HỢP ĐỒNG NGHIÊN cứu KHOA học NCCB

5 44 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 22:01

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Hà Nội, ngày tháng năm HỢP ĐỒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (Dùng cho đề tài nghiên cứu bản) Số: /20 /ĐXTN Căn Bộ luật dân ngày 14 tháng năm 2005; Căn Luật khoa học công nghệ ngày 18 tháng năm 2013; Căn Nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 03/4/2014 Chính phủ thành lập Quỹ Phát triển khoa học công nghệ Quốc gia; Căn Thông tư liên tịch số /TTLT-BTC-BKHCN ngày Bộ Tài - Bộ Khoa học Công nghệ hướng dẫn thực chế độ quản lý tài Quỹ phát triển khoa học công nghệ quốc gia; Căn Thông tư /TT-BKHCN ngày Bộ Khoa học Cơng nghệ hướng dẫn chế độ khốn kinh phí đề tài, dự án khoa học công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước; Căn Thông tư số 40/TT-BKHCN ngày 18/12/2014 Bộ Khoa học Công nghệ Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học cơng nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng khoa học thực tiễn, nhiệm vụ khoa học công nghệ tiềm Quỹ Phát triển khoa học công nghệ Quốc gia tài trợ; Căn Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ ban hành “Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ”; Căn Quyết định số ngày Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ việc phê duyệt danh mục kinh phí đề tài khoa học cơng nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng khoa học thực tiễn/đề tài khoa học công nghệ tiềm cấp nhà nước thực từ năm ., CHÚNG TÔI GỒM: Bên A: QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA Đại diện Ông: Chức vụ: Điện thoại: Địa chỉ: Số tài khoản: Tại Kho bạc Mã số sử dụng ngân sách: Bên B: (Tổ chức chủ trì thực đề tài) TÊN CỦA TỔ CHỨC CHỦ TRÌ: Đại diện Ơng (Bà): Chức vụ: Điện thoại: Fax: Địa chỉ: Tên giao dịch Kho bạc: Số tài khoản: Tại Kho bạc: Mã số sử dụng Ngân sách: Chủ nhiệm Đề tài: Chức danh khoa học: Đơn vị công tác: Điện thoại quan: Mobile: Fax: Địa chỉ: Email: Cùng thỏa thuận thống ký kết Hợp đồng thực Đề tài khoa học công nghệ (sau gọi tắt Hợp đồng) với điều khoản sau: Điều Tài trợ thực Đề tài Bên A tài trợ kinh phí để Bên B thực Đề tài đột xuất có ý nghĩa quan trọng khoa học thực tiễn/Đề tài khoa học công nghệ tiềm " ." (dưới viết tắt Đề tài)- Mã số: theo nội dung Thuyết minh Đề tài Thuyết minh Đề tài cấp có thẩm quyền phê duyệt (sau gọi tắt Thuyết minh) Thuyết minh Phụ lục phận không tách rời Hợp đồng Điều 2: Thời gian thực Hợp đồng Thời gian thực Đề tài là: tháng, từ tháng năm 20 đến tháng năm 20 (không kể thời gian chờ nghiệm thu lý hợp đồng) Bên B nhận thực Đề tài nêu theo nội dung thỏa thuận ghi nhận Hợp đồng Điều Kinh phí thực Đề tài Tổng kinh phí thực Đề tài (bằng chữ ), đó: - Kinh phí từ ngân sách nhà nước: (bằng chữ ) - Kinh phí từ nguồn khác: (bằng chữ ) (nếu có) Tiến độ cấp kinh phí: a) Cấp kinh phí đợt 1: b) Cấp kinh phí đợt 2: c) Cấp kinh phí đợt 3: Điều Quyền nghĩa vụ bên Quyền nghĩa vụ Bên A a) Cung cấp thông tin cần thiết cho việc triển khai, thực Đề tài; b) Cấp kinh phí từ nguồn vốn bên A cho Bên B để thực Đề tài theo tiến độ Hợp đồng bên B đáp ứng đầy đủ yêu cầu Bên A để cấp kinh phí c) Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, mua sắm nguyên vật liệu Đề tài kinh phí Bên A cấp (nếu có); d) Trước đợt cấp kinh phí, sở báo cáo tình hình thực Đề tài Bên B, Bên A vào sản phẩm, khối lượng cơng việc hồn thành theo Thuyết minh để cấp tiếp kinh phí thực Hợp đồng Bên A có quyền thay đổi tiến độ cấp ngừng cấp kinh phí Bên B khơng hồn thành cơng việc tiến độ, nội dung công việc giao; đ) Tổ chức đánh giá báo cáo định kỳ tiến độ kết thực đề tài (nội dung khoa học kinh phí); Kiểm tra định kỳ đột xuất để đánh giá tình hình Bên B thực Đề tài theo Thuyết minh; e) Kịp thời xem xét, giải theo thẩm quyền trình cấp có thẩm quyền giải kiến nghị, đề xuất Bên B điều chỉnh nội dung chuyên môn, kinh phí vấn đề phát sinh khác trình thực Đề tài; g) Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết thực Đề tài Bên B theo yêu cầu, tiêu Thuyết minh; h) Có trách nhiệm Bên B tiến hành lý Hợp đồng theo quy định hành; i) Ủy quyền cho Bên B tiến hành đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ kết thực Đề tài theo quy định hành; k) Thực quyền nghĩa vụ khác theo quy định Luật khoa học công nghệ văn liên quan Quyền nghĩa vụ Bên B a) Tổ chức triển khai đầy đủ nội dung nghiên cứu Đề tài đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ kết theo Thuyết minh; b) Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin cần thiết để triển khai thực Hợp đồng; c) Kiến nghị, đề xuất điều chỉnh nội dung chun mơn, kinh phí thời hạn thực Hợp đồng cần thiết; d) Sử dụng kinh phí mục đích, chế độ hành có hiệu quả; g) Xây dựng kế hoạch đấu thầu mua sắm nguyên vật liệu kinh phí Bên A cấp (nếu có) để gửi Bên A phê duyệt thực mua sắm theo quy định pháp luật; h) Chấp hành quy định pháp luật trình thực Hợp đồng Tạo điều kiện thuận lợi cung cấp đầy đủ thông tin cho quan quản lý việc giám sát, kiểm tra, tra Đề tài theo quy định pháp luật; i) Gửi Báo cáo định kỳ (12 tháng lần kể từ ngày ký hợp đồng) cho Bên A báo cáo đột xuất tình hình thực Đề tài có yêu cầu Bên A Trong thời hạn 30 ngày sau kết thúc thời hạn thực hợp đồng, Bên B có trách nhiệm xây dựng gửi Báo cáo tổng hợp kết thực đề tài cho Bên A Trường hợp đề tài khả hồn thành thời hạn theo Hợp đồng, chậm 60 ngày trước kết thúc thời hạn thực Hợp đồng, Bên B phải báo cáo văn giải trình rõ lý kiến nghị việc gia hạn thực đề tài gửi Bên A Trong vòng 30 ngày, Bên A có văn trả lời việc chấp nhận không chấp nhận kéo dài thời hạn thực Hợp đồng cho Bên B k) Có trách nhiệm Bên A tiến hành lý Hợp đồng theo quy định; l) Thực việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo ủy quyền Bên A kết nghiên cứu; m) Công bố kết thực Đề tài sau Bên A cho phép; n) Hưởng quyền tác giả bao gồm lợi ích thu (nếu có) từ việc khai thác thương mại kết thực Đề tài theo quy định pháp luật; o) Có trách nhiệm chuyển giao kết nghiên cứu theo quy định Bên A quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền; p) Báo cáo cho Bên A kết nghiên cứu Ghi nhận tài trợ Bên A kết nghiên cứu Đề tài công bố, đăng tải hoạt động khác liên quan đến Đề tài sau: - Đối với tài liệu tiếng Anh: “This research is funded by Vietnam National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED) under grant number: ” - Đối với tài liệu tiếng Việt: “Nghiên cứu tài trợ Quỹ Phát triển khoa học công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) đề tài mã số: ” q) Thực quyền nghĩa vụ khác theo quy định Luật khoa học công nghệ văn liên quan Điều Chấm dứt Hợp đồng Hợp đồng chấm dứt trường hợp sau: Đề tài kết thúc nghiệm thu Có để khẳng định việc thực tiếp tục thực Đề tài không cần thiết hai bên đồng ý chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn Bên B bị đình thực Đề tài theo định quan có thẩm quyền Bên B khơng nộp hồ sơ để đánh giá, nghiệm thu Đề tài theo quy định Bên A vi phạm điều kiện dẫn đến việc Đề tài tiếp tục thực do: a) Không cấp đủ kinh phí theo tiến độ thực Đề tài mà khơng có lý đáng; b) Khơng kịp thời giải kiến nghị, đề xuất Bên B theo quy định pháp luật Điều Xử lý tài chấm dứt Hợp đồng Đối với Đề tài kết thúc nghiệm thu: a) Đề tài kết thúc đánh giá nghiệm thu từ mức “Đạt” trở lên Bên A tốn đầy đủ kinh phí cho Bên B theo quy định Hợp đồng này; b) Trường hợp đề tài kết thúc kết đánh giá “khơng đạt” Bên A xem xét, tốn kinh phí cho Bên B sở kết luận Hội đồng đánh giá chuyên gia đánh giá độc lập nguyên nhân, trách nhiệm nội dung công việc mà Bên B thực có sản phẩm thực tế đánh giá; Bên B có trách nhiệm hồn trả tồn số kinh phí ngân sách nhà nước cấp chưa sử dụng Đối với khoản kinh phí sử dụng áp dụng xử lý trường hợp đề tài khơng hồn thành quy định Điều Thông tư số ngày Trường hợp Đề tài khơng hồn thành đại diện Bên B khơng mà hai Bên khơng thống đại diện khác thay đại diện lại Bên B có trách nhiệm hồn lại cho Bên A số kinh phí cấp chưa sử dụng Đối với phần kinh phí cấp sử dụng hai Bên phối hợp xác định khối lượng công việc triển khai phù hợp với kinh phí sử dụng để làm toán theo quy định hành Đối với Đề tài chấm dứt có khẳng định khơng nhu cầu thực hiện: a) Trường hợp Đề tài chấm dứt có khẳng định khơng nhu cầu thực hai bên xác định khối lượng công việc Bên B thực để làm tốn số kinh phí Bên B sử dụng nhằm thực Đề tài thu hồi số kinh phí lại cấp cho Bên B; b) Trường hợp hai bên thỏa thuận ký Hợp đồng để thay kết nghiên cứu Hợp đồng cũ phận cấu thành kết nghiên cứu Hợp đồng số kinh phí cấp cho Hợp đồng cũ tính vào kinh phí cấp cho Hợp đồng tiếp tục thực với Hợp đồng Đối với Đề tài bị đình theo định quan có thẩm quyền Hợp đồng bị chấm dứt Bên B không nộp hồ sơ để đánh giá, nghiệm thu Đề tài theo quy định pháp luật Bên B có trách nhiệm hồn trả tồn số kinh phí ngân sách nhà nước cấp chưa sử dụng theo định quan có thẩm quyền theo quy định hành Đối với Đề tài khơng hồn thành lỗi Bên A dẫn đến việc chấm dứt Hợp đồng Bên B khơng phải bồi hồn số kinh phí sử dụng để thực Đề tài phải thực việc tốn kinh phí theo quy định pháp luật Điều Xử lý tài sản chấm dứt Hợp đồng Khi chấm dứt Hợp đồng, việc xử lý tài sản mua sắm hình thành ngân sách nhà nước cấp cho Đề tài thực theo quy định pháp luật Các sản phẩm vật chất Đề tài sử dụng ngân sách nhà nước, nguồn thu sản phẩm tiêu thụ thị trường sau trừ khoản chi phí cần thiết, hợp lệ, phân chia theo quy định pháp luật Điều Điều khoản khác (Nội dung điều khoản lập theo yêu cầu quản lý đề tài Quỹ thời điểm ký kết hai bên thỏa thuận) Điều Cam kết Trong trình thực Hợp đồng, hai bên có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung có để chấm dứt thực Hợp đồng phải thơng báo cho bên 15 ngày làm việc trước tiến hành sửa đổi, bổ sung chấm dứt thực Hợp đồng, xác định trách nhiệm bên hình thức xử lý Các sửa đổi, bổ sung (nếu có) phải lập thành văn có đầy đủ chữ ký bên coi phận Hợp đồng để nghiệm thu kết Đề tài Khi hai bên gặp phải trường hợp bất khả kháng dẫn đến việc chậm thực nghĩa vụ thỏa thuận Hợp đồng có trách nhiệm thông báo cho Bên 10 ngày làm việc kể từ ngày xảy kiện bất khả kháng Hai bên có trách nhiệm phối hợp xác định nguyên nhân báo cáo quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để giải theo quy định pháp luật Hai bên cam kết thực quy định Hợp đồng có trách nhiệm hợp tác giải vướng mắc phát sinh trình thực Bên vi phạm cam kết Hợp đồng phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật Mọi tranh chấp phát sinh trình thực Hợp đồng bên thương lượng hòa giải để giải Trường hợp khơng hòa giải hai bên có quyền đưa tranh chấp Trọng tài để giải (hoặc khởi kiện Tòa án có thẩm quyền theo quy định pháp luật tố tụng dân sự) Điều 10 Hiệu lực Hợp đồng Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký Hợp đồng gồm trang, lập thành 08 có giá trị nhau, Bên giữ 04 bản./ Nguồn: Thông tư 40/2014/TT-BKHCN ... b) Trường hợp hai bên thỏa thuận ký Hợp đồng để thay kết nghiên cứu Hợp đồng cũ phận cấu thành kết nghiên cứu Hợp đồng số kinh phí cấp cho Hợp đồng cũ tính vào kinh phí cấp cho Hợp đồng tiếp... Việt: Nghiên cứu tài trợ Quỹ Phát triển khoa học công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) đề tài mã số: ” q) Thực quyền nghĩa vụ khác theo quy định Luật khoa học công nghệ văn liên quan Điều Chấm dứt Hợp đồng. .. Đề tài: Chức danh khoa học: Đơn vị công tác: Điện thoại quan: Mobile: Fax: Địa chỉ: Email: Cùng thỏa thuận thống ký kết Hợp đồng thực Đề tài khoa học công nghệ (sau gọi tắt Hợp đồng) với điều khoản
- Xem thêm -

Xem thêm: HỢP ĐỒNG NGHIÊN cứu KHOA học NCCB , HỢP ĐỒNG NGHIÊN cứu KHOA học NCCB

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn