Bài tập Nguyên lý kế toán

54 45 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 23:37

Lời mở đầu Để đáp ứng kịp thời yêu cầu tài liệu dạy học tập môn học “Nguyên lý kế tốn” Tổ mơn kế tốn tổ chức biên soạn sách “ Bài tập Nguyên lý kế toán” theo nội dung chương trình mơn học thực Kết cấu sách gồm hai phần: Phần I : Câu hỏi trắc nghiệm Phần II: Bài tập thực hành Trong trình biên soạn tập thể giáo viên cố gắng thu thập đưa nghiệp vụ phù hợp với chương trình học với chế độ kế tốn hành, song khơng thể tránh khỏi khiếm khuyết mong độc giả góp ý để lần xuất sau hồn thiện Tổ mơn kế toán PHẦN – CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Chương 1: Bản chất đối tượng hạch toán kế toán I Hãy chọn phương án trả lời cho câu hỏi sau Đặc trưng đối tượng kế tốn là: a Tính hai mặt, độc lập cân lượng b Đa dạng c Vận động theo chu kỳ khép kín d Tất đặc điểm Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thuộc: a Nguồn vốn b Nguồn vốn chủ sở hữu c Nợ phải trả doanh nghiệp d Tài sản lưu động lưu thông Tài sản doanh nghiệp nguồn lực: a Thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp b Thuộc quyền kiểm sốt doanh nghiệp c Gắn với lợi ích tương lai doanh nghiệp d Có thể xác định giá trị e Tất điều kiện Nợ phải trả doanh nghiệp xác định bằng: a Tổng Tài sản trừ Tổng tài sản ngắn hạn b Tổng nguồn vốn trừ Nguồn vốn chủ sở hữu c Tổng Tài sản trừ Nguồn vốn kinh doanh d b c e Các phương án sai II Hãy chọn hai phương án Đúng/Sai cho câu sau giải thích Vốn góp doanh nghiệp khơng bị thay đổi trình kinh doanh Khi lập báo cáo, kế toán ghi nhầm khoản Phải thu khách hàng 100 triệu VNĐ sang phần Nguồn vốn Do Tổng tài sản Tổng nguồn vốn sau lập báo cáo chênh lệch 100 triệu VNĐ Tài sản doanh nghiệp phải tiềm lực kinh tế thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp Tổng tài sản doanh nghiệp ln với tổng nguồn vốn góp Các khoản ký quỹ dài hạn thuộc Nguồn vốn đơn vị kế toán Các khoản nhận ký cược ngắn hạn thuộc Nguồn vốn đơn vị kế toán Vật liệu mua đường chưa tính vào tài sản doanh nghiệp Số hàng gửi bán không thuộc tài sản doanh nghiệp Đối tượng nghiên cứu kế toán bao gồm quan hệ kinh tế – Pháp lý vốn doanh nghiệp Chương 2: Phương pháp chứng từ kế toán I Hãy chọn phương án trả lời cho câu hỏi sau Một chứng từ kế toán cần a Chứng minh tính hợp pháp, hợp lý nghiệp vụ kinh tế b Cung cấp thông tin nghiệp vụ xảy c Thể trách nhiệm đối tượng có liên quan d Tất trường hợp ý nghĩa chứng từ kế toán: a Phản ánh vận động đối tượng kế tốn b Cung cấp thơng tin cho quản lý c Là ghi sổ kế toán d Là tiến hành kiểm tra, tra hoạt động kinh tế e Tất nội dung Khi xuất kho sản phẩm bán cho khách hàng, giá ghi phiếu xuất kho là: a Giá bán chưa có thuế GTGT b Giá bán bao gồm thuế GTGT c Giá vốn d Không phải loại giá Những yếu tố sau yếu tố bắt buộc chứng từ a Tên chứng từ b Phương thức toán c Thời gian lập chứng từ d Quy mô doanh nghiệp e a, b, c d f a, c d Theo nội dung kinh tế, chứng từ kế tốn có loại như: a Phiếu thu, chi, nhập, xuất b Hoá đơn c Chứng từ mệnh lệnh d Cả a, b c e Cả a b II Hãy chọn hai phương án Đúng/Sai cho câu sau giải thích Kế tốn khơng thiết phải ghi định khoản kế tốn chứng từ Tên chữ ký người lập chứng từ bắt buộc phải ghi rõ chứng từ Chứng từ mệnh lệnh không chứng minh nghiệp vụ xảy Chứng từ thủ tục kế tốn khơng thể dùng để ghi sổ khơng phải chứng từ gốc Chứng từ lần cần huỷ sau ghi sổ xong Chương 3: Phương pháp tài khoản kế toán I Hãy chọn phương án trả lời cho câu hỏi sau Nghiệp vụ “Mua nguyên vật liệu, nhập kho, chưa toán tiền cho người bán” làm cho tài sản nguồn vốn doanh nghiệp thay đổi: a Tài sản tăng thêm/ Nguồn vốn giảm b Tài sản tăng thêm/ Nguồn vốn tăng c Tài sản tăng thêm/ Nợ phải trả tăng d Không đáp án Nghiệp vụ “Mua tài sản cố định đưa vào sử dụng, toán 50% tiền mặt” thuộc quan hệ đối ứng: a Tài sản tăng – Tài sản giảm b Tài sản tăng – Nguồn vốn tăng c Tài sản giảm – Nguồn vốn giảm d Các câu sai Nghiệp vụ “Trả lương nợ cho cơng nhân tiền mặt” định khoản: a Nợ TK Chi phí nhân cơng/ Có TK Tiền mặt b Nợ TK Tiền mặt/ Có TK Chi phí nhân cơng c Nợ TK Tiền mặt/ Có TK Phải trả công nhân viên d Nợ TK Phải trả cơng nhân viên/ Có TK Tiền mặt Nghiệp vụ “Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp chuyển khoản” định khoản: a Nợ TK TGNH/ Có TK Thuế TNDN phải nộp b Nợ TK Lợi nhuận/Có TK Thuế TNDN phải nộp c Nợ TK Thuế TNDN phải nộp/ Có TK TGNH d Các định khoản sai Nghiệp vụ “Xuất kho hàng hoá gửi bán” ghi: a Ghi bên Nợ TK Hàng hoá b Ghi bên Có TK Hàng gửi bán c Ghi bên Có TK Hàng hố d Ghi bên Nợ TK Hàng gửi bán ghi bên Nợ TK Hàng hoá Nghiệp vụ “Nhập kho thành phẩm từ sản xuất” kế tốn định khoản: a Nợ TK Thành phẩm/ Có TK Tiền mặt b Nợ TK Thành phẩm/ Có TK TGNH c Nợ TK Hàng hố/ Có TK Tiền mặt d Nợ TK Thành phẩm/ Có TK Chi phí SX dở dang Khi đơn vị cấp phát TSCĐ, kế toán định khoản a Nợ TK Nguồn vốn chủ sở hữu/ Có TK TSCĐ b Nợ TK TSCĐ/ Có TK Nguồn vốn chủ sở hữu c Nợ TK TSCĐ/ Có TK Nguồn vốn kinh doanh d Nợ TK TSCĐ/ Có TK Phải trả người bán Định khoản kế tốn “Nợ TK Tiền mặt/ Có TK Phải thu khách hàng” thể nội dung kinh tế sau: a Nhận tiền ứng trước khách hàng b Trả lại tiền mặt cho khách hàng c Khách hàng trả nợ tiền mặt d a c e b c f Không phải nội dung Khi đơn vị mua tài sản tiền hàng trừ vào số tiền đơn vị trả trước cho người bán giá mua số tài sản ghi vào: a Bên Nợ TK Thanh toán với người bán b Bên Nợ TK Thanh toán với người mua c Bên Có TK Thanh tốn với người bán d Bên Có TK Thanh tốn với người mua 10 Khi đơn vị nhận trước tiền hàng khách hàng số tiền nhận trước ghi vào: a Bên Nợ TK Thanh toán với người bán b Bên Nợ TK Thanh toán với người mua c Bên Có TK Thanh tốn với người bán d Bên Có TK Thanh toán với người mua 11 Khi đơn vị bán sản phẩm, hàng hoá tiền hàng trừ vào số nhận trước khách hàng giá bán số sản phẩm, hàng hoá ghi vào: a Bên Nợ TK Thanh toán với người bán b Bên Nợ TK Thanh toán với người mua c Bên Có TK Thanh tốn với người bán d Bên Có TK Thanh tốn với người mua 12 Khi đơn vị trả trước tiền mua tài sản cho người bán số tiền trả trướcc ghi vào: a Bên Nợ TK Thanh toán với người bán b Bên NợTK Thanh tốn với người mua c Bên Có TK Thanh tốn với người bán d Bên Có TK Thanh toán với người mua 13 Số tiền trả trước thừa mà đơn vị nhận lại từ người bán ghi vào: a Bên Nợ TK Thanh toán với người bán b Bên Nợ TK Thanh toán với người mua c Bên Có TK Thanh tốn với người bán d Bên Có TK Thanh tốn với người mua 14 Số tiền nhận trước thừa mà đơn vị trả lại cho khách hàng ghi nhận vào: a Bên Nợ TK Thanh toán với người bán b Bên Nợ TK Thanh tốn với người mua c Bên Có TK Thanh tốn với người bán d Bên Có TK Thanh toán với người mua 15 Tài khoản phản ánh hao mòn tài sản cố định thuộc: a Nhóm tài khoản thuộc báo cáo kết kinh doanh b Nhóm tài khoản ngồi bảng cân đối kế tốn c Nhóm tài khoản thuộc bảng cân đối kế tốn d Khơng phải nhóm 16 Tài khoản theo dõi Chênh lệch đánh giá lại tài sản thuộc: a Nhóm tài khoản thuộc báo cáo kết kinh doanh b Nhóm tài khoản ngồi bảng cân đối kế tốn c Nhóm tài khoản thuộc bảng cân đối kế tốn d Nhóm tài khoản so sánh 17 Tài khoản theo dõi Chênh lệch tỷ giá hối đối thuộc: a Nhóm tài khoản tập hợp – phân phối b Nhóm tài khoản thuộc bảng cân đối kế tốn c Nhóm tài khoản so sánh d Nhóm tài khoản nghiệp vụ 18 Số dư tài khoản theo dõi dự phòng trình bày trên: a Báo cáo kết kinh doanh b Bảng cân đối kế toán c Báo cáo lưu chuyển tiền tệ d Các câu sai 19 Các tài khoản dùng để theo dõi tài sản không thuộc sở hữu đơn vị (trừ TSCĐ th tài chính) có số hiệu bắt đầu số a Số b Số c Số d Số II Hãy chọn hai phương án Đúng/Sai cho câu sau giải thích Tài khoản loại ln có số dư bên Có Tài khoản điều chỉnh tài khoản phản ánh tài sản ln có số dư bên Có Các tài khoản thuộc Báo cáo kết kinh doanh khơng có số dư đầu kỳ Các tài khoản thuộc Báo cáo kết kinh doanh khơng có số dư cuối kỳ Các tài khoản so sánh có số dư cuối kỳ (bên Nợ bên Có) Các tài khoản thuộc Báo cáo kết kinh doanh bao gồm tài khoản loại 5, 6, 7, Các tài khoản phản ánh nợ phải trả có kết cấu ngược với tài khoản phản ánh nguồn vốn chủ sở hữu Tài khoản phản ánh tài sản lưu động phải có kết cấu ngược vơi tài khoản phản ánh tài sản cố định Nợ phải trả doanh nghiệp theo dõi tài khoản loại 10 Tài sản lưu động (tài sản ngắn hạn) doanh nghiệp theo dõi tài khoản loại 11 Các tài khoản theo dõi khoản dự phòng phải có số dư bên Có 12 Tài khoản Xác định kết có mặt Bảng cân đối tài khoản 13 Định khoản phức tạp phải tách thành định khoản giản đơn để ghi sổ 14 Bên phải tài khoản Nguồn vốn bên Có, ngược lại, bên phải tài khoản Tài sản bên Nợ 15 Tài khoản tổng hợp tài khoản phân tích có quan hệ đối ứng với 16 Các tài khoản điều chỉnh khơng có số dư cuối kỳ 17 Tài khoản theo dõi chi phí sản xuất kinh doanh ghi tăng bên Nợ ln có số dư bên Nợ 18 Tài khoản theo dõi Doanh thu phải có kết cấu ngược với tài khoản theo dõi Tài sản 19 Tất định khoản kế toán phải liên quan đến tài khoản trở lên 20 Khơng có định khoản kế tốn ghi Có tài khoản 21 Cách ghi tăng, giảm tài khoản theo dõi chi phí phải ngược với cách chi tăng, giảm tài khoản phản ánh nguồn vốn chủ sở hữu 22 Định khoản kết chuyển chi phí sản xuất phát sinh kỳ trước tính giá thành thuộc quan hệ đối ứng tăng tài sản này, giảm tài sản khác 23 Nghiệp vụ chi phí phát sinh tiền hay nợ phải trả không thuộc quan hệ đối ứng tài khoản 24 Nghiệp vụ Doanh thu, thu nhập phát sinh tiền hay nợ phải thu thuộc quan hệ đối ứng tài khoản 25 Định khoản kế tốn khơng phải cơng việc bắt buộc phải thực trước khoá sổ kế tốn 26 Lập Bảng cân đối tài khoản khơng phải công việc bắt buộc trước lập Báo cáo tài Chương 4: Phương pháp tính giá I Hãy chọn phương án trả lời cho câu hỏi sau Công ty A mua số thiết bị sản xuất cũ, giá hố đơn chưa có thuế GTGT 50 triệu VNĐ, thuế suất thuế GTGT 10%, chi phí sửa chữa trước sử dụng chi triệu VNĐ, cơng ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, số thiết bị ghi sổ theo giá: a 50 triệu VNĐ b 60 triệu VNĐ c 55 triệu VNĐ d Tất số sai Trong tháng 12/N, phận sản xuất công ty A bàn giao số sản phẩm hồn thành Chi phí kinh doanh kỳ công ty sau: CPSX dở dang cuối kỳ 80.000, CPNVLTT 520.000 (vật liệu 500.000, vật liệu khác 20.000), CPNCTT 250.000, CPSXC 125.000 CPQLDN 230.000, đầu kỳ khơng có sản phẩm dở dang Giá thành lô thành phẩm là: a 1.045.000 b 815.000 c 895.000 d 975.000 e Khơng có đáp án Nếu giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ tăng gấp đôi, điều kiện khác không thay đổi, giá thành sản phẩm sẽ: a Giảm 50% so với ban đầu b Tăng gấp đôi c Tăng giá trị tăng thêm sản phẩm dở dang cuối kỳ d Giảm giá trị tăng thêm sản phẩm dở dang cuồi kỳ e Các đáp án sai Nếu giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ cuối kỳ tăng gấp đôi, điều kiện khác không thay đổi, giá thành sản phẩm hoàn thành kỳ sẽ: a Tăng gấp đôi b Giảm 50% so với ban đầu c Không thay đổi d Các đáp án sai Công ty A mua lô vật liệu theo giá hố đơn chưa có thuế GTGT 35 triệu VNĐ, thuế GTGT 3,5 triệu VNĐ, chi phí vận chuyển phải trả theo giá hố đơn khơng có thuế GTGT 5% 3,5 triệu VNĐ, Cơng ty A tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, vật liệu chưa nhập kho, giá trị ghi sổ lô vật liệu là: a 35 triệu VNĐ b 38,5 triệu VNĐ c 42 triệu VNĐ d Các đáp án sai Nếu đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, mua tài sản nhận hoá đơn GTGT tài sản mua dùng cho đối tượng chịu thuế GTGT theo tỷ lệ thuế suất 0% giá tài sản mua : a Giá khơng có thuế GTGT b Tổng giá tốn (Giá có thuế GTGT) c Giá vốn người bán d Khơng có trường hợp Nếu đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, mua tài sản nhận hoá đơn GTGT tài sản mua dùng cho đối tượng không chịu thuế GTGT giá tài sản mua là: a Giá khơng có thuế GTGT b Tổng giá tốn (Giá có thuế GTGT) c Giá vốn người bán d Khơng có trường hợp II Hãy chọn hai phương án Đúng/Sai cho câu sau giải thích Chi phí bảo dưỡng tài sản cố định trình sử dụng cộng vào giá trị ghi sổ tài sản cố định Chênh lệch giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ với đầu kỳ tăng lên làm cho giá thành sản phẩm giảm Chênh lệch giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ với cuối kỳ tăng lên làm giá thành sản phẩm giảm Khi phát sinh hao hụt định mức (trong trình thu mua vật liệu), đơn giá vật liệu nhập kho giảm Hao hụt định mức qúa trình thu mua vật liệu khơng làm ảnh hưởng tới tổng giá trị vật liệu nhập kho Chương 5: Phương pháp tổng hợp - Cân đối kế toán I Hãy chọn phương án trả lời cho câu hỏi sau 1.Bảng cân đối kế toán lập dựa cân đối: a Tài sản – Nguồn vốn b Doanh thu – Chi phí – Kết c Phát sinh Nợ - Có tài khoản d Luồng tiền vào – Lợi nhuận kinh doanh kỳ thể trong: a Bảng cân đối kế toán b Báo cáo kết kinh doanh c a b d Không phải báo cáo Số dư Có TK “Hao mòn TSCĐ” được: a Ghi bình thường bên Tài sản Bảng cân đối kế tốn b Ghi bình thường bên Nguồn vốn Bảng cân đối kế toán c Ghi âm bên Tài sản Bảng cân đối kế toán 10 Người mua đặt trước tiền hàng chuyển khoản 30.000 Đặt trước tiền mua vật liệu phụ cho đơn vị B chuyển khoản 25.000 Yêu cầu: Định khoản phản ánh tình hình vào tài khoản, khố sổ tài khoản Cho biết: - Tình hình tốn tiền hàng - Tổng giá thực tế loại nguyên liệu cung cấp kỳ - Quá trình cung cấp thường phát sinh loại nghiệp vụ kinh tế nào? Khái qt mơ hình hạch tốn q trình cung cấp Bài 35 Tại doanh nghiệp có tài liệu sau: (Đvt: 1.000 đ) I Số dư đầu kỳ số tài khoản - TK “Nguyên liệu, vật liệu”: + VL 20.000 10.000 + VL phụ 6.000 + Nhiện liệu 4.000 - TK “Hàng mua đường”: 5.000 II Trong kỳ phát sinh nghiệp vụ kinh tế sau: Mua nhập kho ngun vật liệu chưa tốn tiền cho người bán, trị giá mua ghi hoá đơn 16.500 (bao gồm thuế GTGT 10%) Chi phí vận chuyển số vật liệu theo giá chưa có thuế 500, thuế suất thuế GTGT 5% DN toán cho đơn vị vận tải tiền mặt Mua nhiên liệu toán tiền gửi ngân hàng, giá mua ghi hố đơn 5.500 (trong thuế GTGT 500) Chi pbí bảo quản, bốc dỡ chi tiền mặt 200 Mua vật liệu phụ, cuối tháng hàng chưa nhập kho Theo hoá đơn, đơn vi phải toán cho người bán 2.200 (bao gồm thuế GTGT 10%) Mua vật liệu chính, hàng nhập kho hoá đơn cuối tháng chưa DN ghi theo giá hạch toán 3.000 Dùng TGNH trả nợ cho người bán 3.200 Yêu cầu: Định khoản phản ánh vào tài khoản số dư đầu kỳ nghiệp vụ kinh tế phát sinh kỳ 40 Cho biết nội dung kinh tế số liệu tài khoản “Nguyên vật liệu” tài khoản “Hàng mua đường” Bài 36 Tại doanh nghiệp có tài liệu sau: (Đvt: 1.000đ) I Số dư đầu kỳ số tài khoản - TK “Nguyên liệu, vật liệu”: 80.000 - TK “Hàng mua đường” : 20.000 - TK “Phải trả người bán”: - TK “Tiền gửi ngân hàng”: 10.000 145.000 II Trong kỳ có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Rút TGNH trả hết nợ kỳ trước cho người bán Mua NVL nhập kho, chưa trả tiền cho người bán, giá mua chưa có thuế 30.000, thuế suất thuế GTGT 10% Nhận hoá đơn mua hàng số nguyên vật liệu nhập kho tháng trước, giá mua chưa có thuế 12.500, thuế GTGT 1% (giá tạm tính 12.000) Tồn số ngun vật liệu mua đường tháng trước nhập kho tháng Mua NVL tri giá ghi hoá đơn 16.500 (bao gồm thuế GTGT 10%), toán cho người bán TGNH Cuối tháng hàng chưa nhập kho đơn vị Mua nhiên liệu, hàng nhập kho chưa nhận hoá đơn, kế toán ghi sổ theo giá hạch toán 10.000 Nhà nước cấp bổ sung vốn lưu động cho DN NVL trị giá 40.000 Người mua trả trước tiền hàng cho DN tiền mặt 2.000 DN ứng trước tiền hàng cho người bán chuyển khoản 5.000 Yêu cầu: Cho biết nội dung kinh tế số dư đầu kỳ Định khoản, phản ánh vào tài khoản số dư đầu kỳ nghiệp vụ kinh tế phát sinh kỳ Giả sử sang tháng sau nhận hoá đơn mua nhiện liêu tính giá thực tế 9.900 (bao gồm thuế GTGT 10%), kế toán điều chỉnh nào? Bài 37 Tại doanh nghiệp có tài liệu sau: (Đvt: 1.000đ) I Cho số dư đầu kỳ số tài khoản kế toán : 41 - TK “Hàng hố” 130.000 Trong đó: + Giá mua hàng hố120.000 + Chi phí mua hàng 10.000 - TK “Tạm ứng” 5.000 - TK “Phải trả người bán” 10.000 - TK “TGNH” 500.000 - TK “Tiền mặt” - TK “Hàng mua đường” 150.000 15.000 II Trong kỳ có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Mua hàng hố cơng ty Y chuyển khoản, giá mua chưa có thuế 90.000, thuế suất thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển tốn tiền mặt 1.575 (bao gồm thuế GTGT 5%) Mua nhiên liệu toán tiền mặt, giá mua ghi hoá đơn bao gồm thuế GTGT 10% 6.600, chi phí bảo quản, bốc dỡ tốn tiền tạm ứng 200 DN nhận hoá đơn mua hàng hố tháng trước, giá mua chưa có thuế 8.000, thuế GTGT 800 (tháng trước ghi sổ theo giá hạch tốn 10.000) Mua hàng hố cơng ty K, giá ghi hoá đơn bao gồm thuế GTGT 10% 27.500 DN toán chuyển khoản qua ngân hàng, cuối kỳ hàng chưa nhập kho DN Mua công cụ, dụng cụ, hàng nhập kho cuối kỳ chưa nhận hoá đơn, DN ghi sổ theo giá hạch toán 3.000 ứng trước tiền mua hàng cho người bán để mua hàng hoá chuyển khoản 50.000 Chi tiền mặt tạm ứng cho cán cung ứng để mua hàng 3.000 Mua hàng hố, giá chưa có thuế 50.000, thuế suất thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển bốc dỡ thuê phải trả 2.100 (bao gồm thuế GTGT 5%) DN toán 50.000 trừ vào tiền ứng trước cho người bán, số lại nhân viên thu mua toán tiền tạm ứng Hàng hoá đường kỳ trước nhập kho DN 15.000 Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh, phản ánh vào TK có liên quan Cho biết nội dung kinh tế số liệu TK “Hàng hoá” Qua tập khái qt mơ hình hạch tốn q trình cung cấp Bài 38 42 Tại doanh nghiệp chế biến loại sản phẩm có tình hình chi phí sản xuất phát sinh kỳ sau: (Đvt: 1.000đ) Xuất nguyên vật liệu cho chế tạo sản phẩm 100.000 Xuất nguyên vật liệu phụ dùng trực tiếp cho chế tạo sản phẩm 12.000 Tính lương phải trả cho CNSX 20.000, cho nhân viên quản lý phân xưởng 3.000 Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ tính vào chi phí theo tỷ lệ quy định 24% Điện mua chưa trả tiền dùng cho quản lý phân xưởng 1.100 (bao gồm thuế GTGT 10%) Khấu hao TSCĐ phân xưởng sản xuất 6.000 Các chi phí khác tiền mặt phục vụ cho phân xưởng 500 Cuối kỳ kết chuyển chi phí sản xuất cho đối tượng tính giá thành Nhập kho 1.000 sản phẩm hoàn thành kỳ Yêu cầu: Định khoản phản ánh vào tài khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh Tính tổng giá thành giá thành đơn vị sản phẩm hoàn thành kỳ Biết giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ 5.000 giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ 7.000 Cho biết nội dung kết cấu tài khoản sử dụng để tính giá thành sản phẩm Bài 39 Tình hình chi phí sản xuất loại sản phẩm A sản phẩm B doanh nghiệp sau: (Đvt: 1.000đ) Chi phí nguyên vật liệu tiêu hao 52.600 phân bổ cho loại sản phẩm theo định mức hao phí Biết định mức hao phí vật liệu cho sản phẩm A 50, sản phẩm B 40 Vật liệu phụ sử dụng hết 2.104 phân bổ cho loại sản phẩm theo tỷ lệ với vật liệu tiêu hao thực tế Tổng số tiền lương phải trả cho công nhân SXSP A 9.000, công nhân SXSP B 6.000, cho nhân viên quản lý phân xưởng 2.000 Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí sản xuất Khấu hao TSCĐ phận sản xuất 1.000 Cuối kỳ hoàn thành nhập kho 600 sản phẩm A 500 sản phẩm B, khơng có sản phẩm dở dang đầu kỳ cuối kỳ Yêu cầu: 43 Phân bổ chi phí sản xuất cho loại sản phẩm Định khoản phản ánh vào tài khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh Tính giá thành sản phẩm A B theo khoản mục chi phí Hãy cho biết loại nghiệp vụ kinh tế thường phát sinh qúa trình sản xuất Qua khái qt mơ hình hạch tốn q trình sản xuất tài khoản Biết rằng: Chi phí sản xuất chung phân bổ cho loại sản phẩm theo tiền lương công nhân sản xuất Bài 40 Tình hình chi phí sản xuất loại sản phẩm A B doanh nghiệp sau: (Đvt: 1.000đ) Chi phí nguyên vật liệu tiêu hao thực tế 159.985, phân bổ cho sản phẩm A B theo định mức hao phí Biết định mức hao phí cho sản phẩm A 100 sản phẩm B 151 Vật liệu phụ sử dụng hết 31.997 để sản xuất loại sản phẩm A B, phân bổ cho loại sản phẩm theo tỷ lệ với vật liệu tiêu hao thực tế Điện mua ngồi chưa trả tiền cho cơng ty điện lực, dùng cho phân xưởng sản xuất 15.900, dùng cho quản lý doanh nghiệp 1.800 giá chưa có thuế, thuế suất thuế GTGT 10% Tổng số tiền lương phải trả cho CBCNV 73.000, đó: - Lương trả cho CNV sản xuất sản phẩm A 25.000 - Lương trả cho CNV sản xuất sản phẩm B 35.000 - Lương trả cho nhân viên phân xưởng 4.500 - Lương trả cho nhân viên quản lý doanh nghiệp 8.500 Trích BHXH, BHYT,BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định 24% tiền lương phải trả CBCNV tính vào chi phí Khấu hao TSCĐ kỳ 5.000, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp 200 Cuối kỳ sản xuất hoàn thành nhập kho 500 SP A 750 SP B Khơng có sản phẩm dở dang đầu kỳ cuối kỳ Yêu cầu: Phân bổ chi phí sản xuất cho hai loại sản phẩm A B Định khoản phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tài khoản Tính giá thành sản phẩm A B (Biết chi phí sản xuất chung phân bổ theo tiền lương CNSX) 44 Đối với chi phí quản lý doanh nghiệp, cuối kỳ doanh nghiệp xử lý nào? Qua tập trên, khái qt trình tự hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Bài 41 Tại doanh nghiệp sản xuất có tài liệu sau: (Đvt: 1.000đ) I Số dư đầu kỳ số tài khoản - TK “Hàng gửi bán” 16.000 - TK “Thành phẩm” 8.000 - TK II Trong kỳ có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau Nhập kho sản phẩm hoàn thành từ phân xưởng sản xuất theo giá thành sản xuất thực tế 20.000 Xuất kho thành phẩm gửi bán Tổng trị giá vốn xuất kho 12.000, tổng giá bán 15.000 chưa có thuế, thuế suất thuế GTGT 10% Doanh nghiệp bán toàn số hàng gửi bán kỳ trước thu TGNH 22.000 (trong thuế GTGT 10%) Xuất kho thành phẩm bán trực tiếp cho người mua, tổng giá vốn 10.000, người mua tốn tiền hàng 14.850 tiền mặt (trong thuế GTGT 10%) Khách hàng chấp nhận mua 2/3 số hàng gửi bán kỳ, 1/3 số hàng khách hàng từ chối mua DN nhập kho đầy đủ số hàng bị từ chối Chi phí bán hàng phát sinh kỳ, chi tiết: - Tiền lương nhân viên bán hàng 500 - Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỉ lệ quy định vào chi phí - Khấu hao TSCĐ dùng cho bán hàng 185 Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh kỳ Chi tiết: - Tiền lương nhân viên QLDN: 800 - Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỉ lệ quy định vào chi phí - Khấu hao TSCĐ dùng cho QLDN: - Chi tiền mặt: 348 168 Yêu cầu: Định khoản phản ánh lên TK nghiệp vụ kinh tế phát sinh trình tiêu thụ Xác định kết tiêu thụ kỳ ghi lên TK 45 Cho biết loại nghiệp vụ phát sinh trình tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, hàng hố Từ khái qt mơ hình hạch tốn tiêu thụ TK Bài 42 Tại doanh nghiệp có tài liệu sau: (Đvt: 1.000đ) I Số dư đầu kỳ số tài khoản - TK “Thành phẩm” - TK “Hàng gửi bán” 10.000 5.000 - TK “Tiền mặt” 20.000 - TK “Phải thu khách hàng” (Dư có) 3.300 II Trong kỳ có số nghiệp vụ phát sinh sau: Xuất kho sản phẩm bán trực tiếp cho người mua, trị giá xuất kho 2.000 Người mua trả tiền mặt theo giá bán 3.500 chưa có thuế, thuế suất thuế GTGT 10% Xuất kho sản phẩm gửi bán 3.000 Ngân hàng báo thu toàn số tiền hàng gửi bán kỳ trước 8.800 (trong thuế GTGT 10%) Xuất kho sản phẩm cho người mua, trị giá xuất kho 1.500 Tiền hàng người mua ứng trước bao gồm thuế GTGT 10%) Người mua thông báo chấp nhận mua toàn số hàng gửi bán kỳ với giá bán 5.000 chưa có thuế, thuế suất thuế GTGT 10% Chi phí bán hàng phát sinh kỳ 1.000 chi tiền mặt Chi phí QLDN phát sinh kỳ gồm: lương nhân viên quản lý doanh nghiệp 2.000, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỉ lệ quy định vào chi phí, chi phí khấu hao 1.620, chi phí khác tiền mặt 420 Yêu cầu: Định khoản phản ánh vào tài khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh Xác định kết kỳ thực bút toán kết chuyển Nêu nội dung kinh tế kết cấu tài khoản sử dụng để xác định kết tiêu thụ Bài 43 Tại Công ty ABC tháng 07/200N có tài liệu sau: I Số dư đầu kỳ số tài khoản 46 (Đvt: 1.000đ) - TK “Nguyên liệu, vật liệu” 60.000 - TK “Phải trả CNV” 15.000 - TK “Phải trả người bán” 35.000 - TK “Tiền mặt” 10.000 - TK “TGNH” 30.000 - TK “Vay ngắn hạn” 50.000 - TK “Phải thu KH” + Dư nợ : 45.000 + Dư có: 20.000 II Trong tháng 07/200N có phát sinh nghiệp vụ kinh tế sau: Ngày 5: Rút TGNH nhập qũy tiền mặt 15.000 Ngày 10: Trả hết lương nợ kỳ trước cho CNV tiền mặt Ngày 11: Thu nợ người mua chuyển khoản 40.000 Ngày 15: Mua nguyên vật liệu nhập kho, chưa trả tiền cho người bán 66.000 (bao gồm thuế GTGT 10%) Ngày 16: Vay ngắn hạn ngân hàng 66.000 chuyển trả tiền hàng cho người bán nguyên vật liệu Ngày 20: Đặt trước tiền hàng cho người bán 35.000 chuyển khoản Ngày 20: Nhận tài sản cố định hữu hình đơn vị L góp vốn liên doanh, trị giá 120.000 Ngày 28: Người mua đặt trước tiền hàng 50.000 chuyển khoản Yêu cầu: Phản ánh tình hình vào sổ kế tốn theo hình thức Nhật ký chung, Nhật ký sổ Chứng từ ghi sổ Bài 44 Có tài liệu doanh nghiệp sau: (Đvt: 1.000đ) Xuất kho thành phẩm gửi bán, giá bán có thuế GTGT 110.000 (thuế suất 10%), giá thành công xưởng thực tế 80.000 Tiền vận chuyển hàng tiêu thụ kỳ toán tiền mặt cho đơn vị vận tải 2.100 (trong thuế GTGT 5%) Xuất sản phẩm bán trực tiếp cho khách hàng, trị giá bán phải thu 165.000 (bao gồm thuế GTGT 10%), trị giá vốn 125.000 Tính thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp ngân sách 66.000 47 Mua nguyên vật liệu nhập kho chưa toán tiền cho người bán, giá mua chưa có thuế 136.000, thuế suất thuế GTGT 10% Chi phí bốc dỡ vật liệu chi tiền mặt 500 Các nghiệp vụ kế toán ghi sổ định khoản sau: NV1: BT1: Nợ TK “Giá vốn hàng bán”: 80.000 Có TK “Thành phẩm “: 80.000 BT2: Nợ TK “Phải thu người mua”: 110.000 Có TK “Doanh thu bán hàng”: 100.000 Có TK “Thuế GTGT phải nộp”: 10.000 NV2: Nợ TK “Chi phí bán hàng”: 2.000 Nợ TK “Thuế GTGT khấu trừ”: 200 Có TK “Tiền mặt”: 2.200 NV3: BT1: Nợ TK “Giá vốn hàng bán”: 152.000 Có TK “Thành phẩm”: 152.000 BT2: Nợ TK “Phải thu người mua”: 165.000 Có TK “Doanh thu bán hàng”: 150.000 Có TK “Thuế GTGT phải nộp”: 15.000 NV4: Nợ TK “Thuế khoản phải nộp NN”: 66.000 Có TK “TGNH”: 66.000 NV5: Nợ TK “NL, VL”: Nợ TK “Thuế GTGT khấu trừ”: Có TK “Phải trả người bán”: 163.000 16.300 179.300 NV6: Nợ TK “NL, VL”: Có TK “Tiền mặt”: Yêu cầu: 450 450 Vận dụng phương pháp thích hợp để sửa chữa sai sót trường hợp : - Sai sót phát sớm (khi vào sổ quỹ, sổ nhật ký, sổ chi tiết) - Sai sót phát muộn (khi cộng sổ) Bài 45 48 Tại doanh nghiệp có tài liệu sau: (Đvt: 1.000đ) I Bảng cân đối kế toán đầu kỳ Tài sản Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng Phải thu khách hàng Tạm ứng Thành phẩm Chi phí sản xuất dở dang Nguyên vật liệu Tài sản cố định Tổng cộng tài sản Nguồn vốn Phải trả CNV Phải trả cho người bán Vay ngắn hạn Lợi nhuận chưa phân phối Nguồn vốn kinh doanh Tổng cộng nguồn vốn II Trong kỳ có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Số tiền 1.000.000 2.000.000 1.100.000 300.000 2.400.000 200.000 4.000.000 19.000.000 30.000.000 Số tiền 1.840.000 600.000 3.000.000 560.000 24.000.000 30.000.000 Người mua trả tiền hàng kỳ trước qua ngân hàng 500.000 Dùng tiền mặt mua nguyên vật liệu nhập kho, giá mua 275.000, bao gồm thuế GTGT 10% Rút TGNH trả nợ người bán 300.000 Mua nguyên vật liệu nhập kho, giá mua chưa có thuế 1.500.000, thuế suất thuế GTGT 10%, chưa trả tiền cho người bán, chi phí vận chuyển bốc dỡ thuê 10.500 (bao gồm thuế GTGT 5%), toán tiền tạm ứng) Xuất nguyên vật liệu để trực tiếp chế biến sản xuất sản phẩm 3.000.000, cho nhu cầu quản lý phân xưởng sản xuất 50.000, cho nhu cầu quản lý doanh nghiệp 50.000 Rút TGNH quỹ tiền mặt để chuẩn bị trả lương 1.840.000 Trả lương CNV 1.840.000 tiền mặt Tính lương phải trả cho CNSX 1.800.000, cho nhân viên quản lý phân xưởng 100.000, cho nhân viên quản lý doanh nghiệp 200.000 Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định 10 Khấu hao TSCĐ phận sản xuất 50.000, khấu hao TSCĐ dùng chung cho toàn doanh nghiệp 20.000 49 11 Bán sản phẩm kho chưa thu tiền, biết giá xuất kho 2.000.000, giá bán 2.600.000 chưa có thuế, thuế suất thuế GTGT 10% 12 Cuối kỳ nhập kho thành phẩm từ sản xuất tri giá 5.000.000 Yêu cầu: Mở TK cần thiết để ghi số dư đầu kỳ, phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh kỳ, cho biết nghiệp vụ phát sinh thuộc quan hệ đối ứng Khoá sổ kế tốn, tính số dư cuối kỳ tài khoản Lập Bảng cân đối tài khoản Lập Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Lập bảng cân đối kế toán cuối kỳ Bài 46 Tại doanh nghiệp có tài liệu sau: (Đvt: 1.000đ) I Cho số dư đầu kỳ tài khoản - TK Tài sản cố định hữu hình - TK Hao mòn tài sản cố định HH - TK Nguyên vật liệu 185.000 15.000 70.000 - TK Công cụ, dụng cụ - TK Thành phẩm - TK Tiền mặt - TK Tiền gửi ngân hàng - TK Phải thu khách hàng 5.000 30.000 15.000 40.000 14.000 - TK Tạm ứng - TK Nguồn vốn kinh doanh 6.000 300.000 - TK Vay ngắn hạn 25.000 - TK Phải trả CNV 11.000 - TK Thanh tốn với người bán 14.000 II Trong kỳ có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Mua TSCĐ HH trị giá 25.000 chưa có thuế, thuế suất thuế GTGT 10%, chưa trả tiền cho người bán, chi phí vận chuyển bốc dỡ th ngồi 1.050 (bao gồm thuế GTGT 5%), toán tiền tạm ứng Mua NVL nhập kho, giá mua 11.000 (bao gồm thuế GTGT 10%), chưa toán tiền cho người bán 50 Xuất kho thành phẩm gửi bán theo giá thành công xưởng 30.000 Người mua trả tiền nợ kỳ trước tiền mặt 14.000 Trả hết lương nợ CNV kỳ trước tiền mặt Doanh nghiệp dùng TGNH để trả nợ cho người bán 5.000 Thanh toán tiền vay ngắn hạn ngân hàng đến kỳ hạn phải trả tiền gửi ngân hàng 3.000 Tính tổng số tiền lương phải trả cho CNSX kỳ 25.000, cho phận quản lý doanh nghiệp 5.000, cho nhân viên quản lý phân xưởng sản xuất 5.000 Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định 10 Xuất vật liệu cho sản xuất kinh doanh 60.000; Trong dùng cho chế tạo sản phẩm 55.000, cho nhu cầu chung phân xưởng 2.000 cho quản lý doanh nghiệp 3.000 11 Trích khấu hao TSCĐ phân xưởng sản xuất 2.000, phận quản lý doanh nghiệp 600 12 Nhập kho thành phẩm từ phân xưởng sản xuất theo giá thành thực tế 75.000 13 Người mua chấp thuận tốn tồn hàng gửi bán kỳ với giá 44.000 (trong thuế GTGT 10%) toán trực tiếp tiền mặt 14 Chi phí bốc dỡ, bao gói số thành phẩm chi tiền mặt 1.000 15 Xuất kho thành phẩm bán trực tiếp cho người mua, giá thành sản xuất thực tế 50.000, giá bán chưa có thuế 63.800, thuế suất thuế GTGT 10%, người mua chưa toán Yêu cầu: Định khoản phản ánh tình hình vào tài khoản Lập Bảng cân đối tài khoản Bảng cân đối kế toán cuối kỳ Lập Báo cáo kết kinh doanh Khái quát sơ đồ hạch toán tiêu thụ sản phẩm theo phương thức hàng gửi bán Bài 47 Tại doanh nghiệp có tài liệu sau: (Đvt: 1.000đ) I Cho số dư đầu kỳ tài khoản doanh nghiệp sau: - TK Tiền mặt - TK TGNH - TK Tạm ứng - TK Nguồn vốn kinh doanh - TK Phải trả CNV 5.000 25.000 3.000 34.000 1.500 51 - TK Nguyên liệu, vật liệu 20.000 - TK Tài sản cố định hữu hình 25.000 - TK Hao mòn TSCĐ hữu hình 5.000 - TK Vay ngắn hạn 42.000 - TK Thuế phải nộp 3.500 - TK Công cụ, dụng cụ 8.000 II Trong kỳ có số nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Vay ngắn hạn ngân hàng 33.000 để toán tiền mua nguyên vật liệu Hàng nhập đủ, giá mua vật liệu giá có thuế GTGT 10% Chi phí vận chuyển vật liệu theo giá chưa có thuế 2.000, thuế suất thuế GTGT 5%, toán tiền tạm ứng Doanh nghiệp cấp ô tô vận tải trị giá 20.000 Chi phí sản xuất sản phẩm kỳ tập hợp sau: - Nguyên vật liệu xuất dùng cho: + Sản xuất sản phẩm 45.000 + Quản lý phân xưởng + Quản lý DN 4.000 1.000 - Tiền lương phải trả: + Công nhân sản xuất 12.000 + Nhân viên quản lý phân xưởng 2.500 + Nhân viên quản lý doanh nghiệp 2.000 Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định Khấu hao máy móc thiết bị dùng phân xưởng sản xuất 1.500, cho quản lý doanh nghiệp 500 Bộ phận sản xuất hoàn thành 1.000 sản phẩm nhập kho (khơng có sản phẩm dở dang đầu kỳ cuối kỳ) Xuất kho bán trực tiếp 500 sản phẩm, giá bán có thuế 88/1SP (thuế GTGT 10%) Ngân hàng thông báo cho DN thu 30.000, số lại người mua chưa tốn Rút GTGT nộp thuế cho Nhà nước 2.000 Yêu cầu: Định khoản phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tài khoản có liên quan Cuối kỳ khoá sổ kế toán, Lập Bảng cân đối số phát sinh Bảng cân đối kế tốn 52 Khái qt mơ hình tính giá thành sản phẩm sản xuất hạch tốn q trình sản xuất theo tập Bài 48 Có tài liệu doanh nghiệp sau: (Đvt: 1.000đ) I Số dư đầu kỳ tài khoản - TK “TSCĐ HH” 250.000 - TK “Nguyên vật liệu” 100.000 - TK “Nguồn vốn kinh doanh” 410.000 - TK “Công cụ, dụng cụ” 50.000 - TK “Vay ngắn hạn” 100.000 - TK “TGNH” 80.000 - TK “Phải thu khách hàng “ (Dư có) 22.000 - TK “Tiền mặt” 52.000 II Trong kỳ có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Nhận TSCĐ HH cấp cấp, trị giá TSCĐ 70.000 Mua nguyên vật liệu nhập kho, chưa trả tiền cho người bán, giá mua ghi hoá đơn 90.200 (bao gồm thuế GTGT 10%) Xuất nguyên vật liệu cho sản xuất sản phẩm 50.000 Xuất 10.000 công cụ, dụng cụ cho sản xuất sản phẩm phân xưởng Tính tiền lương phải trả cho CNV kỳ 20.000 Trong đó: - Cho CNSX 15.000 - Cho NVQLPX 2.000 - Cho NVQLDN 3.000 Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định Trích khấu hao TSCĐ kỳ 10.000 Trong đó: - Khấu hao máy móc thiết bị TSCĐ khác PXSX 8.000 - Khấu hao TSCĐ dùng chung cho toàn doanh nghiệp 2.000 Xuất 150 sản phẩm giao cho người mua từ PXSX theo giá thành kế hoạch 100/1SP Tiền hàng người mua ứng trước lúc đầu kỳ (trong giá mua chưa có thuế 20.000, thuế GTGT 2.000) Cuối kỳ nhập kho 850 thành phẩm hồn thành, khơng có sản phẩm dở dang cuối kỳ 10 Người mua ứng trước cho DN 50.000 tiền mặt để kỳ sau lấy hàng 11 Dùng tiền mặt trả hết lương cho CNV kỳ 53 Yêu cầu: Định khoản phản ánh vào tài khoản kế toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh Tính giá thành sản phẩm nhập kho kỳ (tổng giá thành giá thành đơn vị SP) Lập bảng cân đối kế toán cuối kỳ Qua tập trên, khái quát sơ đồ hạch toán tiêu thụ sản phẩm theo phương thức tiêu thụ trực tiếp MỤC LỤC Lời mở đầu PHẦN – CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Chương 1: Bản chất đối tượng hạch toán kế toán Chương 2: Phương pháp chứng từ kế toán Chương 3: Phương pháp tài khoản kế toán .4 Chương 4: Phương pháp tính giá Chương 5: Phương pháp tổng hợp - Cân đối kế toán 10 Chương 6: Hạch toán trình kinh doanh chủ yếu 11 Chương 7: Sổ sách kế toán, hình thức kế tốn tổ chức cơng tác kế toán 12 PHẦN – BÀI TẬP THỰC HÀNH .13 54
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập Nguyên lý kế toán, Bài tập Nguyên lý kế toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn