tài liệu về opamp (phân tích về đặc tính và cấu tạo)

10 89 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 21:37

20/10/2018 Scribd Bài Tập: Bài :Cho mạch điện hình 1: Biết R f  = R in = R in = R in2 = R=10kΩ, nguồn cung cấp VCC= ± 15V Câu 1: Hãy cho biết tên mạch khuếch đại trên, tìm hệ số khuếch đại AV Câu 2: Mắc thêm điện trở R 1=10k  Câu 3: Cho Vin1 = 2V, Vin = 10sint Hãy vẽ dạng tín hiệu ngõ vào Vin1, Vin2 , Vout ( 1đ) Câu 3: Hãy thiết kế lại khuếch đại cho Vout= 2Vin1 +3Vin2 Chú ý: Vẽ Vin1, Vin2 hệ trục tọa độ  R f  V CC   Rin − V in V in  Rin + V out   Rin V CC   R Bài 2: Cho mạch điện hình 2: Biết R f = R in2 = 10K Ω ; R in = 20K Ω; nguồn cung cấp VCC= 15V (Op- Amp hoạt động lý tưởng) Câu 1: Cho biết tên mạch khuếch đại (0,5đ) Câu 2: Hãy viết biểu thức Vout theo Vin1, Vin2, (1đ)   Hinh1  R f  V in2 V  CC   Rin2 −  Rin1 V in1 Op- Amp V  out  + V  CC   Hinh (1,5điểm) Tính Vout với Vin1 = 2V, Vin = 6V (0,5đ )   Câu 3: (1,0điểm) Bài 3: Cho mạch điện hình 3: Biết R f = R in = 10K Ω ; R in = R in2 = 20K Ω; nguồn cung cấp VCC= 15V (Op- Amp hoạt động lý tưởng) Câu 1: Cho biết tên mạch khuếch đại Câu 2: Hãy viết biểu thức Vout theo Vin1, Vin2   (1,5điểm) Tính Vout với Vin1 = 2V, Vin = 4V Câu 3:  R f  https://www.scribd.com/fullscreen/93457677?access%20key=key Rin V 1/10 20/10/2018 Scribd  Rin V  CC  − (1,0điểm) Op- Amp  Rin1 V in V  out  +  Rin2 V in2 V  CC   Hinh Bài 4: Cho mạch khuếch đại hình 4: Biết R in = 100kΩ, R f  = 200kΩ Tính hệ số khuếch đại áp AV( độ lợi vòng kín) Câu 2: Nếu mắc điện trở R= 100kΩ nối tiếp với R in; Hãy tính hệ số khuếch đại áp AV1 Câu 3: Nếu mắc điện trở R= 100kΩ song song với R in Hãy tính hệ số khuếch đại áp AV2 Câu 4: Nếu mắc điện trở R= 100kΩ nối tiếp với R f  Hãy tính hệ số khuếch đại áp AV3 Câu 5: Nếu mắc điện trở R= 100kΩ song song với R f.  Hãy tính hệ số khuếch đại áp AV4 Câu 1: R f  V CC  R in − V in V out  + -V CC  Hình Bài 5: Cho mạch khuếch đại hình 1: Biết R in=10kΩ, R f  = 20kΩ, Op-Amp hoạt động lý tưởng Câu 1:  Hãy xác định thực tế Vout cho Vin = 2V, cấp nguồn đôi VCC= ± 12V Hãy xác định thực tế Vout cho Vin = 5V, cấp nguồn đôi VCC= ± 12V Câu 3:  Hãy xác định thực tế Vout cho Vin = -2V, cấp nguồn đôi VCC= ± 12V Câu 4:  Hãy xác định thực tế Vout cho Vin = -5V, cấp nguồn đôi VCC= ± 12V Câu 5:  Hãy xác định thực tế Vout cho Vin = 2V, cấp nguồn đơn VCC= 12V Câu 6:  Hãy xác định thực tế Vout cho Vin = -2V, cấp nguồn đơn VCC= ± 12V Câu 7:  Hãy xác định thực tế Vout cho Vin = -5V, cấp nguồn đơn VCC= ± 12V Câu 2:  Bài 6: Cho mạch điện hình 6: Biết R f = R in2 = 10K Ω ; R in = R = 20K Ω; nguồn cung cấp VCC= ± 15V (Op- Amp hoạt động lý tưởng) Câu 1: Cho biết tên mạch khuếch đại Câu 2: Hãy viết biểu thức Vout theo Vin1, Vin2,  R f  V in2 V  CC   Rin2 − Op- Amp  Rin1 V in1 V  out  + V  CC   Hình 6   R   (1 5điểm) https://www.scribd.com/fullscreen/93457677?access%20key=key 2/10 20/10/2018 (1,5điểm) Câu 3: Tính Vout với Vin1 = 2V, Vin = 8V Scribd (1,0điểm) Bài 7: Hãy thiết kế mạch khuếch đại không đảo( vẽ sơ đồ mạch xác định giá trị điện trở): Câu 1: Biết hệ số khuếch đại áp (1≤ AV ≤ 5) biến trở VR= 100kΩ Câu 2: Biết hệ số khuếch đại áp (0,5≤ AV ≤ 2) biến trở VR= 100kΩ Câu 3: Biết hệ số khuếch đại áp (2 ≤ AV ≤ 5) biến trở VR= 100kΩ Bài 8: Cho mạch khuếch đại hình 8: Biết R in = 100kΩ, R f  = 200kΩ Tính hệ số khuếch đại áp AV( độ lợi vòng kín) Câu 2: Nếu mắc điện trở R= 100kΩ nối tiếp với R in; Câu 1: Hãy tính hệ số khuếch đại áp AV1 Câu 3: Nếu mắc điện trở R= 100kΩ song song với R in Hãy tính hệ số khuếch đại áp AV2 Câu 4: Nếu mắc điện trở R= 100kΩ nối tiếp với R f.  Hãy tính hệ số khuếch đại áp AV3 Câu 5: Nếu mắc điện trở R= 100kΩ song song với R f.  Hãy tính hệ số khuếch đại áp AV4 V in R f  in R  V CC  − + V out  -V CC  Hình Bài 9: Hãy thiết kế mạch khuếch đại đảo( vẽ sơ đồ mạch xác định giá trị điện trở): Câu 1: Biết hệ số khuếch đại áp (-10 ≤ AV ≤ 0) biến trở VR= 100kΩ Câu 2: Biết hệ số khuếch đại áp (-10 ≤ AV ≤ -1) biến trở VR= 100kΩ https://www.scribd.com/fullscreen/93457677?access%20key=key 3/10 20/10/2018 https://www.scribd.com/fullscreen/93457677?access%20key=key Scribd 4/10 20/10/2018 https://www.scribd.com/fullscreen/93457677?access%20key=key Scribd 5/10 20/10/2018 https://www.scribd.com/fullscreen/93457677?access%20key=key Scribd 6/10 20/10/2018 https://www.scribd.com/fullscreen/93457677?access%20key=key Scribd 7/10 20/10/2018 https://www.scribd.com/fullscreen/93457677?access%20key=key Scribd 8/10 20/10/2018 Scribd Show me more about this topic of 10 View on Scribd Back to document https://www.scribd.com/fullscreen/93457677?access%20key=key 9/10 20/10/2018 Scribd More From Hoàng Xuân Trường Skip carousel carousel previouscarousel next 42025746 Xu Ly Anh Tren Mien Tan So 42025746 Xu Ly Anh Tren Mien Tan So uploaded by Hoàng Xuân Trường Tut Huong Dan Lap Trinh c# Voi Rs232 Tut Huong Dan Lap Trinh c# Voi Rs232 uploaded by Hoàng Xuân Trường in_cp5611a2_74 in_cp5611a2_74 uploaded by Hoàng Xuân Trường Cac Ham Va Thu Tuc Trong Pascal Cac Ham Va Thu Tuc Trong Pascal uploaded by Hoàng Xuân Trường Bai Tap Tham Khao Thi Trac Nghiem DKTD&DL Bai Tap Tham Khao Thi Trac Nghiem DKTD&DL uploaded by Hoàng Xuân Trường https://www.scribd.com/fullscreen/93457677?access%20key=key 10/10 ... 200kΩ Tính hệ số khuếch đại áp AV( độ lợi vòng kín) Câu 2: Nếu mắc điện trở R= 100kΩ nối tiếp với R in; Hãy tính hệ số khuếch đại áp AV1 Câu 3: Nếu mắc điện trở R= 100kΩ song song với R in Hãy tính. .. với R in Hãy tính hệ số khuếch đại áp AV2 Câu 4: Nếu mắc điện trở R= 100kΩ nối tiếp với R f.  Hãy tính hệ số khuếch đại áp AV3 Câu 5: Nếu mắc điện trở R= 100kΩ song song với R f.  Hãy tính hệ số... đại hình 8: Biết R in = 100kΩ, R f  = 200kΩ Tính hệ số khuếch đại áp AV( độ lợi vòng kín) Câu 2: Nếu mắc điện trở R= 100kΩ nối tiếp với R in; Câu 1: Hãy tính hệ số khuếch đại áp AV1 Câu 3: Nếu mắc
- Xem thêm -

Xem thêm: tài liệu về opamp (phân tích về đặc tính và cấu tạo), tài liệu về opamp (phân tích về đặc tính và cấu tạo)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn