Giang ho nhat quai hiep

12 36 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 22:59

%ùõÊầ Âấ ậẽđ ủƠỏù Âùảạ }ỏở ầùi: õ zạ ủƠĩÊ ừNởẽ ầùi: ỡụ ậọù }ẽf ỵùÊẽ %ùõÊầ Âấ ậẽđ ủƠỏù Âùảạ ơẫ ếÊầ đờÊ đẽzđ ễ ÂựÊầ ừùảƠ Âếõ ôùÊẽ Êồâ 36á âđ ÊầA 21 đẽỏÊầ Êồâ 85 (Êầẽứ daƠ ậõâ ?ùâ }ẽọởẽ ởỹÊầ ởẽÊẽ ễ ơẫ ếÊầ - ậừ)ò ơẫ ếÊầ ởú âặđ đƠẫù đẽề ạẽùờƠ ọđá iÊ đÊẽ ởụ dặở đ&ĩâ đfò ậồâ ễờÊ âfểù gÊ ụÊầ đằ ÂfềÊầ ơiÊầ ôõÊầ Yù ếõÊ ẽửở đzạò YBÊ Êồâ âfểù đỏâ đƠẫù ởẽõ âớ ụÊầ ễù Ná ữẽụÊầ Êầfểù ởạ foÊầá ởƠặở ôgÊầ ởwõ ụÊầ ầíạ &đ ÊẽùƠ ữẽú ữẽồÊò õA Êẽể ọÊ ố ầùỳạ Đ ôM Êẫ ễMở ởwõ iÊ đẽaÊá ụÊầ Đằõ ễâ Đằõ ẽửởá ởƠgù ởựÊầ ởỹÊầ đgđ Êầẽùảạ ữẽếõ ậầếọù ỡồÊ đ&fểÊầ Yọù ẽửở Yọâ %ùõÊầ Yù ếõÊò ỵõƠ ữẽù đgđ Êầẽùảạá ụÊầ dó ởú âặđ đẽểù ầùõÊ ởụÊầ đỏở l dếÊ ởg ĐÊ ẵƠaÊ ôM b l Yù ịởá Đ ôõƠ âệù ịđ dĩƠ ĐùBđ đùpƠ đẽƠABđ ữùBâ ẽùảạò ơẫ ếÊầ âặđ dểù ẽÊẽ đLƠ ầùõÊầ ẽấ Đệù đẽõÊẽ ữùBâ Đ ĩƠ &fìƠá ụÊầ ÊầẽùảÊ &fìƠ ÊíÊầá ÊầA ÊầA âfìÊ &fìƠ dp ẵƠờÊ dểùá ẵƠờÊ ÊEù ởụ đNởẽ Đ ôĩƠ õù đ&ếÊầ ễũÊầò Êầ ôgÊầ ạẽúÊầ đỳÊầá đẽởẽ ữBđ ầùõế RÊầ ẽqƠá dgù $ẳ Đệù Êầfểù ữẽỏở &đ ởẽaÊ đẽÊẽá ễọù &đ ầùQù ắÊầ $ẳá ởẽÊẽ Đè ĐzA â ụÊầ ôgÊầ &đ dfìở ễũÊầ ọÊ ốò ơẫ ếÊầ ởũÊ ễ âặđ Êầfểù "ẽỏế ôịở" (ởẽq ựÊầ ởwõ õ zạ ủƠĩÊ)á ụÊầ ữẽụÊầ đẽp ôgÊầ â âặđ ÊầA ữẽụÊầ ởú Êq ÊẽaÊá Êầfìở ễọù Êq ÊẽaÊ ởỹÊầ &đ đẽởẽ đẽỳ dfìở ầĩÊ ụÊầò YùÊẽ }èÊẽá âặđ ẽiế ẽqƠ ởwõ ơẫ ếÊầ Êúù: "ởế đƠA ữẽụÊầ đẽp ôgÊầ đẽùBƠ Êq ÊẽaÊá ÊẽfÊầ Đè RÊầ ẽqƠ ụÊầ đẽfểÊầ ạẽiù $õ ễèõ ÊẽqÊầ Êầfểù dÊ â âèÊẽ AờƠ đẽởẽò Êầ ễƠụÊ ởẽế &RÊầ dÊ , ữùBâá ởũÊ đ&ù ữe ữẽú đèâá ôõế ễọù ởú đẽp đ&ửÊầ Êq ÊẽaÊ ẽềÊ RÊầ ẽqƠ dfìởK YaA ởẽÊẽ ễ đẽỏù dặ ởwõ ơẫ ếÊầ dgù Đệù RÊầ ẽqƠ Đ Êq ÊẽaÊá dấÊầ đẽểù ởỹÊầ ễ ÊầƠAờÊ ÊẽaÊ ữẽùBÊ ữẽụÊầ đ Êq ÊẽaÊ ởồâ ẽzÊ ụÊầò" ừế đẳƠ ôịở ẵƠỏ dặá dBÊ đƠẫù đ&ƠÊầ ÊùờÊ đẽè ôắở ữẽQứ ởwõ ơẫ ếÊầ ầùiâ ôỳđ &đ ÊẽõÊẽá âA ễĩÊ ảÊẽ ÊíÊầ ạẽiù ÊRâ ĐùảÊá đƠA ÊẽùờÊ ôõƠ ữẽù &õ ĐùảÊ đẽè ĐÊ ởẽắÊầ Êế đzđ Aò }ẽứế ậầẽờ ?ẽƠụÊầá ọÊ đẽaÊ ởwõ ụÊầá ởỹÊầ ễ âặđ đỏở ầùõ đùpƠ đẽƠABđ ữùBâ ẽùảạ ởú đờÊ đƠẫùá ảÊẽ ẽếọÊ ễùờÊ âùờÊ ữẽùBÊ ởẽế ơẫ ếÊầ ởÊầ $ứâ Êẽớ ởƠặở ôgÊầò }ẳƠ ôịở ữẽụÊầ ữùờÊ ởq ữẽùBÊ ởẽế ảÊẽ đèÊẽ ởwõ ơẫ ếÊầ ÊầA ởÊầ đ&ĩâ đ&ửÊầá ởƠgù ởựÊầ ởẽBđ Đè ảÊẽ $ề ầõÊò }ẽaÊ đẽBá đÊẽ đèÊẽ Đ ẽÊẽ Đù ởwõ ơẫ ếÊầ ởú iÊẽ ẽflÊầ ễệÊ dBÊ ôM Êầẽùảạ ĐồÊ ởẽfềÊầ ởwõ ụÊầò ÂùpƠ dfìở ÊẽqÊầ dùƠ ÊA ầùỳạ ởẽ ÊẽùƠ ởẽế Đùảở ễP ầùiù ởỏở đỏở ạẽLâ ởwõ ụÊầò ỡùảở ơẫ ếÊầ fệở ởẽaÊ Đế ễhÊẽ ĐMở đùpƠ đẽƠABđ ữùBâ ẽùảạ ẽếÊ đếÊ Đè ởƠặở ôgÊầ ắở ỏởẽá Êẽf ụÊầ dó đằÊầ Êúùá ĐùBđ ễ dp ởú đùÊ ôgÊầá daA đƠA }ẽf ỡùảÊ ?ùBâ Âùảạ ƯÊễùÊứ www.VietKiem.com %ùõÊầ Âấ ậẽđ ủƠỏù Âùảạ }ỏở ầùi: õ zạ ủƠĩÊ ừNởẽ ầùi: ỡụ ậọù }ẽf ỵùÊẽ ởẽUÊầ ạẽiù ễ ởiÊẽ Êầặ ởwõ âửù đỏở ầùõ â ởẽẻ ễ ÊEù ữẽẫ ởwõ &ùờÊầ đụùá ÊẽfÊầ đụù đùÊ &RÊầ dú ữẽụÊầ ạẽiù ễ ÊEù ữẽẫ ởwõ &ùờÊầ đụùò ỵõƠ ữẽù ẽếÊ đẽÊẽ ặ đùpƠ đẽƠABđ dĩƠ đõA "}ẽfềÊầ ơựÊầ }ẽĩÊ ?ùBâ"á ởỏở đỏở ạẽLâ ữB dú ễùờÊ đùBạ &õ dểùá đẫÊầ ởặÊầ âA ởẽợở ặá đ&ếÊầ ôg dú ởú ữẽụÊầ đ đỏở ạẽLâ dfìở MÊầ đẽÊẽ ạẽùâ đẽfềÊầ âọù Đ ởi ạẽùâ đ&ƠAÊ ẽèÊẽ l Yù ếõÊ Đ ÂfềÊầ ơiÊầá đ&l đẽÊẽ d đù ÊúÊầ â ầùệù dùảÊ iÊẽ Đ đ&ƠAÊ ẽèÊẽ Yù ếõÊ ÂfềÊầ ơiÊầ đ&õÊẽ ầùÊẽ ÊẽõƠò }ùpƠ đẽƠABđ ởwõ ơẫ ếÊầ ởỹÊầ ễâ âfõ ễâ ầùú ữẽụÊầ ởẽẻ l Yù ếõÊá ÂfềÊầ ơiÊầ â ởũÊ ởi l Âếõ ợở Đ ẽiù Êầếọùò ơẫ ếÊầ ởú ẵƠõÊ dùpâ &ùờÊầ ởwõ âèÊẽ đ&ếÊầ Đùảở ôỏÊầ đỏở đùpƠ đẽƠABđ ĐD ẽùảạò }&fệở đùờÊá ụÊầ ởẽế &RÊầ đùpƠ đẽƠABđ ĐD ẽùảạ dfềÊầ dọù ữẽụÊầ ÊờÊ dù Đế ễgù âũÊ ởwõ đùpƠ đƠABđ ĐD ẽùảạ đ&ƠAÊ đẽgÊầ â ạẽiù "ởỏởẽ đaÊ" ạẽiù "ởiù ùBÊ"ò Êầ Êúù: "}ùpƠ đẽƠABđ ĐD ẽùảạ dó &ềù Đế âặđ ữBđ ởƠ ởg dNÊẽá ởắ đẽứế ởỏù ữBđ ởƠ ởg dNÊẽ A â ĐùBđ đẽÊẽ &õ ôỏế âũÊ Êẽf âặđ ởụÊầ đẽắởò" "yù ẵƠA dNÊẽ đùpƠ đẽƠABđ ĐD ẽùảạ ạẽiù ĐùBđ đẽB ÊA đẽB ữùõ âệù ầửù ễ đùpƠ đẽƠABđ ĐD ẽùảạ ởẽÊẽ đụÊầK }ùpƠ đẽƠABđ ĐD ẽùảạ ởỹÊầ Êẽf ởỏở ễếọù ẽèÊẽ đùpƠ đẽƠABđ ữẽỏởá ởẽẻ ởĩÊ õÊẽ đẽƠ ẽỳđ dfìở dặở ầùiá ễâ ởẽế dặở ầùi ởiâ dfìở ởỏở ÊẽaÊ Đzđ Đ ởgđ ởẽƠAảÊ ởwõ õÊẽá ĐzA ễ õÊẽ dó đẽÊẽ ởụÊầ &ấù!" ơũÊ Đùảở "ởỏởẽ đaÊ" Đ "ởiù ùBÊ" đẽB Êếá ơẫ ếÊầ ởỹÊầ ởú ÊờƠ &õ ởỏù ÊẽèÊ &ùờÊầ ởwõ âèÊẽò "ỡùBđ đùpƠ đẽƠABđ ĐD ẽùảạ ữẽụÊầ ÊờÊ ĐùBđ "đẽĩÊ đẽỏÊẽ" ĐùBđ "âõ dĩƠ" Êqõ â ÊờÊ ịđ dĩƠ ĐùBđ Đ ởếÊ Êầfểùá ÊẽqÊầ ởếÊ Êầfểù RÊầ $fềÊầ RÊầ đẽNđ! ậẽaÊ Đzđ ởẽÊẽ đ&ếÊầ đùpƠ đẽƠABđ ĐD ẽùảạ ÊờÊ ởú ởỏở fƠ dùpâ Đ ữẽƠABđ dùpâ dểù đẽfểÊầá ởú đèÊẽ ởiâ Êẽf ÊẽqÊầ ởếÊ Êầfểù đ&ếÊầ ởƠặở ôgÊầ đẽfểÊầ Êẽzđ â ởẽỳÊầ đõ ĐÊ đẽA ẽRÊầ ÊầAò" "}èÊẽ đùBđ đ&ếÊầ đùpƠ đẽƠABđ ĐD ẽùảạ ÊBƠ dó ữẽụÊầ đẽp ởiù ùBÊ đẽB đẽè đọù ôõế ữẽụÊầ dfõ ởỏở đèÊẽ đùBđ ởwõ ởƠặở ôgÊầ Đếá ĐùBđ Đ đèÊẽ ởiâ ởếÊ Êầfểùá ĐùBđ Đ ởỏở âaƠ đẽƠÊ đ&ếÊầ ởƠặở ôgÊầ dp đằ dú đọế &õ ởỏở dẻÊẽ dùpâ âaƠ đẽƠÊK" Êầ ởũÊ ởẽế &RÊầ: "ậẽaÊ đÊẽ ễ ởỏù ữẽụÊầ đẽp đẽùBƠ đ&ếÊầ đ ữk ễếọù ẽèÊẽ đùpƠ đẽƠABđ Êếò ậẽaÊ đÊẽá đđ ÊẽùờÊ ữẽụÊầ ởẽẻ ởú ạẽÊ Êặá ởằƠ ẽzÊá ù õù Đ ẽếiÊầ ôì; đ&ếÊầ dú ởũÊ ạẽiù ởú đèÊẽ AờƠ Đ đèÊẽ ọÊá ẽùảạ Êầẽhõ Đ ữẽiÊầ ữẽỏùá ẽù ẽfệở Đ dấÊầ ởiâò }ọù ôõế ởẽỳÊầ đõ ởẽẻ ởẽỳ đ&ếÊầ dBÊ âíđ ỏở â đẽụùK" Êầ ĐùBđ đùpƠ đẽƠABđ ĐD ẽùảạ Êầếù âợở dởẽ ữẽịở ẽửõ ÊẽaÊ Đzđ Đ ôM ữùảÊ ễâ dặÊầ ễũÊầ Êầfểù dửởá ởũÊ ởú âợở dởẽ "ầùỳạ ởẽế Êầfểù dửở ởú ởỏù ÊẽèÊ ôaƠ ôịở ẽềÊ Đ ởếÊ Êầfểù Đ ởƠặở ôgÊầ ẽùảÊ đọù"ò ỡ ĐÊ d ÊAá ơẫ ếÊầ dó đằÊầ Êúù: "}ùpƠ đẽƠABđ ĐD ẽùảạ đƠA ữp ởẽƠAảÊ $fõá ÊẽfÊầ ữẽụÊầ ạẽiù ễ ữẽụÊầ ởẽỳ đ&ửÊầ dBÊ ẵƠõÊ dùpâ âệù ởwõ đỏở ầùi dgù Đệù ởƠặở ôgÊầ ẽùảÊ đọùò" "ỡùảở âùờƠ ôM ữùảÊ đ&ếÊầ đùpƠ đẽƠABđ ĐD ẽùảạ ạẽiù ÊờÊ dềÊ ầùiÊá ÊầịÊ ầửÊ â âọÊẽ âcá ạẽiù ôùÊẽ dặÊầ ởẽắ ữẽụÊầ ÊờÊ ôỏế âũÊò ýẽiù đọế &õ ởẽế dfìở ởỏở âaƠ đẽƠÊá đởẽ đợ ởỏở âaƠ đẽƠÊ đẽÊẽ ởõế đ&ếá }ẽf ỡùảÊ ?ùBâ Âùảạ ƯÊễùÊứ www.VietKiem.com %ùõÊầ Âấ ậẽđ ủƠỏù Âùảạ }ỏở ầùi: õ zạ ủƠĩÊ ừNởẽ ầùi: ỡụ ậọù }ẽf ỵùÊẽ đọế &õ dfìở ữẽụÊầ ữẽ ởồÊầ đẽUÊầ ôỏđ ạẽọđá ựÊầ ởỏù ữẽụÊầ ữẽ A ẽE đ&ì đẽờâ ởẽế ởỏở âaƠ đẽƠÊò }ùpƠ đẽƠABđ ĐD ẽùảạ ữẽụÊầ ạẽiù ễ ĐồÊ ẽửở ởẽÊẽ đẽgÊầá Êú ữẽụÊầ ởú đỏở ợÊầ ầùỏế ợở ởếÊ Êầfểùá Êú ữẽụÊầ ọA Êầfểù đõ dỏÊẽ ầùBđ ễÊ ÊẽõƠá âỏƠ Đ ọế ễMở đƠA ởú ôắở ẽạ Ê &đ ễệÊá đƠA ÊẽùờÊ ởỹÊầ ữẽụÊầ ÊờÊ ẵƠỏ ễọâ ợÊầò ậẽqÊầ ẵƠõÊ dùpâ đ&ờÊ daA ởwõ ơẫ ếÊầ ởú đẽp đẽA &iù &ỏở l ễểù đMõ ởwõ ởỏở đỏở ạẽLâ ởwõ ụÊầò ơẽÊẽ ÊẽqÊầ ẵƠõÊ dùpâ ÊA ễ ởề ôl ễP ễƠzÊ dp ơẫ ếÊầ ôỏÊầ đọế ÊờÊ ởỏở đỏở ạẽLâ ởwõ âèÊẽá dấÊầ đẽểù ởỹÊầ ễ ởề ôl dp Êầfểù dửở ẽùpƠ đẽờâ Đ đỏở ạẽLâ Đ ởếÊ Êầfểù ụÊầò }&ếÊầ ễểù đMõ ởwõ ặ "Yọù ?k yÊẽ ÂựÊầ }&ƠAảÊ"á ơẫ ếÊầ ởẽùõ ởƠặở dểù ôỏÊầ đỏở ởwõ âèÊẽ &õ ễâ õ ầùõù dếọÊ: %ùõù dếọÊ dĩƠ ầấâ ởỏở đỏở ạẽLâ: "}ẽfềÊầ ơựÊầ }ẽĩÊ ?ùBâ"á "?ùBâ Yặở õù ÂfềÊầ"á "ơụ }ùÊẽ }&ƠAảÊ"á "}fềÊầ ýẽù ?ùBâ"á "ýẽùờƠ ÂfềÊầ ?ùBâ ỡỹ"á "}ẽđ ÂấÊ ừÊ"á "ừƠ Âùảạ ợở"á "?ùBâ ?ẽỏởẽ ÂÊẽ"á "ậầƠAảđ ừN }ùÊẽ }"á "}Ê Yõ ?ẽƠABđ ậầửở"òòò %ùõù dếọÊ ầùqõ ầấâ ởỏở đỏở ạẽLâ: "ỡD aâ ậầếọù ỵẳ"á "Yọù ?k yÊẽ ÂựÊầ }&ƠAảÊ" (ởũÊ ởú đờÊ ữẽỏở ễ: "}ẽùBđ ÂƠABđ Yọù ?k")á "}èÊẽ ậẽaÊ }ù,Ê" (ậặ ?ùBâ)á "ậầƠAờÊ Âếõ ?ùBâ ễợở" (%ùõÊầ Âiù yÊẽ ÂựÊầ)á Đ âặđ Đù ẵƠApÊ đ&ếÊầ ặ "}ẽùBđ ÂƠABđ }&ƠAÊ ?k" (ĐùBđ Đ ÊẽaÊ Đzđ ỵl fƠ ÂfềÊầ)ò %ùõù dếọÊ ởƠgù ầấâ ởỏở đỏở ạẽLâ: "Yõ }èÊẽ ?ùBâ ?ẽỏởẽ ỡụ }èÊẽ ?ùBâ"á "ỵl fƠ ÂfềÊầ"á "ợở }ùpƠ ýẽợÊầ"á "fƠ }ùÊẽ - Âấ Yùảạ - ?ùBâ"á "}ẽđ ơẽwÊầ ỡỹ ?ẽ"á "ÂếõÊ ọở yÊẽ ÂựÊầ"á Đ ặ "}ẽùờÊ ậẽõù - ùÊẽ ÊầƠAảđ Yõế" ởỹÊầ ởẽÊẽ ễ ặ đùpƠ đẽƠABđá Êẽf ễểù ơẫ ếÊầ Êúùá ữẽùBÊ ởẽế ụÊầ ởiâ đẽA dõƠ ữẽẫ Êẽđò }&ếÊầ ầùõù dếọÊ dĩƠá ơẫ ếÊầ ởẽẻ ễ âặđ ễóÊầ đẳ Đằõ fệở ởẽaÊ Đế ầùõÊầ ẽấá ởỏở đỏở ạẽLâ ởwõ ụÊầ ởũÊ N iÊẽ ẽflÊầ đ ÊẽùƠ ởwõ ễgù ĐùBđ đ&ƠAÊ đẽgÊầá đƠA ÊẽùờÊ ÊẽèÊ đẫÊầ đẽp ởỹÊầ ởú đẽp đẽA ơẫ ếÊầ ởú âặđ ôắở âọÊẽ đùâ đÊầ ởẽƠLÊ N ắở ạẽỏ &õ ữẽQù ễgù ĐùBđ ôỏế âũÊ ởwõ đùpƠ đẽƠABđ ĐD ẽùảạò ịđ dĩƠ đằ ặ "ỡD aâ ậầếọù ỵẳ" đ&l dùá ơẫ ếÊầ dó fệở ôõÊầ âặđ ầùõù dếọÊ âệù đ&ếÊầ ôM Êầẽùảạ ôỏÊầ đỏở ởwõ âèÊẽò }&ếÊầ đẽểù ữk ÊAá ụÊầ dó ởg ầịÊầ Đfìđ &õ Êầếù ởỏù ữẽƠụÊ ạẽộạ đùpƠ đẽƠABđ ĐD ẽùảạ đ&ƠAÊ đẽgÊầá đM ôỏÊầ đọế âặđ ạẽếÊầ ởỏởẽ &ùờÊầ ởẽế âèÊẽò }ằ "ỡD aâ ậầếọù ỵẳ" dBÊ "}ẽùBđ ÂƠABđ Yọù ?k" &ấù "}ƠAảđ Yọù ỵếÊầ ?ùờƠ"á ởẽỳÊầ đõ ởỹÊầ ởú đẽp đẽA dfìở ÊẽqÊầ "Ơ ởẽaÊ" ầùõÊ ÊõÊ ởwõ ơẫ ếÊầ đ&ếÊầ fệở dfểÊầ đèâ ữùBâ ởỏù âệù đ&ếÊầ ôỏÊầ đỏởò ậẽqÊầ đỏở ạẽLâ ẽzƠ ữk ởwõ ơẫ ếÊầ âõÊầ ặ âíđ ẽếÊ đếÊ ữẽỏởá P đắ đẽaâ đ&ĩâá âõÊầ ỏÊầ ĐV ởwõ đẽù ởõá ĐồÊ ạẽếÊầ đùờƠ ôỏù đ đợởá ÊẽaÊ Đzđ dfìở ữùBÊ đọế âặđ ởỏởẽ ởú ởẽùƠ ôaƠá ởũÊ đèÊẽ đùBđ đẽè ầấâ dw ởi ẽõù ABƠ đg }ẽf ỡùảÊ ?ùBâ Âùảạ ƯÊễùÊứ www.VietKiem.com %ùõÊầ Âấ ậẽđ ủƠỏù Âùảạ }ỏở ầùi: õ zạ ủƠĩÊ ừNởẽ ầùi: ỡụ ậọù }ẽf ỵùÊẽ "ữk" Đ "ẽùpâ"ò ơỏở đỏở ạẽLâ đ&ếÊầ đẽểù ữk ÊA đọế ÊờÊ âặđ ạẽếÊầ ởỏởẽ &ùờÊầ ùảđ ởwõ ơẫ ếÊầò ỵl h $Ơđ ẽùảÊ đèÊẽ ẽèÊẽ Êẽf Đằõ Êúù ễ lù Đèá ễỳở âệù fệở ởẽaÊ Đế ầùõÊầ ẽấá ơẫ ếÊầ ởẽfõ đọế dfìở õÊẽ đùBÊầ ầèá ÊẽfÊầ ởƠặở ôgÊầ ắở ỏởẽ ụÊầ ạẽiù ĐùBđ dp đấÊ đọùá ĐzA ởẽẻ ởũÊ ởỏởẽ , Êẽđ ễ ẽửở đẽứế Êầfểù ữẽỏởò ơÊầ Đ ôõƠá ÊẽqÊầ ữẽú ữẽồÊ đ&ếÊầ ởƠặở ôgÊầ ữẽụÊầ ởũÊ Êqõá đ&ỏởẽ Êẽùảâ ởwõ Êầfểù ởĩâ ỳđ đẽụù đẽỳởá ạẽiù ởỏởẽ đaÊá ạẽiù đM đọế ạẽếÊầ ởỏởẽ ởẽế &ùờÊầ âèÊẽ; ễọù đẽờâ ôõƠ ÊẽùƠ Êồâ ởẽạ ỳđá ĐồÊ ạẽếÊầá ữb $iế ÊầA âặđ ầù íÊ ẽềÊò ơƠgù ởựÊầá ụÊầ ởỹÊầ dó ôỏÊầ ễzạ &õ âặđ ẽả ạẽỏù &ùờÊầá ẽả ạẽỏù ơẫ ếÊầá Đ ầùõÊầ ẽấ ởú đẽờâ âặđ ẵƠỏù ẽùảạò ƠzÊ Đ Êặù ƠÊầ đỏở ạẽLâá fềÊầ ỡỹ ỵùÊẽ Đ ?ùâ ừƠÊầ ởẽỳ đ&ửÊầ dBÊ Đùảở đẽp ẽùảÊ ẽếÊ ởiÊẽ ễNởẽ ôẳá đằ dú ạẽỏđ đ&ùpÊ &õ ẽf ởƠ ÊờÊ ÊẽqÊầ ởaƠ ởẽƠAảÊ ữBđ Êgù ÊẽõƠò ơỹÊầ đằ Đùảở ôẳ ợÊầ ởỏở đf ễùảƠ ễNởẽ ôẳ Aá ÊẽfÊầ ầùqõ fềÊầ ỡỹ ỵùÊẽ Đ ?ùâ ừƠÊầ ởỹÊầ ởú ôM ữẽỏở ùảđò fềÊầ ỡỹ ỵùÊẽ ẽf ởƠ ÊẽaÊ Đzđ Đ ôM ữùảÊ díđ đẽUÊầ Đế đ&ếÊầ gù ởiÊẽ ễNởẽ ôẳá ựÊầ Êú dp ÊẽÊ âọÊẽ ữẽụÊầ ữẽ ễNởẽ ôẳ; đ&ếÊầ ữẽù ?ùâ ừƠÊầ đẽè ễA ẽUÊ ÊẽaÊ Đzđ ễNởẽ ôẳ díđ Đế ĐD ễaâá ùBÊ âặđ ÊẽaÊ Đzđ ễNởẽ ôẳ đẽÊẽ âặđ ÊẽaÊ Đzđ đùpƠ đẽƠABđá ẽf ởƠ đẽờâ ởỏở ôM ữùảÊá ữẽùBÊ ởẽế Êầfểù dửở dụù ữẽù ữẽụÊầ ởũÊ ùBđ daƠ ễ ễNởẽ ôẳ daƠ ễ ẽf ởƠ Êqõò Âõù Êầfểù dƠ ĐzÊ ợÊầ ễNởẽ ôẳá dỏÊẽ ầùỏ Đ ÊẽzÊ đẽắở ễọù ễNởẽ ôẳò }ƠA ÊẽùờÊ ÊBƠ $ộđ Đ ẽâ ễfìÊầ ễNởẽ ôẳ đ&ếÊầ đỏở ạẽLâ đẽè ởú đẽp Êúù ?ùâ ừƠÊầ ởõế ẽềÊ fềÊầ ỡỹ ỵùÊẽ âặđ zởá ữb $iế ôỏÊầ đỏở ởỹÊầ ởõế âùÊẽ ẽềÊ ÊẽùƠò }ùpƠ đẽƠABđ ĐD ẽùảạ ởwõ ơẫ ếÊầ đẽè ẽĩƠ Êẽf ẵƠUÊầ ễNởẽ ôẳ ôõÊầ âặđ ờÊá ữẽụÊầ ởẽNƠ đ ữk ôM ởaƠ đẽỳở Êếá ởắ đẽứế ởiâ $ỳở â ĐùBđá Mõ Đế ởiâ ÊẽzÊ ởwõ âèÊẽ â ữùBÊ đọế ÊẽaÊ Đzđ ởỹÊầ Êẽf đèÊẽ đùBđò }ùpƠ đẽƠABđ ởwõ ơẫ ếÊầ ữẽụÊầ ởẽỳ đ&ửÊầ dBÊ Đùảở ÊẽèÊ ễọù ễNởẽ ôẳá â ởẽỳ đ&ửÊầ dBÊ ởếÊ Êầfểù ẽùảÊ đọùò }èÊẽ ởiâ Đ ẵƠõÊ Êùảâ ởwõ Êầfểù ẽùảÊ dọù đ&ếÊầ đỏở ạẽLâá ữẽùBÊ ởẽế đùpƠ đẽƠABđ ởwõ ơẫ ếÊầ Đằõ ữẽếỏÊầ dọđ ễọù Đằõ đẽaâ đ&ĩâò ơẽẻ Êúù &ùờÊầ Đ ữẽƠAÊẽ ẽfệÊầ ởẽw dọế ởwõ ÊẽaÊ Đzđá ÊẽaÊ Đzđ đ&ếÊầ đỏở ạẽLâ ởwõ fềÊầ ỡỹ ỵùÊẽ âõÊầ ÊíÊầ ôịở đẽỏù dọế dắởá ởẽÊẽ đ ạẽaÊ âùÊẽá Êặù ẽâ $ó ẽặù đ&ếÊầ ÊẽaÊ Đzđ ạẽếÊầ ạẽỳá Êẽf đÊẽ ởỏởẽ ÊẽaÊ Đzđ ễọù dềÊ Êẽđá ầĩÊ Êẽf ễ dfìở ÊaÊầ ễờÊ đẽÊẽ ữẽỏù Êùảâ đẽÊẽ ởụÊầ đẽắởò ơỏở ÊẽaÊ Đzđ ởwõ ?ùâ ừƠÊầ đẽè đÊẽ ởỏởẽ ạẽắở đọạá ởú ĐV Êẽf ẽềù đ&ỏù Êầfìở Đệù ởỏởẽ ĐùBđ đ&ƠAÊ đẽgÊầá ÊẽaÊ Đzđ ễỳở ởẽÊẽ ễỳở đá N đ&ứế ễề ễẳÊầ đ&ờÊ ôìù aA dọế dắở ÊẽfÊầ ữẽụÊầ N &ềù $ƠgÊầá đÊẽ ởỏởẽ ạẽắở đọạ Đ âaƠ đẽƠÊò }ƠA ÊẽùờÊá ôM ạẽắở đọạ Đ âaƠ đẽƠÊ đ&ếÊầ đf đflÊầ Đ đÊẽ ởỏởẽ ởwõ ởỏở ÊẽaÊ Đzđ ÊA ễọù ởú ÊầƠấÊ ầgở đằ ôM ạẽắở đọạ Đ âaƠ đẽƠÊ ởwõ ởƠặở ôgÊầá Êẽf ĐzAá đÊẽ ởỏởẽ ởwõ ÊẽaÊ Đzđ dó âõÊầ dzâ đÊẽ ởỏởẽ $ó ẽặùò }ỏở ạẽLâ ởwõ ơẫ ếÊầ ễọù ởẽỳ đ&ửÊầ dBÊ ôM đẽp Êầẽùảâ đÊẽ ởỏởẽ ÊẽaÊ Đzđá ụÊầ đẽfểÊầ ựÊầ ỳđ ạẽỏạ đùÊẽ đB dp âùờƠ ÊẽqÊầ đèÊẽ ởiâ Đù ùảƠ Đ ạẽắở đọạ ởwõ ÊẽaÊ Đzđá đẽfểÊầ ựÊầ ởỏở ạẽọâ đ&ự dgù ễzạ ÊẽõƠ Êẽf ôùÊẽ Đ đẳá ẽọÊẽ ạẽỳở Đ ữẽẫ dõƠ dp ữẽịở }ẽf ỡùảÊ ?ùBâ Âùảạ ƯÊễùÊứ www.VietKiem.com %ùõÊầ Âấ ậẽđ ủƠỏù Âùảạ }ỏở ầùi: õ zạ ủƠĩÊ ừNởẽ ầùi: ỡụ ậọù }ẽf ỵùÊẽ ẽửõ đÊẽ ởỏởẽ ởõế ẵƠPá dfìở ÊẽèÊ đẽA ẵƠõ ù,Ê ùBÊ đ&ếÊầ Êặù đaâ ởwõ ÊẽaÊ Đzđá ựÊầ Êú dp Đọởẽ &õ P Êầẽhõ ởwõ ởƠặở ôgÊầ Đ ởẽaÊ ễP ởwõ ÊẽaÊ ôùÊẽò }&ếÊầ đùpƠ đẽƠABđ ởwõ ơẫ ếÊầá đẽfểÊầ đẽA ôM âaƠ đẽƠÊ ầùqõ Êầếọù âọế Đ Êặù đaâá ởỏở ÊẽaÊ Đzđ ởẽÊẽ đẽfểÊầ ởú Êầếù ẵƠỏù diÊá đẽĩÊ ẽÊẽ ôM ởg ởẽạá đÊẽ ữẽ ởõế Êầọế ÊẽfÊầ ễọù ễ ữV ởẽ đèÊẽá đẽzâ ởẽ dõ đèÊẽò ậẽqÊầ ùpƠ ẽùảÊ ÊA ởú ễùờÊ ẵƠõÊ âzđ đẽùBđ dBÊ đẽaÊ đẽBá đaâ ởiÊẽ Đ ởƠặở ôgÊầ ởwõ ơẫ ếÊầò ậúù dBÊ đèÊẽ đùBđ đ&ếÊầ đỏở ạẽLâá đùpƠ đẽƠABđ ởwõ ơẫ ếÊầá fềÊầ ỡỹ ỵùÊẽ Đ ?ùâ ừƠÊầ ởỹÊầ ởú ôM ữẽỏở ùảđ ễệÊò õ ĐN dọù ầùõ ÊA dƠ ầùQù Đ ẽf ởƠ ởgđ đ&ƠAảÊá đèÊẽ đùBđ đ&ếÊầ đỏở ạẽLâ ởwõ ẽử dƠ ữẽỳở ởẽùBđá ùBÊ dẫù ữẽú ễfểÊầá Êẽf âặđ âọởẽ Êfệở Êầĩâ ĐfềÊ $õ ĐọÊ íâá ởỏở đèÊẽ đùBđ ễùờÊ ữBđ ởẽíđ ởẽc Đệù ÊẽõƠò }ùpƠ đẽƠABđ ởwõ fềÊầ ỡỹ ỵùÊẽ đẽè dĩƠ Đếù dƠụù ởẽƠặđá âl dĩƠ đèÊẽ đùBđ &đ ẽạ Êá ÊẽfÊầ ởÊầ Đ ôõƠ ởÊầ Êẽọđ ĩÊá Êẽf ữẽụÊầ dw ẽềù dw ôắở ĐzAò }ùpƠ đẽƠABđ ởwõ ?ùâ ừƠÊầ đẽè Êầfìở ễọùá õế ầùể ởỹÊầ ĐzAá đùpƠ đẽƠABđ âl dĩƠ èÊẽ èÊẽá đèÊẽ đùBđ ÊầA ởÊầ ạẽỏđ đ&ùpÊá ÊẽaÊ Đzđ ởỹÊầ đẽứế dú $Ơđ ẽùảÊá đèÊẽ đùBđ dõÊ $ứÊ ạẽắở đọạá ởƠ đắ ởẽíđ ởẽcá g ởợở ÊầợA Ná Êầfểù dửở ữẽụÊầ đẽp ùBđ đ&fệở Đùảở ầè ôc $iA &õò }èÊẽ đùBđ đ&ếÊầ đùpƠ đẽƠABđ ởwõ ?ùâ ừƠÊầ Êẽf âặđ Êấù Êfệở đ&ờÊ ễũ ễẳõá ễẳõ ởÊầ ÊầA ởÊầ âọÊẽá Êfệở ởỹÊầ ởÊầ ễỳở ởÊầ ôụù ởƠấÊ ởƠặÊò }ùpƠ đẽƠABđ ởwõ ơẫ ếÊầ Êẽf dÊ dfìở ữẽiA l aâ ĐMở ởõế Đỳđ đằ dĩƠ dBÊ ởƠgùá đèÊẽ đùBđ ữk ùBÊ đ&ếÊầ ởỏù ữk ùBÊá $iế ùảƠ đ&ếÊầ ởỏù $iế ùảƠá đ&ếÊầ ởỏù đđ ÊẽùờÊ EÊầ dõÊ $ứÊ âặđ ôM ữùảÊ ÊầƠ ÊẽùờÊá đ&ếÊầ ữB ởũÊ ởú ữBá đẽMở ầùi dõÊ $ứÊá ùBÊ iế ữẽụÊ ởựÊầò ơẽùƠ ẽfệÊầ ạẽỏđ đ&ùpÊ ởwõ ởgđ đ&ƠAảÊ ẽĩƠ Êẽf ữẽụÊầ đẽp dếỏÊ ùBđ đ&fệở dfìởá ữùÊẽ ẽùpâ ễùờÊ âùờÊá ữẽùBÊ Êầfểù dửở ẽấù ẽặạ dBÊ ÊÊ đẽlá ởi đỏở ạẽLâ ữBđ ởƠ ởẽíđ ởẽc ữẽụÊầ ởú âặđ đèÊẽ đùBđ đ ẽìạ ễP Êế dú ễ dùpâ ữẽùBÊ ởẽế Êầfểù đõ ạẽiù ữẽaâ ạẽợở ơẫ ếÊầò ƠzÊ Đ đèÊẽ đùBđá đùpƠ đẽƠABđ ĐD ẽùảạ ởwõ ơẫ ếÊầ ởú đẽp $fÊầ ễ Êẽđ đƠAảđò ỡ Đùảở âùờƠ ĐD ởụÊầá ởi õ dọù ầùõ dƠ ởú ạẽếÊầ ởỏởẽ &ùờÊầò fềÊầ ỡỹ ỵùÊẽ âùờƠ ĐD ởụÊầ ẽf iế ÊẽfÊầ ễọù &đ đẽMởá âEù ởẽùờƠ âEù đẽắở dƠ &đ &D &Êầá &đ đẽMởò ỡD ởụÊầ đ&ếÊầ đùpƠ đẽƠABđ ởwõ fềÊầ ỡỹ ỵùÊẽ ởú ữẽƠAÊẽ ẽfệÊầ dọế dắởá ĐD ởụÊầ ởú ởẽÊẽ ởú đ; ĐD ởụÊầ ởẽÊẽ ạẽỏù ÊẽƠ ẽũõ đfìÊầ đ&fÊầ ởẽế ởỏù đẽùảÊ ởỏù ÊẽaÊá ởẽẻ ởụÊầ dNởẽ ạẽũÊầ Đảá ễọù ởú ởẽ ởẽế Đùảở đƠ đaâ foÊầ đỏÊẽ; ĐD ởụÊầ đ ạẽỏù đẽè đÊ dặở ỏ dọếá đfìÊầ đ&fÊầ ởẽế ởỏù đ ởỏù ỏởá Đ ợ Êẽf "}Ơ õ â ôỏđ ởụÊầ"á "ụù }ẽĩÊ ởẽflÊầ"á "Yặở ởẽflÊầ"òòò ỡD ởụÊầ ởẽÊẽ ạẽỏù ễƠAảÊ đzạ ữẽú ữẽồÊá &đ ởẽzâ đùBÊ ÊẽfÊầ ễọù ởú ởồÊ ởề ĐqÊầ ởẽịở; ĐD ởụÊầ đ ạẽỏù ễƠAảÊ âõƠ đẽÊẽ đMƠ ÊẽfÊầ ởỹÊầ , đĩƠ ẽQõ Êẽzạ âõá đÊ ẽọù ởi dểùò }đ ởi ÊẽqÊầ ởỏù dú đọế ÊờÊ âặđ ạẽếÊầ ởỏởẽ ĐD ởụÊầ &ùờÊầ ởwõ fềÊầ ỡỹ ỵùÊẽò ỡD ởụÊầ đ&ếÊầ đỏở ạẽLâ ởwõ ?ùâ ừƠÊầ ởÊầ ữẽùBÊ ởẽế Êầfểù đõ đẽỏÊ ạẽợởò ỡD ởụÊầ ởwõ ?ùâ ừƠÊầ Đ ĐồÊ ẽửở Êầẽả đẽƠzđ ởỹÊầ Êẽf đ&ƠAÊ đẽgÊầ ĐồÊ ẽúõ đùÊẽ đẽĩÊ ởwõ ởỏở aÊ đặở l }&ƠÊầ Âếõ ẽũõ ễâ }ẽf ỡùảÊ ?ùBâ Âùảạ ƯÊễùÊứ www.VietKiem.com %ùõÊầ Âấ ậẽđ ủƠỏù Âùảạ }ỏở ầùi: õ zạ ủƠĩÊ ừNởẽ ầùi: ỡụ ậọù }ẽf ỵùÊẽ âặđò ơĩâ ữk đẽù ẽửõá ởẳƠ ởƠÊầ ỏđ ẵƠỏùá A dọếá ợÊầ dặởòòò dƠ ởú đẽp ẽúõ đẽÊẽ đƠAảđ đẽB đẽĩÊ ởụÊầá dấÊầ đẽểù dứâ đùÊẽ đẽĩÊ ậẽếá }ẽởẽá Yọế đ&ƠAÊ đẽgÊầ ởwõ }ủ ẽúõ đẽÊẽ ởỏở ởiÊẽ ầùệù ởõế Êẽđ ởwõ ĐD ẽửởò ?ùâ ừƠÊầ ởũÊ Q ởụÊầ âùờƠ Đùảở ễƠAảÊ ởụÊầ ữẽú Êẽửở Đ ữùờÊ đ&è Êẽf đẽB Êếá ởỏở ÊẽaÊ Đzđ ởẽÊẽ õế ầùể ởỹÊầ đ&fệở đùờÊ ễ ầíạ ẽửõ ôõƠ dú âệù dfìở ạẽỳởá Êẽể Đế ôM ữùảÊ ÊầƠ ÊẽùờÊ Êế dúá ẽõA l ởẽE ễ ởỏở âùờƠ ÊA dƠ &đ ôgÊầ dặÊầá đM ÊẽùờÊ Đ ởú âắở dặá ữẽùBÊ ởẽế ĐD ởụÊầ ởwõ ?ùâ ừƠÊầ , dù Đế ễũÊầ Êầfểù dửởò ậầếù &õ ĐD ởụÊầ ởwõ ?ùâ ừƠÊầ ởũÊ ởú âặđ díở dùpâ ễ &đ ẽếọđ ữờá ữẽùBÊ ởẽế đ&zÊ dƠ ởồÊầ đẽUÊầ ữNởẽ ễùảđ ởỹÊầ đ&l ÊờÊ Êẽớ ÊẽÊầ Êẽể ÊẽqÊầ đùBÊầ ởfểùò ýẽếÊầ ởỏởẽ ĐD ởụÊầ ởwõ ơẫ ếÊầ ữẽỏở ẽUÊ âửù Êầfểùá ĐD ởụÊầ ởwõ ụÊầ đẽịÊầ Êầfểù đõ l "ẵƠỏù ởẽùờƠ"ò ỡD ởụÊầ ởwõ ơẫ ếÊầ đ&ửÊầ đùÊẽ đẽĩÊá ữẽụÊầ đ&ửÊầ ởẽùờƠ đẽắởá Êẽf "ýẽù dõế đƠAảđ ữb" ởwõ ừùảạ ýẽù đ&ếÊầ "ùờÊ }ẽÊẽ Yõế }ẽõÊẽ": "#fõ ÊõA ởẽfõ đằÊầ ởú õù ùBđ dfìở ạẽù dõế ởwõ ẽịÊ ầùƠ l daƠá ởỹÊầ ữẽụÊầ õù ùBđ dõế dfìở ạẽúÊầ &õ Êẽf đẽB Êếò }&fệở ữẽù dõế ạẽúÊầ &õ ữẽQù đõAá ữẽụÊầ âặđ õù đflÊầ đfìÊầ Êẫù đgở dặ Đ ếõù ễMở ởwõ Êúòòò Yõế Êẽđ dNÊẽ ạẽiù ÊRâ l Êềù â Êú ạẽiù dfìở ạẽúÊầ đệù!òòòậBƠ ữẽụÊầ ẽùpƠ dfìở đùÊẽ đẽĩÊ Aá ữẽụÊầ đẽp Êế ạẽúÊầ dfìở ÊầửÊ dõế ữùÊẽ đẽùờÊ dặÊầ dNõ Êẽf ĐzA! ýẽù dõế! ýẽù dõế ởẽfõ ÊRâ đ&ếÊầ đõA ÊẽfÊầ đùÊẽ đẽĩÊ dó đấÊ đọù! Yú ữẽụÊầ ạẽiù ễ ôỏđ ữẽá ÊẽfÊầ Êú ởũÊ ữẽùBÊ ởẽế Êầfểù ôì ẽềÊ ởi ôỏđ ữẽ!" }&ởẽ dếọÊ âùờƠ ạẽù dõế l đ&ờÊ dó ữẽụÊầ ởũÊ ễ đẽắ ĐD ởụÊầ đẽƠĩÊ đỳA Êqõá Êú dó đ&l đẽÊẽ ÊẽaÊ ởỏởẽá đùÊẽ đẽĩÊá ễ ễũÊầ ÊẽaÊ đằ Đ ỏở ỏù ởwõ P }ĩâ ÂếõÊò ỡD ởụÊầ ởwõ ơẫ ếÊầ ởẽỳ đ&ửÊầ l ởẽE "ởụÊầ đaâ" (dỏÊẽ Đế đaâ ễP dgù ạẽfềÊầ)á âửù đẽắ đẽƠặở Đ ởếÊ Êầfểùá đằ đÊẽ đèÊẽá đèÊẽ ởiâ ởẽế đệù A ạẽợở Đ ởi Êộđ âíđ dƠ ởú đẽp ởú iÊẽ ẽflÊầ đệù Đùảở ạẽỏđ ẽƠA ĐD ởụÊầá ởõế đẽw ẵƠABđ dƠá ữẽụÊầ dfìở ởú đ ữk ôề ôƠđ Êế đằ đẽB dắÊầ ởẽế đệù đẽĩÊ đẽỏù dƠ ạẽiù ẽếÊ âbò }&ếÊầ đèÊẽ ẽƠgÊầ Êẽf ĐzA đẽè ĐD ởụÊầ ởẽUÊầ ởĩÊ dBÊ ễặ ôgá ởẽẻ âặđ ởẽùờƠ ễ ởú đẽp ạẽaÊ đẽịÊầ ọùò ỡD ởụÊầ ởwõ ơẫ ếÊầ ởũÊ dfìở đẽp ẽùảÊ fệù ầúở dặ đẽùÊò A ữùBÊ đÊẽ ễâ đụÊầ ởẽẻá đ&ếÊầ ữẽù dgù dNởẽá ởõế đẽw ạẽiù dọđ dBÊ ởiÊẽ ầùệù ĐếÊầ Êầóá lù ởẽẻ ởú ĐếÊầ Êầó âệù Đfìđ ẵƠõ dfìở ầùệù ẽọÊ ởwõ ÊẽzÊ đẽắởá âệù ởú đẽp ÊẽzÊ &õ Êẽfìở dùpâ ởwõ dgù ạẽfềÊầ âặđ ởỏởẽ ÊẽõÊẽ ởẽúÊầ Đ ởẽÊẽ $ỏởò ơỏÊẽ ầùệù ĐếÊầ Êầó dọđ dfìở ễ ế ôM ẽƠÊ ễƠAảÊ ẵƠõ đẽểù ầùõÊá âệù ởú đẽp đẽƠ ạẽỏđ đựA Pò }&ếÊầ đ&ọÊầ đẽỏù ĐếÊầ Êầó Aá ĐD ôh đ&l đẽÊẽ âặđ Êầfểù ữẽụÊầ ởú P đẽắởá đ&ếÊầ ễũÊầ ữẽụÊầ ởũÊ đấÊ đọù ởỏù đõ Êqõ â ởẽè ởũÊ đấÊ đọù ùÊẽ ữẽ đ&ếÊầ đõA Đ dNởẽ ÊẽaÊò }&ếÊầ đ&ọÊầ đẽỏù Aá đẽaÊ ữùBâ ẽìạ Êẽđá ĐD ôh âệù ởú đẽp ạẽỏđ ẽƠA ẽếÊ đếÊ ếõù ễMở ởwõ ĐD ởụÊầá ởẽẻ RÊầ âặđ ởẽùờƠ ễ dó dw ẽwA ùảđ dgù ạẽfềÊầò ơỹÊầ ởẽÊẽ Đè ĐD ởụÊầ ởwõ ơẫ ếÊầ ởú ÊẽqÊầ ẵƠỏù ởẽùờƠ Êẽf ĐzA â ạẽếÊầ ởỏởẽ ĐD ởụÊầ ởwõ ụÊầ ởú âặđ dùpâ &đ &ùờÊầ: ữẽụÊầ ởẽùờƠ ữẽụÊầ đẽắởá ÊầịÊ ầửÊ âọÊẽ âcá đ&ửÊầ l đùÊẽ đẽĩÊá âặđ ởẽùờƠ ữùBÊ ẽùảƠò }ẽf ỡùảÊ ?ùBâ Âùảạ ƯÊễùÊứ www.VietKiem.com %ùõÊầ Âấ ậẽđ ủƠỏù Âùảạ }ỏở ầùi: õ zạ ủƠĩÊ ừNởẽ ầùi: ỡụ ậọù }ẽf ỵùÊẽ ỡồÊ ạẽếÊầ Đ ữb $iế ởwõ ơẫ ếÊầ ởỹÊầ ởú ạẽếÊầ ởỏởẽ dặở dỏế ởwõ &ùờÊầ âèÊẽò fềÊầ ỡỹ ỵùÊẽ ĐồÊ ạẽếÊầ õA fệâá đ&ếÊầ đ&ƠAảÊ đẽfểÊầ ựÊầ dBÊ đẽù đằ ởõ ạẽỳá aÊ ởõ đợở Êầq ễâ ởẽế đỏở ạẽLâ đồÊầ đẽờâ âb Pò ?ùâ ừƠÊầ đù đ& Êẽf ùpÊ đ&ểùá ĐồÊ ạẽếÊầ ẽế ôiÊầ đẽếỏđ đợởá ẽếọđ ữờ Êẽớ ÊẽÊầá đỏở ạẽLâ đƠA ễ đùpƠ đẽƠABđ ÊẽfÊầ ễọù ởú đẽù đèÊẽ ẽửõ Pá dấÊầ đẽểù ởỹÊầ ởú ĐzÊ ợÊầ ữb $iế đùpƠ đẽƠABđ ạẽfềÊầ }aA dù ôaƠ Đế ởẽaÊ ễP ởwõ ởƠặở ôgÊầ Đ ĐzÊ âảÊẽ ởếÊ Êầfểùò ậầụÊ Êầq đ&ếÊầ đùpƠ đẽƠABđ ởwõ ơẫ ếÊầ ÊầịÊ ầửÊá ởỳ ạẽỏạ dõ ọÊầá dềÊ ầùiÊá ầửÊ ầÊầ â đẽếỏđ đợởò ơẫ ếÊầ đẽƠzđ ởẽƠAảÊ đẽfểÊầ đ&ỏÊẽ ởỏởẽ đẽƠzđ ởẽƠAảÊ đẽứế âặđ âọởẽ ôƠgđ đằ dĩƠ dBÊ ởƠgùá ẽÊẽ ĐồÊ ễùờÊ đợở ầùỏÊ dếọÊ ÊẽfÊầ ữẽụÊầ Đè đẽB â &ểù &ọởò ậBƠ Êúù fềÊầ ỡỹ ỵùÊẽ ầùq ởẽíđ dùpÊ ởgá ữẽụÊầ ễâ âđ ạẽếÊầ dặ ởwõ âặđ ĐD ễaâ dọù ầùõ đẽè ?ùâ ừƠÊầ ầấâ đẽaƠ ỏởẽ ầùõá ƠÊầ ẽũõ ữb $iế đùpƠ đẽƠABđ YụÊầ }aAá ởú dùpÊ Êẽó ởỹÊầ ởú âặở âọởá dõ ọÊầ đ&ếÊầ ởỏù đẽgÊầ Êẽđá dó ữẽõù ôỏÊầ ÊờÊ âặđ ạẽếÊầ ởỏởẽ đùpƠ đẽƠABđ ĐD ẽùảạ dặở Êẽđ Đụ ÊẽNá ễ âặđ đƠAảđ dẻÊẽ ởõế đẽw đ&ếÊầ ĐD ễaâ! ơũÊ ơẫ ếÊầ ọế ầõÊ ạẽúÊầ đỳÊầá ữẽụÊầ ầùq đ ữk ữẽƠụÊ đẽfệở Êếá Đõù âõÊầ ữùBâ ễfÊầ ầùịđ ĩƠ &fìƠ đùBƠ Êầọế ầùõÊầ ẽấá dỳÊầ ễ âặđ ĐD ễaâ ẵƠỏù ữùảđò }ằ Âếõ ợở ởẽế đệù ÂfềÊầ ơiÊầ Yù ếõÊá đùpƠ đẽƠABđ ĐD ẽùảạ d ễ đ&fệở đỏở ởwõ ơẫ ếÊầ ởú dBÊ ẽềÊ đ&ồâ ặá đ&ếÊầ dú ữẽụÊầ đ đỏở ạẽLâ ơẫ ếÊầ ởẽẻ ĐùBđ ởú âặđ Êẳõá ạẽĩÊ ởũÊ ễọù ế Êầfểù ữẽỏở ởẽạ ỳđ đẽõAá ởẽUÊầ ẽọÊ Êẽf ởỏở ặ "ỡùờÊ ậầƠAảđ ơƠÊầ Yõế"á "?ùBâ Yặở õù ÂfềÊầ" òòò ặđ ôg ữẽỏở ễọù ẽếÊ đếÊ ế Êầfểù ữẽỏở ĐùBđ ÊẽfÊầ ễọù ễA õÊẽ Êầẽhõ ơẫ ếÊầ dp ạẽỏđ ẽÊẽ Êẽf ặ "}ẽùBđ }ẽử ừù,â }èÊẽ" ởẽUÊầ ẽọÊò ỵl h ởú đèÊẽ đ&ọÊầ dú ễ ếá ôõƠ ữẽù ơẫ ếÊầ đẽÊẽ õÊẽá ởỏở Êẽ $Ơđ iÊ dƠõ ÊẽõƠ dBÊ âƠõ iÊ đẽiếá Đè âặđ âèÊẽ ơẫ ếÊầ ữẽụÊầ đẽp ởƠÊầ ắÊầ ởẽế ẵƠỏ ÊẽùƠ AờƠ ởĩƠ Êẽf ĐzAá dÊẽ ạẽiù Êẽể Êầfểù ữẽỏở ởẽạ ỳđò }ẽB ễ ởẽaÊ ầùi ễÊ ễặÊá ẽõA l ễÊ Đế ÊẽõƠ â ễfƠ đ&ƠAÊ đẽB ầùõÊò ặ "ơẫ ếÊầ đỏở ạẽLâ đzạ" ÊA ùờÊ ôếọÊ đẽứế ôM ởẽẻ dọế ởwõ Âặù ỡồÊ ẽửở ỡD ẽùảạ }&ƠÊầ ủƠgởò Yởẽ đẽaÊ Âặù đ&flÊầá ụÊầ ậùÊẽ }ụÊầ ậẽđá Đ ởỏở ẽặù ĐùờÊ dó Q ởụÊầ dửở ễọù đđ ởi ởỏở iÊ đẽiếá ễếọù Q ởỏở đỏở ạẽLâ ữẽụÊầ ạẽiù ởwõ ơẫ ếÊầò ọù dfìở ởỏở đỏở ầùõ đùpƠ đẽƠABđ ĐD ẽùảạ l Yù ếõÊ Êẽùảđ đèÊẽ ầùỳạ ầùiù ẵƠABđ ĐÊ d iÊ ẵƠAÊ Đ ởƠÊầ ởạ đf ễùảƠá ÊờÊ daA ởú đẽp Êúù ễ ÊẽqÊầ đùÊẽ ẽếõ đ&ếÊầ ôM Êầẽùảạ ôỏÊầ đỏở ởwõ ơẫ ếÊầò "ơẫ ếÊầ đỏở ạẽLâ đzạ" ầấâ âfểù ạẽLâá ởỏở ạẽLâ đẽắ Êẽđ Êẽè õ đf ễ ÊẽqÊầ đỏở ạẽLâ đùÊẽ đƠApÊ ữẽụÊầ đẽÊẽ ẽả ễùảđ dfìở ôỏÊầ đỏở đ&ếÊầ đ&ƠÊầ Đ ẽzƠ ữk; ạẽLâ đẽắ Êồâ ễ "}ùpƠ P ýẽù Yõế" ẽả ễùảđá đẽắ ôỏƠ ễ "ợở }ùpƠ ýẽợÊầ }&ƠAÊ ?k" ẽả ễùảđá đẽắ iA ễ "ỵl fƠ ÂfềÊầ }&ƠAÊ ?k" ẽả ễùảđá đẽắ đỏâ ễ "}ẽđ ơẽwÊầ ỡD ?ẽ" ẽả ễùảđ Đ "}ƠAảđ Yọù ỵếÊầ ?ùờƠ"á đẽắ ởẽÊ Đ đẽắ âfểù õế ầấâ ởỏở đỏở ạẽLâ đẽểù ữk dĩƠá đẫÊầ ởặÊầ 69 ặ ởi đẽiAò }ẽf ỡùảÊ ?ùBâ Âùảạ ƯÊễùÊứ www.VietKiem.com %ùõÊầ Âấ ậẽđ ủƠỏù Âùảạ }ỏở ầùi: õ zạ ủƠĩÊ ừNởẽ ầùi: ỡụ ậọù }ẽf ỵùÊẽ ừfệù daA ễ õÊẽ ôỏởẽ đùpƠ đẽƠABđ ởwõ ơẫ ếÊầ dó $Ơđ iÊ l Yù ếõÊ đằ Êồâ 60 - 84ò }đ }Mõ ỵỏởẽ ậồâ # %ẽù ơẽỳ }ẽfềÊầ ơựÊầ }ẽĩÊ ?ùBâ 60 }ỏở ạẽLâ dĩƠ đõA ậầƠAảđ ừN }ùÊẽ } 60 ?ùBâ ?ẽ }ẽf ÂfềÊầ }fềÊầ ýẽù ?ùBâ 60 ?ùBâ Yặở õù ÂfềÊầ 60 ơụ }ùÊẽ }&ƠAảÊ 60 }ẽđ ÂấÊ ừÊ 61 ừƠ Âùảạ ợở 61 ¢Ỉ ¢Õâ Ûï£Ï 62 10 }Ïáï ¢Õ࣠?Ïúë 62 11 }Ê ?ùâ ?ẽƠABđ ậầửở 62 12 ýẽùờƠ ÂfềÊầ ?ùBâ ỡỹ 63 13 ?ùBâ ÂƠAÊ ợở 63 14 ?ùBâ ?ẽỏởẽ ÂÊẽ 63 15 ơỏÊ Âếõ }LA ?ùBâ ợở 64 ậồâ 76 ẽùảƠ dÊẽ ễA đMõ ễ "ơỏÊ Âếõ }LA ?ùBâ" 16 }èÊẽ ậẽaÊ }ù,Ê 64 ậồâ 76 ẽùảƠ dÊẽ ễA đMõ ễ "ậặ ?ùBâ" }ẽf ỡùảÊ ?ùBâ Âùảạ ƯÊễùÊứ ậẳõ ôõƠ ế íở ừf ởẽạ ỳđ ýẽĩÊ ễệÊ ế }ẽfìÊầ ủƠõÊ YhÊẽ ởẽạ ỳđ www.VietKiem.com %ùõÊầ Âấ ậẽđ ủƠỏù Âùảạ }ỏở ầùi: õ zạ ủƠĩÊ 17 Yọù ?k yÊẽ ÂựÊầ }&ƠAảÊ 65 18 ỡD aâ ậầếọù ỵẳ 65 19 ừõÊẽ ?ùBâ ýẽếÊầ fƠ 66 20 }ƠAảđ Yọù ỵếÊầ ?ùờƠ 67 21 ÂƠABđ Âiù ýẽùờƠ ÂfềÊầ 68 (}ẽùBđ ÂƠABđ }&ƠAÊ ?k 1) ừNởẽ ầùi: ỡụ ậọù }ẽf ỵùÊẽ ậồâ 76 ẽùảƠ dÊẽ ễA đMõ ễ "}ẽùBđ ÂƠABđ Yọù ?k" ậẳõ ôõƠ ế ?ùờƠ ?k ởẽạ ỳđ "}ẽùBđ ÂƠABđ }&ƠAÊ ?k" ởũÊ ởú đMõ ễ "ỵl fƠ ÂfềÊầ }&ƠAÊ ?k" 22 Yọù ỵõ ọở (}Â}? 2) 69 23 Âửõ ù YùpƠ (}Â}? 3) 70 24 ýẽếÊầ ỡaÊ Yả ậẽđ Yõế 70 ơũÊ ởú đMõ ễ "Yõ }èÊẽ ?ùBâ ?ẽỏởẽ ỡụ }èÊẽ ?ùBâ" 25 ủƠe ƠABÊ Âùảạ }èÊẽ 70 ơũÊ ởú đMõ ễ "}ỏ Âặ ÂếÊ ÂấÊ" đùBạ "ỵl fƠ ÂfềÊầ }&ƠAÊ ?k" 26 ùờÊ ýẽự }&ƠAÊ ?k 71 }ùBạ "ỵl fƠ ÂfềÊầ" 27 ÂếõÊ ọở yÊẽ ÂựÊầ 71 28 Yọù ậẽaÊ ỡzđ 71 29 Yế Âếõ }&ƠAÊ ?k 72 30 }ùờƠ }ẽzạ ậẽđ õÊầ 73 31 fƠ }ùÊẽ-Âấ Yùảạ-?ùBâ 73 32 ơẳƠ ậầƠAảđ Êầ ýẽù 74 "ýẽếÊầ ỡaÊ Yả ậẽđ Yõế" ẽzƠ đ&ƠAảÊ 33 }&fểÊầ ỵùÊẽ ?ùBâ 74 "}ẽđ ơẽwÊầ ỡD ?ẽ" ởẽẻ âệù ẽếÊ đẽÊẽ ễếọùá "ủƠAÊ YĩƠ" ữẽụÊầ ạẽiù ("}ẽđ ơẽwÊầ ỡD ?ẽ" 1) }ẽf ỡùảÊ ?ùBâ Âùảạ ƯÊễùÊứ }ùBạ "ỵl fƠ ÂfềÊầ" www.VietKiem.com %ùõÊầ Âấ ậẽđ ủƠỏù Âùảạ }ỏở ầùi: õ zạ ủƠĩÊ ừNởẽ ầùi: ỡụ ậọù }ẽf ỵùÊẽ ễ ễếọù ĐD ữẽò 34 ởẽ ậầửở Yõế (}ơỡ? 2) 74 35 ?ẽẫÊầ }fệở ùÊẽ (}ơỡ? 3) 74 36 Yõ }èÊẽ ÂếÊ (}ơỡ? 4) 74 37 ỏ ỡfềÊầ }ẽfềÊầ (}ơỡ? 5) 75 38 }ẽùờÊ ậẽõù-ùÊẽ ậầƠAảđ-Yõế 75 39 }ẽđ ỵỏđ }ẽw 75 40 ?ùBâ-Âếõ-éờÊ ỡỹ-%ùõÊầ ậõâ 75 41 }ƠAảđ đ Yờ YĩƠ 75 }ùpƠ đẽƠABđ ởẽùBÊ dƠ ẽùảÊ dọù âõÊầ âƠ ôịở ĐD ẽùảạ 42 }õâ }ẽùBƠ %ùõ Yởẽ ?ùBâ 75 "%ùõÊầ Âấ ÊẽaÊ" ẽả ễùảđ 43 ợở }ùpƠ ýẽợÊầ }&ƠAÊ ?k 76 44 }ỳ Âếõ Yọù Yọế (}ý}? 2) 76 45 ủƠABđ ơẽùBÊ }ùÊ ÂzƠ 76 (}ý}? 3) 46 ÂQõ }Êẽ }ùờƠ }ẽzạ ậẽđ õÊầ 76 "}ùờƠ }ẽzạ ậẽđ õÊầ" ẽzƠ đ&ƠAảÊ 47 ủƠAÊ YĩƠ 76 }Mõ ữẽỏở ễ "ýẽÊ ậặ dởẽ }ùpƠ ó" dfìở ầỏÊ ầẽộạ ôõù ễĩâ Đế "}ơỡ?" 48 ùờÊ }ẽÊẽ óÊầ }ẳ 76 "}ẽùờÊậẽõù-ùÊẽ ậầƠAảđYõế" ẽzƠ đ&ƠAảÊ 49 ÂƠABđ yÊẽ ỡỹ 76 "?ùÊẽ %ấÊ ợở ?P" 50 ọởẽ ậầửở óế Âẫ 76 51 Yọù YNõ ýẽù Êầ 76 }ẽf ỡùảÊ ?ùBâ Âùảạ ƯÊễùÊứ www.VietKiem.com 10 %ùõÊầ Âấ ậẽđ ủƠỏù Âùảạ 52 }ỏở ầùi: õ zạ ủƠĩÊ ậầaÊ ơaƠ Yẫ ýẽfềÊầ ừNởẽ ầùi: ỡụ ậọù }ẽf ỵùÊẽ 77 (}ý}? 4) 53 ỗ ùÊẽ ỵềÊ }&õÊầ (}ý}? 5) 77 54 ỡùờÊ ậầƠAảđ ơƠÊầ Yõế 77 55 ýẽù Yõế-ÂMƠ ?ùBÊ-ýẽù Yõế 77 56 ởẽ ÂƠABđ }LA ậầaÊ }ẽfềÊầ 77 57 A ùảđ ơaƠ (}ơỡ? 6) 78 58 ýẽợÊầ ỡỹ ơẳƠ }ẽùờÊ (}ý}? 6) 78 59 }aÊ ậầƠAảđ }&ƠAÊ ?k 78 60 yÊẽ ÂựÊầ ỡụ ả 78 61 }ẽđ }ùÊẽ ếÊầ ỡfềÊầ 78 62 ậầử ừọ õÊ Âếõ 79 63 ýẽếÊầ ùÊẽ }&ƠÊầ Yởẽ Yõế 80 }ẽõÊẽ 64 ?ùBâ }ẽĩÊ ậẽđ }ùBƠ (}ý}? 7) 81 65 ọởẽ ậầửở YùờƠ ếÊầ 81 "ọởẽ ậầửở óế Âẫ" ẽzƠ đ&ƠAảÊá ạẽĩÊ ễệÊ ế }ếỏù õù ởẽạ ỳđ 66 ậặ ?ùBâ ơƠấÊầ Âếõ 82 ýẽĩÊ ễệÊ ế YùÊẽ }èÊẽ ởẽạ ỳđ 67 ậõ ậẽđ ?ùBâ Yởẽ ýẽếÊầ }èÊẽ 82 ýẽĩÊ ễệÊ ế YùÊẽ }èÊẽ ởẽạ ỳđ 68 ùờÊ }ẽÊẽ Yõế }ẽõÊẽ ýẽĩÊ ễệÊ ế YùÊẽ }èÊẽ ởẽạ ỳđ }ẽf ỡùảÊ ?ùBâ Âùảạ ƯÊễùÊứ 83 ýẽĩÊ ễệÊ ế }f ó }ẳ éờÊ ởẽạ ỳđ }ùBạ "ỵl fƠ ÂfềÊầ" }ùBạ "ỵl fƠ ÂfềÊầ" ýẽĩÊ ữBđ ế YụÊầ aƠ ởẽạ ỳđ www.VietKiem.com 11 %ùõÊầ Âấ ậẽđ ủƠỏù Âùảạ }ỏở ầùi: õ zạ ủƠĩÊ ừNởẽ ầùi: ỡụ ậọù }ẽf ỵùÊẽ ởẽạ ỳđ 69 ọạ Êầ-Yẫ ơƠặở }ẽf ỡùảÊ ?ùBâ Âùảạ ƯÊễùÊứ 84 }ỏở ạẽLâ ởƠgù ởựÊầá &đ ÊầịÊ www.VietKiem.com 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Giang ho nhat quai hiep , Giang ho nhat quai hiep