SANG KIEN KINH NGHIEM TOAN 9

16 25 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 21:29

BAÛN TOÙM TAÉT ÑEÀ TAØITeân ñeà taøi:Bieän phaùp naâng cao chaát löôïng moân toaùn hoïc sinh lôùp 9tröôøng THCS Nguyeãn Vieát XuaânHoï vaø teân giaùo vieân: Ñôn vò coâng taùc: Tröôøng THCS Nguyeãn Vieát Xuaân.1.Lyù do choïn ñeà taøi: Hoïc sinh: Hoïc yeáu,khoâng höùng thuù hoïc toaùn,khoâng hoïc baøi vaø laøm baøi taäp ôû lôùp cuõng nhö ôû nhaø Giaùo vieân: Chưa bao quát lớp, chỉ tập trung vào một em khá giỏi.Còn những em thụ dộng thì GV lại ít giao việc Chưa tìm hiểu nguyên nhân học yếu của học sinh, đồng thời tìm ra biện pháp giải quyết những vướng mắc của học học sinh nhằm nâng cao chất lượng học tập. 2. Ñoái töôïng, phöông phaùp nghieân cöùu: Ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa ñeà taøi laø Đề tài chỉ nghiên cứu tìm ra biện pháp nâng cao chất lượng học tập bộ môn toán của hoc sinh lớp 9 Phöông phaùp nghieân cöùu: a. Nghieân cöùu taøi lieäu. b. Ñieàu tra: Ñieàu tra thöïc traïng lôùp 9A,9B. Ñaøm thoaïi vôùi hoïc sinh vaø giaùo vieân trong khoái. Thoáng keâ keát quaû kieåm tra, ñoái chieáu, so saùnh keát quaû thöïc hieän daãn ñeán thaønh coâng cuûa ñeà taøi.3. Ñeà taøi ñöa ra giaûi phaùp môùi: Caùc bieän phaùp naâng cao chaát löông hoïc taäp boä moân. Caùc phöông phaùp daïy cuûa giaùo vieân: +.Phương pháp daïy ôû lôùp. + Phương pháp ra bài tập về nhà . + Phương pháp kiểm tra bài tập về nhà và kiểm tra định kỳ . +Phối hợp giữa GVBM và GVCN gia đình ,xây dựng mối tương quan Gia đình nhà trường xã hội trong quá trình giáo dục học sinh Trường THCS Nguyễn Viết Xuân 2018 Năm học:2017- BẢN TÓM TẮT ĐỀ TÀI Tên đề tài:Biện pháp nâng cao chất lượng môn toán học sinh lớp trường THCS Nguyễn Viết Xuân Họ tên giáo viên: Đơn vò công tác: Trường THCS Nguyễn Viết Xuân Lý chọn đề tài: * Học sinh: -Học yếu,không hứng thú học toán,không học làm tập lớp nhà * Giáo viên: -Chưa bao qt lớp, tập trung vào em giỏi.Còn em thụ dộng GV lại giao việc -Chưa tìm hiểu nguyên nhân học yếu học sinh, đồng thời tìm biện pháp giải vướng mắc học học sinh nhằm nâng cao chất lượng học tập Đối tượng, phương pháp nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu đề tài Đề tài nghiên cứu tìm biện pháp nâng cao chất lượng học tập mơn tốn hoc sinh lớp - Phương pháp nghiên cứu: a Nghiên cứu tài liệu b Điều tra: - Điều tra thực trạng lớp 9A,9B - Đàm thoại với học sinh giáo viên khối - Thống kê kết kiểm tra, đối chiếu, so sánh kết thực dẫn đến thành công đề tài Đề tài đưa giải pháp mới: - Các biện pháp nâng cao chất lương học tập môn - Các phương pháp dạy giáo viên: +.Phương pháp dạy lớp + Phương pháp tập nhà + Phương pháp kiểm tra tập nhà kiểm tra định kỳ +Phối hợp GVBM GVCN - gia đình ,xây dựng mối tương quan "Gia đình - nhà trường - xã hội " trình giáo dục học sinh Hiệu áp dụng: Giáo viên: Trang Trường THCS Nguyễn Viết Xuân 2018 Năm học:2017- Học sinh học có tiến bộ.Các em thích học toán.Số học sinh yếu có giảm,chất lượng cao so với đầu năm Phạm vi áp dụng: Đề tài áp dụng hai lớp 9A,9B Trường THCS Nguyễn Viết Xuân Giáo viên: Trang Trường THCS Nguyễn Viết Xuân 2018 Năm học:2017- BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MƠN TỐN HỌC SINH LỚP A)MỞ ĐẦU 1) Lí chọn đề tài Tốn phân mơn quan trọng nhà trường môn học mà giáo viên phải đầu tư nhiều Nó đòi hỏi giáo viên vừa có lực chun mơn vừa có nghệ thuật sư phạm giảng dạy tốt Qua nghiên cứu vị trí, u cầu chương trình tốn lớp Tơi nhận thấy chương trình tốn tảng hồn thiện xây dựng móng vững cho chương trình tốn cấp Hiện nay, tơi phân cơng dạy mơn tốn lớp 9A,9B Nỗi vất vả tơi chất lượng học tập mơn tốn lớp tơi chưa cao Dạy tốn khơng khó làm cho học sinh u thích tốn, giải tốn, đọc hiểu đề, giải đề phương pháp vấn đề quan trọng Nhiều học sinh hiểu đề, phân tích kiện câu hỏi khơng trình bày nhận thức khơng logic, suy luận khơng chặt chẽ Với tình hình lớp tơi nay, nhiều học sinh yếu, chưa tạo hoạt động đồng bộ, sôi nổi, em không hứng thú học tốn làm cho học sinh sợ mơn tốn khơng tích cực làm tập lớp nhà Làm với tính cách đối phó( xem bạn, nhờ gia đình giải sẵn) dẫn đến tình trạng hỏng kiến thức, Làm để nâng cao chất lượng mơn tốn cho học sinh? Đó điều tơi băn khoăn, lo nghĩ Đó lí mà tơi chọn đề tài Như vậy, nhiệm vụ đặt cho phải tìm cách nâng dần chất lượng trình độ học sinh lớp để em có số kiến thức vững để xét tốt nghiệp THCS đạt kết cao kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT trường chuyên 2)Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu tìm biện pháp nâng cao chất lượng học tập mơn tốn học sinh lớp 9, nhằm giúp cho học sinh lớp làm tốt đạt kết cao cuối năm, học sinh yếu 3)Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu thử nghiệm phạm vi lớp 9A, 9B trường THCS Nguyễn Viết Xuân 4)Phương pháp nghiên cứu: Thực đề tài sử dụng phương pháp -Nghiên cứu tài liệu :SGK, SBT toán 9, tập san giáo dục -Điều tra: dự quan sát mơn tốn lớp để tìm hiểu phương pháp cách dạy GV chủ yếu cách học học sinh Giáo viên: Trang Trường THCS Nguyễn Viết Xuân 2018 Năm học:2017- -Đàm thoại với GV HS để tìm hiểu tình hình học tập mơn tồn HS -Cho HS làm tập kiểm tra để tìm hiểu chất lượng HS B)NỘI DUNG 1)Cơ sở lí luận: Thế giới số ,rất quen thuộc với sống hàng ngày ,là giới kỳ lạ,đầy bí ẩn : nhà tốn học phát tính chất hay ,nhiều qui luật đẹp có bất ngờ ,nhiều điều lý thú toán học đánh giá chìa khóa vạn mở ngành khoa học Mơn Tốn mơn học nhà trường phổ thông Đặc điểm cấu tạo chương trình với nội dung Tốn học có liên quan mật thiết , kết cấu chặt chẽ với Chúng xếp theo trình tự có logic từ đầu đến cuối , từ thấp đến cao , từ đơn giản đến phức tạp sát với thực tế ,gần gũi với đời sống Do đặc thù mơn Tốn nên bước suy diễn phải cụ thể đòi hỏi học sinh phải nắm vững trước để có sở suy diễn vấn đề sau Với điều giải vấn đề tốn học phải có logic chặt chẽ ,liên tục để đến kết cuối Giải toán , tiếp thu kiến thức tức học sinh trải qua thao tác tư : phân tích , tổng hợp ,trừu tượng hóa , cụ thể hóa Do q trình học tốn học sinh luôn phải suy nghĩ để hành động tìm giải pháp nhằm giải vấn đề chiếm lĩnh kiến thức Q trình rèn luyện khả phát triển tư trí tuệ học sinh Phải nói mơn Tốn mơn học đòi hỏi học sinh phải hoạt động, chịu khó suy nghĩ nhiều Từ góp phần phát triển tư mạnh so với môn học khác Phần nhiều học sinh học tốt mơn tốn học tốt mơn học khác Bỡi lẽ em có khả tư tốn học đủ khả hiểu vấn đề khác Qua môn tốn rèn lại cho em đức tính: chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ, thận trọng, xác, suy luận chặt chẽ… Có phương pháp làm việc khoa học, xếp thứ tự hợp lý trước sau để giải vấn đề Đó đặc trưng bật mơn tốn nhà trường phổ thơng 2)Cơ sở thực tiễn Qua thực tế nhiều năm giảng dạy toán lớp Tơi nhận thấy: 1)Về phía học sinh: -Năng lực học tốn em học sinh yếu Ngay học sinh lớp Những tiết học tốn đầu năm phải nói em thụ động Các em phát biểu, khơng học làm tập nhà,viết chữ cẩu thả khơng cẩn thận.Kĩ tính tốn trình bày tốn chậm Từ dẫn đến chất lượng thấp Sau thống kê chất lượng học tập đầu năm lớp 9A, 9B trường THCS Nguyễn Viết Xuân đầu năm học 2012-2013 sau: Giáo viên: Trang Trường THCS Nguyễn Viết Xuân 2018 Lớp TSHS Năm học:2017- Trung bình trở lên Dưới trung bình 9A 9B *Về phía giáo viên: -Giờ dạy GV chưa bao quát lớp, tập trung vào soá em giỏi, nổ hoạt động Còn em thụ động GV lại giao việc, dẫn đến chất lượng khơng Các em học yếu khơng có điều kiện vươn lên -GV chưa tìm hiểu nguyên nhân học yếu học sinh, đồng thời tìm biện pháp giải vướng mắc học sinh nhằm nâng cao chất lượng học tập 3)Nội dung vấn đề * Sau nghiên cứu kĩ chương trình tốn lớp tìm hiểu nguyên nhân học yếu học sinh Tôi nhận thấy xóa yếu bước nâng cao chất lượng học tập biện pháp sau: 1.Xây dựng nề nếp biện pháp thi đua ( sơ kết , tổng kết hàng tháng, có khen thưởng, động viên) trì suốt năm học 2.Kiểm tra chất lượng đầu năm, tìm hiểu hồn cảnh học sinh Phân chia đối tượng học sinh có kế hoạch bồi dưỡng, phụ đạo cụ thể, thường xuyên sát bài, chương 3.Chú ý rèn học sinh tính cẩn thận, phát biểu tư duy, khả suy nghĩ tiết dạy 4.Xây dựng động thái đoä học tập đúng, tự giác làm bài, học thông qua việc kết hợp giảng dạy lớp với việc kiểm tra gia đình hệ thống tập từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp từng chương Hai tuần lễ đầu em hay quên làm tập nhà Tôi dùng biện pháp cho em làm lại tập 15 phút truy đầu 5.Dùng giáo cụ trực quan thích hợp với lứa tuổi học sinh Cụ thể hóa liệu thơng qua số lượng hình ảnh, sơ đồ cụ thể, làm cho học sinh biết phân tích đề tốn Từ nắm kiến thức đề, biết cách xử lý đối phó với loại, kiểu 6.Dùng biện pháp gợi mở thơng qua thi đua lơi tồn lớp, gây ý, thích thú học tập, Phát huy tính tích cực chủ động thơng qua việc rèn luyện tư động tác nhạy bén, nhanh, xác 7.Uốn nắn chữ viết, cách trình bày toán, rèn luyện tính cẩn thận, ngăn nắp *Tất biện pháp khơng phải tơi thực có kết Tôi bước tiến hành, theo dõi kiểm tra sửa sai lệch lạc thiếu sót biện pháp Giáo viên: Trang Trường THCS Nguyễn Viết Xuân 2018 Năm học:2017- Trong kế hoạch bồi dưỡng học sinh buổi chiều Tơi nhận thấy dạy bồi dưỡng tốt phụ đạo lại gặp nhiều khó khăn học sinh có nhiều em yếu + Giải sai phương pháp, kết sai phần tính tốn ( thực phép tính thức) + Khơng cẩn thận, hấp tấp, tính kết sai (các toán vận dụng hệ thức lượng tam giác vuông) Tơi ln ln động viên, nhắc nhở, dùng nhiều hình thức tích cực để động viên tinh thần hăng hái thi đua học tập học sinh Những học sinh trung bình, yếu tơi thường xuyên kiểm tra sau bước củng cố sau học Đầu năm lớp tơi có … học sinh yếu, …em học sinh kém.Tơi tìm hiểu cụ thể trình độ, hồn cảnh em học sinh để có kế hoạch phụ đạo tốt Tất học sinh học sinh yếu, trung bình có nhiều tiến tơi thường xun khen thưởng tuyên dương Các em sung sướng cô khen Khi cô nhắc nhở đến em có áy náy Từ đó, em cố gắng chăm học Đến tốn khơng em học sinh khá, giỏi học mà em học sinh yếu, trung bình thích học tập *Biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng học toán học sinh phương pháp dạy giáo viên +Phương pháp dạy lớp : -Vấn đề dạy tiết toán đạt tốt , học sinh nắm vững kiến thức tiết học việc đầu tư vào giáo án thiếu q trình dạy học Do đặc điểm mơn Tốn mơn học gần gũi với thực tế đời sống nên người giáo viên phải linh hoạt , sáng tạo tiết dạy để làm rõ kết hợp , gắn bó Tốn học với sống hàng ngày Ngơn ngữ phải dễ hiểu để học sinh dễ nhìn nhận , chiếm lĩnh tri thức Với phương pháp dạy học nay, cần thiết kế hệ thống câu hỏi logic , gợi mở từ câu đến câu cuối để học sinh tự tìm kiếm kiến thức Từ kiến thức học sinh khắc sâu , nhớ lâu gây hứng thú học tập -Dạy mơn tốn cần dạy cho học sinh nắm khái niệm , qui ước, ký hiệu , tính chất … Nó mấu chốt để học sinh khỏi mơ hồ , lẫn lộn với khác , có suy nghĩ lệch lạc, quan niệm tách rời xa với thực tế đời sống.Chẳng hạn , dạy chu vi hình , học sinh phải biết chu vi hình ? Tại hình vng lại lấy (cạnh x 4) chu vi hình chữ nhật lại tính (dài + rộng )x2… Các vấn đề gần gũi với đời sống , khơng để ý tới học sinh thực hành cách máy móc , rập khn cơng thức mau qn , kiến thức Tốn học khơng sâu sắc Giáo viên: Trang Trường THCS Nguyễn Viết Xuân 2018 Năm học:2017- -Khi dạy Tốn cần có đồ dùng dạy học trực quan , có điều kiện cần phát huy mặt Chẳng hạn dạy " Đo độ dài đường tròn, cung tròn " học sinh phải có thước đo để học sinh nắm cách đo , kích thước đơn vị độ dài ; giáo viên cần chuẩn bị dụng cụ đo : thước thẳng, thước dây,1 bìa hình tròn… Khi dạy tiết thực hành ngồi trời đo chiều cao vật , giáo viên phải chuẩn bị giác kế để học sinh biết giác kế ? Cách xác định góc giác kế , dùng thước dây xác định khoảng cách hai điểm mặt đất ?… Để tạo tình gây trí tò mò cho học sinh dạy chứng minh định lí " Tổng góc đối tứ giác nội tiếp 1800" , giáo viên phải chuẩn bị thước đo góc bảng phụ có vẽ sẵn tứ giác : tứ giác có đỉnh nằm đường tròn tứ giác có đỉnh nằm đường tròn đỉnh thứ không.Vào đầu tiết học giáo viên cho số học sinh lên đo góc đối tứ giác có đỉnh nằm đường tròn đo góc đối tứ giác khơng nội tiếp đường tròn Gợi ý cho em phát điều thú vị " Tổng số đo hai góc đối tứ giác nội tiếp 1800 " Lúc đặt vấn đề cần thiết chứng minh điều thú vị Vì đầu tư vào việc chuẩn bị đồ dùng trực quan cho tiết dạy cần thiết để học sinh hiểu kiến thức cách sâu sắc , sát với thực tế , hiểu kiến thức có đâu ? Dựa sở ?… Còn nhiều vấn đề khác đầu tư chu đáo tạo nên tiết học hấp dẫn , dễ học gây hứng thú cho học sinh học tập Một vấn đề cần thiết đặt dạy tiết học người giáo viên phải nắm bắt kịp thời số học sinh hiểu chưa kịp hiểu Từ có biện pháp giúp đỡ số học sinh chưa kịp hiểu Sau tiết học phải có phần củng cố luyện tập ; câu hỏi trọng tâm , tiết học người giáo viên phải quan sát đối tượng học sinh ; ý đến học sinh yếu , cá biệt để nắm bắt tình hình tiếp nhận kiến thức nội dung học ; luyện tập lớp cần nâng dần từ dễ đến khó , từ toán đơn giản đến phức tạp Ngồi người giáo viên phải tính đến việc kiểm tra lúc nhiều học sinh ; yêu cầu tối thiểu nội dung cần đạt Chẳng hạn dạy " Giải phương trình bậc ẩn" giáo viên phải đưa số tập nâng cao dần sau: �x  y  10 a � �x  y  � 3x  y  2 � f � � 6x  y  �x  y  b � x  y  1 � �2 x  y  c � �2 x  y  �2 �x   � (1  2) x  (1  2) y  � � g � h � (1  2) x  (1  2) y  � �2  � �x  3x  y  � e � �2 x  y  2 y 1 1 y 1 Các tập a,b,c,d dành cho học sinh yếu kiểm tra lúc đồng thời học sinh lên bảng Là tập yêu cầu tối thiểu sau tiết dạy học sinh phải tự làm Giáo viên: Trang Trường THCS Nguyễn Viết Xuân 2018 Năm học:2017- Khi giảng “Tứ giác nội tiếp” , kiến thức học sinh cần nắm tiết học nội dung định lí, định lí đảo Nội dung định lí phát biểu sau: "Trong tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối 1800 " Để giúp học sinh nắm định lí , cách vận dụng định lí để giải tập , yêu cầu tối thiểu để học sinh đạt , giáo viên tập : Cho tam giác ABC,các đường cao AH, BK,CI, O trực tâm Cm tứ giác AIOK nội tiếp Với tập học sinh vận dụng trực tiếp định lí để giải A Xét tứ giác AIOK có: K OIA = 90 ( CI  AB ) I OKA = 900 ( BK  AC ) O � OIA + OKA = 1800 B H C 1800 nên nội tiếp đường tròn Vậy : tứ giác AIOK có tổng hai góc đối Qua tập giáo viên rút nhận xét cho học sinh thấy :Để chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn ta chứng minh tổng số đo hai góc đối diện 1800 Sau học sinh nắm tập , giáo viên cho tập nâng cao sau: Tứ giác ABCD có đường chéo vng góc với O Gọi M, N, P, Q hình chiếu o cạnh Ab, BC, CD, DA Cm M, N ,P, Q nội tiếp đường tròn Để giúp đỡ học tập , học sinh giúp học sinh yếu , giáo viên tạo cặp học tập yếu Trong lúc rãnh rỗi , giải lao , kể nhà chỗ chưa hiểu bạn yếu hỏi bạn Khi tổ chức làm phải có hình thức tun dương điển hình , khuyến khích thi đua với , có kiểm tra việc tiến học sinh yếu với mục đích em học mơn Tốn có phong trào học tập sơi nổi.Trong sách bồi dưỡng mơn Tốn cấp tiểu học cho giáo viên có viết : "Số học hạt nhân chương trình tốn" Vì người giáo viên cần dạy học sinh nắm vững cấu trúc số học phép tính tập N,tập Z , tập Q Do chương trình Tốn lớp tảng để có sở học nội dung khác Trong chương trình có chỗ , trọng tâm nên giáo viên phải thường xuyên ôn luyện tập thật nhiều để học sinh thực hành để kiến thức khắc sâu lâu quên Giáo viên cần hướng dẫn học sinh cách ôn tập chương , cách liệt kê công thức tốn để tóm tắt chốt lại điểm trọng tâm vận dụng vào giải tập Tóm lại trình dạy học nhiệt tình , chịu khó ,tinh thần trách nhiệm người giáo viên thiếu để dạy nâng cao chất lượng học tập cho học sinh Nhưng mặt , điều kiện cần chưa đủ để học sinh đạt chất lượng cao Phải có kết hợp ,vận dụng sáng tạo phương pháp dạy học phương pháp dạy học Người giáo viên cần ý trường hợp ,từng đối tượng học sinh để học sinh tự lực để có điều kiện phát triển khả tư , chiếm lĩnh kiến thức ,rèn luyện kỹ kỹ xảo việc giải tốn Giáo viên: Trang Trường THCS Nguyễn Viết Xuân 2018 Năm học:2017- +Phương pháp tập nhà : Mơn Tốn mơn học cần đến việc thực hành, ln ln phải có kết hợp với lý thuyết thực hành Qua thực hành củng cố lý thuyết , khắc sâu kiến thức , rèn luyện kỹ tính toán phát triển tư Ở phạm vi SGK sau học có lượng tập để học sinh thực hành , luyện tập đơi ,hệ thống tập chưa đủ cho học sinh yếu tập làm quen từ tập dễ để bước nâng dần giải tập khó Do tiết dạy người giáo viên thêm tập tùy tình hình lớp học để học sinh có điều kiện tiếp xúc với khâu thực hành nội dung tập phong phú Những số tiết chương trình cần thiết Vì vấn đề luyện tập thật nhiều để học sinh nhớ lâu , củng cố lí thuyết bền vững cần thiết Nếu khâu thực hành làm rõ ràng kiến thức chóng qn , lí thuyết khơng khắc sâu đậm nét Chẳng hạn dạy quy tắc cộng, trừ , nhân, chia phân số học sinh lớp 6, cần có lượng tập thật nhiều để qua tập học sinh khắc sâu quy tắc Khi dạy học sinh giải toán hình , học sinh giải tập , ngại thực hành chắn em khơng nhạy bén ,vận dụng lý thuyết linh hoạt vào giải tập Điều ảnh hưởng nhiều đến đợt kiểm tra , đợt thi , làm giảm sút chất lượng trầm trọng Nói chung đặc điểm mơn Tốn mơn học khơng thể nói sng , nói làm phải ln song song với nhau.Vì , cần thực hành để rèn luyện kỹ , khắc sâu kiến thức phát triển tư +Phương pháp kiểm tra tập nhà kiểm tra định kỳ : -Kiểm tra cũ, kiểm tra tập nhà việc cần thiết Nếu kiểm tra thường xuyên việc học cũ làm tập nhà học sinh chu đáo Ngược lại , bị xem nhẹ việc chuẩn bị tập ,học cũ hạn chế chất lượng học tập giảm rõ rệt -Ở lứa tuổi em đầu cấp học đơi nhận thức , học để đối phó thầy giáo, học để giáo viên kiểm tra làm ,đã thuộc Chưa có hiểu biết phải tự giác học để hiểu , để thân tiến Do kiểm tra cũ thường xuyên biện pháp để học sinh tự giác học làm nhà trước đến lớp Từ tạo nên khơng khí lớp học nghiêm túc , trật tự , học sinh tư chuẩn bị giáo viên kiểm tra -Thời gian kiểm tra cũ đầu tiết học có giới hạn , khơng thể kiểm tra hết được.Vì muốn nắm việc làm tập nhà học sinh cách toàn diện người giáo viên phải nghĩ kế hoạch phân công tổ trưởng chịu trách nhiệm kiểm tra thành viên tổ đầu buổi học Đầu tiết học tổ trưởng báo cáo tình hình chuẩn bị tập nhà tổ viên Học sinh chưa làm tập nhà có biện pháp xử phạt thích đáng Trong trường hợp học sinh không làm tập nhà mà lên lớp mượn bạn chép báo lại xử phạt nặng -Giải pháp giáo viên với em bầu cán môn Đại số hình học để em hạt nhân : Giáo viên: Trang Trường THCS Nguyeãn Viết Xuân 2018 Năm học:2017- Thứ giải tập khó cho bạn (nêu em giải ) ,chỉ đạo công tác kiểm tra việc làm bạn Thứ hai làm cầu nối để thông tin lại chất lượng dạy giáo viên (các em có hiểu khơng ,phương pháp truyền đạt thầy ) -Sau tổ trưởng báo cáo lại xong giáo viên kiểm tra cũ Nếu kiểm tra có khơng khớp với báo cáo tổ trưởng có biện pháp xử phạt tổ trưởng chưa thực với phân cơng Có tiết học sớm phát học sinh lười học , lười làm tập giúp giáo viên sớm có biện pháp xử lý tìm ngun nhân cụ thể để sớm khắc phục -Công tác đánh giá định kỳ (bài kiểm tra )nên đề kiểm tra giúp em tính tự lực cánh sinh làm ,sau chấm trả giáo viên nên lập bảng tổng hợp điểm : Giỏi Khá Tbình Yếu Kém để theo dõi chất lượng qua kiểm tra để từ có biện pháp nâng cao chất lượng Với kế hoạch kiểm tra tập nhà đánh , người giáo viên kiểm tra toàn diện học sinh Phải làm thường xuyên , liên tục thấy kết nâng cao chất lượng rõ rệt tạo thành nếp thi đua học tập sôi học sinh Học sinh hứng thú học tập , giáo viên biết học sinh cá biệt Khi trở thành thói quen , giáo viên làm việc nhẹ nhàng đạt hiệu cao Từ báo cáo tổng quát đến cụ thể tình hình học tập học sinh , giáo viên kịp thời nắm bắt lỗ hổng học sinh mà kịp thời sửa chữa -Tóm lại , kế hoạch lớp , kế hoạch tập nhà đến kế hoạch kiểm tra tập nhà suy nghĩ tìm phương pháp làm việc thân thời gian qua Với kế hoạch thân tơi làm nhiều năm thấy chất lượng dạy học tăng rõ rệt Nhưng dù tinh thần trách nhiệm , tính nhiệt tình cơng tác , hăng say nghề nghiệp khơng thể thiếu q trình giảng dạy ,nó phải xuất phát từ tâm nhà giáo +Một biện pháp nâng cao chất lượng HS việc phối hợp GVBM với GVCN ,GVBM với gia đình ,xây dựng mối tương quan "Gia đình - nhà trường - xã hội " trình giáo dục học sinh -Việc phối hợp giáo viên môn với giáo viên chủ nhiệm công tác dạy học điều cấn thiết Giáo viên môn phải trao đổi với giáo viên chủ nhiệm học sinh cá biệt , học sinh lười để hợp tác kiểm điểm , nhắc nhở , xử phạt ; dùng đủ hình thức từ mềm dẻo đến cứng rắn cho em sửa chữa tiến dần đà theo lớp Cũng thông qua giáo viên chủ nhiệm, giáo viên mơn nắm tình hình gia đình em cá biệt có hồn cảnh khó khăn , gia đình bng lỏng hay ảnh hưởng bạn bè xung quanh ….để có biện pháp phù hợp với hồn cảnh khác mang lại hiệu giáo dục cao Giáo viên: Trang 10 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân 2018 Năm học:2017- -Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm trao đổi với giáo viên môn học sinh cá biệt lớp , học sinh có hồn cảnh khó khăn … để giáo viên mơn nắm bắt tình hình trước, có cách xử lý khéo liều thuốc chữa bệnh có hiệu mang lại kết nhanh -Còn vấn đề phối hợp gia đình học sinh nhà trường không thiếu được; cụ thể giáo viên mơn , giáo viên chủ nhiệm gia đình Giáo viên có trách nhiệm báo gia đình kịp thời sai sót , lười biếng … học sinh cho gia đình biết (Thơng qua trao đổi trực tiếp hay phiếu kiến nghị với gia đình hay lời phê ,nhận xét trực tiếp vào tập em ).Từ gia đình cho biết ý kiến , giáo viên tham khảo theo ý mà xử lý phù hợp Những trường hợp vi phạm mức báo cáo với liên đội ,ban giam hiệu nhà trường,hội phụ huynh đễ phối hợp giáo dục em Tất kế hoạch phối hợp nêu giúp giáo dục em cách tồn diện Phải có mối liên kết với tất giáo viên môn , giáo viên chủ nhiệm ,BGH gia đình ,xã hội phương pháp "thế cờ vây " vào mục tiêu,giải thích cho em hiểu việc học tập trước tiên học cho , cho gia đình ,cho xã hội.Buộc em phải cố gắng vươn lên học tập bên cạnh có giúp đỡ bạn bè, thầy cô giáo, việc học trở thành cần thiết cho em mang lại nhiều điều thú vị bổ ích Trong tình hình chất lượng học sinh tất mơn nói chung mơn tốn nói riêng , học sinh yếu ngày "nở ra", học sinh giỏi bị "co lại" Là người giáo viên đứng trước tình hình phải trăn trở suy nghĩ tìm ngun nhân , dẫn đến kết nêu trên, để có biện pháp thích đáng, hữu hiệu , tìm giải pháp tối ưu để nâng dần chất lượng , đảm bảo yêu cầu giáo dục theo kịp thời đại *Kết nghiên cứu: Qua nghiên cứu thực biện pháp tơi nhận thấy em có tiến so với đầu năm , cụ thể chất lượng cuối HKI lớp 9A,9B sau: Lớp 9A 9B TSHS TB trở lên Dưới TB C)KẾT LUẠÂN: 1)Bài học kinh nghiệm Từ kết nghiên cứu vềø thực biện pháp nêu trên,tôi rút học kinh nghiệm sau: +Xây dựng nề nếp lớp hình thức thi đua khen thưởng Giáo viên: Trang 11 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân 2018 Năm học:2017- +Phụ đạo bồi dưỡng,xóa yếu,nâng dần trung bình lên +Giáo viên phải phương pháp dạy thật tốt,biết phối hợp giáo viên môn với GVCN, GVBM với gia đình ,xây dựng mối tương quan "Gia đình - nhà trường - xã hội " q trình dạy học sinh Với lòng yêu nghề mến trẻ tinh thần trách nhiệm,tôi đầu tư nghiên cứu chuyên môn,học tập đồng nghiệp,áp dụng đề tài để dạy học sinh đạt kết cao đáp ứng yêu cầu ngành 2)Hướng phổ biến áp dụng đề tài: Đề tài thử nghiệm vận dụng có kết lớp 9A.9B Tôi phổ biến cho toàn khối trường THCS Nguyễn Viết Xuân 3)Hướng nghiên cứu tiếp đề tài: Vận dung biện pháp để dạy cho học sinh giỏi học tốt Ngày tháng năm 2012 Người thực Nguyễn Thò Hà Giáo viên: Trang 12 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân 2018 Năm học:2017- TÀI LIỆU THAM KHẢO - Sách giáo khoa toán lớp -Sách tập toán lớp - Hướng dẫn dạy toán - Tài liệu bồi dưỡng giáo viên -Tập san giáo dục Giáo viên: Trang 13 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân 2018 Năm học:2017- MỤC LỤC Bảng tóm tắt đề tài…………………………………….Trang A MỞ ĐẦU …………………………………………………………Trang Lí chọn đề tài…………………………………………….Trang Đối tượng nghiên cứu……………………………………Trang 3 Phạm vi nghiên cứu……………………………………….Trang Phương pháp nghiên cứu………………………………Trang B NỘI DUNG……………………………………………………… Trang Cơ sở lí luận…………………………………………………… Trang Cơ sở thực tiễn…………………………………………………Trang Nội dung vấn đề…………………………………………… Trang C KẾT LUẬN …………………………………………………….Trang 12 Tài liệu tham khảo……………………………………………… Trang 14 Mục lục………………………………………………………………………Trang 15 Nhận xét đánh già xếp loại……………………………… Trang 16 Giáo viên: Trang 14 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân 2018 Năm học:2017- NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ - XẾP LOẠI Hội đồng khoa học Trường: a Nhận xét – Đánh giá: b Xếp loại: Hoäi đồng khoa học Phòng Giáo dục: a Nhận xét – Ñaùnh giaù: b Xếp loại: Giáo viên: Trang 15 Trường THCS Nguyeãn Viết Xuân 2018 Năm học:2017- Hội đồng khoa học Sở Giáo dục: a Nhận xét – Đánh giá: b Xếp loại: Giáo viên: Trang 16 ... thể chất lượng cuối HKI lớp 9A,9B sau: Lớp 9A 9B TSHS TB trở lên Dưới TB C)KẾT LUẠÂN: 1)Bài học kinh nghiệm Từ kết nghiên cứu vềø thực biện pháp nêu trên,tôi rút học kinh nghiệm sau: +Xây dựng... năm lớp 9A, 9B trường THCS Nguyeãn Viết Xuân đầu năm học 2012-2013 sau: Giáo viên: Trang Trường THCS Nguyễn Viết Xuân 2018 Lớp TSHS Năm học:2017- Trung bình trở lên Dưới trung bình 9A 9B *Về phía... học tập mơn tốn học sinh lớp 9, nhằm giúp cho học sinh lớp làm tốt đạt kết cao cuối năm, học sinh yếu 3)Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu thử nghiệm phạm vi lớp 9A, 9B trường THCS Nguyễn Viết
- Xem thêm -

Xem thêm: SANG KIEN KINH NGHIEM TOAN 9, SANG KIEN KINH NGHIEM TOAN 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn