áp dụng EMA doanh nghiệp 47 Bảng 1.5 Mối quan hệ hoạt động môi trƣờng yếu tố chi phí POSCO 50 Bảng 2.1 Bảng tổng hợp chi phí mơi trƣờng năm 2016 66 Bảng 2.2 Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung .69 Bảng 2.3 Bảng kê chi tiết TSCĐ môi trƣờng 70 Bảng 2.4 Các loại báo cáo môi trƣờng DNSX thép địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 74 Bảng 2.5 Kết kiểm định T giá trị trung bình hai mẫu độc lập phân loại DNSX thép địa bàn Tỉnh Thái Nguyên theo qui mô doanh nghiệp 80 Bảng 3.1 Nhận diện chi phí phát thải DNSX thép địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 88 Bảng 3.2 Phân loại chi phí mơi trƣờng DNSX thép địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 90 Bảng 3.3 Cân vật liệu chất rắn công đoạn sản xuất phôi thép 96 Bảng 3.4 Bảng phân bổ chi phí nguyên liệu, vật liệu tính cho thành phẩm 98 vi DANH MỤC HÌNH Hình Thiết kế nghiên cứu Hình 1.1 Chức kế tốn mơi trƣờng doanh nghiệp 17 Hình 1.2 Các loại kế tốn mơi trƣờng 18 Hình 1.3 Các loại chi phí mơi trƣờng .25 Hình 1.4 Phân bổ chi phí theo kế tốn truyền thống 35 Hình 1.5 Phân bổ chi phí mơi trƣờng khơng xác 35 Hình 1.6 Điều chỉnh phân bổ chi phí sản xuất chung có tách riêng chi phí mơi trƣờng 36 Hình 2.1 Quy trình sản xuất thép lò EAF DNSX thép địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 57 Hình 2.2 Nguyên nhiên liệu sử dụng phát thải môi trƣờng ngành sản xuất thép EAF 58 Hình 2.3 Cơ cấu chi phí lò EAF năm 2016 59 Hình 2.4 Mục tiêu kế toán quản trị DNSX thép địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 60 Hình 2.5 Phƣơng pháp cắt giảm chi phí DNSX thép địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 61 Hình 2.6 Nhu cầu thơng tin kế tốn quản trị mơi trƣờng DNSX thép địa bàn Tỉnh Thái Nguyên .62 Hình 3.1 Phƣơng trình cân sinh thái 93 Hình 3.2 Nguyên nhiên liệu phát thải mơi trƣờng CNSXthép lò điện 96 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt CP Nguyên nghĩa Chi phí CSR Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp DN Doanh nghiệp DNSX Doanh nghiệp sản xuất EMA Kế tốn quản trị mơi trƣờng IFAC Liên đồn Kế tốn quốc tế JMOE Bộ Mơi trƣờng Nhật Bản KTQT Kế tốn quản trị MFCA Kế tốn theo dòng nguyên vật liệu SXKD Sản xuất kinh doanh TNHH Trách nhiệm hữu hạn CP UNCTAD Cổ phần Hội nghị Liên hiệp quốc thƣơng mại phát triển UNDSD Ủy ban Phát triển bền vững Liên hợp quốc USEPA Ủy ban Bảo vệ Môi trƣờng Hoa Kỳ viii THƠNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thơng tin chung - Tên đề tài: Kế tốn quản trị mơi trường doanh nghiệp sản xuất thép địa bàn Tỉnh Thái Nguyên - Mã số: ĐH 2016-TN08-01 - Chủ nhiệm đề tài: ThS Nguyễn Thị Nga - Tổ chức chủ trì: Trƣờng Đại học Kinh tế & QTKD - Đại học Thái Nguyên - Thời gian thực hiện: từ tháng 01/2016 đến tháng 12/2017 Mục tiêu nghiên cứu  Đánh giá hệ thống kế toán quản trị hành việc quản lý cung cấp thông tin tài sản mơi trƣờng, nợ mơi trƣờng, chi phí môi trƣờng thu nhập môi trƣờng DNSX thép địa bàn Tỉnh Thái Nguyên  Nhận diện rào cản ảnh hƣởng đến việc áp dụng kế tốn quản trị mơi trƣờng DNSX thép địa bàn Tỉnh Thái Nguyên  Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn quản trị mơi trƣờng khuyến nghị để áp dụng đƣợc giải pháp DNSX thép địa bàn Tỉnh Thái Ngun Tính sáng tạo Kế tốn quản trị môi trƣờng bao gồm bốn nội dung kế tốn quản trị tài sản mơi trƣờng, nợ mơi trƣờng, chi phí mơi trƣờng thu nhập mơi trƣờng Tuy nhiên, Việt Nam nay, có số nghiên cứu kế tốn quản trị chi phí mơi trƣờng Do vậy, đề tài phân tích, đánh giá thực trạng tất bốn nội dung kế tốn quản trị mơi trƣờng DNSX thép địa bàn Tỉnh Thái Nguyên Đồng thời, nghiên cứu nhận diện rào cản ảnh hƣởng đến việc áp dụng kế tốn quản trị mơi trƣờng DNSX thép địa bàn nghiên cứu Căn vào kết nghiên cứu, đề tài xác định nội dung kế tốn quản trị mơi trƣờng cần hồn thiện đề xuất khuyến nghị để tăng cƣờng việc áp dụng kế tốn quản trị mơi trƣờng DNSX thép địa bàn Tỉnh Thái Nguyên nợ môi trƣờng phát sinh doanh nghiệp? 7/7 (100%) doanh nghiệp/nhà máy chƣa biết đến thuật ngữ “nợ môi trƣờng” Sau đƣợc giải thích, 7/7 (100%) doanh nghiệp/nhà máy có phát sinh khoản nợ mơi trƣờng Bao gồm khoản nợ đơn vị cung cấp dịch vụ xử lý chất thải, vệ sinh mơi trƣờng, khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp NSNN, khoản phạt phải nộp vi phạm qui định môi trƣờng, khoản phải trả bồi thƣờng cố môi trƣờng Khoản nợ mơi trƣờng có đƣợc theo dõi quản lý riêng khơng (có tài khoản chi tiết riêng, sổ kế toán chi tiết riêng, báo cáo kế toán riêng)? 7/7 (100%) doanh nghiệp/nhà máy không nhận diện đƣợc khoản nợ môi trƣờng nên coi khoản nợ môi trƣờng nhƣ khoản nợ phải trả thông thƣờng 2.2 Đối với khoản phải trả nhà cung cấp dịch vụ xử lý chất thải, vệ sinh môi trƣờng đƣợc ghi nhận vào TK 331 - Phải trả nhà cung cấp; Khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp NSNN đƣợc ghi nhận vào TK 333 - Thuế khoản phải nộp NSNN; Khoản phạt vi phạm qui định môi trƣờng, khoản phải trả bồi thƣờng cố môi trƣờng đƣợc ghi nhận vào TK 338 - Phải trả khác - Phƣơng pháp xác định, ghi nhận khoản nợ môi trƣờng? 2.3 2.4 3.1 (7/7) 100% doanh nghiệp/nhà máy xác định khoản nợ môi trƣờng sở phát sinh nghĩa vụ doanh nghiệp/nhà máy trả Doanh nghiệp/nhà máy có tiến hành trích lập dự phòng nợ mơi trƣờng khơng? Khơng: (7/7) 100% doanh nghiệp/nhà máy chƣa thực trích lập dự phòng nợ mơi trƣờng Kế tốn quản trị chi phí mơi trƣờng - Doanh nghiệp có phát sinh chi phí từ hoạt động mơi trƣờng khơng? Có: 7/7 (100%) doanh nghiệp có hoạt động mơi trƣờng nên phát sinh chi phí mơi trƣờng 3.2 - Nếu có, chi phí mơi trƣờng doanh nghiệp đƣợc có đƣợc theo dõi quản lý nhƣ cung cấp thông tin riêng không? Không: 7/7 (100%) doanh nghiệp/nhà máy không theo dõi quản lý riêng chi phí mơi trƣờng Chi phí mơi trƣờng phát sinh phận đƣợc ghi nhận vào chi phí SXKD phận Các khoản chi phí mơi trƣờng phát sinh xử lý chất thải, khí thải,… đƣợc tập hợp vào tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung Các khoản chi phí mơi trƣờng phát sinh phận quản lý doanh nghiệp đƣợc tập hợp vào tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp - Doanh nghiệp xác định chi phí mơi trƣờng theo phƣơng pháp nào? Thơng 3.3 tin chi phí mơi trƣờng đƣợc theo dõi dƣới thƣớc đo vật hay thƣớc đo tiền tệ hay hai thƣớc đo? 7/7 (100%) doanh nghiệp/nhà máy xác định chi phí mơi trƣờng theo phƣơng pháp chi phí thực tế Thơng tin chi phí mơi trƣờng đƣợc theo dõi dƣới thƣớc đo tiền tệ, khơng doanh nghiệp theo dõi chi phí mơi trƣờng dƣới thƣớc đo vật - Chi phí môi trƣờng phát sinh doanh nghiệp đƣợc phân bổ cho đối tƣợng chi phí theo tiêu thức nào? 3.4 7/7 (100%) doanh nghiệp/nhà máy cho chi phí mơi trƣờng đƣợc ghi nhận vào TK 627 – Chi phí sản xuất chung phí mơi trƣờng đƣợc phân bổ cho đối tƣợng tập hợp chi phí theo tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung Tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung doanh nghiệp/nhà máy đƣợc khảo sát tiêu thức sau: Số công lao động, khối lƣợng sản phẩm, chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí định mức 3.5 - Bộ phận kế tốn quản trị doanh nghiệp có phải tiến hành cung cấp thơng tin chi phí mơi trƣờng khơng? Nếu có cung cấp thơng tin dƣới đơn vị tiền tệ hay vật hay hai ngƣời yêu cầu cung cấp thông tin chi phí mơi trƣờng? 7/7 (100%) doanh nghiệp/nhà máy đƣợc khảo sát không cung cấp thông tin chi phí mơi trƣờng dƣới thƣớc đo tiền tệ thƣớc đo vật theo định kỳ không phận ngƣời yêu cầu thực Tuy nhiên, phận Môi trƣờng cần lập báo cáo hoạt động môi trƣờng cho nhà quản lý có u cầu phận kế tốn cung cấp tổng chi phí mơi trƣờng phát sinh kỳ Khi đó, phận kế tốn vào sổ kế toán chi tiết tài khoản 6274, tài khoản 6277 tài khoản 6278 để lọc chi phí mơi trƣờng để gửi bảng tổng hợp cho phận môi trƣờng Việc theo dõi khối lƣợng chất thải, khí thải,… thuộc trách nhiệm phận Mơi trƣơng Bộ phận kế tốn khơng cần thiết phải theo dõi chúng Kế toán quản trị thu nhập mơi trƣờng - Doanh nghiệp có phát sinh khoản thu nhập môi trƣờng không? (Thu nhập từ bán phế liệu, phế phẩm, chất thải, … ; thu nhập từ khen thƣởng, tài trợ cho hoạt động môi trƣờng,…) 4.1 7/7 (100%) doanh nghiệp/nhà máy trả lời đặc thù trình sản xuất thép nên kết thúc q trình sản xuất có thu đƣợc phế liệu phế thải bán cho đơn vị khác nên DNSX thép có khoản thu nhập từ bán phế liệu, phế thải, chất thải Khoản khen thƣởng từ hoạt động mơi trƣờng có phát sinh nhƣng ít, khơng đáng kể - Nếu có thu nhập mơi trƣờng có đƣợc ghi nhận vào tài khoản có 4.2 đƣợc nhận diện thu nhập môi trƣờng không? 7/7 (100%) doanh nghiệp/nhà máy không nhận diện khoản thu từ bán phế liệu, phế thải khoản thu nhập môi trƣờng Các doanh nghiệp coi khoản thu nhập khác đơn vị nên đƣợc ghi nhận vào TK 711 – Thu nhập khác ghi giảm chi phí SXKD đơn vị 130 PHỤ LỤC CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN NHÀ MÁY LUYỆN THÉP LƢU XÁ BÁO CÁO RÀ SOÁT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BHLĐ VÀ BVMT QUÝ III - KẾ HOẠCH BHLĐ&BVMT QUÝ IV/2017 ĐVT: 1.000 đồng TT I II A B III 15 16 17 IV Nội dung CÁC BIỆN PHÁP VỀ KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ PCCN … CÁC BIỆN PHÁP VỀ VSLĐ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CÁC BIỆN PHÁP VỀ VSLĐ … BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG Cải tạo, sửa chữa kho lƣu giữ, phƣơng tiện thu gom xử lý chất thải Sửa chữa, vệ sinh đƣờng ống hút hệ thống lọc bụi lò LF, hút khí độc Quan trắc, giám sát mơi trƣờng định kỳ Nộp phí bảo vệ môi trƣờng nƣớc thải công nghiệp Sửa chữa hệ thống thu gom nƣớc mƣa chảy tràn khu vực bãi liệu trời Vệ sinh mặt bằng, cống rãnh thoát nƣớc, xử lý chất thải sinh hoạt,… Trồng mới, chăm sóc Xử lý chất thải nguy hại theo quy định TRANG BỊ PHƢƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN … Khẩu trang chống bụi Kính trắng chống bụi, chống hóa chất Khẩu trang phòng độc (bộ lọc khí cửa) … CƠNG TÁC CHĂM SĨC SỨC KHỎE NGƢỜI LAO ĐỘNG … Khám SKĐK NLĐ làm việc môi trƣờng độc Khám phát bệnh nghề nghiệp … Quý III Kế hoạch năm 2017 Kế hoạch Thực 265.000 105.000 103.300 Lũy kế tháng 192.378 Kế hoạch Quý IV 60.000 388.000 138.000 186.000 120.000 204.300 131.000 313.800 151.000 73.500 18.000 250.000 20.000 30.000 35.000 25.000 30.000 40.000 40.000 30.000 1.567.950 66.000 5.000 30.000 9.000 12.000 10.000 73.300 5.000 33.000 9.000 3.300 23.000 158.800 101.200 231.800 15.000 43.000 26.000 9.800 30.000 53.000 15.000 777.269 55.500 5.000 18.000 12.500 5.000 15.000 671.200 112.000 5.600 24.000 28.000 1.400 - 20.000 1.200 - 64.090 4.000 11.500 28.000 1.400 12.000 3.927.750 54.000 50.000 969.600 50.000 879.970 2.581.076 1.199.550 - 54.000 - 50.000 131 PHỤ LỤC Thực trạng nhận diện chi phí xử lý phát thải Nhà máy Luyện thép Lƣu Xá Loại phát thải Nguồn phát sinh Công nghệ xử lý Nƣớc thải sinh hoạt: phát sinh Thu gom, tập trung xử lý sinh học từ sinh hoạt cán bộ, cơng sau hợp vào hệ thống thải chung nhân viên bếp ăn tập thể công ty môi trƣờng Nƣớc thải Nƣớc thải sản xuất: phát sinh từ cơng đoạn làm mát máy móc, thiết bị Ồn Ồn phát sinh chủ yếu từ trình vận hành máy móc thiết bị, q trình bốc xếp nguyên vật liệu, vận chuyển sản phẩm Khí thải, Bụi Phát sinh từ khu vực lò cao, thiêu kết, lò nung; Q trình cán thép bốc dỡ, vận chuyển sản phẩm Chất thải sinh Phát sinh chủ yếu từ q trình sinh hoạt cán cơng nhân viên xí nghiệp bếp ăn Chi phí xử lý phát thải đƣợc nhận diện Chi phí xử lý phát thải khơng đƣợc nhận diện Chi phí vật tƣ, hóa chất xử lý nƣớc Chi phí cải tạo, sửa chữa Chi phí vật tƣ xử lý nƣớc hệ thống bơm nƣớc tuần Nƣớc thải sản xuất đƣợc thu gom hoàn bể lắng, nƣớc thải đƣợc lắng Chi phí khấu hao hệ lọc, làm mát tuần hoàn tái sử thống bơm nƣớc tuần dụng hoàn, trạm bơm tuần hoàn Xây dựng nhà đặt thiết bị kín, Chi phí bảo dƣỡng máy móc có tƣờng cách âm với môi trƣờng thiết bị đƣợc phân bổ cho bên ngồi mục đích giảm tiếng ồn Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ cho công nhân Lắp đặt hệ thống giảm phân xƣởng sản xuất oxy Thƣờng xuyên bảo dƣỡng máy móc thiết bị - Xử lý bụi ngƣng tụ nƣớc - Thƣờng xuyên phun nƣớc Chi phí cải tạo, sửa chữa Chi phí vật tƣ cho hệ thống tuyến đƣờng vận chuyển hệ thống khử bụi, hệ khử bụi, lọc bụi - Khi vận chuyển nguyên, nhiên liệu, thống lọc bụi; Chi phí vệ Chi phí trang bị vật dụng cho sản phẩm, phƣơng tiện vận sinh đƣờng ống hút bụi ngƣời lao động chống bụi, chuyển bố trí bạt che phủ Chi phí khấu hao hệ chống độc nhằm hạn chế tối đa tác động thống lọc bụi, khử bụi bụi rơi vãi Thu gom tập trung, hợp đồng với Chi phí thuê dịch vụ thu Cơng ty Mơi trƣờng Cơng trình gom, xử lý rác với đơn vị đô thị thành phố hàng ngày đến thu khác 132 Loại phát thải hoạt Nguồn phát sinh tập thể Công nghệ xử lý Chi phí xử lý phát thải đƣợc nhận diện Chi phí xử lý phát thải không đƣợc nhận diện gom, vận chuyển chôn lấp bãi rác Các loại giẻ lau đƣợc tận dụng lại, Chi phí thuê dịch vụ thu Chi phí xà phòng, điện nƣớc, sau giặt để lau tiếp gom, xử lý rác với đơn vị chi phí khấu hao máy giặt Các chất thải không tận dụng đƣợc khác vắt công nghiệp thu gom, đem xử lý chất thải sinh hoạt Chất thải rắn khác (xỉ lò cao, xỉ luyện thép, vẩy cán,…) đƣợc tận dụng bán cho sở sản xuất gạch, xi măng để làm phụ gia Chi phí nhân công phân bổ Thu gom vào bãi thải chung cho hoạt động thu gom bùn Công ty thải Chất thải sản xuất Chất thải sản xuất phát sinh không thƣờng xuyên, chủ yếu loại giẻ lau khơng dính dầu mỡ, thiết bị, dụng cụ hỏng Bùn thải Bùn thải nạo vét hố ga, cống rãnh Chất thải nguy hại Từ trình bảo dƣỡng, sửa chữa, vận hành máy móc Đăng ký nguồn chất thải nguy hại thiết bị theo sổ chủ nguồn thải Chi phí mua thùng phi Thu gom vào thùng phi có nắp Chi phí vận chuyển đến Giẻ lau dính dầu mỡ đậy đƣợc cất giữ kho chờ đơn nơi qui định vị có chức xử lý Bóng điện huỳnh quang hỏng Dầu thải (Nguồn: Tổng hợp tác giả, 2016) 133 PHỤ LỤC CN Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên Nhà máy Luyện thép Lu Xá (Trớch) Sổ chi tiết tài khoản 621 Từ ngày 01/06/2017 đến ngày 30/06/2017 Ct Ngay - So - Dien giai Ps no 01/06/2017 2145 XuÊt vËt t PX 01/06/2017 2145 XuÊt vËt t PX PX 07/06/2017 08/06/2017 2167 2167 XuÊt vËt t XuÊt vËt t PX 11/06/2017 2148 XuÊt vËt t 10 30/06/2017 DIEN Ph©n bổ điện nớc PX 30/06/2017 DIEN Phân bổ điện nớc PX PX 30/06/2017 30/06/2017 DIEN DIEN Phân bổ điện nớc Phân bổ điện nớc PX 30/06/2017 EACE Xuất khí A xª ty len PX 30/06/2017 ECAE XuÊt khÝ A xª ty len PX 30/06/2017 KHI02 KhÝ than PX 30/06/2017 KHI02 KhÝ than PX 30/06/2017 Tk Du Ma Dt Ten Dt Số d đầu kỳ PX PX Ps co OXY ô xy đờng ống, ar gông đờng èng 287 262 889 54 045 835 35 443 323 126 223 16 019 823 112 890 363 828 396 386 24 060 448 614 021 58 554 108 335 326 901 208 736 248 37 203 398 917 666 176 1524 HTHB HƯ thèng khư bơi 1524 HTHB HƯ thèng khư bơi 1524 1524 HTHB HTHB HƯ thèng khư bụi Hệ thống khử bụi 1522 ACE Trạm A xê ty len 13681 XNNL Xí nghiệp Năng Lợng 13681 XNNL Xí nghiệp Năng Lợng 13681 13681 XNNL XNNL Xí nghiệp Năng Lợng Xí nghiệp Năng Lợng 15512 SCCS Lò điện SCCS 15512 SCCS Lò điện SCCS 13681 NMKH Nhà máy kốc hoá 13681 NMKH Nhà máy kốc hoá 13681 XNNL Xí nghiệp Năng Lợng 134 PX 30/06/2017 OXY PK 30/06/2017 17 PK 30/06/2017 21 - - ô xy đờng ống, ar gông đờng ống Kết chuyển chi phí NVL chÝnh 6211 > 1541 KÕt chuyÓn chi phÝ NVL chÝnh 6212 > 1543 Céng ph¸t sinh kú Sè d cuèi kú 672 773 481 188 521 136 893 13681 179 227 271 070 293 865 822 188 521 136 893 XNNL Xí nghiệp Năng Lợng 1541 1543 PHỤ LỤC 10 CN C«ng ty CP Gang ThÐp Thái Nguyên Nhà máy Luyện thép Lu Xá (Trớch) Sổ chi tiết tài khoản 627 Từ ngày 01/06/2017 đến ngày 30/06/2017 Ct Ngay - So - Dien giai 01/06/2017 2055 Xuất vật tƣ PN 01/06/2017 581A ThÐp phÕ thu håi sản xuất Xuất vật tƣ 04/06/2017 2055 PX 05/06/2017 2145 Xuất vật tƣ Xuất vật tƣ PX 05/06/2017 2149 Xuất vật tƣ PX 05/06/2017 2149 Ps co Tk Du Ma Dt Ten Dt Số d đầu kỳ PX PX Ps no 399 292 170 692 224 024 701 692 182 830 1522 HTHB HƯ thèng khư bơi 368 850 1521 NMLT Nhà máy luyện thép 1531 HTHB HƯ thèng khư bơi 1531 HTHB 1524 HTBN 1531 HTBN Hệ thống khử bụi Hệ thống bơm nớc tuần hoàn Hệ thống bơm nớc tuần hoàn 135 PX 06/06/2017 ACE PN 07/06/2017 084 PX 10/06/2017 OXY XuÊt khÝ A xª ty len Bột chịu lửa phế loại thu hồi XuÊt vËt t( Oxy t¹m tÝnh) Xuất vật tƣ PX 10/06/2017 2184 Xuất vật tƣ PX 11/06/2017 2064 Xuất vật tƣ PX 12/06/2017 2065 Xuất vật tƣ PX PC 11/06/2017 2185 12/06/2017 012 Đoàn kiểm tra môi trờng lao động Bộ Công thơng làm việc với nhà máy công tác ATVSLĐ Xut vt t PX 13/06/2017 2216 Xut vt t PX 17/06/2017 2217 PC Máy xúc đào xúc xỉ thép 17/06/2017 0001701 (32,5h) Trung tâm quan trắc Môi trờng Tỉnh Thái Nguyên làm việc với nhà máy công 17/06/2017 028 tác VSCN BVMT PX Ct 17/06/2017 1857 Ngay So PN 18/06/2017 088 PK Xuất vật tƣ Dien giai Đồng phế thu hồi SC Mâm từ 10T Xut vật tƣ PX 18/06/2017 1857 Xuất vật tƣ PX PX 19/06/2017 1858 19/06/2017 2241 Xuất vật tƣ 636 854 15512 VPNM 11 280 472 1526 129 100 364 916 357 892 399 292 669 968 565 692 915 832 303 218 10 265 692 757 692 184 492 Ps no 440 045 202 353 451 Ps co NMLT Nhà văn phòng tầng Nhà máy luyện thép 13681 XNNL Xí nghiệp Năng Lợng 1531 AT An toµn 1522 HTHB HƯ thèng khư bơi 1522 HTHB HƯ thèng khư bơi 1531 HTHB HƯ thèng khư bơi 1111 NA Nhà ăn HT 1531 AT An toàn 1531 AT 331 012 An toàn Doanh nghiệp TN Hơng Thuỷ 1111 PCD 1522 HTBN Tk Du Ma Dt Phòng điện Hệ thống bơm nớc tuần hoàn Ten Dt 29 040 000 1526 NMLT 1523 HTBN Nhà máy luyện thép Hệ thống bơm nớc tuần hoàn 1531 1524 HTHB HTBN Hệ thèng khư bơi HƯ thèng b¬m níc 136 014 595 692 Xuất vật tƣ PX 21/06/2017 2244 PN 21/06/2017 089 PN 21/06/2017 089 PN 21/06/2017 090 PN 22/06/2017 091 Đồng phế, thép phế thu hồi từ đầu súng, HKT Đồng phế, thép phế thu hồi từ đầu súng, HKT Than điện cực phế thu hồi sx Đồng phế thu håi ( èng ®ång HKT) Xuất vật tƣ PX Xuất vật tƣ PX 25/06/2017 2115 Xuất vật tƣ PX 25/06/2017 2130 Xuất vật tƣ PX 25/06/2017 2130 Xuất vật tƣ PX 26/06/2017 2132 PX 27/06/2017 2132 Xuất vật tƣ Xuất vật tƣ PX 29/06/2017 2138 Xuất vật tƣ PX PN 29/06/2017 2140 29/06/2017 092 PN 29/06/2017 650 Than ®iƯn cùc phÕ thu håi ThÐp phÕ thu håi sản xuất Xuất vật tƣ PX 30/06/2017 2291 Xuất vật tƣ PX 30/06/2017 2291 PX 30/06/2017 2292 PK Trồng cảnh 30/06/2017 0035660 máy Xut vt t khu vực nhà 1524 HTHB Hệ thống khử bụi 1521 NMLT Nhà máy luyện thép 1526 NMLT Nhà máy luyện thép 1526 NMLT Nhà máy luyện thép 1526 NMLT Nhà máy luyện thép 1524 HTHB HƯ thèng khư bơi 1531 HTHB HƯ thèng khư bơi 1531 HTHB HƯ thèng khư bơi 1523 HTHB 1531 HTBN 1522 HTBN HƯ thèng khư bơi HƯ thèng b¬m nớc tuần hoàn Hệ thống bơm nớc tuần hoàn 1522 HTHB HƯ thèng khư bơi 1522 32 802 000 1526 HTHB NMLT Hệ thống khử bụi Nhà máy luyện thép 15 592 800 1521 NMLT Nhà máy luyện thép 1531 HTHB HƯ thèng khư bơi 1524 HTHB HƯ thèng khư bơi 1531 HTHB HƯ thèng khư bơi 331 553 Bïi Văn Tuấn 330 648 137 720 000 107 184 000 201 850 000 755 692 304 492 185 684 272 866 162 288 277 692 365 692 399 292 25/06/2017 2110 tuần hoàn 219 969 395 692 224 024 90 573 712 137 BN 30/06/2017 070 PX 30/06/2017 2152 Thanh toán tiền thuê xe chuyên dùng hút bể phèt Xuất vật tƣ Xuất vật tƣ PX 30/06/2017 2152 Xuất vật tƣ PX 30/06/2017 2324 Xuất vật tƣ PX 30/06/2017 2325 Xuất vật tƣ PX 30/06/2017 2325 PX 30/06/2017 PBD PK Ct 30/06/2017 0000030 Ngay So PK 30/06/2017 0000109 PK 30/06/2017 0000250 PK 30/06/2017 0001708 PK PN PN 30/06/2017 0002788 30/06/2017 092 30/06/2017 093 PN PN 30/06/2017 094 30/06/2017 097 PN 30/06/2017 675 PN 30/06/2017 676 PK 30/06/2017 3009 Phân bổ động Vận chuyển xỉ thải, xúc xỉ thải (1916 m3) Dien giai Máy cẩu nhóp tuyển chọn mê vỉa bãi xỉ (22,99 ca) Dịch vụ VS công nghiệp quý năm 2017 Thời gian vận chuyển C2H2, O2, Ar gông VT khác (28,5ca) Bốc nhóp phế thép chuyển bãi, gom băm vo gian liệu PX NM(37,5 ca) Xỉ thải thu hồi Đồng phế thu hồi SC Gạch MgO-C thu hồi nguyên viên Than ®iÖn cùc phÕ thu håi ThÐp phÕ thu håi tõ lò điện SCCS 30T Thép phế thu hồi sau thùng thép Phân bổ tài khoản 627 > 145 692 575 692 215 692 34 253 692 235 868 143 692 27 959 025 62 178 856 Ps no 31 704 640 27 835 799 13 121 692 51 950 908 11211 524 CTy CP MT vµ CT đô thị Thái nguyên 1522 HTHB Hệ thống khử bụi 1531 HTHB HƯ thèng khư bơi 1531 AT An toµn 1524 HTHB HƯ thèng khư bơi 1531 HTHB HƯ thèng khư bơi 2422 T HB 331 447 331 623 HƯ thèng läc bơi C«ng ty TNHH Quang Hng Ten Dt Công ty TNHH Ngọc Cơng HTX sản xuất TM Bảo Lộc 331 012 Doanh nghiệp TN Hơng Thuỷ 331 57 327 433 1526 900 506 1526 120 NMLT NMLT Công ty CP Vận tải gang thép TN Nhà máy luyện thép Nhà máy luyện thép 605 000 1526 52 745 000 1526 NMLT NMLT Nhà máy luyện thép Nhà máy luyện thép 20 653 000 1521 NMLT Nhà máy luyện thép 19 739 920 1521 NMLT Nhà m¸y lun thÐp Ps co 331 449 Tk Du Ma Dt 333 797 1541 138 PK 30/06/2017 3009 - - 1541, 1543 Phân bổ tài khoản 627 > 1541, 1543 Céng ph¸t sinh kú Sè d cuèi kú 592 312 698 689 14 501 123 1543 312 698 689 139 PHỤ LỤC 11 RC16 RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 RC7 RC8 RC9 RC10 RC11 RC12 RC13 RC14 RC15 QMDN 2 2 2 2 2 2 2 2 Group Statistics N Mean Std Deviation 16 4.06 772 33 4.12 415 16 2.88 806 33 4.18 528 16 3.81 403 33 3.94 429 16 3.19 981 33 3.73 574 16 3.31 602 33 3.64 603 16 3.94 250 33 4.03 305 16 3.06 680 33 3.91 579 16 3.69 602 33 4.00 559 16 3.81 544 33 3.91 459 16 2.88 806 33 3.00 559 16 3.06 443 33 3.18 392 16 3.31 479 33 4.09 384 16 3.31 479 33 3.82 683 16 3.88 342 33 3.97 585 16 3.75 683 33 4.15 508 16 3.19 403 33 3.39 556 Std Error Mean 193 072 202 092 101 075 245 100 151 105 062 053 170 101 151 097 136 080 202 097 111 068 120 067 120 119 085 102 171 088 101 097 140 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of t-test for Equality of Means Variances F Sig t df Sig (2-tailed) Mean Std Error 95% Confidence Interval of Difference Difference the Difference Lower Equal variances assumed 7.817 007 Upper -.348 47 730 -.059 169 -.399 281 -.285 19.324 779 -.059 206 -.490 372 -6.808 47 000 -1.307 192 -1.693 -.921 -5.900 21.444 000 -1.307 221 -1.767 -.847 -.990 47 327 -.127 128 -.385 131 -1.012 31.513 319 -.127 125 -.382 129 -2.430 47 019 -.540 222 -.987 -.093 -2.038 20.133 055 -.540 265 -1.092 012 -1.764 47 084 -.324 184 -.693 046 -1.765 29.832 088 -.324 184 -.699 051 -1.057 47 296 -.093 088 -.270 084 -1.132 35.699 265 -.093 082 -.259 073 -4.533 47 000 -.847 187 -1.222 -.471 -4.283 25.896 000 -.847 198 -1.253 -.440 -1.790 47 080 -.313 175 -.664 039 -1.744 27.877 092 -.313 179 -.680 055 -.651 47 519 -.097 148 -.395 202 -.613 25.688 546 -.097 158 -.421 228 -.633 47 530 -.125 197 -.522 272 -.558 22.242 582 -.125 224 -.589 339 -.959 47 343 -.119 124 -.370 131 -.918 26.749 367 -.119 130 -.386 147 -6.131 47 000 -.778 127 -1.034 -.523 RC16 Equal variances not assumed RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 RC7 RC8 RC9 RC10 RC11 Equal variances assumed 1.657 204 Equal variances not assumed Equal variances assumed 586 448 Equal variances not assumed Equal variances assumed 3.668 062 Equal variances not assumed Equal variances assumed 094 761 Equal variances not assumed Equal variances assumed 000 997 Equal variances not assumed Equal variances assumed 378 542 Equal variances not assumed Equal variances assumed 2.807 100 Equal variances not assumed Equal variances assumed 1.439 236 Equal variances not assumed Equal variances assumed 2.925 094 Equal variances not assumed Equal variances assumed 499 483 Equal variances not assumed Equal variances assumed 6.149 017 141 Equal variances not assumed RC12 RC13 RC14 Equal variances assumed 1.218 275 Equal variances not assumed Equal variances assumed 1.156 288 Equal variances not assumed Equal variances assumed 3.519 067 Equal variances not assumed Equal variances assumed 10.567 002 -5.677 24.710 000 -.778 137 -1.061 -.496 -2.657 47 011 -.506 190 -.889 -.123 -2.998 40.638 005 -.506 169 -.846 -.165 -.598 47 553 -.095 158 -.414 224 -.712 45.190 480 -.095 133 -.362 173 -2.314 47 025 -.402 173 -.751 -.053 -2.088 23.320 048 -.402 192 -.799 -.004 -1.324 47 192 -.206 156 -.520 107 -1.478 39.607 147 -.206 140 -.489 076 RC15 Equal variances not assumed ... vấn đề môi trƣờng 83 3.2 Sự cần thi t phải hồn thi n kế tốn quản trị môi trƣờng DNSX thép địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 83 3.3 Phƣơng hƣớng hồn thi n kế tốn quản trị môi trƣờng DNSX... pháp hoàn thi n kế tốn quản trị mơi trƣờng DNSX thép địa bàn Tỉnh Thái Nguyên .87 3.4.1 Giải pháp hoàn thi n kế tốn quản trị chi phí mơi trƣờng .87 3.4.1.1 Giải pháp hoàn thi n nhận... 87 3.4.1.2 Giải pháp hồn thi n phƣơng pháp xác định chi phí mơi trƣờng .92 3.4.2 Giải pháp hồn thi n kế tốn quản trị thu nhập mơi trƣờng 100 3.4.3 Giải pháp hồn thi n kế tốn quản trị tài
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ MÔI TRƢỜNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN, KẾ TOÁN QUẢN TRỊ MÔI TRƢỜNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn