QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC

83 28 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 23:47

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HOÀNG THU THỦY QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC Ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THỊ HOÀI LÊ HÀ NỘI, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn không chép cơng trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng nghiên cứu có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan này! Tác giả Hoàng Thu Thủy MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI CÁC BỆNH VIỆN 1.1 Cơ sở lý luận quản lý tài sản công 1.2 Quản lý tài sản công bệnh viện 17 1.3 Nghiên cứu số học kinh nghiệm để quản lý tốt tài sản công số bệnh viện, sở y tế học rút .27 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC 30 2.1 Tổng quan Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức 30 2.2 Thực trạng quản lý sử dụng tài sản công Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức .36 2.3 Đánh giá công tác quản lý tài sản công Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức .58 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC 63 3.1 Định hướng phát triển định hướng quản lý tài sản công Bệnh viện Việt Đức thời gian tới .63 3.2 Giải pháp nhằm tăng cường quản lý tài sản công số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản lý tài sản công Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức .65 3.3 Một số kiến nghị 72 KẾT LUẬN 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 DANH MỤC VIẾT TẮT Viết tắt Nghĩa đầy đủ BHYT Bảo hiểm y tế BV Bệnh viện ĐVSNCL Đơn vị nghiệp công lập KCB Khám chữa bệnh KTV Kỹ thuật viên NH Ngân hàng NSNN Ngân sách nhà nước NVYT Nhân viên y tế SCL Sửa chữa lớn TSCĐ Tài sản cố định TSNN Tài sản nhà nước TTB Trang thiết bị TTBYT Trang thiết bị y tế VT- TBYT Vật tư – Thiết bị y tế DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình thực tiêu chuyên môn Bệnh viện Việt Đức giai đoạn 2013 - 2017 34 Bảng 2.2: Cơ cấu tài sản cố định hữu hình Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức giai đoạn 2013 – 2017 39 Bảng 2.3 Danh mục trang thiết bị liên kết 48 Bảng 2.4: Công suất sử dụng trang thiết bị Y tế Bệnh viện Việt Đức 51 Bảng 2.5: Mức độ đáp ứng nhu cầu trang thiết bị y tế khoa, đơn vị 52 Bảng 2.6: Số lượng trang thiết bị hư hỏng cần sửa chữa 55 Bảng 2.7: Số lượng trang thiết bị lý 58 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức 33 Sơ đồ 2.2: Quy trình mua sắm tài sản cơng Bệnh viện Việt Đức 42 Biểu đồ 2.1: Tổng thu Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức giai đoạn 36 2013 – 2017 36 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu tài sản công Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức thời điểm 31/12/2017 37 Biểu đồ 2.3: Số đơn vị tham gia dự thầu bình qn/gói thầu mua sắm tài sản cơng 43 Biểu đồ 2.4: Tình hình vốn NSNN đầu tư cho tài sản cơng Bệnh viện Việt Đức giai đoạn 2013 – 2017 45 Biểu đồ 2.5: Tình hình vốn phát triển nghiệp Bệnh viện đầu tư cho tài sản công Bệnh viện Việt Đức giai đoạn 2013 – 2017 46 Biểu đồ 2.6: Cơ cấu nguồn vốn đầu tư cho tài sản công Bệnh viện Việt Đức giai đoạn 2013 – 2017 47 Biểu đồ 2.7: Tỷ lệ hao mòn TSCĐ Bệnh viện Việt Đức 57 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Về lý luận: Tài sản bệnh viện cơng lập thường có giá trị lớn, quy mơ nhiều nên quản lý phức tạp Trong trình hoạt động, bệnh viện dựa vào thiết bị, dụng cụ tài sản khác để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cho bệnh nhân Điều bao gồm khơng thiết bị y tế sử dụng chăm sóc trực tiếp, mà máy tính tài sản khác mà bệnh viện dựa vào để quản lý hồ sơ bệnh nhân, tốn y tế q trình khác diễn hoạt động Tài sản, trang thiết bị y tế bệnh viện yếu tố quan trọng định hiệu quả, chất lượng cơng tác y tế, hỗ trợ tích cực cho người thầy thuốc cơng tác phòng bệnh chữa bệnh Do đó, tài sản ln bệnh viện trọng đầu tư Tuy nhiên, quản lý tài sản hiệu yêu cầu đặt cho bệnh viện để đảm bảo cung cấp dịch vụ hiệu giảm thiết bị bị bị đánh cắp Bởi lẽ, quản lý tài sản tốt nâng cao chất lượng KCB, giảm kinh phí đầu tư, nâng cao tuổi thọ thiết bị, hỗ trợ công tác chuyên môn, cho cán y tế Đặc biệt, tài sản cơng bệnh viện có nhiều đặc thù khác biệt so với tài sản công đơn vị khác Không khác tài sản gắn liền với hoạt động khám chữa bệnh mà khác chế quản lý tài sản Điển hình nguồn hình thành tài sản cơng bệnh viện không gồm nguồn NSNN cấp trực tiếp mà hình thành từ nguồn khác có nguồn gốc từ NSNN Trong q trình quản lý, sử dụng, bệnh viện thu phần viện phí để bù đắp chi phí hình thành nên tài sản Chính vậy, cơng tác quản lý tài sản cơng bệnh viện có nhiều đặc trưng định Về thực tiễn: Có thể thấy, công tác quản lý tài sản bệnh viện cơng lập nhiều hạn chế Trước đó, Kiểm tốn chun đề cơng tác đầu tư, mua sắm, quản lý sử dụng trang thiết bị y tế năm 2015, Kiểm toán Nhà nước phát lãng phí lớn việc mua sắm thiết bị khám chữa bệnh số đơn vị có thiết bị chưa hết thời gian tính hao mòn bị hỏng, khơng sử dụng Thậm chí nhiều Bệnh viện có nhiều thiết bị đầu tư chưa đưa vào sử dụng đưa vào sử dụng hỏng gây lãng phí lớn Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức bệnh viện tuyến đầu Trung ương nên có quy mơ lớn, trang thiết bị y tế tiên tiến đại Nhà nước trọng đầu tư Tuy nhiên, quy mô lớn nên công tác quản lý tài sản công Bệnh viện tương đối phức tạp khó khăn Các năm qua, cơng tác quản lý tài sản Viện gặp phải khơng tồn tại, hạn chế Trong năm 2017, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức 12 bệnh viện công lập bị Bộ Y tế yêu cầu phải rà soát, kiểm tra, đánh giá thực trạng việc tổ chức quản lý, đấu thầu mua sắm khai thác sử dụng trang thiết bị y tế (thiết bị hóa chất, vật tư tiêu hao y tế) đơn vị Đồng thời, giải trình làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể có liên quan, kịp thời chấn chỉnh, xử lý sai phạm có Đặc biệt, tài sản công gắn liền với quyền sử dụng đất Bệnh viện sở khai thác hết công suất, không đáp ứng dủ nhu cấu sử dụng, dự án sở chậm tiến độ lên tới năm Trước thực trạng nay, Bệnh viện cần phải nhanh chóng tìm hiểu thuận lợi, khó khăn đồng thời đề xuất giải pháp tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu đầu tư, sử dụng trang thiết bị y tế thời gian tới; khẩn trương chấn chỉnh, có phương án khắc phục hạn chế công tác quản lý tài sản cơng Xuất phát từ lý trên, chọn đề tài “Quản lý tài sản công Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu đề tài Quản lý tài sản công bệnh viện công lập vấn đề có ý nghĩa quan trọng bệnh viện nên nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu, điển hình như: Nguyễn Văn Điều (2015), Tăng cường quản lý tài sản công Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, luận văn thạc sỹ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Luận văn hệ thống hoá sở lý luận thực tiễn quản lý tài sản công Trên sở đánh giá thực trạng quản lý tài sản công Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường quản lý tài sản công Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang thời gian tới Ngoài việc sử dụng dư liệu thứ cấp, luận văn điều tra khảo sát Ban lãnh đạo, trưởng phó khoa, phòng, cán cơng nhân viên liên quan đến quản lý Tài sản công, bệnh nhân người nhà bệnh nhân sử dụng Tài sản cơng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang Hồng Đình Sơn (2015), Nâng cao hiệu sử dụng trang thiết bị y tế Bệnh viện Bãi Cháy tỉnh Quảng Ninh, Luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế, Trường Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên Trên sở đánh giá thực trạng hiệu sử dụng trang thiết bị y tế bệnh viện Bãi Cháy, luận văn đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu qua sử dụng trang thiết bị y tế bệnh viện Bãi Cháy thời gian tới Tác giả kiến nghị định hướng tập trung đầu tư TTBYT để phát triển số chuyên khoa mũi nhọn sở chức nhiệm vụ khả phát triển bệnh viện để phát huy tối đa hiệu đầu tư, hiệu sử dụng TTBYT, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh ngày cao nhân dân tỉnh vùng phụ cận Trần Xuân Thắng (2016), Hồn thiện cơng tác quản lý trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Thành phố Hồ Chí Minh Trên sở đánh giá thực trạng quản lý trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk thời gian tới Trương Thị Hồng Linh (2018), Hồn thiện cơng tác quản lý trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế Huế Đề tài tập trung nghiên cứu nội dung vấn đề liên quan đến quản lý TTBYT Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Đề tài cung cấp cho nhà quản lý Bệnh viện nội dung sở lý luận quản lý TTBYT, phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý TTBYT Bệnh viện thời gian qua Trên sở đưa kết đạt được, hạn chế ngun nhân tồn đọng cơng tác quản lý TTBYT thời gian qua, từ đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác TTBYT thời gian tới Nhằm phản ánh rõ thực trạng công tác quản lý TTBYT Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị từ hoạt động đầu tư đến hoạt động lý tài sản toàn bệnh viện, đồng thời xây dựng giải pháp phù hợp quản lý TTBYT bệnh viện Đề tài tiến hành điều tra khảo sát trực tiếp cán quản lý Bệnh viện vấn đề liên quan đến nội dung nghiên cứu Cụ thể đối tượng chính: điều dưỡng, bác sỹ, kỹ thuật viên (KTV), người tham gia công tác quản lý trang thiết bị y tế bốn giai đoạn: đầu tư, mua sắm; sử dụng; sửa chữa, bảo dưỡng khấu hao, lý bệnh viện Hội thiết bị Y tế Việt Nam (2017), Báo cáo Hội thảo thường niên “Nâng cao lực quản lý trang thiết bị y tế, cập nhật thông tin khoa học- công nghệ, kỹ thuật thiết bị y tế”, Đà Nẵng Trong nghiên cứu đánh giá Hội, tác giả đánh giá tình hình quản lý trang thiết bị y tế ngành y tế Tuy nhiên, kết nghiên cứu tập trung vào việc ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ quản lý thiết bị y tế Như vậy, có số đề tài nghiên cứu quản lý tài sản công bệnh viện cơng lập nhìn chung chưa nhiều Bên cạnh đó, cơng trình chủ yếu nghiên cứu bệnh viện tuyến huyện tỉnh nên quy mơ nhỏ, chế quản lý tài có khác biệt định so với bệnh viện tuyến đầu HIện tại, chưa có cơng trình nghiên cứu quản lý tài sản công Bệnh viện hữu nghị Việt Đức Do vậy, cơng trình nghiên cứu tác giả hồn tồn cần thiết khơng trùng lắp với cơng trình khác cơng bố Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: sở hệ thống hóa vấn đề lý luận quản lý tài sản công bệnh viện, đánh giá thực trạng quản lý tài sản công Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đưa số giải pháp nhằm tăng cường quản lý tài sản công Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Nhiệm vụ cụ thể: - Nghiên cứu tổng hợp cách có hệ thống vấn đề lý luận quản lý tài sản công bệnh viện - Đánh giá thực trạng tình hình quản lý, khai thác sử dụng tài sản công Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Phân tích ưu, nhược điểm, khó khăn thuận lợi việc quản lý tài sản công Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện, tăng cường quản lý tài sản công Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC 3.1 Định hướng phát triển định hướng quản lý tài sản công Bệnh viện Việt Đức thời gian tới 3.1.1 Định hướng phát triển Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Bệnh viện Việt Đức bốn bệnh viện đặc biệt Bộ Y tế, sở khám chữa bệnh, nghiên cứu y học, đào tạo đạo tuyến có uy tín với người bệnh, người dân có tầm ảnh hưởng rộng chuyên mơn tới hệ thống khám chữa bệnh khu vực phía Bắc nước Cán viên chức bệnh viên bao gồm nhà khoa học, thầy thuốc – thầy giáo có kinh nghiệm – niềm tự hào cán viên chức bệnh viện Tập thể lãnh đạo bệnh viện khoa phòng có đoàn kết, đồng thuận cao Giám đốc bệnh viện tăng cường phân quyền cho khoa, phòng cơng tác tổ chức, điều hành quản lý khoa phòng Cán viên chức đánh giá tốt việc đảm bảo quy chế dân chủ, chi tiêu nội hài lòng với cơng tác điều hành, quản lý môi trường làm việc; bệnh nhân hài lòng với cơng tác chăm sóc phục vụ bệnh viện Xây dựng Bệnh viện Việt Đức trở thành Bệnh viên đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt, đủ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao: khám chữa bệnh tuyến cao nhất, đào tạo nhân viên Y tế trình độ, nghiên cứu khoa học, đạo tuyến, hợp tác quốc tế, quản lý kinh tế Y tế, xứng đáng Trung tâm Y tế chuyên sâu hàng đầu Việt Nam đạt trình độ ngang tầm nước tiên tiến khu vực Để tiếp tục giữ vững phát huy kết đạt bước hồn thiện, nâng cao mặt yếu kém, Bệnh viện Việt Đức đề phương hướng phát triển cho năm tới đẩy mạnh công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học ứng dụng kỹ thuật cao chẩn đốn, điều trị chăm sóc người bệnh để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng cường quản lý chất lượng bệnh viện, nâng cao uy tín thương hiệu Bệnh viện nhân dân; phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu số lượng lẫn chất lượng, ổn định tổ chức hoạt động Bệnh viện đạt hiệu cao; nâng cao đời sống CBVC, thực tốt Nghị định 43/2006/NĐ-CP tăng cường giám sát, kiểm tra thực hiện, xây dựng 63 sở vật chất bệnh viện, trì tốt hoạt động khu xây dựng phát triển khu theo kế hoạch Chính phủ Bộ Y tế phê duyệt đồng thời trọng công tác vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan Bệnh viện Thứ nhất, chuyển từ mơ hình quản lý t chun mơn sang mơ hình quản lý đơn vị kinh tế dịch vụ Tổ chức hệ thống định mức kinh tế hợp lý Quản lý chặt chẽ yếu tố đầu vào, chi phí thu nhập Chuyển trọng tâm từ “bác sỹ” sang trọng tâm “người yêu cầu dịch vụ” Thứ hai, đa dạng hố hình thức dịch vụ đồng hố dịch vụ nhằm đáp ứng tốt yêu cầu người bệnh xã hội Thay đổi quan niệm bệnh viện ngồi đợi bệnh nhân đến sang chủ động đến với bệnh nhân, thâm nhập cộng đồng sở nghiên cứu nhu cầu xã hội, tổ chức hệ thống marketing Thứ ba: Bệnh viện cho người, người điều trị Bệnh viện, hưởng dịch vụ y tế không phân biệt giàu nghèo Đó hướng thực thi cơng y tế Thứ tư: Hướng ưu tiên sử dụng công nghệ thích hợp; phân tích giá hiệu để tránh lãng phí; Thứ năm; Trong chế thị trường, có nhiều BV ngồi cơng lập thành lập Thực tế có cạnh tranh BV BV công lập thường nhân dân đánh giá tốt trình độ chun mơn, song lại đánh giá thấp chất lượng chăm sóc, thái độ phục vụ, thủ tục hành chính, điều kiện sinh hoạt Muốn có thương hiệu, bệnh nhân tin tưởng BVcông lập có BV Việt Đức phải khắc phục tồn Chính vậy, bên cạnh việc phấn đấu nâng cao chất lượng chuyên môn, BV cần tập trung vào nâng cao chất lượng chức năng, tăng nhân lực số lượng chất lượng, đặc biệt điều dưỡng chăm sóc 3.1.2 Định hướng quản lý tài sản công Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Một Phấn đấu Bệnh viện có sở vật chất, trang thiết bị đại, có đội ngũ cán bộ, viên chức y tế phục vụ với chuyên môn nghiệp vụ cao mang tầm khu vực, Hai Bệnh viện góp phần tích cực việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân địa bàn có hiệu tốt để tham gia vào hệ thống y tế Ba là, đảm bảo đủ trang thiết bị y tế cho tuyến theo quy định Bộ Y tế, đặc biệt ý đến trang thiết bị có tần suất sử dụng cao Bốn là, Từng bước đại hoá trang thiết bị cho khoa bệnh viện 64 nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc & bảo vệ sức khỏe nhân dân Năm là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán kỹ thuật Đào tạo đội ngũ vận hành thiết bị theo định nhà thầu cung cấp trang thiết bị Sáu là, nâng cao hiệu đầu tư mua sắm TTBYT bệnh viện, góp phần tiết kiệm sử dụng hiệu nguồn vốn đầu tư vào sở vật chất chung bệnh viện 3.2 Giải pháp nhằm tăng cường quản lý tài sản công số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản lý tài sản công Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 3.2.1 Tăng cường huy động vốn đầu tư mua sắm tài sản công cho Bệnh viện Tài sản, trang thiết bị y tế lĩnh vực chuyên dụng đắt tiền đòi hỏi nhiều yêu cầu khắt khe kỹ thuật cao, xác, an tồn ổn định Nhu cầu kinh phí để trang bị trì hoạt động liên tục trang thiết bị lớn Vì phải huy động tích cực loại nguồn vốn để đầu tư thêm tài sản mới, cần thiết 3.2.1.1 Tăng cường nguồn NSNN Bệnh viện cần đa dạng hóa nguồn tài thông qua Đề án, dự án nước, Quốc tế, đặc biệt Dự án đầu tư XDCB chương trình mục tiêu quốc gia gắn kết với kế hoạch đầu tư công trung hạn Nhà nước nguồn hỗ trợ đổi trang thiết bị, đào tạo đội ngũ cán trước mắt, lâu dài làm thay đổi tiền đề hội nhập Quốc tế nâng cao lực cạnh tranh bệnh viện Đồng thời, thực chủ trương giảm tải khám chữa bệnh tuyến Trung ương Hà Nội, cần triển khai, đảy mạnh xây dựng sở góp phần quan trọng mở rộng, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh gắn đặt hàng Nhà nước sở giao nhiệm vụ đối bệnh viện dựa mạnh ngành, lĩnh vực mạnh Bệnh Viện Việt Đức 3.2.2.2 Nguồn kinh phí tự chủ bệnh viện a Nguồn thu viện phí Trong năm qua, nguồn thu có tốc độ tăng trưởng mạnh Bệnh viện cần trì tốc độ tăng trưởng Song Bệnh viện để thất q trình thu viện phí Vấn đề đặt cần tính tốn để tính thu đúng, thu đủ, dựa chế giá thị trường Đây điều kiện thiết yếu yếu tố cần thiết để tăng nguồn vốn quan trọng Tuy nhiên, đảm bảo công y tế đối tượng, sách Nhà nước cần phải quan tâm Giải pháp đề là: Thứ nhất, thay cho việc thu viện phí theo mức giá chung đối 65 với tất đối tượng đến khám chữa bệnh, bệnh viện áp dụng mức giá cao người muốn khám theo yêu cầu (gồm yêu cầu thời gian khám chữa bệnh, yêu cầu lựa chọn bác sỹ, yêu cầu hình thức khám chữa bệnh ) Khi xây dựng mức giá viện phí tự nguyện ngồi việc tính đủ chi phí, Bệnh viện cần lưu ý số điểm sau: Khi xây dựng mức giá viện phí tự nguyện bệnh viện cần phải dựa sở phân tích yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá Mức giá viện phí tự nguyện phụ thuộc vào tính chất, chất lượng dịch vụ y tế mà bệnh viện cung cấp, hình thức phương thức cung ứng, thời gian địa điểm cung ứng, nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế tự nguyện, phương thức toán, tâm lý người sử dụng dịch vụ Ngồi phụ thuộc vào sách quản lý vi mơ vĩ mơ dịch vụ y tế cơng cộng nói chung dịch vụ y tế tự nguyện nói riêng Thực xã hội hóa khám, chữa bệnh gắn chất lượng cao tương ứng với phí cao + Bệnh viện đa dạng hoá cách định giá dịch vụ y tế cho hình thức tự nguyện Cụ thể là: (1) Giá chi trả theo loại dịch vụ ( Fee for service): giá hình thành sở chi phí trực tiếp, gián tiếp dịch vụ y tế mà bệnh nhân sử dụng theo mục ( khám bệnh, thuốc, can thiệp ) Giá dịch vụ = Chi phí trực tiếp + Chi phí gián tiếp + Lợi nhuận (Lợi nhuận: Tuỳ theo loại hình dịch vụ để xác định) (2) Giá cố định cho dịch vụ y tế: giá cho loại hình dịch vụ định theo quy định hội nghề nghiệp hay Nhà nước Cơ sở phương pháp tính giá dựa kết nghiên cứu hồi cứu số liệu thống kê việc tính tốn đầy đủ chi phí giá thực thu khứ cộng (hoặc trừ) tỷ lệ cho phù hợp với tình hình thực tế Thực chất giá trị trung bình loại dịch vụ ( giá trung bình cho lần khám, chẩn đốn ) 3) Giá dịch vụ trọn gói: việc người sử dụng trả cho loại hình khám chữa bệnh mà khơng cần quan tâm tới diễn biến trình sử dụng dịch vụ y tế Thực chất việc định giá người cung cấp dịch vụ xác định tương đối chuẩn chi phí cần thiết giá cao giá trị trung bình cần thiết (4) Giá cố định cho lần mắc bệnh: cách tính giá áp dụng cho khách hàng có bệnh mãn tính “ khách hàng thuỷ chung” Có nghĩa bệnh viện nắm rõ bệnh sử người sử dụng dịch vụ khuyến khích thuỷ chung 66 khách hàng việc lấy tiền cơng chẩn đốn lần đầu, lần khơng có bệnh tình phát sinh khơng phải trả cơng chẩn đốn Cách định giá khuyến khích khách hàng theo chu kỳ điều trị hoàn chỉnh trở lại tương lai, kiểu cạnh tranh sở dịch vụ y tế (5) Định giá ngày (Daily charge): việc định giá cố định cho ngày nằm viện dựa chi phí ngày Thứ hai, thực phương thức thu chỗ tạo thuận lợi cho bệnh nhân Bệnh nhân dù nằm khoa phòng nào, sử dụng dịch vụ nộp tiền nơi mà thấy thuận tiện Đặc biệt việc thu khám xét nghiệm, cần xếp, bố trí lại hệ thống tổ chức cách hợp lý đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện cho bệnh nhân Thứ ba, liền với sách thu tương ứng chất lượng dịch vụ, có sách miễn giảm viện phí theo đối tượng như: người có thẻ người nghèo, người có cơng với cách mạng, thương binh, liệt sỹ, trẻ em tuổi đảm bảo công việc hưởng dịch vụ y tế Nhà nước Xây dựng sở theo vị trí địa lý phù hợp nhằm giảm bớt nhập viện không cần thiết, gia tăng điều trị ngoại trú Bệnh viện theo tuyến ngày b Nguồn thu dịch vụ - Một là, đa dạng hình thức đầu tư để thu hút nguồn thu dịch vụ từ đối tác trong, nước, bao gồm: + Tư nhân bỏ vốn mua trang thiết bị đặt bệnh viện tự lo kinh phí bảo dưỡng Việc thu hồi vốn thơng qua thu phí dịch vụ Bệnh viện có thiết bị phục vụ khám chữa bệnh, trả tiền sử dụng máy thơng qua chế trích tỷ lệ cố định số phí dịch vụ thu dược + Hoặc bệnh viện đối tác đầu tư góp vốn hình thức cổ phần để đầu tư xây dựng bệnh viện bán công bệnh viện hoạt động độc lập vệ tinh bệnh viện + Hoặc tư nhân cho bệnh viện vay tiền để đầu tư mua sắm trang thiết bị, nhà cửa, sở hạ tầng Bệnh viện trả dần ngân sách hàng năm trả nguồn kinh phí, viện phí thu từ hoạt động chun mơn Ngoài ra, Bệnh viện cần tăng cường nguồn thu từ dịch vụ bổ trợ, hợp đồng nghiên cứu khoa học, hợp đồng thử nghiệm v v Bệnh viện sử dụng biện pháp huy động nguồn vốn đóng góp nhân dân hình thức góp 67 vốn đầu tư, liên doanh liên kết Bệnh viện xây dựng Bệnh viện bán cơng, vốn Nhà nước gồm quyền sử dụng đất, đội ngũ cán công nhân viên Phần kêu gọi đóng góp nhân dân bao gồm máy móc, TTB y tế Hai là, nguồn thu từ dịch vụ bổ trợ, hợp đồng nghiên cứu khoa học, hợp đồng thử nghiệm v v Bệnh viện sử dụng biện pháp huy động nguồn vốn đóng góp cá nhân, tổ chức hình thức góp vốn đầu tư, liên doanh liên kết Bệnh viện đề xuất Nhà nước chế xây dựng Bệnh viện bán cơng, vốn Nhà nước gồm quyền sử dụng đất, đội ngũ cán công nhân viên Phần kêu gọi đóng góp cá nhân, tổ chức bao gồm máy móc, TTB y tế Ba là, nguồn thu dịch vụ hoạt động khám chữa bệnh theo yêu cầu, thu giường tự nguyện, thu tư vấn, tái khám, thứ khám ngoại viện, thu người nhà bệnh nhân: Bệnh viện cần quy định lại cách khốn đơn vị dịch vụ, tồn số thu chi phải hạch toán chung Bệnh viện, yêu cầu đơn vị dịch vụ phải mở sổ sách theo dõi lưu đầy đủ chứng từ liên quan đến tồn hoạt động theo quy định 3.2.2 Sử dụng hình thức hợp tác cơng tư đầu tư tài sản công Để đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực y tế tăng quyền tự chủ tài cho bệnh viện cơng lập, thời gian qua, Nhà nước ban hành nhiều sách tạo chế thơng thống cho đầu tư tài sản cơng bệnh viện Điển văn xã hội hóa liên quan tới đơn vị nghiệp y tế Thông tư số 21/VBHN-BTC ngày 12/8/2015; Nghị số 93/NQ-CP ngày 14/12/2014 Đặc biệt, Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015; Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01/3/2016 tạo chế thơng thống cho mơ hình đầu tư hợp tác công ty bệnh viện công lập Theo Nghị 93, Bệnh viện Việt Đức tự vay vốn đầu tư khn viên đất có hay theo NDD15, Bệnh viện áp dụng hình thức đầu tư theo hình thức PPP phương thức BTL, BLT - Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Thuê dịch vụ (BTL): Là hợp đồng ký Bộ/UBND cấp tỉnh nhà đầu tư để xây dựng sở hạ tầng Sau hoàn thành, nhà đầu tư chuyển giao cho quan NN (Bộ/UBND tỉnh) quyền kinh doanh thời gian định, Bộ/UBND tỉnh thuê dịch vụ toán với nhà đầu tư theo số lượng, chất lượng dịch vụ thỏa thuận hợp đồng dự án 68 Bệnh viện thực loại hợp đồng này, ví dụ nhà đầu tư xây dựng sở khám bệnh, xây dựng xong, chuyển giao cho Bệnh viện Việt ĐỨc quản lý, Bện viện nhà đầu tư khai thác (vì Bệnh viện có nhân lực, có chun mơn), trả nhà đầu tư tiền thuê sở, Bệnh viện sử dụng nguồn thu để toán cho nhà đầu tư theo hợp đồng BTL - Hợp đồng Xây dựng - Thuê dịch vụ - Chuyển giao (BLT) Là hợp đồng ký Bộ/UBND cấp tỉnh nhà đầu tư để xây dựng sở hạ tầng Sau hoàn thành, nhà đầu tư quyền kinh doanh thời gian định, Bộ/UBND tỉnh thuê dịch vụ toán với nhà đầu tư theo số lượng, chất lượng dịch vụ thỏa thuận hợp đồng dự án Hết thời gian chuyển giao cho quan nhà nước (Bộ/UBND tỉnh) Bệnh viện Việt Đức thực loại hợp đồng này, tương tự hợp đồng BTL, ví dụ nhà đầu tư phòng khám, trang thiết bị khám chữa bệnh, dịch vụ y tế kỹ thuật cao, sau BV nhà đầu tư khai thác (vì Bệnh viện có nhân lực, có chun mơn), trả nhà đầu tư tiền thuê sở, BV sử dụng nguồn thu để toán cho nhà đầu tư theo hợp đồng BTL Hết thời gian, nhà đầu tư chuyển giao cho BV quản lý Khi thực đầu tư theo mơ hình hợp tác cơng tư này, Bệnh viện cần thực theo quy trình sau:  Lựa chọn sơ dự án (các dự án phải phù hợp quy hoạch, phù hợp lĩnh vực đầu tư, có khả hồn vốn, có nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu sử dụng DV, )  Trình cấp có thẩm quyền cho phép lập đề xuất dự án  Sau cho phép, đơn vị nhà đầu tư lập, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Đề xuất dự án:  Công bố danh mục dự án  Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi: đơn vị chuẩn bị dự án nhà đầu tư giao nhiệm vụ lập báo cáo NCKT trình quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo NCKT  Lựa chọn nhà đầu tư, ký kết thoả thuận đầu tư, hợp đồng dự án  Triển khai thực dự án  Quyết tốn, chuyển giao cơng trình dự án Các tài sản cơng sử dụng hình thức PPP tính tới bao gồm trang thiết bị thực kỹ thuật cao: Hệ thống chụp cộng hưởng từ 69 1,5 Tesla giúp chẩn đoán sớm, xác bệnh lý tim mạch, cột sống, u tạng ổ bụng; hệ thống DSA giúp chẩn đoán can thiệp động mạch vành, điều trị thuyên tắc mạch máu não, thủ thuật TOCE để điều trị ung thư gan 3.2.3 Tăng cường quản lý sử dụng tài sản công a Đảm bảo nguyên tắc quản lý sử dụng tài sản công Một công cụ quan trọng quản lý sử dụng tài sản bệnh viện nói chung việc đảm bảo nguyên tắc quản lý xuất sử dụng hoàn trả tài sản sau lần sử dụng Điều đòi hỏi phải ghi rõ tên người sử dụng cho lần sử dụng hay ghi rõ thời gian lần sử dụng sổ đăng ký, theo dõi đặc biệt cần nắm bắt tình trạng máy, tài sản sau lần sử dụng để xác định vai trò, trách nhiệm cá nhân việc quản lý, bảo quản sử dụng tài sản Bệnh viện b Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tài sản công - Xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai bước ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tài sản trang thiết bị y tế - Ðịnh hướng hệ kỹ thuật - công nghệ thiết bị y tế cần trang bị cho tuyến, khu vực để đảm bảo việc nối mạng, truyền số liệu hình ảnh sở, khu vực tồn ngành, đáp ứng nhu cầu tư vấn chẩn đốn, điều trị đào tạo từ xa - Để phục vụ cơng tác tốn NSNN, đơn vị trang bị phần mềm kế tốn MISA cơng cụ giúp cho kế tốn lập báo cáo tài chính, loại sổ chi tiết sổ Tuy nhiên hệ thống phần mềm thường xuyên thay đổi cần nâng cấp để cập nhật thay đổi chế độ sách cho kịp thời Tăng cường cơng tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao nhận thức cho người Thường xuyên tổ chức gửi cán tham gia lớp đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhận thức Phải đào tạo đào tạo lại thông qua lớp học nâng cao, lớp cập nhật kiến thức hàng năm Bộ Y tế, Bộ tài ngồi ngành tổ chức Người cử tham gia cho phù hợp với lĩnh vực công tác nắm giữ, tránh tình trạng có cán lãnh đạo chọn để tham dự lớp đào tạo nâng cao trình độ 3.2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Để nâng cao hiệu quản lý tài sản trang thiết bị y tế, đội ngũ cán kỹ thuật phải cập nhật kiến thức chuyên môn trang thiết bị y tế qui 70 định pháp luật Đồng thời, phải nêu cao ý thức trách nhiệm, vai trò phòng vật tư- thiết bị y tế Bệnh viện, Phòng VT-TTB Bệnh viện phận chuyên trách bệnh viện theo dõi vấn đề công tác tham mưu, tư vấn cho ban lãnh đạo Bệnh viện cơng tác đầu tư, qui trình mua sắm, quản lý khai thác sử dụng có hiệu tài sản trang thiết bị y tế Kết hợp với trường Ðại học kỹ thuật nước trung tâm đào tạo chuyên ngành nước để đào tạo cán đại học sau đại học chuyên ngành quản lý tài sản trang thiết bị y tế Ðưa nội dung quản lý, kỹ thuật - công nghệ, kỹ sử dụng trang thiết bị y tế vào chương trình đào tạo cán đại học trung học Y, Dược Nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật thiết bị y tế Bệnh viện cần đào tạo đội ngũ cán kỹ thuật chuyên ngành để khai thác sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa kiểm chuẩn trang thiết bị y tế Tăng cường công tác đào tạo chuyên khoa kỹ khai thác sử dụng trang thiết bị cho đội ngũ cán chuyên môn, song song với công tác đào tạo cán kỹ thuật thiết bị y tế để đáp ứng nhu cầu cho sử dụng, bảo dưỡng sửa chữa thiết bị Ðẩy mạnh nghiên cứu khoa học chuyên ngành trang thiết bị y tế, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, mở rộng hợp tác quốc tế lĩnh vực chuyển giao công nghệ cung ứng trang thiết bị y tế Ban hành sách phù hợp để sở y tế có điều kiện tiếp nhận cán kỹ thuật đào tạo như: kỹ sư y sinh học, cử nhân công nhân kỹ thuật thiết bị y tế Tạo điều kiện thuận lợi thu hút kỹ sư tốt nghiệp trường Đại học kỹ thuật đạt loại giỏi có nguyện vọng vào làm việc ngành y tế xét tuyển thẳng rút ngắn thời gian tập việc, ấn định thời gian cụ thể vào biên chế Khơng đòi hỏi u cầu q cao nhân viên kỹ thuật làm việc ngành kỹ thuật y tế, đặc biệt kỹ sư trường Theo kinh nghiệm với kỹ sư tốt nghiệp đạt loại trung bình phải sau 3-5 năm trải qua thực tế có khả giải vấn đề bảo trì, sửa chữa chuyên ngành lĩnh vực tài sản trang thiết bị y tế Động viên, khuyến khích nhân viên kỹ thuật trực tiếp sử dụng Tài sản bệnh viên học ngoại ngữ, đặc biệt tiếng Anh để đọc tài liệu kỹ thuật tài sản thiết bị công nghệ cao 71 Nâng cao lực đội ngũ cán làm công tác quản lý tài chính: Năng lực làm việc đội ngũ cán quản lý tài định chất lượng, hiệu cơng tác hạch tốn kế tốn cơng tác quản lý tài nói chung nâng cao chất lượng cơng tác quản lý tài sản nói riêng Để thực mục tiêu nâng cao lực đội ngũ cán quản lý tài cần có kế hoạch tổng thể, thực thời gian dài với nhiều phương thức thích hợp để tuyển chọn, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng cán Theo hướng giải pháp cần thực hiện: + Xây dựng tiêu chuẩn cán bộ, tiêu chuẩn nghiệp vụ đội ngũ cán quản lý tài chính, từ làm để tuyển dụng cán Tạo điều kiện cho cán trẻ tuyển dụng nhằm phát huy lực cán bộ, ứng dụng tin học vào cơng tác tài kế tốn + Tích cực cho cán làm cơng tác tài kế tốn học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ thường xuyên cho tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng chế độ, sách quản lý tài văn liên quan đến chế quản lý tài tự chủ tài giúp cập nhật kiến thức, nâng cao chun mơn nghiệp vụ + Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán làm cơng tác tài kế toán tin học, ngoại ngữ nhằm trang bị kỹ cần thiết phục vụ công việc chuyên môn 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Đối với Bộ y tế - Trên sở tuyên truyền, phổ biến, giải thích nhiều hình thức cụ thể, sinh động chủ trương, sách pháp luật Nhà nước người hiểu rõ quyền tự chủ nghĩa vụ trách nhiệm việc thực quyền tự chủ - Thơng qua thực tự chủ tài chính, qua giai đoạn theo lộ trình định cần phải tổng kết thực tiễn để có đánh giá khách quan mặt mạnh, kết đạt mặt yếu, tồn bất cập, để kiến nghị với quan có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hồn thiện sách, pháp luật tự chủ tài BVCL Trên sở nhận thức đầy đủ chủ trương mở rộng tự chủ tài chính, triển khai thực hiệu NĐ số 85/NĐ-CP giá dịch vụ khám, chữa bệnh đơn vị khám bệnh, chữa bệnh lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí giá DVYT Tăng cường công tác quản lý quan quản lý việc tổ chức triển khai thực NĐ 43/CP tạo nên thống nhất, đồng chế quản lý 72 nhà nước đơn vị; Tăng cường kiểm tra, kiểm soát có hiệu lực, có hiệu quan quản lý cấp có chế giám sát đơn vị thực tự chủ theo NĐ 43/CP; Đề xuất với phủ cho phép ngành khơng thực 35% từ nguồn viện phí, BHYT; 40% từ nguồn thu dịch vụ để thực cải cách tiền lương cho phép ngành không thực tiết kiệm 10% kinh phí chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương Duy trì mức tăng kinh phí NSNN hàng năm cho hoạt động SNYT, chấp hành Nghị số 18/2008/QH12: đảm bảo tốc độ tăng chi cho y tế cao tốc độ tăng chi bình quân NSNN Trên sở giao tự chủ tài cho BVCL, giảm dần bao cấp ngân sách, giảm bớt chi ngân sách cho BVCL Tuy nhiên với tăng trưởng kinh tế hàng năm, mức chi ngân sách cho y tế tăng lượng tuyệt đối tỷ trọng Theo đó, tái cấu, phân bổ hợp lý khoản chi NSNN cho y tế Tăng kinh phí ngân sách cho đầu tư phát triển, giảm kinh phí hoạt động thường xuyên Chuyển đổi phương thức quản lý chi ngân sách từ cấp kinh phí ngân sách vào số giường bệnh (tức theo đầu vào) mang tính bình qn, hiệu sang hỗ trợ cho đối tượng vào loại DVYT cụ thể (tức theo đầu ra) Phương thức quản lý chi ngân sách theo kết đầu thông qua việc Nhà nước mua BHYT hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng sách, tốn cho hàng hoá, dịch vụ theo đơn đặt hàng Nhà nước Phương thức quản lý ngân sách theo kết đầu cho phép quan quản lý kiểm sốt dòng vốn đến đối tượng cần thụ hưởng, mà phát huy tính tự chủ, chủ động đơn vị hoạt động cung cấp DVYT, nâng cao chất lượng dịch vụ, hạ thấp chi phí KCB Trước việc phân bổ ngân sách theo kế hoạch giường bệnh vào định mức sử dụng thuộc chữa bệnh, hoá chất, vật tư v.v tiêu chuẩn định mức lao động Bệnh viện tổ chức thực kế hoạch thiếu xin bổ sung kế hoạch, thừa nộp lại Nhà nước, có nghĩa hoạt động tài bệnh viện hồn tồn phụ thuộc vào NSNN Khi chuyển sang phương thức chi ngân sách theo kết đầu ra, vào giá loại DVYT để toán BHYT đối tượng thụ hưởng ngân sách chi trả cho hàng hoá, dịch vụ Nhà nước đặt hàng theo hợp đồng Theo BVCL giao tự chủ tài chính, tự tổ chức hoạt động dịch vụ, chủ động mở thêm loại hình DVYT, nâng cao chất lượng phục vụ, hạ thấp 73 chi phí KCB so với giá dịch vụ để tăng thêm tích luỹ cho đơn vị thu nhập người lao động Phân cấp quản lý mạnh đồng thời giao quyền tự chủ tài nhiều cho đơn vị, thực tách bạch quản lý Nhà nước tài y tế (tài cơng) với quản trị tài bệnh viện Bộ Y tế thực phân cấp cho đơn vị trực thuộc: phân cấp thành lập đơn vị trực thuộc (nếu có quy hoạch phát triển điều lệ), bổ nhiệm cán cấp khoa, phòng, ban; định danh mục mua sắm trang thiết bị từ chi thường xuyên quỹ Riêng đấu thầu: Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch đấu thầu, phân cấp cho Thủ trưởng đơn vị phê duyệt hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, đánh giá phê duyệt kết đấu thầu Bộ Y tế quản lý trực tiếp, toàn diện bệnh viện đơn vị đầu ngành trực thuộc, có nhiệm vụ triển khai kỹ thuật cao, hỗ trợ cho địa phương chuyên môn, nghiệp vụ; đơn vị y tế thuộc Bộ, ngành khác quản lý phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ - Bộ Y tế cần tiếp tục đạo Ban QLDA, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành toàn dự án thời gian sớm nhất, đồng thời đạo Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vận hành sử dụng cách có hiệu dự án, nhằm phục vụ tốt cho công tác khám chữa bệnh phục vụ nhân dân Chỉ đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đứckhẩn trương chuẩn bị nguồn nhân lực cho Bệnh viện mới, bảo đảm vận hành hiệu sau hoàn thành đầu tư đạo xây dựng chế quản lýbệnh viện theo hướng tự chủ, gắn với trách nhiệm giải trình, cơng khai minh bạch khơng để tình trạng cơng tư lẫn lộn, dẫn đến phân biệt khám, chữa bệnh dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bệnh viện 3.3.2 Đối với Bộ, ban ngành khác Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch Đầu tư, Tài nguyên Môi trường UBND tỉnh Hà Nam cần tích cực giải theo thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ giải vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền trình thực Dự án 74 KẾT LUẬN Tài sản công lĩnh vực y tế bao gồm: Đất đai, nhà cửa vật kiến trúc, phương tiện vận tải máy móc thiết bị Tài sản, trang thiết bị y tế loại hàng hóa đặc biệt, chủng loại đa dạng, cập nhật ứng dụng tiến khoa học công nghệ mới, hệ cơng nghệ ln thay đổi Do quản lý tài sản cơng ngành đặc thù, có vai trò quan trọng việc nâng cao hiệu sử dụng tài sản công sở y tế nước, từ góp phần bảo đảm cơng tác khám chữa bệnh Luận văn “Quản lý tài sản cơng Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức” lựa chọn để nghiên cứu Thông qua nghiên cứu mình, luận văn thực số kết sau: Một là, luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận quản lý tài sả công bệnh viện Trong đó, luận văn hệ thống tiêu, tiêu chí đánh giá quản lý tài sản cơng bệnh viện, nội dung nhân tố ảnh hưởng tới quản lý tài sản công bệnh viện Luận văn nghiên cứu kinh nghiệm quản lý tài sản công số bệnh viện nhằm rút học kinh nghiệm cho Bệnh viện Việt Đức Hai là, luận văn đánh giá, phân tích thực trạng quản lý tài sản công Bệnh viện Việt Đức Qua đánh giá, luận văn nhận thấy công tác quản lý tài sản công Bệnh viện Việt Đức nhiều hạn chế Một là, cơng tác lập kế hoạch mua sắm, đầu tư TSCĐ Bệnh viện chưa khoa học Cơng tác chưa dựa đầy đủ xác đáng Hai là, quy mô tài sản y tế Bệnh viện năm hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh nhân dân Ba là, nguồn huy động vốn đầu tư cho TSCĐ Bênh viện năm trở lại chưa đa dạng,… Ba là, sở hạn chế, nguyên nhân hạn chế quản lý tài sản công Bệnh viện Việt Đức, luận văn kiến nghị số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý tài sản công Bệnh viện Việt Đức thời gian tơi Điển tăng cường huy động vốn đầu tư mua sắm tài sản công cho Bệnh viện; Sử dụng hình thức hợp tác cơng tư đầu tư tài sản công;… 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài (2006), Thơng tư số 112/TT-2006/TT-BTC Bộ Tài “Hướng dẫn thực qui chế quản lý tài sản nhà nước đơn vị nghiệp công lập ban hành kèm theo Quyết định số 202/2006/QĐ-/TTg ngày 31/08/2006 Thủ tướng phủ” Bộ Tài (2008), Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC, ngày 29 tháng năm 2008 việc “Ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định quan Nhà nước, đơn vị nghiệp công lập và tổ chức có sử dụng ngân sách Nhà nước” Bộ Tài (2009), Thơng tư số 245/2009/QĐ-BTC, ngày 31 tháng 12 năm 2009 quy định thực số nội dung Nghị định 52/2009 Bộ Y tế (1997) Quyết định số 1895/1997QĐ- BYT ngày 19/9/1997 việc “Ban hành Quy chế tổ chức bệnh viện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bệnh viện đa khoa” Bộ Y Tế (2001), Quản lý bệnh viện, Nxb Y học, Hà Nội Bộ Y Tế (2007), Tổ chức quản lý y tế, Nxb Y học, Hà Nội trang 187 – 188 Bộ Y Tế (2010), Hội nghị khoa học kinh tế y tế lần thứ nhất: Đổi chế tài y tế - Thực trạng và giải pháp, Hà Nội Bộ Y tế (2014), Báo cáo tổng kết năm Chính Phủ (1998), Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06/03/1998 quản lý tài sản nhà nước 10 Chính phủ (2006), Quyết định số 202/2006/QĐ-/TTg ngày 31/08/2006 Thủ tướng V/v ban hành quy chế quản lý tài sản nhà nước đơn vị nghiệp cơng lập 11 Chính phủ (2009), Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 “Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước” 12 Chính phủ (2009), Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 “Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng” 13 Cục Quản lý công sản (2007), “Quản lý tài sản nhà nước - Kinh nghiệm quốc tế” 14 Học viện trị (2014), “Các cơng cụ sách quản lý kinh tế tr.73” 76 15 Hồ Văn Vĩnh (2005), “Khoa học quản lý”, Nxb Lý luận Chính trị 16 Nguyễn Thị Bất Nguyễn Văn Xa (2009), “Giáo trình Quản lý cơng sản”, Hà Nội 17 Nguyễn Văn Điều (2015), “Tăng cường quản lý tài sản công Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang”, Luận văn thạc sỹ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 18 Phan Huy Đường (2017), “Giáo trình Khoa học quản lý”, Nxb Đại Học Quốc Gia Hà Nội 19 Nguyễn Trung Khảm (2006), “Nâng cao hiệu sử dụng trang thiết bị y tế tỉnh Hà Tây”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở, Hà Tây 20 Trương Thị Hồng Linh (2018), “Hoàn thiện công tác quản lý trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị”, luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế Huế 21 Quốc hội (2008), Luật số 09/2008/QH12 ngày 03/06/2008, “Quản lý sử dụng tài sản nhà nước” 22 Hồng Đình Sơn (2015), “Nâng cao hiệu sử dụng trang thiết bị y tế Bệnh viện Bãi Cháy tỉnh Quảng Ninh”, Luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế, Trường Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên 23 Trường Đại học Y Hà Nội - Bộ môn Tổ chức Quản lý y tế (2002), “Bài giảng Quản lý và Chính sách y tế” 24 Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Khoa y tế công cộng Bộ môn Tổ chức - Quản lý y tế (2004), “Bài giảng Tổ chức - Quản lý y tế” 25 Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông (2011), “Giáo trình Quản lý tổ chức y tế” 26 Trần Xuân Thắng (2016), “Hoàn thiện công tác quản lý trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk”, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Thành phố Hồ Chí Minh 77
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC, QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn