Ban nhan xet thuc tap tot nghiep

2 47 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 21:18

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập Tự Do Hạnh PhúcBẢN NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆPTẠI CƠ SỞTên đơn vị sinh viên thực tập:Địa chỉ:Họ và tên SV:…………………………..Lớp: ……….MSSV: …………..Thời gian thực tập:từ ngày…….tháng…….đến ngày…….tháng……năm 201PHẦN NHẬN XÉT SINH VIÊN (Trong quá trình thực tập tại đơn vị):PHẦN ĐÁNH GIÁ (Thang điểm 10, làm tròn một số thập phân):Điểm đánh giá: (Điểm chữ: …………………. ) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc BẢN NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CƠ SỞ Tên đơn vị sinh viên -thực tập: -Địa chỉ: Họ tên SV: ………………………… Thời gian thực tập: từ ngày…….tháng…….đến ngày…….tháng……năm 201 Lớp: ……… MSSV: ………… PHẦN NHẬN XÉT SINH VIÊN (Trong trình thực tập đơn vị): - - PHẦN ĐÁNH GIÁ (Thang điểm 10, làm tròn số thập phân): Điểm đánh giá: (Điểm chữ: ………………… ) ……., ngày … tháng … năm 2016 Đơn vị thực tập (xác nhận) Cán hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) _ Ghi chú: Phiếu để bì thư dán kín, bên ngồi bì thư ghi thơng tin sinh viên (Họ tên, MSSV, lớp) gửi Giảng viên phụ trách
- Xem thêm -

Xem thêm: Ban nhan xet thuc tap tot nghiep, Ban nhan xet thuc tap tot nghiep

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn