THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NAM

80 35 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 23:09

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÕ THANH TÙNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NƠNG THƠN TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG HÀ NỘI, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÕ THANH TÙNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NAM Chun ngành : Chính sách cơng Mã số : 834 04 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS TS ĐẶNG NGUYÊN ANH HÀ NỘI, năm 2018 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong q trình CNH-HĐH, phát triển hội nhập quốc tế đất nước, nơng dân nước ta đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, phận người nông dân số lĩnh vực, khu vực, có địa bàn nông thôn đất sản xuất, việc làm… Thực trạng đòi hỏi phải có sách giải việc làm cho nông dân sở cấu lại sản xuất NN theo hướng sản xuất hàng hóa với trình độ khoa học, cơng nghệ, kỹ thuật tiên tiến, thích ứng với yêu cầu thị trường Để thực mục tiêu đó, cần tăng cường đào tạo nghề cho nông dân lao động nông thôn Do đào tạo nghề cho LĐNT sách lớn Đảng Nhà nước phát triển KT-XH nước ta; khâu đột phá nhằm thực chuyển dịch cấu lao động từ sản xuất NN sang sản xuất công nghiệp, dịch vụ, bước nâng cao trình độ cho đội ngũ lao động có trình độ chun mơn, kỹ thuật Chính cơng tác đào tạo nghề cho LĐNT Đảng Nhà nước ta quan tâm, ban hành sách thực hiện, đầu tư nâng cao chất lượng LĐNT, phục vụ yêu cầu phát triển, bước đại hoá NN, nông thôn Nghị số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Hội nghị lần thứ BCH TW Đảng khoá X NN, nông dân, nông thôn phần nhiệm vụ giải pháp nêu cụ thể: “Giải việc làm cho nông dân nhiệm vụ ưu tiên xuyên suốt chương trình phát triển KT-XH nước; bảo đảm hài hoà vùng, thu hẹp khoảng cách phát triển vùng, nông thôn thành thị Có kế hoạch cụ thể đào tạo nghề sách đảm bảo việc làm cho nơng dân, vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất… Đẩy mạnh xuất lao động từ nơng thơn… Hình thành CTMT quốc gia đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm năm đào tạo khoảng triệu LĐNT; phấn đấu đến năm 2020 lao động NN khoảng 30% lao động xã hội; tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt 50%”[3, tr.2-3] Để cụ thể hóa Nghị Đảng, Nhà nước ban hành nhiều sách đào tạo nghề, có sách đào tạo nghề cho LĐNT Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27-11-2009 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho LĐNT đến năm 2020” (gọi tắt Đề án 1956); Đề án nêu rõ: “Đào tạo nghề cho LĐNT nghiệp Đảng, Nhà nước, cấp, ngành xã hội nhằm nâng cao chất lượng LĐNT, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn Nhà nước tăng cường đầu tư để phát triển đào tạo nghề cho LĐNT, có sách bảo đảm thực cơng xã hội hội học nghề LĐNT; khuyến khích, huy động tạo điều kiện để tồn xã hội tham gia đào tạo nghề cho LĐNT” [43, tr.3] Tuy nhiên, qua thời gian triển khai thực sách, bên cạnh kết quả, thành công đạt bộc lộ nhiều bất cập, có sách chưa phù hợp với điều kiện thực tiễn, việc dạy nghề chủ yếu tập trung thị, vùng đồng bằng, vùng trung du; khu vực nông thôn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa chưa quan tâm mức, đào tạo chưa đáp ứng so với nhu cầu LLLĐ nông thôn; chất lượng đào tạo nhìn chung thấp, quy mơ, số lượng đào tạo khiêm tốn so với nhu cầu nguồn nhân lực trình phát triển đất nước nói chung tỉnh Quảng Nam nói riêng Do vậy, tập trung cho công tác đào tạo nghề cho LĐNT có ý nghĩa bối cảnh cấu lại kinh tế, tái cấu trục sản xuất NN trình hội nhập Một mặt, việc cấu lại kinh tế, có ngành NN kinh tế nông thôn, chuyển mạnh sang phát triển ngành nghề mới, dựa tảng công nghệ ngày đại; với định hướng phát triển NN xuất nên cần trọng đào tạo cho lao động ngành, nghề chế biến nông sản phẩm xuất khẩu, nhằm đáp ứng yêu cầu lao động doanh nghiệp, kể doanh nghiệp hoạt động nông thôn Mặt khác, cấu lại kinh tế làm giảm thiểu ngành, nghề sản phẩm có hàm lượng lao động cao; từ đó, làm gia tăng dơi dư đội ngũ lao động giản đơn Đối với Quảng Nam để thực chủ trương này, Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 25/10/2010 tăng cường lãnh đạo, đạo tổ chức thực Đề án đào tạo nghề cho LĐNT địa bàn tỉnh [49]; tiếp đó, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 494/QĐUBND ngày 15/02/2011 phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho LĐNT tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 [55]; Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 09/6/2011 phê duyệt định mức kinh phí dạy nghề cho LĐNT nhiều văn lãnh đạo, đạo tổ chức triển khai thực đề án Năm 2016 để tiếp tục triển khai thực Đề án giai đoạn đến, HĐND tỉnh có Nghị số 12/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 “Về chế hỗ trợ đào tạo lao động cho chương trình, dự án trọng điểm doanh nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020” [27]; Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 UBND tỉnh “Quy định sách hỗ trợ đào tạo lao động cho chương trình, dự án trọng điểm doanh nghiệp địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020“ [60] Giai đoạn 2013- 2017 với thành tựu đạt lĩnh vực KT-XH, cơng tác đào tạo nguồn nhân lực, có đào tạo nghề cho LĐNT tỉnh Quảng Nam đạt nhiều kết quả; sau gần năm thực Đề án kể từ 2013 đến 2017: Tỷ lệ qua đào tạo nghề tỉnh từ 30% năm 2013 đạt khoảng 55% vào năm 2017, đào tạo sơ cấp nghề (có cấp chứng chỉ) từ tháng trở lên đạt 22,5% [38] Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt cơng tác đào tạo nghề cho LĐNT tỉnh Quảng Nam thời gian qua nhiều tồn tại, hạn chế là: Với phát triển KT-XH tỉnh nhu cầu nguồn nhân lực, lao động, lao động qua đào tạo nghề lớn ngày tăng; nhiên với quy mô đào tạo sở dạy nghề chưa đáp ứng được, quy mô đào tạo hàng năm nhỏ, mạng lưới sở dạy nghề nhiều bất cập, sở vật chất, thiết bị dạy nghề thiếu, nhiều nghề đào tạo chưa đảm bảo thiết bị tối thiểu theo quy định; đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy nghề thiếu số lượng chất lượng; công tác kết nối doanh nghiệp sở đào tạo nghề địa bàn tỉnh để giải việc làm cho người lao động sau đào tạo thực chưa tốt; đào tạo tập trung mặt số lượng, chưa quan tâm mức đến chất lượng đào tạo, người học trường tay nghề nhìn chung thấp, chưa đáp ứng so với nhu cầu thị trường lao động (cả tay nghề ngành nghề đào tạo) Công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề chưa thực tốt, dẫn đến phận người dân, nông dân chưa nhận thức đúng, đầy đủ công tác đào tạo nghề; đội ngũ cán chuyên trách làm công tác dạy nghề địa phương (huyện, xã) chưa bố trí đầy đủ khơng ổn định, thường xuyên thay đổi nên công tác tham mưu thực gặp nhiều khó khăn; số sách mức hỗ trợ cho LĐNT học nghề thấp, chưa phù hợp với thực tế, điều kiện cụ thể địa phương Trong thời gian tới để công tác đào tạo nghề cho LĐNT tỉnh Quảng Nam tiếp tiếp tục triển khai thực hiện, đạt kết tốt hơn, câu hỏi đặt là: Chính sách đào tạo nghề, có đào tạo nghề cho LĐNT Quảng Nam thời gian tới nào? Chính sách tỉnh cần tiếp tục trì, phát huy; sách cần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện (hoặc đề nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện)? Những chủ trương, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp cần phải đặt với địa phương giai đoạn tới? Xuất phát từ lý đòi hỏi thiết từ thực tiễn địa phương, nên mạnh dạn đề xuất đề tài nghiên cứu: “Thực sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam”, với mong muốn góp phần vào việc hồn thiện sách đào tạo nghề cho LĐNT, nhằm thực mục tiêu giải việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người dân, người dân vùng nơng thơn Bên cạnh việc thực mục tiêu chuyển dịch cấu kinh tế, cấu lao động góp phần thực thắng lợi chiến lược phát triển KT-XH, thực thành công công CNH-HĐH nơng nghiệp, nơng thơn đất nước nói chung tỉnh Quảng Nam nói riêng năm tới Tình hình nghiên cứu đề tài Kể từ đề án đào tạo nghề cho LĐNT văn hướng dẫn thực đề án ban hành, cơng tác đào tạo nghề cho LĐNT cấp, ngành từ TW đến địa phương, cấp quyền địa phương quan tâm; có nhiều báo, nhiều hội thảo, số luận án Tiến sỹ, Thạc sỹ bàn vấn đề đào tạo nghề cho LĐNT, qua giúp cho có nhìn đầy đủ đa chiều công tác Những năm vừa qua có cơng trình nghiên cứu nhiều viết nhằm tìm hiểu thực trạng cơng tác đào tạo nghề nói chung, đào tạo nghề cho LĐNT nói riêng như: “Đào tạo nghề cho LĐNT vùng đồng Sông Hồng thời kỳ CNH-HĐH” tác giả Nguyễn Văn Đại; “Đào tạo nghề cho LĐNT nước ta nay” tác giả Nguyễn Việt Quân; “Một số giải pháp đào tạo nghề cho lao động nông thôn nay” tác giả Nguyễn Thị Thu Hoà; “Đào tạo nghề phải gắn với doanh nghiệp”, Thứ trưởng Bộ Lao động-TB&XH Lê Quân (Báo Lao động ngày 28/7/2018); “Có nghề nơng dân nghèo bền vững”, Bộ trưởng Bộ Lao động-TB&XH Đào Ngọc Dung (Báo Dân trí ngày 12/4/2018); “Đào tạo nghề cho nông dân thời kỳ hội nhập quốc tế”, Tiến sỹ Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động -TB&XH Những báo, cơng trình nghiên cứu cung cấp nhìn tổng thể thực trạng công tác đào tạo nghề cho LĐNT, thực trạng việc làm giải việc làm, thực trạng thực sách đào tạo nghề cho LĐNT Các báo, công trình hầu hết tồn tại, hạn chế công tác đào tạo nghề cho LĐNT như: Công tác đào tạo nghề cho LĐNT nước ta vừa qua chưa quan tâm mức; nhiều quan, ngành, nhiều địa phương xã hội nhận thức chưa đầy đủ công tác đào tạo nghề, đo có đào tạo nghề cho LĐNT; xem công tác nhiệm vụ thời, giai đoạn, chưa phải công việc thường xuyên, tổ chức cách liên tục có hệ thống; việc thực cầm chừng, chưa có vào liệt cấp, ngành, địa phương Ngồi ra, thân người dân người nơng dân nhận thức chưa đầy đủ tầm quan trọng công tác đào tạo nghề dẫn đến thái độ khơng mặn mà, chí thờ với cơng tác Công tác tuyên truyền cấp, ngành, quan thực chưa tốt; công tác điều tra, khảo sát dự báo nhu cầu đào tạo gặp nhiều khó khăn làm cho cơng tác đào tạo nghề, có đào tạo nghề LĐNT thời gian qua chưa thực hiệu Bên cạnh đó, cơng trình, viết nêu lên thực trạng sách đào tạo nghề cho LĐNT nước ta nay, qua đề xuất nhiều giải pháp, cách làm nhằm giúp cho sách đào tạo nghề cho LĐNT ngày hồn thiện Các tác giả trí cho để hoạt động đào tạo nghề cho LĐNT ngày vào thực tiễn, mang lại hiệu thiết thực cho người dân, cần phải có vào mạnh mẻ hệ thống trị từ trung ương đến địa phương, cấp quyền địa phương từ tỉnh đến xã nhu cầu đào tạo nghề phải xuất phát từ yêu cầu thực tế người dân, người nơng dân, từ tình hình phát triển KT-XH đất nước, địa phương doanh nghiệp… việc triển khai, tổ chức thực có hiệu được… Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu sở lý luận sách đào tạo nghề cho LĐNT, đề tài đánh giá thực trạng việc thực sách đào tạo nghề cho LĐNT tỉnh Quảng Nam cách tồn diện; qua đó, đề xuất giải pháp hợp lý, sát thực để hồn thiện sách, nâng cao hiệu thực sách đào tạo nghề cho LĐNT tỉnh Quảng Nam thời gian tới 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu sở lý luận sách đào tạo nghề, có đào tạo nghề cho LĐNT nước ta nay, tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế số địa phương nước để làm sở cho việc phân tích, đưa đánh giá thực trạng việc thực sách đào tạo nghề cho LĐNT địa bàn tỉnh Quảng Nam Phân tích, đánh giá giải pháp thực sách đào tạo nghề, có sách đào tạo nghề cho LĐNT tỉnh Quảng Nam Trên sở đó, đề xuất giải pháp để tiếp tục thực hiện, hoàn thiện sách đào tạo nghề cho LĐNT, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu công tác tỉnh Quảng Nam năm tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài việc thực sách đào tạo nghề cho LĐNT tỉnh Quảng Nam Việc thực sách đào tạo nghề xem xét từ góc nhìn cơng tác xã hội nhằm đánh giá đề xuất giải pháp để thực hiệu sách đào tạo nghề cho LĐNT, nhóm đối tượng gặp nhiều khó khăn tỉnh Quảng Nam 4.2 Phạm vi nghiên cứu Về thời gian: Chủ yếu giai đoạn 2013-2017; nhiên q trình nghiên cứu có đề cập số tình hình, kết thực giai đoạn 20109 2015, giai đoạn 2016-2020 theo nhiệm kỳ Đại hội Đảng cấp chiến lược phát triển KT-XH tỉnh Quảng Nam Việt Nam Về không gian: Nghiên cứu tập trung địa bàn tỉnh Quảng Nam Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Luận văn viết dựa sở tảng lý luận chủ nghĩa MácLêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối Đảng sách, pháp luật Nhà nước đào tạo nghề, có đào tạo nghề cho LĐNT; sở kế thừa kết nghiên cứu, cơng trình khoa học có liên quan đến nội dung luận văn Ngoài ra, luận văn viết dựa sở Nghị quyết, chủ trương, định, báo cáo tổng kết, điều tra, thống kê, sách đào tạo nghề, có đào tạo nghề cho LĐNT tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2010-2015, giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2030 5.2 Phương pháp nghiên cứu Luận văn kết hợp sử dụng phương pháp nghiên cứu khác nhau; phương pháp thu thập thông tin sử dụng để thu thập, phân tích khai thác thơng tin từ nguồn tài liệu có sẵn liên quan đến đề tài nghiên cứu như: Các văn kiện, tài liệu, báo cáo, nghị quyết, định Đảng Nhà nước, bộ, ngành TW; tài liệu, hồ sơ báo cáo, điều tra, thống kê quyền địa phương cấp liên quan đến cơng tác đào tạo nghề; ngồi luận văn sử dụng phương pháp thống kê, so sánh, đối chiếu dựa tài liệu thức quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng thực thi sách đào tạo nghề, đào tạo nghề cho LĐNT nước ta tỉnh Quảng Nam; bên cạnh đó, đề tài thu thập, tham khảo tài liệu tổ chức, học giả, tác giả có liên quan đến nội dung đề tài 10 chưa sát với thực tế; sách bất cập, gây khó khăn trình thực hiện, qua thời gian thực kéo dài, sách khơng đáp ứng điều kiện, tình hình phát sinh giai đoạn đến Đối với sách phù hợp, phát huy hiệu quả, hiệu lực, có tác động tích cực tiếp tục trì, phát triển; bên cạnh cần tiếp tục xem xét, ban hành sách mang tính đột phá, phù hợp, hiệu cao 3.3.4 Hồn thiện cơng cụ sách 3.3.4.1 Đối với người học nghề Đối với người học nghề có sách, cơng cụ sách sau: Chính sách học phí học tập; Chính sách học bỗng; Chính sách hỗ trợ cho người dân tộc thiểu số; Chính sách hỗ trợ ăn ở, lại; Chính sách sử dụng lao động sau đào tạo - Chính sách học phí: Phải có tác động tích cực tới tham gia học tập rộng rãi người lao động, tạo bình đẳng loại hình đào tạo, kích thích động kinh tế người lao động Mức học phí hợp lý tạo hội cho người lao động tham gia học tập, tích cực học tập để chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm sau trường, ổn định sống, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống Cần xây dựng, thiết kế lại mức thu học phí, học bổng HS-SV, học viên học nghề sở tính đúng, tính đủ khoản chi phí học tập sát với thị trường, có chia sẻ chi phí đào tạo nhà nước, nhà trường người học - Chính sách học bổng: Tăng mức chi học bổng cho người học nghề thuộc đối tượng sách, người nghèo, cận nghèo, hộ gia đình bị thu hồi đất sản xuất nhằm động viên họ cố gắng học tập, đạt thành tích tốt học tập; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người có tài, có lực điều kiện hồn cảnh gia đình có khó khăn kinh tế để họ tham gia học nghề liên tục 66 - Chính sách sử dụng lao động sau đào tạo: Chính sách thu hút, sử dụng người tài sau đào tạo có tác dụng tích cực, kích thích tham gia học nghề, cố gắng học nghề đạt kết tốt người lao động Một số sách cụ thể thực sách sử dụng lao động sau đào tạo như: Tiền lương, thu nhập, khoản phúc lợi, điều kiện làm việc, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp lao động có chun mơn kỹ thuật - Tiếp tục hồn thiện thể chế, sách đào tạo nghề, đào tạo nghề cho LĐNT, chế tài bảo đảm lợi ích người dạy nghề, người học nghề, người lao động qua đào tạo nghề (như sách hỗ trợ học nghề; sách ưu đãi, tiền lương, thu nhập, danh hiệu cho người dạy nghề; cho LĐNT làm việc tốt sau đào tạo nghề ); hồn thiện sách doanh nghiệp tham gia dạy nghề địa bàn tỉnh ; hồn thiện sách hỗ trợ người lao động tham gia học nghề, có sách vay tín dụng ưu đãi để học nghề - Hồn thiện sách hỗ trợ cho người tham gia học nghề thuộc đối tượng sách, người vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, LĐNT bị thị thu hồi đất theo hướng nâng mức hỗ trợ, bổ sung thêm mơt số nội dung hỗ trợ (ví dụ tiền th chỗ thời gian học nghề ) để người dân có điều kiện, yên tâm học nghề; bổ sung đối tượng hưởng sách lao động có hồn cảnh gia đình khó khăn (khơng thuộc đối tượng sách quy định hưởng), để họ có kinh phí trang trải chi phí học tập, sinh hoạt, lại thời gian học sở dạy nghề 3.3.4.2 Đối với giáo viên, giảng viên,người dạy nghề - Tiếp tục hồn thiện sách giáo viên, giảng viên,người dạy nghề sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo sau đại học 67 - Có sách ưu đãi, thu hút giáo viên, giảng viên, nghệ nhân, thợ bậc cao tham gia dạy nghề sở GDNN cơng lập, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề, có đào tạo nghề cho LĐNT Hiện đội ngũ giáo viên, giảng viên, người dạy nghề thu nhập thấp, đời sống khó khăn, cần có sách đãi ngộ hợp lý để họ yên tâm công tác, thực tốt nhiệm vụ dạy nghề; bên cạnh đó, cần có danh hiệu cho nhà giáo lĩnh vực GDNN; xây dựng, hoàn thiện tiêu chuẩn nghiệp vụ, định mức, tiêu chuẩn nhà giáo GDNN - Xây dựng, hồn thiện sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng riêng cho đội ngũ nhà giáo, có nhà giáo GDNN, đặc biệt sách đào tạo sau đại học để tăng cường đội ngũ nhà giáo có trình độ sau đại học cho trường đào tạo hệ cao đẳng - Xây dựng, ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn, chế độ đãi ngộ, sách hợp lý nhằm thu hút người thực giỏi, có lực, kỹ giảng dạy sở đào tạo, chuyên gia, cán kỷ thuật, nhà quản lý giỏi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 3.3.4.3 Đối với sở dạy nghề - Hồn thiện chế, sách tạo điều kiện để sở GDNN cơng lập phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức, máy biên chế, tài hoạt động khác theo quy định pháp luật - Hoàn thiện chế, sách khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sở GDNN tư thục sở GDNN có vốn đầu tư nước ngồi theo quy hoạch chung tỉnh quy định pháp luật - Hồn thiện quy định mơ hình, quy chế hoạt động sở GDNN ngồi cơng lập; chế hoạt động phi lợi nhuận - Xây dựng chế sách Nhà nước hỗ trợ ban đầu có thời hạn cho sở GDNN công lập chuyển sang hoạt động theo loại hình ngồi cơng lập, hỗ trợ để khuyến khích sở dạy nghề ngồi cơng lập đăng ký hoạt 68 động theo chế phi lợi nhuận - Tiếp tục hồn thiện chế, sách ưu tiên, ưu đãi cho việc đầu tư, phát triển sở GDNN công nghệ cao, sở đào tạo nghề kinh tế mũi nhọn đất nước cần, nghề truyền thống như: Chính sách đất đai; sách hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng; sách cho thuê đất, bán đất ; sách khuyến khích hợp tác, liên kết sở GDNN với cá nhân, doanh nghiệp; đặc biệt với sở đào tạo có uy tín ngồi nước để nâng cao chất lượng GDNN địa bàn tỉnh Có sách miễn thuế nhập trang thiệt bị đại, công nghệ dùng cho công tác đào tạo nghề - Có sách khuyến khích nhà giáo sở GDNN tích cực tham gia học tập, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nhằm nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, trình độ lý luận trị; đặc biệt đào tạo, học hỏi, nghiên cứu, kỹ nghề nước có phát triển mạnh đào tạo nghề Malaysia, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Na Uy - Hồn thiện chế, sách tập trung đầu tư đồng cho sở GDNN, có đầu tư sở vật chất thiết bị theo nghề, nghề mũi nhọn sở giáo dục nghề nghiệp - Có quy định tài cơng tác biên soạn, xây dựng, chỉnh sửa chương trình, giáo trình dạy nghề lĩnh vực GDNN, có việc xây dựng chương trình đào tạo nghề cho LĐNT; tăng cường kết nối, tranh thủ tham gia các doanh nghiệp việc xây dựng, biên soạn chương trình, giáo trình phục vụ giảng dạy - Xây dựng, hoàn thiện chế liên kết với doanh nghiệp việc xây dựng chương trình, giáo trình dạy nghề, việc đưa người học, người dạy đến thực tập, kiến tập, làm quen với máy móc, thiết bị hoạt động doanh nghiệp Tạo chế, sách hợp lý để khuyến khích doanh nghiệp tăng cường hợp tác, kết nối chặt chẻ với sở đào tạo, xem việc 69 nhiệm vụ sản xuất kinh doanh họ 3.3.5 Các giải pháp cụ thể hồn thiện sách đào tạo nghề cho LĐNT tỉnh Quảng Nam Để tiếp tục hồn thiện sách đào tạo nghề cho LĐNT tỉnh Quảng Nam thời gian đến, cần có giải pháp cụ thể sau: - Sự liệt đạo thực sách Các cấp ủy Đảng, quyền cần liệt đạo thực sách đào tạo nghề cho LĐNT; có kiểm tra, giám sát định kỳ, thường xuyên công tác này; xem tiêu chí đánh giá việc thực nhiệm vụ trị hàng năm cá nhân, tập thể, cấp, ngành, địa phương có liên quan Huy động tham gia quan hệ thống trị từ tỉnh xuống đến cấp xã; phân cấp, phân công trách nhiệm thành viên Ban Chỉ đạo cấp cách rõ ràng, rành mạch; có phối hợp chặt chẻ các quan, đơn vị, cấp có liên quan Củng cố, kiện toàn lại hoạt động Ban Chỉ đạo cấp để Ban Chỉ đạo vào hoạt động cách đồng bộ, chặt chẻ thực chất nhằm đạo, tổ chức, triển khai thực sách tốt - Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn thực hiên sách Việc triển khai cơng tác tun truyền, tư vấn thực sách phải thực trước bước; xem hoạt động quan trọng, nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức người lao động, nhân dân xã hội tầm quan trọng công tác dạy nghề, học nghề, sách dạy nghề cho LĐNT Chính quyền cấp cần chủ động đạo triển khai xây dựng kế hoạch tuyên truyền, xây dựng chuyên mục dành thời lượng tuyên truyền, tư vấn học nghề cho LĐNT để người dân, người dân vùng sâu, vùng xa nhận thức đầy đủ lợi ích việc học nghề thân, gia đình xã hội để có quan tâm chủ động, tích cực tham gia học nghề 70 - Tiếp tục triển khai thực sách đào tạo nghề theo chương trình khuyến nơng, khuyến lâm, khuyến ngư Đây chương trình có hình thức đào tạo thực ổn định, cần tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo; cần trọng thu hút người tham gia đào tạo vào mạng lưới tiêu thụ sản phẩm; đảm bảo “đầu ra” người học nghề thực hành nghề đào tạo Chính sách đào tạo nghề cho LĐNT nội dung quan trọng chương trình này; việc xây dựng, thực có kết sách, chương trình khuyến nơng, khuyến lâm, khuyến ngư địa phương có ý nghĩa quan trọng, mang tính thuyết phục cao người nơng dân tận mắt nhìn thấy kết sản xuất nông nghiệp qua việc áp dụng tiến kỹ thuật mới, từ họ tin tưởng tự định làm theo - Tăng cường thực sách hỗ trợ đào tạo nghề phục vụ chiến lược xuất sản phẩm nông nghiệp xuất lao động Nền kinh tế nói chung NN nước ta nói riêng tiếp tục thực chiến lược xuất sản phẩm nước ngồi; dó đó, cơng tác đào tạo nghề theo chiến lược xuất nội dung cần quan tâm đầu tư có ý nghĩa quan trọng LĐNT Để thực chủ trương này, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009, phê duyệt “Đề án hỗ trợ huyện nghèo đẩy mạnh xuất lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009- 2020”; Đề án có sách như: Hỗ trợ người LĐNT học bổ túc văn hóa, học nghề, học ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết để người lao động tham gia xuất lao động; sách người xuất lao động vay tín dụng ưu đãi với lãi suất 50% lãi suất cho vay thời điểm Ngân hàng sách xã hội; sở dạy nghề cho người xuất lao động vay tín dụng lãi suất ưu đãi để đầu tư tăng quy mơ đào tạo Ngồi ra, lĩnh vực xuất khác 71 cần có sách hỗ trợ đào tạo nghề - Giải pháp gắn công tác đào nghề với việc tư vấn, giới thiệu, giải việc làm Để thực mục tiêu tỉnh đến năm 2020 lao động sau đào tạo nghề tìm việc làm ổn định đạt tỷ lệ từ 85% trở lên, cần tăng cường thực công tác kết nối cung - cầu lao động sở đào tạo nghề doanh nghiệp địa bàn tỉnh, nhằm hỗ trợ, giải việc làm cho người học sau đào tạo; khu vực có LĐNT nhàn rỗi khu vực thiếu hụt lao động mùa vụ để góp phần giải việc làm, tăng thu nhập cho người dân… Hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thu thập, cập nhật phổ biến thông tin thị trường lao động, gắn việc thực sách đào tạo nghề nghiệp với sách giải việc làm sau đào tạo Thường xuyên tổ chức hội nghị tư vấn, ngày hội việc làm, sàn giao dịch giới thiệu việc làm xã, phường để người dân nâng cao nhận thức, nắm bắt thông tin, tiếp cận sách nhà nước - Giải pháp có liên kết đào tạo nghề doanh nghiệp, nhà trường người học nghề đào tạo nghề Đây giải pháp đột phá thực sách đào tạo nghề xác định tăng cường hợp tác, gắn kết doanh nghiệp với sở đào tạo với người học nghề nhằm tạo việc làm ổn định cho người lao động sau học nghề; thực tế vừa qua liên kết thực chưa hiệu chế, sách thực chưa đầy đủ, chưa rõ ràng Để làm việc trước mắt cần phải giải khó khăn tồn doanh nghiệp nhà trường thơng qua chế, sách hỗ trợ cụ thể văn pháp lý rõ ràng Giữa bên phải có buổi gặp gỡ đến thống chương trình đào tạo yêu cầu doanh nghiệp đặt người học nhà trường; phía doanh 72 nghiệp có hỗ trợ, tạo điều kiện cần thiết để người học tiếp cận với thiết bị, công nghệ đại, nhằm giúp người học làm quen với thiết bị doanh nghiệp Bên cạnh đó, cần có sách hỗ trợ phù hợp để doanh nghiệp đào tạo hỗ trợ đạo tạo nghề cho lao động nông thôn Làm tốt liên kết thực sách đánh giá định hướng tích cực, đem lại lợi ích cho bên: Người học, nhà trường, doanh nghiệp xã hội; góp phần lớn hạn chế tình trạng học viên, HS-SV viên trường thất nghiệp ngày tăng, giảm bớt tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ” giảm bớt “lệch pha” “cung” “cầu” đào tạo - Giải pháp sách kết hợp truyền nghề với đào tạo nghề quy; đa dạng hóa phương thức đào tạo nghề Hiện truyền nghề hình thức đào tạo phổ biến làng nghề, cần có sách hỗ trợ cho nghệ nhân, thợ lành nghề, làng nghề Tăng cường mở lớp đào tạo nghề theo kiểu truyền nghề, liên kết với với trường, trung tâm dạy nghề để đào tạo nghề theo kiểu bán quy Duy trì tăng cường thực tốt sách liên kết đào tạo theo quy định Bộ Lao động - TB&XH, đặc biệt liên kết đào tạo nhà trường doanh nghiệp, doanh nghiệp đảm nhận đến 40% chương trình đào tạo; hai bên hợp tác xác định chuẩn đầu ra, xây dựng chương trình, phát triển đội ngũ giảng viên doanh nghiệp; tổ chức tuyển sinh/tuyển dụng; tổ chức đào tạo doanh nghiệp, ký kết hợp đồng đào tạo với người học… Có sách khuyến khích sở GDNN, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hợp tác để tổ chức công nhận kết đào tạo số modun, môn học lý thuyết thực hành, bao gồm phương thức đào tạo tập trung, đào tạo từ xa, học nghề sở sản xuất tự học có hướng dẫn - Cần làm tốt công tác dự báo cung - cầu nguồn lao động, nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo; ngành nghề cần đào tạo giai đoạn 73 Việc làm tốt công tác dự báo nhu cầu nguồn lao động ngành nghề thị trường lao động giai đoạn góp phần quan trọng để địa phương đề chiến lược, kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cách hợp lý số lượng ngành nghề đào tạo, phục vụ cho phát triển KTXH địa phương Đây giải pháp góp phần hạn chế “lệch pha”, cân đối “cung lao động” “cầu lao động” gây lãng phí cho gia đình xã hội thời gian vừa qua - Tiếp tục hoàn thiện chủ trương, sách xã hội hóa cơng tác dạy nghề Trong điều kiện nguồn ngân sách nhà nước khó khăn, hạn chế, việc đào tạo không đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển KT-XH địa phương, việc đẩy mạnh thực sách xã hội hố nhằm khuyến khích, huy động nguồn lực bên (ngoài nhà nước) chủ trương cần thiết, phù hợp với điều kiện, chế thị trường - Giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực sách đào tạo nghề cho LĐNT Công tác kiểm tra, giám sát việc thực sách đào tạo nghề cho LĐNT nội dung quan trọng thiếu việc triển khai thực sách đào tạo nghề cho LĐNT địa phương Qua đó, biết tình hình triển khai thực sách sở, kịp thời phát chấn chỉnh sai sót q trình thực sách; mặt mạnh, mặt hạn chế để từ đó, đưa biện pháp, giải pháp tổ chức thực sát với thực tế, nhằm đảm bảo cho sách thực đầy đủ, nội dung, chế độ đối tượng quy định 3.4 Kiến nghị Để sách đào tạo, có đào tạo nghề cho LĐNT hoàn thiện thực có hiệu thời gian đến, học viên có số kiến nghị, đề xuất sau: 74 * Đối với quan Trung ương: - Đề nghị cần có nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung số nội dung, mức hỗ trợ Đề án 1956: Điều chỉnh tăng mức hỗ trợ cho người học nghề (kinh phí đào tạo, tiền ăn, tiền lại), đến Đề án 1956 thực gần chín năm, số mức chi khơng phù hợp; số mức hỗ trợ thực tế thấp, chưa khuyến khích lao động nơng thơn tích cực tham gia học nghề - Đối với mức chi hỗ trợ đào tạo nghề cho LĐNT quy định khung, khơng nên quy định cụ thể áp dụng chung tồn quốc; TW giao HĐND tỉnh vào điều kiện, đặc điểm địa bàn cụ thể để quy định mức hỗ trợ sát thực, phù hợp sở mức khung TW - Quan tâm đạo địa phương thực liệt chủ trương phân luồng học sinh phổ thông sau tốt nghiệp THCS theo Chỉ thị số 10CT/BCT ngày 05/12/2011 Bộ Chính trị [4]; cần có sách đột phá, khuyến khích người vào học nghề, lao động nông thôn, nhằm hạn chế thấp tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ“, góp phần giảm bớt tình trạng sinh viên đại học thất nghiệp sau đào tạo, gây lãng phí cho gia đình xã hội - Cần có hướng dẫn có chế, sách để Hội đồng trường trường trung cấp, cao đẳng hoạt động thực chất, hiệu quả, thực chức năng, nhiệm vụ theo quy định * Đối với tỉnh Quảng Nam - Đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh Quảng Nam xem xét, điều chỉnh, bổ sung số nội dung, sách đào tạo nghề cho LĐNT Nghị số 12/2016/NQ-HĐND [27] HĐND tỉnh Quyết định số 3577/QĐUBND ngày 14/10/2016 UBND tỉnh Quảng Nam [60] sau: Bổ sung người Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sống xã, thơn, đặc biệt khó khăn theo quy định Thủ tướng Chính phủ 75 người khuyết tật vào đối tượng hưởng sách người dân tộc thiểu số; bổ sung sách hỗ trợ chi phí ban đầu cho lao động vào làm việc doanh nghiệp; bổ sung sách hỗ trợ tiền giữ trẻ lao động nữ vào làm việc doanh nghiệp - Để hạn chế tiêu cực thực sách (như xảy số địa phương) quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đề án đào tạo nghề cho LĐNT cần phải thực tốt công tác công khai, minh bạch, quy định, chế độ, nội dung chi phí trực tiếp cho người lao động cần thông tin đầy đủ, tốn kịp thời - Cần có chế độ phụ cấp kinh phí cho cán theo dõi cơng tác dạy nghề, đào tạo nghề cho LĐNT xã, phường, thị trấn - Sớm hướng dẫn để khuyến khích sở GDNN cơng lập địa bàn tỉnh thực công tác tự chủ hoạt động theo quy định Chính phủ Tiểu kết Chương Chương Luận văn nêu lên quan điểm tiếp tục hồn thiện sách đào tạo nghề cho LĐNT; định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn đến công tác đào tạo nghề, đào tạo nghề cho LĐNT thực sách đào tạo nghề cho LĐNT tỉnh Quảng Nam Để sách đào tạo nghề cho LĐNT tiếp tục hoàn thiện thực có hiệu điều kiện, đặc điểm, tình hình kinh tế-xã hội cụ thể tỉnh Quảng Nam, luận văn đề xuất giải pháp chủ yếu, sát thực với địa phương như: Giải pháp đào tạo nghề gắn với giải việc làm; giải pháp nâng cao nhận thức cấp uỷ, quan nhà nước, quyền cấp từ trung ương đến địa phương đặc biệt nhận thức người dân, người lao động học nghề; giải pháp hoàn thiện cơng cụ sách; giải pháp tăng cường đầu tư cho sở dạy nghề như: Đầu tư sở vật chất, đội ngũ nhà 76 giáo, chương trình giáo trình dạy nghề , đầu tư cho làng nghề, làng nghề truyền thống Huy vọng với giải pháp góp phần làm cho việc triển khai, tổ chức thực tốt công tác đào tạo nghề, đào tạo nghề cho LĐNT; đồng thời góp phần việc sửa đổi, bổ sung nhằm hồn thiện sách đào tạo nghề cho lao động nơng thơn tỉnh Quảng Nam, đưa sách vào thực có hiệu Quảng Nam thời gian tới 77 KẾT LUẬN Trong xu phát triển chung giới nước ta nay, với thành tựu to lớn khoa học, cơng nghệ, đổi mới, sáng tạo lao động chân tay dần thay lao động máy móc; người bước nắm bắt, làm chủ công nghệ, thiết bị; cách mạng công nghiệp 4.0 có tác động lan tỏa đến nước nghèo, có Việt Nam với thay lao động giản đơn robot tự động Cơng tác đào tạo, có đào tạo nghề để cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, có tay nghề nước ta nói chung tỉnh Quảng Nam nói riêng cần có cách tiếp cận mới, việc chủ động đón nhận tác động cách mạng công nghiệp lần thứ tư Một LLLĐ có trình độ, tay nghề cao làm chủ công nghiệp số, kết nối giới thực - ảo, tự động hóa dựa trí tuệ nhân tạo Hiện nay, cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Quảng Nam nhằm phục vụ cho phát triển tỉnh xác định ba đột phá tỉnh thời gian vừa qua thời gian tới [26] Sự hình thành hàng loạt khu cơng nghiệp, khu kinh tế, đặc biệt đời Khu kinh tế mở Chu Lai tạo nhu cầu nguồn nhân lực lớn, đòi hỏi lãnh đạo, quyền cấp từ tỉnh đến địa phương phải tập trung, quan tâm đạo công tác đào tạo nguồn nhân lực số lượng mặt chất lượng; đẩy mạnh thực sách đào tạo nghề, có đào tạo nghề cho LĐNT Trên sở sách Đề án 1956; HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành số nghị quyết, định chế, sách đào tạo nghề cho LĐNT địa bàn tỉnh Việc thực chế, sách Trung ương địa phương thời gian qua tạo đội ngũ lao động qua đào tạo lớn cung cấp cho doanh nghiệp địa bàn tỉnh; đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề tỉnh từ 30% năm 2013 lên 55% năm 2017 [40] Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt 78 qua thời gian thực hiện, chế, sách đào tạo nghề, đào tạo nghề cho LĐNT bộc lộ số tồn tại, hạn chế, vướng mắc cần phải sửa đổi, bổ sung, thay cho phù tình hình Đề tài luận văn “Thực sách đào tạo nghề cho lao động nơng thôn từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam” nhằm khái quát sở lý luận chung sách đào tạo nghề cho LĐNT; sở thực trạng việc thực sách tỉnh Quảng Nam thời gian qua để phân tích, đánh giá, nêu lên kết quả, thành công như tồn tại, hạn chế sách, để từ tiếp tục sửa đổi, bổ sung hồn thiện sách Luận văn kết hợp phân tích có minh họa số liệu cụ thể trạng LĐNT sách dạy nghề cho LĐNT tỉnh Quảng Nam thời gian qua (chủ yếu từ năm 2013 đến 2017); bên cạnh kết đạt được, luận văn phân tích, nêu lên tồn tại, hạn chế sách nguyên nhân tồn tại, bất cập thực sách đào tạo nghề cho LĐNT tỉnh Quảng Nam Luận văn đề xuất, hệ thống số quan điểm, định hướng nhằm huy động nguồn lực cho đào tạo nghề; quan điểm hồn thiện sách; quan điểm gắn đào tạo nghề giải việc làm ; bên cạnh mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hồn thiện sách đào tạo nghề cho LĐNT Quảng Nam Trên sở đó, học viên đề xuất, hệ thống số giải pháp nhằm tiếp tục hồn thiện sách đào tạo nghề cho LĐNT Quảng Nam năm tới / 79
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NAM, THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn