Đề cương ôn tập môn toán 8 full

6 41 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 22:02

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI KHẢO SÁT HỌC KỲ IIMÔN TOÁN 8 Năm học: 2017 – 2018PHAÀN LYÙ THUYEÁTA. ĐẠI SỐChương 3: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨNCâu hỏi và bài tập Câu 1: Thế nào là 2 pt tương đương ? Cho ví dụ ? Câu 2: Nêu định nghĩa pt bậc nhất 1 ẩn và cách giải ? Câu 3: Với điều kiện nào của a thì pt ax + b = 0 là 1 pt bậc nhất ? (a; b là 2 hằng số). Câu 4: Một phương trình bậc nhất 1 ẩn có mấy nghiệm ? Câu 5: Nêu 2 quy tắc biến đổi pt ? (quy tắc chuyển vế quy tắc nhân với 1 số). Câu 6: Nêu dạng pt tích và cách giải ? Câu 7: Nêu các giải phương trình chứa ẩn ở mẫu ? Câu 8: Nêu tóm tắt các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình ?Chương 4: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN Câu 1: Nêu định nghĩa bất phương trình bậc nhất 1 ẩn ? Cho ví dụ ? Câu 2: Nêu 2 quy tắc biến đổi bất phương trình ? (qui tắc chuyển vế quy tắc nhân với 1 số) ? Cho biết 2 quy tắc trên dựa trên tính chất nào của thứ tự trên tập số ? Câu 3: Thế nào gọi là phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối ?B. HÌNH HỌCChương 3: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG Câu 1: Phát biểu và viết tỉ lệ thức biểu thị 2 đoạn thẳng AB, CD tỉ lệ với 2 đoạn thẳng A’B’ và C’D’ ? Câu 2: Phát biểu, vẽ hình, ghi GT,KL của định lý Talét trong tam giác ? Câu 3: Phát biểu, vẽ hình, ghi GT,KL của định lý Talét đảo ? Câu 4: vẽ hình, ghi GT,KL về hệ quả của định lý Talét ? Câu 5: Phát biểu định lý về tính chất của đường phân giác trong tam giác ? Câu 6: Phát biểu định nghĩa 2 tam giác đồng dạng ? Câu 7: Phát biểu các định lý về 3 trường hợp đồng dạng của 2 tam giác ? Câu 8: Phát biểu định lý về trường hợp đồng dạng đặc biệt của 2 tam giác vuông ?Chương 4: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG HÌNH CHÓP ĐỀU Câu 1: Hình lập phương có mấy mặt, mấy cạnh, mấy đỉnh ? Các mặt là những hình gì ? Câu 2: Hình hộp chữ nhật có mấy mặt, mấy cạnh, mấy đỉnh ? Câu 3: Hình lăng trụ đứng tam giác có mấy cạnh, mấy đỉnh, mấy mặt ? Câu 4: Viết công thức tính Sxq; Stp; V của các hình sau:a)Hình lăng trụ đứng.b)Hình hộp chữ nhật.c)Hình lập phương.d)Hình chóp đều ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI KHẢO SÁT HỌC KỲ II MƠN TỐN - Năm học: 2017 – 2018 *PHẦN LÝ THUYẾT A ĐẠI SỐ Chương 3: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN Câu hỏi tập Câu 1: Thế pt tương đương ? Cho ví dụ ? Câu 2: Nêu định nghĩa pt bậc ẩn cách giải ? Câu 3: Với điều kiện a pt ax + b = pt bậc ? (a; b số) Câu 4: Một phương trình bậc ẩn có nghiệm ? Câu 5: Nêu quy tắc biến đổi pt ? (quy tắc chuyển vế - quy tắc nhân với số) Câu 6: Nêu dạng pt tích cách giải ? Câu 7: Nêu giải phương trình chứa ẩn mẫu ? Câu 8: Nêu tóm tắt bước giải tốn cách lập phương trình ? Chương 4: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN Câu 1: Nêu định nghĩa bất phương trình bậc ẩn ? Cho ví dụ ? Câu 2: Nêu quy tắc biến đổi bất phương trình ? (qui tắc chuyển vế - quy tắc nhân với số) ? Cho biết quy tắc dựa tính chất thứ tự tập số ? Câu 3: Thế gọi phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối ? B HÌNH HỌC Chương 3: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG Câu 1: Phát biểu viết tỉ lệ thức biểu thị đoạn thẳng AB, CD tỉ lệ với đoạn thẳng A’B’ C’D’ ? Câu 2: Phát biểu, vẽ hình, ghi GT,KL định lý Talét tam giác ? Câu 3: Phát biểu, vẽ hình, ghi GT,KL định lý Talét đảo ? Câu 4: vẽ hình, ghi GT,KL hệ định lý Talét ? Câu 5: Phát biểu định lý tính chất đường phân giác tam giác ? Câu 6: Phát biểu định nghĩa tam giác đồng dạng ? Câu 7: Phát biểu định lý trường hợp đồng dạng tam giác ? Câu 8: Phát biểu định lý trường hợp đồng dạng đặc biệt tam giác vng ? Chương 4: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG - HÌNH CHĨP ĐỀU Câu 1: Hình lập phương có mặt, cạnh, đỉnh ? Các mặt hình ? Câu 2: Hình hộp chữ nhật có mặt, cạnh, đỉnh ? Câu 3: Hình lăng trụ đứng tam giác có cạnh, đỉnh, mặt ? Câu 4: Viết cơng thức tính Sxq; Stp; V hình sau: a) Hình lăng trụ đứng b) Hình hộp chữ nhật c) Hình lập phương d) Hình chóp * PHẦN BÀI TẬP ĐẠI SỐ Bài 1: a) Hai pt 8x + 25 = 7x + 15 x + 25 = 15 có tương đương khơng ? Vì ? b) Hai pt x + = x2 = có tương đương khơng ? Vì ? Bài 2: Giải phương trình sau: a) 4x - 3(20 - x) = 6x - 7(11 - x) b) 7(x - 8,2) = 3x + 19 c) x + 17 x − − = -2 d) (1 + 3x)(1 - 5x) = e) (3x + 4)2 = 4(x + 3) y y−2 x x−2 f) y − = y − g) x − + x + = ( x − 1) ( x + ) Bài 3: Tổng baèng 80 Hiệu chúng 14 Tìm hai số ? Bài 4: Một phân số có tử số bé mẫu số 11 Nếu tăng tử số lên đơn vò giảm mẫu số đơn vò phân số Tìm phân số cho ? Bài 5: Một phân số có tử số bé mẫu số 13 Nếu tăng tử số lên đơn vò giảm mẫu số 5đơn vò phân số Tìm phân số cho ? Bài 6: Hiện tuổi cha gấp lần tuổi Lúc tuổi tuổi cha tổng số tuổi cha 99 Tính tuổi tuổi cha hieän ? Bài 7: Một người xe máy từ A đến B với vận tốc 25 km/h Lúc người với vận tốc 30 km/h, nên thời gian thời gian 20 phút Tính quãng đường AB ? Bài 8: Giải bất pt sau biểu diễn tập nghiệm trục số: a) 4(2 - 3x) - (5 - x) ≥ 11 – x b) 6x – ≥ c) – 3x < d) 28 – 9x ≤ e) 7x - > f) g) Bài 5x − x + + ≤ x x + 17 x − − > -2 h) (x - 3) - (3x + 4) < i) x- x −1 2x − x + − + f) g) Bài 5x − x + + ≤ x
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập môn toán 8 full, Đề cương ôn tập môn toán 8 full

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn