BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN THEO PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY

88 24 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 23:46

VIỆN HÀN LÂMKHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐỖ QUANG MINH BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN THEO PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, 2018 VIỆN HÀN LÂMKHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐỖ QUANG MINH BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN THEO PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số:8.38.01.07 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN VĂN TUYẾN HÀ NỘI, 2018 LỜI C Đ N Tôi xin cam đoan, Luận văn Thạc sĩ luật học “Bảo vệ quyền lợi CĐTS Công ty cổ phần theo LDN Việt Nam nay” cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi hướng dẫn TS NGUYỄN VĂN TUYẾN Nh ng t qu s liệu áo cáo chưa cơng t ì hình thức Tơi hồn tồn ch u trách nhiệm v cam đoan Tác giả luận văn ĐỖ QUANG MINH MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN 1.1 Lý luận v cổ đông thiểu s quy n cổ đông công ty cổ phần 1.2 Lý luận v b o vệ quy n lợi cổ đông thiểu s phương thức b o vệ quy n lợi cổ đông thiểu s công ty cổ phần 13 Tiểu k t chương 22 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 23 2.1 Thực trạng pháp luật v b o vệ quy n lợi cổ đông thiểu s công ty cổ phần Việt Nam 23 2.2 Thực tiễn thực pháp luật v b o vệ quy n lợi cổ đông thiểu s Công ty cổ phần Việt Nam 48 Tiểu k t chương 58 Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN THEO PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM 59 Các đ nh hướng đ i với việc nâng cao hiệu qu ch b o vệ quy n lợi CĐTS Công ty cổ phần Việt Nam 59 3.2 Các gi i pháp hoàn thiện pháp luật b o vệ quy n lợi cổ đông thiểu s Công ty cổ phần theo pháp luật doanh nghiệp Việt Nam 64 Tiểu k t chương 77 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TƯ VIẾT TẮT BKS Ban kiểm soát CĐTS Cổ đông thiểu s CTCP Công ty cổ phần ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông HĐQT Hội đồng qu n tr MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nước ta ước vào thời ỳ cơng nghiệp hóa đại hóa, phát triển n n inh t th trường theo đ nh hướng xã hội chủ nghĩa Đặc iệt sau iện gia nhập Tổ chức Thương mại Th giới (WTO), n n inh t nước ta có phát triển đáng ể S lượng công ty thành lập ngày nhi u đáp ứng nhu cầu xã hội, tạo nhi u việc làm tham gia vào phân công lao động qu c t So với loại hình doanh nghiệp khác, CTCP loại hình doanh nghiệp có nhi u lợi th hẳn.Ở nước ta nay, CTCP hình thức cơng ty phổ bi n nh t có vai trò to lớn n n kinh t th trường Với phương thức huy động v n linh hoạt, CTCP thường có tham gia đơng đ o các nhà đầu tư, từ cá nhân nhỏ lẻ cho đ n tổ chức ngồi nước, họ gọi cổ đơng cơng ty Tuỳ thuộc vào phần v n góp kh tham gia quy t đ nh quan trọng hoạt động qu n lý, u hành công ty, mà cổ đông chia thành: cổ đơng đa s CĐTS, CĐTS nh ng cổ đông y u th B o vệ CĐTS, b o vệ quyên lợi nhà đầu tư nhỏ lẻ, tạo u kiện thuận lợi để huy động v n cho phát triển n n kinh t , góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh Việt Nam Do vậy, từ hình thành Luật cơng ty 1990, đạo luật quy đ nh trực ti p v CTCP đ n nay, th y nhà làm luật hông ngừng nỗ lực hoàn thiện hệ th ng luật pháp luật v CTCP, có pháp luật v b o vệ CĐTS Th qua thay đổi nội dung pháp luật v CTCP qua LDN 1999, LDN 2005 LDN 2014 Thật cơng mà nói: có nhi u phần tích cực xu t thay đổi đó, song có nh ng y u điểm, chưa thích hợp Trên thực t nhi u b t cập liên quan đ n ch b o vệ CĐTS CTCP x y nhi u thập kỷ, tồn cho đ n ngày nay, gây xúc dư luận, nh hưởng x u tới môi trường kinh doanh gây trở ngại đáng kể cho phát triển CTCP Trong i c nh CTCP ngày phát triển nhanh v s lượng, th trường chứng hoán đà phát triển v n đ thi t lập thể ch thi t ch h u hiệu để o vệ t t quy n lợi ích nhà đầu tư trở nên c p thi t Vì vậy, tơi chọn đ tài “Bảo vệ quyền lợi CĐTS Công ty cổ phần theo LDN Việt Nam nay” cho luận văn thạc sĩ luật học với mong mu n ti p cận pháp LDN nay… từ góc độ o vệ quy n lợi ích CĐTS Trong q trình tìm hiểu v n đ có liên quan, đ tài đưa s gi i phápnhằm ti p tục hoàn thiện quy đ nh v o vệ CĐTS pháp luật Việt Nam Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Nhận thức tầm quan trọng phức tạp v n đ b o vệ quy n lợi CĐTS, v n đ trở thành đ tài nghiên cứu nhi u nhà khoa học lĩnh vực hác inh t , pháp luật… kể đ n như: - Tác gi Quách Thúy Quỳnh (2010), “Quyền CĐTS theo pháp luật Việt Nam”, Tạp chí luật học, Hà Nội Bài vi t đưa hai luận điểm chính: thứ nh t, b o vệ quy n lợi CĐTS - v n đ qu n tr công ty n n kinh t chuyển đổi; thứ hai, quy n cổ đông - phương tiện b o vệ CĐTS Từ đ s gi i pháp để tăng cường b o vệ CĐTS [41] - Tác gi Bành Qu c Tu n & Lê H u Linh (2012), “Hoàn thiện chế bảo vệ CĐTS CTCP”, Doanh nghiệp - V th & Hội nhập Bài vi t trình bày 03 nội dung Thứ nh t, đ nh nghĩa CĐTS CTCP Việt Nam Thứ hai, nêu lên ch b o vệ CĐTS theo quy đ nh Pháp luật Việt Nam hành thực tiễn áp dụng Thứ a, đưa gi i pháp hoàn thiện ch b o vệ CĐTS CTCP [45] - Tác gi Đỗ Thái Hán (2012), “Bảo vệ CĐTS CTCP Việt Nam”, Luận Văn Thạc sĩ, Khoa Luật, Đại học qu c gia Hà Nội Luận văn trình bày nh ng v n đ n v quy n cổ đông cần thi t ph i b o vệ CĐTS CTCP Tìm hiểu ch b o vệ CĐTS CTCP Việt Nam so sánh với pháp luật s nước th giới: thực trạng b o vệ CĐTS CTCP, thực tiễn qu n lý u hành CTCP Việt Nam, b o vệ CĐTS theo pháp luật Nhật B n, Pháp, Mỹ, theo nguyên tắc qu n tr công ty OECD, s nghiên cứu tham kh o áp dụng Việt Nam Từ đó, đưa Gi i pháp ki n ngh [18] - Tác gi Nguyễn Th Thu Hương (2015), “Pháp luật bảo vệ CĐTS CTCP Việt Nam nay”, Luận án Ti n sĩ, Học Viện Khoa học Xã hội, Hà Nội Luận án nghiên cứu quan niệm nhu cầu b o vệ CĐTS, góp phần làm rõ nhận thức v b o vệ CĐTS; góp phần làm rõ vai trò pháp luật v b o vệ CĐTS nh ng yêu cầu đ i với pháp luật v b o vệ CĐTS, xác đ nh nh ng y u t tác động đ n pháp luật v b o vệ CĐTS ch đ m b o thực thi pháp luật b o vệ CĐTS; phân tích đánh giá cách toàn diện khách quan v thực trạng quy đ nh thực tiễn thi hành pháp luật v b o vệ CĐTS; nh ng ưu điểm nh ng hạn ch chủ y u quy đ nh pháp luật v b o vệ CĐTS, từ đóđ phương hướng gi i pháp nhằm khắc phục nh ng hạn ch , b t cập, góp phần hồn thiện pháp luật v b o vệ CĐTS [20] Ngoài có cu n sách sâu sắc, mang lại cho em ki n thức chung nh t v CTCP, như: Nguyễn Ngọc ích Nguyễn Đình Cung (2009), “Công ty: vốn, quản lý & tranh chấp theo LDN 2005”, Nx Tri Thức; Ngơ Huy Cương (2013), “Giáo trình Luật Thương Mại - Phần chung thương nhân”, Nx ĐHQGHN; ùi Xuân H i (2011), “LDN bảo vệ cổ đơng pháp luật thực tiễn”, Nxb Chính tr qu c gia Nh ng cơng trình kể có nh ng đóng góp nh t đ nh cho khoa học pháp lý Việt Nam Tác gi luận văn thừa nh ng đóng góp hoa học trình vi t Luận văn Tuy nhiên, đ tài mà tác gi nghiên cứu toàn diện chuyên sâu v phát triển pháp luật v b o vệ CĐTS cổ ty cổ phần Việt Nam, nên mục tiêu, đ i tượng phạm vi nghiên cứu đ tài Luận văn hơng trùng lặp hồn tồn với cơng trình cơng nêu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở lý luận thực trạng gi i pháp hoàn thiện pháp luật v o vệ CĐTS theo LDN, đ xu t o vệ CĐTS theo pháp luật Việt Nam 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích này, luận văn ph i thực nhiệm vụ nghiên cứu sau: Một là, nghiên cứu nh ng v n đ lý luận v b o vệ quy n lợi CĐTS CTCP Hai là, phân tích nh ng quy đ nh pháp LDN Việt Nam v b o vệ quy n lợi CĐTS Ba là, đ xu t s ki n ngh nhằm hoàn thiện quy đ nh pháp LDN v b o vệ quy n lợi CĐTS CTCP Đối tượng phạm vi nghiên cứu Trong khuôn khổ đ tài, luận văn nghiên cứu v b o vệ quy n lợi CĐTS CTCP với nội dung nghiên cứu giới hạn quy đ nh pháp luật theo LDN hành Luận văn ti p cận trình bày v n đ chủ y u sau: Các v n đ n v CTCP, cổ đông b o vệ cổ đông; Quy đ nh pháp luật Việt Nam nhằm b o vệ CĐTS CTCP nay; Cơ ch b o vệ CĐTS CTCP Việt Nam; Gi i pháp ki n ngh v b o vệ quy n CĐTS CTCP Việt Nam Luận văn hơng sâu nghiên cứu khía cạnh tài v v n CTCP v n đ cổ phần hóa doanh nghiệp.Luận văn hơng nghiên cứu tồn quy đ nh pháp luật v b o vệ cổ đông mà nghiên cứu khía cạnh b o vệ CĐTS Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu, luận văn chủ y u dựa sở phương pháp luận tri t học Mác - Lênin, n n t ng quan điểm vật biện chứng vật l ch sử, lý luận chung v Nhà nước pháp luật Ngoài ra, luận văn sử dụng s phương pháp nghiên cứu thi u nghiên cứu khoa học pháp lý: phương pháp logic; phương pháp phân tích, tổng hợp; phương pháp đ i chi u, so sánh; phương pháp h o cứu thực tiễn… Các phương pháp sử dụng đan xen để xem xét cách toàn diện v n đ lý luận thực tiễn Ý nghĩa lý luận thực tiễn K t qu nghiên cứu luận văn sở lý luận, tài liệu tham kh o cho cơng trình nghiên cứu có nội dung liên quan Nh ng phân tích thực tiễn hồn thiện luận văn đ nh hướng nhà làm luật hồn thiện pháp luật v góp v n thành lập CTCP Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, k t luận danh mục tài liệu tham kh o, nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Nh ng v n đ lý luận v quy n cổ đông cần thi t b o vệ quy n lợi CĐTS CTCP nội dung quy t đ nh vi phạm pháp luật u lệ công ty Chúng tơi cho rằng, u cầu Tòa án hủy hợp lý, theo Bộ luật Dân năm 2005; hông nên quy đ nh cho Trọng tài thẩm quy n lý sau: v n đ tranh ch p có thuộc thẩm quy n Trọng tài hay khơng nhi u tranh cãi, dẫn đ n hệ qu Trọng tài gi i quy t quy t đ nh r t dễ b Tòa án hủy với lý khơng thuộc thẩm quy n Trọng tài, r t phi n phức t n kém; ti p n a, để yêu cầu Trọng tài gi i quy t khơng dễ, u lệ quy đ nh bên ph i thỏa thuận Trọng tài, thường u lệ hông quy đ nh v n đ này, tranh ch p khó đ n thỏa thuận Trọng tài Trước có việc tranh cãi v việc yêu cầu hủy bỏ quy t đ nh ĐHĐCĐ việc dân hay vụ án dân sự, sau hi Tòa inh t -Tòa án nhân dân t i cao cho loại việc dân khơng có tranh ch p, khơng ph i vụ án inh doanh, thương mại có cách hiểu th ng nh t Có thể l y ví dụ trường hợp vụ kiện tụng gi a HĐQT cũ HĐQT CTCP Đay Sài Gòn, n án sơ thẩm s 511/2006/KDTM-ST ngày 12/10/2006 cho vụ án dân phán quy t ch p nhận k t qu Đại hội cổ đông t thường, buộc HĐQT cũ ph i giao “quy n lực” cho HĐQT Nhưng sau hi n án sơ thẩm b kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm – Tòa án nhân dân t i cao cho rằng, việc dân có vi phạm nghiêm trọng thủ tục t tụng nên tuyên hủy B n án sơ thẩm yêu cầu gi i quy t lại theo thủ tục sơ thẩm Ngày 28/9/2007, Tòa án nhân dân Thành ph Hồ Chí Minh Quy t đ nh s 1875/QĐVDSKDTM-ST tuyên hủy quy t đ nh ĐHĐCĐ, với tính cách việc dân Đồng thời, theo quan điểm Tòa kinh t Tòa án nhân dân t i cao thời gian tòa án chưa n án có hiệu lực pháp luật tuyên hủy bỏ quy t đ nh ĐHĐCĐ quy t đ nh ĐHĐCĐ có hiệu lực pháp luật V n đ chưa hợp lý n u sau tòa án tuyên hủy quy t đ nh 69 ĐHĐCĐ gi i quy t với quy t đ nh hi thực Theo chúng tôi, n u hiểu theo cách quy t đ nh ĐHĐCĐ có hiệu lực, nên bỏ quy n yêu cầu hủy quy t đ nh ĐHĐCĐ Đi u 107 LDN năm 2005 Vì vậy, ki n ngh quy t đ nh ĐHĐCĐ khởi kiện khơng có hiệu lực nh ng người khởi kiện hông ph i bồi thường thiệt hại cho công ty Như vừa b o đ m phán quy t có hiệu qu hông dám lợi dụng quy n để làm sai trái hay c n trở phát triển cơng ty 3.2.2.2 Hồn thiện chế bảo vệ nội cổ đông thiểu số Để việc b o vệ CĐTS hiệu qu cần hoàn thiện ch b o vệ nội bộ, quan c cần ph i đẩy mạnh việc hoàn thiện ch đ nh pháp lý v BKS, để quan thực vai trò giám sát CTCP, tránh việc toàn quy n lực CTCP đ u tập trung vào HĐQT GĐ /TGĐ Tại Ngh quy t s 19-2017, Chính phủ giao cho Bộ K hoạch Đầu tư chủ trì thực nhiệm vụ “Đ m b o hiệu qu thực thi quy đ nh v B o vệ nhà đầu tư”, với mục tiêu ước nâng cao thứ hạng Chỉ s B o vệ CĐTS từ thứ 87/189 (năm 2016) lên thứ 80 (năm 2017) 60 (năm 2020) Để đạt mục tiêu này, tác gi ki n ngh s sửa đổi pháp luật hành, sau: Thứ nhất, sửa đổi quy đ nh v mức độ ch u trách nhiệm người qu n lý Để đ m b o nguyên tắc: người qu n lý doanh nghiệp/doanh nghiệp ph i làm việc/hoạt động lợi ích cao nh t cổ đơng quy n lợi cổ đông cần ph i b o vệ mức cao nh t, đ ngh xem xét sửa đổi Kho n 4, Đi u 162, LDN năm 2014 sau: “Hợp đồng, giao d ch b vô hiệu xử lý theo quy đ nh pháp luật hi ký k t thực mà chưa ch p thuận theo quy đ nh Kho n Kho n Đi u n u b 70 cổ đông hởi kiện xác đ nh có gây thiệt hại cho lợi ích cơng ty N u hợp đồng, giao d ch b vô hiệu theo quy đ nh và/hoặc gây thiệt hại cho công ty quy n lợi cổ đông hác, cổ đông có quy n yêu cầu người ch p thuận, ký k t hợp đồng cổ đông, thành viên HĐQT, giám đ c tổng giám đ c có liên quan ph i liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hồn tr cho cơng ty kho n lợi thu từ việc thực hợp đồng, giao d ch đó” Thứ hai, sửa đổi quy đ nh v khởi kiện người qu n lý Kho n 2, Đi u 161, LDN năm 2014 quy đ nh: “Chi phí hởi kiện trường hợp cổ đơng, nhóm cổ đơng hởi kiện nhân danh cơng ty tính vào chi phí cơng ty, trừ trường hợp thành viên khởi kiện b bác yêu cầu khởi kiện” Tuy nhiên, nên xem xét sửa đổi quy đ nh này, sau: “Trình tự, thủ tục khởi kiện thực tương ứng theo quy đ nh pháp luật v t tụng dân Chi phí khởi kiện trường hợp cổ đơng, nhóm cổ đơng hởi kiện nhân danh cơng ty tính vào chi phí cơng ty” Thứ ba, sửa đổi quy đ nh v việc kiêm nhiệm v trí chủ t ch HĐQT CEO Việc có nên cho phép chủ t ch HĐQT công ty đồng thời đ m nhiệm v trí CEO hay không v n đ gây nhi u tranh cãi Chính vậy, q trình sửa đổi quy đ nh v đầu tư inh doanh, cần ti p tục có xem xét kỹ lưỡng sở đánh giá thực tiễn triển hai để áp dụng quy đ nh phù hợp Thứ tư, sửa đổi quy đ nh liên quan đ n tính minh bạch qu n tr doanh nghiệp Theo WB, giới hạn tỷ lệ sở h u cổ đơng, nhóm cổ đông để quy n đ xu t v n đ đưa vào chương trình ngh họp ĐHĐCĐ 5% Do đó, nên xem xét sửa đổi tỷ lệ quy đ nh Kho n 2, Đi u 138, LDN 71 năm 2014 theo thông lệ qu c t t t (5%), đồng thời bỏ yêu cầu v thời gian sở h u Bên cạnh đó, để đ m b o tính minh bạch thơng tin, tránh vụ lợi giao d ch với người có liên quan, thành viên HĐQT thành viên thực công tác qu n lý, u hành khác ph i có trách nhiệm báo cáo cơng b thông tin v giao d ch xung đột lợi ích; u phù hợp với thông lệ qu c t tiêu chuẩn mà W đưa v qu n tr doanh nghiệp t t Do vậy, cần bổ sung quy đ nh Đi u 28, Thơng tư s 121 sau: “Ngồi trách nhiệm theo quy đ nh Đi u 23 Thông tư này, thành viên HĐQT, thành viên BKS, giám đ c (tổng giám đ c) u hành có trách nhiệm báo cáo cơng b thơng tin v giao d ch lợi ích liên quan trường hợp sau: Các giao d ch gi a công ty với công ty mà thành viên nêu thành viên sáng lập thành viên HĐQT, giám đ c (tổng giám đ c) u hành thời gian a (03) năm trước Các giao d ch gi a công ty với cơng ty người liên quan thành viên nêu thành viên HĐQT, giám đ c (tổng giám đ c) u hành cổ đông lớn Các giao d ch mang lại lợi ích vật ch t phi vật ch t đ i với thành viên nêu trên” Thêm vào đó, huy n ngh bổ sung quy đ nh v việc quan độc lập kiểm tra u kho n giao d ch với người có liên quan trước giao d ch thực để đ m b o khơng có vụ lợi, lạm quy n thỏa thuận giao d ch, cụ thể, bổ sung quy đ nh Đi u 24, Thơng tư s 121, là: Trước giao d ch ký k t, u kho n giao d ch ph i kiểm tra quan độc lập” 72 Ngoài ra, theo tiêu chuẩn W đưa ra, thông tin chi ti t v họp ĐHĐCĐ ph i gửi đ n cổ đông 21 ngày trước diễn họp, mục đích nhằm đ m b o tính minh bạch, cung c p thời gian đủ dài để cổ đông thu thập thông tin chuẩn b ý ki n đ i với v n đ họp Để phù hợp với tiêu chuẩn này, bổ sung quy đ nh sau Đi u 6, Thông tư s 121/TT- TC: “Thông tin chi ti t v họp ĐHĐCĐ thường niên ph i gửi đ n cổ đơng trước ngày diễn họp nh t 21 ngày Các thông tin cần thông báo bao gồm: thời gian dự ki n diễn họp, dự th o chương trình ngh họp” Tăng cường trách nhiệm người quản lý Tại Đi u 160 LDN 2014 v Trách nhiệm người qu n lý cơng ty bổ sung thêm s quy đ nh sau: Quy đ nh “người qu n lý doanh nghiệp ph i cung c p đầy đủ thông tin theo yêu cầu trường hợp cổ đông khởi kiện người qu n lý doanh nghiệp” Mở rộng phạm vi ph i ch u trách nhiệm đ i với thành viên Yêu cầu thành viên HĐQT, Giám đ c/ Tổng Giám đ c có trách nhiệm trực ti p hồn tr kho n lợi nhuận thu từ giao d ch có vi phạm, sau hi ngun đơn (cổ đơng) hởi kiện đòi ồi thường thành công; Tăng cường hiệu hoạt động kiểm soát nội Thứ nhất, hoạt động BKS nên chứng thực kiểm toán viên độc lập Đi u nhằm tạo nên ch kiểm tra đ i với hoạt động giám sát bên cơng ty niêm y t, đ phòng ch giám sát bên b vơ hiệu hóa Tại Mỹ năm 2002, sau hủng ho ng, ý thức kh cổ đông lớn chi ph i công ty, thông đồng với BKS, Mỹ an hành Đạo luật Sarbanes Oxley (ngày 30/7/2002) Theo đó, áo cáo BKS, kiểm tốn nội ph i có ý ki n kiểm toán viên độc lập: “Trong ộ áo cáo hàng năm, ph i có báo cáo kiểm sốt nội bộ, thể v n đ liên quan đ n 73 cơng tác kiểm tốn cách tồn diện Báo cáo ph i có chứng thực cơng ty kiểm tốn độc lập” áo cáo sở để nhà đầu tư đánh giá tính trung thực hay khơng BKS Thứ hai, cần ph i xem xét việc yêu cầu CTCP, nh t công ty đại chúng, ph i công b báo cáo BKS với báo cáo tài Bởi thơng tin báo cáo BKS có tầm quan trọng khơng báo cáo tài Thứ ba, với quy đ nh pháp luật, u lệ công ty, nội công ty cần ph i quy đ nh giáo dục n a v chuyên môn đạo đức ngh nghiệp cho Kiểm soát viên Để kiểm soát viên, cổ đông tin tưởng trao quy n, đ u có đủ kh dũng hí thực thi nhiệm vụ, báo cáo BKS ph i thể tính độc lập xác 3.2.2.3 Hoàn thiện chế bảo vệ bên cổ đơng thiểu số Thứ nhất, cần ph i hồn thiện pháp luật thực tiễn thi hành pháp luật quan qu n lý nhà nước v CTCP Các hoạt động quan (Sở K hoạch Đầu tư, Ủy ban chứng hoán nhà nước, Sở giao d ch chứng hoán, Trung tâm lưu ý chứng khoán, quan qu n lý thu , Ngân hàng nhà nước Việt Nam, hệ th ng quan th ng kê ) cần ph i đồng bộ, th ng nh t n a Bên cạnh Pháp luật quy đ nh v quan qu n lý cần ph i hoàn thiện n a Thứ hai, để hoạt động b o vệ CĐTS toàn diện mạnh mẽ n a, cần ph i nâng cao vai trò thúc đẩy hình thành quan độc lập như: quan iểm toán độc lập, tổ chức luật sư Hội, Hiệp hội, tổ chức Công đoàn câu lạc nhà đầu tư, để thành viên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, góp ti ng nói chung, nâng cao sức mạnh Ti ng nói CĐTS v n nhỏ é rõ ràng tập thể nh ng 74 CĐTS khơng h nhỏ é, thơng qua ti ng nói tập thể họ hơng tự b o vệ mà đưa nh ng v n đ vướng mắc công ty trước công luận để gây sức ép đ i với cổ đơng lớn, qua góp phần hạn ch hành vi vi phạm cổ đông đa s 3.2.3 Hoàn thiện pháp luật xử lý vi phạm quyền cổ đông Xây dựng hệ th ng ch tài phù hợp, mức ch tài ph i đủ sức răn đe Các ch tài ph i thể quan điểm: nh ng kho n thu b t hợp pháp từ vi phạm quy n cổ đông đ u ph i b t ch thu bên cạnh đó, chủ thể vi phạm quy n cổ đơng ph i ch u ch tài hành ch tài hình (n u có) Dẫu bi t việc xác đ nh kho n thu b t hợp pháp khơng dễ đ i với quan có thẩm quy n Nhưng thi t nghĩ, quan có thẩm quy n thực t t việc t ch thu kho n thu lợi b t hợp pháp giai đoạn ban hành chắn tạo lòng tin nhà đầu tư, tạo sức răn đe đ i với nh ng chủ thể mu n thực hành vi vi phạm pháp luật xâm hại đ n quy n cổ đông Trong s trường hợp, bên cạnh việc cổ đông hởi kiện u cầu tồ án c p có thẩm quy n gi i quy t bồi thường thiệt hại đ i với thiệt hại x y ra, chủ thể vi phạm quy n cổ đơng b xử phạt vi phạm lĩnh vực Xây dựng ch linh hoạt xử lý vi phạm quy n cổ đông, ao gồm c ch c đ nh ch linh hoạt xử lý Việc xử lý vi phạm quy n cổ đông cần đánh giá dựa trên: việc xử lý xem nhu cầu cổ đơng có quy n b xâm hại (hay gọi thực quy n cổ đơng o vệ quy n b xâm hại) Trước h t, cần ph i có cách nhìn thống v xử lý vi phạm quy n cổ đông Tức ph i xem hướng mở với tư cách quy n cổ đơng, cổ đơng thực không thực Chúng ta nên bổ sung Luật T 75 tụng dân hành v ch rút gọn để thực xử lý vi phạm quy n cổ đơng có chứng rõ ràng, với tính ch t tranh ch p kinh t cổ đông thực quy n khởi kiện Thể thủ tục ngắn gọn, thời gian nhanh thời gian t tụng thông thường Nh ng trường hợp phức tạp thực theo thủ tục chung Qu n lý quan nhà nước đ i với hoạt động CTCP thực quy n cổ đông cần thi t Trên sở nh ng quy đ nh pháp luật, nhận th y vi phạm pháp luật cần thi t ph i có tác động ch tài hành ch tài hình sự, quan nhà nước thẩm quy n ph i xử lý nghiêm minh nh ng vi phạm xâm hại đ n quy n cổ đông Đây thể quy n lực nhà nước thực chức qu n lý nhà nước, cần thi t ph i lập lại trật tự xã hội lĩnh vực Không ngừng nâng cao ý thức pháp luật cổ đông Tuy nhiên việc thực vận động, tuyên truy n nâng cao ý thức v quy n cổ đông ph i thực dựa nguyên tắc xu t phát từ mong mu n cổ đông Chúng ta nhận th y rằng, nh ng mục tiêu khác nhau, cổ đông hông ph i lúc nghĩ đ n quy n cổ đơng Phần lớn cổ đơng quan tâm đ n quy n hơng cổ đơng chẳng mu n quan tâm nh ng lý khác Do vậy, khơng thể hồn tồn đánh giá cổ đơng hơng có ý thức pháp luật v quy n cổ đơng, đơi hi có nh ng trường hợp hiểu bi t v quy n cổ đơng hơng mu n thực Cho nên, việc vận động tuyên truy n quy n cổ đông thực nh ng đ a nh t đ nh, hình thức phù hợp đáp ứng nh ng cổ đông quan tâm, làm sở để nh ng cổ đơng hi cần tìm hiểu quy n hơng cần thi t quan tâm đ n nh ng cổ đông hông ao mu n lưu ý đ n quy n 76 Phân đ nh rõ chức quan xử lý vi phạm quy n cổ đơng theo a hướng chính: Một là, Tồ án nhân dân c p có thẩm quy n Các cổ đơng hi nhận th y quy n b xâm hại u cầu tồ án thực quy n tồ án áp dụng ch tài cần thi t để đ m b o thực quy n khôi phục quy n cổ đông xâm hại Hai là, hoạt động liên quan đ n chứng khốn Ủy ban Chứng hoán Nhà nước thực xử lý hình thức ch tài hành N u nh ng vi phạm quy n cổ đông CTCP cơng ty chứng khốn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực Nh ng vi phạm quy n cổ đơng lĩnh vực chứng hốn đ n mức vi phạm pháp luật hình xử lý theo thủ tục t tụng hình áp dụng nh ng ch tài hình cần thi t Ba là, Sở k hoạch đầu tư (thơng qua Phòng Đăng ý inh doanh) quan vừa thực “ti n kiểm” “hậu kiểm” đ i với doanh nghiệp Cơ quan thực qu n lý nhà nước lĩnh vực đăng ý inh doanh, xử lý vi phạm hành lĩnh vực đăng ý inh doanh đ i với loại CTCP (bao gồm c cơng ty chứng khốn), xử lý vi phạm hành đ i hành vi vi phạm quy n cổ đông CTCP hông ph i cơng ty chứng khốn Tiểu kết chương Một nhân t góp phần vào phát triển b n v ng CTCP việc b o vệ có hiệu qu quy n lợi ích CĐTS thúc đẩy nhà đầu tư góp v n vào CTCP Chú trọng đ n việc b o vệ cổ đơng CTCP khơng có ý nghĩa đ i với cơng ty mà có ý nghĩa lớn với n n kinh t qu c dân Vì vậy, việc nghiên cứu pháp luật v b o vệ CĐTS CTCP Việt Nam r t quan trọng trình c i cách hành phát triển 77 kinh t Nghiên cứu thực trạng pháp luật b o vệ CĐTS CTCP Việt Nam từ đ xu t gi i pháp hoàn thiện pháp luật v b o vệ CĐTS như, thực thi pháp luật vào đời s ng 78 KẾT LUẬN Nội dung Pháp luật v b o vệ CĐTS CTCP Việt Nam xu t sớm l ch sử hình thành phát triển LDN Việt Nam Tr i qua thời kỳ, pháp luật v b o vệ CĐTS nói riêng CTCP nói chung ngày hoàn thiện cho th y quan tâm Nhà nước đ i với nhà đầu tư Luận văn phân tích hái quát Pháp luật v b o vệ CĐTS; phân chia giai đoạn phát triển Pháp luật v b o vệ CĐTS Việt Nam Nghiên cứu, phân tích pháp luật v b o vệ CĐTS qua giai đoạn, để phát triển pháp luật v b o vệ CĐTS LDN 2014 tích hợp t t c tinh túy nh ng năm tháng l ch sử thực pháp luật v CTCP nói chung pháp luật v CĐTS nói riêng để xây dựng ch pháp luật v b o vệ CĐTS thích hợp với Việt Nam giai đoạn phát triển mới, nhiên tránh khỏi thi u sót Luận văn đưa s đ nh hướng gi i pháp hoàn thiện pháp luật v b o vệ CĐTS CTCP qua kinh nghiệm l ch sử Việt Nam chương V, là: Pháp luật cần thi t ph i hoàn thiện n a ch pháp lý có, với việc xây dựng gi i pháp nhằm hoàn thi ện n a quy đ nh v quy n cổ đông; Cơ c u tổ chức nội (cơ ch b o vệ bên trong) Kiểm sốt ên ngồi (cơ ch b o vệ bên ngoài) Chú trọng xây dựng ch v kiểm sốt thơng tin cổ đơng lớn th trường chứng hoán, ch thưc thi quy đinh xử lý vi pham lý vi pham gi i quy t tranh ch p v n đ liên quan đ n quy n lợi cổ đông Cần quan tâm nghiên cứu xây dưng ch v thành viên HĐQT BKS độc lập để tăng cao hiệu qu việc qu n tr doanh nghiệp 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Ngọc Bích (2003), LDN - V n qu n lý công ty cổ phần, Nxb Trẻ, Hà Nội Nguyễn Ngọc ích Nguyễn Đình Cung (2009), Cơng ty: vốn, quản lý & tranh chấp theo LDN 2005, Nxb Tri Thức Ngơ Huy Cương (2013), Giáo trình Luật Thương Mại - Phần chung thương nhân, Nx Đại học Qu c gia Hà Nội, Hà Nội Chính phủ (2010), Ngh đ nh s 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn thi hành s u Luật Doanh nghiệp 2005, Hà Nội Chính phủ (2013), Ngh đ nh 155/2013/NĐ-CP quy đ nh xử phạt vi phạm hành k hoạch đầu tư, Hà Nội Hà Th Doánh (2013), Góp v n vào doanh nghiệp quy n sở h u công nghiệp theo pháp luật hành Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội Nguyễn Th Dung (2010), Hoàn thiện quy đ nh v góp v n xác đ nh tư cách thành viên công ti theo LDN năm 2005, Luật học Trường Đại học Luật Hà Nội, S 9/2010, tr 28-37 Mai H u Đạt (2010), Một s b t cập pháp luật v đầu tư gián ti p nước Việt Nam phương hướng hoàn thiện, Nhà nước Pháp luật, Viện Nhà nước Pháp luật, S 3/2010, tr 25-32 Đại học Luật Hà Nội (2014), Giáo trình Luật Thương mại, tập 1, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 10 Đại học Qu c gia Hà Nội (2006), Giáo trình Luật kinh tế, tập LDN, Nx Đại học Qu c gia Hà Nội, Hà Nội 11 Đ ng Cộng s n Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ X, Nxb Chính tr qu c gia, Hà Nội 12 Đ ng Cộng s n Việt Nam (2016), Ngh quy t Đại hội Đại biểu toàn qu c lần thứ XII 13 Đ ng Cộng s n Việt Nam (2016), áo cáo đánh giá t qu thực nhiệm vụ phát triển kinh t -xã hội năm 2011-2015 phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh t -xã hội năm 2016-2020 14 Nguyễn Ngọc Điện (2001), Bình luận hợp đồng thơng dụng Bộ luật Dân Việt Nam, Nxb Trẻ, Hà Nội 15 Nguyễn Võ Linh Giang (2015), Quy đ nh v đ nh giá tài s n quy n sở h u trí tuệ góp v n thành lập doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam pháp luật Cộng hòa Pháp, Nghiên cứu lập pháp, Viện nghiên cứu lập pháp, S 17/2015 16 Nguyễn Thanh H i (2007), Chế độ pháp lý vốn công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Luật học, Đại học Qu c gia Hà Nội 17 Bùi Xuân H i (2011), LDN b o vệ cổ đơng pháp luật thực tiễn, Nxb Chính tr qu c gia 18 Đỗ Thái Hán (2012), Bảo vệ CĐTS CTCP Việt Nam, Luận Văn Thạc sĩ, Khoa Luật, Đại học qu c gia Hà Nội 19 Nguyễn Th Hu (2011), Các hình thức góp vốn thành lập công ty hợp danh Việt Nam, Dân chủ Pháp luật Bộ Tư pháp, S 9/2011, tr 4448 20 Nguyễn Th Thu Hương (2015), Pháp luật bảo vệ CĐTS CTCP Việt Nam nay, Luận án Ti n sĩ, Học Viện Khoa học Xã hội, Hà Nội 21 Vũ Th Loan (2014), Pháp luật góp vốn quyền sử dụng đất, luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Luật Hà Nội 22 Sỹ Hồng Nam (2016), Các hình thức góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai năm 2013, Tòa án nhân dân Tòa án nhân dân t i cao, S 3/2016, tr 11-14 23 Lê Th H i Ngọc (2006), Một số vấn đề pháp lý công ty cổ phần theo LDN, Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa Luật, Đại học Qu c gia Hà Nội 24 Doãn Hồng Nhung, Nguyễn Th Lan Anh (2012), Thực trạng pháp luật góp vốn, mua cổ phần nhà đầu tư nước doanh nghiệp Việt Nam, Luật học Trường Đại học Luật Hà Nội, S 10/2012, tr 27-37 25 Doãn Hồng Nhung, Nguyễn Th Lan Anh (2012), Pháp luật v góp v n, mua cổ phần nhà đầu tư nước doanh nghiệp Việt Nam, Nx 26 Tư pháp, Hà Nội Vũ Th Tuy t Nhung (2014), Nh ng v n đ pháp lý v huy động, sử dụng v n phân chia lợi nhuận công ty cổ phần, luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Luật Hà Nội 27 Nguyễn Hà Phương (2009), Pháp luật v hoạt động góp v n vào doanh nghiệp nhãn hiệu hàng hóa - Một s v n đ lý luận thực tiễn, luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Luật Hà Nội 28 Qu c hội (1990), Luật Công ty, Hà Nội 29 Qu c hội (1999), LDN, Hà Nội 30 Qu c hội (2005), Bộ luật Dân sự, Hà Nội 31 Qu c hội (2005), LDN, Hà Nội 32 Qu c hội (2005), Luật Phòng, chống tham nhũng, Hà Nội 33 Qu c hội (2005), Luật Sở hữu trí tuệ, Hà Nội 34 Qu c hội (2006), Luật Chứng khoán, Hà Nội 35 Qu c hội (2010), Luật Trọng tài thương mại, Hà Nội 36 Qu c hội (2010), Luật Tổ chức tín dụng, Hà Nội 37 Qu c hội (2013), Hi n pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hà Nội 38 Qu c hội (2014), Luật Đầu tư, Hà Nội 39 Qu c hội (2014), LDN, Hà Nội 40 Đỗ Qu c Quyên (2010), Xác định loại giá trị tài sản góp vốn vào cơng ty, Ngh Luật Học viện Tư pháp, S 5/2010, tr 48-51, 60 41 Quách Thúy Quỳnh (2010), Quyền CĐTS theo pháp luật Việt Nam, Tạp chí luật học, Hà Nội 42 Nguyễn Thi t Sơn (1991), Công ty cổ phần nước phát triển Quá trình thành lập, tổ chức qu n lý, Nxb Khoa học - xã hội, Hà Nội 43 Tòa án nhân dân t i cao (2007), B n án s 244/2007/KDTM-PT ngày 6/12/2007 Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân t i cao Hà Nội 44 Tòa án nhân dân t i cao (2013), B n án s 112/2013/KDTM-PT ngày 11/10/2008 Tòa án nhân dân t i cao TP Hồ Chí Minh 45 Bành Qu c Tu n & Lê H u Linh (2012), Hoàn thiện chế bảo vệ CĐTS CTCP, Doanh nghiệp - V th & Hội nhập 46 Phạm Th Giang Thu (2013), Một vài ý ki n v pháp luật u chỉnh hoạt động góp v n, mua cổ phần ngân hàng thương mại, Dân chủ Pháp luật Bộ Tư pháp, S 1/2013, tr 28-34 47 Đỗ Th Thìn (2013), Những vấn đề pháp lý góp vốn thành lập doanh nghiệp, luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Luật Hà Nội 48 Nguyễn Hồng Thùy Trang (2015), Quyền CĐTS Cơng ty cổ phần, Tạp chí Nhà nước pháp luật 49 Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp (2006), Từ điển Luật học, Nx Tư pháp, Hà Nội 50 http://top50.nhipcaudautu.vn/top50.aspx
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN THEO PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY, BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN THEO PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn