HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Hướng dẫn giải bài tập

77 70 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 23:13

HƯỚNG DẪN ƠN THI TỐT NGHIỆP MƠN KẾ TỐN TỔNG HỢP Hướng dẫn giải tập ThS Trần Thị Thu Phong v2.0013106227 MỤC TIÊU v2.0013106227 1.11 Ôn tập củng cố lại kiến thức lý luận Kế tốn tài 1.12 Hiểu, vận dụng làm thành thạo tập kế toán tài KIẾN THỨC CẦN CĨ Kiến thức cần có Kế tốn tài v2.0013106227 Kế tốn tài NỘI DUNG CỦA BÀI HỌC v2.0013106227 Khái quát Hướng dẫn nội dung làm dạng cần ôn tập tập KHÁI QUÁT NHỮNG NỘI DUNG CẦN ƠN TẬP Kế tốn tiền lương, khoản theo lương Kế toán TSCĐ: Kế toán tăng, giảm, khấu hao, sửa chữa, thuê TSCĐ Kế toán hàng tồn kho: Kế toán vật liệu, CCDC (tính giá, kế tốn tăng, giảm theo phương pháp KKTX) Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm: Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp KKTX, kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ, tính giá thành sản phẩm hoàn thành (trực tiếp, hệ số, tỷ lệ) Kế toán tiêu thụ thành phẩm kết tiêu thụ: Kế tốn tiêu thụ thành phẩm theo hình thức bán trực tiếp, chuyển hàng chờ chấp nhận, đại lý ký gửi, trả góp xác định kết tiêu thụ Kế tốn hoạt động đầu tư tài chính, hoạt động khác: Kế tốn đầu tư vào cơng ty con,cơng ty liên kết, góp vốn liên doanh đồng kiểm soát, đầu tư chứng khoán, hoạt động khác Kế toán kết kinh doanh lập báo cáo kết kinh doanh: Kế toán hoạt động tiêu thụ, hoạt động tài chính, hoạt động khác, xác định kết kinh doanh lập báo cáo kết kinh doanh v2.0013106227 HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC BÀI TẬP • Tính tốn, tập hợp số liệu có liên quan, giải thích cách làm; • Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh; • Phản ánh vào tài khoản kế tốn; • Lập báo cáo tài (nếu yêu cầu) v2.0013106227 2.1 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG Yêu cầu • Nắm vững nguyên tắc kế toán khoản toán với người lao động khoản: Tiền lương, phụ cấp, ăn ca, ăn trưa, tiền thưởng, BHXH, khoản phải trả khác cho người lao động • Nắm vững cách trích khoản theo lương KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN, trích, tỷ lệ trích Và ngun tắc kế tốn trích lập tốn khoản theo lương • Nắm vững cách lập Bảng phân bổ tiền lương BHXH Ôn tập 7, trang 161 – 174, Kế tốn tài v2.0013106227 BÀI (3 điểm) Tại doanh nghiệp có tài liệu sau: (đơn vị 1.000đ) Tiền lương công nợ người lao động đầu tháng 8/N: 150.000 Trong tháng 8/N có nghiệp vụ phát sinh: Chi tiền mặt tốn lương kỳ trước cho cơng nhân viên, có 5.000 cơng nhân viên vắng chưa lĩnh Tính khoản phải trả tháng 8/N cho CNV là: Chỉ tiêu Đối tượng Công nhân SX sản phẩm • • Lương phép Tiền ăn ca BHXH trả thay lương Thưởng thi đua 250.000 5.500 17.500 5.800 6.500 Nhân viên QL phân xưởng 13.100 - 2.150 500 2.000 Nhân viên bán hàng 10.000 - 2.000 1.200 500 Nhân viên quản lý DN 15.000 - 1.200 - 700 288.100 5.500 22.850 7.500 9.700 Tổng • • Lương Trích khoản khoản theo lương theo tỷ lệ quy định Các khoản khấu trừ vào lương người lao động:  Thu hồi tạm ứng nhân viên quản lý DN 2.000  Phải thu bồi thường thiệt hại vật chất công nhân sản xuất 1.200 Nộp khoản theo lương cho quan quản lý quỹ chuyển khoản Thanh toán cho người lao động tiền mặt:  Lương 200.000  Thanh tốn tồn tiền thưởng, tiền ăn ca, BHXH v2.0013106227 BÀI (3 điểm) Lập bảng phân bổ tiền lương BHXH tháng 8/N? Định khoản phản ánh vào TK nghiệp vụ phát sinh? v2.0013106227 ĐÁP ÁN BÀI Yêu cầu 1: BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BHXH Tháng 8/N Ghi Có TK Ghi Nợ TK ĐVT: 1.000đ TK 334 "Phải trả người lao động" Lương Lương phép TK 622 250.000 TK 627 5.500 ăn ca BHXH TK 338 "Phải trả, phải nộp khác" Thưởng Tổng Có KPCĐ 334 BHXH BHYT BHTN Tổng 2% 22% 4,5% 2% Có 338 17.500 273.000 5.110 40.880 7.665 13.100 2.150 15.250 262 2.096 393 131 2.882 TK 641 10.000 2.000 12.000 200 1.600 300 100 2.200 TK 642 15.000 1.200 16.200 300 2.400 450 150 3.300 17.616 4.404 2.936 24.956 9.700 316.450 5.872 64.592 13.212 5.872 89.548 TK 3383 7.500 TK 3531 Tổng v2.0013106227 7.500 9.700 TK 334 9.700 288.100 5.500 22.850 7.500 2.555 56.210 10 BÀI 23 Tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kỳ có tài liệu sau:(đơn vị 1000đ) Xuất kho sản phẩm A bán trực tiếp tổng số tiền phải thu người mua 550.000 gồm thuế GTGT 10%, giá xuất kho 400.000 Khách hàng toán 250.000 tiền gửi ngân hàng lại chấp nhận nợ, trả sau Bán 200 sản phẩm B giá bán sản phẩm 5.500 gồm thuế GTGT 10%, giá xuất kho sản phẩm 3.000, khách hàng mua nhiều công ty giảm cho khách hàng 1% giá bán Khách hàng nhận đủ hàng toán tiền gửi ngân hàng Xuất kho sản phẩm A bán theo phương thức bán hàng trả góp, giá bán trả 770.000 gồm thuế GTGT 10%, giá xuất kho 350.000 Khách hàng toán tiền gửi ngân hàng 270.000 Số lại trả dần năm chịu số lãi 30.000 Thanh toán lãi vay dài hạn ngân hàng kỳ 20.000 chuyển khoản, cho hoạt động sản xuất kinh doanh 15.000, lại cho xây dựng Nhập TSCĐ hữu hình giá CIF 30.000 USD, thuế nhập 20%, thuế GTGT 10% Đã chi tiền gửi ngân hàng ngoại tệ trả cho người bán, tỷ giá thực tế thời điểm chi tiền 20/USD Tài sản đưa vào sử dụng Chi tiền mặt 10.000 mua trái phiếu ngắn hạn 30.000 mua trái phiếu dài hạn Thanh lý phương tiện vận tải có nguyên giá 200.000, hao mòn 180.000, 63 phế liệu thu hồi bán thu tiền mặt 2.200 bao gồm thuế GTGT 10% v2.0013106227 YÊU CẦU Lập báo cáo kết kinh doanh kỳ doanh nghiệp Thuế thu nhập doanh nghiệp 25% Biết rằng: • Tổng chi phí bán hàng kỳ tập hợp 20.000; • Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp kỳ tập hợp 30.000; • Khơng có ngoại tệ dư cuối kỳ Định khoản phản ánh vào tài khoản? v2.0013106227 64 ĐÁP ÁN BÀI 23 Yêu cầu (1,0 điểm): Lập báo cáo kết kinh doanh (đơn vị 1.000đ) Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp DV Các khoản giảm trừ doanh thu Số tiền 2.200.000 10.000 Doanh thu BH CCDV 2.190.000 Giá vốn hàng bán 1.350.000 Lãi gộp Doanh thu hoạt động tài 840.000 Chi phí hoạt động tài 15.000 Chi phí bán hàng 20.000 Chi phí quản lý doanh nghiệp 30.000 10 Kết hoạt động kinh doanh 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 775.000 2.000 20.000 13 Kết khác -18.000 14.Tổng lợi nhuận kế toán trưước thuế TNDN 757.000 15 Chi phí thuế TNDN(hiện hành) 211.960 16 Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN 545.040 65 v2.0013106227 ĐÁP ÁN BÀI 23 Yêu cầu (3,0 điểm): Định khoản vào TK 1a Nợ TK 632: Có TK 155: 400.000 3a Nợ TK 632: 400.000 Có TK 155: 350.000 350.000 1b Nợ TK 112: 250.000 3b Nợ TK 111: 270.000 Nợ TK 131: 300.000 Nợ TK 131: 530.000 Có TK 33311: Có TK 511: 2a Nợ TK 632: Có TK 155: 2b Nợ TK 112: Có TK 33311: Có TK 511: 2c Nợ TK 521: Có TK 33311: Có TK 111: 50.000 Có TK 511: 500.000 Có TK 33311: 70.000 600.000 Có TK 3387: 30.000 600.000 Nợ TK 635: 15.000 1.100.000 Nợ TK 241: 5.000 100.000 1.000.000 Có TK 112: 5a Nợ TK 211: 10.000 1.000 11.000 Có TK 1122: 5b 20.000 600.000 600.000 Có TK 007- TGNH: 30.000USD 5c Nợ TK 211: Có TK 3333: 5d Nợ TK 1332: Có TK 33312: v2.0013106227 700.000 120.000 120.000 72.000 72.000 66 ĐÁP ÁN BÀI 23 Yêu cầu (3,0 điểm): Định khoản vào TK Nợ TK 1282: 10.000 8d Nợ TK 911(HDTT): 20.000 Nợ TK 2282: 30.000 Có TK 641: 20.000 30.000 8e Nợ TK 911(HDTT): 30.000 20.000 Có TK 642: 30.000 Có TK 111: 7a Nợ TK 811: Nợ TK 2141: Có TK 2113: 7b Nợ TK 111: 180.000 200.000 2.200 Có TK 33311: Có TK 711: 200 2.000 Bút toán kết chuyển: 8a Nợ TK 511: Có TK 521: 10.000 10.000 2.190.000 8c Nợ TK 911(HDTT): 1.350.000 Có TK 632: v2.0013106227 Có TK 635: 8g Nợ TK 911(HDK): Có TK 811: 8h Nợ TK 711: Có TK 911(HDK): 8b Nợ TK 911(HDTT): 2.190.000 Có TK 511: 8f Nợ TK 911(HDTC): 1.350.000 9a Nợ TK 8211: Có TK 3334: 9b Nợ TK 911(HDK): Có TK 8211: 9c Nợ TK 911: Có TK 4212: 15.000 15.000 20.000 20.000 2.000 2.000 211.960 211.960 211.960 211.960 545.040 545.040 67 BÀI 25 Cho tình hình taị doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, áp dụng giá xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước, tháng 12/N sau (đơn vị 1.000đ): I Đầu kỳ: • Tồn kho: 50 sản phẩm, trị giá 600.000; • Gửi bán 50 sản phẩm cho công ty D, giá bán thống tồn quốc 16.500/sp, có thuế GTGT 10% II Trong kỳ có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Mua cổ phiếu ngắn hạn công ty H, giá mua 200.000, chi phí mơi giới 20.000, tất tốn chuyển khoản Nhập kho từ sản xuất 250 sp, đơn giá nhập kho 12.300 Khách hàng D chấp nhận mua tồn số hàng nhận, tốn chuyển khoản Xuất kho 60 sản phẩm bán trực tiếp cho khách hàng X, khách hàng chấp nhận toán Xuất kho 40 sản phẩm chuyển đến cho cơng ty C Chi phí vận chuyển chi hộ cho C tiền mặt có thuế GTGT 5% 3.150 Xuất kho 50 sản phẩm giao cho đại lý B Chi phí vận chuyển doanh nghiệp chi tiền tạm ứng thuế GTGT 5% 2.100 Xuất kho 20 thành phẩm bán trả góp cho khách hàng N, sản phẩm bán thu tiền mặt 6.000, số lại trả góp 10 tháng, tháng 1.125/ sp Nhận góp vốn với cơng ty L tiền ngoại tệ mặt, số tiền 50.000 USD, công ty có quyền kiểm sốt 30% Tỷ giá thực tế thời điểm góp vốn 18,92/USD Đại lý B bán 35 sản phẩm, sau trừ hoa hồng hưởng theo tỷ lệ 2% giá bán chưa có thuế theo quy định, toán tiền chuyển khoản, thuế suất thuế GTGT hoa hồng 10% 10 Khách hàng C chấp nhận mua hết số hàng nhận tốn tồn cơng nợ tiền mặt sau trừ giảm giá 2% hưởng 11 Khách hàng Q tuyên bố phá sản, thu số nợ phải thu Q 75.000 tiền mặt, số lại 100.000, doanh nghiệp xử lý xóa sổ 12 Nhượng bán số 50% cổ phiếu ngắn hạn công ty H với giá 125.000, thu chuyển khoản Được biết giá gốc chứng khoán nhượng bán 110.000 13 Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh tiền mặt 80.000 68 v2.0013106227 U CẦU Cho tình hình taị doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, áp dụng giá xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước, tháng 12/N sau (đơn vị 1.000đ): I Đầu kỳ: • Tồn kho: 50 sản phẩm, trị giá 600.000; • Gửi bán 50 sản phẩm cho công ty D, giá bán thống toàn quốc 16.500/sp, có thuế GTGT 10% II Trong kỳ có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Mua cổ phiếu ngắn hạn công ty H, giá mua 200.000, chi phí mơi giới 20.000, tất tốn chuyển khoản Nhập kho từ sản xuất 250 sp, đơn giá nhập kho 12.300 Khách hàng D chấp nhận mua tồn số hàng nhận, tốn chuyển khoản Xuất kho 60 sản phẩm bán trực tiếp cho khách hàng X, khách hàng chấp nhận toán Xuất kho 40 sản phẩm chuyển đến cho cơng ty C Chi phí vận chuyển chi hộ cho C tiền mặt có thuế GTGT 5% 3.150 Xuất kho 50 sản phẩm giao cho đại lý B Chi phí vận chuyển doanh nghiệp chi tiền tạm ứng thuế GTGT 5% 2.100 Xuất kho 20 thành phẩm bán trả góp cho khách hàng N, sản phẩm bán thu tiền mặt 6.000, số lại trả góp 10 tháng, tháng 1.125/ sp Nhận góp vốn với cơng ty L tiền ngoại tệ mặt, số tiền 50.000 USD, công ty có quyền kiểm sốt 30% Tỷ giá thực tế thời điểm góp vốn 18,92/USD Đại lý B bán 35 sản phẩm, sau trừ hoa hồng hưởng theo tỷ lệ 2% giá bán chưa có thuế theo quy định, toán tiền chuyển khoản, thuế suất thuế GTGT hoa hồng 10% 10 Khách hàng C chấp nhận mua hết số hàng nhận tốn tồn cơng nợ tiền mặt sau trừ giảm giá 2% hưởng 11 Khách hàng Q tuyên bố phá sản, thu số nợ phải thu Q 75.000 tiền mặt, số lại 100.000, doanh nghiệp xử lý xóa sổ 12 Nhượng bán số 50% cổ phiếu ngắn hạn công ty H với giá 125.000, thu chuyển khoản Được biết giá gốc chứng khoán nhượng bán 110.000 13 Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh tiền mặt 80.000 69 v2.0013106227 YÊU CẦU Định khoản phản ánh nghiệp vụ lên tài khoản kế toán, biết tỷ giá cuối kỳ 9,0/USD, thuế suất thuế TNDN 25% (Không có ngoại tệ tồn đầu kỳ) Lập báo cáo kết hoạt động kinh doanh tháng 12 v2.0013106227 70 ĐÁP ÁN BÀI 25 Yêu cầu (3 điểm): Tính giá vốn sản phẩm xuất kho tiêu thụ kỳ (0,5 điểm): • Giá vốn xuất kho NV4: 600.000 + 10 x 12.300 = 723.000 • Giá vốn xuất kho NV5: 40 x 12.300 = 492.000 • Giá vốn xuất kho NV6: 50 x12.300 = 615.000 • Giá vốn xuất kho NV7: 20 x 12.300 = 246.000 v2.0013106227 71 ĐÁP ÁN BÀI 25 Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh vào TK 1a Nợ TK 1211 Có TK 1121 1b Nợ TK 1211 Có TK 1121 Nợ TK 155 Có TK 154 3a Nợ TK 632 Có TK 157-D 3b 4a Nợ TK 1121 5a Có TK 155 615.000 615.000 20.000 6b Nợ TK 641 2.000 20.000 Nợ TK 133 100 3.075.000 3.075.000 600.000 600.000 825.000 Có TK 141 7a Nợ TK 632 Có TK 155 7b Nợ TK 131-X Nợ TK 1111 2.100 246.000 246.000 225.000 120.000 750.000 Có TK 511 300.000 Có TK 3331 75.000 Có TK 3331 30.000 Nợ TK 632 Nợ TK 131-X 723.000 723.000 990.000 Có TK 511 900.000 Có TK 3331 90.000 Nợ TK 157-C Có TK 155 v2.0013106227 200.000 6a Nợ TK 157-B Có TK 511 Có TK 155 4b 200.000 Có TK 3387 8a Nợ TK 1112 Có TK 411-L 8b Nợ TK 007: 15.000 946.000 946.000 50.000 USD 492.000 5b Nợ TK 131-C 3.150 492.000 Có TK 111 3.150 72 ĐÁP ÁN BÀI 25 Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh vào TK 9a Nợ TK 632 Có TK 157-B 9b Nợ TK 131-B Có TK 511 Có TK 3331 9c Nợ TK 641 Nợ TK 133 Nợ TK 1121 Có TK 131-B 10a Nợ TK 632 Có TK 157-C 10b Nợ TK 131-C Có TK 511 Có TK 3331 10c Nợ TK 532 Nợ TK 3331 Có TK 131-C v2.0013106227 430.500 11 Nợ TK 1111 430.500 577.500 Nợ TK 642 Có TK 131-Q 525.000 12 Nợ TK 1121 52.500 Có TK 1211 10.500 Có TK 515 1.050 13 Nợ TK 642 565.950 Có TK 1111 75.000 14d Nợ TK 911 2.684.300 100.000 Có TK 632 2.491.500 175.000 Có TK 641 12.800 125.000 Có TK 642 180.000 110.000 14e Nợ TK 8211 99.425 15.000 Có TK 3334 99.425 80.000 14f Nợ TK 911 99.425 80.000 99.425 Có TK 8211 577.500 14a Nợ TK 1112 4.000 14g Nợ TK 911 298.275 492.000 4.000 298.275 Có TK 4131 492.000 14b Nợ TK 4131 4.000 660.000 4.000 Có TK 515 600.000 14c Nợ TK 532 60.000 Có TK 511 12.000 14c Nợ TK 511 1.200 13.200 Nợ TK 515 Có TK 911 Có TK 4212 12.000 12.000 3.063.000 19.000 3.082.000 73 ĐÁP ÁN BÀI 25 Yêu cầu 2: (1 điểm): Lập báo cáo kết hoạt động kinh doanh Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng Khoản giảm trừ doanh thu 3.075.000 12.000 Doanh thu 3.063.000 Giá vốn hàng bán 2.491.500 Lợi nhuận gộp Doanh thu tài Chi phí tài Chi phí bán hàng 571.500 19.000 12.800 Chi phí quản lý doanh nghiệp 180.000 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 397.700 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 14 Tổng lợi nhuận trước thuế v2.0013106227 Số tiền 397.700 15 Chi phí thuế TNDN 99.425 16 Lợi nhuận sau thuế 298.275.000 74 BÀI 28 Tại doanh nghiệp sản xuất, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kỳ có tài liệu sau (đơn vị 1.000đ) • Bán trực tiếp cho khách hàng số thành phẩm, tổng số tiền khách hàng phải toán 495.000 gồm thuế GTGT 10% Giá xuất kho 350.000 Do khách hàng mua nhiều công ty giảm cho khách hàng 1% ngồi giá hóa đơn trừ vào số tiền phải trả Khách hàng toán tiền gửi ngân hàng • Xuất kho thành phẩm giao cho đại lý Y Tổng số hàng tính theo giá bán 440.000 gồm thuế GTGT 10%, giá xuất kho 280.000 Đại lý hưởng 10% hoa hồng tính giá bán số hàng bán Thuế GTGT hoa hồng đại lý 10% • Đại lý Y bán 3/4 số hàng nhận đại lý, sau trừ hoa hồng hưởng chuyển khoản để tốn tiền hàng • Nhượng bán số cổ phiếu mua công ty T từ tháng trước với giá mua 105.000, bán với giá 135.000 nhận tiền chuyển khoản • Góp vốn dài hạn với cơng ty L tơ có ngun giá 850.000, hao mòn 70.000, tơ góp vốn đánh giá 750.000, biết cơng ty chiếm 15% quyền kiểm sốt cơng ty L • Trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khốn ngắn hạn cho số cổ phiếu mua cơng ty M 12.000, kỳ trước cơng ty khơng trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài ngắn hạn • Thu hồi khoản nợ khó đòi xử lý công ty Q số vật liệu trị giá 75 20.000 v2.0013106227 YÊU CẦU Lập báo cáo kết kinh doanh kỳ doanh nghiệp Thuế suất thuế TNDN 25% Biết rằng: • Tổng chi phí bán hàng khác tập hợp kỳ 15.000 • Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp tập hợp kỳ là: 30.000 Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh vào TK? v2.0013106227 76 ĐÁP ÁN BÀI 28 Nợ TK 635: Có TK 129: 7a Nợ TK 152: Có TK 711: 7b 12.000 12.000 20.000 20.000 Có TK 004 Q: 20.000 8a Nợ TK 511: Có TK 511: 8b Nợ TK 511: 4.500 4.500 745.500 Có TK 911: 745.500 8c Nợ TK 911: 560.000 Có TK 632: 560.000 8d Nợ TK 515: Có TK 911: 8e Nợ TK 911: Có TK 635: v2.0013106227 30.000 30.000 12.000 12.000 8f Nợ TK 911: 45.000 Có TK 641: 45.000 8g Nợ TK 911: 30.000 Có TK 642: 30.000 8h Nợ TK 711: 20.000 Có TK 911: 20.000 8i Nợ TK 911: 30.000 Có TK 811: 30.000 Kết chuyển: 9a Nợ TK 8211: 29.625 Có TK 3334: 29.625 9b Nợ TK 911: 29.625 Có TK 8211: 29.625 9c Nợ TK 911: 88.875 Có TK 4212: 88.875 77
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Hướng dẫn giải bài tập, HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Hướng dẫn giải bài tập

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn