Hợp đồng mua bán nhà ở phục vụ tái định cư

5 40 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 22:01

MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở PHỤC VỤ TÁI ĐỊNH CƯ (Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 Bộ Xây dựng) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc , ngày tháng năm MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở PHỤC VỤ TÁI ĐỊNH CƯ Số /HĐ Căn Bộ Luật Dân sự; Căn Luật Nhà ngày 25 tháng 11 năm 2014; Căn Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 Chính phủ quy định chi Tiết hướng dẫn thi hành số Điều Luật Nhà ở; Căn Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng năm 2015 Bộ Xây dựng hướng dẫn thực số nội dung Luật Nhà Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 Chính phủ quy định chi Tiết hướng dẫn thi hành số Điều Luật Nhà ở; Căn đơn đề nghị mua nhà phục vụ tái định cư Ông (Bà) đề ngày tháng năm Căn cứ64 , Hai bên gồm: BÊN BÁN NHÀ Ở (sau gọi tắt Bên bán): - Tên đơn vị: - Người đại diện theo pháp luật: - Địa liên hệ: - Hộ thường trú: - Điện thoại: Fax (nếu có): - Số tài Khoản: Ngân hàng: - Mã số thuế: BÊN MUA NHÀ Ở (sau gọi tắt Bên mua): - Ông (bà)65: -Số CMND (hộ chiếu thẻ quân nhân thẻ cước công dân) số .cấp ngày ./ ./ .tại - Hộ thường trú tạm trú - Địa liên hệ: - Điện thoại: Fax (nếu có) - Số tài Khoản: .tại Ngân hàng: - Mã số thuế: Hai bên thống ký kết Hợp đồng mua bán nhà phục vụ tái định cư với nội dung sau đây: Điều Các thông tin nhà mua bán Loại nhà (căn hộ chung cư nhà riêng lẻ): Địa nhà ở: 3 Diện tích sử dụng m (đối với hộ chung cư diện tích thơng thủy) Các thơng tin phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung, phần sử dụng riêng, phần sử dụng chung (nếu hộ chung cư): Các trang thiết bị chủ yếu gắn liền với nhà ở: Đặc Điểm đất xây dựng: Điều Giá bán phương thức toán Giá bán nhà …………………… đồng (Bằng chữ: ) Giá bán bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT) Kinh phí bảo trì 2% giá bán hộ 66 đồng (Bằng chữ: ) Tổng giá trị hợp đồng đồng (Bằng chữ: ) Phương thức tốn: tốn tiền Việt Nam thơng qua hình thức (trả tiền mặt chuyển Khoản qua ngân hàng) Thời hạn thực toán (do bên thỏa thuận lựa chọn phương thức toán) a) Thanh toán lần vào ngày tháng năm (hoặc thời hạn ngày, kể từ sau ngày ký kết Hợp đồng này) b) Trường hợp mua nhà theo phương thức trả chậm, trả dần thực toán vào đợt sau: - Đợt .đồng - Đợt .đồng - Đợt đồng Trước đợt toán theo thỏa thuận Khoản này, Bên bán có trách nhiệm thơng báo văn (thơng qua hình thức fax, chuyển bưu điện ) cho Bên mua biết rõ số tiền phải toán thời hạn phải toán kể từ ngày nhận thông báo Trong trường hợp bên mua chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất (sau gọi tắt Giấy chứng nhận) bên bán khơng thu 95% giá trị Hợp đồng; giá trị lại Hợp đồng toán quan nhà nước cấp Giấy chứng nhận cho Bên mua Mức phí nguyên tắc Điều chỉnh mức phí quản lý vận hành nhà chung cư thời gian chưa thành lập Ban Quản trị nhà chung cư67 Điều Thời hạn giao nhận nhà hồ sơ kèm theo Bên bán có trách nhiệm bàn giao nhà kèm theo trang thiết bị gắn với nhà giấy tờ nhà nêu Điều Hợp đồng cho Bên mua thời hạn ……… ngày, kể từ ngày Bên mua toán đủ số tiền mua nhà theo quy định pháp luật (trừ trường hợp bên có thỏa thuận khác) Việc bàn giao nhà phải lập thành biên có chữ ký xác nhận hai bên Các thỏa thuận khác Điều Bảo hành nhà Bên bán có trách nhiệm bảo hành nhà theo quy định Luật Nhà Bên mua phải kịp thời thông báo văn cho Bên bán nhà có hư hỏng thuộc diện bảo hành Trong thời hạn ……… ngày, kể từ ngày nhận thông báo Bên mua, Bên bán có trách nhiệm thực việc bảo hành hư hỏng theo quy định Nếu Bên bán chậm thực bảo hành mà gây thiệt hại cho Bên mua phải chịu trách nhiệm bồi thường Không thực việc bảo hành trường hợp nhà bị hư hỏng thiên tai, địch họa lỗi người sử dụng gây Sau thời hạn bảo hành theo quy định Luật Nhà ở, việc sửa chữa hư hỏng thuộc trách nhiệm Bên mua Các thỏa thuận khác: Điều Quyền nghĩa vụ Bên bán Quyền Bên bán: a) Yêu cầu Bên mua trả đủ tiền mua nhà theo thỏa thuận nêu Điều Hợp đồng này; b) Yêu cầu Bên mua nhận bàn giao nhà theo thỏa thuận nêu Điều Hợp đồng này; c) Yêu cầu Bên mua thực đầy đủ nghĩa vụ tài liên quan đến việc mua bán nhà theo quy định pháp luật; d) Các quyền khác (nhưng không trái quy định pháp luật) Nghĩa vụ Bên bán: a) Bàn giao nhà kèm theo hồ sơ cho Bên mua theo thỏa thuận Điều hợp đồng này; b) Thực bảo hành nhà cho Bên mua theo quy định Điều Hợp đồng này; c) Bảo quản nhà trang thiết bị gắn liền với nhà thời gian chưa bàn giao nhà cho Bên mua; d) Có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho Bên mua (trừ trường hợp bên có thỏa thuận Bên mua chịu trách nhiệm làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận); đ) Bồi thường thiệt hại lỗi gây ra; e) Các nghĩa vụ khác (nhưng không trái với quy định pháp luật) Điều Quyền nghĩa vụ Bên mua Quyền Bên mua: a) Yêu cầu Bên bán bàn giao nhà kèm theo giấy tờ nhà theo thỏa thuận Điều Hợp đồng này; b) Yêu cầu Bên bán phối hợp, cung cấp giấy tờ có liên quan để làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận (nếu Bên mua nhận làm thủ tục này); c) Yêu cầu Bên bán bảo hành nhà theo quy định Điều Hợp đồng này; bồi thường thiệt hại việc giao nhà không thời hạn, chất lượng cam kết khác Hợp đồng; d) Các quyền khác (nhưng không trái với quy định pháp luật) Nghĩa vụ Bên mua: a) Trả đầy đủ tiền mua nhà theo thỏa thuận Điều Hợp đồng này; b) Nhận bàn giao nhà kèm theo giấy tờ nhà theo thỏa thuận Hợp đồng này; c) Nộp đầy đủ Khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến mua bán nhà cho Nhà nước theo quy định pháp luật; d) Các nghĩa vụ khác (nhưng không trái với quy định pháp luật) Điều Trách nhiệm bên vi phạm Hợp đồng Hai bên thỏa thuận cụ thể trách nhiệm (như phạt; tính lãi, mức lãi suất; phương thức thực trách nhiệm ) vi phạm Hợp đồng trường hợp Bên mua chậm toán tiền mua nhà chậm nhận bàn giao nhà ở, Bên bán chậm bàn giao nhà Điều Chuyển giao quyền nghĩa vụ Bên mua có quyền thực giao dịch chuyển nhượng, chấp, cho thuê để ở, tặng cho giao dịch khác theo quy định pháp luật nhà sau cấp Giấy chứng nhận nhà Thỏa thuận khác chuyển giao quyền nghĩa vụ không trái quy định pháp luật Điều Các trường hợp chấm dứt Hợp đồng Hợp đồng chấm dứt trường hợp sau: Hai bên đồng ý chấm dứt Hợp đồng văn Trong trường hợp này, hai bên thỏa thuận Điều kiện thời hạn chấm dứt Bên mua chậm trễ toán tiền mua nhà ngày (hoặc tháng) theo thỏa thuận Điều Hợp đồng Bên bán chậm trễ bàn giao nhà ngày (hoặc tháng) theo thời hạn thỏa thuận Điều Hợp đồng Các thỏa thuận khác Điều 10 Cam kết bên giải tranh chấp Hai bên cam kết thực nội dung Hợp đồng ký Trường hợp hai bên có tranh chấp nội dung Hợp đồng hai bên bàn bạc giải thông qua thương lượng Trong trường hợp hai bên khơng thương lượng hai bên có quyền u cầu Tòa án nhân dân giải theo quy định pháp luật Các cam kết khác Điều 11 Các thỏa thuận khác (Các thỏa thuận Hợp đồng phải phù hợp với quy định pháp luật không trái đạo đức xã hội) Điều 12 Hiệu lực Hợp đồng Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày Hợp đồng lập thành có giá trị pháp lý nhau, bên giữ bản, lưu quan thuế, lưu quan cơng chứng chứng thực (nếu có) … lưu quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận BÊN MUA (Ký ghi rõ họ tên, tổ chức đóng dấu ghi rõ chức vụ người ký) Nguồn: 19/2016/TT-BXD Ghi chú: BÊN BÁN (Ký, đóng dấu ghi rõ chức vụ người ký) 64 Các khác liên quan đến việc mua nhà phục vụ tái định cư 65 Ghi rõ họ tên người đại diện theo pháp luật bên mua tổ chức; ghi rõ họ tên cá nhân bên mua cá nhân 66 Đối với hộ nhà chung cư 67 Chỉ ghi hộ chung cư ... Quyền nghĩa vụ Bên bán Quyền Bên bán: a) Yêu cầu Bên mua trả đủ tiền mua nhà theo thỏa thuận nêu Điều Hợp đồng này; b) Yêu cầu Bên mua nhận bàn giao nhà theo thỏa thuận nêu Điều Hợp đồng này; c)... Bên mua theo thỏa thuận Điều hợp đồng này; b) Thực bảo hành nhà cho Bên mua theo quy định Điều Hợp đồng này; c) Bảo quản nhà trang thiết bị gắn liền với nhà thời gian chưa bàn giao nhà cho Bên mua; ... thực trách nhiệm ) vi phạm Hợp đồng trường hợp Bên mua chậm toán tiền mua nhà chậm nhận bàn giao nhà ở, Bên bán chậm bàn giao nhà Điều Chuyển giao quyền nghĩa vụ Bên mua có quyền thực giao dịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp đồng mua bán nhà ở phục vụ tái định cư , Hợp đồng mua bán nhà ở phục vụ tái định cư

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn