Hợp đồng thuê đất

2 49 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 22:02

HỢP ĐỒNG SỐ: CT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT (Mẫu hợp đồng thuê đất ban hành kèm theo Thông tư số 1883/2001/TT-TCĐC ngày 12 tháng 11 năm 2001) I PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN Bên cho thuê đất: Ông (bà): Tuổi - Nghề nghiệp: - Hộ thường trú: Bên thuê đất: Ông (bà): Tuổi - Nghề nghiệp: - Hộ thường trú: Hoặc Ông (bà): Tuổi - Đại diện cho (đối với tổ chức) - Địa - Số điện thoại: Fax (nếu có) Thửa đất cho thuê - Diện tích đất cho thuê: m - Loại đất: Hạng đất (nếu có) - Thửa số: - Tờ đồ số: - Thời hạn sử dụng đất lại: - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: cấp ngày tháng năm Tài sản gắn liền với đất (nếu có): Hai bên trí thực cam kết sau đây: - Thời hạn cho thuê kể từ ngày tháng năm 200 đến ngày tháng năm 200 - Số tiền thuê đất (bằng số) là: đ/m2 (ha)/năm (tháng) (bằng chữ): - Thời điểm toán: - Phương thức toán: - Bên cho thuê bàn giao đất cho bên thuê theo thời gian, diện tích trạng đất ghi hợp đồng - Bên thuê trả tiền thuê đất cho bên cho thuê theo thời điểm phương thức toán ghi hợp đồng - Sử dụng mục đích, ranh giới, khơng huỷ hoại làm giảm giá trị đất - Trả lại đất cho bên cho thuê hết hạn thuê, diện tích, trạng ghi hợp đồng - Bên không thực nội dung cam kết ghi hợp đồng bên phải bồi thường thiệt hại vi phạm gây theo quy định pháp luật - Cam kết khác: - Hợp đồng lập ,ngày tháng năm thành có giá trị có hiệu lực kể từ ngày Uỷ ban nhân dân xác nhận BÊN CHO THUÊ ĐẤT (Ghi rõ họ tên, ký) BÊN THUÊ ĐẤT (Ghi rõ họ tên, chữ ký) II PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Nội dung xác nhận của, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất cho thuê: - Về giấy tờ sử dụng đất: - Về trạng đất: Chủ sử dụng đất: Loại đất: Diện tích: Thuộc tờ đồ: Số đất: Đất sử dụng ổn định, khơng có tranh chấp: - Về điều kiện cho th đất: Thuộc trường hợp cho thuê đất quy định khoản Điều 15 Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29/3/1999 Chính phủ , ngày tháng năm 200 TM UỶ BAN NHÂN DÂN (ghi rõ họ tên, ký đóng dấu) Nguồn: 1883/2001/TT-TCĐC ... nơi có đất cho thuê: - Về giấy tờ sử dụng đất: - Về trạng đất: Chủ sử dụng đất: Loại đất: Diện tích: Thuộc tờ đồ: Số đất: Đất sử dụng ổn định, khơng có tranh chấp: - Về điều kiện cho thuê đất: ... giới, khơng huỷ hoại làm giảm giá trị đất - Trả lại đất cho bên cho thuê hết hạn thuê, diện tích, trạng ghi hợp đồng - Bên không thực nội dung cam kết ghi hợp đồng bên phải bồi thường thiệt hại... pháp luật - Cam kết khác: - Hợp đồng lập ,ngày tháng năm thành có giá trị có hiệu lực kể từ ngày Uỷ ban nhân dân xác nhận BÊN CHO THUÊ ĐẤT (Ghi rõ họ tên, ký) BÊN THUÊ ĐẤT (Ghi rõ họ tên, chữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp đồng thuê đất , Hợp đồng thuê đất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn