Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ tại Nhà máy ô tô Hòa Bình

120 24 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 23:14

1 LỜI NÓI ĐẦU Trong năm gần đây, nước ta với kinh tế thị trường có quản lý nhà nước theo định hướng XHCN, doanh nghiệp có nhiều hội điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh Tuy vậy, hội luôn đồng nghĩa với kho khăn thử thách Các doanh nghiệp phải cạnh tranh với hàng hóa nhập ngoại Do chất lượng giá thành sản phẩm yếu tố định lớn cạnh tranh Đối với doanh nghiệp sản xuất yếu tố định để đảm bảo cho q trình sản xuất tiến hành liên tục nguyên vật liệu công cụ dụng cụ Đây yếu tố tiền đề để tạo nên hình thái vật chất sản phẩm Nó khơng ảnh hưởng tới q trình sản xuất mà nhân tố định tới giá thành sản phẩm công tác tài doanh nghiệp Ngồi yếu tố thường xun biến động ngày, nên việc tổ chức hạch tốn tốt ngun vật liệu cơng cụ dụng cụ giúp cho nhà quản trị đề sách đắn mang lại hiệu cho doanh nghiệp Mặt khác chi phí vật tư lại chiếm tỉ trọng lớn chi phí sản xuất kinh doanh Vì quản lý vật tư cách hợp lý sát từ khâu thu mua đến khâu sử dụng góp phần tiết kiệm vật tư, giảm chi phí, giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm doanh nghiệp Để làm điều doanh nghiệp cần phải sử dụng cơng cụ hợp lý mà kế tốn cơng cụ giữ vai trò quan trọng Kế tốn vật tư cung cấp thông tin cần thiết việc quản lý sử dụng vật tư, giúp cho nhà lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp đề biện pháp quản lý chi phí vật tư kịp thời phù hợp với định hướng phát triển doanh nghiệp Trong chế thị trường, kinh tế bước phát triển mạnh mẽ cơng tác kế tốn vật tư có thay đổi để phù hợp với điều kiện Các doanh nghiệp phép lựa chọn phương pháp cách tổ chức hạch toán tùy thuộc vào quy mơ, đặc điểm mục đích kinh doanh doanh nghiệp Nhà máy tơ Hòa Bình đơn vị sản xuất có quy mơ vừa, số lượng sản phẩm nhiều nên vật tư đa đạng phong phú số lượng chủng loại, từ vật liệu chiếm tỷ trọng lớn thường xuyên sử dụng đến vật liệu chiếm tỷ trọng nhỏ trình sản xuất Chính cơng tác hách tốn vật tư coi trọng Xuất phát từ vấn đề trên, thời gian thực tập Nhà máy ô tô Hòa Bình em định sâu vào nghiên cứu đề tài: “Hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu công cụ, dụng cụ Nhà máy tơ Hòa Bình” Nội dung chun đề bao gồm: Chương 1: Lý luận chung cơng tác kế tốn nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ doanh nghiệp Chương 2: Tình hình thực tế cơng tác kế tốn ngun vật liệu cơng cụ, dụng cụ Nhà máy tơ Hòa Bình Chương 3: Một số ý kiến đề xuất đẩy mạnh công tác kế tốn ngun vật liệu cơng cụ, dụng cụ Nhà máy tơ Hòa Bình Do thời gian trình độ có hạn nên chun đề khơng tránh khỏi sai sót Em mong nhận đóng góp ý kiến q báu thầy giáo cô cán nghiệp vụ Nhà máy để chuyên đề hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Trần Thị Dung, thầy cô giáo khoa kinh tế cô cán nghiệp vụ Nhà máy ô tô Hòa Bình giúp em hồn thành chun đề Hà nội,tháng năm 2004 Sinh viên thực Trần Thị Minh Phương CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU VÀ CƠNG CỤ, DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Khái niệm, đặc điểm nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ trình sản xuất kinh doanh 1.1.1 Khái niệm Nguyên vật, vật liệu tài sản lưu động mua sắm, dự trữ để phục vụ cho trình sản xuất tài lưu động Cơng cụ, dụng cụ tư liệu lao động không đủ tiêu chuẩn để ghi nhận tài sản cố định công cụ, dụng cụ thường tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh 1.1.2 Đặc điểm Nguyên liệu, vật liệu ba yếu tố trình sản xuất, sở vật chất cấu thành nên thực hành sản phẩm, nguyên liệu, vật liệu có đặc điểm khác với loại tài sản khác + Khi tham gia vào trình sản xuất kinh doanh, vật liệu bị tiêu hao tồn bộ, khơng giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu chuyển tồn giá trị lần vào chi phí sản xuất kinh doanh kỳ + Nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn tồn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Do tăng cường cơng tác quản lý hạch tốn ngun vật liệu tốt đảm bảo sử dụng có hiệu qủa tiết kiệm nguyên vật liệu nhằm họ thấp chi phí sản xuất kinh doanh hạ giá thành sản phẩm + Nhà quản lý phải quản lý nguyên vật liệu tất khâu mua, bảo quản, sử dụng dự trữ Công cụ, dụng cụ doanh nghiệp sản xuất tư liệu lao động có giá trị nhỏ thời gian sử dụng ngắn không đủ điều kiện để trở thành tài sản cố định (thời gian sử dụng nhỏ năm có giá trị nhỏ triệu) + Công cụ, dụng cụ thường tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh mà giữ nguyên hình thái ban đầu + Trong q trình sử dụng cơng cụ, dụng cụ bị hao mòn dần, phần giá trị hao mòn chuyển dần vào chi phí sản xuất kinh doanh kỳ Do cơng cụ, dụng cụ có giá trị nhỏ, thời gian sử dụng ngắn nên xếp vào tài sản luư động thường mua sắm nguồn vốn luư động 1.1.3 Vai trò nguyên vật liệu cơng cụ, dụng cụ o Vai trò ngun liệu, vật liệu - Nguyên liệu, vật liệu loại hình doanh nghiệp thuộc đối tượng lao động, có đặc điểm tham gia vào chu kỳ kinh doanh bị biến dạng tiêu hao hoàn toàn chuyển hết giá trị vào chi phí sản xuất kinh doanh lần Trong loại hình doanh nghiệp ngun vật liệu có vài trò riêng góp phần cấu thành nên q trình sản xuất q trình tiêu thụ hàng hóa cách tốt Chẳng hạn: + Trong doanh nghiệp thương mại chức chủ yếu doanh nghiệp tổ chức lưu thơng hàng hóa, đưa hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng Do đó, nguyên vật liệu sử dụng doanh nghiệp thương mại vật liệu, bao bì phục vụ cho q trình tiệu thụ hàng hóa, loại vật liệu nhiên liệu dùng cho bảo quản, bốc vác, vận chuyển hàng hóa q trình tiêu thụ: vật liệu sử dụng cho công tác quản lý doanh nghiệp giấy, bút… vật liệu sử dụng cho việc sửa chữa tài sản cố định, cơng cụ, dụng cụ… + Còn nguyên liệu, vật liệu doanh nghiệp sản xuất đóng vai trò quan trọng trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nguyên vật liệu tư liệu sản xuất để cấu thành nên sản phẩm khác có giá trị sử dụng người tiêu dùng Nguyên vật liệu khơng tư liệu sản xuất mà có vai trò giúp cho q trình hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục giúp cho q trình tiêu thụ hàng hóa thị trường ngày tốt o Vai trò công cụ, dụng cụ - Khác với nguyên vật liệu cơng cụ, dụng cụ tư liệu lao động không đủ tiêu chuẩn giá trị thời gian sử dụng quy định tài sản cố định Vì vậy, cơng cụ, dụng cụ quản lý nguyên vật liệu Theo quy định, tư liệu lao động sau không phân biệt tiêu chuẩn giá trị thời gian sử dụng coi công cụ, dụng cụ + Các loại bao bì dùng để đựng vật liệu, hàng hóa trình thu mua, bảo quản, tiêu thụ + Các loại bao bì kèm hàng hóa có tính giá riêng bỏ qua q trình bảo quản hàng hóa vận chuyển đường dự trữ kho có tính giá trị hao mòn để trừ dần vào giá trị bao bì + Những dụng cụ, đồ nghề thủy tinh, sành, sứ… + Quần áo dụng cụ bảo hộ lao động 1.2 Vai trò nhiệm vụ kế tốn ngun vật liệu cơng cụ, dụng cụ • Vai trò kế tốn ngun vật liệu cơng cụ, dụng cụ Kế tốn ngun vật liệu công cụ, dụng cụ doanh nghiệp ghi chép, phản ánh đầy đủ tình hình thu mua dự trữ, nhập xuất… nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ Mặt khác thơng qua tài liệu kế tốn biết chất lượng, chủng loại có đảm bảo hay không, số lượng thiếu hay thừa sản xuất để từ người quản lý đề biện pháp thiết thực sản xuất để đề biện pháp thiết thực nhằm kiểm soát giá cả, chất lượng nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ Thông qua tài liệu kế tốn ngun vật liệu cơng cụ, dụng cụ giúp cho việc kiểm tra chặt chẽ tình hình thực kế hoạch sử dụng, cung cấp, từ có biện pháp đảm bảo nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ cho sản xuất cách có hiệu • Nhiệm vụ kế tốn ngun vật liệu cơng cụ, dụng cụ Kế tốn ngun vật liệu cơng cụ, dụng cụ doanh nghiệp phải thực tốt nhiệm vụ sau: Ghi chép phản ánh đầy đủ kịp thời số có tình hình ln chuyển ngun vật liệu công cụ, dụng cụ giá vật Tính tốn đắn trị giá vốn (hoặc giá thành) thực tế nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ nhập, xuất kho nhằm cung cấp thông tin kịp thời xác phục vụ cho yêu cầu lập báo cáo tài quản lý doanh nghiệp Kiểm tra tình hình thực tiêu kế hoạch, phương pháp kỹ thuật hạch toán nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ Đồng thời hướng dẫn phận, đơn vị doanh nghiệp thực đầy đủ chế độ hạch toán ban đầu nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ Phải hạch toán chế độ, phương pháp qui định để đảm thống công tác kế toán Kiểm tra việc chấp hành chế độ bảo quản, dự trữ sử dụng nguyên vât liệu công cụ, dụng cụ Từ phát hiện, ngăn ngừa đề xuất biện pháp sử lý nguyên vật liệu thừa thiếu, ứ đọng, phẩm chất Giúp cho việc tính tốn, xác định xác số lượng giá trị nguyên vật liệu thực tế đưa vào sản xuất sản phẩm Phân bổ xác nguyên vật liệu tiêu vào đối tượng sử dụng để từ giúp cho việc tính tốn giá thành sản phẩm xác Tổ chức kế tốn phù hợp với phương pháp kế tốn hàng tồn kho, cung cấp thơng tin cho việc lập báo cáo tài phân tích hoạt động kinh doanh Tổ chức ghi chép, phản ánh tổng hợp số liệu tình hình thu mua, vận chuyển bảo quản, đánh giá phân loại tình hình nhập xuất bảo quản nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ Từ đáp ứng nhu cầu quản lý thống Nhà nước yêu cầu quản lý doanh nghiệp việc tính giá thành thực tế nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ thu mua nhập kho đồng thời kiểm tra tình hình thực kế hoạch thu mua vật tư số lượng chủng loại, giá thời hạn cung cấp nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ cách đầy đủ, kịp thời 1.3 Phân loại cách đánh giá nguyên vật liệu công cụ dụng cụ 1.3.1 Phân loại nguyên vật liệu cơng, cụ dụng • Phân loại ngun vật liệu  Căn vào nội dung kinh tế yêu cầu quản trị doanh nghiệp nguyên vật liệu chia làm loại sau: - Nguyên liệu, vật liệu chính: Là đối tượng lao động cấu thành nên thực thể sản phẩm Các doanh nghiệp khác sử dụng ngun vật liệu khơng giống nhau: doanh nghiệp khí nguyên vật liệu sắt, thép,…; doanh nghiệp sản xuất đường nguyên vật liệu mía… Có thể sản phẩm doanh nghiệp làm nguyên liệu cho doanh nghiệp khác…Đối với nửa thành phẩm mua ngồi với mục đích để tiếp tục gia cơng chế biến coi nguyên vật liệu Ví dụ: doanh nghiệp dệt mua sợi để dệt vải - Vật liệu phụ: Là loại vật liệu sử dụng có tác dụng phụ làm tăng chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh sản phẩm đảm bảo cho công cụ dụng cụ hoạt động bình thường như: thuốc nhuộm, thuốc tẩy, đầu nhờn, giẻ lau, - Nhiên liệu: Là loại vật liệu có tác dụng cung cấp nhiệt lượng trình sản xuất kinh doanh gồm: Xăng, dầu, than, củi, khí gas,… - Phụ tùng thay thế: Là loại phụ tùng, chi tiết sử dụng để thay thế, sửa chữa máy móc, thiết bị,… - Vật liệu thiết bị xấy dựng bao gồm vật liệu, thiết bị ( cần lắp, không cần lắp, vật kết cấu, cơng cụ, khí cụ doanh nghiệp phục vụ mục đích đầu tư cho xây dựng bản) - Vật liệu khác: Là toàn nguyên vật liệu lại q trình sản xuất chế tạo sản phẩm phế liệu thu hồi từ lý tài sản cố định  Căn vào nguồn gốc hình thành: Nguyên vật liệu chia làm hai nguồn - Nguyên vật liệu nhập từ bên - Ngun vật liệu tự chế • Phân loại cơng cụ, dụng cụ Công cụ, dụng cụ phân loại theo tiêu thức tương tự phân loại nguyên vật liệu * Theo yêu cầu quản lý yều cầu ghi chép kế tốn, cơng cụ dụng cụ gồm: - Cơng cụ, dụng cụ - Bao bì ln chuyển - Đồ dùng cho thuê * Theo mục đích nơi sử dụng công cụ dụng cụ gồm: - Công cụ dụng cụ dùng cho sản xuất kinh doanh - Công cụ dụng cụ dùng cho quản lý - Công cụ dụng cụ dùng cho nhu cầu khác * Phân loại theo phương pháp phân bổ ( Theo giá trị thời gian sử dụng), công cụ dụng cụ gồm: - Loại phân bổ lần - Loại phân bổ lần - Loại phân bổ nhiều lần 1.3.1.1 Phân loại theo mục đích nội dung nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ  Căn vào mục đích, cơng dụng ngun vật liệu cơng cụ, dụng cụ chia ngun vật liệu công cụ, dụng cụ thành - Nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ dùng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh - Nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ dùng cho nhu cầu khác phục vụ quản lý phân xưởng, tổ đội sản xuất, cho nhu cầu bán hàng, quản lý doanh nghiệp 1.3.2 Đánh giá nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ 1.3.2.1 Mục đích việc đánh giá nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ - Tổng hợp nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ khác để báo cáo tình hình nhập- xuất- tồn kho vật tư - Giúp kế toán viên thực chức ghi chép tiền nghiệp vụ kinh tế phát sinh 1.3.2.2 Các nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ Đánh giá vật tư việc xác định giá trị vật tư thời điểm định theo nguyên tắc quy định Khi đánh giá vật tư phải tuân thủ nguyên tắc sau: - Nguyên tắc giá gốc: (Theo chuẩn mực 02- Hàng tồn kho) phải đánh giá theo giá gốc Giá gốc hay gọi trị giá vốn thực tế vật tư; toàn chi phí mà doanh nghiệp bỏ để có vật tư trạng thái - Nguyên tắc thận trọng Vật tư đánh giá theo giá gốc, trường hợp giá trị thực thấp giá gốc tính theo giá trị thực Giá trị thực giá bán ước tính hàng tồn kho kỳ sản xuất kinh doanh trừ đì chi phí ước tính để hồn thành sản phẩm chi phí ứơc tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng Thực nguyên tắc thận trọng cách trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho; kế toán ghi sổ theo giá gốc phản ánh khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho Do đó, báo cáo tài trình bày thơng hai tiêu: - Trị giá vốn thực tế vật tư - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (điểu chỉnh giảm giá • Nguyên tắc quán Các phương pháp kế toán áp dụng đánh giá vật tư, phải đảm bảo tính qn Tức kế tốn chọn phương pháp phải áp dụng phương pháp qn suốt niên độ kế tốn Doanh nghiệp thay đổi phương pháp chọn, phải đảm bảo phương pháp thay cho phép trình bày thơng tin kế tốn cách trung thực hợp lý đồng thời phải giải thích ảnh hưởng thay đổi 1.3.3 Các phương pháp đánh giá nguyên vật liệu 1.3.3.1 Tính giá nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ theo giá thực tế Giá vốn thực tế vật tư có tác dụng lón cơng tác quản lý kế tốn vật tư Nó dùng để hạch tốn tổng hợp tình hình nhập- xuất- tồn kho vật tư, tính tốn phân bổ xác vật tư tiêu hao trình sản xuất kinh doanh đồng thời phản ánh xác giá trị vật tư thực tế có doanh nghiệp 1.3.3.1.1 Tính giá ngun vật liệu cơng cụ, dụng cụ nhập kho Giá vốn thực tế vật tư nhập kho xác định theo nguồn nhập: • Nhập kho mua ngồi: Trị giá vốn thực tế nhập kho bao gồm giá mua, loại thuế khơng hồn lại, chi phí vận chuyển bốc xếp, bảo quản trình mua hàng chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua vật tư, trừ khoản chiết khấu thương mại giảm giá hàng mua không quy cách, phẩm chất • Trường hợp vật tư mua vào sử dụng cho đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp khấu trừ, giá mua giá chưa có thuế giá trị gia tăng • Trường hợp vật tư mua vào sử dụng cho đối tượng không chịu thuế gia trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp chịu thuế giá trị gia tăng theo phương phap trực tiếp giá mua bao gồm thuế giá trị gia tăng (là tổng giá tốn) 10 • Nhập kho tự sản xuất: Trị giá vốn thực tế nhập kho giá thành sản xuất vật tư tự gia cơng chế biến • Nhập th ngồi: - Nhập th ngồi gia cơng chế biến: Trị vốn thực tế nhập kho trị giá vốn thực tế vật liệu xuất kho th ngồi gia cơng chế biến cộng số tiền phải trả cho người nhận gia công chế biến cộng chi phí vận chuyển bốc dỡ giao nhận - Nhập vật tư nhận vốn góp liên doanh: Trị giá vốn thực tế vật tư nhập kho giá hội đồng liên doanh thỏa thuận cộng chi phí khác phát sinh tiếp nhận vật tư - Nhập vật tư trợ cấp: Trị giá vốn thực tế vật tư nhập kho giá ghi biên giao nhận cộng chi phí phát sinh nhận - Nhập vật tư biếu tặng, tài trợ: Trị giá vốn thực tế vật tư nhập kho giá trị hợp lý cộng chi phí khác phát sinh 1.3.3.1.2 Tính giá ngun vật liệu cơng cụ, dụng cụ xuất kho Vật tư nhập kho từ nhiều nguồn khác nhau, nhiều thời điểm khác nên có nhiều giá khác Do đó, xuất kho vật tư tùy thuộc vào đặc điểm hoạt động, yêu cầu, trình độ quản lý điều kiện trang bị phương tiện kỹ thuật tính tốn doanh nghiệp mà lựa chọn phương pháp sau để xác định trị giá vốn thực tế vật tư xuất kho: • Phương pháp tính theo giá đích danh: Theo phương pháp xuất kho vật tư vào số lượng xuất kho thuộc lơ đơn giá thực tế lơ để rính trị giá vốn thực tế vật tư xuất kho Phương pháp áp dụng cho doanh nghiệp có chủng loại vật tư • Phương pháp bình quân gia quyền: Trị giá vốn thực tế vật tư xuất kho tính vào số lượng vật tư xuất kho đơn giá bình quân gia quyền, theo công thức: Trị giá vốn thực tế vật tư xuất kho = Số lượng vật tư xuất kho x Đơn giá bình quân giá quyền 106 Biểu số 14 Nhà máy tơ Hòa Bình NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ CÓ TK 111 – TIỀN MẶT Tháng năm 2004 ĐVT: VNĐ Ghi Có TK 111 – Ghi Nợ TK liên quan TT Ngày TK 331 TK 334 TK 641 TK 642 28/5 840.540 250.890 30/5 40.250.12 Cộng 40.250.12 840.540 250.890 Cộng Có TK 111 1.091.430 40.250.120 41.341.550 Đã ghi sổ ngày 30 tháng năm 2004 Kế toán ghi sổ Kế toán tổng hợp Kế toán trưởng Biể số 15 Nhà máy tơ Hòa Bình NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ CÓ TK 112 – TIỀN GỬI NGÂN HÀNG Tháng năm 2004 ĐVT: VNĐ TT Ngày Diễn giải 28/5 Cộng Ghi Có TK 112 - Ghi Nợ TK khác TK 311 10.000.000 10.000.000 TK 331 Cộng Có TK 112 TK 333 36.896.000 46.896.000 36.896.000 46.896.000 Đã ghi sổ ngày 30 tháng năm 2004 Kế toán ghi sổ Kế toán tổng hợp Kế toán trưởng 107 Cuối tháng kế toán toán cộng sổ chi tiết tốn với người bán theo khách hàng để tính số dư Số dư cuối tháng thể số tiền Nhà máy nợ nhà cung cấp chuyển sang tháng sau để tốn Đơng thời kế tốn tổng cộng giá trị thực tế loại vật liệu từ phiếu nhập kho sổ chi tiết tài khoản để lập bảng tổng hợp nguyên vật liệu để ghi vào sổ tài khoản tương ứng Mẫu phiếu chi sử dụng Nhà máy theo mẫu sau: Biể số 16 Nhà máy tơ Hòa Bình PHIẾU CHI Ngày tháng năm 2004 Số phiếu Nợ TK 152 Có TK 331 Họ tên người nhận tiền: …………………………………… Địa : …………………………………… Lý chi : …………………………………… Số tiền : ……………………………………… Bằng chữ : ……………………………………… Kèm theo :… …… ………………………… Thủ trưởng đơn vị Thủ quỹ Kế toán trưởng Kế toán toán Ngày tháng năm 2004 Người nhận tiền Kế toán xác định số tiền toán với người bán Số tiền thể cột nợ bảng tổng hợp toán với người bán Nếu xác định toán kế toán lập định khoản: Nợ TK 331 108 Có TK 111, 112 Đồng thời phản ánh vào nhật ký chứng từ số (mẫu biểu14) Biểu số 17 Nhà máy ô tô Hòa Bình Sổ Cái TK 621 – Chi phí ngun vật liệu trực tiếp Số dư đầu năm Nợ Có Ghi Có TK đối ứng Từ nhật ký chứng từ số (TK 152) Nợ Số phát sinh Có Nơ Số dư cuối kỳ Có Kế tốn ghi sổ … Tháng 2.764.000 2.764.000 2.764.000 Ngày 30 tháng năm 2004 Kế toán trưởng 109 CHƯƠNG MỘT SỐ Ý KIẾN ĐẾ XUẤT ĐẨY MẠNH CƠNG TÁC KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY Ơ TƠ HỊA BÌNH 3.1 Nhận xét tình hình thực trạng tổ chức kế tốn ngun vật liệu,cơng cụ dụng cụ tình hình quản lý sử dụng ngun vật liệu, cơng cụ, dụng cụ Nhà máy tơ Hòa Bình 3.1.1 ưu điểm Trải qua 51 năm xây dựng trưởng thành phát triển Nhà máy tơ Hồ Bình ngày phấn đấu trưởng thành mặt máy quản lý, tổ chức sản xuất hoạt động kinh doanh, tiêu kinh tế tài chính, trình độ cán nhân viên sản phẩm Nhà máy đáp ứng nhu cầu khách hàng quy cách, mẫu mã, số lượng chất lượng Cùng với phát triển Nhà máy, công tác kế tốn nói chung kế tốn ngun vật liệu cơng cụ, dụng cụ nói riêng khơng ngừng củng cố hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu ngày cao công tác quản lý điều kiện kinh tế nước ta Sổ kế toán, tài khoản kế toán, phương pháp kế toán điều chỉnh kịp thời quy định Bộ tài Về bản, Nhà máy tiến hành kinh tế đầy đủ nghiệp vụ phát sinh liên quan đén chi phí ngun vật liệu cơng cụ, dụng cụ phản ánh hệ thống sổ kế toán chi tiết tổng hợp thể yêu cầu quản lý cao Nhìn cách tổng thể, cơng tác kế tốn Nhà máy tơ Hồ Bình đạt số kết sau: Nhà máy có hệ thống kho tàng tương đối tốt, vật tư xếp gọn gành phù hợp với đặc điểm tính chất lý, hố loại vật tư, việc quản lý vật tư không tôt đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh kho có dấu niêm phong kho tránh tượng xâm phạm tài sản bên Khâu thu mua vật tư đảm cho sản xuất số lượng, chất lượng, chủng loại, quy cách, mẫu mã Nhà máy tương đối tốt Nhà máy phản ánh tôt 110 việc xử lý vật tư, đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời cho sản xuất tránh tình trạng lãng phí hay thiếu vật tư Vật tư mua vào nhập kho phản ánh đầy đủ sổ kế tốn Trình tự nhập, xuất vật tư Nhà máy tiến hành hợp lý, hợp lệ, chi tiết, rỗ ràng Việc vào sổ sách theo dõi tình hình nhập, xuất vật tư tiến hành thường xuyên, đầy đủ, số liệu thủ kho kế tốn ln đối chiếu, so sánh nên sai sót phat kịp thời Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thự sổ tổng hợp liên quan Nhà máy lựa chọn phương pháp đánh giá vật tư phù hợp đặc điểm sản xuất kinh doanh Đồng thời đáp ứng nhu cầu quản lý vật tư, phản ánh xác nguyên giá trị vật liệu xuất dùng để xác định chi phí ngun vật liệu kế tốn, tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Kế toán vật tư vận dụng tài khoản kế toán cách phù hợp để theo dõi biến động vật tư, đảm bảo luân chuyển chứng từ khoa học hạn chế việc ghi chép trùng lập đảm bảo nội dung hạch toán Nhà máy có chế đọ thưởng phạt cách hợp lý cơng nhân trực tiếp sản xuất nhằm khuyến khích sử dụng vật tư cách tiết kiệm, có hiệu Ngoài máy quản lý máy kế toán Nhà máy xếp, bố trí cách gọn nhẹ có mối quan hệ chặt chẽ với từ xuống công tác qua lại cá nhân, phân sản xuất với Điều giúp cho lãnh đạo Nhà máy thuận tiện việc quản lý, giám sát đồng thời phận có kiểm ta đôn đốc lẫn 3.1.2 Nhược điểm Bên cạnh kết đạt cơng tác kế tốn vật tư Nhà máy tồn số hạn chế cần phải tiến hành hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu quản lý kinh tế thị trường, cụ thể là: o Thứ nhất: Nhà máy tơ Hồ Bình chưa có sổ danh điểm vật tư vật tư Nhà máy gồm nhiều loại, nhiều thứ, nhiều quy cách khác khó nhớ hết Mặc Nhà máy tạo lập mã vật tư để phục vụ công tác quản lý việc xây dựng ssỏ danh điểm vật tư giúp cho kế toán theo dõi vậttư cách dễ dàng chặt chẽ 111 o Thứ hai: Do Nhà máy sản xuất với quy mô lớn nên lượng vậttư nhập kho tương đối lớn song Nhà máy không thành lập ban kiểm nghiệm vật tư mà người mua kiểm tra trước mua thủ kho kiểm tra trước tkhi nhập kho, mua vật tư không kiểm tra tỷ mỉ khách quan số lượng, chất lượng chủng loại Điều dẫn đến tình trạng vật tư nhập kho không đảm bảo quy cách phẩm chất o Thứ ba: Bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn vật liệu nên tiến hành ghi chép tổng hợp riêng cho loại vật liệu chính, phụ, nhiên liệu, việc ghi chép cho loại thuận lợi cho việc tổng hợp số liệu để ghi sổ kế toán tổng hợp o Thứ tư: Đối với thủ tục xuất kho vật tư dùng sản xuất sở viết phiếu yêu cầu cấp vật tư cho phận sản xuất gửi lên phòng kế hoạch vật tư, phòng kế hoạch vật tư xác định số cấp cho phận sản xuất đồng thời viết phiếu cấp vật tư lên kho phòng kế tốn viết phiếu xuất kho vật tư Như vậy, làm thủ tục xuât kho cồng kênh, trùng lập, khối lượng công việc nhiều lên o Thứ năm: Sổ chi tiết tài khoản Nhà máy không phản ánh đơn giá, số lượng quy cách loại vật tư việc quản lý vật tư khó khăn nhiều thời gian o Thứ sáu: Về việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Tại Nhà máy vật tư sử dụng q trình sản xuất có nhiều chủng loại phong phú đa dạng Thêm vào giá thị trường lại biến động Nhà máy khơng lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho o Thứ bảy: Kế toán chi tiết vật tư Nhà máy không sử dụng “Bảng luỹ kế nhập- xuất- tồn” Các chứng từ nhập, xuất kho đối chiếu trực tiếp với thẻ kho Điều gây kho khăn làm nhiều thời gian công tác kế tốn Đồng thời làm việc ghi chép thủ kho phòng kế tốn trùng lặp o Thứ tám: Về việc theo dõi hạch toán phế liệu thu hồi Nhà máy phế liệu thu hồi khong làm thủ tục nhập kho Trong kho có tất phế liệu thu hồi Nhà máy sắt, phoi gang tận dụng Phế liệu Nhà máy thu hồi để vào kho, không phản ánh 112 giấy tờ sổ sách số lượng giá trị Điều dẫn đến tình trạng hao hụt, mát phế liệu làm thất thoát nguồn thu Nhà máy o Thứ chín: Hiện trình độ khoa học kỹ thậu ngày phát triển việc áp dụng công nghệ thông tin ngày nhiều song việc áp dụng công nghệ thông tin Nhà máy nhiều hạn chế 3.2 Sự cần thiết phải hồn thiện cơng tác hạch tốn kế tốn ngun vật liệu cơng cụ, dụng cụ Qua nghiêm cứu phương tiện lý thuyết thực tiễn thấy rõ vai trò quan trọng vật tư tổ chức hạc toán vật tư hoạt động quản lý doanh nghiệp Để tồn phát triển môi trường cạnh tranh ngày gay gắt, doanh nghiệp sản xuất nói chung Nhà máy tơ Hồ Bình nói riêng biện pháp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm để nâng cao lợi nhuận Hồn thiện cơng tác hạch tốn vậttư yếu tố đáp ứng yêu cầu Với xu hướng hội nhập kinh tế nước ta với kinh tế khu vực kinh tế giới đòi hỏi hệ thống kế tốn kế tốn vật tư Việt Nam ngày hồn thiện, phù hợp với chuẩn mực quốc tế Như vậy, hồn thiện cơng tác kế tốn vật tư yêu cầu cấp bách mà thực tế đặt khơng Nhà máy tơ Hồ Bình mà với tất với doanh nghiệp sản xuất 3.3 Những ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức cơng tác kế tốn ngun vật liệu cơng cụ dụng cụ Nhà máy tơ Hòa Bình • Ý kiến thứ nhất: Lập sổ danh điểm vật tư “Sổ danh điểm vật tư” tổng hợp toàn vật tư mà Nhà máy sử dụng sổ danh điểm, vật tư theo dõi loại, nhóm, thứ cách chặt chẽ giúp cho cơng tác quản lý hạch tốn vật tư quy định cách riêng Sắp xếp cách trật tự, tiện tìm thơng tin thứ, nhóm, loại vật tư Để lập sổ danh điểm vậttư, điều quan trọng xây dựng mã vật tư xác, đầy đủ, khơng trùng lặp, có dự trữ để bổ xung vật tư thuận tiện hợp lý Do vật, Nhà máy xây dựng cụ thể mã vật tư dựa vào đặc điểm sau 113 + Dựa vào loại vật tư + Dựa vào nhóm vật tư loại + Dựa vào quy cách vật tư Trước hết mã vật tư Nhà máy xây dựng sở số liệu tài khoản cấp nguyên vật liệu Trong loại nguyên vật liệu lại phân thành nhóm lập mã nhóm Biểu 01 Nhà máy tơ Hồ Bình SỔ DANH ĐIỂM VẬT TƯ (loại vật liệu chính) Nhóm 152-1 152-1 152-2 Ký hiệu Danh điểm vật liệu 1521-1-01 1521-1-02 1521-2-01 Tên nhãn hiệu quy cách vật liệu Sơn chống rỉ thành phần Sơn Tem Chất đóng rắn AC ĐVT Kg Kg Kg • Ý kiến thứ hai: Lập ban kiểm nghiệm vật tư biên kiểm nghiệm Theo nguyên tắc vật tư đưa trước nhập kho cần phải kiểm nghiệm để xác định số lượng, chất lượng quy cách thực tế vật tư Do Nhà máy cần phải lập ban kiệm nghiệm vật tư, bao gồm người chịu trách nhiệm vật tư Nhà máy (phòng kế hạch vật tư) người chịu trách nhiệm thủ kho Cơ sở để kiệm nhận hàng hoá người cung cấp Trường hợp chưa có hố đơn phải đăng ký vào hợp đồng mua bán kiểm nghiệm Trong trình kiểm nghiệm vật tư nhập kho, phát vật liệu thừa, thiếu sai quy cách phẩm chất, ghi hợp đồng phải lập biên xác định rõ nguyên nhân để tiện xử lý: Nếu vật tư mua Nhà máy nhập đủ số lượng, chất lượng tốt, quy cách Ban kiểm nghiệm vật tư phải lập biên xác nhận • Ý kiến thứ ba: Trong bảng tổng hợp nhập- xuất- tồn cần tiết riêng cho loại vật liệu chính, phụ, nhiên liệu 114 • Ý kiến thứ tư: Hoàn thiện thủ tục xuất kho vật tư cho sản xuất kinh doanh Để thủ tục xuất kho vật tư dùng cho sản xuất không cồng kênh trùng lặp giảm bớt khối lượng cơng việc nên tổ chức hợp lý chặt chẽ tránh bớt cơng đoạn khơng cần thiết • Ý kiến thứ năm: Hồn thiện sổ chi tiết vật tư thiết kế theo mẫu sau: Biểu 02 Nhà máy ô tô Hòa Bình SỔ CHI TIẾT VẬT TƯ Tên vật tư: Sơn ghi 01 Pv.P1 Đơn vị: Kg Chứng từ Diễn giải SH NT Tồn đầu kỳ Phát sinh kỳ 01/05 Nhập kho vật t xuất phục vụ sản 03/05 xuất Cộng phát sinh Cuối kỳ Nhập SL ĐG TT SL Xuất ĐG Tồn TT SL ĐG TT 1.500 4.700 3.000 4.200 3.000 4.200 2.800 4.200 2.800 4.200 • Ý kiến thứ sáu: Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Vật tư Nhà máy có giá trị lớn giá thị trường thường xuyên biến động Vì vậy, để chủ động trường hợp rủi ro giảm giá vật tư hàng hoá Nhà máy nên tiến hành lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Việc lập dự phòng tiến hành vào cuối niên độ kế tốn, trước lập báo cáo tài Dự phòng thực chất làm tăng chi phí, đồng nghĩa với việc làm giảm thu nhập dòng niên độ báo cáo Nó giúp doanh nghiệp có quỹ tiền tệ để khắc phục trước mắt thiệt hại xảy kinh doanh Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho để đề phòng vật tư giảm với giá ghi sổ Số dự phòng xác định sau: Mức dự phòng thực tế cần thiết Số lượng hàng tồn kho loại Mức chênh lệch giảm giá loại 115 = X Nhà máy lập bảng kê dự phòng giảm giá vật tư theo mẫu sau: 116 Biểu 03 Nhà máy ô tơ Hồ Bình BẢNG KÊ DỰ PHỊNG GIẢM GIÁ VẬT TƯ Mã Mức Số Đơn giá Đơn giá Mức vật ĐVT dự lượng ghi sổ thực tế chênh lệch tư phòng A B Sơn đen S004 Kg 2000 4.200 4000 200 800.000 TP Tên vật tư Cộng * Kế toán hàng tồn kho sử dụng tài khoản 159- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho • Ý kiến thứ bảy: Về kế toán chi tiết vật tư Để đạt hiệu qủa cao cơng tác kế tốn vật tư, kế toán cần sử dụng “Bảng luỹ kế nhập- xuất- tồn kho vật tư”, “Phiếu giao nhận chứng từ nhập- xuất” Nhà máy bảng theo mẫu sau: Biểu 04 Nhà máy tơ Hồ Bình PHIẾU GIAO NHẬN CHỨNG TỪ PHIẾU NHẬP VẬT TƯ Sổ danh điểm vật liệu A 1521-1-01 1521-1-01 1521-1-01 Biểu 05 Số hiệu chứng Ngày từ nhập B Diễn giải Sơn ghi TP Sơn ghi TP Sơn ghi TP Cộng ĐVT Số lượng Số tiền Kg Kg Kg 2236 4542 6030 117 Nhà máy ô tơ Hồ Bình PHIẾU GIAO NHẬN CHỨNG TỪ PHIẾU XUẤT VẬT TƯ Sổ danh điểm vật tư A 1521-1-02 1521-1-02 1521-1-02 Số hiệu chứng từ xuất B Ngày Diễn giải 05/5 05/5 05/5 Sơn chống rỉ Sơn chống rỉ Sơn chống rỉ Cộng ĐVT Số lượng Số tiền Kg Kg kg 3748 3870 6850 12574 Biểu 06 Nhà máy tơ Hồ Bình BẢNG LUỸ KẾ NHẬP KHO VẬT TƯ Tháng 05 năm 2004 Sổ danh điểm vật tư Tên quy cách vật tư Tồn đầu tháng 1521-1-01 1521-1-01 1521-1-01 1521-1-01 Sơn ghi TP Sơn ghi TP Sơn ghi TP Sơn ghi TP Cộng 3850 Nhập tháng -> 10 11 ->20 21 ->30 2236 4542 2236 4542 6030 6030 Biểu 07 Nhà máy tơ Hồ Bình BẢNG LUỸ KẾ XUẤT KHO VẬT TƯ Tháng 05 năm 2004 Cộng 2236 4542 6030 16664 118 Sổ danh điểm vật tư Tên quy cách vật tư Tồn đầu tháng 1521-1-02 1521-1-02 1521-1-02 1521-1-02 Sơn chống rỉ Sơn chống rỉ Sơn chống rỉ Sơn chống rỉ 4658 Cộng • Xuất tháng ->10 11 ->20 21 ->30 3748 3870 3748 3870 6850 6850 Cộng 3748 3870 6850 12574 Ý kiến thứ tám: Hồn thiện tổ chức theo dõi hạch tốn số liệu thu hồi Tại Nhà máy, phế liệu nhập kho phiếu nhập kho, Nhà máy khơng nên tiến hành thủ tục nhập kho phế liệu Để tránh mát, thiếu hụt phế liệu thu hồi trước nhập kho phải phận có trách nhiệm tổ chức cân, ước tính giá trị, kế tốn vật tư phế liệu nhập kho hạch toán thêm nghiệp vụ nhập kho phế liệu theo bút toán: Nợ TK 152 Theo giá ước tính Có TK 721 Khi xuất bán phế liệu thu tiền gay, kế toán phản ánh giá vốn hàng bán doanh thu bán hàng trường hợp tiêu thụ hàng hoá o Phản ánh giá vốn phế liệu xuất bán: Nợ TK 632 Theo giá ước tính Có TK 152 o Phản ánh doanh thu bán phế liệu: • Nợ TK 111, 112 Giá bán Có TK 511 Ý kiến thứ chín: Về việc áp dụng hệ thống máy vi tính công tác Nhà máy việc áp dụng Cơng nghệ thơng tin vào kế tốn ngày phát triển phat huy tính tích cực Tuy việc áp dụng hệ thống máy tính cơng tác kế tốn Nhà máy nhiều hạn chế Để đáp ứng phù hợp với điều kiện phát triển Nhà máy nên bồi dưỡng nâng cao trình độ nhân viên kế tốn cơng tác kế tốn máy Nhà máy nhằm đơn giản cơng việc kế tốn Nhà máy KẾT LUẬN Một lần ta khẳng định, hạch tốn kế tốn cơng cụ quan trọng tác quản lý vật tư doanh nghiệp sản xuất nói chung Nhà máy 119 tơ Hồ Bình nói riêng có tác dụng to lớn quản lý kinh tế Để phat huy vai trò cách có hiệu lực mình, đòi hỏi việc tổ chức cơng tác kế tốn phải khơng ngừng đổi cho phù hợp đáp ứng nhu cầu quản lý, đặc biệt kế tốn vật tư phải ln cải tiến hồn thiện để phản ánh xác đầy đủ, kịp thời cách tồn diện tình hình nhập- xuấttồn vật tư Trong năm qua với phát triển Nhà máy công tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn vật tư nói riêng khơng ngừng hoàn thiện Với truyền thống 51 năm xây dựng trưởng thành, Nhà máy tơ Hồ Bình khẳng định vị trí thị trường Để đạt kết phải kể đến phần đóng góp khơng nhỏ kế tốn Vật tư Qua thời gian tìm hiểu thực tế Nhà máy tơ Hồ Bình em thấy cơng việc hạch tốn vật tư có ảnh hưởng lớn đến cơng tác quản lý vật tư Mặc dù có nhiều khó khăn khách quan song Nhà máy tơ Hồ Bình ln cố gắng khắc phục khó khăn để phục vụ tương đối kịp thời đầy đủ vật tư cho nhu vầu sản xuất kinh doanh Tuy nhiên cơng tác hạch tốn kế tốn nói chung cơng tác kế tốn vật tư nói riêng số hạn chế chun đề trình bày Vì thời gian có thực tập có hạn kinh nghiệm hạn chế nên chun đề khơng tránh khỏi thiếu xót kính mong nhận đóng góp ý kiến thầy cán kế tốn Nhà máy để chuyên đề hoàn thiện Em xin cám ơn hướng dẫn tận tình giáo Trần Thị Dung ban lãnh đạo Nhà máy cô cán nhân viên phòng kế tốn tài Nhà máy tơ Hồ Bình giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề Sinh viên Trần Thị Minh Phương 120
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ tại Nhà máy ô tô Hòa Bình, Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ tại Nhà máy ô tô Hòa Bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn