Đề tài Thiết kế nhà máy sản xuất vang ổi năng suất 300000 lít/năm

79 44 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 23:52

B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI N KHOA H C NÔNG NGHI P VI T NAM D án AFACI- GAP- Vietnam QUY TRÌNH S N XU T I AN TOÀN GS-TS Nguy n V n Tu t, ThS Bùi Th Huy H p, ThS Tu n, ThS H ng Quang Ngh , TS Nguy n V n Hòa, ThS Nguy n Hồng Long, CN Lê Th Liên Hà N i, 2015 M CL C N i dung I L i nói đ u II tv nđ III IV Trang T ng quan v nghiên c u phát tri n i c m sinh tr ng phát tri n phát tri n hi u qu c a m t s gi ng tri n v ng 4.1 M t s th i k v t h u c a gi ng 4.2 Kh n ng hoa, đ u qu n ng su t c a gi ng 4.3 Ph m ch t c a gi ng 4.4 Hi u qu c a kinh t V K thu t canh tác 5.1 Yêu c u sinh thái 5.1.1 Khí h u 5.1.2 t đai 5.2 Gi ng k thu t nhân gi ng 5.2.1 Gi ng 5.2.2 L a ch n gi ng tr ng 5.2.3 Nhân gi ng 5.3 K thu t tr ng ch m sóc 5.3.1 Th i v 5.3.2 Kho ng cách tr ng 5.3.3 Cách tr ng 5.3 Ch m sóc 5.4 T a cành, t o tán x lý hoa i 5.4.1 Cách t a cành t o tán d ng hình chu n (nguyên t c chung) 5.4.2 Các bi n pháp đ t o tán cho i 5.4.3 Bi n pháp kích thích phân cành 5.4.4 X lý hoa 5.4.5 Bón phân 5.4.6 Bao trái 5.4.7 Thu ho ch 5.4.8 Tình hình tiêu th i hi u qu kinh t s n xu t gi ng i VI Qu n lý d ch h i 6.1 Qu n lý c d i 6.2 Sâu b nh h i cách phòng tr 6.3 Cơn trùng, nh n 6.3.1 Sâu đ c trái Conogethes punctiferalis Guenee 6.3.2 B tr b ng đ Selenothrips rubrocinctus 6.3.3 Ru i đ c trái Bactrocera dorsalis Hendel 6.3.4 R p sáp ph n, r p dính 6.3.5 Sâu n Archips micaceana 6.3.6 R y ph n tr ng Aleurodicus disperses, Metaleurodicus cardini 6.3.7 R y m m Aphis gossypii 6.3.8 B xít mu i Helopeltis sp 6.3.9 Nhóm nh n 6.4 B nh h i 6.4.1 B nh héo khô (Wilt) 6.4.2 B nh thán th 6.4.3 B nh loét thân 6.4.4 B nh đ m Cercospora 6.4.5 B nh đ m rong Cephaleuros 6.4.6 B nh thi u k m 6.4.7 B nh th i cu ng trái 6.4.8 B nh th i trái Phoma 6.4.9 B nh th i trái Botryodiplodia 6.4.10 B nh th i trái Macrophoma 6.4.11 B nh th i nâu trái 6.4.12 B nh th i trái Rhizopus Tài li u tham kh o I L i nói đ u T ch c H p tác Nơng nghi p L ng th c châu Á (Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative-AFACI) thu c T ng c c phát tri n nông thôn Hàn Qu c (RDA) thành l p n m 2009, nh m thúc đ y t ng tr ng nông nghi p b n v ng khu v c châu Á, góp ph n phát tri n kinh t phù h p n c châu Á thông qua s h p tác công ngh l nh v c nông nghi p l ng th c th c ph m K ho ch ho t đ ng c a AFACI liên quan đ n h p tác qu c t cho phát tri n công ngh nông nghi p th c ph m b n v ng đ đ i phó v i bi n đ i khí h u, phát tri n b o t n, ng d ng công ngh môi tr ng nông nghi p tài nguyên di truy n, nâng cao n ng l c, chuy n giao cơng ngh xố đói - gi m nghèo Vi n Khoa h c Nông nghi p Vi t Nam (VAAS) đ cB Nông nghi p Phát tri n nông thôn cho phép tham gia th c hi n d ph án “Phát tri n ch ng trình GAP phù h p v i đ a ng h th ng thông tin an tồn s n xu t nơng nghi p" M c tiêu c a d án nh m chia s thông tin v nghiên c u t ch c h th ng thông tin v s n xu t nơng nghi p an tồn Nâng cao ch t l n ng an toàn c a s n ph m nông nghi p c châu Á thông qua GAP thành l p thi t l p h th ng thơng tin an tồn s n xu t nông nghi p gi a n c thành viên AFACI N m 2013 Vi t nam đ ng cai t ch c H i th o đ đánh giá hi n tr ng s n xu t, tiêu th qu n lý s n ph m nơng nghi p an tồn t i Vi t Nam n đánh giá v nh n th c c a ng n c thành viên d án; i tiêu dùng th tr ng Các c thành viên tham d : Bangladesh, Cambodia, Indonesia, LaoPDG, Mongolia, Nepal, Philippines, Sri Lanka, Thailand, Korea, Vietnam Vi t Nam tham gia ho t đ ng nghiên c u nh m thúc đ y ch ng trình GAP qu c gia đ đ m b o ch t l ng an tồn s n ph m nơng nghi p, đ c bi t rau trái t cung c p cho th tr ng n c xu t kh u Phân tích h th ng qu n lý an toàn th c ph m ch trang tr i đ iđ ng trình GAP t i c đ y đ , t p trung vào t ng c ng n ng l c phân tích hóa h c vi sinh v t trao đ i thơng tin an tồn th c ph m M l p t p hu n quy trình s n xu t theo tiêu chu n VietGAP cho h s n xu t đ a ph ng nh m t o nh ng s n ph m khơng sâu b nh, khơng có d l v th c v t Thi t l p m ng l ng thu c b o i h th ng thơng tin an tồn cho nơng nghi p Xây d ng trang web đ ph bi n ki n th c th c hành an toàn nông nghi p, qu ng cáo đ a ph ng s n ph m đ c s n xu t b i VietGAP Xu t b n n ph m v quy trình h ng d n v an toàn s n xu t nông nghi p cho m t ho c hai tr ng nh ng đ a ph ph ng đ t o nông dân c đ ng ký VietGAP th c hi n (1 - đ a ng) Chia s thông tin v i c quan liên quan Trong quy n sách tham kh o trình bày Qui trình s n xu t i an toàn theo h ng VietGAP, nh m ph c v cho ch đ o s n xu t gi ng d y Nhóm tác gi xin chân thành c m n T ng c c phát tri n nông thôn Hàn Qu c (RDA), T ch c AFACI, Vi n Khoc h c Nông nghi p qu c gia Hàn qu c (National Academy of Agricultural Sciences- NAAS), B Nông nghi p PTNT Vi t nam, Vi n Khoc h c Nông nghi p Vi t nam (VAAS), chuyên gia, k thu t viên Hàn qu c, Vi t nam h p tác giúp đ v m t k thu t tài đ d án thành công II tv nđ Cây i Psidium guazava L tr ng có ý ngh a kinh t hi n nhóm n qu Hi n t i di n tích tr ng c n c c tính kho ng t 35.000-40.000 ha, Theo s li u th ng kê c a c c th ng kê, t ng di n tích n qu đ a bàn thành ph Hà N i n m 2010 13.935,1 Cây i có di n tích khơng nhi u nh chu i, b i, nhãn, v i, h ng xiêm nh ng c ng đ t 585,8 ha, chi m 4,2 % t ng di n tích n qu c a toàn thành ph N m 2010, v i n ng su t i c a Hà N i 192,8 t /ha đ t s n l ng đ t 7.894,1 t n Tr c đây, ch ng lo i n qu ch y u v n có hi u qu kinh t th p Trong th i gian g n đây, m t s n qu có hi u qu kinh t cao, đ c bi t gi ng i m i đ c đ a vào thay th gi ng c Tuy nhiên, t c đ chuy n đ i ch m M c dù có th tr ng tiêu th m r ng nh ng i v n ch a thoát h n ch chung c a ngành s n xu t n qu : s n xu t manh mún, ch t l th y, đ i t đ ng, ph m ch t kém,… Th c t cho ng sâu b nh t n công i, ru i đ c qu c xem “v n n n” Tr h i, ng c đây, đ qu i không b ru i gây i tr ng ph i s d ng thu c hoá h c, phun x t nhi u l n trình sinh tr ng phát tri n c a qu Th i gian g n đây, t i t nh mi n B c, m t s gi ng i có ngu n g c Trung Qu c, ài Loan v i nh ng đ c m hình thái qu to (150- 200 gr/qu ), ng t, h t m m đ tr ng th K t qu b c ng i nông dân mua c đ u cho th y gi ng sinh tr ng phát tri n t t, cho n ng su t cao, đem l i thu nh p r t l n cho ng i s n xu t (t 8-10 tri u/sào/ n m) Nh ng gi ng phát tri n m nh t i m t s đ a ph ng, có n i di n tích lên t i hàng ngàn (Thanh Hà - H i D ng) T i Hà N i, di n tích tr ng i ch a nhi u V i qu đ t dành cho tr ng tr t ngày eo h p, đ có đ c c c u gi ng i h p lý, c n có nghiên c u c th v gi ng c ng nh bi n pháp k thu t nh m nhanh chóng mang l i hi u qu tr ng i, đ c bi t, k thu t ghép c i t o thay th gi ng ô nh áp d ng đ i v i m t s n qu khác hi n M t s gi ng i ho c khơng có h t có n ng su t, ch t l ng t t đ c n thành công đ c khu v c nghiên c u ch n t o c tr ng th t i nhi u vùng sinh thái khác nhau, s n ph m qu đ c ng i tiêu dùng d dàng ch p nh n đánh giá cao so v i gi ng truy n th ng Tuy nhiên, công tác nghiên c u v gi ng bi n pháp k thu t thâm canh i ch a đ c c th Ch y u ng i dân s n xu t d a theo kinh nghi m M c dù có nhi u nh ng nghiên c u v gi ng, k thu t n qu nói chung, i nói riêng nh ng v n c n có nh ng v n c n có nh ng nghiên c u hồn thi n quy trình s n xu t đ i v i t ng vùng, mi n c th , đ c bi t đ i v i gi ng m i có tri n v ng nh gi ng i ho c khơng có h t m iđ c du nh p III T ng quan v nghiên c u phát tri n i Nh ng nghiên c u v k thu t phát tri n n qu hi n đ c t p trung l nh v c: k thu t v gi ng (ch n, nhân, lai t o gi ng); k thu t canh tác; phòng tr sâu b nh, cơng ngh b o qu n, ch bi n sau thu ho ch, k thu t ghép c i t o, thay th gi ng - V gi ng: khâu k thu t hàng đ u đ nâng cao hi u qu s n xu t Xu h ng chung nghiên c u t o ho c du nh p nh ng gi ng m i đ c c i thi n v ch t l ng, phù h p h n v i th hi u tiêu dùng ch bi n, có tính thích nghi r ng, ch ng ch u u ki n ngo i c nh cao, cho n ng su t cao, ch t l ng t t, có kh n ng r i v , rút ng n th i k ki n thi t c b n đ đ a vào kinh doanh + Cây i m t nh ng lo i n qu đ c s d ng ph bi n, có tên khoa h c Psidium guajava L thu c h Myrtaceae; tên ti ng Anh Guava Theo Ortho (1985), ch trình nghiên c u c i thi n gi ng i đ ng c b t đ u t n m 1961 Columbia t i Brazin, n n công nghi p tr ng i hi n đ i đ u ph thu c vào ngu n h t gi ng t úc, đ v n nhi t đ i c a công ty xe l a Sao Paulo tri n b i ng c ch n l c i nông dân g c Nh t B n Tatu, đ c phát Itaquera nh ng 10 b xít mu i kho ng t 27 đ n 45 ngày tu thu c nhi t đ môi tr ng s ng lo i ký ch Hình thái G i b xít mu i lồi trùng có c u t o mi ng ki u vòi chích hút, tr ng thành có hình d ng gi ng nh mu i, thân dài kho ng - mm, đ u màu nâu có v t, d i màu vàng, m t màu nâu đen Râu đ u dài màu nâu, đ t cu ng râu to dài h n đ t roi râu, v cu i đ t roi râu nh mà màu nâu s m h n, đ t chày có hàng gai, b ng to h n đ c Trên l ng có m t chu nh nhơ lên gi ng nh kim nh ng ph n đ nh chùy có hình tròn nhìn th ng t xu ng núm chu có hình tròn Nhìn nghiêng chu gi ng nh ph u màu đen Ph n b ng màu xanh m đ n màu xanh l B xít tr ng thành gi ng mu i l n, màu xanh, dài 4-5 mm, đ c nh h n Khi m i n có màu vàng có nhi u lơng, b xít tu i nh màu vàng nh t, đ n đ y s c chuy n sang màu xanh ánh vàng, chùy m m cánh có màu vàng nâu (tùy lồi), m m cánh ph h t đ t b ng th t Tri u ch ng gây h i Loài a s ng xanh t t Trên v nh ng n i m th p, sinh tr ng n b xít mu i t p trung h i nhi u 65 nh ng ch râm mát, r m r p Mùa hè b xít mu i ho t đ ng gây h i vào bu i sáng s m, chi u t i ho c sau c n m a tr i h ng n ng Mùa đơng b xít mu i th ng ho t đ ng gây h i m nh vào bu i tr a bu i chi u Loài th ng có t p tính ho t đ ng vào sáng s m chi u mát, ngày âm u ho t đ ng c ngày Hình 22 Tri u ch ng gây h i c a b xít mu i búp hoa tr ng r i rác ho c t ng c m 2-4 qu trái non ho c gân lá, tr ng đ sâu bi u bì đ l s i lơng dài B tr ng thành b non chích hút ch i non, cành non trái, v t chích b thâm đen B h i n ng non xo n l i, khô héo, trái non phát tri n b héo khô, trái l n phát tri n d d ng d b n m h i xâm nh p B xít mu i th n ng mùa m a, v ng gây h i n r p bóng, m th p b h i n ng h n 6.3.9 Nhóm nh n 66 Hình thái cách gây h i C thành trùng u trùng r t nh , có màu đ , vàng l t ho c tr ng tùy loài, chúng th ng t p trung t n công non hay trái non t đ u trái đ n tháng tu i Nhóm nh n t p trung b m t d i c a trái c p l p bi u bì t o thành nh ng ch m nh li ti màu vàng, nh l i n u b gây h i n ng s r ng s m, đ i v i trái t o hi n t ng rám nâu đen, trái phát tri n Hình 15 Nh n đ tri u ch ng gây h i 67 Hình 16 Nh n đ , tri u ch ng gây h i trái 6.4 B NH H I 6.4.1 B nh héo khô (Wilt): B nh ph c h p tác nhân sau có th tham gia gây b nh (Fusarium oxysporium f.sp psidii, Fusarium solani, Macrophomina phaseoli, Rhizoctonia bataticola Cephalosporium sp.) Tri u tr ng: chuy n màu vàng khô, cành đ nh héo sau 10-15 ngày b b nh, r ng s m làm kích c qu tr lên nh h n B nh x y n ng vào mùa m a Tri u ch ng Lá ng n c a nhánh b vàng khô nâu Lá b ch t v c a nhánh b n t, tr c Sau b héo ch t hồn tồn Bi n pháp phòng tr Ch n gi ng kháng đ tr ng Kh đ t b ng vôi 68 Nh , đ t b b nh Tr ng h p l n, có đ ng kính g c t 10cm tr lên, có th áp d ng bi n pháp tiêm vào g c Tiêm - quinolinol Sulphate (1/1000) vào có th ng a b nh cho kéo dài đ c n m 6.4.2 B nh thán th Hình 27 Thán th đ t non 69 Hình 26 Thán th Tri u ch ng B nh có th gây hi n t ng ch t đ t hay th i trái Trên trái, b nh phát tri n n ng vào mùa m a M m b nh có th ti m n h n tháng trái non, b t đ u ho t đ ng gây th i trái b t đ u già chín Trên trái xanh, đ m b nh nh nh đ u kim, sau v t b nh phát tri n thành đ m tròn, màu nâu s m hay đen lõm vào Tâm đ m b nh có n m nh màu đen Các đ m liên k t thành đ m l n, vùng b nh tr nên c ng, sù xì Trên trái non c ng có th có tri u ch ng gh Trái b nh có th b bi n d ng r ng Tri u ch ng ch t đ t x y ng n nhánh Các m m, lá, trái non đ u b t n công Các m m, ch i, non hoa đ u b héo Ng n nhánh bi n màu nâu s m b nh lan ng c vào làm ch t ng n Gi a vùng b nh vùng mô 70 lành có t o m t vi n gi i h n, vi n có th n i rõ hay không rõ Trên cành b nh b r ng ch ng n cành khơ tr l i Trên ng n cành khô, n u tr i m, n m s t o n m màu đen r i rác T đó, m m b nh s xâm nh p vào cu ng t n công vào non, làm b cong veo, bìa ng n b cháy Tác nhân Do n m Gloeosporium psidii (Glomerella psidii) Vào mùa l nh hay ti t tr i nóng, khơ b nh lây lan Khi tr i m, đ a đài c a n m đ c thành l p r t nhi u cành khô t o nhi u bào t màu h ng Bào t lây lan theo gió, m a B nh phát tri n kho ng nhi t đ t 30-35 đ C M m b nh có th ti t phân hóa t phân gi i pectin trái non, có th v c ng nên b nhi m b nh Bi n pháp phòng tr Phun h n h p Bordeaux (1 : : 100), Copper oxychloride hay Cuprous oxid ho c lo i thu c g c đ ng khác nh Copper Zine, Copper-B ho c Difolatan n ng đ 2-3/1000 Zineb n ng đ 2% c ng cho hi u qu C n l u ý, h p ch t đ ng có th làm ng đ c trái m t s gi ng i (làm trái b đ i màu nâu đ ) Các gi ng i có th t màu đ nh t t ng đ i kháng v i ch t đ ng h n 6.4.3 B nh loét thân 71 Hình 30 Th i g c Tri u ch ng: D c theo thân nhánh b n t, mô b ch t nên nhánh b héo Trên vùng b nh có qu nang c a n m Trong mô b nh, m m b nh n m l pd i v u ki n khí h u thu n l i s b c phát gây b nh Giai đo n vô tính c a n m c ng gây h i th i khô T p trung trái, làm trái b vùng cu ng trái có nhi u v t màu nâu nh t Các v t lan r ng nhanh chóng ch sau 3-4 ngày lan c trái Trái b đ i màu nâu đen sau khơ Trên v trái khơ th y có n m đen nh đ u kim Cành mang trái b nh c ng b khô đ t Tác nhân Do n m Physalospora psidii Giai đo n vơ tính c a n m có tên Diplodia natalensis 72 Bi n pháp phòng tr C t b cành b nh khô bôi thu c g c đ ng vào v t c t Phun thu c g c đ ng nh h n h p Bordeaux( 1% ), Copper Zine, n ng đ 2-3% đ b o v 6.4.4 B nh đ m Cercospora Hình 25 m Tri u ch ng Trên có đ m tròn, màu đ nâu, tâm đ m b nh sau bi n sang màu xám tr ng Các đ m liên k t t o vùng cháy b t d ng màu xám tr ng, có vi n màu nâu Tác nhân Do n m Cercospora psidii Bi n pháp phòng tr Phun Benomyl 1-2/1000 ho c Copper-Zine, Copper-B n ng đ 2-3/1000 73 6.4.5 B nh đ m rong Cephaleuros Tri u ch ng Trên trái, đ m b nh nh h n m có màu xanh t i đ n nâu hay đen Trên lá, đ m có th nh ng v t nh hay m ng l n Có th có nhi u đ m dày d c hay r i r c Rong phát tri n gi a l p cutin bi u bì xâm nh p vào t bào bi u bì, có th làm ch t t bào b nhi m Tác nhân: Do rong Cephaleuros virescens b nhi m rong, l l ng fructose l i t ng; l ng glucose, sucrose b gi m ng tinh b t, cellulose pectin c ng t ng, nh ng protein t ng s , đ m ammonia, đ m nitrite, đ m amide animo acid l i gi m Hàm l ng glutamic acid, alanine t ng glycine b gi m b nh, có nhi u nitrate t p trung 6.4.6 B nh thi u k m Tri u ch ng Lá b nh , gân b vàng, t ng tr ng b ch m Ng n ch i non có th b ch t Bi n pháp phòng tr Phun Sulfate k m (60g ZnSO4 + 40g vơi/10 lít n c) 6.4.7 B nh th i cu ng trái Tri u ch ng 74 m tròn, úng n c cu ng trái th i trái Trên vùng th i có t o m b nh lan d n làm n m nh , màu nâu nh t, t p trung thành m ng, có bào t màu nâu nh t Tác nhân: Do n m Phomopsis psidii n m có hình tr ng, có vách dày, đ ng kính kho ng 140-400 micron Bào t khơng màu Hình b u d c dài 5-9 x 2,5-4 micron D ng bào t s i, (tylospore) cong, kích th c 16- 32 x 0,8-1,5 micron Bi n pháp phòng tr Ngâm trái vào dung d ch thu c Benomyl, Captan, Maneb, Difolatan n ng đ 1-2/1000 6.4.8 B nh th i trái Phoma Tri u ch ng Kh p m t trái có đ m tròn nâu, tâm lõm, vi n s ng n c Trên b m t đ m b nh có m m đen nh Tác nhân: Do n m Phoma psidii N m có th th y gi i toàn b l ng sucrose trái vòng m t tu n Bi n pháp phòng tr Tr l nh t 10 đ C đ n 15 đ C Nhúng trái vào dung d ch Thiabendazol 0,5-1/1000 6.4.9 B nh th i trái Botryodiplodia 75 Hình 28 Th i trái Tri u ch ng N m gây th i trái trình l u tr v n chuy n Vùng cu ng trái b th i nâu, lan d n vào làm trái b th i nh n Trên vùng th i hình thành nhi u n m nh màu đen Tác nhân: Do n m Botryodiplodia sp B nh phát tri n m nh nhi t đ kho ng 30 đ C Bi n pháp phòng tr Thu ho ch tránh làm xây xát trái T n tr 15 đ C V n chuy n tiêu th nhanh Thiabendazol hay Benomyl có th ki m sốt đ c b nh 6.4.10 B nh th i trái Macrophoma Tri u ch ng 76 Trái b xây xát d nhi m b nh V trái n i b nhi m s b úng n c bi n màu nâu Trên v t b nh có khu n ty màu nâu vàng phát tri n L p khu n ty bi n d n sang màu nâu s m đ n đen có vơ s n m nâu s m xu t hi n Tác nhân: Do n m Macrophoma allahabadensis Túi dài hình c u, đ ng kính 42,5 - 206,2 micron, có mi ng tròn, có gai màu nâu s m ài ng n không màu Bào t có t bào, su t hình b u d c, 10,5 - 24,5 x 3,5 - 5,3 micron N m làm gi m l ng đ fructose trái Hàm l ng Amino acid, acid h u c c ng ng sucrose, D-glucose, D- thay đ i r r t Bi n pháp phòng tr Tránh làm trái b xây xát Tr l nh 10 đ C đ n 15 đ C 6.4.11 B nh th i nâu trái Tri u ch ng m nh , tròn, có màu nâu Trái nhi m có th b r ng s m Trái chín d n, đ m b nh c ng lan d n kh p trái Trái b th i m m b c mùi hôi Khi tr i m ho c trái r ng xu ng đ t, có m đ đ t, s có khu n ty n m tr ng phát tri n trái b nh Tác nhân: Do n m Phytophthora parasitica 77 Th i ti t mát, m đ khơng khí cao ho c có m a, n m b nh s phát tri n m nh Bi n pháp phòng tr : Phun Zineb (2/1000) hay Areofungin (10 ppm) su t giai đo n có trái 6.4.12 B nh th i trái Rhizopus Tri u ch ng: Trái có đ m úng tròn, đ m phát tri n lan làm th i trái, trái m m, nh n n c Khu n ty bào t đen phát tri n vùng th i B nh n m Rhizopus stolonifer gây nên Bi n pháp phòng tr : T n tr l nh 10-15 đ C X lý trái v i dung d ch DCNA (2,6-dichlozo - - nitroaniline) 78 TÀI LI U THAM KH O Bùi Th M H ng 2006 H i th o đ u b xen canh i v i có múi phòng chóng tái nhi m b nh vàng greening Giáo trình b nh chuyên khoa (giáo trình gi ng d y tr c n) B nh h i i Khoa NN & SH D, Tr ng i H c C n Th Trang 247-253 Menzel, CM., Walson, B.J and Simpson, D.R 1990 In Fruits: Tropical and Subtropical Naya Prokash, India P278-303 Nakasone, H.V and Paull, R.E., 1998 Tropical fruits CAB International UK P:149-171 Nguy n Th Ng c n, 2004 K thu t tr ng, ch m sóc v n trái mơi tr n ng Nhà xu t b n Nông nghi p, thành ph H Chí Minh Trang 197-205 Quang Ngh , Tr n Th Loan, Hoàng Chúng L m, Ph m V n Toán, Bùi V n Tu n, Võ V n Th ng, Th Liên 2013 K t qu đ tài: “Nghiên c u n ch n gi ng bi n pháp k thu t nh m nâng cao n ng su t, ch t l nt ng i i t i Hà N i” Bose T.K, S.K Mitra, D Sanyal (2001), Fruits: Tropical and subpropical, Volume I NAYA UDYOG 79
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài Thiết kế nhà máy sản xuất vang ổi năng suất 300000 lít/năm, Đề tài Thiết kế nhà máy sản xuất vang ổi năng suất 300000 lít/năm

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn