Hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

5 40 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 22:01

MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC (Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 Bộ Xây dựng) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ………., ngày……tháng……năm…… HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC Số ……/HĐ Căn Bộ Luật Dân sự; Căn Luật Nhà ngày 25 tháng 11 năm 2014; Căn Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 Chính phủ quy định chi Tiết hướng dẫn thi hành số Điều Luật Nhà ở; Căn Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng năm 2015 Bộ Xây dựng hướng dẫn thực số nội dung Luật Nhà Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 Chính phủ quy định chi Tiết hướng dẫn thi hành số Điều Luật Nhà ở; Căn đơn đề nghị mua nhà Ông (Bà) ……………………….đề ngày… … … …/… … … /… … … Căn cứ78………………………………………………….; BÊN BÁN NHÀ Ở (sau gọi tắt Bên bán): - Tên đơn vị: - Người đại diện theo pháp luật: - Hộ thường trú: - Địa liên hệ: - Điện thoại:……………………………………Fax (nếu có): - Số tài Khoản: …………………………… Ngân hàng: - Mã số thuế: BÊN MUA NHÀ Ở (sau gọi tắt Bên mua): - Ông (bà): ………………………………….là đại diện cho thành viên hộ gia đình79…………………………ký ngày…… /……./…………… Số CMND (hộ chiếu thẻ quân nhân):………………………… cấp ngày… /… /……., - Và vợ chồng (nếu có) là: Số CMND (hộ chiếu thẻ quân nhân): ………………………………cấp ngày… /… /……., - Hộ thường trú: - Điện thoại: - Địa liên hệ: Hai bên thống ký kết Hợp đồng mua bán nhà cũ thuộc sở hữu nhà nước với nội dung sau: Điều Thông tin nhà mua bán: Loại nhà (ghi rõ hộ chung cư, nhà riêng lẻ, nhà biệt thự) Địa nhà ở: Cấp (hạng) nhà ở: ………………………vị trí nhà Tỷ lệ chất lượng lại nhà là: Tổng diện tích sử dụng nhà ………… m2, diện tích nhà …………m2; diện tích nhà phụ ………….m2 Diện tích đất là: ……… m 2, sử dụng chung ………….m2, sử dụng riêng là: …………….m2 Diện tích đất liền kề nằm ngồi Hợp đồng thuê nhà (nếu có): …………….m (Kèm theo vẽ sơ đồ nhà ở, đất thể rõ diện tích theo Hợp đồng ngồi Hợp đồng thuê nhà ở) Điều Giá bán nhà ở, phương thức thời hạn toán Giá bán nhà (bao gồm tiền nhà tiền chuyển quyền sử dụng đất), đó: a) Tiền nhà là: …………………………………………… Việt Nam đồng (Bằng chữ:……………………………………………………………… ) b) Tiền chuyển quyền sử dụng đất …………………….Việt Nam đồng (Bằng chữ:……………………………………………………………… ) Tổng cộng: a + b = …………………………………… Việt Nam đồng (I) (Bằng chữ:……………………………………………………………… ) Số tiền mua nhà Bên mua miễn, giảm là: a) Tiền nhà là: …………………………………………… Việt Nam đồng (Bằng chữ:……………………………………………………………… ) b) Tiền sử dụng đất là: ………………………………………Việt Nam đồng (Bằng chữ:……………………………………………………………… ) Tổng cộng: a + b = ………………………………… Việt Nam đồng (II) (Trong giảm tiền nhà áp dụng quy định tại80 Miễn, giảm tiền sử dụng đất áp dụng quy định tại81 ) Số tiền mua nhà thực tế Bên mua phải trả cho Bên bán (I - II) là: ………………………Việt Nam đồng; (Bằng chữ:……………………………………………………………… ) Phương thức toán: Bên mua trả (ghi rõ toán tiền mặt Việt Nam đồng chuyển vào tài Khoản Bên bán)82: ……………………… Thời hạn toán: a) Bên mua có trách nhiệm trả tiền lần sau ký Hợp đồng Bên bán có trách nhiệm giao cho Bên mua Phiếu báo toán tiền mua nhà sau ký hợp đồng này; b) Sau nhận Phiếu báo toán tiền mua nhà ở, Bên mua có trách nhiệm tốn đủ tiền mua nhà thời hạn địa Điểm ghi Phiếu báo toán Điều Thời hạn giao nhận nhà Hai bên thống thời gian giao nhận nhà vào ngày ……… tháng …… năm …… kể từ ngày bên mua toán đủ số tiền mua nhà (hoặc …………) 2 Sau Bên mua thực đầy đủ nghĩa vụ tài mua bán nhà nhận nhà theo thời hạn quy định Khoản Điều Bên bán có trách nhiệm hồn tất hồ sơ mua bán nhà chuyển sang cho quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất (sau gọi tắt Giấy chứng nhận) cho Bên mua Điều Quyền nghĩa vụ Bên bán Quyền Bên bán: a) Yêu cầu Bên mua toán đầy đủ, hạn tiền mua nhà theo quy định Điều hợp đồng này; b) Bàn giao nhà cho Bên mua theo thời gian thỏa thuận; c) Yêu cầu Bên mua bảo quản nhà thời gian chưa hoàn tất thủ tục mua bán nhà ở; d) Chấm dứt Hợp đồng mua bán nhà trường hợp ……… ngày kể từ ngày ký kết Hợp đồng mà Bên mua không thực tốn tiền mua nhà mà khơng có lý đáng; đ) Các quyền khác theo thỏa thuận Nghĩa vụ Bên bán: a) Giao nhà cho Bên mua thời hạn quy định Khoản Điều Hợp đồng này; b) Hướng dẫn Bên mua nộp nghĩa vụ tài liên quan đến việc mua bán nhà này; c) Xác định diện tích nhà mua bán làm thủ tục chuyển hồ sơ mua bán nhà sang quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận cho Bên mua; d) Phổ biến, hướng dẫn cho Bên mua biết quy định quản lý sử dụng nhà nhà mua bán nhà chung cư, nhà biệt thự; đ) Chấp hành định quan có thẩm quyền việc giải tranh chấp Hợp đồng này; e) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận Điều Quyền nghĩa vụ Bên mua Quyền Bên mua: a) Yêu cầu Bên bán bàn giao nhà kèm theo giấy tờ nhà theo thỏa thuận Điều Hợp đồng này; b) Yêu cầu Bên bán làm thủ tục để quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận sau hoàn thành thủ tục mua bán nhà ở; c) Các quyền khác theo thỏa thuận Nghĩa vụ Bên mua: a) Thanh toán đầy đủ tiền mua nhà nộp nghĩa vụ tài mua bán nhà theo quy định; b) Chấp hành đầy đủ quy định quản lý sử dụng nhà định quan có thẩm quyền giải tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này; c) Chấp hành quy định giữ gìn vệ sinh mơi trường an ninh trật tự khu vực cư trú; d) Trường hợp …… ngày kể từ ngày ký kết Hợp đồng mà Bên mua khơng tốn đủ tiền mua nhà theo u cầu Phiếu báo toán tiền mua nhà khơng nộp nghĩa vụ tài theo quy định mà khơng có lý đáng bị chấm dứt Hợp đồng Nếu Bên mua muốn tiếp tục mua nhà phải ký kết lại Hợp đồng mua bán nhà mới; e) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận Điều Cam kết bên Hai bên cam kết thực nội dung Hợp đồng ký Trường hợp bên có tranh chấp nội dung Hợp đồng hai bên bàn bạc giải thông qua thương lượng Trong trường hợp bên không thương lượng có quyền u cầu Tòa án nhân dân giải theo quy định pháp luật Các cam kết khác theo thỏa thuận Điều Hiệu lực Hợp đồng Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ………… Hợp đồng lập thành 04 bản, có giá trị nhau, bên giữ 01 bản, 01 chuyển quan cấp Giấy chứng nhận, 01 chuyển cho quan thuế./ BÊN MUA NHÀ Ở (ký ghi rõ họ tên) BÊN BÁN NHÀ Ở (ký tên, đóng dấu) Bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất kèm theo Hợp đồng mua bán (đính kèm Hợp đồng mua bán nhà số…… ký ngày… /…./….) Ví dụ 1: Trường hợp người mua nhà mua có diện tích theo Hợp đồng thuê nhà Bản vẽ sơ đồ, vị trí mặt nhà theo Hợp đồng thuê nhà Đại diện đứng tên Ký hợp đồng mua bán nhà (ký ghi rõ họ tên) Bên bán nhà (ký tên, đóng dấu) Ví dụ 2: Trường hợp người mua nhà mua diện tích theo Hợp đồng th diện tích nằm ngồi Hợp đồng thuê Bản vẽ sơ đồ, vị trí mặt nhà theo Hợp đồng thuê nhà Hợp đồng thuê nhà Đại diện đứng tên ký Hợp đồng mua bán nhà (ký ghi rõ họ tên) Bên bán nhà (ký tên, đóng dấu) Ghi chú: Trường hợp Bên thuê mua diện tích theo Hợp đồng sử dụng vẽ theo Hợp đồng thuê nhà theo ví dụ 1; trường hợp Bên mua có diện tích nằm ngồi Hợp đồng lập vẽ sơ đồ theo ví dụ Nguồn: 19/2016/TT-BXD ... BÊN BÁN NHÀ Ở (ký tên, đóng dấu) Bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất kèm theo Hợp đồng mua bán (đính kèm Hợp đồng mua bán nhà số…… ký ngày… /…./….) Ví dụ 1: Trường hợp người mua nhà mua có diện tích theo Hợp. .. người mua nhà mua diện tích theo Hợp đồng th diện tích nằm ngồi Hợp đồng thuê Bản vẽ sơ đồ, vị trí mặt nhà theo Hợp đồng thuê nhà Hợp đồng thuê nhà Đại diện đứng tên ký Hợp đồng mua bán nhà (ký ghi... nằm ngồi Hợp đồng thuê nhà (nếu có): …………….m (Kèm theo vẽ sơ đồ nhà ở, đất thể rõ diện tích theo Hợp đồng ngồi Hợp đồng thuê nhà ở) Điều Giá bán nhà ở, phương thức thời hạn toán Giá bán nhà (bao
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước , Hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn