Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội

10 68 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 22:01

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ., ngày tháng năm HỢP ĐỒNG MUA BÁN1 NHÀ Ở XÃ HỘI Số /HĐ - Căn Bộ Luật Dân ngày 14 tháng năm 2005; - Căn Luật Nhà ngày 29 tháng 11 năm 2005 Luật số 34/2009/QH12 ngày 18 tháng năm 2009 Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 126 Luật Nhà Điều 121 Luật Đất đai; - Căn Luật Bảo vệ người tiêu dùng ngày 17 tháng 11 năm 2010; - Căn Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 Chính phủ phát triển quản lý nhà xã hội; - Căn Nghị định 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ người tiêu dùng; - Căn Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 Bộ Xây dựng hướng dẫn thực số nội dung Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 Chính phủ phát triển quản lý nhà xã hội; - Căn đơn đề nghị mua nhà xã hội ông (bà)…… đề ngày ……tháng …… …năm …… - Căn cứ2 , Hai bên gồm: BÊN BÁN NHÀ Ở (sau gọi tắt Bên bán): Công ty chủ hộ đầu tư 3:…………………………………… - Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số… mã số doanh nghiệp số… …………… - Đại diện Ông (Bà): Chức vụ: Theo giấy ủy quyền (văn ủy quyền) số……(nếu có) - Số CMND (hộ chiếu): cấp ngày: / / ., - Địa chỉ: - Điện thoại Công ty: Fax: - Số tài khoản: Ngân hàng: - Mã số thuế: BÊN MUA NHÀ Ở (sau gọi tắt Bên mua): - Ông (bà): đại diện cho thành viên có tên phụ lục số 01 đính kèm theo hợp đồng - Số CMND (hộ chiếu): cấp ngày / ./ , tại… Đối với nhà xã hội nhà chung cư Các khác liên quan đến việc mua nhà Ghi tên Công ty chủ hộ đầu tư xây dựng bán nhà xã hội - Hộ thường trú: - Địa liên hệ: - Điện thoại: Fax (nếu có) - Số tài khoản (nếu có): Ngân hàng: - Mã số thuế (nếu có): : Hai bên đồng ý ký kết hợp đồng mua bán nhà xã hội với điều khoản sau đây: Điều Đặc điểm nhà xã hội mua bán Loại nhà : Địa nhà ở4: Diện tích sàn xây dựng nhà ở: .m2 Diện tích sử dụng nhà là: m2 (được tính theo kích thước thơng thủy theo quy định pháp luật nhà ở) Hai bên trí rằng, diện tích ghi Khoản Điều tạm tính tăng lên giảm theo thực tế đo đạc thời điểm bàn giao nhà (tối đa khơng q 5%) Bên Mua có trách nhiệm toán số tiền mua nhà cho Bên Bán theo diện tích thực tế bàn giao nhà ở; trường hợp diện tích thực tế chênh lệch cao thấp % ( phần trăm) so với diện tích ghi hợp đồng thì hai bên điều chỉnh lại giá bán nhà Nếu diện tích thực tế chênh lệch vượt % ( phần trăm) so với diện tích ghi hợp đồng thì giá bán nhà sẽ điều chỉnh lại theo diện tích đo đạc thực tế bàn giao nhà Trong biên bàn giao nhà phụ lục hợp đồng, hai bên trí sẽ ghi rõ diện tích thực tế bàn giao nhà ở, diện tích chênh lệch so với diện tích ghi hợp đồng mua bán ký (nếu có) Biên bàn giao nhà phụ lục hợp đồng mua bán nhà phận tách rời hợp đồng Diện tích sàn xây dựng nhà ở, diện tích sử dụng nhà ghi vào Giấy chứng nhận cấp cho Bên Mua xác định theo diện tích thực tế bàn giao nhà Năm hoàn thành việc xây dựng (ghi năm hoàn thành việc xây dựng): Các trang thiết bị chủ yếu gắn liền với nhà ở: Đặc điểm đất xây dựng nhà nêu Khoản Điều này: a) Thửa đất số: ô số: lô số: b) Tờ đồ số: .do quan lập; c) Diện tích đất sử dụng chung: m2 d) Diện tích đất dụng riêng: m2 Nguồn gốc sử dụng đất (được giao, công nhận): Điều Giá bán phương thức toán Giá bán nhà hộ nhà chung cư tính theo cơng thức lấy đơn giá 01 m sử dụng nhà (x) với tổng diện tích sử dụng nhà mua bán, cụ thể là: m sử dụng (x) đồng/1m2 sử dụng = đồng (Bằng chữ: ) Giá bán bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT (nếu bên bán thuộc diện phải nộp thuế VAT) Giá bán nêu không bao gồm khoản sau: Số nhà, thuộc phường (xã), quận (huyện, thị xã, thị trấn, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh (thành phố)… Đối với trường hợp ứng trước tiền huy động khách hàng - Các khoản lệ phí trước bạ, phí chi phí theo quy định pháp luật liên quan đến việc thực thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận cho Bên Mua Các khoản lệ phí chi phí Bên Mua chịu trách nhiệm tốn; - Chi phí kết nối, lắp đặt thiết bị sử dụng dịch vụ cho nhà gồm: dịch vụ cung cấp gas, dịch vụ bưu chính, viễn thơng, truyền hình dịch vụ khác mà Bên Mua sử dụng cho riêng nhà Các chi phí Bên Mua tốn trực tiếp cho đơn vị cung ứng dịch vụ; - Kinh phí bảo trì; - Phí quản lý vận hành nhà chung cư hàng tháng Các chi phí khác hai bên thỏa thuận Phương thức tốn: tốn bằng tiền Việt Nam thơng qua hình thức (trả tiền mặt chuyển khoản qua ngân hàng) Thời điểm xác định Bên Mua toán tiền thời điểm Bên Bán xuất phiếu thu khoản tiền nhận toán Bên Mua số tiền chuyển khoản ghi có vào tài khoản Bên Bán Thời hạn toán a) Thanh toán lần vào ngày tháng năm (hoặc thời hạn ngày, kể từ sau ngày kí kết hợp đồng này) b) Trường hợp mua nhà theo phương thức trả dần thì thực toán vào đợt sau: - Đợt .đồng vào ngày .tháng .năm .(hoặc sau ngày kể từ ngày kí kết hợp đồng này) - Đợt đồng vào ngày tháng năm .(hoặc sau .ngày kể từ toán xong đợt 1) - Đợt - Thanh tốn kinh phí bảo trì vào………… Trước đợt toán theo thỏa thuận khoản này, Bên bán có trách nhiệm thơng báo bằng văn (thơng qua hình thức fax, chuyển bưu điện ) cho Bên mua biết rõ số tiền phải toán thời hạn phải toán kể từ ngày nhận thông báo Điều Chất lượng cơng trình nhà Bên Bán cam kết bảo đảm chất lượng công trình theo thiết kế phê duyệt sử dụng vật liệu xây dựng mà hai bên cam kết hợp đồng Tiến độ xây dựng: Hai bên thống Bên Bán có trách nhiệm thực việc xây dựng nhà theo tiến độ thỏa thuận đây: (chỉ thỏa thuận trường hợp mua bán nhà hình thành tương lai): a) Giai đoạn 1:…………………………………………………………… b) Giai đoạn 2: ………………………………………………………… c) Giai đoạn 3: …………………………………………………………… d) ………………………………………………… Bên Bán phải thực xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu Bên Mua theo quy hoạch, thiết kế, nội dung, tiến độ dự án phê duyệt bảo đảm chất lượng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Nhà nước quy định Bên Bán phải hồn thành việc xây dựng cơng trình hạ tầng phục vụ nhu cầu thiết yếu Bên Mua theo nội dung dự án tiến độ phê duyệt trước ngày Bên Bán bàn giao nhà cho Bên Mua, bao gồm: hệ thống đường giao thông; hệ thống điện chiếu sáng công cộng, điện sinh hoạt; hệ thống cung cấp nước sinh hoạt, nước thải; hệ thống cung cấp chất đốt; hệ thống thông tin liên lạc (nếu có thỏa thuận Bên Bán phải xây dựng) .; hệ thống công trình hạ tầng xã hội như: (Các bên phải thỏa thuận cụ thể cơng trình mà Bên Bán có trách nhiệm phải xây dựng để phục vụ nhu cầu bình thường Bên Mua theo tiến độ dự án phê duyệt) Điều Quyền nghĩa vụ Bên Bán Quyền Bên Bán: a) Yêu cầu Bên Mua trả tiền mua nhà theo thỏa thuận Điều hợp đồng tính lãi suất trường hợp Bên Mua chậm toán theo tiến độ thỏa thuận Điều hợp đồng Việc tính lãi suất chậm tốn hai bên thoa thuận quy định cụ thể Điều hợp đồng này; b) Yêu cầu Bên Mua nhận bàn giao nhà theo thời hạn thỏa thuận ghi hợp đồng này; c) Được bảo lưu quyền sở hữu nhà có quyền từ chối bàn giao nhà bàn giao Giấy chứng nhận Bên Mua Bên Mua hồn tất nghĩa vụ tốn tiền theo thỏa thuận hợp đồng này; d) Có quyền ngừng yêu cầu nhà cung cấp ngừng cung cấp điện, nước dịch vụ tiện ích khác Bên Mua (hoặc bên mua lại nhà bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà từ Bên Mua) vi phạm Quy định quản lý nhà cấp có thẩm quyền ban hành; đ) Được quyền thay đổi trang thiết bị, vật liệu xây dựng cơng trình nhà nhà có giá trị chất lượng tương đương theo quy định pháp luật xây dựng; trường hợp thay đổi trang thiết bị, vật liệu hồn thiện bên nhà thì phải có thỏa thuận Bên Mua; e) Thực quyền trách nhiệm Ban quản trị nhà chung cư (nếu có) thời gian chưa thành lập Ban quản trị nhà chung cư; ban hành Bản nội quy nhà chung cư; thành lập Ban quản trị nhà chung cư; lựa chọn ký hợp đồng với doanh nghiệp quản lý, vận hành nhà chung cư để quản lý vận hành nhà chung cư kể từ đưa nhà chung cư vào sử dụng Ban quản trị nhà chung cư thành lập; g) Đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán hộ theo thỏa thuận Điều 13 hợp đồng này; h) Yêu cầu Bên Mua nộp phạt vi phạm hợp đồng bồi thường thiệt hại vi phạm thỏa thuận thuộc diện phải nộp phạt phải bồi thường hợp đồng theo định quan nhà nước có thẩm quyền; i) Các quyền khác hai bên thoả thuận: Nghĩa vụ Bên Bán: a) Cung cấp cho Bên Mua thơng tin xác quy hoạch chi tiết, thiết kế nhà nhà phê duyệt Cung cấp cho Bên Mua kèm theo hợp đồng 01 (một) vẽ thiết kế mặt bằng nhà mua bán phê duyệt giấy tờ pháp lý có liên quan đến việc mua bán nhà đó; b) Xây dựng nhà cơng trình hạ tầng theo quy hoạch, nội dung hồ sơ dự án tiến độ phê duyệt, đảm bảo bàn giao thì Bên Mua sử dụng sinh hoạt bình thường; c) Thiết kế diện tích, mặt bằng nhà thiết kế cơng trình hạ tầng tuân thủ quy hoạch quy định pháp luật xây dựng Thiết kế diện tích, mặt bằng nhà sẽ khơng bị thay đổi, trừ trường hợp có yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền, theo thỏa thuận Bên Mua Bên Bán quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận; d) Đảm bảo chất lượng xây dựng, kiến trúc kỹ thuật mỹ thuật nhà theo tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật hành; đ) Bảo quản nhà thời gian chưa giao nhà cho Bên Mua; thực bảo hành nhà theo quy định Điều hợp đồng này; e) Bàn giao nhà giấy tờ pháp lý có liên quan đến nhà mua bán cho Bên Mua theo thời hạn thỏa thuận hợp đồng này; g) Hướng dẫn hỗ trợ Bên Mua ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ với nhà cung cấp điện nước, viễn thông, truyền hình cáp….; h) Nộp khoản phí, lệ phí liên quan đến việc bán nhà theo quy định pháp luật; i) Làm thủ tục để quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho Bên Mua Trong trường hợp này, Bên Bán sẽ có văn thông báo cho Bên Mua việc nộp giấy tờ liên quan để Bên Bán làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho Bên Mua Trong thời hạn ngày, kể từ ngày nhận thông báo Bên Bán mà Bên Mua không nộp đầy đủ giấy tờ theo thông báo thì coi Bên Mua tự nguyện làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận Khi Bên Mua tự nguyện làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận thì Bên Bán phải hỗ trợ cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý nhà mua bán cho Bên Mua; k) Hỗ trợ Bên Mua làm thủ tục chấp nhà mua tổ chức tín dụng có u cầu Bên Mua; l) Nộp phạt vi phạm hợp đồng bồi thường thiệt hại cho Bên Mua vi phạm thỏa thuận thuộc diện phải nộp phạt bồi thường hợp đồng theo định quan nhà nước có thẩm quyền; m) Trường hợp nhà mua bán chung cư thì Bên Bán có trách nhiệm tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu để thành lập Ban quản trị nhà chung cư nơi có nhà bán; thực nhiệm vụ Ban quản trị nhà chung cư nhà chung cư chưa thành lập Ban quản trị; Nộp kinh phí bảo trì 2% theo quy định pháp luật phần diện tích thuộc sở hữu riêng Bên Bán chuyển tồn kinh phí bảo trì thu Bên Mua vào tài khoản ngân hàng giao cho Ban quản trị nhà chung cư n) Các nghĩa vụ khác bên thoả thuận (các thỏa thuận phải không trái pháp luật đạo đức xã hội) Điều Quyền nghĩa vụ Bên Mua Quyền Bên Mua: a) Nhận bàn giao nhà quy định Điều hợp đồng có chất lượng với thiết bị, vật liệu nêu bảng danh mục vật liệu xây dựng mà bên thỏa thuận kèm theo hợp đồng hồ sơ nhà theo thỏa thuận hợp đồng b) Được sử dụng………chỗ để xe ô tô/xe máy (các bên thỏa thuận cụ thể nội dung này); c) Yêu cầu Bên Bán làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo quy định pháp luật (trừ trường hợp Bên Mua tự nguyện thực thủ tục theo thỏa thuận); d) Được toàn quyền sở hữu, sử dụng nhà mua thực giao dịch theo quy định nhà xã hội, đồng thời sử dụng dịch vụ hạ tầng doanh nghiệp dịch vụ cung cấp trực tiếp thông qua Bên Bán sau nhận bàn giao nhà theo quy định sử dụng dịch vụ hạ tầng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ; đ) Được cấp Giấy chứng nhận sau 05 năm kể từ toán đủ 100% tiền mua nhà loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến hộ mua bán theo thỏa thuận hợp đồng theo quy định pháp luật; e) Yêu cầu Bên Bán hoàn thành việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội theo nội dung, tiến độ dự án phê duyệt; g) Có quyền từ chối nhận bàn giao nhà Bên Bán khơng hồn thành việc xây dựng đưa vào sử dụng công trình hạ tầng phục vụ nhu cầu thiết yếu, bình thường Bên Mua theo thỏa thuận Khoản Điều hợp đồng trường hợp diện tích sử dụng hộ (đối với nhà chung cư), diện tích sàn xây dựng (đối với nhà liền kế) thực tế nhỏ hơn/lớn % so với diện tích nhà ghi hợp đồng Việc từ chối nhận bàn giao nhà trường hợp không bị coi vi phạm điều kiện bàn giao nhà Bên Mua Bên Bán; h) Yêu cầu Bên Bán hỗ trợ thủ tục chấp nhà mua tổ chức tín dụng trường hợp Bên Mua có nhu cầu chấp nhà tổ chức tín dụng; i) Trường hợp nhà mua bán chung cư thì Bên mua có quyền yêu cầu Bên Bán tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu để thành lập Ban quản trị nhà chung cư nơi có nhà mua bán có đủ điều kiện thành lập Ban quản trị nhà chung cư theo quy định Bộ Xây dựng; yêu cầu Bên Bán nộp kinh phí bảo trì nhà chung cư theo quy định pháp luật; k) Các quyền khác hai bên thoả thuận: Nghĩa vụ Bên Mua: a) Thanh toán đầy đủ hạn số tiền mua nhà kinh phí bảo trì phần sở hữu chung 2% theo thỏa thuận; b) Nhận bàn giao nhà theo thỏa thuận hợp đồng này; c) Kể từ ngày bàn giao nhà ở, Bên Mua hoàn toàn chịu trách nhiệm nhà mua (trừ trường hợp thuộc trách nhiệm bảo đảm tính pháp lý việc bảo hành nhà hộ Bên Bán) tự chịu trách nhiệm việc mua, trì hợp đồng bảo hiểm cần thiết rủi ro, thiệt hại liên quan đến nhà bảo hiểm trách nhiệm dân phù hợp với quy định pháp luật; d) Kể từ ngày bàn giao nhà ở, kể trường hợp Bên Mua chưa vào sử dụng thì nhà sẽ quản lý bảo trì theo nội quy quản lý sử dụng nhà phải tuân thủ quy định cấp có thẩm quyền ban hành; đ) Thanh tốn khoản thuế lệ phí theo quy định pháp luật mà Bên Mua phải nộp thỏa thuận; e) Thanh tốn khoản chi phí dịch vụ như: điện, nước, truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, thông tin liên lạc khoản thuế, phí khác phát sinh theo quy định nhu cầu sử dụng Bên Mua; g) Thanh tốn phí quản lý vận hành nhà chung cư chi phí khác theo thoả thuận; h) Sử dụng nhà mục đích để theo quy định Luật Nhà theo thỏa thuận hợp đồng này; i) Nộp phạt vi phạm hợp đồng bồi thường thiệt hại cho Bên Bán vi phạm thỏa thuận thuộc diện phải nộp phạt bồi thường theo quy định hợp đồng theo định quan nhà nước có thẩm quyền; k) Trường hợp nhà mua bán chung cư thì phải chấp hành quy định Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư Bộ Xây dựng ban hành Bản nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư đính kèm theo hợp đồng này; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp quản lý vận hành việc bảo trì, quản lý vận hành nhà chung cư; thực nghĩa vụ khác theo định quan nhà nước có thẩm quyền vi phạm quy định quản lý, sử dụng nhà chung cư; l) Các nghĩa vụ khác theo thoả thuận bên (các thỏa thuận phải không trái pháp luật đạo đức xã hội) Điều Thuế khoản phí, lệ phí liên quan Bên Mua phải tốn lệ phí trước bạ, loại thuế, lệ phí loại phí có liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận theo quy định pháp luật Bên Bán làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho Bên Mua trình sở hữu, sử dụng nhà kể từ thời điểm nhận bàn giao Bên Mua có trách nhiệm nộp thuế loại lệ phí, chi phí (nếu có) theo quy định cho Nhà nước thực bán nhà mua cho người khác Bên Bán có trách nhiệm nộp nghĩa vụ tài thuộc trách nhiệm Bên Bán cho Nhà nước theo quy định pháp luật Các thỏa thuận khác hai bên (thỏa thuận theo quy định pháp luật) …………………………………… Điều Thời hạn giao nhận nhà Bên bán có trách nhiệm bàn giao nhà kèm theo trang thiết bị gắn với nhà giấy tờ pháp lý nhà nêu Điều hợp đồng cho Bên mua thời hạn .ngày, kể từ ngày Bên mua toán đủ 95% (nếu huy động ứng trước khách hàng) số tiền mua nhà (hoặc kể từ ngày hợp đồng ký kết) Việc bàn giao nhà phải lập thành biên có chữ ký xác nhận hai bên Việc bàn giao nhà sớm muộn so với thời gian quy định khoản này, không chậm .ngày, kể từ thời điểm đến hạn bàn giao nhà hộ cho Bên Mua; Bên Bán phải có văn thơng báo cho Bên Mua biết lý chậm bàn giao Trước ngày bàn giao nhà là… ngày, Bên Bán phải gửi văn thông báo cho Bên Mua thời gian, địa điểm thủ tục bàn giao Căn nhà hộ bàn giao cho Bên Mua phải theo thiết kế duyệt; phải sử dụng thiết bị, vật liệu nêu bảng danh mục vật liệu, thiết bị xây dựng mà bên thỏa thuận theo hợp đồng Vào ngày bàn giao nhà theo thông báo, Bên Mua người ủy quyền hợp pháp phải đến kiểm tra tình trạng thực tế nhà so với thỏa thuận hợp đồng này, với đại diện Bên Bán đo đạc lại diện tích sử dụng thực tế nhà ký vào biên bàn giao nhà Trường hợp Bên Mua người Bên Mua ủy quyền hợp pháp không đến nhận bàn giao nhà theo thông báo Bên Bán thời hạn…… ngày đến kiểm tra không nhận bàn giao mà khơng có lý đáng thì kể từ ngày đến hạn bàn giao nhà theo thông báo Bên Bán xem Bên Mua đồng ý, thức nhận bàn giao nhà theo thực tế Bên Bán thực xong trách nhiệm bàn giao theo hợp đồng, Bên Mua không quyền nêu lý không hợp lý để không nhận bàn giao; việc từ chối nhận bàn giao sẽ coi Bên Mua vi phạm hợp đồng sẽ xử lý theo quy định Điều 15 hợp đồng Kể từ thời điểm hai bên ký biên bàn giao nhà ở, Bên Mua toàn quyền sử dụng nhà chịu trách nhiệm có liên quan đến nhà mua bán, kể trường hợp Bên Mua có sử dụng hay chưa sử dụng nhà Các trường hợp thỏa thuận khác Điều Bảo hành nhà xã hội Bên bán có trách nhiệm bảo hành nhà theo quy định pháp luật Nhà Khi bàn giao nhà cho Bên Mua, Bên Bán phải thông báo cung cấp cho Bên Mua 01 biên nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định pháp luật xây dựng để bên xác định thời điểm bảo hành nhà Nội dung bảo hành nhà (kể hộ nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp) bao gồm: sửa chữa, khắc phục hư hỏng kết cấu nhà (dầm, cột, trần sàn, mái, tường, phần ốp, lát, trát), thiết bị gắn liền với nhà hệ thống loại cửa, hệ thống cung cấp chất đốt, đường dây cấp điện sinh hoạt, cấp điện chiếu sáng, hệ thống cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải, khắc phục trường hợp nghiêng, lún, sụt nhà Đối với thiết bị khác gắn với nhà thì Bên Bán thực bảo hành theo quy định nhà sản xuất nhà phân phối Bên Bán có trách nhiệm thực bảo hành nhà bằng cách thay sửa chữa điểm bị khuyết tật thay đồ vật loại có chất lượng tương đương tốt Việc bảo hành bằng cách thay sửa chữa Bên Bán Bên Bên Bán ủy quyền thực Bên Mua phải kịp thời thông báo bằng văn cho Bên Bán nhà có hư hỏng thuộc diện bảo hành Trong thời hạn ngày, kể từ ngày nhận thông báo Bên Mua, Bên Bán có trách nhiệm thực bảo hành hư hỏng theo thỏa thuận theo quy định pháp luật; Bên Mua phải tạo điều kiện để Bên Bán thực bảo hành nhà Nếu Bên Bán chậm thực việc bảo hành mà gây thiệt hại cho Bên Mua thì phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên Mua theo thiệt hại thực tế xảy Thời gian bảo hành nhà tính từ ngày Bên Bán ký biên nghiệm thu đưa nhà vào sử dụng theo quy định pháp luật xây dựng, cụ thể sau: a) Khơng 60 tháng hộ nhà chung cư cao từ tầng trở lên; b) Khơng 36 tháng hộ nhà chung cư cao từ đến tầng; c) Khơng 24 tháng nhà không thuộc diện quy định điểm a điểm b khoản Bên Bán không thực bảo hành nhà trường hợp sau đây: a) Trường hợp hao mòn khấu hao thông thường; b) Trường hợp hư hỏng lỗi Bên Mua người sử dụng bên thứ ba khác gây ra; c) Trường hợp hư hỏng kiện bất khả kháng; d) Trường hợp hết thời hạn bảo hành theo thỏa thuận khoản Điều này; đ) Các trường hợp không thuộc nội dung bảo hành theo thỏa thuận khoản Điều này, bao gồm thiết bị, phận gắn liền hộ Bên Mua tự lắp đặt tự sửa chữa mà không đồng ý Bên Bán; e) Các trường hợp khác bên thỏa thuận Sau thời hạn bảo hành theo thỏa thuận khoản Điều này, việc sửa chữa hư hỏng nhà thuộc trách nhiệm Bên Mua Việc bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư thực theo quy định pháp luật nhà Điều Trách nhiệm vi phạm hợp đồng Hai bên thoả thuận cụ thể trách nhiệm (như phạt; tính lãi, mức lãi suất; phương thức thực trách nhiệm ) vi phạm hợp đồng trường hợp Bên mua chậm toán tiền mua nhà chậm nhận bàn giao nhà ở, Bên bán chậm bàn giao nhà Điều 10 Các trường hợp bất khả kháng Bên mua Bên bán không bị coi vi phạm hợp đồng không bị phạt vi phạm chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại việc chậm thực không thực nghĩa vụ bên thỏa thuận hợp đồng có kiện bất khả kháng thiên tai, chiến tranh, hỏa hoạn, thay đổi quy định pháp luật trường hợp khác mà lỗi Bên gây Điều 11 Chuyển giao quyền nghĩa vụ Sau thời gian tối thiểu 05 năm kể từ thời điểm trả hết tiền mua nhà xã hội theo Hợp đồng ký thì người mua nhà xã hội phép thực đầy đủ quyền chủ sở hữu nhà theo quy định pháp luật nhà pháp luật dân Điều 12 Cam kết Bên Bên bán cam kết nhà nêu Điều hợp đồng thuộc quyền sở hữu Bên bán không thuộc diện bị cấm giao dịch theo quy định pháp luật Bên mua cam kết tìm hiểu, xem xét kỹ thông tin nhà Việc ký kết hợp đồng bên hồn tồn tự nguyện, khơng bị ép buộc, lừa dối Trong trình thực hợp đồng, cần thay đổi bổ sung nội dung hợp đồng thì bên thỏa thuận lập thêm phụ lục hợp đồng có chữ ký hai bên phụ lục hợp đồng có giá trị pháp lý hợp đồng Hai bên cam kết thực đầy đủ thỏa thuận quy định hợp đồng Điều 13 Chấm dứt hợp đồng Hợp đồng sẽ chấm dứt trường hợp sau: Hai bên đồng ý chấm dứt hợp đồng bằng văn Trong trường hợp này, hai bên sẽ thoả thuận điều kiện thời hạn chấm dứt Bên mua chậm trễ toán tiền mua nhà .ngày (hoặc tháng) Bên bán chậm trễ bàn giao nhà .ngày (hoặc tháng) Các thoả thuận khác Điều 14 Các thỏa thuận khác (Các thỏa thuận hợp đồng phải phù hợp với quy định pháp luật không trái đạo đức xã hội) Điều 15 Giải tranh chấp Trường hợp bên có tranh chấp nội dung hợp đồng thì hai bên bàn bạc giải thông qua thương lượng Trong trường hợp bên khơng thương lượng thì hai bên có quyền yêu cầu Toà án nhân dân giải theo quy định pháp luật Điều 16 Hiệu lực hợp đồng Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày (hoặc có hiệu lực kể từ ngày công chứng chứng nhận UBND chứng thực trường hợp pháp luật quy định phải công chứng chứng thực) Hợp đồng lập thành có giá trị pháp lý nhau, bên giữ .bản, lưu quan thuế, lưu quan công chứng chứng thực (nếu có) .bản lưu quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà BÊN MUA (Ký ghi rõ họ tên, tổ chức đóng dấu ghi chức vụ người ký) BÊN BÁN (Ký ghi rõ họ tên, tổ chức đóng dấu ghi chức vụ người ký) ... Hai bên đồng ý ký kết hợp đồng mua bán nhà xã hội với điều khoản sau đây: Điều Đặc điểm nhà xã hội mua bán Loại nhà : Địa nhà ở4 : Diện tích sàn xây dựng nhà ở: .m2 Diện... tiền mua nhà xã hội theo Hợp đồng ký thì người mua nhà xã hội phép thực đầy đủ quyền chủ sở hữu nhà theo quy định pháp luật nhà pháp luật dân Điều 12 Cam kết Bên Bên bán cam kết nhà nêu Điều hợp. .. phạm hợp đồng trường hợp Bên mua chậm toán tiền mua nhà chậm nhận bàn giao nhà ở, Bên bán chậm bàn giao nhà Điều 10 Các trường hợp bất khả kháng Bên mua Bên bán không bị coi vi phạm hợp đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội , Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội

Từ khóa liên quan