LUẬN ÁN TIẾN SĨ Quản lý thu thuế ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

188 72 0
  • Loading ...
1/188 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 00:22

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH VONGPHACHANH VONGPADITH QUảN Lý THU THUế CộNG HòA DÂN CHủ NHÂN DÂN LàO LUN N TIN S CHUYấN NGNH: QUN LÝ KINH TẾ HÀ NỘI - 2018 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH VONGPHACHANH VONGPADITH QU¶N Lý THU THUế CộNG HòA DÂN CHủ NHÂN DÂN LàO LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ : 62 34 04 10 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGÔ QUANG MINH HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết nêu luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định Tác giả luận án VONGPHACHANH VONGPADITH MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ THU THUẾ 1.1 Những nghiên cứu nước 1.2 Những nghiên cứu Lào 21 1.3 Những khoảng trống vấn đề luận án nghiên cứu 25 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THU THUẾ 27 2.1 Một số vấn đề quản lý thu thuế 27 2.2 Nội dung tiêu chí quản lý thu thuế 38 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thu thuế 55 2.4 Kinh nghiệm số nước quản lý thu thuế học vận dụng cho Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 64 Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU THUẾ Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 76 3.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội hội nhập kinh tế quốc tế Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 76 3.2 Thực trạng quản lý thu thuế Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 89 3.3 Đánh giá chung nhân tố ảnh hưởng thực trạng quản lý thu thuế Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thời gian qua 111 Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN LÝ THU THUẾ Ở CỘNG HỊA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 124 4.1 Quan điểm, mục tiêu hoàn thiện quản lý thu thuế Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 124 4.2 Một số giải pháp hoàn thiện quản lý thu thuế Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 132 KẾT LUẬN 152 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 153 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 154 PHỤ LỤC 162 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT AFTA : Khu vực Thương mại Tự ASEAN ASEAN : Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á CEPT : Hiệp định thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung CHDCND : Cộng hòa dân chủ nhân dân CHXHCN : Cộng hòa xã hội chủ nghĩa CQT : Cơ quan thuế DN : Doanh nghiệp ĐTNT : Đối tượng nộp thuế GDP : Tổng sản phẩm quốc nội GTGT : Giá trị gia tăng HĐH : Hiện đại hóa IMF : Quỹ tiền tệ quốc tế IRD : Cục thu nội địa New Zealand KBNN : Kho bạc nhà nước NCS : Nghiên cứu sinh NNT : Người nộp thuế NSNN : Ngân sách nhà nước NTA : Cục thuế quốc gia Nhật Bản OECD : Tổ chức Hợp tác Phát triển kinh tế SAS : Hệ thống tự tính thuế SXKD : Sản xuất kinh doanh TNCN : Thu nhập cá nhân TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TTĐB : Tiêu thụ đặc biệt WB : Ngân hàng giới WTO : Tổ chức thương mại giới XHCN : Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Bảng: Bảng 1: Thành phần NNT trả lời khảo sát Bảng 2: Thành phần cán thuế trả lời khảo sát Bảng 3.1: Quy mô, tốc độ tăng trưởng GDP Lào .79 Bảng 3.2: Quy mô, tốc độ tăng trưởng GDP/đầu người Lào 79 Bảng 3.3: Tỷ trọng thuế GDP qua năm 80 Bảng 3.4: Sự thay đổi cấu kinh tế Lào năm 80 Bảng 3.5: Kết khảo sát hiệu lý thu thuế 97 Bảng 3.6: Tổng hợp số đối tượng nộp thuế quản lý qua năm 103 Bảng 3.7: Kết truy thu thuế qua năm 108 Bảng 3.8: Kết khảo sát thực trạng quản lý thu thuế 109 Bảng 3.9: Kết khảo sát thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin quản lý thu thuế 111 Bảng 3.10: Tốc độ tăng số thu từ thuế, phí lệ phí so với tổng số thu NSNN từ năm 2012-2016 115 Bảng 3.11: Cơ cấu thu thuế theo ngành nghề doanh nghiệp có quy mơ lớn 118 Bảng 3.12: Những khó khăn ảnh hưởng đến công tác quản lý thu thuế 122 Biểu đồ: Biểu đồ 3.1: Tốc độ tăng thu NSNN giai đoạn năm 2012-2016 114 Biểu đồ 3.2 Tình hình thu thuế trực thu thuế gián thu giai đoạn 2011-2016 116 Sơ đồ: Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức ngành thuế từ năm 2009 trở trước 90 Sơ đồ 3.2: Cơ cấu máy tổ chức ngành thuế Lào từ Trung ương đến địa phương 94 Sơ đồ 3.3: Cơ chế quản lý thu thuế Lào từ 2000 đến 105 Sơ đồ 4.1: Cơ chế quản lý thu thuế mà tác giả đề nghị 139 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hội nhập kinh tế khu vực quốc tế chủ trương quán nội dung trọng tâm sách đối ngoại hợp tác kinh tế quốc tế Đảng nhân dân cách mạng Lào trình đổi đất nước Thực chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế Đảng, đất nước Lào bước, chủ động hội nhập ngày sâu rộng vào kinh tế khu vực giới Việc mở rộng quan hệ hợp tác mở rộng thị trường đòi hỏi Đảng Nhà nước khơng ngừng đổi sách chế quản lý kinh tế vĩ mô cho phù hợp với quy định nước khu vực giới, đồng thời cho phù hợp với điều kiện thực tế Lào Nhằm phát huy giải phóng nguồn lực để phát triển kinh tế đất nước Một yêu cầu đặt trình đổi bước hồn thiện cơng cụ quản lý kinh tế vĩ mơ, đặc biệt cơng cụ thuế Vì thuế nguồn thu quan trọng ngân sách nhà nước (NSNN), hoạt đống quản lý thu thuế không đạt theo dự tốn đề ảnh hưởng lớn đến việc thực vai trò chức quản lý Nhà nước.Việc tăng cường công tác quản lý thu thuế giúp nâng cao hiệu hiệu lực quản lý thu thuế, mà tạo mơi trường hành - pháp lý thuận lợi thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp tầng lớp dân cư Quản lý thu thuế lĩnh vực khó khăn, phức tạp quản lý kinh tế Điều xuất phát từ việc thuế liên quan trực tiếp đến lợi ích kinh tế tổ chức, cá nhân xã hội; đồng thời, quản lý thu thuế lại chịu tác động nhiều nhân tố khác mà tác động lại đa chiều, phụ thuộc lẫn nhau, chuyển hóa lẫn Thêm vào đó, chất huy động nguồn lực từ thuế huy động kết sản xuất xã hội từ chủ thể kinh tế từ thu nhập cá nhân xã hội nên quản lý thu thuế gắn với yếu tố kỹ thuật nghiệp vụ sâu hạch toán kế toán, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh kiểm soát thu nhập Trong điều kiện hội nhập quốc tế cách mạng công nghiệp 4.0, yếu tố môi trường quản lý thu thuế thay đổi dẫn đến cần thay đổi nhận thức lý luận tổ chức quản lý thu thuế Đây khoảng hở lý luận quản lý thu thuế cần tiếp tục nghiên cứu làm sở vận dụng thực tiễn quản lý kinh tế Vì lẽ đó, cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện lý luận quản lý thu thuế Lào nước phát triển với xuất phát điểm kinh tế thấp, số vùng lạc hậu Trong bối cảnh đó, có nhiều cố gắng hoạt động quản lý thu thuế Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nhiều hạn chế, bất cập cần nghiên cứu hoàn thiện để nâng cao hiệu lực hiệu quản lý thuế Trong thời gian qua, có số cơng trình nghiên cứu liên quan đến quản lý thu thuế Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào chưa có cơng trình khoa học nghiên cứu chun sâu, tồn diện quản lý thu thuế Vì lý trên, đề tài luận án “Quản lý thu thuế Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào” có ý nghĩa khoa học thực tiễn, có tính thời đòi hỏi cấp bách thực tiễn quản lý thu thuế Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận án là: Hệ thống hóa lý luận quản lý thu thuế, đặt quản lý thu thuế điều kiện hội nhập kinh tế khu vực quốc tế để xem xét tìm yêu cầu quản lý thu thuế Phân tích thực trạng quản lý thu thuế CHDCND Lào nhiều góc độ: Tổ chức máy, chế quản lý quy trình hành thu, xem xét quy trình, tổ chức thực quản lý thu thuế môi trường quản lý cụ thể Trên sở phân tích thực trạng kinh nghiệm số nước quản lý thu thuế, luận án đề xuất phương hướng số giải pháp chủ yếu nhằm góp phần hồn thiện quản lý thu thuế CHDCND Lào thời gian tới 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận quản lý thu thuế - Đánh giá thực trạng quản lý thu thuế CHDCND Lào thời gian qua, tìm hạn chế nguyên nhân hạn chế - Đưa số giải pháp nhằm góp phần hồn thiện quản lý thu thuế CHDCND Lào thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Là quan hệ quản lý hoạt động thu, nộp thuế Các quan hệ quản lý thu, nộp thuế hiểu hai góc độ: Một quan hệ quản lý nhà nước xã hội, quan hệ quản lý dựa quyền lực đặc biệt Nhà nước - với tư cách quan cầm quyền Hai quan hệ quản lý tổ chức công nhằm tạo dịch vụ công cung cấp đáp ứng yêu cầu xã hội Dưới góc độ này, quản lý thu thuế xem quan hệ quản lý hành Chính phủ 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu luận án nội dung luận án nghiên cứu khâu quản lý thuế khâu hành thu, quan hệ quản lý phạm vi quan hệ quan thuế đối tượng nộp thuế quan hệ quản lý thu thuế nội địa Luận án không nghiên cứu thực trạng quản lý thu thuế theo nghĩa rộng (tức không bao hàm việc ban hành sách thuế), khơng nghiên cứu quản lý thu thuế quan Hải quan quan hệ quan thuế với quan khác Chính phủ Quốc hội Về thời gian: Luận án tập trung nghiên cứu tình hình quản lý thu thuế thời gian từ năm 2012-2016, định hướng sử dụng giải pháp hoàn thiện quản lý thu thuế CHDCND Lào đến năm 2025 4 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu - Các nghiên cứu luận án dựa lý luận chủ nghĩa Mác Lênin chủ nghĩa xã hội, lý luận trường phái kinh tế quản lý đại, quan điểm, đường lối, sách Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhà nước Lào - Các phương pháp nghiên cứu sử dụng luận án + Phương pháp nghiên cứu lịch sử + Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp thống kê + Phương pháp định tính để phân tích đánh giá trình quản lý thu thuế CHDCND Lào + Phương pháp điều tra xã hội học: Ngoài việc đánh giá thực trạng quản lý thu thuế CHDCND Lào số liệu quản lý thuế cục Thuế quan thuế (CQT) cấp công bố qua báo cáo tổng kết, sơ kết, thông tin báo chí, thơng tin số liệu cung cấp quan có chức liên quan Trang Thơng tin Chính phủ, Tổng cục Thống kê, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư… ; tác giả luận án sử dụng phương pháp đánh giá qua điều tra, khảo sát bảng hỏi Cuộc khảo sát tiến hành sở đặt câu hỏi, nội dung chuẩn bị sẵn để đối tượng khảo sát cho ý kiến cách trả lời câu hỏi phiếu khảo sát Cụ thể sau: - Nghiên cứu sinh tiến hành điều tra 850 phiếu, 500 phiếu phát cho đối tượng nộp thuế (ĐTNT) 350 phiếu phát cho cán công chức thuế - Đối tượng điều tra gồm: người nộp thuế cán cơng chức thuế Đối với nhóm người nộp thuế (NNT), khảo sát thu 469 phiếu trả lời tất loại hình NNT Bao gồm: 169 Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT VỀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ THU THUẾ Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO (Đối tượng trả lời: Cơng chức thuế) Kính thưa q vị, Tôi tên Vongphachanh VONGPADITH, tiến hành triển khai thực đề tài luận án tiến sỹ chuyên ngành: Quản lý kinh tế Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với tên đề tài luận án là: “Quản lý thu thuế Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào” Tơi thiết lập phiếu khảo sát với mục đích tìm hiểu số thông tin liên quan đến hoạt động quản lý thu thuế quan thuế tác động hoạt động đến hiệu quản lý thu thuế CHDCND Lào nhằm đưa hướng giải khó khăn, vướng mắc để nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý thuế thời gian tới Kính mong quý vị bớt chút thời gian trả lời câu hỏi phiếu khảo sát Ý kiến quý vị thể qua việc trả lời phiếu khảo sát đóng góp lớn cho thành công nghiên cứu Tôi xin cam đoan rằng, tất nội dung tài liệu sử dụng cho mục đích nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ quý vị! Ông (bà) làm phận quan thuế (Đánh dấu (X) vào lựa chọn thích hợp) Bộ phận cơng tác Lãnh đạo cục/sở thuế Tổ chức/Hành chính/Ấn chỉ/Tài vụ Thanh tra/Kiểm tra thuế Pháp chế Tuyên truyền - Hỗ trợ NNT Quản lý thu thuế Dự tốn, tổng hợp số liệu thơng tin Bộ phận quản lý thuế thu nhập, phí lệ phí Đội thuế huyền Bộ phận khác 170 Xin Ông (bà) cho biết quan điểm đánh giá ông (bà) nhận xét quản lý thu thuế sau (Cho điểm từ đến theo mức độ đồng ý tăng dần: điểm không đồng ý, điểm hoàn toàn đồng ý) Nội dung nhận xét Việc tuyên truyền pháp luật thuế quy định thuế tổ chức thực thường xuyên Ý thức tuân thủ thuế người nộp thuế Lào không cao Mức độ am hiểu pháp luật thuế quy định thuế người nộp thuế có cao khơng? Hiệu lực hiệu quản lý quan thuế chưa cao nên tạo hội cho người nộp thuế vi phạm pháp luật thuế Cải cách thủ tục hành thuế thời gian qua tạo nhiều điều kiện thuận lợi để người nộp thuế tuân thủ thuế Việc ứng dụng công nghệ thông tin quản lý thuế Lào chưa đáp ứng theo yêu cầu quản lý theo cách đại Nên tăng cường thêm công tác kiểm tra, tra thuế Công tác quản lý nợ thuế chưa tốt Việc xử lý vi phạm quan thuế chưa thật nghiêm minh, chưa đủ sức răn đe người nộp thuế họ khơng tn thủ thuế Điểm Khó khăn lớn ảnh hưởng đến việc quản lý thu thuế (cho điểm từ đến với mức khó khăn tăng dần) Nhân tố ảnh hưởng Điểm Các quy định pháp luật thuế khó hiểu, khó thực Chính sách thuế thay đổi nhanh, liên tục Thủ tục thuế phức tạp Các thời hạn quy định nhanh, gây khó khăn việc thực kịp thời Mẫu biểu, hồ sơ khai thuế khó thực Số thuế phải nộp nhiều Trình độ chuyên môn lực quản lý cán thuế hạn chế DN khơng thể lưu trữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ Mức độ am hiểu pháp luật thuế quy định thuế người dân thấp 171 Xin ơng, bà cho biết đánh giá hiệu hoạt động quản lý quan thuế đến việc quản lý thu thuế (cho điểm từ đến với mức hiệu tăng dần) Hoạt động quản lý Điểm Giáo dục, tuyên truyền thuế tuân thủ thuế Hỗ trợ người nộp thuế trình tuân thủ thuế Quản lý kê khai thuế Kiểm tra thuế Thanh tra thuế Xử lý vi phạm pháp luật thuế Đôn đốc thu nộp thuế biện pháp hành Cưỡng chế thi hành định hành thuế Khác:…………………………………………………………………… Xin ông, bà cho biết biện pháp sau tác động đến việc nâng cao hiệu quản lý thu thuế (Cho điểm từ đến với tác động tích cực tăng dần) Nội dung biện pháp Điểm Tăng cường hoạt động giáo dục, tuyên truyền thuế Khen thưởng, động viên người nộp thuế tuân thủ tốt pháp luật thuế Tăng cường hoạt động hỗ trợ người nộp thuế Cải cách thủ tục hành thuế Sử dụng hóa đơn điện tử giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ Tăng cường mức độ giám sát quan thuế Nâng cao hiệu hoạt động kiểm tra, tra thuế quan thuế Xử lý nghiêm minh hành vi không tuân thủ thuế Khác:…………………………………………………………………… Để nâng cao hiệu quản lý thu thuế, công, bà đề xuất khuyến nghị liên quan đến vấn đề sau đây: 6.1 Về sách pháp luật thuế:……………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 172 ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 6.2 Về Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế:……………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… 6.3 Về Cải cách thủ tục hành thuế:………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… 6.4 Về Thanh tra, kiểm tra thuế:…………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 6.5 Về Xử lý vi phạm hành thuế:……………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 6.6 Về Quản lý nợ thuế cưỡng chế thi hành định hành thuế:…………… ………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………… 6.7 Về nội dung khác:………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………… 173 Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ THU THUẾ Ở CHDCND LÀO (Đối tượng trả lời: Tổ chức/cá nhân nộp thuế) Kính thưa q vị, Tơi tên Vongphachanh VONGPADITH, tiến hành triển khai thực đề tài luận án tiến sỹ chuyên ngành: Quản lý kinh tế Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với tên đề tài luận án là: “Quản lý thu thuế Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào” Mục đích thiết lập phiếu khảo sát để tìm hiểu đề xuất biện pháp nhằm giải khó khăn, vướng mắc nảy sinh, gây cản trở đến trình thực quyền lợi, nghĩa vụ người nộp thuế Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực tốt quyền nghĩa vụ pháp luật thuế Kính mong q vị bớt chút thời gian trả lời câu hỏi bảng câu hỏi Ý kiến quý vị thể qua nội dung trả lời đóng góp lớn cho thành cơng nghiên cứu Tôi xin cam đoan rằng, tất nội dung tài liệu sử dụng cho mục đích nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ quý vị! Xin Ông (bà) giới thiệu số thông tin doanh nghiệp, cá nhân: (Đánh dấu (X) vào lựa chọn thích hợp điền thơng tin vào chỗ trống thông tin sau) 1.1 Tên doanh nghiệp ơng (bà): (có thể trả lời không) ………………………………… …………………………………………… 1.2 Năm thành lập: 1.3 Ngành sản xuất kinh doanh nay: ……………………………………………………………… ………………1 174 Loại hình doanh nghiệp? Doanh nghiệp Nhà nước Cơng ty TNHH có vốn nhà nước, cơng ty cổ phần có vốn nhà nước Doanh nghiệp tư nhân, cơng ty TNHH, công ty cổ phần Doanh nghiệp Liên doanh Doanh nghiệp 100% vốn nước Hợp tác xã Hộ kinh doanh cá thể Cá nhân hành nghề độc lập Cá nhân làm cơng ăn lương Loại hình khác 1.5 Số lượng lao động doanh nghiệp … ……… người 1.6 Vốn hoạt động doanh nghiệp… ……… …….…Kíp 1.7 Doanh thu doanh nghiệp ơng (bà) năm 2016: …….……….Kíp Xin Ông (bà) cho biết quan điểm đánh giá ông (bà) nhận xét sau (cho điểm từ đến theo mức độ đồng ý tăng dần) Nội dung nhận xét Việc tuyên truyền pháp luật thuế quy định thuế có thường xuyên hay không? Hiệu lực hiệu quản lý quan thuế chưa cao nên tạo hội cho người nộp thuế vi phạm pháp luật thuế Bộ máy quản lý thu thuế Lào chưa đảm bảo tính gọn nhẹ Thủ tục quy trình thu nộp thuế rườm rà Việc ứng dụng cơng nghệ thông tin quản lý thuế Lào chưa đáp ứng theo yêu cầu quản lý theo cách đại Nên tăng cường thêm công tác kiểm tra, tra thuế Việc xử lý vi phạm quan thuế chưa thật nghiêm minh, chưa đủ sức răn đe người nộp thuế họ không tuân thủ thuế Thủ tục quy trình thu nộp thuế rườm rà Điểm 175 Những yếu tố gây khó khăn cho việc thực nghĩa vụ người nộp thuế (cho điểm từ đến với mức khó khăn tăng dần) Nội dung nhận xét Điểm Các quy định pháp luật thuế khó hiểu, khó thực Chính sách thuế thay đổi nhanh, liên tục Thủ tục thuế phức tạp Các thời hạn quy định nhanh, gây khó khăn việc thực kịp thời Mẫu biểu, hồ sơ khai thuế khó thực Số thuế phải nộp nhiều Năng lực cán kế tốn thuế q DN khơng thể lưu trữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ Xin Quý Doanh nghiệp, ông, bà cho biết đánh giá hiệu hoạt động quản lý quan thuế đến việc quản lý thu thuế (cho điểm từ đến với mức hiệu tăng dần) Hoạt động quản lý Giáo dục, tuyên truyền thuế tuân thủ thuế Hỗ trợ người nộp thuế trình tuân thủ thuế Quản lý kê khai thuế Kiểm tra thuế Thanh tra thuế Xử lý vi phạm pháp luật thuế Đôn đốc thu nộp thuế Cưỡng chế thi hành định hành thuế Khác:……………………………………………………………………… Điểm 176 Xin ơng, bà cho biết biện pháp sau tác động đến việc nâng cao ý thức tự nguyện người nộp thuế (Cho điểm từ đến với tác động tích cực tăng dần) Nội dung biện pháp Điểm Tăng cường hoạt động giáo dục, tuyên truyền thuế tuân thủ thuế Tăng cường hoạt động hỗ trợ người nộp thuế trình tuân thủ thuế Cải cách thủ tục hành thuế Sử dụng hóa đơn điện tử giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ Tăng cường mức độ giám sát quan thuế Tăng cường hoạt động kiểm tra, tra thuế quan thuế Xử lý thật nghiêm minh hành vi không tuân thủ thuế Khác:……………………………………………………………………… Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân tuân thủ thuế, xin quý vị đề xuất kiến nghị nghị liên quan đến vấn đề sau đây: 6.1 Về sách pháp luật thuế………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 6.2 Về tổ chức máy thu thuế: ………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………… …………… 6.3 Về Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế:……………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 177 6.4 Về Cải cách thủ tục hành thuế:………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………… 6.5 Về Thanh tra, kiểm tra thuế:…………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………… 6.6 Về Xử lý vi phạm hành thuế:……………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 6.7 Về tính tiền chậm nộp thuế:……………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 6.8 Quản lý nợ cưỡng chế thi hành định hành thuế:………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………… 6.9 Về nội dung khác:……………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 178 Phụ lục 10 TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ THU THUẾ Ở CHDCND LÀO (Đối tượng khảo sát: Công chức thuế) Bảng tổng hợp đối tượng khảo sát công chức thuế công tác phận TT Bộ phận làm việc Số lượng Tỷ lệ % Lãnh đạo cục/sở thuế 25 7,99 Tổ chức/Hành chính/Ấn chỉ/Tài vụ 35 11,18 Thanh tra/Kiểm tra thuế 32 10,22 Pháp chế 34 10,86 Tuyên truyền - Hỗ trợ NNT 30 9,58 Quản lý thu thuế 35 11,18 Dự toán, tổng hợp số liệu thông tin 33 10,54 Bộ phận quản lý thuế thu nhập, phí lệ phí 25 7,99 Đội thuế huyền 46 14,70 10 Bộ phận khác 18 5,75 313 100 Tổng Kết đánh giá nhận xét quản lý thu thuế Nội dung nhận xét Việc tuyên truyền pháp luật thuế quy định thuế tổ chức thực thường xuyên Ý thức tuân thủ thuế người nộp thuế Lào không cao Mức độ am hiểu pháp luật thuế quy định thuế người nộp thuế có cao khơng? Hiệu lực hiệu quản lý quan thuế chưa cao nên tạo hội cho người nộp thuế vi phạm pháp luật thuế Số phiếu nhận xét Điểm mức điểm TB 134 63 110 3,87 34 21 98 159 4,21 25 23 123 139 4,18 16 12 86 195 4,44 179 Cải cách thủ tục hành thuế thời gian qua tạo nhiều điều kiện thuận lợi để người nộp thuế tuân thủ thuế Việc ứng dụng công nghệ thông tin quản lý thuế Lào chưa đáp ứng theo yêu cầu quản lý theo cách đại Nên tăng cường thêm công tác kiểm tra, tra thuế Công tác quản lý nợ thuế chưa tốt Việc xử lý vi phạm quan thuế chưa thật nghiêm minh, chưa đủ sức răn đe người nộp thuế họ không tuân thủ thuế 2 11 17 97 184 4,42 25 25 94 164 4,24 1 16 76 212 4,57 17 18 81 194 4,42 2 71 231 4,67 Kết khảo sát khó khăn lớn ảnh hưởng đến việc quản lý thu thuế Những yếu tố khó khăn quản lý thu thuế Các quy định pháp luật thuế q khó hiểu, khó thực Chính sách thuế thay đổi nhanh, liên tục Thủ tục thuế phức tạp Các thời hạn quy định nhanh, gây khó khăn việc thực kịp thời Mẫu biểu, hồ sơ khai thuế khó thực Số thuế phải nộp q nhiều Trình độ chun mơn lực quản lý cán thuế hạn chế DN khơng thể lưu trữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ Mức độ am hiểu pháp luật thuế quy định thuế người dân thấp Số phiếu nhận xét mức điểm Điểm TB 2 13 63 225 4,58 22 23 15 21 68 197 75 196 4,39 4,40 1 16 16 89 190 4,43 21 13 14 17 91 184 66 210 4,36 4,47 49 244 4,65 1 10 53 246 4,71 2 82 221 4,65 Kết khảo sát đánh giá hiệu hoạt động quản lý quan thuế đến quản lý thu thuế Hoạt động quản lý Giáo dục, tuyên truyền thuế tuân thủ thuế Hỗ trợ người nộp thuế trình tuân thủ thuế Quản lý kê khai thuế Kiểm tra thuế Số phiếu nhận xét Điểm mức điểm TB 68 243 4,70 2 23 54 224 4,50 24 13 64 75 229 203 4,63 4,44 180 Thanh tra thuế Xử lý vi phạm pháp luật thuế Đôn đốc thu nộp thuế biện pháp hành Cưỡng chế thi hành định hành thuế Khác:…………………………………………… 1 13 15 12 25 88 85 198 188 4,49 4,42 11 17 102 180 4,42 1 22 56 228 4,60 12 38 121 141 4,24 Kết khảo sát biện pháp nâng cao hiệu quản lý thu thuế Số phiếu nhận xét Điểm mức điểm Những biện pháp TB Tăng cường hoạt động giáo dục, tuyên truyền 3 55 244 4,67 thuế Khen thưởng, động viên người nộp thuế tuân 18 19 81 192 4,41 thủ tốt pháp luật thuế Tăng cường hoạt động hỗ trợ người nộp thuế 33 23 93 163 4,23 Cải cách thủ tục hành thuế 68 232 4,66 Sử dụng hóa đơn điện tử giao dịch mua 1 13 75 214 4,56 bán hàng hóa, dịch vụ Tăng cường mức độ giám sát quan thuế 2 21 16 81 191 4,38 Nâng cao hiệu hoạt động kiểm tra, 11 65 228 4,62 tra thuế quan thuế Xử lý nghiêm minh hành vi không tuân 15 16 92 187 4,42 thủ thuế Khác:………………………………………… 0 75 225 4,66 181 Phụ lục 11 TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ THU THUẾ Ở CHDCND LÀO (Đối tượng trả lời: Tổ chức/cá nhân nộp thuế) Kết khảo sát loại hình người nộp thuế Số lượng 65 Tỷ lệ % 13,86 72 15,35 86 18,34 DN liên doanh DN 100% vốn nước Hộ kinh doanh cá thể 38 42 8,10 8,96 Cá nhân làm công ăn lương 61 13,01 Cá nhân hành nghề độc lập 57 12,15 Loại hình khác 48 10,23 469 100 TT Loại hình Doanh nghiệp nhà nước Cơng ty TNHH có vốn nhà nước, cơng ty cổ phần có vốn nhà nước DN tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần Tổng Kết khảo sát đánh giá người nộp thuế quản lý thu thuế Nội dung đánh giá Việc tuyên truyền pháp luật thuế quy định thuế tổ chức thực thường xuyên Hiệu lực hiệu quản lý quan thuế chưa cao nên tạo hội cho người nộp thuế vi phạm pháp luật thuế Bộ máy quản lý thu thuế Lào chưa đảm bảo tính gọn nhẹ Thủ tục quy trình thu nộp thuế rườm rà Số phiếu nhận xét Điểm mức điểm TB 11 85 95 84 67 301 85 3,95 11 58 293 98 3,98 10 149 301 4,57 114 340 4,67 105 355 4,73 Việc ứng dụng công nghệ thông tin quản lý thuế Lào chưa đáp ứng theo yêu cầu quản lý theo cách đại Nên tăng cường thêm công tác kiểm tra, tra thuế Việc xử lý vi phạm quan thuế chưa thật nghiêm minh, chưa đủ sức răn đe người nộp thuế họ không tuân thủ thuế 193 3,77 231 225 4,44 182 Kết khảo sát yếu tố gây khó khăn cho việc quản lý thu thuế Những yếu tố khó khăn quản lý thu thuế Số phiếu nhận xét mức điểm Điểm TB Các quy định pháp luật thuế khó hiểu, khó thực 24 45 195 202 4,21 Chính sách thuế thay đổi nhanh, liên tục 10 54 299 99 4,00 Thủ tục thuế phức tạp 66 229 161 4,13 Các thời hạn quy định nhanh, gây khó khăn việc thực kịp thời 35 288 135 4,15 Mẫu biểu, hồ sơ khai thuế khó thực 31 202 220 4,31 Số thuế phải nộp nhiều 38 92 135 194 3,99 Năng lực cán kế toán thuế 116 332 4,63 DN lưu trữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ 11 134 311 4,57 Kết khảo sát hiệu hoạt động quản lý quan thuế Hoạt đông quản lý thu thuế Số phiếu nhận xét mức điểm Điểm TB Giáo dục, tuyên truyền thuế tuân thủ thuế 44 55 145 219 4,12 Hỗ trợ người nộp thuế trình tuân thủ thuế 23 31 241 167 4,14 Quản lý kê khai thuế 12 24 277 149 4,17 Kiểm tra thuế 35 285 137 4,16 Thanh tra thuế 9 22 201 228 4,34 Xử lý vi phạm pháp luật thuế 11 12 102 341 4,63 Đôn đốc thu nộp thuế 133 319 4,62 Cưỡng chế thi hành định hành thuế 22 101 331 4,58 Khác:……………………………………………… 17 112 335 4,65 183 Kết khảo sát biện pháp tác động đến việc nâng cao hiệu quản lý thu thuế Số phiếu nhận xét mức Điểm điểm Các biện pháp TB Tăng cường hoạt động giáo dục, tuyên truyền thuế tuân thủ thuế 11 105 348 4,70 Tăng cường hoạt động hỗ trợ người nộp thuế trình tuân thủ thuế 65 32 252 113 3,85 Cải cách thủ tục hành thuế 45 34 140 239 4,17 Sử dụng hóa đơn điện tử giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ 34 15 224 192 4,20 Tăng cường mức độ giám sát quan thuế 18 206 232 4,38 Tăng cường hoạt động kiểm tra, tra thuế quan thuế 18 22 153 269 4,40 Xử lý thật nghiêm minh hành vi không tuân thủ thuế 21 117 323 4,60 Khác:……………………………………………… 13 102 346 4,67 ... thu thuế quan Hải quan quan hệ quan thuế với quan khác Chính phủ Quốc hội Về thời gian: Luận án tập trung nghiên cứu tình hình quản lý thu thuế thời gian từ năm 201 2-2 016, định hướng sử dụng... thuế điện tử thông qua tổ chức trung gian; phối hợp với quan, ban ngành có liên quan để tiếp tục triển khai dịch vụ thuế điện tử có hiệu - Bùi Thái Quang, Quản lý rủi ro quản lý thuế kinh nghiệm... cạnh tranh doanh nghiệp Lào điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế [46], Luận án hệ thống hóa số vấn đề lý thuyết lực cạnh tranh doanh nghiệp vai trò Nhà nước việc nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN ÁN TIẾN SĨ Quản lý thu thuế ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, LUẬN ÁN TIẾN SĨ Quản lý thu thuế ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn