ƯU ĐÃI VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

81 50 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 23:48

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VINH HẠNH ƯU ĐÃI VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ngành: Luật Kinh tế Mã số: 8.38.01.07 UẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN THỊ THƯƠNG HUYỀN Hà Nội, 2019 LỜI CAM ĐOAN Luận văn cơng trình nghiên cứu cá nhân tôi, thực hướng dẫn khoa học PTS Nguyễn Thị Thương Huyền Các số liệu, kết luận nghiên cứu trình bày luận văn hồn tồn trung thực Tơi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan Học viên Nguyễn Vinh Hạnh MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 1.1 Khái niệm, đặc điểm thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 1.2 Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài18 1.3 Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước theo pháp luật số nước giới học kinh nghiệm cho Việt Nam 23 Chương 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TỪ THỰC TIỄN TP HÀ NỘI 28 2.1 Quá trình hình thành phát triển pháp luật ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động đầu tư trực tiếp nước Việt Nam 28 2.2 Thực tiễn áp dụng pháp luật ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động đầu tư trực tiếp nước Thành phố Hà Nội 41 2.3 Đánh giá quy định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước qua thực tiễn thành phố Hà Nội 56 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT ƯU ĐÃI VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 64 3.1 Phương hướng hoàn thiện pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi thuế thu nhập doang nghiệp hoạt động đầu tư trực tiếp nước 64 3.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài……………………… 66 3.3 Một số giải pháp đảm bảo thực quy định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động đầu tư trực tiếp nước từ thực tiễn thành phố Hà Nội 71 KẾT LUẬN 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thuế đời, tồn phát triển với đời, tồn phát triển Nhà nước Thuế công cụ tài để tạo lập nguồn thu nhằm trì hoạt động máy hành Nhà nước điều tiết vĩ mô kinh tế Từ lâu, Đảng Nhà nước trọng đến cải cách hệ thống thuế Trong đó, ưu đãi thuế yếu tố khơng thể thiếu sách thuế nhằm kích thích đầu tư, góp phần vào tăng trưởng đồng thời công cụ để nhà nước quản lý, điều tiết vĩ mô kinh tế - xã hội Trong giai đoạn phát triển, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp góp phần tạo mơi trường pháp lý cơng bằng, bình đẳng đối tượng, phù hợp với thông lệ quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả, khuyến khích thu hút vốn đầu tư ngồi nước, phát huy tốt vai trò định hướng thu hút đầu tư, góp phần quan trọng chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá đại hoá, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo sở vững cho kinh tế phát triển bền vững Sau nhiều năm thực hiện, bên cạnh cải cách sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, việc Quốc hội Việt Nam nhiều lần điều chỉnh sắc thuế giúp môi trường đầu tư Việt Nam ngày trở nên cạnh tranh so với nước khu vực giới Ngày 17/6/2003, Quốc hội ban hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 văn luật thiết lập chế độ đối xử bình đẳng thành phần kinh tế, đặc biệt xoá bỏ phân biệt đối xử đầu tư nước ngồi đầu tư nước, góp phần tạo lập sở pháp lý đáp ứng điều kiện gia nhập Tổ chức thương mại quốc tế (WTO), tạo bước tiến cải cách hành lĩnh vực thuế, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, tạo lập môi trường đầu tư bình đẳng, thuận lợi hấp dẫn Ngày 13/6/2008 Quốc hội ban hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 văn hướng dẫn thực từ 01/01/2009 ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế suất phổ thông thống áp dụng cho đầu tư nước FDI; quy định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đơn giản minh bạch Những quy định ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp có tác động tích cực mặt kinh tế, thu ngân sách nhà nước, thúc đẩy đổi xếp lại doanh nghiệp Tuy nhiên, trình thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp bộc lộ vướng mắc, bất cập Ngày 19/6/2013, Luật số 32/2013/ sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 phần tháo gỡ khó khăn thực tiễn Tuy nhiên, luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2014 văn hướng dẫn thi hành ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp chưa thực đáp ứng kỳ vọng giới doanh nhân Hà Nội trung tâm trị, văn hóa, khoa học kinh tế lớn nước Với vị trí đặc biệt quan trọng này, việc thu hút hoạt động đầu tư trực tiếp nước địa bàn cần thiết Do vậy, để doanh nghiệp yên tâm, ổn định sản xuất, kinh doanh, Nhà nước lúc hết cần đặc biệt quan tâm đến sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động đầu tư trực tiếp nước địa bàn Hà Nội Mặt khác, kể từ sau năm 2012 giai đoạn độ điều chỉnh sách theo quy tắc WTO kết thúc, ưu đãi đầu tư khơng khác biệt nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước ngồi phối kết hợp sách đầu tư sách thuế cần thiết Do để tận dụng tốt hội, việc thu hút vốn đầu tư nhà đầu tư nước vào lĩnh vực, vùng cần khuyến khích thủ vấn đề quan trọng Một sách khuyến khích nhiều nhà đầu tư quan tâm đến ưu đãi thuế, đặc biệt ưu đãi thuế thuế thu nhập doanh nghiệp.Qua thực tiễn thi hành sách liên quan đến ưu đãi hoạt động đầu tư trực tiếp nước địa bàn Hà Nội cho thấy bên cạnh ưu điểm hạn chế định Có nhiều ngun nhân dẫn đến thực trạng thể chế, sách; nguồn lực thực thi sách ưu đãi Trên phương diện khoa học pháp lý có số cơng trình khoa học nghiên cứu lĩnh vực Tuy nhiên, cơng trình phần lớn tiếp cận góc độ chung bình diện quốc gia Những nghiên cứu ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nói chung, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngồi từ thực tiễn thành phố Hà Nội nói riêng hạn chế Từ luận giải trên, tác giả chọn đề tài “Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động đầu tư trực tiếp trước từ thực tiễn thành phố Hà Nội” để làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ luật Học viên Khoa học Xã hội Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Trong thời gian qua, cơng trình nghiên cứu thuế thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam đa dạng Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu chuyên biệt ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nói chung, pháp luật ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngồi địa bàn Hà Nội nói riêng khiêm tốn Xung quanh vấn đề có cơng trình khoa học đáng ý sau: “Chính sách ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp Việt Nam” (2007) tác giả Cao Thu Thủy đề tài nghiên cứu đầy đủ vấn đề pháp lý thực trạng pháp luật ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời, đề tài đưa giải pháp mang tính đột phá, phù hợp với tình hình thực tiễn Việt Nam “Pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp giải pháp chống chuyển giá Việt Nam” (2010) tác giả Lê Văn Hải Cơng trình nghiên cứu quy định pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp Qua hạn chế quy định pháp luật dẫn đến tình trạng chuyển giá doanh nghiệp Đồng thời tác giả đưa số giải pháp nhằm chống tình trạng chuyển giá “Pháp luật ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng cà giải pháp” tác giả Đinh Hải Yến trình bày vấn đề lý luận thực trạng áp dụng định pháp luật ưu đãi thuế thu nhập Việt Nam theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 “Pháp luật ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp Việt Nam” (2012) tác giả Lưu Thị Tuyết đề cập cách quy định pháp luật Việt Nam ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu điểm, hạn chế Từ tác giả đề số giải pháp hồn thiện sắc thuế thu nhập doanh nghiệp “Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam thực tiễn áp dụng thành phố Hải Dương” (2015) tác giả Vũ Thị Thùy Linh phân tích quy định pháp luật thực định thực tiễn áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, đề kiến nghị giải pháp địa bàn thành phố Hải Dương “Hoàn thiện thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tái cấu kinh tế”, Luận án tiến sĩ kinh tế tác giả Dương Ngọc Quang nghiên cứu thấu đáo hoàn thiện thuế thu nhập doanh nghiệp gắn liền với tái cấu trúc kinh tế “Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam nay”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện, Lý Phương Duyên (Chủ nhiệm), Học viện Tài chính, Hà Nội, năm 2014 Một số giáo trình thuế Việt Nam dành cho hệ đào tạo Cử nhân Luật; Cử nhân Kinh tế số sở đào tạo đại học Việt Nam giới thiệu mang tính tổng quan thuế thu nhập nói chung, thuế thu nhập doanh nghiệp nói riêng Cùng với ấn phẩm khoa học đề cập đây, khía cạnh khác thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nghiên cứu đăng tải cơng trình khoa học chun ngành luật, chun ngành kinh tế, kinh tế đối ngoại Từ tổng quan tình hình nghiên cứu đề cập cho thấy, cơng trình nghiên cứu tác giả thành công việc nghiên cứu làm sáng tỏ vấn đề lý luận pháp luật ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngồi Kết cơng trình nghiên cứu đóng góp to lớn việc xây dựng, phát triển hoàn thiện quy định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Tuy nhiên, cơng trình khoa học thiếu nghiên cứu cụ thể nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện thực trạng pháp luật thực tiễn thực quy định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngồi địa bàn Hà Nội Chính vậy, tiếp tục nghiên cứu có hệ thống tồn diện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động đầu tư trực tiếp nước từ thực tiễn thành phố Hà Nội cần thiết lĩnh vực khoa học pháp lý có ý nghĩa lý luận thực tiễn lớn giai đoạn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích Mục đích luận văn làm rõ vấn đề ưu đãi thuế ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài; Phân tích quy định pháp luật ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài; Thực tiễn thi hành ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động đầu tư trực tiếp nước địa bàn thành phố Hà Nội từ đưa phương hướng giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thời gian tới * Nhiệm vụ Luận văn có nhiệm vụ sau đây: - Phân tích làm rõ quy định pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động đầu tư trực tiếp nước từ thực tiễn thành phố Hà Nội; - Phân tích thực trạng thực thi pháp luật ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động đầu tư trực tiếp nước địa bàn Hà Nội; - Đánh giá, ưu điểm, hạn chế quy định thực trạng pháp luật ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động đầu tư trực tiếp nước từ thực tiễn thành phố Hà Nội; - Đề kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động đầu tư trực tiếp nước Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn tập trung vào vấn đề ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động đầu tư nước Phạm vi nghiên cứu: giới hạn phạm vi nghiên cứu luận văn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động đầu tư trực tiếp nước từ thực tiễn thành phố Hà Nội từ năm 2014 đến 2018 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Về sở lý luận: Luận văn thực sở phương pháp luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước pháp luật; quan điểm, đường lối, sách Đảng, Nhà nước ta ưu đãi thuế cho hoạt động đầu tư trực tiếp nước Về phương pháp nghiên cứu: Để giải nhiệm vụ nghiên cứu đề cập trên, luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể như: Phương pháp phân tích pháp lý; phương pháp so sánh, phương pháp thống kê, phương pháp diễn dịch, quy nạp Trong đó, phương pháp sử dụng cụ thể sau: Phương pháp phân tích pháp lý: phương pháp áp để phân tích, luận giải hệ thống hóa qui định pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngồi nhằm cung cấp nhìn tổng thể toàn diện quy định pháp luật liên quan đến vấn đề nghiên cứu luận văn Phương pháp so sánh: Phương pháp sử dụng nhằm làm rõ điểm giống khác quy định pháp luật ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động đầu tư trực tiếp nước pháp luật Việt Nam trước Phương pháp thống kê: phương pháp sử dụng để thống kê ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động đầu tư trực tiếp nước địa bàn Hà Nội từ năm 2008 đến Phương pháp diễn dịch quy nạp: phương pháp sử dụng để phân tích quy định pháp luật ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thực tiễn thực quy định từ có tổng hợp nội dung nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn Luận văn có số đóng góp sau: Luận văn làm rõ vấn đề ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; vấn đề hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngồi khái niệm, đặc điểm, vai trò, ý nghĩa thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài; Luận văn đánh giá cách toàn diện sâu sắc thực tiễn thi hành pháp luật ưu đãi thuế thu nhập doanh hoạt động đầu tư trực tiếp nước từ thực tiễn thành phố Hà Nội; hạn chế, bất cập việc thi hành pháp luật từ tìm phân tích nguyên nhân hạn chế, bất cập Luận văn phương hướng đề xuất số giải pháp hoàn thiện bảo đảm thực quy định pháp luật hoạt động đầu tư trực tiếp nước địa bàn Hà Nội thời gian tới Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn bao gồm chương Chương Những vấn đề lý luận thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động đầu tư trực tiếp nước Chương Thực trạng áp dụng pháp luật ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động đầu tư trực tiếp nước địa bàn Hà Nội Chương Phương hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động đầu tư trực tiếp nước Chương PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT ƯU ĐÃI VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGỒI 3.1 Phương hướng hồn thiện pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi thuế thu nhập doang nghiệp hoạt động đầu tư trực tiếp nước 3.1.1 Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến 2020 Ngay sau Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 công bố, nhiều phương hướng chiến lược ngành, lĩnh vực phát triển kinh tế hồn thiện phê duyệt, có Chiến lược tài Chiến lược cải cách thuế giai đoạn 2011 – 2020 Trong Chiến lược chung ngành tài chính, định hướng giải pháp tổng quát cải cách hệ thống sách thuế xác định là: “Hồn thiện hệ thống sách thuế đôi với cấu lại thu ngân sách nhà nước Đến năm 2020 xây dựng hệ thống thuế đồng bộ, có cấu bền vững, phù hợp với thơng lệ quốc tế có khả huy động đầy đủ, chủ động, hợp lý nguồn thu cho ngân sách nhà nước Mở rộng sở thuế, áp dụng mức thuế suất hợp lý, đảm bảo cơng bằng, bình đẳng thuế đối tượng nộp thuế; tạo động lực khuyến khích sản xuất, nâng cao khả cạnh tranh kinh tế thúc đẩy đầu tư, xuất hàng hóa, dịch vụ, đồng thời bảo hộ có chọn lọc theo mục tiêu cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Đơn giản hóa hệ thống sách ưu đãi thuế Nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý thuế, chống thất thoát, gian lận thuế”25 Định hướng chung cải cách thuế Chiến lược tài 2011 – 2020 cụ thể hóa rõ mục tiêu tổng quát cải cách thuế giai đoạn 2011 – 2020: “Xây dựng thực sách huy động từ thuế, phí lệ phí hợp lý nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng khả cạnh tranh hàng hóa, dịch vụ sản xuất nước, khuyến khích xuất khẩu, khuyến khích đầu tư đầu tư công nghệ cao, vào vùng có Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 – 2020 25 64 điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn đặc biệt khó khăn; thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, tạo việc làm, đảm bảo cho kinh tế tăng trưởng cao, bền vững, góp phần ổn định nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo nhu cầu chi tiêu cần thiết hợp lý ngân sách nhà nước”26 Đối với mục tiêu cải cách, hệ thống thuế cần đạt số mục tiêu cụ thể sau: (i) Hệ thống sách thuế phải xây dựng, hoàn thiện bảo đảm minh bạch, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện; mở rộng sở thuế để phát triển nguồn thu, bao quát nguồn thu phát sinh cấu lại theo hướng tăng nguồn thu nội địa (ii) Cải cách thuế theo hướng giảm dần tỷ lệ động viên, vừa đảm bảo động viên hợp lý vào ngân sách, vừa phát huy cao độ nguồn nội lực, thúc đẩy phát triển nhanh sức sản xuất, tăng khả cạnh tranh khả tích tụ doanh nghiệp Thuế phí phải đảm bảo nhu cầu chi tiêu NSNN dành phần cho tích luỹ Tỷ lệ động viên thuế phí giai đoạn 2011 – 2015 “khoảng 22% 23%/ GDP, tốc độ tăng trưởng số thu thuế, phí lệ phí bình qn hàng năm từ 16 – 18%” Giai đoạn 2016 – 2020, “tỷ lệ động viên thuế, phí lệ phí GDP mức hợp lý theo hướng giảm mức động viên thuế đơn vị hàng hóa, dịch vụ để khuyến khích cạnh tranh, tích tụ vốn cho sản xuất kinh doanh” (iii) Về quản lý thuế Từng bước đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ quản lý quan thuế công khai tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực nghĩa vụ thuế Không ngừng nâng cao hiệu quả, đảm bảo quản lý chặt đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế; nâng cao mức độ tuân thủ thuế, đảm bảo công bình đẳng hoạt động sản xuất kinh doanh môi trường cạnh tranh lành mạnh Không ngừng nâng cao chất lượng cán quản lý thuế phù hợp với yêu cầu công tác quản lý27 Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 – 2020 27 Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 – 2020 26 65 3.1.2 Phương hướng hoàn thiện pháp luật ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, sách quản lý thuế đến 2020 Theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế 2011 – 2020 phê duyệt, đinh hướng hồn thiện sách thuế thu nhập doanh nghiệp nêu tổng quát là: (i) Điều chỉnh giảm mức thuế suất chung theo lộ trình phù hợp để thu hút đầu tư tạo điều kiện để doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính, tăng tích luỹ để đẩy mạnh đầu tư phát triển, nâng cao lực cạnh tranh; (ii) Đơn giản hóa sách ưu đãi thuế theo hướng hẹp lĩnh vực, tiếp tục khuyến khích đầu tư vào ngành sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng lớn, ngành công nghiệp hỗ trợ, sử dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, dịch vụ chất lượng cao, lĩnh vực xã hội hóa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn đặc biệt khó khăn; (iii) Bổ sung quy định khoản chi phí trừ không trừ xác định thu nhập chịu thuế; (iv) Bổ sung quy định để bao quát hoạt động kinh tế phát sinh kinh tế thị trường hội nhập phù hợp với thông lệ quốc tế như: hoạt động bán hàng đa cấp, thương mại điện tử, phát triển tập đoàn kinh tế, tượng vốn mỏng xác định chi phí, đặc biệt chi phí lãi vay, điều chuyển đánh giá lại tài sản tái cấu doanh nghiệp, thoả thuận trước giá doanh nghiệp liên kết 3.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngồi Trong tình hình Việt Nam nay, với mục tiêu phát triển ổn định bền vững kinh tế, bước thực tái cấu kinh tế theo hướng đại hóa, cơng nghiệp hóa hướng Để thực mục tiêu này, giải pháp trực tiếp mạnh khác điều chỉnh nguồn lực vốn lao động, việc thực cải cách thuế nói chung hồn thiện thuế thu nhập doanh nghiệp nói riêng cơng cụ hỗ trợ tích cực Từ định hướng Chiến lược phát triển kinh tế giai đoạn 2011 – 2020 đặc biệt từ thực trạng phát triển kinh tế - xã hội năm vừa qua, Chính phủ đặt nhiệm vụ trước mắt quan trọng thực tái cấu kinh tế Thực nhiệm vụ cụ thể yêu cầu, mục tiêu cơng tác 66 hoạchđịnh sách, có việc hồn thiện sách thuế thu nhập doanh nghiệp Nói cách khác, ngồi việc đảm bảo số thu cho thực dự toán ngân sách phê duyệt hàng năm cải cách thuế thu nhập doanh nghiệp phải có tác động tới tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cấu kinh tế, cấu thu ngân sách cách tích cực Một là, hồn thiện phạm vi áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Nghiên cứu, bổ sung kịp thời diện đối tượng nộp thuế Cùng với trình cải cách phát triển, nhiều hoạt động kinh tế phát sinh chấp nhận đời sống, có đóng góp ngày quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội Đặc biệt hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ dựa vào công nghệ cao nay, hoạt động kinh doanh qua mạng internet, qua hệ thống viễn thông, cung cấp dịch vụ không bị giới hạn quy định biên giới lãnh thổ, khó kiểm sốt Trong quy định thuế hành chưa đề cập đến chưa có quy định đầy đủ để điều tiết, kiểm soát hoạt động dẫn tới thất thoát lớn công tác quản lý nguồn thu, tạo bất bình đẳng đối tượng hoạt động sản xuất kinh doanh Do vậy, giai đoạn tới, cần thiết phải có nghiên cứu cụ thể để hồn thiện sách thuế thu nhập doanh nghiệp phù hợp với diễn biến phát triển ngành nghề kinh tế Việc mở rộng đối tượng chịu thuế góp phần bao quát nguồn thu, góp phần tăng thu thuế thu nhập doanh nghiệp làm tăng nguồn lực tài Nhà nước để tài trợ cho tái cấu kinh tế Thứ hai, thuế suất thuế Thuế suất nội dung quan trọng bậc nhất, linh hồn sách thuế Việc xác định thuế suất hợp lý vừa đảm bảo thực tốt chức điều tiết kinh tế vĩ mô, vừa đảm bảo số thu cho ngân sách nhà nước công việc không đơn giản Về lý thuyết, giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp tác động tới quy mô cấu kinh tế, quy mô cấu thu ngân sách nhà nước Cần phải nghiên cứu cụ thể mức độ tác động định lượng vài mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế suất cắt giảm giảm thuế suất theo phương án 25% 22% từ 2014; phương án thuế suất 20% từ 2016 phương án thuế suất 18% từ năm 2018 tới quy mô 67 cấu kinh tế Với giả định sách khác khơng có thay đổi giai đoạn 2014 – 2020, kết dự báo từ mơ hình cho biết giá trị 40 tiêu tăng trưởng, đầu tư, tích lũy, tiêu dùng, thu ngân sách…khi áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mức thuế suất Việt Nam nước có mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông thuộc loại hấp dẫn giới (thuế suất thu nhập doanh nghiệp phổ thơng bình qn giới 27%) Trong khu vực, ngoại trừ Singapore (17% ) Hồng Kơng (16,5%) có mức thuế suất thấp Việt Nam, tất kinh tế khác có thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cao Do để cân đối mục tiêu vừa thúc đẩy tăng trưởng, thu hút đầu tư vừa không ảnh hưởng đến kết thu ngân sách nhà nước thuế suất giữ mức 18% trung dài hạn hợp lý Tuy nhiên cần thấy ưu đãi thuế suất chưa đủ sức hấp dẫn Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng Thực tế cho thấy nước đưa mức thuế hấp dẫn; ngành nghề, lĩnh vực đầu tư phong phú bị hạn chế; sách đầu tư đa dạng hấp dẫn nhà đầu tư nước Nhưng nhà đầu tư nước đầu tư vào quốc gia chế kinh tế rõ ràng, có q trình thu hút đầu tư nhiều năm; địa nhiều nhà đầu tư đánh giá cao môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch Ngồi ra, nhà đầu tư nước ngồi lựa chọn quốc gia có thủ tục hành đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; hạ tầng giao thông thuận lợi đáp ứng yêu cầu vận chuyển doanh nghiệp trình sản xuất, kinh doanh… Như vậy, thuế suất thấp hấp dẫn nhà đầu tư tìm đến, yếu tố thứ hai khiến nhà đầu tư có định đầu tư hay khơng Thứ ba, hoàn thiện pháp luật ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập doanh nghiệp sắc thuế tác động có hiệu tới kinh tế vĩ mơ Do sách thuế thu nhập doanh nghiệp hầu có quy định rõ khai thác tối đa quy định miễn, giảm thuế Tuy nhiên, việc thực miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, mặt hỗ trợ tích cực cho thực sách phát triển kinh tế - xã hội Chính phủ, có sách tái cấu kinh tế, mặt khác coi trọng vấn đề miễn giảm thuế dẫn tới tác động tiêu cực, điều kiện kinh tế thị trường miễn, giảm thuế q nhiều làm méo mó kinh tế Những ngành, đối tượng doanh nghiệp 68 ưu đãi, miễn, giảm thuế khuyến khích phát triển, doanh nghiệp, nhà đầu tư lợi ích chạy theo ưu đãi Chính phủ, bỏ qua nhu cầu cân đối thị trường nên làm cho kinh tế bị méo mó Ngồi ra, thực quy định miễn, giảm thuế, sách thuế trở nên phức tạp chi phí quản lý cao, tạo môi trường thuận lợi cho vi phạm pháp luật thuế phát triển, gây thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hành bao gồm ưu đãi thuế suất miễn thuế, giảm thuế có thời hạn Các quy định ưu đãi thuế hành nhiều nội dung chưa thật rõ, khó xác định, gây khó khăn, tiêu cực gian lận thực Trong thời gian tới, việc hồn thiện sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam phải hướng tới việc: khuyến khích thúc đẩy đầu tư, gắn với chuyển dịch cấu kinh tế bao gồm chuyển dịch cấu ngành, vùng lãnh thổ, trọng ưu đãi cho ngành công nghiệp xanh, ngành chiến lược tạo tiền đề phát triển cho toàn kinh tế, ngành sử dụng nhiều lao động qua góp phần tạo việc làm Cần tiến hành rà soát lại chế độ ưu đãi, miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng trọng tâm, trọng điểm Việc hoàn thiện quy định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tập trung vào nội dung cụ thể sau: Một là, ưu đãi thuế nhằm chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa; nội ngành thực chuyển dần từ tiểu ngành, sản phẩm công đoạn sản xuất sử dụng công nghệ thấp, suất thấp giá trị gia tăng thấp sang tiểu ngành, sản phẩm cơng đoạn sản xuất có hàm lượng khoa học công nghệ cao, sử dụng công nghệ sạch, thân thiện với mơi trường, có suất giá trị gia tăng cao Hai là, đãi thuế nhằm thực tái cấu sản xuất công nghiệp theo ngành kinh tế kỹ thuật, vùng giá trị mới, tăng hàm lượng khoa học công nghệ tỷ trọng giá trị nội địa sản phẩm; chuyển mạnh từ gia công, lắp ráp chủ yếu sang chế tạo chế tác, kết nối với mạng sản xuất chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu ngành, sản phẩm có lợi cạnh tranh Ba là, ưu đãi thuế nhằm đa dạng hóa loại hình dịch vụ nâng cao trình độ phát triển ngành dịch vụ; tập trung phát triển ngành, sản phẩm dịch vụ có lợi cạnh tranh; đồng thời, hình thành số trung tâm dịch vụ du lịch với sản phẩm du lịch 69 chất lượng cao, có thương hiệu, mang đậm sắc văn hóa dân tộc, có lực cạnh tranh tầm khu vực quốc tế Bốn là, nghiên cứu thay hình thức miễn, giảm thuế có thời hạn thuế suất ưu đãi hình thức khấu trừ thuế đầu tư Khấu trừ thuế qui định tỷ lệ % tổng giá trị tài sản đầu tư khấu trừ trực tiếp vào thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Để đạt hiệu quả, nên cho phép nhà đầu tư chuyển sang năm phần khấu trừ thuế đầu tư chưa sử dụng đến vô thời hạn thời kỳ năm Năm là, sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp phải đơn giản, rõ ràng, minh bạch dễ thực Những phức tạp quy định ưu đãi thuế việc đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế làm gia tăng chi phí tuân thủ, giảm tính hiệu sách ưu đãi Vì vậy, nội dung ưu đãi đưa phải đơn giản để doanh nghiệp tự xác định mức ưu đãi mình; thẩm quyền quan chức cấp ưu đãi thủ tục cấp ưu đãi phải cụ thể, chi tiết công bố rộng rãi phương tiện thông tin Các tiêu mẫu biểu, giấy tờ cần thiết phải nộp làm thủ tục hưởng ưu đãi thuế phải rõ ràng, đơn giản, tiết kiệm thời gian chi phí cho doanh nghiệp Sáu là, mở rộng hình thức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp gián tiếp thông qua việc cho phép tăng số khoản chi phí trừ tính thu nhập chịu thuế Bảy là, sách ưu đãi thuế cần rà sốt, hồn thiện theo hướng khuyến khích đầu tư vào ngành sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng lớn lĩnh vực công nghệ cao, lĩnh vực khoa học - cơng nghệ Xét vị trí, tính chất đặc biệt Hà Nội, thời gian tới cần chế vượt trội cho Thủ đô, ưu tiên để xây dựng, phát triển trung tâm tài chính, Giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ Tập trung vào phát triển ngành nghề bền vững, làm tốt công tác quy hoạch mạng lưới phân phối triển khai thực quy hoạch, bên cạnh việc chủ động phòng, chống nạn bn lậu, sản xuất, lưu thơng hàng giả, vi phạm quyền , từ tạo ảnh hưởng tốt sức lan tỏa, hấp dẫn nhà đầu tư nước 70 3.3 Một số giải pháp đảm bảo thực quy định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động đầu tư trực tiếp nước từ thực tiễn thành phố Hà Nội Một là, tăng cường công tác tra, kiểm tra thuế: Việc cần phải thống kê toàn diện tồn sách ưu đãi cho các nhà đầu tư quy định tất luật khác nhau, tập trung hóa thơng tin điều kiện áp dụng việc làm cần thiết để tạo điều kiện dễ dàng cho doanh nghiệp q trình áp dụng Tăng cường cơng tác tra, kiểm tra thuế nhiệm vụ trọng tâm nhằm ngăn ngừa xử lý kịp thời vi phạm thuế thu nhập doanh nghiệp Công việc phải trọng áp dụng quy trình quản lý thuế người nộp thuế tự kê khai, tự tính tự nộp thuế Vì đối tượng nộp thuế ln cố ý lợi dụng chế để gian lận số tiền thuế phải nộp hình thức, gây thất thu thuế, làm ảnh hưởng đến số thu ngân sách Để công tác tra, kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp cần: Phân loại đối tượng nộp thuế; thực tra, kiểm tra theo mức độ rủi ro vừa giúp cho công tác tra, kiểm tra đạt kết cao nguồn lực có hạn, số lượng người nộp thuế ngày tăng; động viên, khuyến khích đối tượng nộp thuế chấp hành tốt pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp Đẩy mạnh tra chống gian lận thông qua chuyển giá Thanh tra chống gian lận thuế cần đặc biệt tập trung vào hành vi “chuyển giá” doanh nghiệp Đây công việc thường xuyên lâu dài, cần triển khai, mở rộng công tác tra thuế chống chuyển giá theo hướng: tăng tỷ lệ tra chuyển giá tổng số tra năm Tổ chức phận tra chống gian lận quan thuế theo hướng chuyên nghiệp Bộ máy tra thuế tổ chức hợp lý, bao quát đối tượng tra gian lận, sai sót phát huy tối đa hiệu lực toàn hệ thống thuế hiệu quản lý cao Ngược lại, cấu tổ chức phận tra không phù hợp kìm hãm, làm suy yếu tổ chức hạn chế tác dụng máy Thành lập Phòng, Đội tra chống gian lận thuế, trốn thuế tổ chức hoạt động theo nhóm ngành kinh tế 71 Tổ chức tốt công tác xử lý sau tra thuế Thực biện pháp cụ thể nhằm đôn đốc triệt để doanh nghiệp nộp vào ngân sách khoản nợ tiền thuế tiền phạt xử lý sau tra, kiểm tra Tăng cường công tác đôn đốc thu nộp, xử lý nợ đọng thuế Để làm tốt công tác đôn đốc thu nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, xử lý nợ đọng cưỡng chế thi hành định hành thuế, quan thuế cần tiến hành biện pháp như: hoàn thiện phương thức toán tiền thuế, quan thuế cần phối hợp với quan liên quan để bố trí thêm điểm thu thuế thuận lợi cần thiết, giúp người nộp thuế dễ dàng thực việc nộp thuế mình; thống kê nắm bắt đầy đủ tình hình nợ thuế người nộp thuế, số thuế phải nộp, số thuế nộp người nộp thuế; thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc nộp tiền thuế khoản thu khác quan thuế quản lý Hai là, tăng cường lực đội ngũ cán quản lý: Năng lực cán làm cơng tác hoạch định sách thực quản lý yếu tố định tới hiệu hiệu lực của sách thuế Một đội ngũ cán thuế có trình độ cao xây dựng hệ thống sách thuế có chất lượng, phù hợp với thực trạng kinh tế đảm bảo cho khai thác phân bổ có hiệu nguồn lực nước, thực sách ưu đãi có hiệu quả, có tác động tích cực thực sách phát triển kinh tế, xã hội thời kỳ Do vậy, cần thiết, cần không ngừng thực giải pháp nhằm nâng cao lực, trình độ đội ngũ cán thuế, đặc biệt cán hoạch định sách, tạo cấu nguồn nhân lực phù hợp với nhiệm vụ quản lý, xây dựng đội ngũ cán công chức thuế chuyên nghiệp để thực cơng tác quản lý Ba là, hồn thiện tổ chức máy ngành thuế: Nghiên cứu thực mơ hình quản lý thuế theo chức kết hợp với quản lý theo nhóm đối tượng theo hướng: Tổng cục Thuế thực nhiệm vụ (i) nghiên cứu xây dựng sách; (ii) hướng dẫn đạo tổ chức thực tồn cơng tác quản lý thuế phạm vi nước; (iii) trực tiếp quản lý doanh nghiệp quan trọng, có số thu lớn như: doanh nghiệp đa ngành nghề, lĩnh vực đặc thù, khu vực kinh tế đặc biệt; Cục thuế địa phương tập trung thực chức tổ chức thu thuế theo đạo Tổng cục 72 theo chức năng, nhiệm vụ phân cấp; Chi cục Thuế quản lý doanh nghiệp nhỏ quản lý sắc thuế điều tiết vào thu nhập thể nhân Bốn là, cải cách thủ tục hành thuế: cải cách hành thuế tạo điều kiện cho sách thuế thu nhập doanh nghiệp phát huy tối đa hiệu hiệu lực thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn Thủ tục hành thuế đổi theo hướng: (i) Tiếp tục rà sốt lại quy trình, thủ tục quản lý thuế, loại bỏ quy định không cần thiết, khơng hợp lý, thực đơn giản hóa thủ tục hành thuế nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế biết thực tốt nghĩa vụ thuế mình, hạn chế thất thất thu nguồn thu từ thuế; (ii) Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế văn hướng dẫn thi hành luật, đặc biệt đổi quy định kê khai, nộp thuế nhằm giảm thiểu đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ quản lý thuế cấp Sửa đổi, bổ sung luật sách thuế văn pháp luật khác có liên quan để bảo đảm tính đơn giản, minh bạch, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực tạo thuận lợi cho người nộp thuế tự nguyện tuân thủ pháp luật thuế; (iii) Tăng cường biện pháp hỗ trợ người nộp thuế có hiệu để giảm chi phí, nâng cao tính tuân thủ Để hiểu cách cặn kẽ thực đắn quy định sách thuế vấn đề đơn giản người nộp thuế, thực áp dụng chế tự kê khai, tự tính tự nộp thuế, thực tiễn khơng phải người nộp thuế hiểu biết, nắm rõ thực nghĩa vụ thuế với Nhà nước Do vậy, việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ thuế nhu cầu xúc, thiết thực người nộp thuế điều kiện Hoạt động hỗ trợ người nộp thuế quan thuế mặt giúp cho người nộp thuế hiểu tuân thủ tốt nghĩa vụ thuế mình, hạn chế sai sót, gian lận chi phí tuân thủ người nộp thuế Mặt khác, hoạt động giúp quan thuế giảm thiểu thời gian, chi phí trình quản lý tuân thủ người nộp thuế, từ nâng cao hiệu công tác quản lý thuế Trong thời gian tới quan thuế cần có giải pháp đồng tăng cường nhân lực, trang thiết bị phận “một cửa” đảm bảo phục vụ tốt người nộp thuế thực thủ tục hành thuế, phân tích, phân loại, mã hóa vướng mắc thường gặp để hỗ trợ hiệu 73 người nộp thuế, xây dựng sở liệu hỗ trợ giải đáp vướng mắc người nộp thuế áp dụng thống tồn ngành thuế Năm là, phía Thành phố Hà Nội cần tiến hành đồng giải pháp: (i) Tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh thành công theo tinh thần đạo Thủ tướng Chính phủ Nghị số 19/NQCP Nghị số 35/NQ-CP, xác định nguồn lực quan trọng bên cạnh nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước để thực thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 năm Phát triển mạng lưới nhà cung ứng nước, phát triển trình độ kỹ thuật thị trường lao động có kỹ năng, trình độ cao; (ii) Tạo chuyển biến xây dựng Chính phủ điện tử để giảm thời gian chi phí cho doanh nghiệp Những dịch vụ cơng liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp thực môi trường mạng như: đăng ký thành lập doanh nghiệp, kê khai nộp thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng Tành phố tập trung triển khai đảm bảo điều kiện hạ tầng kỹ thuật, thiết bị đầu cuối để hỗ trợ công dân, doanh nghiệp tiếp cận sử dụng dịch vụ công nhà; (iii) Chú trọng cải cách hành chính, cắt giảm, phối hợp liên thơng thủ tục hành chính; Tiếp tục nghiên cứu đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC lĩnh vực cho nhà đầu tư, doanh nghiệp; (iv) Tiếp tục xếp, tổ chức máy toàn Thành phố với quan điểm: thu gọn đầu mối quản lý; việc - đầu mối xuyên suốt phương châm: “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm” Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “kỷ cương - trách nhiệm - tận tình - thân thiện” với để phục vụ doanh nghiệp người dân; (v) Đổi tồn diện cơng tác xúc tiến theo hướng nâng cao lực cán xúc tiến, phương thức thực chuyên nghiệp; tăng cường công tác xúc tiến đầu tư chỗ, hỗ trợ giúp đỡ nhà đầu tư, doanh nghiệp từ khâu đăng ký kinh doanh đến triển khai dự án giải khó khăn vướng mắc trình thực Hàng năm, cần xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên, cụ thể dự án chậm tiến độ, không thực công tác báo cáo theo quy định, có dấu hiệu vi phạm mơi trường, xây dựng, sử dụng lao động…; (vi) trọng kết nối, xây dựng mạng lưới xúc tiến để có hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời Bộ, ban ngành Trung ương, Đại sứ quán, thương vụ 74 Việt Nam nước Đại sứ quán, thương vụ nước Việt Nam, tỉnh, thành phố nước trình tổ chức triển khai hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư nước quốc tế Đến nay, Hà Nội nằm địa phương đứng đầu nước cải cách hành chính, hỗ trợ phục vụ doanh nghiệp thể qua việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin đăng ký kinh doanh, kê khai nộp thuế, thủ tục hải quan Cùng với đó, thành phố Hà Nội chủ động tổ chức kiện, đối thoại với nhà đầu tư, tìm hiểu vướng mắc đáp ứng kịp thời yêu cầu đáng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, đồng thời đồng hành doanh nghiệp Về lý thuyết, nhà đầu tư nước định đầu tư họ quan tâm đến lợi nhuận, chi phối địa bàn đầu tư, ngành nghề kinh doanh sách ưu đãi dựa tảng chi phí, đa dạng linh hoạt Hà Nội mang đặc thù thị lớn, vị trí thuận lợi, với chức vai trò đầu mối thương mại; kinh tế - xã hội giữ vững; Hà Nội đầu nước công nghệ cao, thông qua việc đơn giản minh bạch hóa thủ tục sách…là yếu tố quan trọng để giữ chân nhà đầu tư Tiểu kết chương: Để thu hút nhà đầu tư nước ngồi vấn đề mơi trường đâu tư thơng thống, minh bạch, thủ tục hành giải nhanh chóng xác, kịp thời, sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hấp dẫn nhà đầu tư Tuy nhiên, cần thực giải pháp phù hợp, ổn định đưa phải đơn giản để doanh nghiệp tự xác định mức ưu đãi mình; thẩm quyền quan chức cấp ưu đãi thủ tục cấp ưu đãi phải cụ thể, chi tiết công bố rộng rãi 75 KẾT LUẬN Trải qua trình phát triển, hệ thống pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp có ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nước ta không ngừng sửa đổi, bổ sung, phù hợp vận động kinh tế đất nước phù hợp với xu chung giới Hệ thống quy định pháp luật ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam gồm ưu đãi thuế suất, ưu đãi thời gian miễn, giảm thuế quy định Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, văn quy phạm pháp luật có liên quan Với thay đổi, cải cách thời gian qua, pháp luật ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thực có bước tiến vượt bậc thủ tục nội dung quy định Tuy nhiên, bên cạnh đó, hệ thống pháp luật không tránh hạn chế quy định pháp luật trình áp dụng Trong năm qua, nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước chọn Hà Nội địa để đầu tư sản xuất kinh doanh Số lượng dự án số vốn đăng ký kinh doanh tăng dần qua năm Bên cạnh ưu đãi quyền thành phố, quy định pháp luật ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tạo động lực cho doanh nhân đầu tư vào lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn mà Hà Nội mạnh Bên cạnh đóng góp cho ngân sách địa phương, hoạt động doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước cho thấy vướng mắc Nội dung nghiên cứu luận văn tập trung làm rõ vấn đề lý luận, quy định pháp luật thực tiễn áp dụng quy định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước địa bàn Hà Nội Qua đó, tác giả phương hướng, đề xuất, giải pháp để tiếp tục phát huy hiệu luật thuế Đề tài “Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động đầu tư trực tiếp trước từ thực tiễn thành phố Hà Nội” lĩnh vực khó, phức tạp Mặc dù tác giả cố gắng đạt mục tiêu đặt ra, nhiên không tránh khỏi thiếu sót q trình nghiên cứu Do đó, tác giả mong muốn nhận ý kiến đóng góp nhà khoa học luật, chuyên gia lĩnh vực để luận văn hoàn thiện 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng, Phương hướng, mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế, xã hội năm 1986 - 1990 Bộ Kế hoạch Đầu tư, 30 năm thu hút đầu tư nước ngồi Việt Nam – Tầm nhìn hội kỉ nguyên mới, tham khảo trang web: trungtamwto.vn Bộ Tài chính, Số liệu nguồn thu thuế Việt Nam qua năm 19912013 Bộ Tài chính, Niên Giám Thống kê năm từ 2015-2017 Bộ Tài chính, Tổng cục thuế (2001), Thuế Việt Nam qua thời kỳ lịch sử, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Bộ Tài chính, Tổng cục thuế (2001), Thuế Việt Nam qua thời kỳ lịch sử, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Bộ Tài chính, Tổng cục thống kê, Phần I, Tình hình kinh tế- xã hội thủ Hà Nội qua 60 năm xây dựng phát triển Đề án tổng thể tái cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mơ hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020 Trang Thơng tin điện tử Chính phủ Học viện Tài (2010), Giáo trình thuế thu nhập, Nhà xuất Tài 10 Học viện Tài (2014), Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam nay, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện, Lý Phương Duyên (Chủ nhiệm), Học viện Tài chính, Hà Nội 11 Phạm Thị Thu Hồng, Viện Chiến lược Chính sách tài chính, Thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam: Những kết đạt số đề xuất hoàn hiện, http://www.mof.gov.vn/ 12 Vũ Thị Thùy Linh, Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam thực tiễn áp dụng thành phố Hải Dương” (2015), Luận văn thạc sỹ luật học, Khoa Luật 13 Luật đầu tư 2014, NXB Chính trị quốc gia- thật, Hà Nội, 2015 77 14 Luật thuế Lợi tức năm 1990 15 Luật thuế lợi tức 1993 (sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế lợi tức 1990) 16 Luật thuế thu nhập doang nghiệp năm 1997 17 Luật thuế thu nhập doang nghiệp số 9/2003/QH11 ngày 17/6/2003 18 Luật thuế thu nhập doang nghiệp số 14/2008/QH 12 ngày 3/6/ 2008 19 Luật thuế thu nhập doang nghiệp số 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013 20 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 Quy định chi tiết Luật thuế thu nhập doang nghiệp 2003 21 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 Quy định chi tiết số điều Luật thuế thu nhập doang nghiệp 2008 22 Dương Ngọc Quang, Hoàn thiện thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tái cấu kinh tế, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài 23 Trương Bá Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách tài - Bộ Tài chính, Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam: Những vấn đề đặt định hướng cải cách, http://www.mof.gov.vn/ 24 Lưu Thị Tuyết, “Pháp luật ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp Việt Nam” (2012), Luận văn thạc sỹ luật học, Khoa Luật 25 Đinh Hải Yến, “Pháp luật ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng giải pháp” (2011), Luận văn thạc sỹ luật học, Khoa Luật 26 http://www.gso.gov.vn 27 https://hanoi.gov.vn 28 http://vneconomy.vn 29 http://www.moit.gov.vn 30 http://www.mpi.gov.vn 31 http://www.trungtamwto.vn 32 http://www.thuvienphapluat.vn 78
- Xem thêm -

Xem thêm: ƯU ĐÃI VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HÀ NỘI, ƯU ĐÃI VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn