Binh khi thieu lam

3 27 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 22:59

Binh khí c a mơn phái Thi u Lâm www.vietkiem.com Binh khí c a mơn phái Thi u Lâm Môn Thi u Lâm đ c xem lãnh t c a võ thu t Trung Qu c Th c ra, quy n thu t phái Thi u Lâm ch n i ti ng t Trung i p đ i Minh tr v sa u đ i nhà Thanh, quy n thu t Thi u Lâm phát tri n c c thi.nh Trong niên hi u V n L ch nhà Minh, nhà s H ng K , H ng Chuy n n i ti ng v côn tiên Trình Xung u theo h c v i hai nhà s này, có vi t sách "Thi u Lâm côn pháp xi n tông" "Thi u Lâm tiên pháp xi n tơng" Trong đ i c nhà Minh, có ng i T Khê Biên Tr ng c ng h c đ c tinh ngh a c a võ thu t, bao g m quy n thu t th p bát ban võ ngh c a võ phái Thi u Lâm Sang niên hi u Sùng Trinh đ i Minh, nhà s Thi u Lâm H ng Ký, H ng Tín theo l i m i c a Th m Tuy Trinh Bình H , đ n Thái Th ng đ d y quy n thu t th p bát ban võ ngh c a môn phái Thi u Lâm cho binh s n nhà Minh m t, b c c lão, di dân nh ng ng i thu c tông th t nhà Minh tr n vào chùa Thi u Lâm, g ng s c h c t p võ ngh , đ m u vi c khôi ph c đ t n c T t c t k v quy n thu t binh khí Thi u Lâm đ c đ a truy n d y, gây cho nhà Thanh ph i bao phen kinh hồng Nh ng binh khí đ Lâm, g m: c li t vào th p bát ban võ ngh c a môn phái Thi u ao Th ng Ki m Kích ng Côn Xoa Ba Tiên 10 Gi n 11 Chùy Binh khí c a mơn phái Thi u Lâm www.vietkiem.com 12 Ph 13 Câu 14 Liêm 15 Tr o 16 Quài 17 Cung ti n 18 ng Tuy nhiên, th c t , không ph i ch có m i tám mơn binh khí nh nêu trên, mà có đ n g n c tr m lo i binh khí thu c v m i tám lo i c b n k trên: -Tr c h t có th k lo i đao g m có: đ n đao, song đao, đ i đao phác đao, tr m mã đa Còn th ng có đ i th ng (dài t 1,6m đ n 4m) hoa th ng (dài kho ng 2m đ n kho ng 2,5m) -V ki m có đ n ki m, song ki m Kích g m đ n kích, song kích ng có nh n linh đ ng, long tu đ ng l u kim đ ng (là nh ng binh khí có đ u nh móc) Câu có hai lo i là: h đ u câu l c giác câ -Môn binh khí liêm g m có đao liêm, th ng liêm h tr o liêm (còn g i nh t nguy t song bút) Tr o g m có Kim long tr Quài có: D ng gi c quài, Lý cơng qi Tiên l c qi (còn g i câu liêm qi) -Riêng c ng có nhi u lo i: tr côn, nh khúc côn, song côn ng côn, t mi côn, đo n côn, tam khúc -Cơn tiên g m có: đ n tiên, song tiên, trung bình tiên, ph ti t tiên, nhuy n tiên ng tiên, trúc Cách v n d ng m i tám mơn binh khí, đ i đ nh th ng côn thu c v m t lo i, b i cách dùng th ng có nhi u ch gi ng nhau, nh ng v đánh xu ng (t chun mơn g i "đ ") côn nhi u h n th ng Côn pháp c a phái Thi u Lâm kiêm ln c nh ng đ c tính c a th ng b ng, g m ph n th ng pháp, ph n b ng pháp Trong lo i côn pháp pháp c a Thi u Lâm hay nh t n nh l i hai tay c m côn v i b kh u h ng vào nhau, g i âm th cơn, m t l i côn đ c d c a Thi u Lâm phá Theo sách "K hi u tân th " c a Thích K Quang : "Th ng có l i Lê hoa th ng pháp c a h D ng v i l i đánh côn c a h Sa h Mã" Binh khí c a môn phái Thi u Lâm www.vietkiem.com Theo sách "Thi u Lâm pháp" c a Trình Xung u : "Cơn có lo i ti u d xoa c a phái Thi u Lâm, Âm th côn c a nhà h Tơn" i Kích có hai lo i khác tr ng kích song kích Tr ng kích câu liêm th ng thu c m t lo Kích câu liêm th ng th ng n ng đ u nên lúc s d ng không đ c linh đ ng nh th ng Song kích thu c m t lo i v i song câu, song liêm ng, xoa, ba thu c v m t lo i đ u nh ng võ khí ng n tr đ ch t n cơng mau chóng, nh ng dùng không đ c ti n l i, nhanh nh n, d b ch m ch p, không ph i ng i có s c m nh khơng th dùng đ c Trúc ti t tiên, đ n gi n, đ n đao thu c v m t lo Song tiên, song gi n, song đao thu c v m t lo L i đánh c a tiên gi n l i chém c a đa i đao, tr m mã đao thu c v m t lo i v i chùy, ph (búa), đ u nh ng võ khí n ng n Ngày x a, lúc hành quân, n u tr n c a quân gi c kiên c , ng i ta th ng ch n nh ng ng i có s c m nh c m chùy dài, búa dài, đ i đao hay tr m mã đao h ng hái xông lên mà phá gi c N u cá nhân ch ng v i đ i th nh ng võ khí n ng n khơng thích d ng l m Các lo i binh khí ch có ph ng pháp: ng nh đ , ng nh ch c, ng nh thung, ch khơng có nhi u x o pháp L i s d ng qu i có lúc dài, lúc ng n làm cho k đ ch khó đ phòng Câu liêm qi có phép m c kéo đ i th , nh ng r t khó s du.ng Ki m đ c dùng t x a Phàm l i s d ng v khí gi i đ u thoát thai t l i đánh ki m mà r B i ngày x a, võ khí nh qua, mâu, kích - đ u dùng chi n tr n h n n a l i dùng l i đánh b ng xe - đánh, đâm, ti n thoái đ u theo s ti t ch , m nh l nh mà đ ng th , khơng th nh y nhót mau l , t tung hồnh, bi n hóa nh ý Ch có ki m v t d ng ng i x a hay mang theo, th ng rèn t p có th t v đ c V l i ki m th ng dùng đánh d i đ t, v y ki m thu t r t d đ n ch x o u, nhi u ng i h c nghiên c u, sáng t Ki m khác h n đao ch đ n đao phía m i r t n ng m i ki m nhe Vì v y, dùng ki m mau h n dùng đa Các lo i binh khí nói th ng ch đ Thi u Lâm - nôi c a môn võ Thi u Lâm Lâm l n đa s lò võ đ i đa Thi u Lâm ch luy n t p binh khí thu c b bi n t ng c a hai b c truy n d y chùa - ho c lò võ Thi u s ng i luy n t p môn phái Côn b Ki m d ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Binh khi thieu lam , Binh khi thieu lam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn