BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG GIẢI QUYẾT VỤÁN KINH DOANH, THƯƠNG MẠI TỪ THỰC TIỄN XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỒ HÀ NỘI

78 36 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 00:13

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HỒ THI ̣ TUYẾ T BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN KINH DOANH, THƯƠNG MẠI TỪ THỰC TIỄN XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỒ HÀ NỘI Ngành: Luật Kinh tế Mã số: 38 01 07 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS Đă ̣ng Thi ̣ Thơm HÀ NỘI, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là Hồ Thi ̣ Tuyế t là ho ̣c viên lớp Cao ho ̣c Luâṭ khó a 7.2 năm 2016 2018 chuyên ngành Luâṭ Kinh tế , Ho ̣c viê ̣n Khoa ho ̣c xã hô ̣i - tác giả Luâṇ văn Thac̣ sĩ Luâṭ ho ̣c với đề tài “Biện pháp khẩn cấp tạm thời giải vụ án kinh doanh, thương mại từ thực tiễn xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội” Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi dưới sư ̣ hướng dẫn của người hướng dẫn khoa ho ̣c Trong luâṇ văn có sử du ̣ng, trích dẫn mô ̣t số ý kiế n, quan điể m khoa ho ̣c của mô ̣t số nhà khoa học nghiên cứu lĩnh vực luật học Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn HỒ THI ̣ TUYẾ T MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN KINH DOANH, THƯƠNG MẠI CỦA TÒA ÁN 1.1 Khái niệm, chất pháp lý biện pháp khẩn cấp tạm thời giải vụ án kinh doanh, thương mại Tòa án 1.2 Nội dung điều chỉnh pháp luật Biện pháp khẩn cấp tạm thời giải vu ̣ án kinh doanh, thương mại Tòa án 12 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH VỀ BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜ I TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN KINH DOANH, THƯƠNG MẠI TẠI TÒ A ÁN VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TỊA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỢI 29 2.1 Thực trạng quy định Biện pháp khẩn cấp tạm thời giải tranh chấp kinh doanh thương mại Tòa án 29 2.2 Thực tiễn áp dụng BPKCTT Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 30 2.3 Nguyên nhân Tò a án hạn chế áp du ̣ng BPKCTT giải quyế t tranh chấ p KDTM 53 CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN 56 3.1 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật biện pháp khẩn cấp tạm thời giải tranh chấp kinh doanh, thương mại 56 3.2 Các giải pháp tổ chức thực pháp luật Biện pháp khẩn cấp tạm thời giải tranh chấp kinh doanh, thương mại theo pháp luật Việt Nam 64 KẾT LUẬN 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLTTDS: Bộ luật tố tụng dân BLDS: Bộ luật dân BPKCTT: Biê ̣n pháp khẩ n cấ p tam ̣ thời KDTM: Kinh doanh, thương maị TAND: Tòa án nhân dân VKSND: Viê ̣n kiể m sát nhân dân HĐXX: Hội đồng xét xử HĐTP TANDTC: Hội đồng Thẩ m phán Tòa án nhân dân tới cao MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong xu hội nhập toàn cầu, giao dịch thương mại đóng vai trò đặc biệt quan trọng phát triển kinh tế giới, khu vực kinh tế quốc gia Một thực tế tồn giao dịch thương mại ln có đồng hành tranh chấp kinh doanh, thương mại (KDTM) Khi xảy tượng này, bên liên quan mong muốn giảm thiểu tổn thất mình, họ thực hành vi nhằm trốn tránh trách nhiệm tài chính, cố ý thay đổi chất việc, chí tiêu hủy chứng gây bất lợi cho Do đó, giải tranh chấp thương mại, dù theo phương thức Trọng tài hay Tòa án, biện pháp khẩn cấp tạm thời (BPKCTT) ln đóng vai trò quan trọng việc ngăn cản hành vi trên, đảm bảo quyền lợi công giải tranh chấp KDTM Quy đinh ̣ về BPKCTT đươ ̣c ghi nhâṇ các văn bản pháp luâṭ tố tu ̣ng dân sư ̣ Viê ̣t Nam qua thời kỳ lich ̣ sử Trước đây, Pháp lệnh giải vụ án kinh tế ngày 16/3/1994 Ủy ban thường vụ Quốc hội có hiệu lực ngày 01/7/1994 chỉ có 04 BPKCTT quy định Chương VIII từ Điều 41 đến Điều 44 thì sở kế thừa, phát huy mặt tích cực sửa đổi, bổ sung mặt hạn chế, việc áp dụng BPKCTT quy định BLTTDS năm 2004 có hiệu lực ngày 01/01/2005 đạt tiến vượt bậc, theo quy định Điều 102 BLTTDS năm 2004 có 08/12 BPKCTT áp dụng trình giải vụ án KDTM giúp cho trình giải Tòa án nhanh chóng, khách quan, bảo vệ kịp thời quyền lợi ích đương BLTTDS năm 2015 có hiệu lực ngày 01/01/2017 bổ sung thêm 04 BPKCTT đánh dấu thành tựu hoạt động lập pháp nước ta, đáp ứng thay đổi kinh tế, xã hội thời kỳ đổi So với quy định văn pháp luật trước, BPKCTT sửa đổi bổ sung tương đối nhiều, đặc biệt, BPKCTT cụ thể lại có điều luật riêng quy định điều kiện áp dụng Điều cho thấy công tác lập pháp Việt Nam phần bắt nhịp với thực tiễn, từ giúp cho đương thuận lợi hơn, có hội nhiều để bảo vệ kịp thời quyền, lợi ích Tuy nhiên, 01 năm triể n khai áp du ̣ng quy đinh ̣ của BLTTDS năm 2015 quá trình giải quyế t vu ̣ án kinh doanh, thương mại taị Tò a án nhân dân thành phố Hà Nô ̣i, tỷ lê ̣ áp du ̣ng BPKCTT vẫn chưa đaṭ đươ ̣c mong muố n; mô ̣t số khó khăn, vướng mắ c qua thực tiễn ảnh hưởng đế n hiệu quả áp dụng, ảnh hưởng đế n hoaṭ đô ̣ng kinh doanh của Doanh nghiệp Qua thư ̣c tiễn áp dụng BLTTDS năm 2015 về BPKCTT giải các vu ̣ án kinh doanh, thương mại cho thấ y cò n nhiều haṇ chế , đăc̣ biê ̣t vấ n đề đảm bảo hiê ̣u quả áp dụng BPKCTT Do đó, tác giả đã chọn đề tài “Biện pháp khẩn cấp tạm thời giải vụ án kinh doanh, thương mại từ thực tiễn xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội” để thư ̣c hiê ̣n Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Nghiên cứu để nâng cao hiệu hoàn thiện quy định BPKCTT giải vụ án kinh doanh, thương mại theo pháp luật Việt Nam đề tài nhiều nhà nghiên cứu, đặc biệt nhà nghiên cứu khoa học pháp lý quan tâm Có thể kể đến số cơng trình, viết có giá trị liên quan trực tiếp đến đề tài sau: Nhóm cơng trình liên quan đến vấn đề lý luận BPKCTT giải tranh chấp thương mại như: TS Nguyễn Cơng Bình (2010) Giáo trình Luật tố tụng dân Việt Nam; tác giả Tưởng Duy Lượng (2009) Pháp luật tố tụng dân thực tiễn xét xử; PGS.TS Pham ̣ Duy Nghiã (2010) Biện phá p khẩ n cấ p tạm thời tớ tụng trọng tài…Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 23 (184), tr 77-80 Nhóm cơng trình liên quan đến việc thực thi pháp luật BPKCTT giải tranh chấp thương mại như: Ths.Vũ Đức Hồng (2010) Một số khó khăn áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời giải tranh chấp kinh doanh, thương mại Tòa án; Lê Vĩnh Châu Biện pháp khẩn cấp tạm thời tố tụng dân thực tiễn áp dụng; TS Nguyễn Thị Hoài Phương (2010) Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời giải tranh chấp kinh doanh, thương mại Tòa án: vấn đề đặt cho việc hoàn thiện Bộ luật tố tụng dân Đặc biệt, Luận án Tiến sĩ TS Nguyễn Thị Thu Thủy Các biện pháp khẩn cấp tạm thời giải tranh chấp thương mại theo pháp luật Việt Nam đề tài nghiên cứu toàn diện vấn đề lý luận thực tiễn BPKCTT giải tranh chấp thương mại Tuy nhiên, Luận án Tiến sĩ tập trung nghiên cứu đối tượng pháp luật tố tụng dân theo quy định BLTTDS 2004, sửa đổi bổ sung năm 2011 Do vậy, việc nghiên cứu đề tài “Biện pháp khẩn cấp tạm thời giải vụ án kinh doanh, thương mại từ thực tiễn xét xử Tòa án nhân dân thà nh phớ Hà Nội” với quy định BLTTDS 2015 hồn tồn khơng bị trùng lắp với nội dung nghiên cứu cơng trình cơng bố Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Các quan điểm, tư tưởng luật học BPKCTT giải vụ án kinh doanh, thương mại, văn pháp luật thực định Việt Nam, thực tiễn xây dựng, áp dụng pháp luật BPKCTT giải tranh chấp thương mại Việt Nam Mục đích nghiên cứu nhằm làm rõ vấn đề lý luận đánh giá thực trạng việc thực BPKCTT giải vụ án KDTM Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, từ đưa đề xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật áp dụng BPKCTT giải vụ án kinh doanh, thương mại Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn BPKCTT giải vụ án KDTM xét xử Tòa án Luận văn tập trung nghiên cứu quy phạm pháp luật BPKCTT giải vụ án KDTM theo BLTTDS năm 2015 thư ̣c trang ̣ áp dụng pháp luâṭ hiê ̣n hành về BPKCTT giải vụ án KDTM thông qua thực tiễn xét xử của TAND thành phố Hà Nội giai đoaṇ 2012 - 2017 Ngoài ra, luận văn quan tâm xem xét đến vấn đề áp dụng BPKCTT độc lập với giải quyế t tranh chấ p bởi các tổ chức tài phán để xây dựng luận cho việc hoàn thiện BPKCTT giải tranh chấp KDTM Việt Nam Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích tổng hợp: Được sử dụng xun suốt đề tài với mục đích tìm hiểu, trình bày tượng, quan điểm pháp luật BPKCTT giải tranh chấp thương mại, khái quát lại để phân tích, đánh giá thuộc chất tượng, quan điểm, quy định thực tiễn áp dụng BPKCTT giải tranh chấp thương mại Từ rút đánh giá, kết luận, kiến nghị giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam BPKCTT giải vụ án kinh doanh, thương mại - Phương pháp so sánh: Được vận dụng việc tham khảo BPKCTT giải tranh chấp thương mại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội theo năm Ngoài ra, Luận văn sử dụng số phương pháp nghiên cứu khác phương pháp thống kê, hệ thống… để làm sáng tỏ vấn đề cần nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Về mặt lý luận, luận văn góp phần làm sáng tỏ những vấ n đề lý luâṇ và quy đinh ̣ của pháp luâṭ về BPKCTT giải quyế t các vu ̣ án kinh doanh, thương maị taị Tò a án Về mặt thực tiễn, luận văn phân tích nơ ̣i dung các quy đinh ̣ của pháp luâṭ về BPKCTT viê ̣c giải các vu ̣ án KDTM theo thực tiễn áp dụng BLTTDS những năm gầ n và nguyên nhân vướng mắ c, bấ t câp̣ đó các quy đinh ̣ của pháp luâṭ Việt Nam về BPKCTT Qua đó đề xuấ t số kiến nghị, giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật vấn đề Ngoài ra, nội dung kết nghiên cứu đề tài sử dụng làm tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ cho công tác giảng dạy nghiên cứu quan, trường đại học khoa học pháp lý Kế t cấu luận văn Chương 1: Cơ sở lý luận viê ̣c áp du ̣ng các Biê ̣n pháp khẩ n cấ p tam ̣ thời giải quyế t vu ̣ án kinh doanh thương mại của Tòa án Chương 2: Thực trạng áp dụng Biê ̣n pháp khẩ n cấ p tam ̣ thời giải quyế t vu ̣ án kinh doanh thương mại taị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nô ̣i Chương 3: Kiến nghị hoàn thiê ̣n pháp luâṭ về Biê ̣n pháp khẩ n cấ p tam ̣ thời giải quyế t vu ̣ án kinh doanh thương maị taị Tòa án giải pháp tổ chức thực Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN KINH DOANH, THƯƠNG MẠI CỦA TÒA ÁN 1.1 Khái niệm, chất pháp lý biện pháp khẩn cấp tạm thời giải vụ án kinh doanh, thương mại Tòa án 1.1.1 Khái niệm Biện pháp khẩn cấp tạm thời Theo nguyên tắc tố tụng, giải vụ việc dân Tòa án thực theo trình tự thủ tục luật định sau thực đầy đủ trình tự thủ tục đó, Tòa án phán nội dung vụ việc dân Vì thế, thời gian để Tòa án phán giải nội dung vụ việc dân thường khơng thể ngắn sau Tòa án xem xét, nghiên cứu, đánh giá đầy đủ chứng cứ, tồn diện u cầu đương Tòa án phán giải nội dung vụ việc dân Tuy nhiên, q trình Tòa án giải số vụ việc dân sự, chưa thể ban hành án, định giải nội dung vụ việc dân sự, cần phải kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích đương sự, tránh cho đương khỏi bị thiệt hại phải đáp ứng nhu cầu cấp bách đương sự, khơng tính mạng, sức khỏe đương không đảm bảo cần phải bảo vệ chứng dùng để giải vụ việc dân sự, khơng chứng bị hủy hoại, giải vụ án cần phải bảo toàn tài sản đương để đảm bảo cho khả thi hành án Tòa án cần phải định áp dụng giải pháp nhằm tạm thời đáp ứng nhu cầu cấp bách đương sự, bảo vệ chứng, bảo toàn tài sản Những giải pháp trước mắt nhằm kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích đương gọi BPKCTT Nếu nhìn nhận cách cụ thể, trực diện BPKCTT giải pháp tạm thời Tòa án định áp dụng tình trạng khẩn cấp nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách đương sự, nhằm bảo vệ chứng cứ, tài sản bảo đảm cho việc giải vụ việc dân phải làm thành văn bản, phải ghi vào biên phiên - Thẩm phán Hội đồng xét xử xem xét dự kiến tạm tính tổn thất thiệt hại phát sinh, vào quy định văn quy phạm pháp luật liên quan để ấn định giá trị tài sản bảo đảm buộc người yêu cầu áp dụng BPKCTT thực biện pháp bảo đảm Bổ sung quy định “Người yêu cầu Tòa án áp dụng BPKCTT phải làm đơn gửi đến Tòa án có thẩm quyền trực tiếp đến Tòa án trình bày u cầu Tòa án áp dụng BPKCTT” Quy định cụ thể yêu cầu áp dụng BPKCTT phải chứng minh, yêu cầu áp dụng BPKCTT không cần phải chứng minh cho cần thiết phải áp dụng BPKCTT - Khoản Điều 133 BLTTDS năm 2015 bổ sung quy định: “nếu khơng chấp nhận u cầu Thẩm phán phải thông báo văn bản, nêu rõ lý cho người yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân cấp” - Khoản Điều 136 BLTTDS năm 2015 cần sửa đổi, bổ sung quy định miễn, giảm thực biện pháp bảo đảm trường hợp người thực biện pháp bảo đảm thực khó khăn kinh tế; phía người bị áp dụng BPKCTT phải bù đắp lợi tức phát sinh từ giá trị tài sản bảo đảm cho người có yêu cầu áp dụng BPKCTT Hướng dẫn thực quy định việc người yêu cầu phải nộp cho Tòa án chứng từ bảo lãnh gửi khoản tiền, kim khí, đá quý giấy tờ có giá; đó, hướng dẫn cho “tương đương với tổn thất thiệt hại phát sinh hậu việc áp dụng BPKCTT không đúng” Với các biê ̣n pháp cu ̣ thể - Đối với quy định pháp luật việc áp dụng BPKCTT trình giải vụ án: Các BPKCTT mà Tòa án có quyền áp dụng giai đoạn tiếp nhận đơn khởi kiện xem xét việc thụ lý vụ án Theo khoản Điều 111 BLTTDS năm 2015 quy định: “Trong trường hợp tình khẩn cấp, cần phải bảo vệ chứng cứ, ngăn chặn hậu nghiêm trọng xảy quan, tổ chức, cá nhân có quyền u cầu Tòa án có thẩm quyền 60 định áp dụng BPKCTT quy định Điều 114 Bộ luật đồng thời với việc nộp đơn khởi kiện cho Tòa án đó” Như vậy, giai đoạn tiếp nhận đơn khởi kiện xem xét việc thụ lý vụ án Tòa án có quyền áp dụng tất BPKCTT quy định Điều 114 BLTTDS năm 2015 Theo quan điểm tác giả, khoản Điều 111 BLTTDS năm 2015 điều khoản quy định quyền yêu cầu áp dụng BPKCTT người khởi kiện, định áp dụng BPKCTT, Tòa án phải vào quy định cụ thể BPKCTT để xem xét định Do BLTTDS năm 2015 có quy định BPKCTT áp dụng tất giai đoạn tố tụng BPKCTT áp dụng q trình giải vụ án Tòa án Do đó, giải yêu cầu áp dụng BPKCTT đồng thời với việc nộp đơn khởi kiện đương Tòa án có quyền áp dụng BPKCTT mà Tòa án áp dụng tất giai đoạn tố tụng Do đó, theo tác giả cần thiết phải sửa đổi quy định cụ thể số BPKCTT thủ tục tố tụng dân để Tòa án có quyền áp dụng tất BPKCTT mà pháp luật quy định nhận đơn khởi kiện xem xét việc thụ lý vụ án Ví dụ: BPKCTT“Buộc thực trước phần nghĩa vụ cấp dưỡng áp dụng việc giải vụ án có liên quan đến yêu cầu cấp dưỡng xét thấy yêu cầu có không thực trước phần nghĩa vụ cấp dưỡng ảnh hưởng đến sức khoẻ, đời sống người cấp dưỡng” - Đối với biện pháp kê biên tài sản tranh chấp: Cần sửa theo hướng tài sản sau bị kê biên giao cho bên đương chủ thể phù hợp bổ sung thêm quy định trách nhiệm, hình thức mức độ chế tài người giao quản lý tài sản kê biên họ có hành vi trái pháp luật tài sản kê biên Để thực phát huy hiệu BPKCTT nhằm ngăn chặn, phòng ngừa kịp thời việc tẩu tán, hủy hoại tài sản người giữ tài sản, pháp luật phải sửa đổi theo hướng kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa khả tẩu tán, hủy hoại tài sản diễn Điều kiện “có cho thấy người giữ tài sản tranh chấp có hành vi tẩu tán, hủy hoại tài sản” điều luật nên sửa thành “nếu nhận thấy cần phải ngăn chặn 61 người giữ tài sản có hành vi tẩu tán, hủy hoại tài sản” Có quy định việc áp dụng BPKCTT có hiệu cao, BPKCTT kê biên kịp thời bảo toàn tài sản để nhằm bảo đảm cho thi hành án Phân biệt với BPKCTT phong tỏa tài sản người có nghĩa vụ, chất việc kê biên tài sản kiểm kê, kê tài sản đương để nắm rõ tình hình tài sản đương Những tài sản bị kê biên bảo toàn cách giao cho người giữ người giữ tài sản không chuyển đổi, chuyển nhượng quyền tài sản Vì thế, BPKCTT kê biên áp dụng trường hợp Tòa án cần biết rõ quyền, trạng, số lượng, chủng loại, giá trị thực tế tài sản có khả thi hành án tài sản sau kê biên cần giao cho người khác tiếp tục sử dụng, quản lý, khai thác mà không sợ bị tẩu tán, hủy hoại Như vậy, tài sản cần kê biên tài sản xác định quyền, giá trị, số lượng, chủng loại nên cần phải kê ra, thống kê nắm được, bảo tồn Chính đặc điểm đặc điểm để phân biệt với biện pháp phong tỏa tài sản Theo quy định Điều 116 BLTTDS năm 2015 Tòa án có quyền áp dụng biện pháp giai đoạn trình tố tụng Nhưng với BPKCTT “Kê biên tài sản tranh chấp áp dụng trình giải vụ án có cho thấy người giữ tài sản tranh chấp có hành vi tẩu tán, hủy hoại tài sản” Quy định khoản Điều 120 BLTTDS năm 2015 Tòa án áp dụng biện pháp trình giải vụ án Để biện pháp áp dụng giai đoạn trình tố tụng, tác giả đề xuất sửa đổi quy định theo hướng lược bỏ cụm từ “trong trình giải vụ án “ Sau sửa đổi, khoản Điều 120 BLTTDS năm 2015, viết lại, sau: “Kê biên tài sản tranh chấp áp dụng có cho thấy người giữ tài sản tranh chấp có hành vi tẩu tán, hủy hoại tài sản” Khoản Điều 120: sửa đổi, bổ sung: “Tài sản bị kê biên trừ trường hợp cần phải thu giữ lập biên để giao cho bên đương Người giao tài sản kê biên phải có trách nhiệm bảo tồn tài sản đó, không chuyển đổi, chuyển nhượng, tẩu tán, hủy hoại tài sản kê biên có định Tòa án” 62 Điều 121: sửa đổi, bổ sung: “Cấm chuyển dịch quyền tài sản áp dụng tài sản công nhận rõ quyền tài sản thông qua giấy tờ quan nhà nước có thẩm quyền cấp áp dụng có cho thấy cần phải ngăn chặn hành vi chuyển dịch quyền tài sản cho người khác” Điều 122: sửa đổi, bổ sung “Cấm thay đổi trạng tài sản áp dụng có cho thấy cần phải ngăn chặn người chiếm hữu giữ tài sản có hành vi lắp ghép, xây dựng thêm hành vi khác nhằm làm thay đổi trạng tài sản đó” - Đối với biện pháp cấm chuyển dịch quyền tài sản tài sản tranh chấp: BLTTDS cần sửa theo hướng thay điều kiện áp dụng “có cho thấy người chiếm hữu giữ tài sản tranh chấp có hành vi chuyển dịch quyền tài sản tranh chấp cho người khác” điều kiện “nếu có cho thấy cần phải ngăn chặn hành vi chuyển dịch quyền tài sản cho người khác” Việc áp dụng BPKCTT cần quy định rõ việc giải vụ án có liên quan đến tài sản công nhận quyền tài sản thông qua giấy tờ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (chủ yếu bất động sản) Với tài sản biết rõ quyền tài sản cần bảo toàn cách tuyên bố cấm chuyển dịch quyền tài sản nên sửa quy định BPKCTT cấm chuyển dịch quyền tài sản theo hướng phần khắc phục trùng lặp hai BPKCTT kê biên cấm chuyển dịch quyền tài sản.đố i với BPKCTT cấ m chuyể n dich ̣ quyề n về tài sản đố i với tài sản tranh chấp Hiện nay, pháp luật quy đinh ̣ biê ̣n pháp này cuñ g chỉ áp du ̣ng cho tài sản tranh chấ p cò n tài sản không tranh chấ p thì không áp du ̣ng Điề u này đã haṇ chế phầ n nào hiê ̣u quả của biện pháp - Đối với biện pháp cấm thay đổi trạng tài sản tranh chấp: BLTTDS cần sửa theo hướng BPKCTT áp dụng nhận thấy cần phải ngăn chặn hành vi nhằm làm thay đổi trạng tài sản Điều kiện áp dụng quy định “có cho thấy người chiếm hữu giữ 63 tài sản tranh chấp có hành vi lắp ghép, xây dựng thêm có hành vi khác làm thay đổi trạng tài sản đó” cần phải sửa thành “nếu có cho thấy cần phải ngăn chặn hành vi lắp ghép, xây dựng thêm hành vi khác nhằm làm thay đổi trạng tài sản” 3.2 Các giải pháp tổ chức thực pháp luật Biện pháp khẩn cấp tạm thời giải tranh chấp kinh doanh, thương mại theo pháp luật Việt Nam 3.2.1 Tăng cường công tác đào tạo đội ngũ Thẩm phán giải tranh ch ấp kinh doanh, thương mại Ban hành sách tiền lương đặc thù Thẩm phán Thực tế chứng minh, hiệu hoạt động áp dụng pháp luật Toà án phụ thuộc vào nhiều điều kiện, yếu tố, nguyên nhân chủ quan, khách quan khác nhau, trực tiếp gián tiếp Một yếu tố vô quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng áp dụng pháp luật Tồ án nhân dân nói chung, giải tranh chấp KDTM Tồ án nói riêng trình độ chun mơn, phẩm chất đạo đức, lực, tinh thần trách nhiệm đội ngũ Thẩm phán Đây người trực tiếp giao nhiệm vụ xét xử, nhân danh Nhà nước để bảo vệ pháp luật Ở họ cần phải có tố chất nghề nghiệp định, người nhân danh nhà nước thơng qua hoạt động xét xử Với vị trí trách nhiệm xã hội đặc biệt mình, đòi hỏi họ phải có tiêu chuẩn định trình độ chun mơn, trình độ lý luận trị, đạo đức nghề nghiệp Là người giữ vị trí quan trọng hoạt động giải tranh chấp Toà án, Thẩm phán phải người am hiểu pháp luật, có trình độ chun mơn kỹ định Đặc biệt, chất lượng việc áp dụng BPKCTT phụ thuộc nhiều vào vai trò Thẩm phán với tư cách người nghiên cứu, đánh giá ban hành BPKCTT đương yêu cầu áp dụng BPKCTT Đây cơng việc phức tạp, đòi hỏi Thẩm phán phải có trình độ am hiểu pháp luật, có tinh thần trách nhiệm, có kỹ sống, có khả nắm bắt diễn biến phức tạp vấn đề Chính vậy, u cầu Thẩm phán phải có kỹ như: 64 - Nắm vững qui định pháp luật thuộc lĩnh vực phân công đảm nhiệm cách chuyên sâu; thu nhận xử lý thông tin để phục vụ việc thực có hiệu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giao - Có khả phân tích, đánh giá cách xác, tồn diện tài liệu, chứng để làm cho việc định phù hợp với thực tiễn - Có khả kịp thời xử lý tình phát sinh phiên theo qui định pháp luật Ngoài ra, đạo đức nghề nghiệp Thẩm phán tiêu chuẩn tối quan trọng, hoạt động nghề nghiệp họ mang tính đặc thù, có tác động trực tiếp đến đến quyền lợi ich hợp pháp đương Thực tế cho thấy: trình độ chuyên mơn, nghiệp vụ Thẩm phán hạn chế; tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật phẩm chất đạo đức chưa thực đáp ứng u cầu đòi hỏi nhiệm vụ tình hình nay, thiếu ý thức cầu thị, phấn đấu học tập rèn luyện để cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ rèn luyện tư cách, phẩm chất đạo đức Theo quy định pháp luật quyế t đinh ̣ áp du ̣ng, thay đổ i, bổ sung, hủy bỏ BPKCTT của Tòa án có hiê ̣u lư ̣c pháp luâṭ ngay, đương sư ̣ không có quyề n kháng cáo, VKSND không có quyề n kháng nghi ̣ theo thủ tu ̣c phúc thẩ m đương sư ̣ có quyề n khiế u nai.̣ Tuy nhiên, có trường hợp Thẩm phán tuyên áp dụng BPKCTT án dẫn tới việc án bị kháng cáo, kháng nghị kéo theo định áp dụng BPKCTT bị kháng cáo, kháng nghị không với tinh thần BLTTDS Việc nghiên cứu tài liệu chứng vụ án không đầy đủ, đánh giá chứng thiếu khách quan, toàn diện, dẫn đến định sai lầm không mạnh dạn áp dụng BPKCTT ngại trách nhiệm áp dụng không đúng, vượt phạm vi yêu cầu đương gây ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp đương sự; chí có trường hợp cá biệt tiêu cực việc áp dụng BPKCTT cấu kết với đương để lạm dụng quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp người lao động kinh tế Với số lượng vụ án KDTM ngày gia tăng tính chất vụ án ngày phức tạp muốn nâng cao hiệu áp 65 dụng quy định pháp luật BPKCTT công tác giải vụ án KDTM ngồi việc Thẩm phán cần phải tự học trao dồi kiến thức việc đào tạo, đào tạo lại đội ngũ Thẩm phán giải tranh chấp KDTM nhiệm vụ cấp bách cần thiết để nâng cao trình độ nghiệp vụ chun mơn lẫn trình độ lý luận trị, thường xun trau dồi đạo đức nghề nghiệp, tổ chức nhiều hội nghị mở rộng đối tượng tập huấn; tổ chức hội thảo chuyên đề pháp luật hàng quý năm, qua rút kinh nghiệm thực tiễn để tổng kết lý luận đưa kiến nghị sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh hướng dẫn áp dụng pháp luật đáp ứng yêu cầu tình hình mới, coi yếu tố quan trọng, có tác động trực tiếp đến q trình áp dụng pháp luật cơng tác giải vụ án KDTM Tòa án Đồng thời, có chế độ đãi ngộ tốt cho đội ngũ Thẩm phán khuyến khích họ yên tâm, hăng hái làm việc, chống lại tha hoá, biến chất, mua chuộc; ngược lại, chế độ đãi ngộ không hợp lý nguyên nhân dẫn đến tình trạng lơ cơng việc, khơng hăng say phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp đội ngũ Thẩm phán tham giải tranh chấp Chế độ sách đãi ngộ giữ vai trò quan trọng, từ chế độ đề bạt, bổ nhiệm bố trí đến chế độ khen thưởng, chế độ tiền lương kỷ luật… động lực thúc đẩy cán tồ án khơng ngừng vươn lên hồn thành tốt nhiệm vụ giao Về hướng xử lý trách nhiê ̣m Thẩ m phán áp dụng BPKCTT không đúng Thẩm phán cấp áp du ̣ng BPKCTT không đúng tùy hành vi vi phạm nế u chưa đến mức phải xử lý kỷ luật bị xử lý trách nhiệm hình thức: kiểm điểm trước quan, đơn vị; tạm dừng thực nhiệm vụ giao; bố trí làm cơng việc khác; chưa xem xét đề nghị bổ nhiệm lại Thẩm phán; không xem xét đề nghị bổ nhiệm lại Thẩm phán Mặt khác, người bị xử lý trách nhiệm không xem xét, đề nghị người có thầm quyền khen tặng danh hiệu thi đua từ “Lao động tiên tiến” trở lên kết thúc năm công tác 3.2.2 Bổ sung quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khởi kiện Pháp luật tố tụng dân với vai trò đảm bảo quyền, lợi ích bên tranh chấp cần mở rộng hội tiếp cận phương thức bảo vệ quyền lợi 66 chủ thể xã hội mà cụ thể BPKCTT Việc cho phép áp dụng BPKCTT tiền tố tụng đem lại nhiều ưu điểm Trước hết, việc áp dụng BPKCTT tiền tố tụng giúp tăng cường hiệu phương thức giải tranh chấp khác Thứ hai, việc áp dụng BPKCTT tiền tố tụng ít nhiề u giúp giảm bớt gánh nặng cơng việc cho Tòa án so với chỉ đươ ̣c áp du ̣ng BPKCTT sau đã thụ lý vu ̣ án Thứ ba, việc sử dụng BPKCTT tiền tố tụng phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia Thứ tư, BPKCTT tiền tố tụng sử dụng pháp luật Việt Nam Việc tiếp tục áp dụng BPKCTT tiền tố tụng việc giải tranh chấp khác hồn tồn có sở để thực Áp dụng BPKCTT tiền tố tụng, giống áp dụng BPKCTT q trình giải tranh chấp, có khả gây thiệt hại người bị áp dụng người thứ ba, đó, cần phải tuân thủ điều kiện áp dụng áp dụng BPKCTT trình giải tranh chấp Tuy nhiên, áp dụng hủy bỏ BPKCTT trình giải tranh chấp nên định áp dụng BPKCTT tiền tố tụng cần có hiệu lực thời hạn định Thời hạn xác định định thời hạn quy định pháp luật Thời hạn ngắn thời gian BPKCTT áp dụng, bên khởi kiện quan tài phán định thay đổi, hủy bỏ BPKCTT áp dụng Quyền khiếu nại bên bảo đảm suốt thời gian áp dụng BPKCTT Trong trường hợp áp dụng BPKCTT không gây thiệt hại cho người bị áp dụng người thứ ba người bị thiệt hại có quyền khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại 3.2.3 Cần có văn hướng dẫn thống áp dụng Biện pháp khẩn cấp tạm thời Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thống cách áp dụng BLTTDS năm 2015 đã có hiê ̣u lư ̣c thi hành từ ngày 01/7/2016, nhiên đế n vẫn chưa có Nghị hướng dẫn thi hành số quy định Chương VIII "Các biện pháp khẩn cấp tạm thời" Nghị số 02/2005/NQ-HĐTP ngày 27/4/2005 67 Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao việc hướng dẫn thi hành số quy định Chương VIII BLTTDS năm 2004 không còn phù hơ ̣p với những quy đinh ̣ taị BLTTDS mới và về nguyên tắ c đã hế t hiê ̣u lư ̣c kể từ BLTTDS năm 2015 có hiê ̣u lư ̣c thi hành Hiê ̣n tai,̣ quá trình Tòa án áp du ̣ng các BPKCTT vẫn phải tiế p tu ̣c sử du ̣ng các biể u mẫu văn bản ban hành kèm theo Nghị số 02/2005/NQ-HĐTP Vì vây,̣ Tòa án nhân dân tối cao cần sớm nghiên cứu, xây dư ̣ng và ban hành Nghi ̣ quyế t thay thế , đồng thời bổ sung hướng dẫn áp dụng BPKCTT cụ thể mới để Tò a án các cấ p có cứ áp du ̣ng các đương sư ̣ có yêu cầ u Tùy vào tính chất, mức độ vi phạm, tính nghiêm trọng hậu xảy ra, Thẩm phán áp du ̣ng BPKCTT không đúng cò n phải chịu hậu khác như: không xem xét quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý; không xem xét cử đào tạo nâng cao trình độ chun mơn, lý luận trị hình thức đào tạo khác nước nước ngồi; khơng xem xét để nghị bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; không tham gia kỳ thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán thời gian bị xử lý trách nhiệm Thời hạn xử lý trách nhiệm Thẩ m phán tối đa 30 ngày, kể từ ngày xác định Thẩ m phán có hành vi vi phạm ngày người đứng đầu quan, đơn vị có thẩm quyền định xử lý Khi phát hành vi vi phạm Thẩ m phán viê ̣c áp du ̣ng BPKCTT không đúng, người đứng đầu quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý trách nhiệm phải kiểm tra, xác định rõ hành vi vi phạm thông báo văn việc xem xét xử lý trách nhiệm Thông báo phải nêu rõ thời điểm Thẩ m phán có hành vi vi phạm, thời điểm xác định Thẩ m phán có hành vi vi phạm thời hạn xử lý trách nhiệm Trường hợp vụ, việc có liên quan đến nhiều người có tình tiết phức tạp cần có thời gian tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thời hạn xử lý trách nhiệm kéo dài tối đa không 60 ngày vẫn phải đảm bảo kịp thời, khách quan, công bằng, nghiêm minh quy định 3.2.4 Về hướng xử lý trách nhiê ̣m bồ i thường của Nhà nước áp du ̣ng BPKCTT không đúng 68 Khoản Điều 113 BLTTDS năm 2015 quy đinh ̣ trường hơ ̣p Tòa án phải có trách nhiê ̣m bồ i thường áp du ̣ng BPKCTT không đúng Khoản Điề u 113 BLTTDS năm 2015 quy đinh ̣ viê ̣c bồi thường thiêt hại áp dụng BPKCTT không thực hiê ̣n theo quy đinh ̣ của Luâṭ trách nhiê ̣m bồi thường Nhà nước Tuy nhiên, Luâṭ trách nhiệm bồ i thường của Nhà nước năm 2009 qua năm áp du ̣ng có nhiề u điểm bấ t câp̣ cầ n điề u chỉnh cho phù hơ ̣p với tình hình mới, cụ thể : - Về phạm vi trách nhiệm bồi thường hoạt động tố tụng dân quy định Điều 28: Cầ n bổ sung trường hơ ̣p bồ i thường Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không thời hạn theo quy định pháp luật không áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời mà khơng có lý đáng - Về đối tượng yêu cầu bồi thường: Cần quy định cụ thể mở rộng hơn, gồm: Người bị thiệt hại, người thừa kế người bị thiệt hại, tổ chức bị thiệt hại, tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ tổ chức bị thiệt hại chấm dứt tồn tại; người đại diện đương nhiên; người ủy quyền - Về thời hiệu yêu cầu bồi thường: Cần quy đinh ̣ theo hướng tăng thời hiê ̣u yêu cầ u bồ i thường từ đế n năm - Về nguyên tắc bồi thường Nhà nước: Phải bảo đảm kịp thời, công khai, pháp luật, bảo đảm thương lượng cho trình giải bồi thường, bồi thường Nhà nước loại bồi thường đặc biệt hợp đồng theo BLDS - Về chế giải bồi thường: Người bị thiệt hại có văn giải bồ i thường mà không đồng ý chỉ có quyề n khiế u nai.̣ Cầ n bổ sung quyền cho người bị thiệt hại trường hợp có văn giải bờ i thường mà khơng đờ ng ý có qù n khởi kiện trực tiếp Tòa án Quá trình thương lượng cho viê ̣c giải bồi thường thành công định Nếu không thành phải lập biên thương lượng để người bị thiệt hại lấy biên để khởi kiện Tòa giải - Về thời gian cụ thể, từ xác minh, thụ lý: Theo quy đinh ̣ tổ ng thời gian tố i đa là 115 ngày kể từ thụ lý, xác minh, thương lươ ̣ng, giải quyế t đế n định 69 giải bồi thường có hiệu lực là quá dài, cầ n xem xét rút ngắ n khoảng thời gian này Ngoài ra, cầ n thiế t bổ sung quy định vấ n đề tạm ứng bồi thường thời gian chờ thương lươ ̣ng, giải quyế t Đây có thể coi là phương án giải nhanh cho người bi ̣ thiê ̣t hai,̣ bi ̣ oan, sai họ chịu nhiều thiê ̣t haị cả về vâṭ chấ t và tinh thầ n Tiểu kết chương Trên sở đánh giá quy định áp dụng BPKCTT qua thực tiễn vụ án áp dụng BPKCTT, trạng áp dụng BPKCTT TAND thành phố Hà Nội, tác giả đã tổng kết thực tiễn áp dụng BPKCTT tổ chức thực (chủ yếu áp dụng BLTTDS năm 2004 BLTTDS năm 2015) để kiến nghị số giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao tỷ lệ, hiệu áp dụng BPKCTT giải vụ án KDTM TAND thành phố Hà Nội nói riêng hệ thống TAND nói chung 70 KẾT LUẬN Các bên quan hệ thương mại giao kết hợp đồng thường thực nghĩa vụ theo giao kết suốt trình tồn hợp đồng Tuy nhiên tất quan hệ thương mại diễn theo cách Ở số quan hệ có phát sinh tranh chấp Tùy theo tính chất tranh chấp hay thỏa thuận việc giải tranh chấp mà chúng giải phương thức hữu nghị, trực tiếp bên nhờ cậy đến bên thứ ba Khi tranh chấp giải Tòa án Trọng tài, bên mong đợi quyền lợi ích họ bảo vệ Trước quyền nghĩa vụ bên phân định án định quan tài phán, quyền lợi ích bên bảo vệ BPKCTT Việc phân tích, đánh giá quy định pháp luật thực trạng áp dụng áp luật BPKCTT giải vụ án kinh doanh, thương mại cho thấy nhu cầu phải hoàn thiện pháp luật để khắc phục hạn chế quy định BPKCTT cụ thể trình tự, thủ tục áp dụng BPKCTT, từ nâng cao hiệu áp dụng BPKCTT, bảo vệ kịp thời hiệu quyền nghĩa vụ bên tranh chấp kinh doanh, thương mại Xác định hạn chế, bất cập, luận văn xác định phương hướng sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật BPKCTT giải vụ án kinh doanh, thương mại, kết nghiên cứu đề tài hy vọng đóng góp phần nhỏ mặt lý luận thực tiễn nhằm hoàn thiện quy định pháp luật BPKCTT, nâng cao tỉ lệ giải tranh chấp KDTM có áp dụng BPKCTT Trong giai đoạn nay, nước ta thực công đổi đất nước lĩnh vực việc hồn thiện pháp luật BPKCTT đòi hỏi tất yếu khách quan, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi cơng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Đặc biệt tiến trình cải cách tư pháp có cải cách thủ tục tố tụng dân sự, có BPKCTT giải tranh chấp KDTM cần quan tâm Kết nghiên cứu đề tài hy vọng đóng góp phần nhỏ mặt lý luận thực tiễn nhằm hoàn thiện BLTTDS năm 2015 với mục tiêu nâng cao tỷ lệ, hiệu áp dụng BPKCTT giải vụ án KDTM Tòa án 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Cơng Bình Giáo trình Luật tố tụng dân Việt Nam (2010) Bộ luật Dân 2005 Bộ luật Dân 2015 Bộ luật Tố tụng dân 2004 (sửa đổi bổ sung 2011) Bộ luật Tố tụng dân 2015 Các ví dụ qua vụ án có áp dụng BPKCTT TAND thành phố Hà Nội Tác giả Lê Vĩnh Châu Biện pháp khẩn cấp tạm thời tố tụng dân thực tiễn áp dụng Nguyễn Văn Cường, Lê Thế Phúc (2010), Một số vướng mắc trình giải vụ việc kinh doanh, thương mại đề xuất, kiế n nghị hoàn thiện Bộ luật tố tụng dân sự, Tham luận Hội thảo đánh giá việc áp dụng quy định Bộ luật tố tụng dân sau năm triển khai thực hiện, tập trung vào lĩnh vực giải tranh chấp thương mại ngày 17/6/2010, Hà Nội Tống Quang Cường (2007), Luật Tố tụng dân Việt Nam - Nghiên cứu so sánh, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 Bộ Chính trị Chiến lược xây dựng hồn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 49-NQ/TW, ngày 05/6/2005 Bộ Chính trị "Chiến lượt cải cách tư pháp đến năm 2020" 12 PGS.TS Pham ̣ Duy Nghĩa "Biện pháp khẩn cấ p tạm thời tố tụng trọng tà i", Tạp chí nghiên cứu lập pháp số 23,tr 77 13 Luật Dương Gia (2017), Hạn chế biện pháp khẩn cấp tạm thời tố tụng dân 14 Giáo trình Luật Tố tụng dân Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội năm 2011 15 Giáo trình Luật Tố tụng dân Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội năm 2007 72 16 Trần Vũ Hải (2003), Ảnh hưởng Hiệp định thương mại Việt Mỹ đến pháp luật tố tụng dân Việt Nam, Tham luận Chương trình tọa đàm Dự thảo Bộ luật tố tụng dân Việt Nam ngày 7/11/2003, Hà Nội, tr5t34 17 Lê Thị Thu Hằng (2011), Các biện pháp khẩn cấp tạm thời tố tụng dân Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh 18 Nguyễn Minh Hằng, Hà Văn Nâu (2011), Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời - trao đổi từ quy định Bộ luật tố tụng dân Việt Nam, Tạp chí Tòa án nhân dân - Tòa án nhân dân tối cao, Số 3/2011 19 Hiến pháp năm 2013 20 Ths.Vũ Đức Hoàng Một số khó khăn áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời giải tranh chấp kinh doanh, thương mại Tòa án (2010) 21 Luật Doanh nghiệp 2005 (sửa đổi bổ sung 2009) 22 Luật Doanh nghiệp 2014 23 Luật Thương mại 2005 24 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 25 Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước 2009 26 Luật Trọng tài Thương mại 2010 27 Luật Phá sản 2014 28 Tác giả Tưởng Duy Lượng, Pháp luật tố tụng dân thực tiễn xét xử (2009) 29 Vũ Thị Thanh Mai (2010), Thủ tục áp dụng BPKCTT theo quy định Bộ luật tố tụng dân sự, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 23, Hà Nội 30 Chu Xuân Minh (2010), Vướng mắc thực tiễn áp dụng pháp luật tố tụng dân giải vụ việc dân sự, nhân gia đình – Kiến nghị sửa đổi, bổ sung, Tham luận Chương trình tọa đàm Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật tố tụng dân ngày 29,30/1/2010 tổ chức Lao Cai 73 31 Chu Xuân Minh (2010), Cần thống tố tụng kinh doanh, thương mại với tố tụng dân sự, Tham luận Hội thảo đánh giá việc áp dụng quy định Bộ luật tố tụng dân sau năm triển khai thực hiện, tập trung vào lĩnh vực giải tranh chấp thương mại ngày 17/6/2010, Hà Nội 32 Nghị số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31/3/2005 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành số quy định phần thứ “Những quy định chung” Bộ luật Tố tụng dân năm 2004 33 Nghị số 02/2005/NQ-HĐTP ngày 27/4/2005 hướng dẫn thi hành số quy định Chương VIII “Các biện pháp khẩn cấp tạm thời” Bộ luật Tố tụng dân năm 2004 34 Phạm Duy Nghĩa (2010), Biện pháp khẩn cấp tạm thời tố tụng trọng tài, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 23, Hà Nội 35 Pháp lệnh thủ tục giải vụ án dân 1989 36 Pháp lệnh thủ tục giải vụ án kinh tế 1994 37 Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển 2008 38 Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay 2010 39 Nguyễn Văn Phụng (2017), Áp dụng Biện pháp khẩn cấp tạm thời giải tranh chấp kinh doanh, thương mại Tòa án - vấn đề lý luận thực tiễn, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh 40 TS.Nguyễn Thị Hoài Phương Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời giải tranh chấp kinh doanh, thương mại Tòa án: vấn đề đặt cho việc hoàn thiện Bộ luật tố tụng dân (2010) 41 Nguyễn Thị Hoài Phương (2010), Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời giải tranh chấp kinh doanh, thương mại Tòa án: vấn đề đặt cho việc hoàn thiện Bộ luật tố tụng dân sự, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 3/2010, Hà Nội 42 Quy định số 120/QĐ-TANDTC, ngày 19-6-2017 Chánh án Tòa án nhân dân tố cao xử lý trách nhiệm người có chức danh tư pháp Tòa án nhân dân 74
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG GIẢI QUYẾT VỤÁN KINH DOANH, THƯƠNG MẠI TỪ THỰC TIỄN XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỒ HÀ NỘI, BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG GIẢI QUYẾT VỤÁN KINH DOANH, THƯƠNG MẠI TỪ THỰC TIỄN XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỒ HÀ NỘI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn