Hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất

3 48 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 22:02

HỢP ĐỒNG SỐ: TC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (Mẫu hợp đồng chấp giá trị quyền sử dụng ban hành kèm theo Thông tư số 1883/2001/TT-TCĐC ngày 12 tháng 11 năm 2001) Bên chấp: Ông (bà): Tuổi - Nghề nghiệp: - Hộ thường trú: Bên nhận chấp: Ông (bà): Tuổi - Nghề nghiệp: - Hộ thường trú: Hoặc Ông (bà): - Đại diện cho (đối với tổ chức) - Địa - Số điện thoại: Fax (nếu có) Thửa đất thuế chấp - Diện tích đất chấp: m2 - Loại đất: Hạng đất (nếu có) - Thửa số: - Tờ đồ số: - Thời hạn sử dụng đất lại: - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: cấp ngày tháng năm Tài sản gắn liền với đất (nếu có): Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để vay vốn sau: Quyền nghĩa vụ bên chấp - Quyền sử dụng đất thời hạn chấp - Quyền nhận tiền vay chấp quyền sử dụng đất theo hợp đồng - Quyền xố chấp sau hồn thành nghĩa vụ trả nợ thỏa thuận hợp đồng - Nghĩa vụ làm thủ tục đăng ký xoá chấp quan địa - Khơng chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, chấp, bảo lãnh góp vốn giá trị quyền sử dụng đất; khơng làm thay đổi mục đích sử dụng đất; không huỷ hoại làm giảm giá trị đất chấp - Thanh toán tiền vay hạn, phương thức thỏa thuận hợp đồng Quyền nghĩa vụ bên nhận chấp: - Quyền yêu cầu bên chấp giao giấy tờ quyền sử dụng đất chấp giấy tờ sở hữu tài sản gắn liền với đất chấp (nếu có) - Quyền kiểm tra, yêu cầu bên chấp quyền sử dụng đất thực nghĩa vụ cam kết hợp đồng - Có nghĩa vụ cho bên chấp vay đủ số tiền theo hợp đồng - Trả lại giấy tờ cho bên chấp thực xong nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng - Thực nghĩa vụ khác mà hai bên thỏa thuận Hai bên thỏa thuận phương thức xử lý quyền sử dụng đất tài sản chấp để thu nợ bên chấp không trả nợ sau: - Xử lý quyền sử dụng đất tài sản chấp để thu nợ theo hợp đồng - Trường hợp bên không thỏa thuận việc xử lý quyền sử dụng đất, tài sản chấp để thu nợ bên nhận chấp chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác đề nghị quan có thẩm quyền đấu giá quyền sử dụng đất chấp khởi kiện Toà án, phát mại tài sản gắn liền đất (nếu có) để thu nợ Các thoả thuận khác: Cam kết bên: a Bên chấp cam kết quyền sử dụng đất đem chấp tài sản gắn liền với đất hợp pháp tranh chấp b Hai bên cam kết thực đúng, đầy đủ điều thỏa thuận hợp đồng c Bên không thực đúng, đầy đủ thoả thuận ghi hợp đồng phải bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật d Hợp đồng lập ngày tháng năm 200, thành 03 có giá trị nhau: - Bên chấp giữ 01 bản; - Bên nhận chấp giữ 01 bản; - Đăng ký chấp 01 đ Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày quan có thẩm quyền sau xác nhận ĐẠI DIỆN BÊN THẾ CHẤP (Ký, ghi rõ họ tên) BÊN NHẬN THẾ CHẤP (ghi rõ họ tên, ký đóng dấu) II PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Xác nhận Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn nơi có đất cho thuế chấp: - Về giấy tờ sử dụng đất: - Về trạng đất: Chủ sử dụng đất: Loại đất: Diện tích: Thuộc tờ đồ số: Số đất: Đất sử dụng ổn định, khơng có tranh chấp: - Về điều kiện chấp: Thuộc trường hợp chấp giá trị quyền sử dụng đất quy định điểm khoản 11 Điều Nghị định số 79/2001/NĐ-CP ngày 01/11/2002 Chính phủ - Đăng ký chấp từ ngày tháng năm 200 đến ngày tháng năm 200 , Uỷ ban nhân dân , ngày tháng năm 200 TM Uỷ ban nhân dân (ghi rõ họ tên, ký đóng dấu) Xác nhận xố chấp: Ơng (bà): Địa chỉ: hồn thành nghĩa vụ trả nợ ngày tháng năm Bên nhận chấp (ký, ghi rõ họ, tên, dấu) Xác nhận xoá đăng ký thay đổi đăng ký chấp (nếu có) UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất chấp Xoá đăng ký thay đổi đăng ký chấp từ ngày tháng năm 200 , Ngày tháng năm 200 TM Uỷ ban nhân dân (ký, ghi rõ họ tên, dấu) Nguồn: 1883/2001/TT-TCĐC ... quyền sử dụng đất tài sản chấp để thu nợ bên chấp không trả nợ sau: - Xử lý quyền sử dụng đất tài sản chấp để thu nợ theo hợp đồng - Trường hợp bên không thỏa thuận việc xử lý quyền sử dụng đất, ...- Quyền yêu cầu bên chấp giao giấy tờ quyền sử dụng đất chấp giấy tờ sở hữu tài sản gắn liền với đất chấp (nếu có) - Quyền kiểm tra, yêu cầu bên chấp quyền sử dụng đất thực nghĩa vụ cam kết hợp. .. nơi có đất cho thuế chấp: - Về giấy tờ sử dụng đất: - Về trạng đất: Chủ sử dụng đất: Loại đất: Diện tích: Thuộc tờ đồ số: Số đất: Đất sử dụng ổn định, khơng có tranh chấp: - Về điều kiện chấp:
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất , Hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn