Bat quai chuong

5 25 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 22:59

Bát Quái Ch ng - Bát Quái V i Võ Thu t Bát Quái Ch www.vietkiem.com ng Bát quái Ch ng m t lo i quy n thu t l y chiêu thu t công, phòng ph ng pháp d n đ o dung h p v i cách b c chu n theo đ ng tròn V n có tên c "ch ng xoay" ("chuy n ch ng") v sau g i "Bát Quái ch ng" đ c g i "Bát quái chuy n ch ng" (ch ng xoay bát quái), "du thân Bát quái ch ng" (Bát quái ch ng đ a mình), "nhu thân Bát quái ch ng" (Bát quái ch ng m m thân), "Âm d ng bát quái ch ng" (Bát quái ch ng âm d ng) "Bát quái liên hoàn ch ng" (ch ng liên hoàn bát quái) Nh ng ng i d y t p đ i sau ph n l n l y đ c vòng tròn xoay ch ng gi ng đ ng n i li n tám ph ng v bát quái K th c phép Bát quái ch ng b c tr ng ngang d c c t nhau, theo b c theo bi n (tùy b c tùy bi n), phép đánh c a Bát quái ch ng tr ng g p th i c ng bi n, l y bi n ng v i bi n, h p v i (Chu D ch t ng nói : "C ng m m mài nhau, bát quái v y đ ng" t c v n đ ng không ng i, bi n hóa khơng ng ng m i đ o lý, c ng v y m i g i bát quái ch ng) V ngu n g c s n sinh bát quái ch ng truy n thuy t c ng khác T x a t i c ng ch a h có m t th ghi chép b ng ch ngh a t ng đ i có h th ng có th tin đ c G n l i l m thuy t r c r i nh th y Có thuy t cho đ o nhân Bích Vân, Thanh Vân m t gi i núi Nga Mi T Xuyên truy n l i C ng có thuy t ti n thân c a Bát Quái ch ng "âm d ng bát quái ch ng" t ng l u truy n m t d i Giang Nam Có ng i l i suy đoán t "Lam di ngo i s - T nh biên ký" có ghi: "Gia Khánh inh T (n m 1797 đ i vua Thanh Nhân Tôn t c Tân Giác La(h ) Ng ng, làm vua t 1796 - 1821) có ng i T Ninh t nh S n ông V ng T ng d y Mã Kh c Thi n quy n pháp" mà quy n ti n thân c a bát quái ch ng Theo kh o ch ng đ i nhà Thanh ho c đ ng th i ng H i Xuyên Châu gia V thành V n An t nh Hà B c sáng tác H quy n c c gi ng thu t đ o d n ch y quanh vòng tròn "chuy n thiên tôn" c a o Giáo v i ph ng pháp cơng, phòng võ thu t dung h p thành hình th c v n đ ng c b n, ch n dùng "D ch lý" đ lu n thu t v quy lu t v n đ ng c a quy n thu t, hình thành nên lý lu n c b n c a quy n thu t là: "L y đ ng làm g c, l y bi n làm phép" Kho ng n m 1866 ng H i Xuyên ph Túc v ng t nh B c kinh truy n Bát quái ch ng mơn r t mau truy n kh p B c Kinh, Thiên Tân, Hà B c, đ ng th i Bát Quái Ch ng - Bát Quái V i Võ Thu t www.vietkiem.com không ng ng truy n kh p m i n i Th h ký lu n k thu t Bát quái ch ng c ng th mà phát tri n mau l c m v n đ ng c a bát quái ch ng thân nhanh b c linh, tùy b c tùy bi n, giáo đ u đ i th thân hình nhơ, h p, v n, xoay mau l đa bi n Quy n ph ghi là: "Hình nh r ng l n, nhìn nh v n gi , ng i nh h ng i, chuy n nh ng li ng" L y tr m trang b c c b n cơng, l y b c xoay ch y vòng tròn làm hình th c v n đ ng c b n ng di chuy n c a v t ch n b c xoay chia ch y theo hình cá âm d ng, ch y theo hình v bát quái ( có hai ki u v bát quái tiên thiên bát quái đ c a Ph c Hy h u thiên bát quái c a Chu V n V ng), ch y theo c u cung v.v Thân yêu c u v n đ u, th ng c , đ ng hông h mông, l ng vai xuôi khu u, gi nguyên b ng, co háng, nâng b ng d i Yêu c u b pháp lên xu ng ph i v ng vàng, khép m rõ ràng, th c h rành r t Khi b c vòng tròng, chân ti n th ng chân khép vào trong, hai đàu g i ôn không đ c m h b Thân pháp coi tr ng v n, xoay, chuy n, l t tròn vòng khơng ng c ng V hình tay có long tr o ch ng (ch ng móng r ng), ng u thi t ch ng (ch ng l i trâu) v.v Th pháp ch y u có đ y, nâng, kéo, d n, d i, ng n, c t, khép, b t, tóm, móc, đánh, gói, đóng, né m i sáu phép Yêu c u có th ti n lui, có th hóa (gi i), có th sinh, k t h p h th c, bi n hóa khơng cùng, l y đ ng ch t nh, né th ng đánh chéo, l y đu i tà làm y u quy t giao đ u M i ch ng phát đ u ph i lây hông làm tr c (xoay), toàn thân m t th , n i ngo i h p nhau, trú tr ng: tay, m t, thân, b pháp, tu d ng: tâm, th n, ý, khí, l c Luy n t p bát quái ch ng chia làm ba b c công phu: nh giá t (dàn giá chuy n ch ng), ho t giá t (s d ng linh ho t dàn giá) bi n (hóa) t nh giá t m t công phu c b n yêu c u m t chiêu m t th c c n ph i th t quy c , quen ch m ch không quen nhanh, côt t th xác, trang b kiên c , b c v ng vàng, thi t th c, làm cho đ c "chín u c u nh p mơn" t c là: T (x , x hơng) Kh u (khép, hóp ng c l i) (nâng lên; nâng huy t v l ; nâng c c đ o: V l huy t n m d i th t l ng, x ng cùng, n i t p trung n i l c; c c đ o đ ng tiêu hóa k t h u mơn tr lên) nh (đ y lên; đ y đ u lên ch m, đ y l i lên vòm h ng, đ y tay tr c) Bát Quái Ch ng - Bát Quái V i Võ Thu t Kh a (qu n tròn, qu n tay) Tùng (th l ng; l ng vai, tr m khí xu ng) Thùy (xi, xuôi khu u tay) Xúc (co; co kh p háng, co b vai) Kh i to n l c phan (lên dùi xu ng l t); nghiêm c m b ng, n i d n, thô l v ng v đ c g i "ba b nh l n" www.vietkiem.com n ng c ph n Ho t giá t ch y u luy n t p đ ng tác ph i h p h p u ki n y u l nh c b n chuy n ch y bi n hóa v n d ng thành th o Bi t giá t yêu c u n i, ngo i ph i th ng nh t, ý d n thân theo , bi n đ i t nhiên, theo ý vào sâu không b h n ch b i ti t t u th t c a b n, đ nh nh lông ng ng, bi nnhu n ch p, v ng nh bàn th ch N i dung c b n c a Bát quái ch ng Bát m u ch ng (tám ch ng m ) g i Lão Bát ch ng (Tám ch ng già) nh ng n i l u truy n n i dung không gi ng t c l y tám hình đ i bi u s t (s ), hiêu (l c), r n (xà), di u hâu (dao), r ng (long), ph ng, kh (h u), g u (hùng), c ng dùng c Song chàng ch ng (ch ng đâm c hai tay), Dao thân ch ng (ch ng l c thân), Xuyên ch ng (ch ng xuyên), Khiêu ch ng (ch ng k u) v.v n i dung c b n c a tám ch ng Tuy v y m i ch ng k đ u bi n hóa r t nhi u ch ng pháp, theo ki u c m t ch ng l i sinh tám ch ng tám l n tám sáu m i t ch ng Bát quái ch ng có đ n luy n, đ i luy n tán đ d u lôi đài C n c quy n ph c ghi l i h quy n c a Bát quái ch ng th ng có 18 đ ng La Hán th , 72 ám c c (đòn đá ng m), 72 ti t thoái (ch t chân), nh ng hi n r t th y truy n l i t p luy n H khí gi i c a bát quái ch ng có Tý Ng uyên ng vi t (búa uyên ng Tý Ng ), kê tr o âm d ng nhu (vu t chân gà âm d ng), bánh xe gió l a (phong h a luân), phán quan bút v.v lo i binh khí đơi ng n, nh ; c đ n g y th t tinh có đ th y ngân (cho n ng s d ng linh ho t) khí gi i l n n ng nh bát quái đao, bát quái th ng, bát quái ki m Bát quái ch ng không ph i ch mơn võ thu t đánh mà môn võ luy n kh e thân th Qua nghiên c u th y rõ th ng xuyên luyên t p bát quái ch ng có th nâng cao c i thi n c n ng c a h th ng c th , t ng c ng s trao đ i ch t, c i thi n t ch t ng i ki n s c l c ng i thêm kh e m nh, s ng lâu, đ p đ Bát Quái Ch ng - Bát Quái V i Võ Thu t www.vietkiem.com Bát Quái V i Võ Thu t Trong "Chu D ch", đem muôn vàn hi n t ng tr i đ t khía quát thành hai lo i giúp đ i l p, chia âm d ng, nói :" Thánh nhân x a xem bi n âm d ng mà l p qu " T s n sinh qu dùng đò hình tr u t ng đ t ng tr ng cho lo i hi n t ng tr i, ng i v n s v n v t t c "t ng cáo c a bát quái" Bát quái ch chu d ch dùng "" (hào d ng) "" (hào âm) hai lo i ký hiêu s h p thành đ hình qu / qu c b n c a bát quái Tên g i kèm theo là: Càn , Khôn , Ch n , T n , Kh m , Ly , C n , oài t ng tr ng cho tr i, đát, gió, s m, n c, l a, núi, đ m tám lo i hi n t ng t nhiên đ i bi u cho tr i đ t v n v t Bái quái liên h ch t ch v i võ thu t Trung Hoa th hi n Bái quái ch ng Tám ch ng c b n c a Bát quái Ch ng phân bi t m t cách g ng ép so sánh v i qu Càn ch ng s t l y t ng s t ; qu Khôn ch ng ph n thân (ng c mình) l y t ng (tr ng) lân; qu Kh m ch ng thu n th , l y t ng (tr ng) xà; qu Ly ng a ch ng (n m) láy t ng (tr ng) chim dao (di u); qu Ch n đ n hoán ch ng (đ i đ n) l y t ng long (r ng); qu C n b i thân ch ng(quay l ng) l y t ng (tr ng) hùng (g u); qu T n phong luân ch ng (bánh xe gió) l y t ng ph ng (chim ph ng); qu ồi bao ch ng (ơm) l y t ng (tr ng) h u (kh ) Trong k pháp c a Bát quái ch ng, l y đ u làm Càn , v i ý Càn trên, yêu c u có t ng tr ng đ y treo lên L y chi d i (chân) làm Khôn, ý l y Khôn d i v i hình sáu đo n t a chi d i hai bên trái ph i có háng, g i, bàn chân t ng tr ng cho "tam ti t" (ba đ t), yêu c u hai bàn chân ph i thu n theo ý mà s d ng, v n hành linh ho t thu n ti n, mà bi n hóa quy n th c, nh Khơn thu n theo Càn sinh thành v n v t L y b ng d i Kh m, l y hình c a qu Kh m v i t ng tr ng h th c, yêu c u b ng d i ph i c ng đ y L y ng c Ly, l y hình c a qu Ly ngồi t c h , yêu c u khoang nh c ph i r ng đ t thông s ng L y mơng làm Ch n, l y hình qu Ch n h d i th c, yêu c u mong ph i co tr n tròn tr n L y l ng C n, l y hình qu C n th c d i h có t ng che ch n, yêu c u c ph i ng ng lên thông qua hai vai buông l ng đ ng th i h i khép vào bày, ph n l ng co, t ng (tr ng) co ch t, đ tròn L y hai chân làm T n, l y hình qu T n v i ý t ng tr ng cho gió, yêu c u hai bàn chân tiên lui nhanh nh nh gió cu n L y hai vai làm oài, Bát Quái Ch ng - Bát Quái V i Võ Thu t www.vietkiem.com l y hình qu ồi h d i th c, yêu c u hai vai ph i th l ng, tr m xu ng Bát quái ch ng m n dùng c s thu t c a bát quái đ quy ph m tính t ng th tính h th ng c a k thu t ch ng L y tám ch ng c b n gán ghép vào so sánh v i s c a bát quái, l y sáu t ch ng chia làm tám t ch ng, m i t tám ch ng, ghép vào thành tám l n tám sáu t qu ng l i theo th t "c u cung b " Bát quái ch ng s th t theo L c Th phù h p v i v trí c a b pháp T ng tr ng "l y đ ng làm g c", "l y bi n làm pháp (phép)", "v n xoay b c nh ", "l n xuyên tranh qu n" v.v làm nguyên t c ký thu t c a Bát quái Ch ng t t th y đ u l y n i dung c a Chu D ch đ ch đ o k thu t Ngoài ra, Thái c c quy n đem tám th c b n d a vào ph ng v c a h u thiên Bát Quái mà đ t tên Sách "Thái c c quy n kinh - Thái c c quy n gi i" nói: "B ng, ph c, t , án t c Kh m, Ly, Ch n, oài b n ph ng chính; thái, li t, tr u, kháo t c Càn, Khôn, Ch n, T n b n ph ng tà " Nh th B ng B c, Ph c Nam, T ông, án Tây, Thái Tây B c, Li t Tây Nam, Tr u ông B c, Kháo ông Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Bat quai chuong , Bat quai chuong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn