ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TẠI QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

97 45 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 00:28

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TẠI QUẬN HỒNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI NGUYỄN ANH DŨNG HÀ NỘI, NĂM 2018 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TẠI QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI MÃ NGÀNH : 8850103 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM ANH TUẤN HÀ NỘI, NĂM 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI Cán hướng dẫn : TS Phạm Anh Tuấn Cán chấm phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Quang Học Cán chấm phản biện 2: TS Vũ Thị Thanh Thủy Luận văn thạc sĩ bảo vệ tại: HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI Ngày 19 tháng 01 năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả Nguyễn Anh Dũng LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo Khoa Quản lý đất đai – Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi nhiệt tình giảng dạy, hướng dẫn tơi suốt q trình học tập nghiên cứu luận văn Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS Phạm Anh Tuấn người trực tiếp hướng dẫn khoa học, tận tình giúp đỡ hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn, UBND quận Hồng Mai, Phòng Tài ngun Mơi trường quận Hồng Mai, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – Chi nhánh quận Hoàng Mai, UBND phường cán địa phường địa bàn quận Hoàng Mai tạo điều kiện thuận lợi cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu, tư liệu đồ trình nghiên cứu luận văn Cuối xin trân trọng cảm ơn bạn học viên lớp, người thân gia đình bạn bè giúp đỡ động viên tơi q trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học 3.2 Ý nghĩa thực tiễn .2 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ THỰC HIỆN CÁC QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Khái niệm đất đai, vai trò đất đai với phát triển kinh tế, xã hội 1.1.2 Hệ thống pháp luật đất đai 1.1.3 Các quyền đất đai .5 1.2 Cơ sở pháp lý thực quyền sử dụng đất Việt Nam 1.2.1 Qúa trình hình thành, phát triển quyền sử dụng đất Việt Nam 1.2.2 Cơ sở pháp lý thực quyền sử dụng đất Việt Nam .13 1.3 Cơ sở thực tiễn .17 1.3.1 Quyền sở hữu, sử dụng đất số nước giới .17 1.3.2 Tổng quan việc thực số quyền sử dụng đất Việt Nam .24 1.3.3 Thực tiễn việc thực quyền sử dụng đất số tỉnh thành Việt Nam 28 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI PHƯƠNG PHÁP, NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 32 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .32 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 32 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu .32 2.2 Nội dung nghiên cứu 32 2.2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội quận Hồng Mai 32 2.2.2 Tình hình quản lý sử dụng đất quận Hồng Mai .32 2.2.3 Đánh giá việc thực QSDĐ địa bàn quận Hoàng Mai .32 2.2.4 Đề xuất số giải pháp việc thực quyền sử dụng đất địa bàn quận Hoàng Mai .32 2.3 Phương pháp nghiên cứu .33 2.3.1 Phương pháp điều tra, thu thập tài liệu thứ cấp 33 2.3.2 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 33 2.3.3 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu sơ cấp .34 2.3.4 Phương pháp thống kê, xử lý số liệu 34 2.3.5 Phương pháp chuyên gia .35 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 36 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội quận Hoàng Mai .36 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 36 3.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế, xã hội 40 3.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội 42 3.2 Hiện trạng quản lý sử dụng đất 43 3.2.1 Tình hình công tác quản ý nhà nước đất đai 43 3.2.2 Hiện trạng sử dụng đất 48 3.2.3 Đánh giá chung tình hình quản lý, sử dụng đất đai quận Hoàng Mai 51 3.3 Đánh giá tình hình việc thực quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân địa bàn quận Hoàng Mai 52 3.3.1 Tình hình thực quyền chuyển nhượng sử dụng đất 52 3.3.2: Tình hình thực quyền thừa kế quyền sử dụng đất .54 3.3.3: Tình hình thực hiền quyền tặng cho quyền sử dụng đất .56 3.3.4: Tình hình thực quyền chấp quyền sử dụng đất 58 3.3.5: Tổng hợp phân tích kết điều tra thực tế 60 3.3.6 Tổng hợp kết điều tra ý kiến hộ gia đình, cá nhân thực quyền sử dụng đất 66 3.3.7 Đánh giá chung tình hình thực quyền sử dụng đất 68 3.4 Đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao quyền người sử dụng đất quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội .70 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 PHỤ LỤC NHẬN XÉT PHẢN BIỆN KẾT LUẬN HỘI ĐỒNG GIẢI TRÌNH SỬA CHỮA Thơng tin luậnvăn: Nội dung trình bày gồm: + Họ tên học viên: Nguyễn Anh Dũng + Chuyên ngành : Quản lý đất đai Mã ngành: 8850103 + Cán hướng dẫn: TS Phạm Anh Tuấn + Tên đề tài: Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu việc thực quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân quận Hồng Mai, thành phố Hà Nội + Thơng tin luận văn: Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu việc thực quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Hiện trạng, cấu sử dụng đất quận Hoàng Mai năm 2017 49 Bảng 3.2 Tình hình thực quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đấttrên địa bàn quận Hoàng Mai từ năm 2015 - 2017 53 Bảng 3.3 Tình hình thực quyền thừa kế quyền sử dụng đất trênđịa bàn quận Hoàng Mai từ năm 2015 – 2017 54 Bảng 3.4 Tình hình thực quyền tặng cho quyền sử dụng đất trên56địa bàn quận Hoàng Mai từ năm 2015 – 2017 56 Bảng 3.5 Tình hình thực quyền chấp quyền sử dụng đất địa bàn quận Hoàng Mai từ năm 2015 – 2017 58 Bảng 3.6 Tình hình thực quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đấttrên địa bàn quận Hoàng Mai giai đoạn 2015-2017 60 Bảng 3.7 Tổng hợp kết điều tra việc thực quyền thừa kế QSD đất .62 Bảng 3.8 Tổng hợp kết điều tra việc thực quyền tặng cho QSD đất 63 Bảng 3.9 Tổng hợp kết điều tra việc thực quyền chấp QSD đất 65 Bảng 3.10 Tổng hợp đối tượng nhận chấp .66 Bảng 3.11 Tổng hợp lý chấp .66 Bảng 3.12 Tổng hợp ý kiến hộ gia đình, cá nhân thực QSDĐ từ năm 2015 đến năm 2017……………………………………………………………….67 71 * Giải pháp cải cách thủ tục hành thực quyền sử dụng đất Quận Hồng Mai thành phố Hà Nội cần tiếp tục thực cải cách thủ tục hành đất đai để người dân thực QSD đất thuận tiện, nhanh chóng Khi người sử dụng đất thực quyền thường chủ yếu liên quan đến quan chính: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – quận Hoàng Mai, Chi cục thuế quận Hoàng Mai Kho bạc nhà nước quận Hoàng Mai cần phải cải cách thủ tục liên quan đến việc trao đổi thông tin quan Cần cải cách việc trao đổi thông tin quan theo hướng sau: - Phối hợp Chi cục thuế Hoàng Mai Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – quận Hoàng Mai từ văn giấy chuyển sang hệ thống điện tử, số; Giảm thời gian giải thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân; Giảm thời gian chi phí thực thủ tục hành - Trao đổi thơng tin nghĩa vụ tài phương pháp điện tử Chi cục thuế Hồng Mai Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – quận Hoàng Mai kết nối phần mềm quản lý đất hai ngành trang bị; Xác nhận hồn thành nghĩa vụ tài chính; Cơ quan Thuế thực nhận Scan chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài từ ngân hàng xác nhận việc hồn thành nghĩa vụ tài người sử dụng đất Cơng khai thơng tin tình hình thực nghĩa vụ tài lên trang thơng tin ngành thuế - Giảm thời gian nhận Thông báo Thuế công dân: Người dân nhận thông báo thuế trực tiếp Bộ phận nhận trả kết Chi cục Thuế Sau có Thơng báo Thuế Văn phòng đăng ký đất đai Cơ quan Thuế phối hợp với Văn phòng UBND quận đăng tải trang Website UBND quận Website thiết kế để người dân biết tiến trình giải hồ sơ người dân downloads Thông báo Thuế từ trang Website Thành phố Hà Nội quận cần tiếp tục đạo phòng ban chun mơn, rà sốt lại tồn quy trình cấp Giấy chứng nhận theo hướng giảm thời gian giải hồ sơ, giảm Giấy tờ phải nộp cơng dân thực quyền Để thực việc này, quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội cần phối hợp với ban ngành, Quy định rõ trách nhiệm quan cơng dân thực quyền như: - Việc phối hợp quan cần xác minh Quy hoạch, thông báo thu 72 hồi, giải tỏa… cần quy định rõ thời gian trả lời vản ngày (theo 03 ngày làm việc) hết thời gian mà quan cần phối hợp khơng trả lời, phúc đáp lại văn quan xác minh tiếp tục thực thủ tục cho công dân Cơ quan phối hợp chịu trách nhiệm việc cung cấp thông tin chậm không cung cấp thông tin quan xác minh * Giải pháp nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sở vật chất - Tăng cường số lượng, chất lượng đội ngũ cán công chức, viên chức cho nhu cầu quản lý nhà nước đất đai với cần đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực, nghiệp vụ công tác quản lý Nhà nước đất đai Hàng năm, phối hợp, mời chuyên gia, quan chuyên môn để tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức địa bàn - Dành tỷ lệ định nguồn thu tài từ đất đai để đầu tư trang thiết bị, sở vật chất để phần mềm quản lý, phần mềm in Giấy chứng nhận, phần mềm vẽ sơ đồ… - Cần quán triệt, thay đổi thái độ phục vụ đội ngũ cán công chức, viên chức công tác tiếp nhận, thẩm định hồ sơ người dân thực quyền để làm điều cần: - Hàng tháng tổng hợp nhắc nhở cán chưa mực vi phạm nhiều lần kiểm điểm, xử lý Những cán tiếp dân nhiệt tình, mực cần tuyên dương, khen thưởng * Giải pháp tuyên truyền pháp luật đất đai Công tác tuyên truyền pháp luật đất đai chưa quan tâm mức Đây cơng tác có tác động trực tiếp tới người dân liên quan đến nhận thức quyền lợi người dân thực thủ tục đất đai mà đăng ký với quan Nhà nước với người dân phải thực nghĩa vụ với Nhà nước Nhận thức người dân địa bàn quận khác phường nội quận người dân có nhận thức cao phường xa trung tâm quận Ngoài việc tuyên truyền hệ thống báo đài cần phải triển khai đến thơn, xóm Để cơng tác tuyên truyền pháp luật đất đai có hiệu cần phải dành khoản phụ cấp riêng cho cán bộ, cộng tác làm công tác tuyên 73 truyền Pháp luật đất đai Hàng tháng, q cần triển khai đến thơn xóm buổi giao lưu, sinh hoạt vui chơi có gắn với việc tuyên truyền pháp luật đất đai tới người dân để việc tuyên truyền pháp luật đất đai vừa gần gũi, dễ hiểu, người dân nắm bắt hiểu biết pháp luật đất đai hiệu 74 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua điều tra, đánh giá tình hình thực QSDĐ quận Hồng Mai diễn phường nhìn chung có khác Tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội, trình độ dân trí nhận thức pháp luật mà số thực quyền số phường cao hay thấp phường khác Quyền mà hộ gia đình, cá nhân quận Hồng Mai thực nhiều chuyển nhượng quyền sử dụng đất Từ năm 2015 đến có 9652 trường hợp thực kê khai chuyển nhượng QSDĐ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; Căn theo quy định pháp luật, VPĐKQSDĐ xét duyệt cho 9619 trường hợp hoàn thành thủ tục Trong năm gần đây, nhiều văn quy định pháp luật liên tục thay đổi ảnh hưởng đến tình hình thực chuyển nhượng quyền sử dụng đất song đa phần người sử dụng đất có ý thức thực quy định chuyển nhượng quyền sử dụng đất Song bên cạnh tồn số trường hợp chuyển nhượng đất nông nghiệp không thực kê khai theo quy định tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng hay sử dụng hợp đồng ủy quyền để trốn tránh nghĩa vụ tài Quyền chấp, bảo lãnh QSDĐ kê khai đăng ký quận 5.711 trường hợp, tính từ năm 2015 đến Qua điều tra phường điểm số lượng thực đăng ký chấp, bảo lãnh QSDĐ 100% Những số nói nên, người dân hiểu ý thức rõ quyền chấp, bảo lãnh QSDĐ ở; Pháp luật quy định rõ ràng, chặt chẽ đảm bảo quyền lợi người sử dụng đất; Thủ tục hành quận Hoàng Mai tạo điều kiện cho người dân thực cách nhanh chóng, thuận lợi Quyền tặng cho thừa kế quyền sử dụng đất phần lớn người sử dụng đất tới thực kê khai đăng ký Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Từ năm 2015 đến năm 2017, có 872 trường hợp hoàn thành thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất 2.791 trường hợp hoàn thành thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất Nhưng qua điều tra tồn số trường hợp khơng đến kê khai mà tự thực thỏa thuận cho tặng, thừa kế giấy viết tay hay thỏa thuận miệng, thường sảy số phường thuộc huyện Thanh Trì cũ Từ kết nghiên cứu, số giải pháp cụ thể đề xuất sau: Hồn thiện 75 cơng tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Rà sốt, củng cố, hồn thiện văn pháp luật quy định quyền người sử dụng đất; Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý đất đai thực thủ tục hành chính; Nâng cao trình độ chun mơn, đạo đức, nghiệp vụ cán ngành Tài nguyên Môi trường; Thực mạnh mẽ cơng tác cải cách hành chính, hồn thiện cơng tác tiếp nhận hồ sơ hành theo nguyên tắc cửa Kiến nghị Nội dung nghiên cứu đề tài giới hạn phạm vi quận thuộc thành phố Hà Nội, với đối tượng cụ thể hoạt động chuyển QSDĐ đất hộ gia đình, cá nhân, giải đề xuất có hạn chế định Để đánh giá cách hệ thống toàn diện cần tiếp tục nghiên cứu với phạm vi đối tượng mở rộng hơn, cụ thể sau: Triển khai nghiên cứu thành phố Hà Nội Điều tra, đánh giá việc thực QSDĐ không hộ gia đình, cá nhân mà kể người sử dụng đất tổ chức 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO a Lê Xuân Bá cộng (2003), Sự hình thành phát triển thị trường bất động sản công đổi Việt Nam, NXB Khoa học K thuật, Hà Nôi, tr.39-48 b Hồng Huy Biều (2000), "Chính sách tình hình sử dụng đất đai vương quốc Thái Lan", Báo cáo chuyên đề Tổng hợp Chính sách tình hình sử dụng đất đai số nước khu vực giới, Vụ Khoa học Hợp tác Quốc tế c Nguyễn Đình Bồng (2010), Hệ thống pháp luật quản lý đất đai thị trường bất động sản, Bài giảng, chương trình đào Thạc S Quản lý đất đai, trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội d Nguyễn Đình Bồng tác giả (2005), Báo cáo tổng kết khoa học k thuật để tài cấp nhà nước Nghiên cứu đổi hệ thống quản lý đất đai để hình thành phát triển thị trường bất động sản Việt Nam, Trung tâm Điều tra Quy hoạch Đất đai - Bộ Tài ngun Mơi trường, Hà Nội e Nguyễn Đình Bồng tác giả (2012), Quản lý đất đai Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc Gia f Đào Trung Chính (2005), Một số vấn đề quyền sử dụng đất thị trường bất động sản”, Tạp chí Tài nguyên Môi trường, (5 2005), tr 48 - 51 g Nguyễn Thị Thu Hồng (2000), Chính sách tình hình sử dụng đất đai Vương quốc Thụy Điển”, Báo cáo chuyên đề Tổng hợp sách tình hình sử dụng đất đai số nước khu vực giới, Vụ Khoa học Hợp tác Quốc Tế h Tôn Gia Huyên Nguyễn Đình Bồng (2007), Quản lý đất đai thị trường bất động sản”, Nxb Bản đồ i Trần Thị Minh Hà (2000), Chính sách tình hình sử dụng đất đai Ôxtrâylia”, Báo cáo chuyên đề Tổng hợp sách tình hình sử dụng đất đaicủa số nước khu vực giới, Vụ Khoa học Hợp tác Quốc Tế j Nguyễn Thị Mai (2002), Hướng hoàn thiện pháp luật đất đai”, Hội thảo Chính sách pháp Luật Đất đai thị trường bất động sản”, Hà Nội 77 k Phòng Tài ngun Mơi trường quận Hồng Mai, Báo cáo tổng kết hàng năm l Phòng Tài nguyên Mơi trường quận Hồng Mai, Chương trình cơng tác hàng năm m Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (1987), Luật Đất đai, Tổng cục Quản lý ruộng đất, Hà Nội n Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2013), Hiến pháp, NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội o Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (1993), Luật Đất đai, NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội p Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (1998), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Đất đai, NXB Bản Đồ, Hà Nội q Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2001), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Đất đai, NXB Bản Đồ, Hà Nội r Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2003), Luật Đất đai, NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội s Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2015), Bộ Luật dân sự, NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội t Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2013), Luật Đất đai, NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội u Đinh Dũng S (2003), Bảo vệ quyền sở hữu toàn dân đất đai quyền sử dụng đất người sử dụng đất: thực trang kiến nghị”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, tr 55-64 v Lưu Quốc Thái (2006), Pháp luật Đất đai vấn đề đầu tư nước vào thị trường bất động sản Trung Quốc”, Tạp chí Tài nguyên Môi trường, (8 2006), tr 43 - 44 w Nguyễn Thanh Trà, Nguyễn Đình Bồng (2005), Giáo trình thị trường bất độngsản, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr.26-27; tr.33-34 x UBND quận Hoàng Mai, Báo cáo kết thống kê, kiểm kê đất đai năm 2014 số liệu khác liên quan đến quản lý sử dụng đất năm y Văn phòng đăng ký QSDĐ quận Hồng Mai, Báo cáo tổng kết hàng năm z Hoàng Việt – Hồng Văn Cường (2008), Bình ổn giá quyền sử dụng đất thị 78 Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội aa UBND quận Hoàng Mai, Báo cáo tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm k cuối 2016-2020 quận Hoàng Mai” bb UBND quận Hoàng Mai, Báo cáo tổng kết tình hình thực cơng tác năm 2017, phường hướng nhiệm vụ năm 2018” cc FAO and Agriculture Organization (1976), Land evaluation for developtment, Rome dd Lê S Hải: Vai trò ý nghĩa sử dụng đất đai khái niệm quy hoạch sử dụng đất đai”, Thư viện học liệu mở Việt Nam PHỤ LỤC Phụ lục số 01: PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CÁC QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2015-2017 (Dành cho hộ gia đình cá nhân) Thành phố: Hà Nội Quận: Hồng Mai Phường:……………… I THƠNG TIN CHUNG VỀ HỘ: Họ tên chủ hộ: Nam Nữ Địa chỉ: Ngành sản xuất củahộ: Thuầnnơng Kinh doanh dịch vụ Tiểu thủ côngnghiệp Ngành nghềkhác Hộ thuộcloại Giàu Khá Trungbình Nghèo Từ năm 2015-2017, gia đình có tham gia việc sau không? Thừa kế Chuyển nhượng Tặng, cho Thế chấp TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁNHÂN Thực quyền chuyển nhượng: (Đánh dấu “X” vào lựa chọn) Tình hình thực quyền chuyển nhượng Loại Giai đoạn đất 20152017 Số lần Hồn tất tất hạng mục Có khai báo UBND xã Giấy tờ Giấy viết tay tờ có người viết làm tay chứng Khơng có giấy tờ cam kết Thực trạng giấy tờ thời điểm chuyển nhượng GCN; QĐ Giấy giao , cấp tờ đất tạm hợp lệ thời khác Khơng có giấy tờ Thực quyền thừa kế: (Đánh dấu “X” vào ô lựa chọn) Thực trạng giấy tờ thời Tình hình thực quyền thừa kế điểm thừa kế Hoàn tất Giai đoạn Loại Số đất lần tất Có khai báo hạng UBND mục xã Giấy tờ Không GCN; QĐ Giấy Khơng giấy giao , cấp tờ có tờ cam đất tạm hợp lệ giấy thời khác tờ Giấy viết tay có người làm tờ viết có tay chứng kết 20152017 Thực quyền tặng, cho: (Đánh dấu “X” vào ô lựa chọn) Thực trạng giấy tờ thời Tình hình thực quyền tặng, cho Hồn Giai đoạn 20152017 Loại Số đất lần tất tất Có Giấy tờ khai viết tay báo có người hạng UBND làm mục xã chứng điểm tặng, cho Không Giấy tờ viết GCN; QĐ Giấy Không giấy giao , cấp tờ có tờ cam đất tạm hợp lệ giấy thời khác tờ có tay kết Thực quyền chấp: (Đánh dấu “X” vào ô lựa chọn) Thời hạn chấp Tình hình thực Thực trạng giấy tờ thời quyền cho chấp điểm chấp Giấy Hoàn Loại Giai đoạn đất tất tất Số lần 1-12 01-3 >3 tháng năm năm hạng mục tờ viết GCN; QĐ tay có Giấy giao , cấp người tờ viết đất tạm làm tay thời Giấy Không tờ hợp có lệ giấy khác tờ chứng 2015-2017 4.1 Lý chấp: Vay vốn đầu tư sản xuất,kinh doanh Lý khác 4.2 Đối tượng nhận thếchấp: Tổ chức tín dụng Ngân hàng Cá nhân III Ý KIẾN CỦA HỘ VỀ TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CÁC QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Thủ tục thực QSDĐ - Đơn giản - Bình thường - Phức tạp Văn hướng dẫn thực QSDĐ - Dễ hiểu - Có thể hiểu - Khó hiểu Thời gian để hồn thành thủ tục - Đúng hạn - Quá thời hạn Phí lệ phí thực QSDĐ - Cao - Vừa phải - Thấp Thái độ cán chun mơn - Nhiệt tình - Đúng mực - Thiếu nhiệt tình - Khác Tìm kiếm thơng tin hồ sơ - Tìm - Khơng tìm Sự phù hợp văn pháp luật quy định quyền SDĐ - Phù hợp - Cần sửa đổi - Cần bổ sung Xin chân thành cảm ơn ông/bà cung cấp thơng tin giúp tơi hồn thành phiếu điều tranày HàNội,Ngày Người lập phiếu điều tra tháng năm 2018 NGƯỜI CUNG CẤP (ký, ghi rõ họ tên) Nguyễn Anh Dũng XÁC NHẬN QUYỀN LUẬN VĂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NỘP LƯU CHIỂU Chủ nhiệm khoa Cán hướng dẫn LÝ LỊCH TRÍCH NGANG (Dùng cho học viên cao học) ảnh 4x6 I Sơ lược lý lịch: Họ tên:Nguyễn Anh Dũng Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 02/07/1993 Nơi sinh (Tỉnh mới): TT Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Tp Hà Nội Quê quán: Thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Tp Hà Nội Dân tộc: Kinh Chức vụ: Chun viên Đơn vị cơng tác: Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú Quốc Nơi tại: Số 37, Tô Hiệu, P Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội Điện thoại : 0819311234 Email: nguyenanhdung8993@gmail.com II Quá trình đào tạo: Trung học chuyên nghiệp (hoặc cao đẳng): - Hệ đào tạo(Chính quy, chức, chuyên tu) : Thời gian đào tạo: từ / đến - Trường đào tạo - Ngành học: Bằng tốt nghiệp đạt loại : Đại học: - Hệ đào tạo(Chính quy,tại chức, chuyên tu) : Chính quy - Thời gian đào tạo: từ 2011 đến 2015 - Ngành học: Quản lý đất đai - Bằng tốt nghiệp đạt loại: Trung bình Thạc sĩ: - Hệ đào tạo: quy - Thời gian đào tạo: từ 12/2016 đến 8/2018 - Chuyên ngành học: quản lý đất đai - Tên luận văn: Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu việc thực quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân địa bàn quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội - Người hướng dẫn Khoa học: TS Phạm Anh Tuấn Trình độ ngoại ngữ : tiếng anh B1( theo khung tiêu chuẩn châu Âu) III Q trình cơng tác chun mơn kể từ tốt nghiệp đại học: Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhận Từ tháng 03/2106 Ban bồi thường giải phòng mặt quận Nam Từ Liêm , Thành Phố Hà Nội Chuyên viên đến tháng 09/2017 Đảng ủy khối doanh nghiệp quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội Chuyên viên Từ tháng 10/2017 đến tháng 09/2018 Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Cao Hà Nội Từ tháng 10/2018 đến Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú Quốc đến tháng 04/2017 Từ tháng 05/2017 Chuyên viên phòng Quản Trị Chun viên IV Các cơng trình khoa học công bố: Tôi cam đoan nội dung viết thật Ngày tháng năm 2019 NGƯỜI KHAI KÝ TÊN Nguyễn Anh Dũng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TẠI QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TẠI QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn