KHUNG CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH CƯ (RPF) Địa điểm thực hiện Dự án: HÀ GIANG, PHÚ THỌ, HÒA BÌNH, THANH HÓA, HÀ TĨNH, QUẢNG TRỊ VÀ QUẢNG NAM

77 26 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 23:43

CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ============================================= DỰ ÁN CẢI THIỆN NƠNG NGHIỆP CĨ TƯỚI (VIAIP) KHUNG CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH CƯ (RPF) Địa điểm thực Dự án: HÀ GIANG, PHÚ THỌ, HỊA BÌNH, THANH HĨA, HÀ TĨNH, QUẢNG TRỊ VÀ QUẢNG NAM Chuẩn bị Ban quản lý trung ương dự án thủy lợi (CPO) 23 Hàng Tre, Hà Nội Việt Nam Hà Nội, Tháng 6/2013 Lời nói đầu Để thực cơng tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khôi phục đời sống người bị ảnh hưởng Dự án Cải thiện Nông nghiệp có tưới Ngân hàng Thế giới tài trợ (sau gọi tắt Dự án VIAIP) bị thu hồi đất, thiệt hại nhà cửa tài sản khác, Chính phủ Việt Nam (GoV) với Quyết định số ngày _ phê duyệt Khung Chính sách Bồi thường, hỗ trợ Tái định cư (sau gọi Khung sách tái định cư) Dự án Khung sách tái định cư chuẩn bị sở tổng hợp Chính sách Tái định cư bắt buộc Ngân hàng giới OP 4.12 Luật, Nghị định Việt Nam bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tham khảo kết Đánh giá xã hội trình tham vấn bên liên quan Dự án Khung Chính sách Tái định cư áp dụng cho tất tiểu dự án khoản đầu tư Ngân hàng giới tài trợ Dự án mà có yêu cầu thu hồi đất, bồi thường tái định cư theo định nghĩa OP4.12 Tài liệu áp dụng cho hoạt động khác liên quan tới tái định cư mà họat động tái định cư (a) liên quan trực tiếp đến Dự án; hay (b) cần thiết để đạt mục tiêu Dự án; (c) có kế hoạch tiến hành song hành với Dự án Hà nội, Tháng 05/2013 Mục lục Lời nói đầu Mục lục I GIỚI THIỆU 1.1 Bối cảnh 1.2 Khung Chính sách Tái định cư (RPF) II PHẠM VI ẢNH HƯỞNG TIỀM NĂNG CỦA DỰ ÁN 11 2.1 Tóm tắt Thơng tin xã hội 11 2.2 Những tác động tiềm ẩn Dự án 11 III KHUNG THỂ CHẾ VÀ PHÁP LÝ 13 3.1 Khung Thể chế 13 3.3 Luật Việt Nam Thu hồi đất Tái định cư 13 3.3 Chính sách Tái định cư bắt buộc Ngân hàng Thế giới (OP 4.12) 15 3.4 Những khác biệt sách Chính phủ Việt Nam NHTG 17 IV CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH CƯ BẮT BUỘC CỦA DỰ ÁN 20 4.1 Chính sách Tái định cư Bắt buộc Ngân hàng giới (OP 4.12) 20 4.2 Người Bị ảnh hưởng Dự án (BAH) 20 4.3 Các Nguyên tắc Mục tiêu Chính sách Tái định cư Bắt buộc Dự án 20 4.4 Chính sách Quyền lợi 22 4.5 Tái định cư Chiến lược Khôi phục thu nhập 30 4.6 Nhóm dễ bị tổn thương, Giới, DTTS 31 V TỔ CHỨC THỰC HIỆN 32 5.1 Cấp trung ương 32 5.2 Cấp tỉnh: UBND tỉnh: 32 5.3 Ban Quản lý Dự án tỉnh 33 5.4 Cấp huyện: 33 5.5 Cấp xã Cộng đồng bị ảnh hưởng 34 VI CHUẨN BỊ KẾ HOẠCH TÁI ĐỊNH CƯ 35 6.1 Sàng lọc 35 6.2 Công cụ Tái định cư 35 6.1 Quy trình thực 36 6.2 Thẩm định Phê duyệt 37 VII THAM VẤN VÀ THAM GIA 38 7.1 Mục tiêu 38 7.2 Tham vấn cộng đồng giai đoạn chuẩn bị tiểu Dự án 38 7.3 Tham vấn cộng đồng giai đoạn thực dự án 39 7.4 Công bố thông tin 40 VIII CƠ CHẾ KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 41 8.1 Các yêu cầu Ngân hàng Thế giới 41 8.2 Cơ chế Giải Khiếu nại 42 IX X KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 43 NGÂN SÁCH 45 XI GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 46 11.1 Giám sát 46 11.2 Giám sát nội 46 11.3 Giám sát độc lập 47 11.4 Phương pháp giám sát độc lập 48 Các phụ lục: Phụ lục 1: Hướng dẫn lập Kế hoạch Tái định cư Phụ lục 2: Mẫu Tờ rơi Các từ viết tắt CPC UBND xã CPO Ban quản lý trung ương dự án thủy lợi DARD Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn DMS Khảo sát kiểm kê chi tiết DPC UBND huyện DRC Ban tái định cư huyện EMDF Khung phát triển dân tộc thiểu số EMDP Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số ESMF Khung quản lý mơi trường xã hội GOV Chính phủ Việt Nam HH Hộ gia đình IOL Kiểm kê tổn thất KHTĐC Kế hoạch tái định cư LAR Thu hồi đất tái định cư GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất MOF Bộ Tài MOLISA Bộ Lao động, Thương bình Xã hội NGO Tổ chức phi phủ OP Chính sách hoạt động PAD Tài liệu thẩm định dự án PPC UBND tỉnh Ban QLDA Ban Quản lý dự án BAH Bị ảnh hưởng PRA Đánh giá nơng thơn có tham gia REA Đánh giá môi trường vùng KHTĐC Kế hoạch tái định cư RPF Khung sách tái định cư TOR Điều khoản tham chiếu USD Đô la Mỹ VND Việt Nam Đồng WB Ngân hàng Thế giới Định nghĩa thuật ngữ Tác động dự án tức bị hệ liên quan trực tiếp tới việc thu hồi đất hạn chế việc sử dụng khu vực lựa chọn hợp pháp khu vực bảo tồn Những người ảnh hưởng trực tiếp việc thu hồi đất bị nhà, đất trồng trọt/chăn nuôi, tài sản, hoạt động kinh doanh, phương tiện sinh kế khác Nói cách khác, họ quyền sở hữu, quyền cư trú, quyền sử dụng thu hồi đất hay hạn chế tiếp cận Người bị ảnh hưởng tức cá nhân, tổ chức hay sở kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp mặt xã hội kinh tế việc thu hồi đất tài sản khác cách bắt buộc dự án mà Ngân hàng Thế giới tài trợ gây ra, dẫn đến (i) di dời chỗ ở; (ii) tài sản tiếp cận tài sản; (iii) nguồn thu nhập hay phương tiện sinh kế, cho dù người bị ảnh hưởng có phải di chuyển tới nơi khác hay khơng (những người có sinh kế bị ảnh hưởng tạm thời vĩnh viễn) Ngoài ra, người bị ảnh hưởng người bị hạn chế bắt buộc việc tiếp cận với khu vực pháp lý khu vực bảo vệ nên chịu tác động bất lợi sinh kế Ngày khóa sổ ngày hồn thành cơng tác kiểm kê thiệt hại trình chuẩn bị Kế hoạch tái định cư Những người bị ảnh hưởng cộng đồng địa phương thơng báo ngày khóa sổ kiểm kê hợp phần dự án, chuyển tới vùng dự án sau ngày không quyền nhận đền bù hỗ trợ từ dự án Tính hợp lệ tức mà ngày khóa sổ kiểm kê diện tích đất bị ảnh hưởng dự án, tiểu hợp phần dự án, phần khác tiểu dự án khác, có: (i) mức sống bị ảnh hưởng tiêu cực, (ii) quyền, quyền sở hữu, hay tuyên bố quyền diện tích đất (đất nơng nghiệp, đất chăn thả gia súc, hay rừng), nhà cơng trình kiến trúc (để hay mục đích thương mại, tạm thời hay vĩnh viễn), (iii) tài sản sản xuất kinh doanh, việc làm, nơi làm việc, cư trú, nơi sống, (iv) việc tiếp cận tài sản bị ảnh hưởng bất lợi (ví dụ, quyền đánh bắt cá) Chi phí (giá) thay phương pháp định giá tài sản, giúp xác định khoản tiền phù hợp để thay cho tài sản chi trả cho chi phí giao dịch Đối với đất nơng nghiệp, giá trị thị trường thời điểm trước dự án thời điểm thực bồi thường, tùy theo mức cao hơn, đất có tiềm sản xuất tương đương có giá trị sử dụng tương đương nằm khu vực gần diện tích đất bị ảnh hưởng, cộng thêm chi phí chuẩn bị đất để đất có mức giá trị tương tự mức đất bị ảnh hưởng, cộng thêm chi phí đăng ký hay thuế chuyển nhượng Đối với đất khu vực thị, giá trị thị trường đất thời điểm thực bồi thường, có diện tích mục đích sử dụng, với cơng trình hạ tầng dịch vụ tương đương tốt hơn, nằm gần mảnh đất bị ảnh hưởng, cộng thêm chi phí đăng ký hay thuế chuyển nhượng Đối với nhà cơng trình kiến trúc khác, giá thị trường nguyên vật liệu để xây nhà/cơng trình thay với diện tích tiêu chuẩn kỹ thuật tương tự hay tốt nhà hay cơng trình bị ảnh hưởng, để sửa chữa phần nhà/cơng trình bị ảnh hưởng, cộng thêm chi phí nhân cơng nhà thầu, cộng thêm chi phí đăng ký thuế chuyển nhượng có Trong q trình xác định giá thay thế, khơng tính khấu hao tài sản giá trị nguyên vật liệu tận dụng không khấu trừ giá trị lợi ích có từ dự án Khi luật nước không đáp ứng tiêu chuẩn đền bù với tồn giá thay thế, cần bổ sung thêm biện pháp khác nhằm đáp ứng tiêu chuẩn giá thay Khi áp dụng phương pháp định giá này, khơng khấu hao giá trị nhà/cơng trình tài sản Đối với thiệt hại mà không dễ định giá trị hay đền bù tiền (ví dụ, tiếp cận dịch vụ công cộng, khách hàng, nhà cung cấp; hay tiếp cận đánh bắt cá, chăn thả gia súc, hay khu vực rừng), cần tạo tiếp cận tới nguồn tài nguyên tương đương chấp nhận mặt văn hóa hội tạo thu nhập Những hỗ trợ bổ sung riêng biệt, hỗ trợ tái định cư cung cấp Tái định cư Tái định cư bao hàm tất thiệt hại trực tiếp kinh tế xã hội gây việc thu hồi đất hạn chế tiếp cận, với biện pháp đền bù sửa chữa Tái định cư không hạn chế di dời mặt vật chất Tái định cư có thể, tùy thuộc vào trường hợp cụ thể, bao gồm (a) thu hồi đất cơng trình đất, bao gồm việc kinh doanh, buôn bán; (b) di dời mặt vật chất; (c) khôi phục kinh tế người bị ảnh hưởng nhằm cải thiện (hoặc phục hồi) thu nhập mức sống Nhóm dễ bị tổn thương định nghĩa nhóm đối tượng đặc biệt có khả phải chịu tác động khơng tương xứng có nguy bị bần hóa tác động tái định cư, bao gồm: (i) phụ nữ làm chủ hộ (không có chồng, góa hay chồng sức lao động) có người phụ thuộc, (ii) người tàn tật (khơng khả lao động), người già không nơi nương tựa, (iii) người nghèo theo tiêu chí Bộ LĐTB-XH, (iv) người khơng có đất đai, (v) người dân tộc thiểu số, (vi) người chịu tác động đáng kể dự án đến sinh kế họ (ảnh hưởng từ 10% trở lên tổng giá trị tài sản) Sinh kế Sinh kế tập hợp hoạt động kinh tế, bao gồm làm việc tự và/hoặc làm việc hưởng lương nhờ nguồn lực thân (bao gồm nguồn lực người vật chất) để tạo nguồn lực đủ để đáp ứng nhu cầu thân, gia đình sở bền vững Hoạt động thường thực lặp lại nhiều lần I 1.1 GIỚI THIỆU Bối cảnh Ở Việt Nam, đất canh tác mở rộng 9,6 triệu hecta (ha), hay 29% tổng diện tích đất nước Ước tính 46% (4,5 triệu ha) đất trồng trọt trang bị cho tưới tiêu, 26% (2,5 triệu ha) có hệ thống nước Việc mở rộng cơng trình thủy lợi mở đường cho tiến sản xuất Các khu vực có hệ thống tưới đầy đủ sản xuất với suất trung bình 4,9 tấn/ha, gấp hai lần suất khu vực khơng có tưới Trong năm 2010, Việt Nam xuất 6,8 triệu gạo xay trở thành nước xuất gạo lớn thứ hai giới Mặc dù có số khoản đầu tư đáng kể, hệ thống tưới tiêu phục vụ nông nghiệp không đủ, năm 2005 tiềm thủy lợi Việt Nam đánh giá 9,4 triệu ha, nhiên tổng diện tích trang bị cho tưới chiếm 48% (4,5 triệu ha) khả Ngoài ra, nửa hệ thống tưới tiêu được phát thấy xuống cấp và/hoặc hoạt động mức công suất tiềm dẫn đến việc sử dụng không hiệu tổn thất nước vật lý Trong trình xem xét nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, cần lưu ý việc nâng cấp hệ thống thủy lợi có xây dựng hệ thống đòi hỏi lượng lớn vốn hỗ trợ kỹ thuật Chính phủ đề nghị Ngân hàng giới hỗ trợ dự án với tên gọi Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp có tưới (VIAIP) nhằm hỗ trợ phát triển nơng nghiệp bảy (07) tỉnh miền Trung miền núi phía Bắc bao gồm Phú Thọ, Hòa Bình, Hà Giang, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Nam Quảng Trị Mục tiêu phát triển dự án đề xuất nâng cao phát triển bền vững hệ thống sản xuất nơng nghiệp có tưới vùng dun hải miền Trung tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam Dự án xác định bối cảnh ưu tiên Chính phủ cho việc cấu lại ngành nông nghiệp, ý nâng cao hiệu chi tiêu cơng, khả phục hồi với biến đổi khí hậu, khuôn khổ rộng lớn cho phát triển bền vững tài nguyên nước Mục tiêu phát triển dự án đạt cách nâng cao dịch vụ tưới tiêu, cung cấp thêm dịch vụ tư vấn, tăng cường lực thể chế cấp tỉnh, hệ thống nội đồng/cộng đồng Có hai nguồn vốn để thực dự án, gồm 180 triệu USD vốn viện trợ ODA dự kiến khoảng 30 triệu USD vốn đối ứng Tổng nguồn vốn dự án 210 triệu USD Hợp phần 1: Thể chế sách hỗ trợ cải thiện quản lý nước Hợp phần nhằm mục đích tăng cường khả tiếp cận dịch vụ tưới tiêu thông qua việc cải cách cấu tổ chức, cấu quản lý tài giám sát, đánh giá (M&E) với hoạt động cụ thể sau: (i) Đổi mơ hình tổ chức chế quản lý theo hướng huy động tối đa tham gia thành phần kinh tế người hưởng lợi phù hợp với chế thị trường, vùng miền Phân định rõ vai trò trách nhiệm, quyền lợi IMCs, WUOs và/hoặc cá nhân người dùng nước theo nguyên tắc: Bình đẳng, cơng hai bên có lợi để đảm bảo phát triển bền vững; (ii) Nâng cao tính cơng khai, minh bạch tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng lượng cung cấp dịch vụ dựa quy định nhà nước quản lý khai thác cơng trình thủy lợi cách áp dụng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá (benchmarking), đánh giá nhanh (RAP) định kỳ xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu hoạt động IMCs đáp ứng yêu cầu người sử dụng nước; (iii) Trang bị thiết bị phục vụ công tác quản lý Hợp phần 2: Nâng cấp, đại hóa hệ thống tưới tiêu Hợp phần bao gồm nâng cấp, đại hóa cơng trình hạng mục sau: Hệ thống tưới từ cơng trình đầu mối, kênh đến kênh nội đồng; Hệ thống tiêu tiêu nội đồng; Đầu tư quy mơ nhỏ cho mục tiêu cung cấp khác nước sạch, thủy điện nhỏ; Lắp đặt thiết bị phục vụ cho công tác vận hành, phân phối để giám sát, điều tiết lưu lượng nước cung cấp cho nhóm sử dụng nước khác Đầu tư sở hạ tầng cần kết hợp với chương trình Quản lý tưới tiêu có tham gia (PIM) Hoạt động nhằm mục đích thành lập tăng cường Hiệp hội Người dùng Nước (WUAs) đề hợp đồng dịch vụ nước nhằm cải thiện công tác quản lý, vận hành bảo trì nhằm mục đích cải thiện hiệu dịch vụ cấp nước Hợp phần 3: Dịch vụ hỗ trợ sản xuất nơng nghiệp thơng minh thích ứng khí hậu Hợp phần nhằm mục đích hỗ trợ sản xuất nơng nghiệp thơng minh thích ứng khí hậu thơng qua việc tăng suất, đa dạng hóa trồng giảm hiệu ứng nhà kính Hợp phần lồng ghép đầu tư xây dựng khu mẫu với mục tiêu: - Tăng suất lợi nhuận nơng nghiệp có tưới hoạt động sản xuất liên quan - Tập trung vào vấn đề tổng hợp nông nghiệp quản lý nước nhằm thu lợi ích cao từ đầu tư cho tưới Hợp phần 4: Quản lý dự án, giám sát đánh giá Nội dung hợp phần gồm: (i) Các tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho quản lý thực dự án, tham vấn công tác giám sát, kiểm toán giám sát, đánh giá (M&E); (2) Hỗ trợ cho hoạt động quan quản lý dự án trung ương địa phương thực nhiệm vụ quản lý thực dự án; (3) Đào tạo nghiệp vụ, chuyển giao công nghệ, tăng cường lực quản lý thực dự án cho Ban Quản lý, đặc biệt Ban quản lý TDA địa phương 1.2 Khung Chính sách Tái định cư (RPF) Khung sách Tái định cư lập cho dự án phù hợp với sách OP/BP 4.12 Ngân hàng Thế giới (NHTG) quy định Chính phủ Việt Nam, nghị định, qui định liên quan đến bồi thường, hỗ trợ tái định cư Mục tiêu Khung sách Tái định cư nhằm đảm bảo tất người bị ảnh hưởng dự án (BAH) bồi thường, hỗ trợ cho tổn thất họ chi phí thay đưa biện pháp phục hồi sống để giúp họ cải thiện, tối thiểu trì điều kiện sống khả tạo thu nhập trước có dự án1 Trong qúa trình chuẩn bị Kế hoạch tái định cư, tiến hành khảo sát để thu thập số liệu để (i) làm sở cho hoạt động bồi thường hỗ trợ phục hồi khác (ii) để cung cấp số kinh tế- xã hội người bị ảnh hưởng, từ có sở để so sánh mức sống người bị ảnh hưởng tốt hay xấu trước thực dự án Biểu mẫu 3: Khảo sát sơ dân tộc thiểu số Khi thực khảo sát: vào thời điểm thực tham vấn lần đầu với xã/thôn Thông tin thu thập: việc khảo sát thu thập liệu nhân người DTTS sinh sống dọc theo vùng tiểu dự án Cách thu thập thơng tin: thơng tin lấy từ người đứng đầu dân tộc, trưởng thôn quyền cộng đồng Ai thực việc đánh giá: tư vấn cán huyện qua đào tạo Tỉnh: _ Huyện: _ Xã/thôn: _ Tên thôn, xã, Tên dân tộc Số lượng dân Tổng số người dọc theo vùng thiểu số sống tộc thiểu số dân tộc thiểu số tiểu dự án dọc vùng tiểu dự hộ gia đình án Nữ giới Nam giới 62 Biểu mẫu 4: (Các bảng thống kê số liệu sau đây) 63 Tên Dự án (Project Name): Tên Tiểu dự án GPMB (Sub-Project Name): Bảng 1: DỰ TỐN CHI PHÍ TÁI ĐỊNH CƯ (Table 1: ESTIMATE RESETTLEMENT COST) TT (No.) (1) I Mô tả (Description) (2) BỔI THƯỜNG (COMPSENSATION) Bồi thường đất (Compensation for Land) - Đất nông nghiệp (Agricultural): + Loại I (Category I) + Loại II (Category II) + Loại III (Category III) - Đất (Residential): + Loại I (Category I) + Loại II (Category II) Bồi thường nhà (Compensation for Houses) - Lâu dài (Permanent) - Bán lâu dài (Semi permanent) - Tạm thời (Temporary) - Khác (Other) Số người Đơn vị (Unit) bị ảnh hưởng (HH/ha/m2) dự án (3) (4) m2 m2 Bồi thường thiệt hại cơng trình (Compensation for Loss of Structures) - Tường rào, mái che v.v (Boundary Wall, Shed etc.) Bồi thường thiệt hại trồng, hoa màu (Compensation for Loss of Crops and Trees) - Cây trồng (Trees) - Hoa màu (Crops) II HỖ TRỢ (ALLOWANCE) Hỗ trợ vận chuyển (Transport Allowance) - Di dời tỉnh (Relocating within province) - Di dời tỉnh (Relocating outside province) Hỗ trợ ổn định đời sống (Subsistence Allowance) - Hỗ trợ sinh hoạt tháng (Allowance for months) - Hỗ trợ sinh hoạt tháng (Allowance for months) Hỗ trợ phục hồi đời sống (Rehabilitation Assistance) Hỗ trợ chuyển đổi nghể nghiệp tạo 3.1 việc làm (Training + Allowance) Hỗ trợ khuyến nông 3.2 (Agriculture Extension) hộ (hh) hộ (hh) hộ (hh) Tổng số lượng (Total quantity) (5) Đơn giá (Rate) (VND/Unit) Thành tiền (Amount) 1000 VND (6) (7) (1) 10 III (2) Hỗ trợ sửa chữa phục hồi (Repair cost assitance) Hỗ trợ lợi tức kinh doanh (Specail business income loss allowance) Hỗ trợ thuê nhà (House renting asssitance) Hỗ trợ tái định cư (Self relocated assitance) Hỗ trợ diện sách (Special preference allowances) Hỗ trợ khác (Other assistance) Khen thưởng (Incentive bonus) (3) (4) hộ (hh) hộ (hh) hộ (hh) hộ (hh) hộ (hh) hộ (hh) CHI PHÍ KHU TÁI ĐỊNH CƯ (COST OF RELOCATION SITE) Đền bù thu hồi đất (Compensation of lost land) Chi phí qui hoạch thiết kế sở, đầu tư sở hạ tầng (Cost of site planning and designing, infrastructure investing) IV GIÁM SÁT NGOẠI VỊ VÀ ĐÁNH GIÁ SAU KHI THỰC HIỆN (EXTERNAL MONITORING AND POST-IMPLEMENTATION EVALUATION) Trọn gói (Lumpsum) V SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN VÀ THAM VẤN VỀ LỢI ÍCH (PUBLIC PARTICIPATION AND BENEFICIARY CONSULTATION) Trọn gói (Lumpsum) VI CỘNG (TOTAL) VII DỰ PHÒNG GIÁ 15% (PRICE CONTINGENCIES 15%) VIII TỔNG CỘNG (GRAND TOTAL) (5) (6) (7) Tên Dự án (Project Name): Tên Tiểu dự án GPMB (Sub-Project Name): Bảng 2: DỰ TOÁN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ ĐẤT Table 2: ESTIMATED COMPENSATION OF LOST LAND Tỉnh (Province): Huyện (District): Xã (Commune): Đất - Land TT Mã số (No.) (PAP Code) (1) Họ tên chủ hộ (Name of HH) (2) Ấp (Hamlet) (3) Tình trạng sở hữu (Tenure state) (1) Đất có Total (m2) Đất Loss (m2) Đất Remain (m2) % (% of loss) Đất bị thu hồi Land area to be acquired (m2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (4) Mục đích sử dụng Use of the land (2) Loại đất Land category (11) (12) (3) Đơn giá (Rate) 1000 VND (4) Tổng cộng (Amount) 1000 VND (13) (14) 10 Cộng (Total): Chú dẫn (Notes): (1) - Có giấy CNQSDĐ (With LURC) - Có khả hợp pháp (Legalizable) - Bất hợp pháp (Squater) (2) - Đất nông nghiệp (Agricultural) - Đất (Residential) - Đất kinh doanh (commercial) (3) Nhóm I, II, III, (Class I, II, III etc ) (4) Giá thị trường hành áp dụng đền bù tỉnh (Provincial compensation at current market prices) Người lập biểu: Chủ tịch Hội đồng bồi thường huyện: Tên Dự án (Project Name): Tên Tiểu dự án GPMB (Sub-Project Name): Bảng 3: DỰ TOÁN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NHÀ Ở Table 3: ESTIMATED COMPENSATION OF LOST HOUSES Tỉnh (Province): Huyện (District): Xã (Commune): Nhà - House TT (No.) Mã số (PAP Code) Họ tên chủ hộ (Name of HH) Ấp (Hamlet) (1) (2) (3) (4) DT có Available (m2) (1) DT Loss (m2) DT Remaining (m2) (5) (6) (7) % (% of loss) DT thu hồi Area to be acquired (m2) (8) (9) Cấp (Class) Đơn giá (Rate) 1000 VND (2) Tổng cộng (Amount) 1000 VND (10) (11) (12) 10 Cộng (Total): Chú dẫn (Notes): (1) Tổng diện tích tất tầng (Total area of all the floors) (2) Giá thị trường hành áp dụng đền bù tỉnh (Provincial compensation at current market prices) Người lập biểu: Chủ tịch Hội đồng bồi thường huyện: Tên Dự án (Project Name): Tên Tiểu dự án GPMB (Sub-Project Name): Bảng 4: DỰ TỐN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CƠNG TRÌNH Table 4: ESTIMATED COMPENSATION OF LOST STRUCTURES Tỉnh (Province): Huyện (District): TT (No.) Mã số (PAP Code) Họ tên chủ hộ (Name of HH) Ấp (Hamlet) (1) (2) (3) (4) Xã (Commune): Loại cơng trình Type of Structures Đơn vị tính (Unit) (1) (5) (6) Khối lượng (Quantity) Đơn giá (Rate) 1000 VND (7) (8) Thành tiền (Amount) 1000 VND 10 Cộng (Total): Chú dẫn (Notes): (1) Chi tiết loại công trình, số lượng, hạng mức đền bù thiệt hại tính tốn chi tiết khảo sát điều tra chi tiết (Delail on types of structure, quantity, rate and compensation to be calculated separately from DMS) Người lập biểu: Chủ tịch Hội đồng bồi thường huyện: (9) Tên Dự án (Project Name): Tên Tiểu dự án GPMB (Sub-Project Name): Bảng 5: DỰ TOÁN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CÂY TRỒNG, HOA MÀU Table 5: ESTIMATED COMPENSATION OF CROPS & TREES LOST Tỉnh (Province): Huyện (District): Xã (Commune): TT (No.) Mã số (PAP Code) Họ tên chủ hộ (Name of HH) Ấp (Hamlet) Loại Type of Crops &Trees (1) Đơn vị tính (Unit) Số lượng (Quantity) Đơn giá (Rate) 1000 VND Thành tiền (Amount) 1000 VND (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 10 Cộng (Total): Chú dẫn (Notes): (1) Đánh giá loại trồng/ hoa màu khác tính tốn riêng rẽ sở khảo sát điều tra chi tiết (Rate of different types of crops/trees to be calculated based on DMS separately) Người lập biểu: Chủ tịch Hội đồng bồi thường huyện: Tên Dự án (Project Name): Tên Tiểu dự án GPMB (Sub-Project Name): Bảng 6: DỰ TỐN CHI PHÍ HỖ TRỢ Table 6: ESTIMATE OF ALLOWANCE TO PAPs Tỉnh (Province): Huyện (District): Xã (Commune): Phân loại (Type) Định rõ mức hỗ trợ (Specify amount) (A) TT (No.) Mã số (PAP Code) Họ tên chủ hộ Ấp (Name of Hamlet HH) Số nhân Number of family member Tình trạng Nguồn sức khoẻ Dân tộc thu nhập LĐ (Name of chính Ethnic (Main (Health group) source of status of income) main labour) Mức sống hộ gia đình (Househ old living standar d) (B) (C) Mất nhà phần, xếp lại, dời chuyển Mức độ Dời ảnh Mức độ ảnh Mất kinh chuyển Tự lo dời hưởng đến hưởng doanh Có / chuyển thu nhập đến tiếp Có / khơng khơng Có / khơng (%) cận dịch (House loss (Magtitude vụ XH structure Loss of Relocat Self of loss to (nhiều, partial business ed Relocated current vừa, ít, impact, reYes / No Yes / Yes / No income) không ảnh organizing, No hưởng) relocating) (A1) (A2) (B1) (B2) (C1) (C2) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) Tổng cộng (Amount) (K) 1000VND Cộng (Total): Chú dẫn (Notes): (A) = Hỗ trợ di chuyển (Transport/Shifting allowance) (A1) = Hỗ trợ di chuyển nhà (Transport / Shifting allowance for household VND 1,000,000 - 3,000,000 relocated in the same district, VND 5,000,000 relocated outside province) (A2) = Hỗ trợ di chuyển sở sản xuất (Transport / Shifting allowance for workshop, factory) (B) = Hỗ trợ ổn định đời sống ổn định sản xuất (Subsistence allowance) (B1) = Hỗ trợ ổn định đời sống ổn định sản xuất tháng (DP not relocated - Subsistence allowance for three months) (B2) = Hỗ trợ ổn định đời sống ổn định sản xuất tháng (DP relocated - Subsistence allowance for six months) (C) Hỗ trợ phục hồi đời sống (Rehabilitation assistance) (C1) = Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp tạo việc làm (Relocated DPs by loss entire agriculture land, rehabilitation assistance by training VND 1,500,000 + allowance VND 350,000/month, max months) (C2) = Hỗ trợ khuyến nông (Argricultural extension assistance) Người lập biểu: Chủ tịch Hội đồng bồi thường huyện: (D) = Hỗ trợ sửa chữa phục hồi (Repair cost assistance - 10% of compensation for affected part) (E) = Hỗ trợ lợi từ kinh doanh (Special business income loss allowance - 3.6 month income for registered; VND 500,000 for unregistered) (F) = Hỗ trợ thuê nhà (House renting assistance) (G) = Hỗ trợ tái định cư (Self relocated assistance VND 10,000,000/HH) (H) = Hỗ trợ diện sách (Special preference allowances) (I) = Hỗ trợ khác (Other allowance) (J) = Khen thưởng (Incentive Bonus) (K) = Total A1+A2+B1+B2+C1+C2+ D+E+F+G+H+I+J Tên Dự án (Project Name): Tên Tiểu dự án GPMB (Sub-Project Name): Bảng 7: TỔNG HỢP DỰ TỐN KINH PHÍ ĐỀN BÙ HỖ TRỢ Table 7: SUMMARY OF COMPENSATION TO PAPs Tỉnh (Province): Huyện (District): Xã (Commune): Đền bù (Compensation) TT (No.) Mã số (PAP Code) Họ tên chủ hộ (Name of HH) (1) (2) (3) Đất (Land) Nhà (House) Cơng trình (Other Structures) Cơng trình, hoa màu & trồng (Other Structures, Crops&Trees) Hỗ trợ (Allowances) Tổng cộng (Amount) 1000 VND (4) (5) (6) (7) (8) (9) 10 Cộng (Total): Người lập biểu: Chủ tịch Hội đồng bồi thường huyện: Tên Dự án (Project Name): Tên Tiểu dự án GPMB (Sub-Project Name): Bảng 8: DỰ TỐN KINH PHÍ KHU TÁI ĐỊNH CƯ (Table 8: ESTIMATE COST OF RELOCATION SITES) Chi phí quy hoạch thiết kế, đầu tư sở hạ tầng (Cost of site planning and designing, infrastructure investing) Đền bù thu hồi đất (Compensation of lost land) TT (No.) Tên khu tái định cư (Name of RS) PAPs (1) 10 (2) (3) Đất bị thu hồi Land area to be acquired (m2) Đơn giá (Rate) 1000 VND/m2 Thành tiền (Amount) 1000 đồng (4) (5) (6) Số nhà Đơn giá (Number of (Rate) plot) 1000 VND/plot (7) (8) Thành tiền (Amount) 1000 VND Cộng (Total) 1000 VND (9) Cộng (Total) Người lập biểu: Chủ tịch Hội đồng bồi thường huyện: (10) BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Dự án Cải thiện Nơng nghiệp có tưới (VIAIP) THƠNG TIN VỀ DỰ ÁN Cung cấp bởi: BAN QUẢN LÝ TW CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI Địa chỉ: 23 Hàng Tre, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (04) 3.8253921 Fax: (04) 3.8242372 Dự án Cải thiện nơng nghiệp có tưới gì? Trả lời: Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam yêu cầu Ngân hàng giới hỗ trợ dự án với tên gọi Dự án Cải thiện Nông nghiệp có tưới (WB7) nhằm hỗ trợ phát triển nơng nghiệp bảy (07) tỉnh vùng ven biển miền Trung vùng miền núi Bắc bao gồm Phú Thọ, Hòa Bình, Hà Giang, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Nam Quảng Trị Mục tiêu phát triển dự án đề xuất nâng cao phát triển bền vững hệ thống sản xuất nơng nghiệp có tưới vùng duyên hải miền Trung tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam Dự án xác định bối cảnh ưu tiên Chính phủ cho việc cấu lại ngành nông nghiệp, ý nâng cao hiệu chi tiêu công, khả phục hồi với biến đổi khí hậu, khn khổ rộng lớn cho phát triển bền vững tài nguyên nước Mục tiêu phát triển dự án đạt cách nâng cao dịch vụ tưới tiêu, cung cấp thêm dịch vụ tư vấn, tăng cường lực thể chế cấp tỉnh, hệ thống nông trại/cộng đồng Dự án gồm có 04 Hợp phần: (i) Hợp phần 1: Thể chế sách hỗ trợ cải thiện quản lý nước; (ii) Hợp phần 2: Nâng cấp, đại hóa hệ thống tưới tiêu; (ii) Hợp phần 3: Dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp thơng minh thích ứng khí hậu; (iv) Hợp phần 4: Quản lý, giám sát đánh giá dự án Dự án thực 05 năm, từ năm: 2014 – 2019 Chúng bị ảnh hưởng việc thực dự án nào? Trả lời: Sẽ có thu hồi đất vĩnh viễn trưng dụng tạm thời thời gian thi công Tuy nhiên, việc thu hồi đất tài sản khác giảm thiểu tối đa khả Một điều tra kiểm kê sơ thiệt hại xảy dự án thực vào tháng 3/2013 Kết điều tra cho thấy, tiểu dự án chủ yếu thuộc Hợp phần số thuộc Hợp phần có ảnh hưởng phải thu hồi đất Số hộ bị ảnh hưởng dự kiến 4.553 hộ, có 13 hộ thuộc diện di dời, 58 hộ dân tộc thiểu số (DTTS) Tổng diện tích đất thu hồi vĩnh viễn khoảng 95,9992 ha, hầu hết đất sản xuất Tổng diện tích đất thu hồi tạm thời 105,33 ha, hầu hết diện tích đất thu hồi tạm thời đất nông nghiệp Những nhận bồi thường khoản hỗ trợ khuôn khổ dự án? Trả lời: Tất người bị ảnh hưởng (BAH) xác định khu vực bị ảnh hưởng Dự án trước ngày khóa sổ kiểm kê có quyền hưởng bồi thường cho tài sản bị ảnh hưởng, biện pháp khôi phục đủ để giúp họ cải thiện trì mức sống, khả thu nhập, sản xuất trước có dự án Ngày khóa sổ kiểm kê ngày cuối công tác kiểm kê chi tiết (DMS) tiểu dự án/ hợp phần đầu tư Những người lấn chiếm khu vực đầu tư tạo lập tài sản (cải tạo, xây nhà/vật kiến trúc, trồng mới) sau ngày khóa sổ kiểm kê khơng có quyền nhận bồi thường hay hỗ trợ khác Người bị ảnh hưởng (BAH) dự án ai? Trả lời: Bao gồm cá nhân, hộ gia đình, cơng ty sở nhà nước/tư nhân phải chịu tác động Dự án gây bao gồm: (i) việc thu hồi đất không tự nguyện điều dẫn đến: • buộc phải di dời đến nơi khác bị chỗ ở; • bị tài sản khả tiếp cận tới tài sản; • nguồn thu nhập hay phương tiện sống, họ có phải di dời đến nơi hay không; ii) bị hạn chế cách không tự nguyện khả tiếp cận tới khu vực có tính pháp lý khu vực bảo vệ, gây tác động bất lợi tới nguồn sống họ Đất bị thu hồi bồi thường nào? Trả lời: (5.1) Đối với đất nông nghiệp: * Nếu chủ sử dụng đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ): - Mất đất 20% (ít 10% hộ nghèo dễ bị tổn thương) tổng diện tích đất sử dụng: Bồi thường tiền mặt theo giá thay thế, tương đương với giá trị hành thị trường đất, loại, hạng lực sản xuất, cộng với chi phí giao dịch (thuế, phí quản lý); - Mất từ 20% trở lên (từ 10% trở lên hộ nghèo dễ bị tổn thương) trở lên tổng diện tích đất sản xuất: Ưu tiên bồi thường đất thay gần với khu đất bị thu hồi với suất sản xuất tương đương, người BAH chấp thuận với đầy đủ quyền sử dụng hay giấy chứng nhận quyền sử dụng trả phí, bồi thường tiền mặt theo giá thay trường hợp khơng có đất thay thế; nhận gói hỗ trợ khơi phục xác định cho người BAH nặng * Nếu chủ sử dụng đất khơng có GCNQSDĐ khơng đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ : - Bồi thường cho đất theo chi phí thay đất bị thu hồi khơng có tranh chấp, khơng lấn chiếm khơng vi phạm quy hoạch công bố - Nếu hộ BAH không đáp ứng điều kiện để nhận bồi thường đất, tùy trường hợp Cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh xem xét hỗ trợ (5.2) Đất ở: * Người sử dụng đất có GCNQSDĐ, hợp lệ để cấp GCNQSDĐ: - Với diện tích đất lại đủ để xây lại nhà/cơng trình phù hợp với quy hoạch địa phương: (i) Bồi thường tiền mặt theo giá thay cho đất bị thu hồi (ii) Hỗ trợ ổn định đời sống tiền th nhà - Với diện tích đất lại khơng đủ để xây lại nhà/cơng trình: (i) bồi thường đất/nhà khu tái định cư đất xã có loại, theo hạn mức đất địa phương, khơng tính thuế, phí đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất, với đầy đủ quyền sử dụng đất giấy chứng nhận sử dụng đất/nhà Trường hợp diện tích đất bồi thường nhỏ diện tích đất bị thu hồi phần chênh lệch trả tiền theo giá thay thế; diện tích bồi thường lớn diện tích bị thu hồi người BAH khơng phải trả phần chênh lệch, gói hỗ trợ cho hộ phải di dời HOẶC (ii) bồi thường tiền mặt theo chi phí thay tương đương với giá thị trường đất loại, cộng với khoản hỗ trợ san lấp mặt phí đăng ký quyền sử dụng đất, gói hỗ trợ cho hộ phải di dời * Người sử dụng đất khơng có quyền hợp pháp khơng thể hợp thức hóa quyền sử dụng đất: - Bồi thường cho đất bị ảnh hưởng đất đổi đất tiền mặt theo giá thay khơng có tranh chấp, khơng lấn chiếm hay khơng vi phạm quy hoạch cơng bố; có vi phạm khơng bồi thường đất bồi thường cho tài sản đất - Nếu người BAH khơng có nơi khác, Cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh xem xét phân bổ đất nhà gói hỗ trợ khơi phục cho người BAH * Người thuê đất/nhà nhờ (ở đợ) - Bồi thường cho tất tài sản có đất theo giá thay - Hỗ trợ di chuyển - Hỗ trợ thuê nhà cần Người sử dụng đất tạm thời có bồi thường không? Trả lời: * Đối với đất nông nghiệp đất mà dự án sử dụng tạm thời, Người sử dụng đất có GCNQSDĐ, q trình xin cấp GCNQSDĐ Đối với đất nơng nghiệp: (i) bồi thường tiền mặt theo giá thị trường cho cối, hoa màu đất bị ảnh hưởng thu nhập bị thời gian dự án sử dụng đất; (ii) khôi phục phần đất sử dụng tạm thời theo nguyên trạng ban đầu sau hồn thành thi cơng vòng tháng Đối với đất ở: (i) bồi thường tiền mặt theo giá thay cho tài sản cố định bị ảnh hưởng (ví dụ, cơng trình, vật kiến trúc); (ii) khôi phục phần đất sử dụng tạm thời theo nguyên trạng ban đầu trước trả lại cho chủ sử dụng đất Nếu dự án khôi phục phần đất sử dụng tạm thời, Hội động bồi thường huyện thương thảo với người BAH trả chi phí cho người BAH tự khơi phục đất Người sử dụng đất không hợp pháp Đối với đất nông nghiệp: bồi thường theo giá thị trường cho mùa màng có đất Đối với đất ở: bồi thường cho tài sản có đất BAH cung cấp khoản hỗ trợ di dời * Trong trường hợp nhà thầu sử dụng đất tạm thời để làm lán trại hay nơi tập kết nguyên vật liệu, nhà thầu cần thương thảo với người BAH việc bồi thường khôi phục sau sử dụng đất Nhà cơng trình bị ảnh hưởng bồi thường nào? Trả lời: - Đối với nhà/ cửa hàng, cơng trình phụ (bếp, kho thóc) bị ảnh hưởng tồn phần khơng giá trị (sẽ u cầu di dời): Bồi thường tiền mặt theo giá thay để xây nhà ở/ cửa hàng, cơng trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương mà không giảm trừ hay tính khấu hao cơng trình hay ngun vật liệu sử dụng lại; cung cấp gói hỗ trợ khôi phục cho người BAH, gồm hỗ trợ thuê nhà thời gian chờ xây nhà Mức hỗ trợ thuê nhà UBND tỉnh quy định phù hợp với thực tế địa phương - Nhà/ Cửa hàng, cơng trình phụ bị ảnh hưởng phần phần lại giá trị sử dụng: Bồi thường tiền mặt theo giá thay cho phần bị ảnh hưởng chi phí sửa chữa phần lại, khơng khấu trừ ngun vật liệu sử dụng lại Mất thu nhập từ hoạt động kinh doanh thời gian di dời thời gian tháo dỡ /sửa chữa phần BAH (khơng có di dời) bồi thường nào? Trả lời: *Chủ sở hữu cửa hàng/doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh Bồi thường tiền mặt theo giá thay cho cửa hàng phải phá dỡ toàn chi phí tháo dỡ, vận chuyển lắp đặt máy móc (nếu có) Hỗ trợ thu nhập trung bình tháng cho tháng *Chủ sở hữu cửa hàng/doanh nghiệp khơng có đăng ký kinh doanh Hỗ trợ thu nhập trung bình/tháng hộ tháng Mùa màng cối có bồi thường không? Trả lời: - Nếu trồng hàng năm thời gian chuẩn bị thu hoạch, bồi thường tiền mặt theo giá thị trường, tương đương với suất cao vụ năm liền kề trước - Đối với trồng lâu năm bồi thường tiền mặt theo giá trị thị trường dựa loại, tuổi, suất loại trồng - Đối với lấy gỗ, bồi thường tiền mặt theo giá trị thị trường dựa loại, tuổi, đường kính thân 10 Bồi thường việc vĩnh viễn nguồn/cơng trình văn hóa vật thể, cơng cộng/làng xóm cơng trình thuộc sở hữu chung nào? Trả lời: Bồi thường theo giá thay để xây dựng cơng trình BAH với tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương 11 Bồi thường mồ mả khu vực bị ảnh hưởng nào? Trả lời: Bồi thường cho việc di chuyển mồ mả trả trực tiếp cho người BAH, bao gồm chi phí đào, di chuyển, chơn lại, mua đất nguyên vật liệu để xây cất (nếu mộ xây) tất chi phí hợp lý khác theo phong tục địa phương 12 Cột điện có bồi thường không? Trả lời: Bồi thường tiền mặt cho chi phí tháo dỡ, dịch chuyển lắp lại cột điện 13 Các khoản hỗ trợ dự án? Trả lời: Ngoài bồi thường cho đất tài sản khác BAH, dự án đảm bảo khơi phục mức sống người BAH tốt trước có dự án Dự án cung cấp khoản sau cho người BAH: (i) Hỗ trợ đất NN bị thu hồi: - Đối với hộ BAH hợp pháp có đất bị thu hồi nằm khu dân cư nơng thơn thị: Ngồi bồi thường theo giá thay cho đất bị thu hồi hỗ trợ tiền, tương đương từ 20% đến 50% giá đất trung bình khu vực khơng vượt lần hạn mức đất địa phương UBND tỉnh định mức hỗ trợ để áp dụng địa bàn tỉnh - Đối với hộ BAH hợp pháp trực tiếp sản xuất đất bị thu hồi: Ngoài bồi thường cho đất NN bị thu hồi theo giá thay thế, hộ BAH hỗ trợ theo hai phương án sau: (i) hỗ trợ chuyển nghề/tạo việc làm tiền mặt, tương đương từ 1,5 đến lần giá trị bồi thường cho toàn diện tích đất bị thu hồi khơng vượt q hạn mức giao đất nông nghiệp địa phương; HOẶC (ii) cấp suất đất hộ lơ đất thương mại, địa phương quỹ đất UBND tỉnh định mức hỗ trợ để áp dụng địa bàn tỉnh Nếu người độ tuổi lao động hộ BAH có nhu cầu đào tạo nghề đuợc khóa đào tạo nghề miễn phí (ii) Hỗ trợ đất vườn ao khơng coi đất ở: Ngoài bồi thường cho đất bị thu hồi theo giá thay thế, hộ BAH hỗ trợ tiền mặt, từ 30% đến 70% giá đất liền kề UBND tỉnh định mức hỗ trợ cho phù hợp (iii) Hỗ trợ bồi thường chênh lệch đất ở/nhà Người phải di dời nhận đất ở, nhà tái định cư mà số tiền bồi thường, hỗ trợ nhỏ giá trị suất tái định cư tối thiểu hỗ trợ khoản chênh lệch đó; trường hợp khơng nhận đất ở, nhà khu tái định cư nhận tiền tương đương với khoản chênh lệch (iv) Hỗ trợ san lấp Người phải di dời tự lo chỗ hỗ trợ khoản tiền suất đầu tư hạ tầng tính cho hộ gia đình khu tái định cư tập trung (v) Hỗ trợ ổn định đời sống: - Hộ gia đình phải di dời– di dời đất lại tới khu vực khác: Người BAH phải di dời hỗ trợ tiền mặt vật, tương đương với 30 kg gạo/người/tháng theo giá thị trường hành thời gian tháng cho thành viên hộ gia đình - Người BAH nặng 20% (10% hộ dễ bị tổn thương) đất sản xuất/ thu nhập hơn: Người BAH trực tiếp canh tác đất bị ảnh hưởng mất: a) từ 20% (10% hộ nghèo dễ bị tổn thương) đến 30% đất sản xuất/tài sản tạo thu nhập hỗ trợ tiền mặt vật tương đương với 30 kg gạo/tháng/mỗi thành viên hộ tính theo giá thị trường thời điểm bồi thường cho thời gian tháng di dời, cho tháng phải di dời, cho 12 tháng phải di dời tới khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn b) từ 30% - 70% đất sản xuất/ tài sản tạo thu nhập hỗ trợ tiền mặt vật, tương đương 30 kg gạo/tháng/mỗi thành viên hộ theo giá thị trường thời điểm bồi thường cho tháng di dời, cho 12 tháng phải di dời, cho 24 tháng phải di dời tới khu vực có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn c) từ 70% đất sản xuất/tài sản tạo thu nhập hỗ trợ tiền mặt vật, tương đương 30 kg gạo/tháng/mỗi thành viên hộ theo giá thị trường thời điểm bồi thường cho 12 tháng di dời, cho 24 tháng phải di dời, cho 36 tháng phải di dời tới khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (vi) Hỗ trợ di chuyển: Hỗ trợ tiền mặt cho việc di chuyển tất nguyên vật liệu xây dựng cũ tài sản cá nhân với khoản khơng 2.000.000 đồng/ hộ di dời Khoản hỗ trợ không áp dụng cho trường hợp tái định cư chỗ UBND tỉnh quy định mức hỗ trợ cụ thể cho phù hợp (vii) Thuê nhà: Hỗ trợ thuê nhà khoảng thời gian chờ xây nhà mới, cho thời gian tối thiểu tháng/hộ UBND tỉnh định mức hỗ trợ thuê nhà không thấp 600.000 đồng/tháng/hộ khu vực nông thôn 1.000.000 đồng/tháng/hộ khu vực thành thị (viii) Những tác động nghiêm trọng tới người dễ bị tổn thương BAH (người BAH phải tái định cư người bị 20% tài sản sản xuất hơn): Một khoản hỗ trợ tương đương 30kg gạo/người/tháng theo giá thị trường thời điểm bồi thường cho tháng người không thuộc hộ nghèo Một khoản hỗ trợ tương đương 30kg/người/tháng theo giá thị trường thời điểm bồi thường thời gian khơng năm cho người thuộc hộ nghèo UBND tỉnh định số năm hỗ trợ cho phù hợp Được quyền tham gia chương trình khuyến nơng, tín dụng Nhà thầu ưu tiên tuyển dụng người BAH nặng dễ bị tổn thương làm công việc thích hợp dự án (ix) Thưởng di dời tiến độ: Ngoài tất quyền lợi nêu trên, thưởng tiền mặt với giá trị khơng 5.000.000/hộ cho hộ tái định cư tháo dỡ cơng trình BAH hạn 14 Nếu khơng đồng ý bồi thường có tranh chấp nảy sinh thực dự án người BAH có khiếu nại khơng? Trả lời: Có Người BAH có quyền khiếu nại lên cấp có thẩm quyền để giải theo trình tự sau: * Giai đoạn đầu, UBND cấp xã Một hộ bị ảnh hưởng khơng hài lòng nêu khiếu nại họ tới thành viên UBND xã, thông qua trưởng thôn trực tiếp tới UBND xã, văn lời nói Thành viên UBND hay trưởng thơn nói phải thông báo với UBND xã việc khiếu nại UNBD xã làm việc cá nhân với hộ bị ảnh hưởng có khiếu nại có ngày để giải sau nhận khiếu nại (ở vùng hẻo lánh miền núi, khiếu nại giải vòng 15 ngày) Ban thư ký UBND xã chịu trách nhiệm lập hồ sơ lưu trữ toàn khiếu nại mà họ xử lý Khi UBND xã ban hành định, hộ gia đình kháng cáo vòng 30 ngày Nếu định lần hai ban hành mà hộ chưa thỏa mãn với định đó, họ khiếu nại lên UBND huyện * Giai đoạn hai, UBND cấp huyện Khi nhận khiếu nại hộ, UBND huyện có 15 ngày (hoặc 30 ngày vùng hẻo lánh miền núi) kể từ nhận khiếu nại để giải trường hợp UBND huyện chịu trách nhiệm việc lập hồ sơ lưu trữ tài liệu toàn khiếu nại mà họ xử lý Khi UBND huyện ban hành định, hộ gia đình kháng cáo vòng 30 ngày Nếu định lần hai ban hành mà hộ chưa thỏa mãn với định đó, họ khiếu nại lên UBND tỉnh * Giai đoạn 3, UBND cấp tỉnh Khi nhận khiếu nại hộ, UBND tỉnh có 30 ngày (hoặc 45 ngày vùng hẻo lánh miền núi) kể từ nhận khiếu nại để giải trường hợp UBND tỉnh chịu trách nhiệm việc lập hồ sơ lưu trữ tài liệu toàn khiếu nại trình lên Khi UBND tỉnh ban hành định, hộ gia đình kháng cáo vòng 45 ngày Nếu định lần hai ban hành mà hộ chưa thỏa mãn với định đó, họ khiếu nại lên tòa án vòng 45 ngày UBND tỉnh phải nộp tiền tốn bồi thường vào tài khoản lưu giữ Giai đoạn cuối cùng, tòa án cấp tỉnh Nếu người khiếu nại nộp hồ sơ vụ việc lên tòa án tồ án định đứng phía người khiếu nại, quyền cấp tỉnh phải tăng mức bồi thường lên mức mà tòa án định Trong trường hợp tòa án đứng phía UBND tỉnh, người khiếu nại nhận khoản tiền nộp cho tòa án 15 Các địa liên hệ để giải đáp: Tờ rơi thơng tin tóm lược quyền lợi người BAH, dựa theo Khung sách tái định cư (RPF) dự án Chính phủ phê duyệt Ngân hàng giới (WB) thông qua Mọi thắc mắc, xin tham khảo Khung RPF dự án, liên hệ với BQL tiểu dự án (TDA), Ban bồi thường địa phương theo địa đây: Ban Quản lý trung ương dự án thủy lợi Địa chỉ: 23 Hàng Tre, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (04) 3.8242372; Fax: (04) 3.8242372 Ban Quản lý TDA Địa chỉ: Điện thoại/Fax: Ông: Giám đốc Ban bồi thường huyện Địa chỉ: Điện thoại/Fax: Ban bồi thường huyện Địa chỉ: Điện thoại/Fax: Ban bồi thường huyện Địa chỉ: Điện thoại/Fax:
- Xem thêm -

Xem thêm: KHUNG CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH CƯ (RPF) Địa điểm thực hiện Dự án: HÀ GIANG, PHÚ THỌ, HÒA BÌNH, THANH HÓA, HÀ TĨNH, QUẢNG TRỊ VÀ QUẢNG NAM, KHUNG CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH CƯ (RPF) Địa điểm thực hiện Dự án: HÀ GIANG, PHÚ THỌ, HÒA BÌNH, THANH HÓA, HÀ TĨNH, QUẢNG TRỊ VÀ QUẢNG NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn