Giao án tự chọn toán 9 full (đình kèm file word)

14 69 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 21:47

I. Mục tiu :1. Kiến thức: Củng cố các dấu hiệu nhận biết một đường thẳng là một tiếp tuyến của một đường trịn v cc tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.2. Kỹ năng : Vận dụng thành thạo các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến và các tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau để làm bài tập.3. Thái độ : Tạo hứng th học tập mơn tốn, rn luyện tính cẩn thận, chính xc.II. Chuẩn bị của thầy v trị:1. Thầy : Bảng phụ, phiếu học tập, compa, thước thẳng.2. Trị : Ôn lại các kiên thức đ học. Trường THCS Nguyễn Viết Xuân Tuần: 28 - Tiết: Ngày dạy: Lớp: A,B,C Gv: VẬN DỤNG TÍNH CHẤT HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU I Mục tiêu : Kiến thức: - Củng cố dấu hiệu nhận biết đường thẳng tiếp tuyến đường tròn tính chất hai tiếp tuyến cắt Kỹ : Vận dụng thành thạo dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến tính chất hai tiếp tuyến cắt để làm tập Thái độ : Tạo hứng thú học tập môn tốn, rèn luyện tính cẩn thận, xác II Chuẩn bị thầy trò: Thầy : Bảng phụ, phiếu học tập, compa, thước thẳng Trò : Ơn lại kiên thức học III Hoạt động lớp: Hđ thầy trò Kiểm tra: Cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn bán kính cm Diện tích tam giác ABC bằng: A 6cm2; 3 B cm ; 3 cm2 D cm2; C Phát kiến thức : Bài 48 (SBT – Tr 134): Cho đường tròn (O), điểm A nằm bên ngồi đường tròn Kẻ tiếp tuyến AM, AN với đường tròn (M, N tiếp điểm) a) Chứng minh OA  MN b) Vẽ đường kính NOC Chứng minh MC // AO c) Tính độ dài cạnh tam giác AMN biết OM = 3cm, OA = 5cm Giáo Án Tự Chon Toán Nội dung Đáp án: Chọn: D 3 cm2 Bài giải: GT: Cho (O ; 3cm); có AM AN hai tiếp tuyến (M N tiếp điểm); Đường kính NOC; OA = 5cm KL: a) OA  MN b) MC // AO c) Tính: AM = ?; AN = ?; MN = ? CM: a) Ta có: AM = AN, AO phân giác MAN (t/c hai tiếp tuyến cắt A) Tam giác AMN cân A, AO tia phân giác MAN nên OA  MN b) Gọi H giao điểm MN AO Ta có: MH = HN, CO = ON nên HO đường trung bình tam giác MNC Suy HO // MC, MC // AO Năm Học: 2017-2018 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân Gv: Hđ thầy trò n A o Nội dung AN2 = AO2 – ON2 = 52 – 32 = 16 suy ra: AN = 4cm Ta có: AO.HN = AN.NO hay 5.HN = 4.3 suy HN = 2,4cm Do MN = 4,8cm Vậy AM = AN = 4cm; MN = 4,8cm m c Bài giải: GV: Hướng dẫn HS sử dụng tính chất hai tiếp Gọi H tiếp điểm (I) với BC Đường phân tuyến cắt để chứng minh toán giác AI đường cao nên A, I, H thẳng HS: Đứng chỗ trình bày chứng minh theo hàng, HB = HC gợi ý giáo viên HAC  30 ; AH = 3.IH = 3.r GV: Ghi bảng lời giải HS: Cả lớp làm vào nhận xét bổ xung HC = AH.tg30 = 3r = 3.r 3 Củng cố: Bài 53 (SBT S ABC = BC.AH = HC.AH = 3.r.3r = 3.r – Tr 135): Tính diện tích a tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn (O ; r) i r b - h c Hướng dẫn nhà : (2/) Học theo sgk + ghi Xem lại tập chữa + Làm tập SGK Giáo Án Tự Chon Toán Năm Học: 2017-2018 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân Tuần: 28 - Tiết: Ngày dạy: Lớp: A,B,C Gv: VẬN DỤNG TÍNH CHẤT HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU (tt) I Mục tiêu : Kiến thức: - Củng cố dấu hiệu nhận biết đường thẳng tiếp tuyến đường tròn tính chất hai tiếp tuyến cắt Kỹ : - Vận dụng thành thạo dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến tính chất hai tiếp tuyến cắt để làm tập Thái độ : - Tạo hứng thú học tập mơn tốn, rèn luyện tính cẩn thận, xác II Chuẩn bị thầy trò: Thầy : Bảng phụ, phiếu học tập, compa, thước thẳng Trò : Ơn lại kiên thức học III Hoạt động lớp: Hđ thầy trò Nội dung Kiểm tra: Cho góc xAy khác góc bẹt Tâm Đáp án: đường tròn tiếp xúc với hai cạnh góc xAy Nằm tia phân giác góc xAy nằm đường nào? Phát kiến thức : Bài 56 (SBT – Tr 135): Cho tam giác ABC vuông A, đường cao AH Vẽ đường tròn (A ; AH) Kẻ tiếp tuyến BD, CE với đường tròn (D, E tiếp điểm khác H) Chứng minh rằng: a) Ba điểm D, A, E thẳng hàng b) DE tiếp xúc với đường tròn đường kính BC Bài giải: a) Ta có: A  A ; A  A (t/c tiếp tuyến cắt nhau) Mà A  A  90  A  A  A  A  180  D, A, E thẳng hàng 2 b) MA = MB = MC =  A (M ; Giáo Án Tự Chon Toán 3 BC (t/c  vuông) BC ) Năm Học: 2017-2018 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân Gv: Hđ thầy trò Nội dung Hình thang DBCE có AM đường trung bình (vì AD = AE, MB = MC)  MA // DB  MA  DE Vậy DE tiếp tuyến đường tròn đường kính BC E a d Bài giải: Gọi I tâm đường tròn nội tiếp tam giác h m GV: Hướng dẫn HS sử dụng t/c hai tiếp tuyến ABC Ta có: S ABC = S AIB + S BIC + S CIA cắt để chứng minh toán AB.r BC.r CA.r HS: Đứng chỗ trình bày chứng minh theo = + + 2 gợi ý giáo viên BC CA  GV: Ghi bảng lời giải  AB = + + r HS: Cả lớp làm vào nhận xét 2   Củng cố: = p.r Bài 57 (SBT – Trang 136): CMR: Nếu tam giác ABC có chu vi 2p, bán kính đường tròn nội tiếp r diện tích S tam giác có cơng thức: S = p.r b c A r r i B - r C Hướng dẫn nhà : (2/) Học theo sgk + ghi Xem lại tập chữa + Làm tập SGK Giáo Án Tự Chon Toán Năm Học: 2017-2018 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân Tuần: 29 - Tiết: Ngày dạy: Lớp: A,B,C Gv: ƠN TẬP TÍNH CHẤT & ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax2 (a  0) I Mục tiêu : Kiến thức: - Củng cố tính chất đồng biến, nghịch biến hàm số y = ax (a  0), hình dạng đồ thị cách vẽ đồ thị hàm số Kỹ : Vận dụng tính chất đồng biến, nghịch biến hàm số y = ax (a  0), để làm tập vẽ đồ thị hàm số Thái độ : - Tạo hứng thú học tập mơn tốn, rèn luyện tính cẩn thận, xác II Chuẩn bị thầy trò: Thầy : Bảng phụ, phiếu học tập, compa, thước thẳng Trò : Ơn lại kiên thức học III Hoạt động lớp: Hđ thầy trò Kiểm tra: Hàm số y = ax (a  0) xác định nào? Khi a > hàm số đồng biến nào? Nghịch biến nào? Khi a < hàm số đồng biến nào? Nghịch biến nào? Nội dung * Tính chất: - Hàm số xác định x  - Nếu a > hàm số nghịch biến x < đồng biến x > - Nếu a < hàm số đồng biến x < nghịch biến x > * Đồ thị: Đồ thị hàm số y = ax (a  0) có dạng - Đồ thị hàm số y = ax2 (a  0) nào? Đồ thị hàm số có tên gọi nào? đường cong qua gốc toạ độ nhận trục Oy làm trục đối xứng Đường cong gọi parabol đỉnh O Nếu a > parabol nằm phía nào? Điểm O - Nếu a > đồ thị nằm phía trục Ox O điểm đồ thị? điểm thấp đồ thị Nếu a < parabol nằm phía nào? Điểm O - Nếu a < đồ thị nằm phía trục Ox O điểm đồ thị? điểm cao đồ thị * Cách vẽ parabol y = ax2 (a  0), biết Phát kiến thức mới: điểm khác điểm O nó: Trong mp toạ độ Oxy, giả sử biết điểm M(x ; y0) khác điểm O thuộc parabol y = ax2 Gọi P hình chiếu M lên Ox Lần lượt chia đoạn OP, PM thành n phần (trong hình vẽ, n = 4) Qua điểm chia đoạn OP, kẻ đt // với Oy Nối O với điểm chia PM Giáo Án Tự Chon Toán Năm Học: 2017-2018 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân Gv: Hđ thầy trò Đánh số thứ tự đt đoạn thẳng hình Lấy giao điểm cặp gồm đt đoạn thẳng thứ tự Nối giao điểm này, ta phần parabol Lấy thêm hình đối xứng phần qua trục Oy, ta parabol y = ax2 Củng cố: Nêu bước vẽ parabol y = ax2? Nội dung y M(x0 ; y0 ) P -4 - -3 -2 -1 O x - Lập bảng số giá trị tương ứng x y - Biểu diễn cặp giá trị mặt phẳng toạ độ Oxy - Nối điểm lại đường cong Hướng dẫn nhà : (2/) Học theo sgk + ghi Xem lại tập chữa + Làm tập SGK Giáo Án Tự Chon Toán Năm Học: 2017-2018 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân Tuần: 29 - Tiết: Ngày dạy: Lớp: A,B,C Gv: ÔN TẬP TỨ GIÁC NỘI TIẾP I Mục tiêu : Kiến thức: - Củng cố định nghĩa, tính chất tứ giác nội tiếp Kỹ : - Vận dụng thành thạo định nghĩa, tính chất tứ giác nội tiếp để làm tập Thái độ : - Tạo hứng thú học tập mơn tốn, rèn luyện tính cẩn thận, xác II Chuẩn bị thầy trò: Thầy : Bảng phụ, phiếu học tập, compa, thước thẳng Trò : Ơn lại kiên thức học III Hoạt động lớp: Hđ thầy trò Nội dung Kiểm tra: Thế tứ giác nội tiếp? Một tứ giác nội tiếp có tính chất gì? Phát kiến thức : Bài tập: Biết ABCD tứ giác nội tiếp Đáp án: Một tứ giác có bốn đỉnh nằm đường tròn gọi tứ giác nội tiếp đường tròn (gọi tắt tứ giác nội tiếp) Trong tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối diện 1800 Hãy điền vào chỗ trống bảng sau: Trường hợp Góc 1) 2) 3) 4) 5) 6)  850 700 550 1000 1000  750 1100 450 650 900 180   950 1100 1250 800 800 1800   1050 700 1350 1150 900 D Củng cố: Bài 55: SGK Bài 55: SGK Cho ABCD tứ giác nội tiếp đường tròn Ta có: MAB  80  300  500 (M), biết DAB  800 ; DAM  300 ; BMC  700 1800  700 BCM   550 Hãy tính số đo góc: MAB , BCM , AMB , AMB  1800  2.500  800 DMC , AMD , MCD BCD AMD  1800  2.300  1200 MCD  1800  (800  550 )  450 Theo t/c tứ giác nội tiếp) A B C Giáo Án Tự Chon Toán Năm Học: 2017-2018 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân Gv: Hđ thầy trò a Nội dung DMC  1800  2.450  900 b BCD  1800  800  1000 (Theo t/c tứ giác nội tiếp) 80 30 m 70 c d - Hướng dẫn nhà : (2/) Học theo sgk + ghi Xem lại tập chữa + Làm tập SGK Giáo Án Tự Chon Toán Năm Học: 2017-2018 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân Tuần: 31 - Tiết: Ngày dạy: Lớp: A,B,C Gv: ÔN TẬP CÔNG THỨC NGHIỆM – CÔNG THỨC NGHIỆM THU GỌN I Mục tiêu : Kiến thức: - Củng cố công thức nghiệm – công thức nghiệm thu gọn phương trình bậc hai Kỹ : - Vận dụng công thức nghiệm, công thức nghiệm thu gọn để giải phương trình bậc hai dạng tổng quát, đơn giản Thái độ : - Tạo hứng thú học tập mơn tốn, rèn luyện tính cẩn thận, xác II Chuẩn bị thầy trò: Thầy : Bảng phụ, phiếu học tập, thước thẳng Trò : Ôn lại kiên thức học III Hoạt động lớp: Hđ thầy trò Nội dung Kiểm tra:  Công thức nghiệm: Phát biểu công thức nghiệm phương Đối với phương trình ax2 + bx + c = (a  0), biệt trình bậc hai? thức  = b2 – 4ac - Nếu  < phương trình vơ nghiệm - Nếu  = phương trình có nghiệm kép: x2  x2   b 2a - Nếu  > phương trình có hai nghiệm phân biệt: x1  Phát kiến thức mới: GV: Khi ta có cơng thức nghiệm thu gọn? Phát biểu công thức nghiệm thu gọn? HS: Khi hệ số b phương trình viết dạng tích với số biểu thức b   b   ; x2  2a 2a  Công thức nghiệm thu gọn: Đối với phương trình ax2 + bx + c = (a  0), b = 2b’, biệt thức  ' = b2 – 4ac - Nếu  ' < phương trình vơ nghiệm - Nếu  ' = phương trình có nghiệm kép: x2  x2   b' a - Nếu  ' > phương trình có hai nghiệm phân biệt: Giáo Án Tự Chon Toán 9 Năm Học: 2017-2018 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân Gv: Hđ thầy trò Nội dung x1  Củng cố: Bài tập: Giải phương trình sau: a) x2 – x – 12 = b) x2 – 4x + = b'   ' b'   ' ; x2  a a Bài tập: a) Ta có:  = (–1) – 4.1.( –12) = 49  = Phương trình cho có hai nghiệm phân biệt: (1)  (1)   3  ; x2  2.1 2.1 b 4 b) Ta có: b'    2 2 x1  Nên:  ' = (–2)2 – 1.3 =  ' = Phương trình cho có hai nghiệm phân biệt: x1  - (2)  (2)   ; x2   1 Hướng dẫn nhà : (2/) Học theo sgk + ghi Xem lại tập chữa + Làm tập SGK Giáo Án Tự Chon Toán 10 Năm Học: 2017-2018 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân Tuần: 31 - Tiết: Ngày dạy: Lớp: A,B,C Gv: ÔN TẬP DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TỨ GIÁC NỘI TIẾP I Mục tiêu : Kiến thức: - Củng cố dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp Kỹ : - Nhận biết tứ giác đặc biệt nội tiếp đường tròn, xác định tâm đường tròn nội tiếp tứ giác đặc biệt Thái độ : - Tạo hứng thú học tập mơn tốn, rèn luyện tính cẩn thận, xác II Chuẩn bị thầy trò: Thầy : Bảng phụ, phiếu học tập, compa, thước thẳng Trò : Ơn lại kiên thức học III Hoạt động lớp: Hđ thầy trò Kiểm tra: Có dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp? Nêu dấu hiệu Nội dung Đáp án: Có hai dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp  Dấu hiệu 1: Nếu bốn đỉnh tứ giác nằm đường tròn tứ giác nội tiếp đường tròn  Dấu hiệu 2: Nếu tứ giác có tổng hai góc đối diện 1800 tứ giác nội tiếp đường tròn  Chú ý: Dấu hiệu áp dụng để chứng Phát kiến thức mới: minh tứ giác nội tiếp sau: Dấu hiệu áp dụng tập Nếu hai điểm nhìn đoạn thẳng hai nào? góc hai điểm nằm nửa mặt phẳng có bờ đường thẳng chứa đoạn thẳng hai điểm hai đầu mút đoạn thẳng nằm đường tròn Tức tứ giác tạo bốn điểm nội tiếp đường Nếu hai góc hai góc vng ta có tròn ý gì? Đặc biệt: Nếu hai góc góc vng chúng khơng thiết phải nằm nửa mặt phẳng đoạn thẳng đường kính đường tròn ngoại tiếp tứ giác Giáo Án Tự Chon Toán 11 Năm Học: 2017-2018 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân Hđ thầy trò Củng cố: Bài 57: SGK Trong hình sau, hình nội tiếp đường tròn? Vì sao? Hình bình hành; hình chữ nhật; hình vng; hình thang; hình thang vng; hình thang cân - Gv: Nội dung Bài 57: SGK - Hình chữ nhật nội tiếp đường tròn Vì tứ giác có góc vng - Hình vng nội tiếp đường tròn Vì hình chữ nhật đặc biệt - Hình thang cân nội tiếp đường tròn Vì có tổng hai góc kề cạnh 1800 Hướng dẫn nhà : (2/) Học theo sgk + ghi Xem lại tập chữa + Làm tập SGK Giáo Án Tự Chon Toán 12 Năm Học: 2017-2018 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân Tuần: - Tiết: Ngày dạy: Lớp: A,B,C Gv: GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI BẰNG CƠNG THỨC NGHIỆM I Mục tiêu : Kiến thức: - Củng cố công thức nghiệm – cơng thức nghiệm thu gọn phương trình bậc hai Kỹ : - Vận dụng công thức nghiệm, cơng thức nghiệm thu gọn để giải phương trình bậc hai dạng tổng quát, đơn giản Thái độ : - Tạo hứng thú học tập mơn tốn, rèn luyện tính cẩn thận, xác II Chuẩn bị thầy trò: Thầy : Bảng phụ, phiếu học tập, thước thẳng Trò : Ơn lại kiên thức học III Hoạt động lớp: Hđ thầy trò Nội dung Kiểm tra: HS1:  = (–7)2 – 4.1.12 =  = HS1: Giải ptr: x2 – 7x + 12 = cơng Phương trình cho có hai nghiệm phân biệt: (7)  (7)  thức nghiệm x1   ; x2   2.1 2.1 HS2:  = 22 – (–1).5 =  ' = HS2: Giải ptr: –x2 + 4x + = cơng Phương trình cho có hai nghiệm phân biệt: thức nghiệm thu gọn 2  2  x1   1 ; x   ' Phát kiến thức mới: Bài tập: Với giá trị m phương trình sau có nghiệm kép, vơ nghiệm, có hai nghiệm phân biệt a) 3x2 – 2x + m = 0; b) m2x2 – mx + = 1 1 Bài tập: a) Ta có:  = (–1) – 3.m = – 3m  Phương trình cho vơ nghiệm  ' < tức là: ' – 3m <  3m  1  m   Ptr cho có nghiệm kép  ' = tức là: – 3m =  3m  1  m   Phương trình cho có hai nghiệm phân biệt  > tức là: ' – 3m >  3m  1  m  b) Ta có:  = (–m)2 – 4.2.m2 = – 7m2  Phương trình cho vô nghiệm  < tức là: – 7m2 <  m > Giáo Án Tự Chon Toán 13 Năm Học: 2017-2018 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân Hđ thầy trò Gv: Nội dung  Ptr cho có nghiệm kép  = tức là: – 7m2 =  m =  Phương trình cho có hai nghiệm phân biệt  > tức là: – 7m2 >  m < Củng cố: Bài tập: Khơng cần tính biệt thức  Các phương trình có hai nghiệm phân biệt kết luận phương trình sau có hai có hệ số a c trái dấu nghiệm phân không? Vì sao? a) (  )x2 – 2 x – = b) x2 – (  3) x +  = Hướng dẫn nhà : (2/) Học theo sgk + ghi Xem lại tập chữa + Làm Giáo Án Tự Chon Toán 14 Năm Học: 2017-2018 ... điểm chia PM Giáo Án Tự Chon Toán Năm Học: 2017-2018 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân Gv: Hđ thầy trò Đánh số thứ tự đt đoạn thẳng hình Lấy giao điểm cặp gồm đt đoạn thẳng thứ tự Nối giao điểm này,... 2p, bán kính đường tròn nội tiếp r diện tích S tam giác có cơng thức: S = p.r b c A r r i B - r C Hướng dẫn nhà : (2/) Học theo sgk + ghi Xem lại tập chữa + Làm tập SGK Giáo Án Tự Chon Toán Năm... (2/) Học theo sgk + ghi Xem lại tập chữa + Làm tập SGK Giáo Án Tự Chon Toán Năm Học: 2017-2018 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân Tuần: 29 - Tiết: Ngày dạy: Lớp: A,B,C Gv: ÔN TẬP TỨ GIÁC NỘI TIẾP I
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao án tự chọn toán 9 full (đình kèm file word), Giao án tự chọn toán 9 full (đình kèm file word)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn