THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TỪ THỰC TIỄN QUẬN 6, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

69 18 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 23:41

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI _ HỒ THỤY ĐÌNH KHANH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TỪ THỰC TIỄN QUẬN 6, THÀNH PHỚ HỜ CHÍ MINH Ngành: Chính sách cơng Mã sớ: 834 04 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS ĐẶNG THỊ PHƯƠNG HOA LỜI CÁM ƠN HÀ NỘI - 2018 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài Cuộc sống khó khăn, thiếu thốn luôn là một lực cản đường tăng trưởng và phát triển, nghèo (đa chiều) không là đói, khổ, bệnh tật, dớt, hèn mợt cá nhân mà gây bất ổn xã hội, là nguy đe dọa an ninh chính trị, an toàn xã hội… Đảng và Nhà nước ta từ nhiều năm đã đưa xóa đói giảm nghèo mục tiêu quốc gia Các mục tiêu cụ thể từ Đại hội XI “Tập trung giải quyết vấn đề việc làm thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân Tạo bước tiến rõ rệt thực tiến bộ công xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo; cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe cho nhân dân” Đến Đại hội XII, Đảng đưa tiêu quan trọng xã hội là “Đến năm 2020, tỉ lệ lao động nông nghiệp tổng lao động xã hội khoảng 40%; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 65 - 70%, đó có cấp, chứng đạt 25%; tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; có - 10 bác sĩ và 26,5 giường bệnh vạn dân; tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 80% dân sớ; tỉ lệ hộ nghèo giảm bình qn khoảng 1,0 - 1,5%/năm” Chương trình giảm nghèo Việt Nam thu nhiều thành tựu, phần nào cải thiện đời sống vật chất và tinh thần người nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch mức sống giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng dân tộc và các nhóm dân cư Những thành tựu giảm nghèo ở Việt Nam thời gian qua đã quốc tế ghi nhận và đánh giá cao Đối với việc thực thi sách cơng, quan trọng nhìn vào từng địa bàn sở, Chương trình giảm nghèo Thành phố Hồ Chí Minh những năm qua cũng đã đạt những kết quả định góp phần vào mục tiêu giảm nghèo chung cả nước Năm 2015, tồn thành phớ 1,03% hợ nghèo theo tiêu chí thu nhập bình qn từ dưới 16 triệu đồng/người/năm 2,64% hộ cận nghèo theo tiêu chí thu nhập bình qn từ 16 triệu đến 21 triệu đồng/người/năm Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND TP HCM Chương trình giảm nghèo bền vững Thành phớ Hờ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 đã đổi tên từ “Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá” thành “Chương trình giảm nghèo bền vững Thành phố Hồ chí Minh giai đoạn 2016 - 2020” Nâng mức thu nhập bình quân hộ nghèo từ dưới 21 triệu đồng/người/năm, và hộ cận nghèo từ 21 triệu đến 28 triệu đồng/người/năm Hiện nay, Quận còn 660 hộ nghèo với 3.541 nhân khẩu, đó có 286 hộ nghèo dân tộc thiểu số (tỷ lệ 31,19%) với 1.466 nhân khẩu dân tộc thiểu số và 2.701 hộ cận nghèo với 11.824 nhân khẩu, đó có 1.049 hộ cận nghèo dân tộc thiểu số (tỷ lệ 32,82%) với 4.568 nhân khẩu dân tộc thiểu số [22,tr.2] Với thực trạng tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo khá cao Quận đã có những chính sách gì, cách nào để đẩy mạnh chương trình giảm nghèo bền vững, từng bước ổn định cuộc sống và tránh tái nghèo Đây là vấn đề thiết đối với quận cần sớm nghiên cứu giải quyết Thực đạo Thành phố, quận đã triển khai thực chương trình giảm nghèo bền vững và đã đạt nhiều thành tựu Tuy nhiên, qua thực tiễn địa bàn quận nói riêng và TPHCM nói chung công tác giảm nghèo bền vững vẫn còn một số hạn chế sau: - Các tiêu chí đánh giá hộ nghèo chưa phù hợp như: nhà ở, bảo hiểm xã hội; Một số lượng không nhỏ các hộ dân còn ỷ lại vào chính sách nhà nước; Tư tưởng không muốn thoát nghèo các hộ dân khá phổ biến; Nguy tái nghèo cao không còn sự hỗ trợ xã hội và nhà nước - Việc nắm bắt tình hình các hộ nghèo, hộ cận nghèo cán bộ chưa thật sự chặt chẽ, còn mang tính hình thức Không quan tâm và hỗ trợ kịp thời cho các hộ khó khăn đột xuất - Số hộ đã thoát nghèo mức thu nhập còn nằm sát chuẩn nghèo khá nhiều Việc thường xuyên rà soát, đánh giá sách triển khai ở các địa bàn sở hết sức cần thiết để có đánh giá và điều chỉnh sách cơng nói chung cơng c̣c xóa đói giảm nghèo nói riêng Đề tài “Thực chính sách giảm nghèo bền vững từ thực tiễn Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh” chọn làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp cao học chuyên ngành Chính sách công Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành và lãnh đạo, đạo tổ chức thực nhiều chủ trương, nghị quyết, công tác giảm nghèo, đạt nhiều kết quả quan trọng Tuy nhiên, tình hình các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ đặc biệt khó khăn vẫn còn nhiều Giảm đói nghèo là mục tiêu thiên niên kỷ, là chương trình quốc gia, mối quan tâm lớn tổ chức quốc tế, đề tài nghiên cứu nhiều học giả với bài viết các tạp chí, các báo, luận văn, đề tài khoa học và các công trình nghiên cứu Do hạn chế số trang, luận văn xin chọn lọc một số nghiên cứu liên quan: Luận văn thạc sĩ kinh tế “Giải pháp xóa đói giảm nghèo địa bàn huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam” Đỗ Thị Dung (2011) nghiên cứu thực trạng xóa đói giảm nghèo địa bàn huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam; đưa phương hướng và giải pháp xóa đói giảm nghèo địa bàn huyện Nông Sơn Sách chuyên khảo “Chính sách xóa đói giảm nghèo - Thực trạng giải pháp” PGS.TS Lê Quốc Lý chủ biên, xuất bản năm 2012: đã nêu một số lý luận giảm nghèo; những chủ trương, đường lối Đảng sách Nhà nước cơng tác xóa đói, giảm nghèo Ngoài sở lý luận, cuốn sách tổng kết, đánh giá tổng thể chính sách xóa đói giảm nghèo Việt Nam mợt cách tồn diện ở thời điểm nghiên cứu Tập sách “23 năm chương trình xóa đói giảm nghèo Thành phố Hồ Chí Minh (1992-2015)” (Nxb.Tổng hợp T.P.Hồ Chí Minh, 2015) đã tởng quát các giai đoạn Chương trình giảm nghèo ở Thành phố; sự lãnh đạo Đảng, Nhà nước; những kết quả mà Thành phố đạt được; những kinh nghiệm quý báu đã tích lũy quá trình thực nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo Thành phố Hồ Chí Minh Bài viết “23 năm thực chương trình xóa đói giảm nghèo Thành phố Hồ Chí Minh (1992-2015)” T.P.Hờ Chí Minh, 2015: đã tởng quát các giai đoạn Chương trình giảm nghèo ở Thành phố; sự lãnh đạo Đảng, Nhà nước; những kết quả mà Thành phố đạt được; những kinh nghiệm quý báu đã tích lũy quá trình thực nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo Thành phớ Hờ Chí Minh Bài viết “Thành phố Hồ Chí Minh nỡ lực cho công giảm nghèo bền vững” Minh Phước: việc hoàn thiện các chính sách và tích cực triển khai chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 Bài viết “Chính sách giảm nghèo Việt Nam nay: Thực trạng định hướng hoàn thiện” PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn Đại học Kinh tế Quốc dân: đã nêu thực trạng, kết quả sách giảm nghèo và định hướng sách giảm nghèo ở Việt Nam thời gian tới Luận văn thạc sĩ Chính sách cơng “Chính sách giảm nghèo bền vững từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh” Nguyễn Thành Nhân (2015): nghiên cứu một số vấn đề lý luận xóa đói giảm nghèo; thực trạng giảm nghèo địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; đưa phương hướng giải pháp hồn thiện sách giảm nghèo bền vững địa bàn Thành phớ Hờ Chí Minh Đề tài luận văn thạc sĩ chính sách cơng “Chính sách giảm nghèo bền vững từ thực tiễn quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng” Bùi Thế Hưng năm 2015: nghiên cứu một số vấn đề lý luận xóa đói giảm nghèo; thực trạng giảm nghèo địa bàn quận Lê Chân thành phố Hải Phòng; đánh giá những mặt và chưa và nguyên nhân; đồng thời đề các giải pháp tăng cường thực chính sách giảm nghèo địa phương Đề tài luận văn thạc sĩ Chính sách cơng “ Chính sách giảm nghèo bền vững từ thực tiễn Quận Tân Phú, TPHCM” Phan Thị Kim Phúc ( 2016): nghiên cứu một số vấn đề lý luận xóa đói giảm nghèo; thực trạng giảm nghèo địa bàn quận Tân phú Thành phố Hồ Chí Minh; đánh giá những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân công tác giảm nghèo; đề phương hướng và một số giải pháp tăng cường thực chính sách giảm nghèo bền vững ở nước ta nay… Nhìn chung, cơng trình nêu tiếp cận công tác xoá đói giảm nghèo và chương trình giảm nghèo bền vững ở Việt Nam và các địa phương dưới nhiều góc độ khác cả lý luận thực tiễn Theo hiểu biết cá nhân tôi, đến vẫn chưa có nghiên cứu nào đề cập đến vấn đề giảm nghèo bền vững địa bàn quận Thành phố Hồ Chí Minh Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở tổng kết lý luận thực chính sách giảm nghèo bền vững và đánh giá thực trạng thực chính sách giảm nghèo Quận Thành phố Hồ Chí Minh, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường việc thực chính sách giảm nghèo theo hướng bền vững ở quận 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Đề tài xác định 03 nhiệm vụ sau: - Hệ thống hóa sở lý luận, thực tiễn chính sách công công tác giảm nghèo bền vững ở địa bàn cấp Quận; - Phân tích, đánh giá thực trạng thực chính sách giảm nghèo Quận 6; - Trên sở hạn chế và nguyên nhân hạn chế thực chính sách giảm nghèo Quận và quan điểm sách Nhà nước xóa đói giảm nghèo, luận văn đề xuất một số giải pháp tăng cường thực chính sách giảm nghèo bền vững Quận – TPHCM Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Tập trung nghiên cứu thực trạng thực chính sách giảm nghèo theo chương trình giảm nghèo bền vững Quận 6, TPHCM dưới góc độ chính sách công 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: địa bàn quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh Phạm vi thời gian: tập trung nghiên cứu thực trang thực công tác giảm nghèo bền vững, chủ yếu từ năm 2016- 6/2018 Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 5.1 Cơ sở lý luận Luận văn sử dụng cách tiếp cận đa ngành để đánh giá nghèo đa chiều giảm nghèo bền vững, cách tiếp cận chính sách công để hệ thống hóa sở lý luận thực sách giảm nghèo, đánh giá thực trạng thực sách giảm nghèo quận thành phớ Hờ Chí Minh; sở đường lối, chủ trương, quan điểm Đảng chính sách, pháp luật Nhà nước chính sách giảm nghèo bền vững 5.2 Phương pháp nghiên cứu Luận văn có sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể sau: - Phương pháp tổng hợp, thu thập dữ liệu:để rà soát văn bản sách cơng tác xóa đói giảm nghèo Việt Nam từ 2016-2018 các cấp; - Phương pháp phân tích: sở sớ liệu dữ liệu thu thập được, luận văn sẽ phân tích theo ý tưởng nghiên cứu để giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu - Phương pháp so sánh, đối chiếu: thực việc so sánh chính sách, kết quả thực xóa đói giảm nghèo ở địa bàn quận giai đoạn với những giai đoạn trước để đánh giá thực trạng thực sách giảm nghèo địa bàn nghiên cứu Ý nghĩa lý luận và thực tiễn 6.1 Ý nghĩa lý luận Qua nghiên cứu những vấn đề lý luận chính sách giảm nghèo bền vững và thực trạng thực chính sách giảm nghèo bền vững Quận TPHCM Luận văn rút một số kết luận, đề xuất giải pháp thực chính sách giảm nghèo quận 6, TPHCM theo hướng bền vững, dài hạn, hướng đến chất lượng thực thi chính sách giảm nghèo 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Qua kết quả nghiên cứu thực trạng, luận văn làm rõ những mặt đạt được, chưa đạt và nguyên nhân, cho thấy những vấn đề thực tiễn triển khai sách ở địa bàn sở quận thành phớ Hờ Chí Minh Thực tiễn cấp quận góp phần cung cấp sở cho các quan, ban, ngành, đoàn thể việc xác định vấn đề chuẩn bị những giải pháp sách mợt cách cụ thể việc giảm nghèo bền vững 7 Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, đề tài chia thành chương Cụ thể sau: - Chương 1: Cơ sở lý luận thực chính sách giảm nghèo bền vững ở Việt Nam - Chương 2: Thực trạng thực chính sách giảm nghèo bền vững từ thực tiễn Quận Thành phố Hồ Chí Minh - Chương 3: Mợt sớ giải pháp hồn thiện việc thực chính sách giảm nghèo bền vững Quận Thành phố Hồ Chí Minh - Mặt kinh tế – xã hội địa phương còn chưa phát triển cao, việc kêu gọi đầu tư xóa các khu nhà tạm bợ, …gặp nhiều khó khăn, nên khó kéo giảm chiểu nhà ở cho các hộ nghèo, đặc biệt là các hộ có diện tích bình quân đầu người dưới 6m2 - Việc tuyên truyền hỗ trợ cho người lao động có nhu cầu làm việc nước ngoài đó có thành viên là hộ nghèo, hộ cận nghèo có tham mưu tổ chức triển khai thực số lao động tham gia chưa cao Vì điều kiện gia đình khó khăn, người nghèo chưa quan tâm học nghề, ngoại ngữ cùng với nguyên nhân khách quan là yêu cầu thị trường lao động nước ngoài khắt khe khiến cho lao động nghèo với trình độ học vấn, tay nghề hạn chế không có hội tuyển dụng *Nguyên nhân Căn cứ vào thực tiễn kinh tế xã hội của Việt Nam địa bàn quận 6, dựa yếu tố ảnh hưởng đã nêu, có thể thấy nguyên nhân của những hạn chế cơng tác thực sách giảm nghèo bền vững quận gồm: - Sự tăng trưởng kinh tế có tác động lớn đến mục tiêu giảm nghèo Ch̉n nghèo thành phớ Hờ Chí Minh nâng lên lần, theo đó nhiều hộ vừa thoát nghèo có khả tái nghèo cao Những hộ có thu nhập nằm sát chuẩn nghèo thì lại rơi vào tình trạng nghèo theo chuẩn mới - Công nghiệp hóa, đại hóa, đô thị hóa dẫn đến hình thành nhiều dự án, sở hạ tầng đầu tư mở rộng vì thế nhiều diện tích đất người dân bị thu hồi để phục vụ cho dự án Thực trạng phát triển kinh tế xã hội thành phớ Hờ Chí Minh nói chung, việc triển khai nhiều dự án xây dựng sở hạ tầng nói riêng những năm qua làm cho nhiều hợ dân, người dân đất nhà, phải di dời đến nơi ở mới không đáp ứng các điều kiện phát triển kinh tế gia đình, không kịp chuyển đởi nghề nghiệp hoặc khơng có tay 53 nghề, phải làm kinh tế ở những vùng ven đô với mức thu nhập thấp, không ổn định, không có điều kiện tiếp cận với dịch vụ xã hội bản phải đối mặt với nhiều rủi ro sức khỏe, việc làm, tệ nạn xã hội nên nguy rơi vào tình trạng khó khăn, nghèo đói nhóm cao - Tình trạng nhiễm mơi trường từ dự án triển khai, chợ tạm, ngày nghiêm trọng nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe người dân địa bàn Điều này làm tăng nguy mắc bệnh tật nặng ảnh hưởng đến sức lao động, làm giảm thu nhập sức khỏe yếu kéo theo chi phí cho sức khỏe, bệnh tật khiến người lao động nghèo thêm - Năng lực cán bộ thực thi nhiệm vụ còn hạn chế Nằm bối cảnh chung vẫn tình trạng lãng phí, thất triển khai dự án, tình trạng chưa quyết liệt giải quyết khúc mắc người dân việc tạo điều kiện cho họ tiếp cận dịch vụ cơng, dịch vụ vay tín dụng tác động đến chất lượng hiệu quả phát triển mà trực tiếp tác đợng đến đời sớng vật chất niềm tin nhân dân Tính chất mức đợ hành quan liêu các quan đã ảnh hưởng đến việc giải quyết vấn đề giảm nghèo từ đó ảnh hưởng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững quận Tiểu kết chương Như đã nêu, Quận mợt quận bước đầu gặp nhiều khó khăn việc thực Chương trình mục tiêu giảm nghèo, tăng hộ khá Số hộ nghèo, hộ cận nghèo khá cao, sự quyết tâm Đảng bợ, quyền nhân dân, quận đã đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch chỉnh trang đô thị, nâng cấp, mở rộng tuyến đường, hẻm, đẩy mạnh công tác kêu gọi đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao đợng tḥc diện hợ nghèo góp phần phát triển kinh tế địa bàn quận 54 Chính sách giảm nghèo bền vững triển khai thực địa bàn quận đã góp phần đẩy nhanh tăng thu nhập, giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho người nghèo tiếp cận với dịch vụ phúc lợi xã hội, sản xuất, kinh doanh, tự lực vươn lên thoát nghèo; từng bước nâng cao mức sống, điều kiện sống chất lượng sống cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo địa bàn quận Quận tổ chức thực sách giảm nghèo bền vững thơng qua việc xây dựng kế hoạch triển khai thực sách; trì sách; điều chỉnh sách; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức đánh giá, tổng kết việc thực sách, vai trò, trách nhiệm ban ngành đoàn thể quận, phường việc thực chính sách, đó công tác giảm nghèo bền vững quận giai đoạn 2016-2020 đạt những kết quả, quận đã thực hoàn thành mục tiêu giảm hợ nghèo các giai đoạn theo tiêu chí Thành phố (năm 2016, 2017) Tuy nhiên, chương trình giảm nghèo vẫn còn những hạn chế như: số hộ vừa thóat nghèo thu nhập nằm sát chuẩn nghèo còn nhiều, nguy tái nghèo cao, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn nhiều (năm 2018 chưa đạt mục tiêu đề ra)….Bước sang những năm cuối giai đoạn 2016 - 2020, đòi hỏi quận phải tiếp tục trì và đề nhiều phương pháp tổ chức thực sách giảm nghèo bền vững quận mợt cách hiệu quả 55 Chương MỢT SỚGIẢI PHÁP HỒN THIỆN VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TẠI QUẬN 6, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 3.1 Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững Tiếp tục triển khai thực Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 chính phủ và Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 Quốc hội với các mục tiêu thực chính sách giảm nghèo bền vững sau: Mục tiêu tổng quát: Thực sách giảm nghèo bền vững nhằm tạo sự chuyển biến nhanh đời sống vật chất, tinh thần người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số thuộc huyện nghèo tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận một cách tốt dịch vụ xã hội bản (giáo dục và đào tạo, y tế, việc làm bảo hiểm xã hội, điều kiện sống, thông tin) nhằm cải thiện nâng cao mức sống người nghèo; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện ở vùng nghèo; thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa thành thị nông thôn, giữa vùng, dân tộc và các nhóm dân cư Hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, theo hướng sản xuất hàng hóa, khai thác tớt thế mạnh địa phương Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp với đặc điểm từng huyện; chuyển đởi cấu kinh tế hình thức tở chức sản xuất có hiệu quả theo quy hoạch; xây dựng xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; dân trí nâng cao, môi trường sinh thái bảo vệ; bảo đảm vững chắc an ninh, q́c phòng 56 Thực giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tăng thu nhập người nghèo giai đoạn 2016 - 2020 Mục tiêu cụ thể: Thực sách giảm nghèo bền vững nhằm góp phần giảm tỷ lệ nghèo cả nước bình quân 1,0% - 1,5%/năm; riêng các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn giảm 4%/năm theo ch̉n nghèo q́c gia giai đoạn 2016 2020 3.2 Mục tiêu của Thành phố Hồ Chí Minh về giảm nghèo bền vững Tiếp tục thực Quyết định 58/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 UBND Thành phố việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 3582/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 phê duyệt Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố giai đoạn 2016-2020 Mục tiêu tổng quát: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo, không để tái nghèo, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố tiếp cận một cách tốt các dịch vụ xã hội bản (giáo dục, - đào tạo, y tế, việc làm, bao hiểm xã hội, nhà ở, điều kiện sống và chất lượng cuộc sống hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố, đảm bảo giảm nghèo bền vững vì một Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, đại nghĩa tình) Mục tiêu cụ thể: Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố giai đoạn 2016-2020, bình quân 1% năm (cao so với mục tiêu quốc gia) Bình quân thu nhập hộ nghèo Thành phố vào năm 2020 tăng lên 3,5 lần so với năm 2011 Ban chấp hành Trung ương khóa XI một số 57 vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2016-2020) (cao so với mục tiêu quốc gia) 3.3 Mục tiêu của quận về giảm nghèo bền vững Tiếp tục thực Chương trình trọng điểm thực Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015-2020; Nghị quyết 03-NQ/QU ngày 15/7/2016 lãnh đạo thực Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 288/KH-UBND ngày 18/8/2016 Ủy ban nhân dân quận thực Chương trình Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch 69/KH-UBND ngày 1/3/2017 Ủy ban nhân dân quận về thực Chương trình Giảm nghèo bền vững năm 2017 Kế hoạch 74/KH-UBND ngày 1/2/2018 Ủy ban nhân dân quận thực Chương trình Giảm nghèo bền vững năm 2018 Mục tiêu tổng quát: Tạo điều kiện cho các thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo có một nghề vững vàng, an tâm cuộc sống, từng bước nâng cao mức sống, điều kiện sống hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững quận Qua đó, góp phần cùng với Thành phố hoàn thành chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 Mục tiêu cụ thể Giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt số đo trình độ nghề giai đoạn 2016-2020; phấn đấu hoàn thành tiêu trước hạn năm, cụ thể tỷ lệ giảm bình quân theo khảo sát bảng tổng hợp tình trạng thiếu hụt các chiều xã hội địa bàn quận là 2.349 /4.113 hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt trình độ nghề - Năm 2019: giảm 29,8% tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo 58 Quận sẽ hoàn thành chương trình giảm nghèo trước 01 năm so với mục tiêu Thành phố đề (cao mục tiêu của TP HCM đặt ra) 3.4 Một số giải pháp Theo phân tích ở phần đánh giá kết quả việc triển khai thực chính sách giảm nghèo bền vững quận còn nhiều hạn chế như: tình trạng đông con, trình độ còn hạn chế, thiếu phương tiện và tư liệu sản xuất, diện tích nhà ở, không có phương án làm ăn hiệu quả, thiếu ý thức, một số ít hộ nghèo còn ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ Nhà nước và xã hội, ít chịu khó đầu tư trang bị kiến thức, tay nghề để nâng cao chất lượng và suất lao động, sa vào tệ nạn xã hội; số hộ đã thoát nghèo mức thu nhập còn nằm sát chuẩn nghèo khá nhiều, nguy tái nghèo cao…Căn vào các mục tiêu chương trình giảm nghèo bền vững các cấp (Quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 6) kết hợp với những nội dung đã phân tích xin đề xuất một số giải pháp sau: - Ủy ban nhân dân quận: cần đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch chỉnh trang đô thị, nâng cấp, mở rộng tuyến đường, hẻm, đẩy mạnh công tác kêu gọi đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động thuộc diện hợ nghèo góp phần phát triển kinh tế địa bàn quận Tiếp tục xây dựng, cải tạo, mở rộng thiết chế văn hóa, hạ tầng xã hội trường học, bệnh viện, nhà văn hóa, câu lạc bộ thể thao theo hướng xã hợi hóa nhằm phục đời sống tinh thần người dân - Ban đạo giảm nghèo bền vững của quận: Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm thường xuyên quá trình thực giảm nghèo về: hoạch định chính sách và đạo thực hiện; huy động và sử dụng các nguồn lực; xây dựng, đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo; kinh nghiệm đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế hiệu quả, bền vững Kịp thời khen 59 thưởng động viên, nêu gương điển hình đối với các tập thể, cá nhân thực tốt Chương trình Giảm nghèo bền vững Ngoài ra, phải thường xuyên nghiên cứu, trao đổi với các địa phương khác để học tập kinh nghiệm để thực tốt công tác giảm nghèo bền vững Phòng lao động, thương binh xã hội: Tổ chức các lớp tập huấn định kỳ cho thành viên ban giảm nghèo và thành viên tổ tự quản giảm nghèo phường để nâng cao chất lượng hoạt động; Tổ chức tốt lực lượng thực hoạt động giảm nghèo để trực tiếp tác động hỗ trợ phối hợp thực đồng bộ sách giảm nghèo đến tận tay từng hợ nghèo, hộ cận nghèo; Cần tách biệt người nghèo, người bị bệnh hiểm nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội để có sách hỡ trợ hợp lý Đới với nhóm đối tượng bảo trợ xã hội, cần xem xét lại đối với đối tượng bảo trợ xã hội là người tàn tật bại liệt, người bệnh tâm thần, người cao tuổi Các đối tượng này là người khơng khả lao đợng hoặc khả lao động nên không thể làm việc để tạo thu nhập ni sớng bản thân họ Nhà nước cần phải xây dựng sách hỡ trợ riêng đới với người bị bệnh hiểm nghèo cần phân định rõ đối tượng người bị bệnh hiểm nghèo không thuộc diện người nghèo, cũng cần tăng khoản trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người tàn tật bại liệt, người bệnh tâm thần, người cao tuổi thay vì để họ vào diện người nghèo có thu nhập dưới ch̉n nghèo mà sách giảm nghèo khơng thể hỡ trợ cho họ - Đối với tổ chức trị - xã hội: Tăng cường cơng tác tun truyền, vận đợng người dân thực sách, chủ trương Đảng Nhà nước giảm nghèo bền vững, tham gia giám sát công tác giảm nghèo ở địa phương để chính sách vào cuộc sống mang hiệu quả thiết thực hơn, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế để giảm nghèo - Các nguồn quỹ tín, dụng, sách cho vay tín dụng học sinh, sinh viên: Phải kết hợp triển khai đờng bợ sách hỡ trợ giải qút 60 việc làm cho em hộ nghèo sau tốt nghiệp các trường Đại học, trung học, trường nghề thời gian trả nợ vay phải tính từ sau em hoàn thành xong thời gian thử việc; Cần hướng dẫn người nghèo tự lập dự án sản xuất, kinh doanh đủ theo nhu cầu, khả họ, sở đó hỗ trợ việc vay vốn theo dự án đã lập Bên cạnh việc hỗ trợ vốn vay, cần phải hỗ trợ việc dạy nghề, tạo việc làm, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, sản xuất,…giúp hộ nghèo vay vốn biết vận dụng đồng vốn vay đúng mục đích, tăng thu nhập cho bản thân họ; Cần tăng nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo, số vốn cho vay đủ để đảm bảo hỗ trợ cho việc đầu tư (sản xuất, kinh doanh) hộ nghèo Khi người nghèo đã vay vốn đầu tư cho việc sản xuất, kinh doanh làm ăn thoát nghèo, Nhà nước cần quan tâm có sách hỡ trợ cho người thoát nghèo tiếp tục vay vốn, tức sách cho vay khơng có đới tượng hợ nghèo mà đới tượng hợ nghèo vòng 01, 02 hoặc 03 năm thoát nghèo, để người nghèo giữ vững tính ởn định đầu tư sản xuất, kinh doanh - Đối với cán chuyên tráchgiảm nghèo: phải đào tạo, tập huấn, phải có lực, hiểu đầy đủ chủ trương, chính sách giảm nghèo Đảng và Nhà nước nghiệp vụ công tác giảm nghèo để chủ động tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời cho người dân; tham mưu đề xuất thực hoàn thiện chính sách để phát huy hiệu quả sách ở địa phương - Đối với người nghèo, hộ nghèo: có trách nhiệm tham gia vào các chính sách ban giảm nghèo quận và phường triển khai; các hộ tự nâng cao nhận thức tham gia với Nhà nước thực mục tiêu giảm nghèo bản thân họ phải tự vươn lên thoát nghèo sự hỗ trợ Nhà nước khơng phải trơng chờ, ỷ lại sách Nhà nước - Sau hết, sách giảm nghèo bền vững gờm nhiều sách riêng, nhiều lĩnh vực, vậy, cần đánh giá kết quả từng 61 sách, xem xét sách có kết quả lớn để tiếp tục triển khai và điều chỉnh các chính sách khác sở phân tích ngun nhân ́u tớ ảnh hưởng đã trình bày ở Tiểu kết chương Từ những thực tiễn những mặt đạt hạn chế, khó khăn q trình tở chức thực sách giảm nghèo bền vững quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực sách giảm nghèo bền vững thời gian tới, cần: - Tăng cường sự lãnh đạo cấp ủy Đảng, sự điều hành quyền và huy đợng sức mạnh cả hệ thớng trị nhân dân thực sách giảm nghèo theo hướng bền vững - Từng bước hoàn thiện sách giảm nghèo bền vững, thường xuyên hệ thống lại sách giảm nghèo, sở rà soát, đánh giá lại để hồn thiện các giải pháp, cơng cụ sách giảm nghèo bền vững cho sát với thực tiễn, đảm bảo phù hợp với nhu cầu từng nhóm đối tượng nghèo, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội mỗi địa phương và tùy vào đặc điểm tình hình lãnh thở địa phương như: cho hộ nghèo vay vốn, các chính sách ưu đãi và đảm bảo an sinh xã hội cho người nghèo; thực chế phân cấp cho địa phương… *Kiến nghị Thành phố xem xét lại tiêu chí cho điểm các dịch vụ xã hội bản như: Bảo hiểm xã hội, nhà ở, trình độ người lớn và trình độ nghề chưa phù hợp với tình hình thực tế để đánh giá các hộ nghèo, hộ cận nghèo vì: Bảo hiểm xã hội đa phần thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo có trình độ học vấn thấp, lao động phổ thông các sở sản xuất nhỏ nên thường không mua bảo hiểm xã hội Việc mua bảo hiểm xã hội tự nguyện không các đối tượng diện này quan tâm có thể bị ảnh hưởng đến thu 62 nhập và chính sách hưởng lương hưu từ bảo hiểm xã hội chưa thật sự thu hút người dân Về trình độ người lớn và trình độ nghề: Ban giảm nghèo thường xuyên gặp gỡ tiếp xúc vận động các thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo đến trung tâm giáo dục thường xuyên để học văn hóa và học nghề miễn phí Tuy nhiên công tác này không đạt hiệu quả cao Vì thực tế các thành viên độ tuổi lao động có việc làm, có thu nhập, số thành viên khác một phần đã lớn tuổi, lo toan cho kinh tế gia đình đó không quan tâm đến việc học văn hóa; các thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo có tay nghề từ thực tế làm việc, việc đào tạo nghề cho họ và cấp chứng không các thành viên quan tâm Về nhà ở: đa số hộ nghèo, hộ cận nghèo diện tích nhà ở nhỏ, thiếu kiên cố, và ở chung với nhiều hộ ghép cùng một gia đình nên khó tính bình quân theo tiêu chuẩn 6m2/người 63 KẾT LUẬN Trong những năm qua Quận đã lãnh đạo, đạo thực công tác giảm nghèo quận đạt nhiều kết quả, quận đã bản thực hoàn thành mục tiêu khơng hợ nghèo các giai đoạn theo tiêu chí Thành phớ, sách giảm nghèo bền vững triển khai thực địa bàn quận đã góp phần đẩy nhanh tăng thu nhập, giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho người nghèo tiếp cận với dịch vụ phúc lợi xã hội, sản xuất, kinh doanh, tự lực vươn lên thoát nghèo; từng bước nâng cao mức sống, điều kiện sống chất lượng sống cho người nghèo, hộ nghèo, hợ cận nghèo địa bàn quận, góp phần thu hẹp dần khoảng cách giữa hộ giàu hộ nghèo Hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững năm qua quận không đơn mang tính an sinh xã hợi mà mang tính nhân văn sâu sắc; có ý nghĩa hết sức quan trọng nhiều lĩnh vực cả trị, kinh tế, văn hóa, xã hội Mà còn sẽ tạo hội bình đẳng cho người nghèo tiếp cận dịch vụ xã hội Thực đề tài luận văn nợi dung “Thực sách giảm nghèo bền vững từ thực tiễn quận 6, thành phố Hồ Chí Minh” đã góp phần làm rõ thêm những vấn đề lý luận giảm nghèo bền vững ở TPHCM nói chung và ở quận nói riêng Thông qua việc phân tích đặc điểm, những thành tựu nổi bật cũng những hạn chế, bất cập thực sách giảm nghèo bền vững quận giai đoạn từ năm 2016 đến 2020, luận văn đã tập trung phân tích sách hành giảm nghèo để làm rõ vấn đề sách, giải pháp cơng cụ sách, chủ thể, thể chế yếu tớ tác đợng đến sách giảm nghèo thành phớ Hờ Chí Minh Kết quả phân tích, đã những thành tích đạt những hạn chế, khó khăn từ sách giảm nghèo bền vững Đồng thời, luận văn đã đề xuất giải pháp tăng cường thực sách giảm nghèo bền vững 64 Trên sở thực trạng thực sách giảm nghèo bền vững quận 6, thành phố Hồ Chí Minh chương 2, chương luận văn đã đưa các quan điểm, mục tiêu giải pháp tăng cường thực sách giảm nghèo ở quận 6, quán yêu cầu, mục tiêu Đảng Nhà nước đã đề ra, góp phần phát triển kinh tế ổn định xã hội quận nói riêng thành phớ Hờ Chí Minh cả nước nói chung Đến nay, quận khơng còn hợ nghèo theo tiêu chí thu nhập bình qn từ 21 triệu đồng/người/năm trở xuống đối với hộ nghèo; còn 1.339 hợ cận nghèo tiêu chí thu nhập bình qn từ 21 triệu đờng/người/năm đến 28 triệu đờng/người/năm hộ cận nghèo và có điểm thiếu hụt chiều tiếp cận phúc lợi xã hội dưới 40 điểm Tuy nhiên, các tiêu chí để đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt các chiều nghèo (các dịch vụ xã hội bản) vẫn còn nhiều bất cập cần phải điều chỉnh thêm thời gian tới như: tiêu chí nhà ở ( nếu diện tích dưới 6m2/người xem là thiếu hụt, quận Thành phố hồ chí minh là không khả thi vì có hộ diện tích nhà ở nhỏ có nhiều nhân khẩu vì họ muốn giữ hộ khẩu ở quận để cái học, tiện việc làm, đó họ có thêm nhà ở quận khác, chí có cả ô tô…vì thế không thể xếp họ vào nhóm hộ nghèo được; và tiêu chí thiếu hụt bảo hiểm xã hội cũng là một chiều khó khăn và khó thực vì các thành viên hộ nghèo nếu có làm các công ty lớn thì mới công ty mua bảo hiểm xã hội còn các sở nhỏ thì họ không mua bảo hiểm xã hội cho người lao động vì nếu mua bảo hiểm xã hội thì đồng nghĩa với việc khai thông tin người lao động và họ phải đóng thuế, mua bảo hiểm y tế cho người lao động, và nếu có lao động thì phải thành lập tổ chức công đoàn; bên cạnh đó mức thu nhập hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2018-2020 có sự điều chỉnh từ hộ nghèo: dưới 21 triệu đồng/người/năm lên dưới 28 triệu đồng/ người/năm, hộ cận 65 nghèo từ 28 triệu đồng/người/năm đến dưới 36 triệu đồng/ người/ năm, cũng là tiêu chí khó thực dẫn đến hộ tái nghèo tăng lên và cả cán bộ công chức cũng có nguy rơi vào hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn mới… Với những khó khăn Ban Giảm nghèo bền vững quận cùng các quận huyện khác đã kiến nghị Ban Chỉ đạo Giảm nghèo Thành phố, và Ban Chỉ đạo Thành phố sẽ xem xét và điều chỉnh thời gian tới 66
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TỪ THỰC TIỄN QUẬN 6, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TỪ THỰC TIỄN QUẬN 6, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn