Hợp đồng thuê nhà ở phục vụ tái định cư

6 51 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 22:02

MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở (Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 Bộ Xây dựng) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc … , ngày … tháng … năm …… MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở68 Số /HĐ Căn Bộ Luật dân sự; Căn Luật Nhà ngày 25 tháng 11 năm 2014; Căn Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 Chính phủ quy định chi Tiết hướng dẫn thi hành số Điều Luật Nhà ở; Căn Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng năm 2015 Bộ Xây dựng hướng dẫn thực số nội dung Luật Nhà Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 Chính phủ quy định chi Tiết hướng dẫn thi hành số Điều Luật Nhà ở; Căn đơn đề nghị thuê nhà Ông (Bà) đề ngày tháng năm Căn cứ69 Hai bên gồm: BÊN CHO THUÊ NHÀ Ở (sau gọi tắt Bên cho thuê): - Tên đơn vị: - Người đại diện theo pháp luật: - Địa liên hệ: - Hộ thường trú: - Điện thoại: Fax (nếu có): - Số tài Khoản: Ngân hàng: - Mã số thuế: BÊN THUÊ NHÀ Ở (sau gọi tắt Bên thuê): - Ông (bà): đại diện cho thành viên thuê nhà có tên phụ lục A đính kèm theo Hợp đồng này70 - Số CMND (hộ chiếu thẻ quân nhân) .cấp ngày / ./ , - Hộ thường trú tạm trú - Địa liên hệ: - Điện thoại: Hai bên thống ký kết Hợp đồng thuê nhà với nội dung sau đây: Điều Thông tin nhà cho thuê Loại nhà (căn hộ chung cư nhà riêng lẻ): Địa nhà ở: Diện tích sử dụng .m (đối với hộ chung cư diện tích thơng thủy) Các thông tin phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung, phần sử dụng riêng, phần sử dụng chung (nếu hộ chung cư): Các trang thiết bị chủ yếu gắn liền với nhà ở: Đặc Điểm đất xây dựng: (Trường hợp nhà cũ ghi rõ diện tích chính, diện tích phụ, diện tích tự xây dựng thêm (nếu có); trường hợp nhà xã hội cho sinh viên thuê ghi thêm phần trang thiết bị gắn liền với hộ (như giường tầng, quạt máy, bình nước ), ghi rõ ràng diện tích sinh hoạt chung nhà văn hóa, nhà thể thao mà sinh viên sử dụng có thu phí khơng thu phí) Điều Giá thuê nhà ở, phương thức thời hạn toán Giá thuê nhà đồng/01 tháng (I) (Bằng chữ: .) Căn vào quy định pháp luật nhà áp dụng loại nhà (nhà xã hội, nhà tái định cư nhà cũ) để ghi rõ Hợp đồng giá thuê nhà có bao gồm khơng bao gồm chi phí chi phí bảo trì, chi phí thu hồi vốn đầu tư xây dựng, quản lý vận hành Giá thuê nhà Điều chỉnh Nhà nước có thay đổi khung giá giá thuê (nếu có) Bên cho th có trách nhiệm thơng báo giá th cho Bên thuê trước áp dụng 01 tháng Số tiền thuê nhà miễn, giảm đồng/tháng (II) (Bằng chữ: .đồng/tháng) Bên cho thuê phải ghi rõ pháp luật để miễn, giảm tiền thuê nhà ở71 Số tiền thuê Bên thuê phải trả hàng tháng là: (I) - (II) = đồng/tháng (Bằng chữ: .đồng/tháng) Phương thức tốn: Bên th có trách nhiệm trả (ghi rõ trả tiền mặt Việt Nam đồng chuyển Khoản)72: Thời hạn toán: Bên thuê trả tiền thuê nhà vào ngày hàng tháng Chi phí sử dụng điện, nước, điện thoại dịch vụ khác Bên thuê toán cho bên cung cấp dịch vụ Các chi phí khơng tính vào giá th nhà quy định Khoản Điều Bên thuê toán theo thời hạn thỏa thuận với bên cung cấp dịch vụ Điều Thời Điểm giao nhận nhà thời hạn cho thuê nhà Thời Điểm giao nhận nhà ở: ngày……tháng…….năm…… Thời hạn cho thuê nhà tháng (năm), kể từ ngày .tháng .năm Trước hết thời hạn Hợp đồng 03 tháng, Bên th có nhu cầu tiếp tục th nhà có đơn đề nghị Bên cho thuê ký gia hạn Hợp đồng thuê nhà Căn vào đơn đề nghị, Bên cho thuê có trách nhiệm xem xét, đối chiếu quy định pháp luật đối tượng, Điều kiện thuê nhà để thông báo cho Bên thuê biết ký gia hạn Hợp đồng thuê theo phụ lục B đính kèm theo Hợp đồng thuê này; Bên th khơng thuộc đối tượng, đủ Điều kiện thuê nhà địa quy định Khoản Điều Hợp đồng không nhu cầu th tiếp hai bên chấm dứt Hợp đồng thuê Bên thuê phải bàn giao lại nhà cho Bên cho thuê thời hạn quy định Hợp đồng Đối với nhà cũ thuộc sở hữu nhà nước phải ghi rõ vào Khoản thời Điểm nhà bố trí sử dụng theo quy định pháp luật nhà Điều Quyền nghĩa vụ Bên cho thuê Quyền Bên cho thuê: a) Yêu cầu Bên thuê sử dụng nhà Mục đích thực quy định quản lý sử dụng nhà cho thuê; b) Yêu cầu Bên thuê trả đủ tiền nhà theo thời hạn cam kết chi phí khác cho bên cung cấp dịch vụ (nếu có); c) Yêu cầu Bên thuê có trách nhiệm sửa chữa hư hỏng bồi thường thiệt hại lỗi Bên thuê gây ra; d) Thu hồi nhà trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê nhà theo quy định Điều hợp đồng nhà thuê thuộc diện bị thu hồi theo quy định Luật Nhà Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; đ) Các quyền khác theo thỏa thuận Nghĩa vụ Bên cho thuê: a) Giao nhà cho Bên thuê thời hạn quy định Khoản Điều Hợp đồng này; b) Phổ biến, hướng dẫn cho Bên thuê biết quy định quản lý sử dụng nhà ở; c) Bảo trì, quản lý vận hành nhà cho thuê theo quy định pháp luật quản lý sử dụng nhà ở; d) Thông báo cho Bên thuê thay đổi giá thuê, phí dịch vụ quản lý vận hành trước áp dụng 01 tháng; đ) Làm thủ tục ký gia hạn Hợp đồng thuê Bên thuê đủ Điều kiện thuê nhà có nhu cầu tiếp tục thuê nhà ở; e) Chấp hành định quan có thẩm quyền việc quản lý, xử lý nhà cho thuê giải tranh chấp liên quan đến hợp đồng này; g) Thông báo cho Bên thuê biết rõ thời gian thực thu hồi nhà trường hợp nhà thuê thuộc diện bị thu hồi; h) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận Điều Quyền nghĩa vụ Bên thuê Quyền Bên thuê: a) Nhận nhà theo thỏa thuận nêu Khoản Điều Hợp đồng này; b) Yêu cầu Bên cho thuê sửa chữa kịp thời hư hỏng nhà mà lỗi gây ra; c) Được tiếp tục ký gia hạn hợp đồng thuê hết hạn Hợp đồng mà thuộc đối tượng, đủ Điều kiện thuê nhà có nhu cầu thuê tiếp; d) Các quyền khác theo thỏa thuận Nghĩa vụ Bên thuê: a) Trả đủ tiền thuê nhà theo thời hạn cam kết; b) Thanh toán đầy đủ hạn chi phí quản lý vận hành nhà chi phí khác cho bên cung cấp dịch vụ trình sử dụng nhà cho thuê; c) Sử dụng nhà th Mục đích; giữ gìn nhà ở, có trách nhiệm sửa chữa hư hỏng bồi thường thiệt hại lỗi gây ra; d) Không tự ý sửa chữa, cải tạo, xây dựng lại nhà thuê; chấp hành đầy đủ quy định quản lý sử dụng nhà ở, định quan có thẩm quyền quản lý, xử lý nhà giải tranh chấp liên quan đến hợp đồng này; đ) Không chuyển nhượng Hợp đồng thuê nhà cho người khác sử dụng nhà thuê hình thức nào; e) Chấp hành quy định giữ gìn vệ sinh môi trường an ninh trật tự khu vực cư trú; g) Giao lại nhà cho Bên cho thuê trường hợp chấm dứt Hợp đồng quy định Điều hợp đồng trường hợp nhà thuê thuộc diện bị thu hồi thời hạn …… ngày, kể từ ngày Bên thuê nhận thông báo Bên cho thuê; h) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận Điều Chấm dứt Hợp đồng thuê nhà Việc chấm dứt Hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước thực trường hợp sau: Khi hai bên trí chấm dứt Hợp đồng thuê nhà ở; Khi Bên th khơng thuộc đối tượng, Điều kiện tiếp tục th nhà khơng có nhu cầu thuê tiếp; Khi Bên thuê nhà chết mà chết khơng có hộ gia đình sinh sống; Khi Bên thuê không trả tiền th nhà liên tục ba tháng mà khơng có lý đáng; Khi Bên thuê tự ý sửa chữa, đục phá kết cấu, cải tạo cơi nới nhà thuê; Khi Bên thuê tự ý chuyển quyền thuê cho người khác cho người khác sử dụng nhà thuê; Khi nhà thuê bị hư hỏng nặng có nguy sập đổ Bên thuê phải di chuyển khỏi chỗ theo định quan có thẩm quyền nhà thuê nằm khu vực có định thu hồi đất, giải phóng mặt có định phá dỡ quan nhà nước có thẩm quyền; Khi bên đơn phương chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận Hợp đồng (nếu có) theo quy định pháp luật Điều Trách nhiệm bên vi phạm Hợp đồng Hai bên thỏa thuận cụ thể trường hợp vi phạm Hợp đồng trách nhiệm bên trường hợp vi phạm Điều Cam kết bên giải tranh chấp Hai bên cam kết thực nội dung thỏa thuận hợp đồng Trong trình thực phát sinh vấn đề hai bên thỏa thuận lập phụ lục Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng có giá trị pháp lý hợp đồng Trường hợp bên có tranh chấp nội dung Hợp đồng hai bên bàn bạc giải thông qua thương lượng Trong trường hợp bên khơng thương lượng có quyền u cầu Tòa án nhân dân giải theo quy định pháp luật Các cam kết khác Điều Các thỏa thuận khác (Các thỏa thuận Hợp đồng phải phù hợp với quy định pháp luật không trái đạo đức xã hội) Điều 10 Hiệu lực Hợp đồng Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày …… Hợp đồng lập thành 03 có giá trị pháp lý nhau, bên giữ 01 01 gửi quan quản lý nhà để theo dõi, quản lý./ BÊN THUÊ NHÀ Ở (Ký ghi rõ họ tên) BÊN CHO THUÊ NHÀ Ở (Ký tên, đóng dấu ghi rõ họ tên, chức vụ người ký) Phụ lục A Tên thành viên Hợp đồng thuê nhà số ……… ngày ……./…… /…… bao gồm: STT Họ tên thành viên Hợp đồng thuê nhà Nguyễn Văn A Số CMND:…………… Nguyễn Thị B Số CMND:…………… Nguyễn Văn C Số CMND:…………… … ………………………… Mối quan hệ với người đại diện đứng tên ký Hợp đồng thuê nhà Ghi Đứng tên ký hợp đồng thuê nhà Vợ Con đẻ ……… Ghi chú: Chỉ ghi tên thành viên từ đủ 18 tuổi trở lên Phụ lục đóng dấu xác nhận Bên cho thuê nhà CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Phụ lục B: Gia hạn Hợp đồng thuê nhà Hôm nay, ngày ……tháng …….năm …….Hai bên thống ký kết phụ lục gia hạn Hợp đồng thuê nhà theo Hợp đồng thuê nhà số ……….ký ngày ……/… /…… với nội dung sau đây: Họ tên người tiếp tục thuê nhà ở: - Họ tên73: …………………………………CMND số …………………… là: - Họ tên: …………………………………CMND số …………………… là: - Họ tên: …………………………………CMND số …………………… là: - Họ tên: …………………………………CMND số …………………… là: …………………………………………………… Giá thuê nhà ở: Giá thuê nhà ở74 ……………… Việt Nam đồng/tháng (Bằng chữ: …………………………………….Việt Nam đồng/tháng) Giá thuê nhà tính từ ngày ……tháng ……năm Thời hạn thuê nhà ở: Thời hạn thuê nhà ………….tháng (năm), kể từ ngày ……/ /… (Trường hợp thuê nhà phục vụ tái định cư, người thuê có nhu cầu thuê tiếp gia hạn Hợp đồng thời hạn không 03 năm) Cam kết Bên a) Các nội dung khác Hợp đồng thuê nhà số …….ký ngày ……/ /……vẫn có giá trị pháp lý hai bên thực thuê nhà theo thời hạn quy định phụ lục gia hạn Hợp đồng b) Các thành viên có tên phụ lục gia hạn Hợp đồng thuê nhà với Bên cho thuê tiếp tục thực quyền nghĩa vụ quy định Hợp đồng thuê nhà số ……… ký ngày ……/ /…… c) Phụ lục phận tách rời Hợp đồng thuê nhà số …….và có hiệu lực pháp lý Hợp đồng này; d) Phụ lục gia hạn Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết lập thành 03 bản, bên giữ 01 01 gửi cho quan quản lý nhà để theo dõi, quản lý./ BÊN THUÊ NHÀ Ở (Ký ghi rõ họ tên) Nguồn: 19/2016/TT-BXD BÊN CHO THUÊ NHÀ Ở (Ký, ghi chức vụ người ký đóng dấu) ... ngày ……/ /… (Trường hợp thuê nhà phục vụ tái định cư, người thuê có nhu cầu thuê tiếp gia hạn Hợp đồng thời hạn khơng 03 năm) Cam kết Bên a) Các nội dung khác Hợp đồng thuê nhà số …….ký ngày ……/... thực thuê nhà theo thời hạn quy định phụ lục gia hạn Hợp đồng b) Các thành viên có tên phụ lục gia hạn Hợp đồng thuê nhà với Bên cho thuê tiếp tục thực quyền nghĩa vụ quy định Hợp đồng thuê nhà. .. …………………………………………………… Giá thuê nhà ở: Giá thuê nhà ở7 4 ……………… Việt Nam đồng/ tháng (Bằng chữ: …………………………………….Việt Nam đồng/ tháng) Giá thuê nhà tính từ ngày ……tháng ……năm Thời hạn thuê nhà ở: Thời hạn thuê nhà ………….tháng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp đồng thuê nhà ở phục vụ tái định cư , Hợp đồng thuê nhà ở phục vụ tái định cư

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn