đề tài hoàn thiện công tác trả lương, trả thưởng tại Viện khoa học thủy lợi

80 54 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 23:31

LỜI MỞ ĐẦU Sau 10 năm chuyển dịch sang kinh tế thị trường, kinh tế nước ta có bước phát triển đáng kể Sự phát triển tác động đến phận kinh tế đặc biệt đời sống người dân nâng lên cách rõ rệt Các sách nhà nước liên tục sửa đổi bổ sung theo kịp biến đổi tình hình kinh tế – xã hội Yếu tố người đặt lên hàng đầu, hoạt động xã hội nhằm phục vụ cho người, người Điều thể rõ sách người lao động Việc nâng cao chất lượng sử dụng hiệu người lao động mục tiêu tổ chức Nhất với doanh nghiệp ngồi quốc doanh với tính ổn định cơng việc khơnh cao việc giữ gìn lao động khó Vì sách, biện pháp để tạo gắn bó người lao động với doanh nghiệp trọng Với chất người lao động làm việc với mục đích cuối tiền lương giải pháp mà doanh nghiệp cần tìm giải pháp tiền lương cho hợp lí Tiền lương phải phản ánh kết lao động, muốn doanh nghiệp phải lựa chọn hình thức trả lương phù hợp cho loại lao động Điều khơng giúp doanh nghiệp làm cho người lao động hài lòng mà thúc đẩy, tạo động lực làm việc cho người lao động, từ mà suất lao động tăng, doanh nghiệp ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh Nhưng thực tế doanh nghiệp chưa nhận thức hết vai trò quan trọng việc lựa chọn hình thức trả cơng hợp lí Do đề tài em muốn đưa Để tiền lương tiền công thực đòn bẩy tăng suất lao động, chất lượng hiệu cơng việc cơng tác tổ chức tiền lương phải ln giữ vai trò quan trọng Vì lẽ vấn đề đặt doanh nghiệp phải tự chủ tài đặc biệt trả lương cho người lao động Doanh nghiệp áp dụng hình thức trả lương nào, cách phân phối tiền lương cho phù hợp với tính chất đặc điểm kinh doanh doanh nghiệp mình, để phát huy tối đa tính kích thích tiền lương người lao động, đảm bảo mối quan hệ hài hòa lợi ích nhà nước – doanh nghiệp –người lao động Thấy vai trò to lớn phân phối tiền lương tiền thưởng doanh nghiệp năm qua công tác tổ chức tiền lương Viện có tiến vượt bậc nhiều điều chưa chưa hợp lý, hình thức trả lương bộc lộ số thiếu sót cần xem xét giải quyết-Đây tên đề tài “hồn thiện cơng tác trả lương, trả thưởng Viện khoa học thủy lợi ” Để đánh giá thực trạng, thấy tranh tồn cảnh cơng tác tổ chức tiền lương có kiến nghị sát thực tế có tính khả thi hệ thống phương pháp phân tích, thống kê tốn học, điều tra xã hội học sử dụng triệt đề chuyên đề Để hồn thành viết nhờ bảo giúp đỡ tận tình TS Vũ Thị Mai giáo viên hướng dẫn anh Trần Đức Thành cán tiền lương Viện Qua viết cho phép em gửi lời cảm ơn đến TS Người giúp đỡ, bảo tận tình em suốt q trình thực tập hồn thành chun đề Mặc dù có nhiều cố gắng, nỗ lực song lượng kiến thức nhiều hạn chế kinh nghiệm thực tế khơng có Nên chắn viết nhiều thiếu sót nội dung lẫn hình thức Vì em mong bảo tận tình để viết hồn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn! PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HỒN THIỆN CƠNG TÁC TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG I KHÁI NIỆM Thù lao lao động Có nhiều cách tiếp cận khái niệm thù lao động khác sau số cách tiếp cận Thù lao lao động : tất khoản mà người lao động nhận ( tiền vật) thông qua quan hệ lao động họ với tổ chức, người sử dụng lao động 1.1 Khái niệm 1.2 Các loại thù lao lao động a Thù lao : phần thù lao cố định mà người lao động nhận thường kỳ dạng tiền cơng tiền lương Chính sách, chế độ tiền lương vấn đề trọng yếu liên quan mật thiết có ảnh hưởng thường xuyên mang tính định đến động thái kinh tế, trị, xã hội đất nước Quan tâm đến người xác định vấn đề trọng tâm, có quan tâm phát triển người khai thác khả tiềm ẩn người Một nhân tố kích thích khả tiềm ẩn người lợi ích họ thu lao động họ tham gia vào hoạt động có mục đích Có nhà kinh tế học nói rằng: đâu có kết hợp lợi ích kinh tế có thống mục đích lí tưởng Chính sách tiền lương biểu lợi ích Mỗi giai đoạn phát triển lịch sử tương ứng với chế độ xã hội có sách tiền lương phù hợp với Chính sách tiền lương nước ta( mà vấn đề đánh giá quan trọng hình thức trả công) nhà nước quan tâm, song giai đoạn vấn đề tiền lương lại lên thành khâu quan trọng nhất, tồn mầm mống liên quan đến ổn định xã hội phát triển kinh tế Thực trạng dẫn đến việc xuất số quan niệm tiền lương Một quan niệm là:Phải đoạn tuyệt quan niệm”Tiền lương phận thu nhập quốc dân” Việc xem xét nhận định buộc ta phải làm rõ chất tiền lương b Các khuyến khích : Là khoản thù lao phụ thêm ngồi tiền lương, tiền cơng để trả cho người lao động thực tốt công việc Thường dạng tiền thưởng, hoa hồng, tiền phân chia lợi nhuận… c Các Phúc lợi: phần thù lao gián tiếp trả dạng hỗ trợ cho sống người lao động Khái niệm ý nghĩa tiền lương Chính sách, chế độ tiền lương vấn đề trọng yếu liên quan mật thiết có ảnh hưởng thường xun mang tính định đến động thái kinh tế, trị, xã hội đất nước Quan tâm đến Trước tiên ta cần hiểu tiền công? Tiêng công số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động họ thực công việc tuỳ thuộc vào số lượng thời gian làm việc thực tế số tiền trả tuỳ thuộc vào số lượng sản phẩm thực tế thực Nó thường áp dụng cho công nhân sản xuất Tiền lương số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động họ thực công việc Đó số tiền cố định trả theo thời gian Thường dùng cho loại lao động quản lí gồm người lãnh đạo, nhân viên chuyên môn Như vấn đề tiền công, tiền lương quan tâm hàng đầu tổ chức ảnh hưởng lớn, mang tính sống phận thu nhập quốc dân” Việc xem xét nhận định buộc ta phải làm rõ chất tiền lương a Khái niệm: Trong kinh tế thị trường nay, tiền lương coi phận quan trọng giá hàng hóa Ngồi tiền lương đóng vai trò quan trọng đời sống người lao động để hiểu tiền lương nghiên cứu định nghĩa tiền lương sau  Tiền lương kinh tế hàng hóa tập trung : Tiền lương phần thu nhập quốc dân biểu hình thức tiền tệ, nhà nước phân phối cách có kế hoạch cho nhân viên vào số lượng chất lượng lao động mà người cống hiến  Tiền lương kinh tế thị trường : Tiền lương số lượng tiền tệ mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo giá trị sức lao động, hao phí sở thỏa thuận theo hợp đồng lao động  Tiền lương tối thiểu : mức tiền lương trả cho ng ười lao động làm coong việc đơn giản điều kiện lao động bình thường, bù đắp sức lao động giản đơn phần tích lũy tái sản xuất xã hội  Tiền lương danh nghĩa: hiểu số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động Số tiền nhiều hay phụ thuộc trực tiếp vào suất lao động hiệu làm việc người lao động, phụ thuộc vào trình độ kinh nghiệm làm việc trình lao động Tiền lương thực tế : hiểu số lượng loại hàng hóa tiêu dùng loại dịch cụ cần thiết mà người lao động hưởng lương Người lao động tham gia vào hoạt động lao động chủ yếu lợi ích mà họ hưởng mà cụ thể tiền công người sử dụng lao động muốn hoạt động kinh doanh tiến hành phải mua sức lao động người lao động Chính tiền lương cầu nối người lao động người sử dụng lao động Vì tiền lương thay đổi ảnh hưởng lớn đến người lao động người sử dụng lao động b Ý nghĩa tiền lương Như biết, tiền lương đóng vai trò quan trọng đời sống người lao động, định ổn định, phát triển kinh tế gia đình họ Tiền lương nguồn để tái sản xuất sức lao động có tác dụng lớn đến thái độ người lao động sản xuất Xét góc độ quản lý kinh doanh, quản lý xã hội, tiền lương ln ln nguồn sống người lao động nên đòn bẩy quan trọng kinh tế Thông qua sách tiền lương, nhà nước điều chỉnh lại nguồn lao động vùng theo yêu cầu phát triển đất nước Xét phạm vi doanh nghiệp, tiền lương đóng vai trò quan trọng việc kích thích người lao động phát huy khả lao động họ, làm việc tận tụy có trách nhiệm cao công việc, tiền lương cao hay thấp yếu tố định đến ý thức công việc họ đối vơi công ty, đặc biệt kinh tế thị trường nay, phần lớn lao động tuyển dụng sở hợp đồng lao động, người lao động có quyền lựa chọn làm việc cho nơi mà họ cho có lợi Vì tiền lương điều kiện đảm bảo cho doang nghiệp có đội ngũ lao đông lành nghề Thông qua tiền lương, người lãnh đạo hướng người lao động làm việc theo ý mình, nhằm tổ chức hợp lý, tăng cường kỉ luật lao động khuyến khích tăng suất lao động sản xuất Về mặt nội dung tiền lương phạm trù kinh tế tổng hợp  Tiền lương phạm trù trao đổi Sức lao động loại hàng hóa đặc biệt loại hàng hóa khác, đem mua – bán thị trường phải tn Trả cơng hợp lí làm cho người lao động nhận thấy phải thực công việc mức độ Nếu tiền cơng q ít, họ nhận thấy cố gắng họ không ghi nhận gây chán nản cho người lao động Nếu tiền công làm cho họ thoả mãn họ hăng say làm việc hơn, có trách nhiệm với cơng việc trao đổi không ngang giá gây nhiều tiêu cực xã hội, cần có biện pháp để hạn chế  Tiền lương phạm trù phân phối Sản xuất hàng hóa doanh nghiệp, cải vật chất xã hội người lao động làm phân phối lại cho người lao động theo nhiều hình thức khác nhau, tiền lương hình thức biểu rõ nét phân phối Để đảm bảo phân phối tiền lương công bằng, hợp lý cần sứ vào suất lao động, suất lao động thước đo số lượng chất lượng lao động người thực tế doanh nghiệp, quản lý giỏi khẳng định : dù chế độ trả lương khoán hay lương thời gian, chế độ trả lương sản phẩm hay lương thời vụ … gắn số lượng chất lượng lao động thông qua hệ thống mức khoa học, gắn với sản phẩm cuối chếđộ tiền lương phát huy tác dụng tốt việc khuyến khích người lao động Trả lương đúng, đủ công thể mức độ cống hiến người lao động, thừa nhận công lao đãi ngộ, tiền lương thực động lực khuyến khích tăng suất lao động  Tiền lương phạm trù tiêu dùng : Trong xã hội tiền lương luôn thực chức kinh tế xã hội đảm bảo tái tạo sức lao động Tuy nhiên, mức độ tái sản xuất sức lao động cho người lao động chế độ khác nhau, người lao động tái tạo sức lao động cho thơng qua tư liệu sinh hoạt nhận qua việc sử dụng khoản lương họ, quy định mức độ tái sản xuất sức lao động tiền lương thực tế tiền lương danh nghĩa Ngồi tiền lương có số ảnh hưởng khác như:  Ảnh hưởng tới việc chọn nghành nghề : Như ta biết người lao động làm quan tâm đến mức lương mà họ nhận Vì nghề mà cụ thể việc có mức lương hẫp dẫn thường lôi nhiều người  Ảnh hưởng tới thỏa mãn công việc : * Đối với cơng việc đòi hỏi chất lượng cao Vì loại cơng việc làm việc người lao động phải có trình độ cao Cơng việc đòi hỏi chủ yếu lao động trí óc, khó đo lường *Đối với cơng việc suất chất lượng chủ yếu phụ thuộc vào máy móc áp dụng cơng ty có dây truyền công nghệ đại mà tác động người nhỏ, suất máy móc qui định Khi đóng góp người lao động thời gian tham gia vào dây truyền sản xuất mà * Cho hoạt động sản xuất tạm thời hay sản xuất thử Với đặc tính áp dụng cách nhanh chóng dễ dàng với hoạt động sản xuất tạm thời áp dụng hình thức độ lương phù hợp để khuyến khích người lao động làm việc, có hoạt động sản xuất doanh nghiệp ổn định doanh nghiệp phát triển II NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG Nội dung công tác trả lương 1.1 Những nguyên tắc chung Nguyên tắc1:Trả lương ngang cho lao động nhau: nguyên tắc quan trọng người lao động, tránh tình trạng phân biệt công việc giống nhau, người lao động hoàn toàn giống lành nghề, mức cố gắng tất mặt khác, chế cạnh tranh làm cho mức lương họ giống Đây nguyên tắc tổ chức tiền lương, xuất phát từ quan điểm phân phối theo lao động Những người khác tuổi, giới tính, trình độ…Nhung có mức hao phí lao động trả lương Nguyên tắc 2: Đảm bảo suất lao động tăng nhanh tiền lương bình qn: Đó điều kiện đê doanh nghiệp tồn phát Tiền lương suất lao động có liên quan chặt chẽ với nhau, suất lao động tăng nhanh sở cho giảm gia thành, hạ giá nâng cao tích lũy, từ nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, đời sống người lao động đảm bảo phát triển kinh tế Năng suất lao động tiền lương người lao động không ngừng tăng lên tác động nhiều nhân tố khách quan, liên quan chặt chẽ với Do tác động đến suất alo động l nhân tố khách quan, tác động tăng nhiều yếu tố tác động giảm Ngược lại nhân tố tác động đến tiền lương bình quân chủ yếu nhân tố chủ quan, tác động đến tiền lương không thường xuyên Mặt khác xem mối quan hệ tốc độ tăng suất lao động tiền lương tực tế, tích lũy tiêu dùng thu nhập quốc dân ta thấy chúng có mối liên hệ với tốc độ phát triển khu vực sản xuất tư liệu sản xuất(KVI) khu vực sản xuất tư liệu tiêu dùng (KVII) Quy luật tái sản xuất mở rộng đòi hỏi khu vực I phải tăng nhanh khu vực II Do tổng sản phẩm xã hội (I+II) có tốc độ tăng cao tốc đọ tăng tổng sản phẩm riêng khu vực II Do tổng sản phẩm xã hội tính theo đầu người tăng nhanh tốc độ tăng sản phẩm riêng khu vực II Trong sở tính suất lao động lại dựa khu vực I, tính tiền lương thực té lại dựa khu vực II Nguyên tắc 3:Đảm bảo mối quan hệ hợp lý tiền lương người lao động làm ngành nghề khác kinh tế quốc dân: Quán triệt nguyên tắc trả lương nhằm đảm bảo cơng bình đẳng người lao động làm ngành nghề khác Cơ sở nguyên tắc vào chức tiền lương, tiền lương ngành nghề quy định nhân tố Trình độ lành nghề bình quân người lao động ngành tỷ lệ với mức lương nhận Điều kiện lao động ngành nghề khác nên hao phí sức lao động khác nhau, ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động làm việc khác dẫn đến mức lương đòi hỏi khác nahu Ý nghĩa kinh tế ngành kinh tế quốc dân Tùy thuộc vào tùng thời kỳ mà nhà nước có thứ tự ưu tiên định Đảm bảo phân bố theo khu vực sản xuất, vùng xa xơi hẻo lánh cần có cần có chế độ ưu đãi sách tiền lương thích hợp thơng qua loại phụ cấp ưu đãi thỏa đáng nhằm thu hút sử dụng sức lao động, khai thác có hiệu nguồn lực tài nguyên đất nước 1.2 Các chế độ tiền lương 1.2.1 Chế độ tiền lương theo cấp bậc a) Khái niệm: Là toàn nhũng quy định nhà nước mà doanh nghiệp vào để trả lương cho người lao động theo chất lượng điều kiện lao động họ hoàn thành công việc định b).Ý nghĩa: Tạo khả điều chỉnh ngành, giảm tính bình qn trả lương Bố trí sử dụng lao động phù hợp với khả trình độ lành nghề người lao động, tạo sở cho kế hoạch, tuyển chọn, nâng cao trình độ tay nghề Khuyến khích người lao động làm việc ngành nghề nặng nhọc Các yếu tố chế độ tiền lương theo cấp bậc cơng việc sau phân bố điểm cho yếu tố Được thực theo trình tự: Bước 1: Xác định công việc then chốt Hiện cơng việc mang tính đặc trưng, ổn định thực lâu dài  Trợ lý giám đốc  Kế toán  Quản lý lao động tiền lương  Văn thư phòng hành  Khai thác  Giám định Bước 2: Xác định yếu tố công việc Dựa thơngtin thu thập bảng phân tích công việc, đặc biệt cáccông việc then chốt trên, Viện nên đưa yếu tố  Giáo dục đào tạo  Kinh nghiệm  Độ phức tạp công việc  Trách nhiệm  Điều kiện làm việc Đây yếu tố có tính chất khái quát, phù hợp với tất vị trí cơng việc viện Và Viện thường đưa xây dựng hệ thống trả công Bước 3: Xác định trọng số cho yếu tố công việc Mỗi yếu tố có ý nghĩa tầm quan trọng khác viện Tầm quan trọng yếu tố phụ thuộc vào tính chất cơng việc viện quan điểm nhà quản trị viện, hội đồng đánh giá cần phải xem xét bàn bạc để đưa định Qua nghiên cứu tìm hiểu em xin đề xuất trọng số yếu tố sau Bảng 11: bảng đề xuất thứ tưu ưu tiên tuyển dụng Giáo dục đào tạo Kinh nghiệm Độ phức tạp công việc 33% 12% 21% Trách nhiệm 26% Điều kiện làm việc 8% Viện trọng dụng người tài mà giáo dục đào tạo yếu tố quan trọng dể nhìn nhận vấn đề đố Trong xã hội có trưởng hợp người tài trình độ học vấnkhơng cao, Phải dùng mức lương cao để thu hút trì nhân viên giỏi thị trường Vì tỷ trọng giáo dục đào tạo chiếm tới 33% (1/3) Tiếp theo trách nhiệm người phải chịu trách nhiệm lớn viện thường người hay phải đưa định quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động Viện Trách nhiệm chiếm 26% Độ phức tạp cơng việc có tầm quan trọng việc đánh giá cơng việc, chiếm 21% Kinh nghiệm, người có kinh nghiệm đạt kết tốt với người chưa có kinh nghiệm cơng việc, khơng phải có kinh nghiệm có kết cao Những người có kinh nghiệm có mức lương cao khơng q chênh lệch, chiếm 12% Hầu hết điều kiện làm việc phận làm việc viện có mức chênh lệch nhỏ Tuy có cơng việc đòi hỏi phải có cường độ tập trung cao hay cần sức lực mối quan hệ rộng rãi Mỗi yếu tố cơng việc có tiêu đánh giá khác cấp độ tiêu đánh giá khác Theo em tiêu mức độ tiêu đưa yếu tố là: Bảng 12: Bảng tiêu ưu tiên tuyển dụng tiêu Giáo dục đào tạo Trung học trở xuống Đào tạo nghề khơng có cấp Cao đẳng Đại học Trên đại học B Kinh nghiệm Sáu tháng năm 1-2 năm 3-5 năm 6-9 năm trở lên 10 Trách nhiệmb Phụ trách Không phải phụ trách 13 Phải phụ trách nhóm nhỏ Phụ trách tổ Điểm 33 66 99 132 165 12 24 36 48 60 13 26 39 52 phụ trách phòng hay lĩnh vực hẹp Phải phụ trách lĩnh vực (Nguồn Viện khoa học thủy Lợi) 65 12 Bước : Xác định tổng số điểm tối đa mà cơng việc nhận cấp độ mà yếu tố thù lao đưa Do viện đơn vị hành nghiệp số lượng cơng việc Viện nên xác định tổng số điểm tối đa mà công việc đảm nhận 500 điểm Tổng số điểm tối thiểu mà công việc nhận 100 điểm Để thuận tiện cho việc đánh giá công việc yếu tố chia làm mức độ khác nhau, mức độ giản đơn ( mức độ 1), mức độ mức độ phức tạp Bước 5: Cho điểm cơng việc: Sau hồn thành bươc tiến hành bước cuối cùng, bước quan trọng cho điểm công việc Cho điểm tất công việc kể then chốt hay không then chốt Mối thành viên hội đồng đánh giá tự đánh giá xếp loại cơng việc cách độc lập Sau kết đưa thảo luận nhằm đạt thỏa thuận điểm mức độ công việc định đưa dựa theo thống thành viên Tuy nhiên hội đồng đánh giá cần lưu ý xác định điểm cho công việc phải dựa theo yêu cầu công việc, đánh giá giá trị công việc hoạt động viện Trên sở Viện xác định ngạch chức danh bậc lương ngạch để làm sở trả lương cho người lao động Thông thường sau năm nâng bậc lương cho người lao động lần GIẢI PHÁP THỨ BA Phải xác định cách rõ ràng bậc thợ cơng nhân từ xếp cách hợp lí, xác vào dây chuyền sản xuất để tính tốn trả lương sản phẩm người lao động cách xác hiệu Phải định phân công công việc cho tổ cách rõ ràng, tránh việc tranh chấp việc dễ việc phức tạp đùn đẩy Nhất phận kiểm tra chất lượng sản phẩm, phải tách riêng lợi ích họ với lợi ích cơng nhân khơng gây tình trạng kiểm tra chất lượng sản phẩm không đảm bảo  Việc định xuất lao động đánh giá chất lượng công việc cần đưa tiêu chẩn rõ ràng để đánh giá, khơng nên dựa vào ước tính để đánh giá kinh nghiệm quan trọng, khơng thể dựa vào mà khơng quan tâm đến trình độ, kiến thức người đánh giá, tránh tình Cơng thức : Qli = Lcđi + ki * dti Trong : Qli : quỹ lương phòng i Lcđi : quỹ lương theo chế độ phòng i k : tỷ % tiền lương mềm so với doanh thu dti : doanh thu GIẢI PHÁP THỨ TƯ Kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác trả lương Tiền lương khơng thu nhập người lao động mà đòn bẩy kinh tế quan trọng, thúc đẩy người lao động làm việc tốt hơn, sáng tạo sản xuất, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí Qua xem xét Viện khoa học thủy lợi việc phân phối tiền lương công ty chưa thể kích thích người lao động Trong thời gian tới viện cần trọng đến vấn đề tiền lương theo hướng sau:  Coi tiền lương đòn bẩy kinh tế quan trọng, có tác dụng khuyến khích CBCNV khơng ngừng phấn đấu tăng suất lao động, học hỏi tìm tòi nâng cao kỹ tay nghề Ngồi việc áp dụng văn quy định nhà nước trả lương cơng ty phải vận dụng thật linh hoạt hình thức trả lương phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh công ty mà giải pháp nói phần Định mức lao động ln giữ vị trí quan trọng, không sở tổ chức lao động khoa học mà sở để trả lương thơng thường cách xác, thực ngun tắc phân phối theo lao động Muốn doanh nghiệp phải nâng cao trình độ cán định mức có kết định mức xác Nói tóm lại để áp dụng cách hiệu hình thức trả cơng cơng ty,xi nghiệp cần phải nhận rõ vai trò quan trọng việc áp dụng hợp lí hình thức trả cơng Từ phải có quan tâm thực từ việc lựa chọn đến việc thực hình thức trả cơng cơng ty Có thúc đẩy việc tăng suất lao động hồn thành kế hoạch mà cơng ty đặt  Đặc biệt coi trọng công tác tiền thưởng Viện, phải phận khơng thể tách rời tiền lương, đòn bẩy quan trọng sau tiền lương, kích thích mạnh người lao động làm việc Tiền lương mà người lao động nhận không tiền lương theo đơn giá cố định ( lương theo thời gian ) mà phần lưong theo doan thu.Đây giải pháp hữu hiệu để giúp cơng ty có cách phân phối tiền lương cho cán công nhân viên hợp lý GIẢI PHÁP THỨ NĂM Các giải pháp khác nhằm hồn thiện cơng tác trả lương, trả thưởng cho cán công nhân viên chức Có giải pháp chấn chỉnh, hồn thiện cấu, tổ chức sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho Viện việc tự chủ tài chính,SXKD nói chung chi trả tiền lương nói riêng thường nghiệm thu cuối dây chuyền, việc sản xuất phải liên tục nên khâu nghiệm thu riêng lẻ Vì việc áp dụng hình thức trả cơng theo sản phẩm tập thể thích hợp hiệu nhât Việc chia lương vào hệ số cấp bậc công việc đảm nhận, thời gian làm việc thực tế mức độ hoàn thành cơng việc nhóm Chế độ áp dụng cho công đoạn bước công việc không xác định xác, chi tiết, cụ thể mức lao động hao phí cá nhân mà xác định hao phí chung nhóm người lao động Lương thường tính cho tổ từ quĩ lương tổ, tổ phân phối tiền lương cho công nhân tổ mang tính bình qn người hưởng lương hình thức trả lương, trả thưởng Viện KẾT LUẬN Trong đề tài nghiên cứu thấy rõ hình thức trả cơng, điều kiện áp dụng, ưu, nhược điểm nó.Từ doanh nghiệp nhìn thấu rõ loại hình để áp dụng cách xác hợp lí hình thức trả cơng phù hợp với doanh nghiệp Đồng thời đề tài hình thức trả cơng áp dụng phổ biến doanh nghiệp nay, thấy hạn chế áp dụng loại hình như: áp dụng chưa triệt để, áp dụng qua loa chưa thực quan tâm đến công tác trả lương gây hậu công nhân khơng có kích thích sản xuất, người quản lí khơng nhận thức rõ vai trò mình… Vì cần phải có giải pháp để khắc phục hạn chế như: chuẩn bị mặt tư tưởng cho người doanh nghiệp, hoàn thiện mặt tổ chức quản lí… quan trọng công tác định mức giúp doanh nghiệp trả cơng cách xác cơng Khi thực đề tài nghiên cứu số liệu chưa đầy đủ thời gian nghiên cứu có hạn nên khơng tránh khỏi thiếu sót, mong thầy bạn góp ý để đề tài nghiên cứu hoàn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO GS.TS phạm Đức Thành, PGS.TS Mai Quốc Chánh, Đại học kinh tế quốc dân, Giáo trình kinh tế lao động, Nhà xuất giáo dục, 1998 PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân, Ths Nguyễn Vân Điềm, Đaị học kinh tế quốc dân, Giáo trình QTNL, Nhà xuất lao động &xã hội , 2005 3.PGS.TS Lê Minh Thạch, Tổ chức lao động khoa học Xí Nghiệp, NXBGD, 1994 4.Tống Văn Đường, GS.TS, Đại học kinh tế quốc dân, Đổi chế sách quản lý lao động, tiền lương kinh tế thị trường Việt Nam, Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội, 1995 5.Mac-Anghen, Bàn phân phối, Nhà xuất thật, 1962 6.Trần Xuân Cầu, PGS.TS, Đại học kinh tế quốc dân, Giáo trình phân tích lao động xã hội, NXB lao động xã hội, 2002 7.Bộ lao động-Thương binh xã hội, Công văn 4320, Hướng dẫn xây dựng quy chế trả lương doanh nghiệp nhà nước, 1998 8.Các văn công ty tiền lương , thu nhập người lao động Các tài liệu Viện Khoa Học Thủy Lợi MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .1 PHẦN I : CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG .3 I KHÁI NIỆM Thù lao lao động 1.1 Khái niệm 1.2 Các loại thù lao lao động Khái niệm ý nghĩa tiền lương II NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG Nội dung công tác trả lương 1.1 Những nguyên tắc chung 1.2 Các chế độ tiền lương 10 1.2.1 Chế độ tiền lương theo cấp bậc 1.2.2 Chế độ tiền lương theo chức vụ.: 1.3 Các hình thức trả lương 13 1.3.1 Đối với lao động trả lương theo thời gian 1.3.2 Đối với lao động trả lương theo sản phầm lương khoán Nội dung công tác trả thưởng 19 2.1 Lựa chọn hình thức thưởng phù hợp 19 Nội dung công tác xây dựng hệ thống trả công cho người lao động 19 3.1 Xem xét mức lương tối thiểu Nhà Nước quy định 19 3.2 Khảo sát mức lương thịnh hành thị trường 20 3.3 Đánh giá công việc .20 Sự cần thiết hồn thiện cơng tác trả lương, trả thưởng 22 4.1 Vai trò cơng tác trả lương, trả thưởng 22 PHẦN II : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN Ở VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI .25 I QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI .25 Quá trình hình thành phát triển Viện 25 Sơ đồ tổ chức mắy cuẩ Viện khoa học thủy lợi 27 Chức nhiệm vụ viện khoa học thủy lợi 28 2.1 Thành tích hoạt động nghiên cứu 28 a Đi đầu số lượng đề tài nghiên cứu 28 b Đi đầu số lĩnh vực nghiên cứu mũi nhọn 28 2.2 Gắn chặt công tác nghiên cứu với công tác ứng dụng 29 Những kết đạt khoa học công nghệ thủy lợi 31 Kinh phí nguồn thu 34 II CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI .40 Cơ cấu tổ chức 40 1.1 Lãnh đạo Viện .40 1.1.1 Giám đốc Viện 40 1.1.2 Phó giám đốc Viện 40 1.2 Hội đồng khoa học Viện 40 1.3 Các tổ chức tham mưu giúp giám đốc Viện 41 1.4Các doanh nghiệp trực thuộc Viện 41 Đặc điểm nguồn nhân lực Viện 41 III PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CƠNG TÁC TRẢ LƯƠNG TRẢ THƯỞNG TẠI VIỆN 43 Nguyên tắc chung 43 Xây dựng đơn giá tiền lương 43 2.1 Xác định quỹ tiền lương năm kế hoạch để để xây dựng đơn giá tiền lương 43 Phân tích thực trạng cơng tác trả lương Viện 46 3.1 Hình thức trả lương đến người lao động 46 3.1.1 Tiền lương bản.(hế số cấp bậc , phụ cấp) 46 3.1.2 Tiền lương theo kết công việc 47 3.2 Các chế độ chinh sách phúc lợi xã hội cho người lao động 52 3.2.1 phúc lợi cho cán công nhân viên học 52 3.2.2 Phúc lợi xã hội cho cán công nhân viên nghỉ chế độ 3.2.4 Phúc lợi xã hội cho cán thời gian nghỉ phép, nghỉ 3.2.5 Trả lương cán thử việc học viên 53 b Trong thời gian học việc 53 3.2.6 Trả lương cho cán làm thêm 54 3.2.7 Tiền lương cán chấm dứt hợp đồng lao đông 54 Phân tích thực trạng cơng tác trả thưởng Viện 54 4.1 Các tiêu thưởng 54 4.1.1 Đối với tập thể phòng 54 4.2 Phương pháp.Viện áp dụng phương pháp chấm điểm, bình xét thi đua 56 4.3 Phương thức phân phối tiền thưởng 58 4.4 Tổ chức thực .58 IV TỒN TẠI VÀ NGUYÊNNHÂN CỦA PHƯƠNG ÁN TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG 59 Thành tích : 59 Tồn nguyên nhân 60 PHẦNIII : MÔT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIIỆN CƠNG TÁC TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG 62 I NHẬN XÉT CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ TIỀN LƯƠNG CỦA VIỆN 62 Về công tác phân chia tiền lương, tiền thưởng 62 Cách tính lương cho cá nhân người lao động 62 II CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI 63 GIẢI PHÁPTHỨ NHẤT 63 GIẢI PHÁP THỨ HAI 63 GIẢI PHÁP THỨ BA .69 Kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác trả lương 71 KẾT LUẬN .73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74
- Xem thêm -

Xem thêm: đề tài hoàn thiện công tác trả lương, trả thưởng tại Viện khoa học thủy lợi, đề tài hoàn thiện công tác trả lương, trả thưởng tại Viện khoa học thủy lợi

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn